Aktualności

Uwagi Federacji do drugiej wersji projektu Planu Strategicznego dla WPR na lata 2023- 2027

Uwagi do drugiej wersji Planu Strategicznego dla WPR na lata 2023- 2027 można było zgłaszać do dnia 15 września br.

Federacja w projekcie zauważa niższą płatność na gospodarstwo. Wspierane są małe gospodarstwa, często o charakterze socjalnym, a nie towarowym. Proponowany sposób działania wskazuje, że celowym zamierzeniem jest dążenie do utrwalania rozdrobnionej struktury polskiego rolnictwa. Jako Federacja jesteśmy zdania, że wsparcie powinno być dostępne również dla większych gospodarstw o potencjale rozwojowym i proponujemy, aby wsparcie dotyczyło 300 ha w każdym gospodarstwie.

Zauważamy również, że należy wiązać wielkość produkcji zwierzęcej z areałem gruntów rolnych, w oparciu o obowiązujące normy i standardy. W załączniku 3 Kodeksu Dobrej Praktyki Rolniczej są podane zawartości N w gnojowicy dla macior z prosiętami 25,4 kg/szt/rok, a dla tuczników 10,8 kg/szt/rok. Jeżeli maksymalną dawkę czystego składnika N 170 kg /ha/rok podzielimy przez 25,4 (maciory) oraz przez 10,8 (tuczniki), a potem pomnożymy przez 300 ha to otrzymamy

– 2000 szt. macior

– 4700 szt. tuczników, które możemy utrzymywać w gospodarstwie dysponującym areałem 300 ha. Zatem, przy założeniu utrzymania wsparcia dla gospodarstw do 300 ha, to zgodnie z Kodeksem Dobrej Praktyki Rolniczej, liczba macior, których odchody można zagospodarować rolniczo na takiej powierzchni gruntów wynosi  2000 szt. i odpowiednio dla gospodarstw utrzymujących tylko tuczniki – 4700 tuczników.

W interwencji 5.1  przewidziano wsparcie dla nie więcej niż 50 krów. Proponujemy znoszenie limitów wsparcia i preferowaną obsadę dla 300 ha  wielkości 300- 450 krów.

W interwencji dot. cappingu proponujemy doprecyzować, aby kwota redukcji dopłaty była pomniejszona o następujące koszty związane z pracownikami i utrzymaniem miejsc pracy:

 1. Koszty wynagrodzenia i wszelkie jego pochodne, w tym składki chorobowe
 2. Koszty medycyna pracy – obowiązkowe badania lekarskie wstępne, kontrolne, okresowe i sanitarne
 3. Koszty doposażenia stanowisk pracy
 4. Koszty Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych
 5. Koszty szkoleń BHP oraz szkoleń zwiększających kompetencje twarde i miękkie pracowników
 6. Koszty uzyskania uprawnień niezbędnych do wykonywania pracy, np. na obsługę wózków widłowych, uprawnień energetycznych itp
 7. Koszty pakietów medycznych dla pracowników
 8. Koszty szczepień profilaktycznych
 9. Koszty zakupu, prania i naprawy odzieży roboczej
 10. Koszty posiłków regeneracyjnych
 11. Koszty hoteli i noclegów dla pracowników
 12. Koszty transportu do pracy
 13. Koszty wsparcia psychologicznego i prawnego dla pracowników

W interwencji I 10.9.2 Rozwój usług na rzecz rolnictwa i leśnictwa w pozycji Beneficjent proponujemy wykreślić we wszystkich podpunktach słowa „mikro-, małe- lub średnie- ”.

W interwencji I 13.5 Współpraca na rzecz innowacji w rolnictwie i Grupy Operacyjne EPI w pozycji Opis wymagań interwencji, które zapewniają efektywny wkład w realizację Celu(ów) Szczegółowego proponujemy przy Wsparciu Przygotowawczym podpunkt „– udział powyżej 5 rolników” dodać „oraz spółek prawa handlowego”.