ROZDZIAŁ I

POSTANOWIENIA OGÓLNE

Artykuł 1.

 1. Polska Federacja Rolna z siedzibą w Warszawie, zwana dalej Federacją została utworzona z mocy uchwały o jej założeniu, podjętej na Zgromadzeniu Założycielskim w dniu 13 stycznia 1993 r.
 2. Polska Federacja Rolna jest organizacją pracodawców w rozumieniu Ustawy z dnia 23 maja 1991 r. o organizacjach pracodawców (Dz. U. z 1991 r. nr 55, poz. 235 ze zm.)
 3. Federacja jest samorządna i niezależna w swej działalności statutowej od organów administracji państwowej, samorządu terytorialnego oraz od związków zawodowych i innych organizacji.

Artykuł 2.

 1. Siedzibą Federacji jest Warszawa.
 2. Federacja prowadzi działalność na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej i za granicą, zgodnie z obowiązującym prawem polskim i prawem kraju, w którym prowadzona jest działalność.
 3. Federacja ma prawo tworzyć Konfederacje i przystępować do nich, a także działać na forum międzynarodowym i przystępować do organizacji międzynarodowych.

PODSTAWOWE CELE I ZADANIA FEDERACJI ORAZ SPOSOBY I FORMY ICH REALIZACJI

Artykuł 3.

Podstawowymi celami Federacji są:

 1. ochrona praw i reprezentowanie interesów, w tym gospodarczych, zrzeszonych członków wobec związków zawodowych, organów władzy i administracji rządowej oraz organów samorządu terytorialnego,
 2. prowadzenie wspólnej polityki pracodawców, producentów rolnych działających na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
 3. prowadzenie działań na rzecz rozwoju obszarów wiejskich i rolnictwa, 
 4. prowadzenie działań na rzecz integracji pracodawców, producentów rolnych z rolnictwem państw członkowskich Unii Europejskiej,
 5. konsolidacja towarowych producentów rolnych.

Artykuł 4.

Do zadań  Federacji należy w szczególności:

 1. reprezentowanie na szczeblu ogólnokrajowym interesów zrzeszonych członków federacji,
 2. jednoczenie pracodawców, producentów rolnych wokół działań zmierzających do harmonijnego rozwoju rolnictwa,
 3. współpraca z organizacjami politycznymi, związkami zawodowymi i innymi organizacjami w celu rozwiązywania istotnych spraw związanych z działalnością członków Federacji,
 4. opiniowanie aktów normatywnych i ich projektów w zakresie spraw będących przedmiotem zadań Federacji oraz podejmowanie inicjatywy zmierzającej do wydania aktów normatywnych lub wprowadzenia do nich zmian,
 5. współpraca z Agencją Nieruchomości Rolnych lub jej następcą prawnym, w szczególności w zakresie tworzenia sprzyjających warunków gospodarowania nieruchomościami rolnymi będącymi w jej zasobie,
 6. współpraca z innymi agendami rządowymi, organami państwowymi i samorządowymi, organizacjami pracodawców oraz organizacjami biznesu w kraju i za granicą,
 7. podejmowanie działań zmierzających do podniesienia kwalifikacji pracodawców i producentów działających w rolnictwie,
 8. rozpowszechnianie nowoczesnych technologii w produkcji rolniczej, wymiana doświadczeń technologicznych i ekonomicznych,  
 9. wspieranie procesu integracji gospodarczej Polski z Unią Europejską, w szczególności a zakresie prowadzonej polityki rolnej, ułatwianie zrzeszonym członkom Federacji nawiązywanie kontaktów i współpracy z podmiotami zagranicznymi.

Artykuł 5.

Cele i zadania Federacji są realizowane poprzez:

 1. prezentowanie opinii w sprawach związanych z zakresem działalności zrzeszonych członków federacji,
 2. opiniowanie projektów aktów normatywnych w zakresie objętym zadaniami organizacji pracodawców,
 3. inicjowanie działań gospodarczych, prowadzenie doradztwa gospodarczego, ekonomicznego i prawnego w zakresie związanym z działalnością zrzeszonych członków Federacji,
 4. uczestniczenie, na zasadach określonych odrębnymi przepisami, w rozwiązywaniu sporów zbiorowych, w zawieraniu układów zbiorowych pracy oraz innych porozumień związanych z działalnością zrzeszonych pracodawców,
 5. udzielanie pomocy prawnej zrzeszonym członkom Federacji i pracodawcom rolnym,  
 6. organizowanie szkoleń, seminariów i innych działań o charakterze edukacyjnym, dotyczących w szczególności zagadnień związanych z problematyką rolną, ekonomiczno-finansową, prawną, organizacją i zarządzaniem,
 7. organizowanie konferencji i spotkań mających na celu wymianę poglądów i doświadczeń pracodawców i producentów rolnych,
 8. prowadzenie działalności wydawniczej i promocyjnej na rzecz Federacji,
 9. organizowanie zespołów eksperckich, zatrudnianie personelu wykonującego zadania statutowej, zasięganie specjalistycznych konsultacji prawnych,
 10. prowadzenie badań, nawiązywanie współpracy z ośrodkami naukowymi i jednostkami badawczymi w zakresie związanym z działalnością członków Federacji.

ROZDZIAŁ II

CZŁONKOSTWO

Artykuł 6.

 1. Członkostwo w Federacji jest dobrowolne.
 2. Członkostwo w Federacji ma charakter zwyczajny, wspierający, bądź honorowy.

Artykuł 7.

Członkowie zwyczajni Federacji działając przez swych przedstawicieli mają prawo, w szczególności do:

 1. czynnego i biernego prawa wyborczego do organów Federacji,
 2. decydowania o kierunkach działania Federacji,
 3. uchwalania zmian Statutu Federacji,
 4. opracowania i realizacji własnych programów działania uchwalonych przez właściwe władze Federacji,
 5. zgłaszania wniosków dotyczących spraw będących przedmiotem działania Federacji,
 6. korzystania z pomocy i doradztwa Federacji w granicach jego statutowej działalności,
 7. korzystania z usług i urządzeń prowadzonych przez Federację.

Artykuł 8.

Członkowie zwyczajni Federacji są obowiązani do:

 1. czynnego uczestnictwa w realizacji zadań Federacji,
 2. przestrzegania Statutu Federacji oraz uchwał i regulaminów przyjętych przez jej organy,
 3. wykonywania uchwał władz Federacji, jeżeli uchwały te nie ograniczają samodzielności członków Federacji,
 4. terminowego uiszczania składek członkowskich w wysokości ustalonej przez Radę Federacji,
 5. udzielania organom Federacji informacji niezbędnych dla jej działalności,
 6. wspierania Federacji w wykonywaniu jej zadań statutowych i realizacji jej celów.

Artykuł 9.

 1. Członkostwo w Federacji ustaje w przypadku:
 1. wystąpienia,
 2. wykluczenia,
 3. skreślenia z listy członków.
 1. Wystąpienie następuje na podstawie wniosku członka Federacji, zgłoszonego na piśmie do Zarządu Federacji, co najmniej na 6 miesięcy przed końcem roku kalendarzowego.
 2. Za datę wystąpienia uważa się ostatni dzień roku kalendarzowego.
 3. Wykluczenie z Federacji następuje na mocy uchwały Zarządu Federacji w przypadku:
 1. niewykonywania lub naruszania obowiązków statutowych,
 2. działania na szkodę Federacji.
 1. Od uchwały o wykluczeniu z Federacji służy prawo odwołania do Rady Federacji w terminie 30 dni od daty powiadomienia członka Federacji o wykluczeniu. Rada Federacji rozpatruje odwołanie na najbliższym posiedzeniu.
 2. Skreślenie członka Federacji z listy członków następuje w przypadku likwidacji członka Federacji.
 3. Skreślenie z listy członków Federacji następuje również w przypadku uchylania się od opłacania składek członkowskich przez okres co najmniej 3 miesięcy. Uchwałę w tej sprawie podejmuje Zarząd Federacji po uprzednim pisemnym upomnieniu członka Federacji. Odwołanie od uchwały podlega rozpatrzeniu w trybie określonym w ust. 5.
 4. W związku z ustaniem członkostwa, członkowi Federacji nie przysługuje żadne roszczenie do majątku Federacji.

Artykuł 10.

 1. Członkami zwyczajnymi Federacji mogą być związki pracodawców, organizacje producentów rolnych skupiające pracodawców, społeczno – zawodowe organizacje rolników lub organizacje grup producentów rolnych.
 2. Decyzję przyjęciu w poczet członków zwyczajnych podejmuje Zarząd Federacji na podstawie wniosku zainteresowanego podmiotu, popartego uchwałą jego władz.
 3. Od uchwały odmawiającej przyjęcia do Federacji służy wnioskodawcy odwołanie do Rady Federacji w ciągu 30 dni od daty doręczenia uchwały. Rada Federacji rozpatruje odwołanie na najbliższym posiedzeniu.

Artykuł 11.

 1. Członkami wspierającymi Federację mogą być osoby oraz instytucje, w szczególności podmioty z kręgu szeroko rozumianej branży rolniczej.
 2. Decyzję o przyjęciu w poczet członków wspierających podejmuje Zarząd Federacji na pisemny wniosek zainteresowanego podmiotu.
 3. Uchwałę o wykluczeniu członka wspierającego podejmuje Zarząd w przypadku działania na szkodę Federacji.
 4. Członkowie wspierający mogą uczestniczyć, na zaproszenie Zarządu w pracach organów Federacji lub Komisji Problemowych z głosem doradczym.

Artykuł 12.

 1. Członkami honorowymi Federacji mogą być osoby i instytucje szczególnie zasłużone dla Federacji.
 2. Wniosek o nadanie członkostwa honorowego składają organy statutowe Federacji.
 3. Członkostwo honorowe uzyskuje się na podstawie uchwały Zjazdu Federacji, po uprzednim wyrażeniu zgody przez osobę lub instytucję nominowaną.
 4. Członek  honorowy Federacji uczestniczy, na zaproszenie Zarządu, w pracach organów Federacji lub Komisji Problemowych z głosem doradczym.

ORGANY FEDERACJI

ARTYKUŁ 13.

 1. Organami Federacji są:
  1. Zjazd Federacji
  2. Rada Federacji
  3. Zarząd Federacji
  4. Komisja Rewizyjna Federacji
 2. Kadencja organów Federacji trwa 4 lata.

Artykuł 14.

 1. Zjazd jest najwyższą władzą Federacji.
 2. Zjazd stanowią wszyscy członkowie Federacji.
 3. Członek zwyczajny może brać udział w Zjeździe poprzez delegatów. Członka zwyczajnego może reprezentować na Zjeździe maksymalnie 3 (trzech) delegatów.
 4. Każdemu z delegatów przysługuje jeden głos.
 5. Członek nie może ani przez delegatów, ani przez ich pełnomocników głosować przy powzięciu uchwał dotyczących jego odpowiedzialności wobec Federacji, zwolnienia ze zobowiązania wobec Federacji oraz sporu między nim a Federacją.
 6. Delegaci reprezentują członka na podstawie uchwały uprawnionego organu danego członka zwyczajnego.
 7. Delegaci mogą uczestniczyć w Zjeździe oraz wykonywać prawo głosu przez pełnomocników. Pełnomocnictwo do udziału w Zjedźcie powinno być udzielone przez delegata pod rygorem nieważności na piśmie i złożone do listy obecności uczestników zjazdu.
 8. Pełnomocnikiem delegata do udziału w Zjeździe nie może być:
 1. Osoba nie będąca delegatem,
 2. Osoba będąca pełnomocnikiem innego delegata.
 1. Zjazd Federacji zwoływany jest corocznie przez Zarząd Federacji.
 2. Zarząd Federacji może zwołać Nadzwyczajny Zjazd z własnej inicjatywy, jak również zobowiązany jest zwołać ten Zjazd na wniosek Komisji Rewizyjnej, Rady Federacji (w przypadkach określonych Statutem) lub 1/3 liczby członków Federacji.
 3. O czasie, miejscu i porządku obrad Zjazdu, Zarząd powiadomi pisemnie członków Federacji najpóźniej na 2 tygodnie przed terminem Zjazdu.
 4. Zjazd Federacji jest zdolny do podejmowania ważnych uchwał i decyzji, jeżeli uczestniczy w nim co najmniej 1/2 liczby członków.
 5. Jeżeli Przewodniczący Zjazdu stwierdzi brak wymaganej większości, wówczas kolejny Zjazd odbywa się w drugim terminie, to jest po godzinie po pierwszym terminie, już bez potrzeby zgromadzenia 1/2 liczy członków. W takim przypadku nie ma zastosowania art. 17 pkt 1 Statutu, a uchwały zapadają zwykłą większością głosów i są ważne niezależnie od liczby zgromadzonych członków.
 6. Delegaci mogą uczestniczyć w Zjeździe oraz wykonywać prawo głosu z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej. Szczegółowy opis sposobu uczestnictwa i wykonywania prawa głosu z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej jest wskazany każdorazowo w zawiadomieniu o czasie, miejscu i porządku obrad Zjazdu.

Artykuł 15.

W Zjeździe Federacji mogą uczestniczyć zaproszeni przez Zarząd przedstawiciele organów władz i administracji państwowej oraz organizacji politycznych, społecznych i gospodarczych.

Artykuł 16.

Do kompetencji Zjazdu Federacji należy:

 1. ustalanie kierunków działalności Federacji,
 2. uchwalanie zmian Statutu,
 3. uchwalanie programu działania Federacji,
 4. wybór i odwołanie członków Rady Federacji, Zarządu Federacji i Komisji Rewizyjnej Federacji,
 5. wybór i odwołanie Prezesa Zarządu Federacji oraz Przewodniczącego Rady Federacji,
 6. rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań, Zarządu, Rady Federacji i Komisji Rewizyjnej,
 7. rozpatrywanie wniosków zgłaszanych przez Zarząd i Komisję Rewizyjną dotyczących pracy Federacji,
 8. udzielenie absolutorium członkom Zarządu Federacji na wniosek Komisji Rewizyjnej,
 9. rozpatrywanie odwołań od orzeczeń Rady Federacji w sprawach spornych między członkami Federacji,
 10. ustalanie wysokości składek członkowskich,
 11. podejmowanie uchwał w sprawie rozwiązania Federacji i rozdysponowania jej majątku.

Artykuł 17.

 1. Uchwały Zjazdu zapadają zwykłą większością głosów i są ważne, jeżeli zostały podjęte w obecności co najmniej 1/2 ogólnej liczby członków .
 2. Wybór członków organów Federacji przez Zjazd Federacji następuje w głosowaniu tajnym, zwykłą większością głosów, w liczbie określonej przez Zjazd Federacji.
 3. Na funkcję Prezesa Zarządu dana osoba może być wybrana na okres maksymalnie dwóch, następujących po sobie kadencji.

Artykuł 18.

 1. Rada Federacji jest organem doradczym Federacji oraz organem rozstrzygającym sprawy sporne pomiędzy członkami Federacji.
 2. Rada Federacji liczy co najmniej 6 członków. Każda organizacja ma prawo do co najmniej jednego przedstawiciela w Radzie Federacji, wybieranego w trybie określonym w niniejszym Statucie.
 3. Mandat członka rady wygasa w wyniku upływu kadencji Rady Federacji, a ponadto w przypadku:
 1. rezygnacji z pełnienia funkcji,
 2. odwołania przez Zjazd Federacji,
 3. śmierci,
 4. ustania członkostwa w Federacji członka, którego przedstawiciel sprawuje mandat w Radzie Federacji.
 1. Rada Federacji wybiera spośród swoich członków Prezydium Rady Federacji liczące od 5 do 7 członków, które organizuje i kieruje pracą Rady.
 2. W skład Prezydium Rady Federacji wchodzi Przewodniczący i dwóch wiceprzewodniczących oraz członkowie.
 3. W okresach półrocznych Zarząd składa Radzie Federacji sprawozdania ze swej działalności. Jeżeli Rada Federacji uchwałą podjętą większością 2/3 głosów odrzuci półroczne sprawozdanie Zarządu, wówczas Rada Federacji może zwołać Nadzwyczajny Zjazd Federacji.

Artykuł 19.

 1. Rada Federacji obraduje stosownie do potrzeb, a jej posiedzenia zwoływane są przez Przewodniczącego Rady z własnej inicjatywy, na wniosek Zarządu Federacji, Komisji Rewizyjnej lub na wniosek 1/3 liczby członków Rady, nie rzadziej niż dwa razy w roku. 
 2. Uchwały Rady zapadają zwykłą większością głosów i są ważne, jeżeli zostały podjęte w obecności, co najmniej połowy członków Rady oraz objęte są porządkiem obrad zatwierdzonym przez Radę w dniu posiedzenia.

Artykuł 20.

 1. Zarząd Federacji liczy od 5 do 7 członków.
 2. Zarząd Federacji kieruje działalnością Federacji w zakresie określonym przez Statut oraz uchwały Zjazdu i Rady Federacji.
 3. Na pierwszym posiedzeniu nowy Zarząd wybiera ze swego składu trzech Wiceprezesów Zarządu.
 4. Członkowie Zarządu nie mogą być jednocześnie członkami innych władz Federacji.

Artykuł 21.

Do zakresu działania Zarządu Federacji należy w szczególności:

 1. kierowanie pracą Federacji w okresie między Zjazdami;
 2. nadzór nad właściwym wykonywaniem przez Federację jej zadań statutowych;
 3. przygotowywanie projektu uchwały budżetowej i założeń polityki finansowej Fundacji oraz realizacja uchwalonego budżetu,
 4. składanie sprawozdań rocznych i sprawozdań finansowych Federacji, 
 5. składanie sprawozdań z działalności na Zjeździe oraz składanie tych sprawozdań Radzie Federacji w okresach półrocznych;
 6. wykonywanie uchwał Zjazdu oraz rozpatrywanie i załatwianie wniosków zgłoszonych przez pracodawców i członków Federacji;
 7. występowanie z inicjatywą uchwałodawczą w sprawach objętych działalnością Federacji;
 8. przygotowywanie materiałów analitycznych i opinii w sprawach będących przedmiotem działania Federacji;
 9. rozporządzanie majątkiem Federacji,
 10. reprezentowanie Federacji na zewnątrz,
 11. opracowywanie i przedstawianie Radzie problemowych planów pracy i projektu planu finansowego;
 12. załatwianie spraw bieżących;
 13. podejmowanie wszelkich innych decyzji nie zastrzeżonych do kompetencji innych organów Federacji.

Artykuł 22.

Zarząd zobowiązany jest rozważyć w swoich działaniach i decyzjach sugestie i uwagi Rady Federacji.

Artykuł 23.

 1. Zarząd Federacji obraduje stosownie do potrzeb nie rzadziej jednak niż cztery razy w roku.
 2. Uchwały Zarządu Federacji są podejmowane w głosowaniu jawnym, zapadają zwykłą większością głosów i są ważne jeżeli zostały podjęte w obecności co najmniej połowy członków Zarządu.

Artykuł 24.

 1. Zarząd Federacji, swoje czynności wynikające dla niego z niniejszego Statutu, wykonuje przy pomocy Biura Zarządu.
 2. Zarząd Federacji może uchwałą ustanowić Dyrektora Biura Zarządu Federacji (nie będącego członkiem Zarządu), który jednocześnie będzie pełnomocnikiem Zarządu, a zakres udzielonego pełnomocnictwa określa uchwała Zarządu.
 3. Przepis ustępu 2 nie narusza norm zawartych w § 30 Statutu.

Artykuł 25.

 1. Komisja Rewizyjna jest najwyższym organem kontroli działalności Federacji.
 2. Komisja  Rewizyjna jest wybierana w składzie 3-5 członków, w głosowaniu tajnym przez Zjazd Federacji. Komisja Rewizyjna wybiera spośród swych członków przewodniczącego, wiceprzewodniczącego i sekretarza.
 3. Do zakresu działania Komisji Rewizyjnej należy: a)kontrola całokształtu działalności Federacji pod względem celowości, prawidłowości oraz zgodności z przepisami, postanowieniami Statutu i uchwałami władz Federacji; b)kontrola wykonywania uchwały budżetowej Federacji; c)zgłaszanie na posiedzenie Rady i Zarządu uwag i wniosków w sprawie działalności Federacji; d)składanie sprawozdań na Zjeździe ze swej działalności; e) zgłaszanie wniosków w sprawie udzielenia absolutorium Radzie i Zarządowi Federacji.
 4. Uchwały Komisji Rewizyjnej zapadają zwykłą większością głosów.

Artykuł 26.

 1. Posiedzenia Komisji Rewizyjnej zwołuje przewodniczący Komisji w miarę potrzeby, nie rzadziej niż dwa razy w roku
 2. Członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogą być jednocześnie członkami innych władz Federacji.
 3. Szczegółowy tryb działania Komisji Rewizyjnej określa przez nią uchwalony regulamin.

 KOMISJE PROBLEMOWE

Artykuł 27.

Rada Federacji może powoływać Komisje problemowe do przygotowania ocen i analiz oraz propozycji dotyczących spraw wchodzących w zakres działania Federacji.

PRACOWNICY FEDERACJI

Artykuł 28.

 1. W czynnościach z zakresu prawa pracy dokonywanych z pracownikami Federacji dokonuje Zarząd Federacji.
 2. Warunki pracy i płacy pracowników Federacji określa Zarząd Federacji.

MAJĄTEK FEDERACJI

Artykuł 29.

 1. Majątek Federacji powstaje ze składek członkowskich, darowizn, spadków, zapisów, z własnej działalności i dochodów z majątków organizacji.
 2. Dla realizacji celów statutowych Federacja ma prawo prowadzić działalność gospodarczą, tworzyć fundacje i uczestniczyć w innych przedsięwzięciach gospodarczych.
 3. Dochód z działalności gospodarczej Federacji służy realizacji celów statutowych i nie może być przeznaczony do podziału między jej członków.

ZASADY REPREZENTACJI

Artykuł 30.

 1. Do zaciągania zobowiązań majątkowych oraz składania oświadczeń woli i reprezentowania Federacji na zewnątrz upoważnieni są: działający łącznie Prezes Zarządu i Wiceprezes Zarządu albo Prezes Zarządu wraz z Członkiem Zarządu albo Wiceprezes Zarządu wraz z Wiceprezesem Zarządu.
 2. Do zaciągania zobowiązań oraz składania oświadczeń woli i reprezentowania Federacji można upoważnić pełnomocnika, działającego samodzielnie w zakresie umocowania.

ROZWIĄZANIE FEDERACJI

Artykuł 31.

 1. Rozwiązanie Federacji może nastąpić na podstawie uchwały Zjazdu Federacji podjętej zwykłą większością głosów, w obecności co najmniej 2/3 liczby obecnych członków.
 2. Zjazd Federacji, podejmując uchwałę o rozwiązaniu Federacji, określa przeznaczenie jego majątku i powołuje komisję likwidacyjną.