Aktualności

Spotkanie Federacji i PTR w MRiRW

2 marca br. przedstawiciele Polskiej Federacji Rolnej i Polskiego Towarzystwa Rolniczego spotkali się z przedstawicielami MRiRW oraz KOWR w celu omówienia projektu nowelizacji ustawy o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi SP.

W spotkaniu udział wzięli:

Ze strony Ministerstwa:

– Lidia Kostańska

Mariusz Drozdowski

– Dominik Olejnik

  • Ze strony KOWR:

– Magdalena Dudek

– Michał Siewierski

  • Ze strony Polskiego Towarzystwa Rolniczego:

– Franciszek Nowak

– Zbigniew Ajchler

– Roman Mol

  • Ze strony Polskiej Federacji Rolnej:

– Waldemar Rolewski

– Leszek Wojciechowski

– Ewa Chlebowska

Spotkanie rozpoczęła przedstawiciel Ministerstwa – pani Lidia Kostańska Dyrektor Departamentu Nieruchomości i Infrastruktury Wsi w MRiRW informując zebranych, iż Ministerstwo w odpowiedzi na otrzymane stanowiska do projektu zmian do ustawy o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa z dnia 19 kwietnia 2022r. (nr druku UD 376), wprowadziło kilka zmian do projektu, w tym w zakresie dotyczącym ośrodków produkcji rolniczej. Projekt w nowej wersji jest dostępny na stronie Rządowego Centrum Legislacji.

Pan Dyrektor Mariusz Drozdowski zreferował nową propozycję treści art. 24b ustawy, w tym wskazując iż m.in. zmiany polegają na wprowadzeniu przetargu ofert pisemnych, wprowadzeniu ustawowych kryteriów wyboru oferty oraz udzielenia delegacji Ministrowi Rolnictwa do wydania rozporządzenia wykonawczego do ustawy, które miałoby m.in. precyzować szczegółowe kryteria wyboru najkorzystniejszej oferty w przetargu ofert pisemnych i liczbę punktów przyznawanych za ich spełnienie oraz rodzaje dowodów potwierdzających ich spełnienie.

W dalszej części rozgorzała dyskusja pomiędzy uczestnikami spotkania i wymiana argumentów dotycząca konieczności poszerzenia tych kryteriów ustawowych o miejsce zamieszkania lub siedzibę, zatrudnienie i doświadczenie w prowadzeniu produkcji zwierzęcej.

Przedstawiciele Ministerstwa wskazywali, iż wymóg miejsca zamieszkania lub siedziby był też wskazywany przez przedstawicieli rolników indywidualnych, ale ten wymóg pomięto, dlatego że strona dzierżawców nie wskazywała na taki wymóg.

Jeśli to kryterium ma być zapisane, to przedstawiciele Ministerstwa wskazują, aby złożyć stosowną propozycję zapisu w trybie pilnym, by nie wstrzymywać procedowania nad projektem nowelizacji ustawy. Podobnie gdyby były inne wnioski w zakresie tych kryteriów.

Przedstawiciele dzierżawców z obu stron podnosili, iż istotna jest kwestia zagwarantowania, iż oferent który wygra przetarg na OPR wypełni zobowiązanie do zatrudnienia pracowników. Stąd wiarygodność takiego oferenta powinna być badana przez kryterium dotychczasowego zatrudnienia – tj. czy oferent zatrudnia lub zatrudniał pracowników na umowę o pracę.

Ponadto podnoszono, iż z tych samych powodów konieczne jest wprowadzenie kryterium legitymowania się przez oferenta doświadczeniem w postaci prowadzenia produkcji zwierzęcej w przypadku OPR-ów, które będą opierać się na takiej produkcji.

Przedstawiciele Ministerstwa wskazywali, iż takie okoliczności mogą być zawarte w uszczegółowieniu w Rozporządzeniu Ministra, np. pod kryterium doświadczenia w prowadzeniu działalności rolniczej albo kryterium zdolności organizacyjno-technicznych.

Przedstawiciele dzierżawców wskazywali, iż zachodzi wówczas ryzyko, że jeśli nie będzie to na sztywno zapisane w ustawie, wówczas te kryteria na poziomie KOWR mogą być dowolnie interpretowane.

Przedstawiciele Ministerstwa wskazali, iż na polecenie Pana Ministra Rafała Romanowskiego, podejmowane są działania, aby ta nowelizacja została uchwalona w obecnej kadencji Sejmu. Ważne jest aby projekt już we właściwej wersji trafił do dalszego etapu procesu legislacyjnego a potem będzie jeszcze czas na pracę nad rozporządzeniem, stąd prośba o jak najszybsze zgłaszanie zmian do projektu ustawy.