Aktualności

Posiedzenie Senackiej Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Dnia 6 października br. na posiedzeniu dwóch Komisji przedstawiono informację Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Ministra Klimatu i Środowiska na temat wykorzystania odnawialnych źródeł energii jako elementu potencjalnego dochodu rolników.

fot. Agropolska.pl

W posiedzeniu uczestniczył Pan dr Waldemar Rolewski Wiceprezes Zarządu Federacji. Pani Wiceminister Anna Gembicka wskazała, że sprawy dotyczące rozwoju i wykorzystania energetyki prosumenckiej i rozproszonej należą do ministra gospodarki, zaś rozwój i wykorzystanie odnawialnych źródeł energii jest zadaniem ministra do spraw klimatu. Niezależnie od tego resort rolnictwa podejmuje szereg działań mających na celu szeroko pojęty rozwój wykorzystania OZE na obszarach wiejskich, w szczególności biomasy pochodzenia rolniczego.

Zaznaczyła, że obecny PROW nie przewiduje oddzielnej puli środków na finansowanie inwestycji związanych z energią odnawialną. Natomiast wsparcie OZE w ramach projektu Planu Strategicznego dla WPR na lata 2023-2027 jest planowane w ramach dwóch interwencji: poprawy efektywności energetycznej np. na mikroinstalacje produkujące energię z wody albo biogazu rolniczego lub w ramach działania na rzecz ochrony środowiska oraz łagodzenia zmian klimatu.

Pomoc w rozwoju OZE jest także zaplanowana w Krajowym Planie Odbudowy i Zwiększaniu Odporności (KPO). Celem takich inwestycji ma być rozwój lokalnych odnawialnych źródeł energii realizowanych przez społeczności energetyczne (w tym klastry energii, spółdzielnie energetyczne oraz inne społeczności energetyczne). Koszt przewidziany na realizację inwestycji to 97 mln euro.

Perspektywicznym kierunkiem jest rozwój biogazowni. Obecnie w rejestrze KOWR wpisane jest 125 instalacji biogazu rolniczego o łącznej mocy ponad 124 MW i rocznej wydajności około 0,5 mld m sześc. biogazu. W 2020 roku biogazownie rolnicze wykorzystały ponad 4,4 mln ton różnego rodzaju surowców pochodzenia rolniczego, z czego 88 proc. stanowiły produkty uboczne z rolnictwa i przetwórstwa rolno-spożywczego. Dodała, że resort podejmuje również działania w zakresie rozwoju wykorzystania biogazu rolniczego (biometanu) jako odnawialnego paliwa gazowego. W ramach współpracy z resortem klimatu trwają prace nad przepisami mającymi na celu rozwój rynku biometanu w Polsce.

Do produkcji biopaliw ciekłych, a także jako dodatków do paliw ciekłych wykorzystuje się w Polsce biokomponenty wytwarzane głównie z oleju rzepakowego oraz bioetanol, produkowany z kukurydzy. W latach 2016-2020 ilość wytworzonych w kraju biokomponentów (bioetanolu i estrów) stworzyła rynek zbytu dla około 2-2,2 mln ton rzepaku oraz około 500 tys. ton zbóż (głównie kukurydzy). Resort szacuje, że w ostatnich 5 latach sprzedaż rzepaku oraz kukurydzy przetwarzanych na biopaliwa umożliwiła rolnikom uzyskanie przychodu w wysokości około 3,6-3,7 mld zł rocznie.