Aktualności

Posiedzenie prezydenckiej Rady ds. Rolnictwa i Obszarów Wiejskich

24 listopada w Belwederze odbyło się  kolejne posiedzenie prezydenckiej Rady ds. Rolnictwa i Obszarów Wiejskich. Podczas spotkania dyskutowano o eksporcie polskiej żywności i poszukiwaniu nowych rynków zbytu dla artykułów rolno–spożywczych.

W posiedzeniu uczestniczyli: Piotr Ćwik – Zastępca Szefa Kancelarii Prezydenta RP, dr Barbara Fedyszak–Radziejowska oraz Błażej Spychalski – Doradcy Prezydenta RP, Norbert Kaczmarczyk – Sekretarz Stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi, przedstawiciele Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Ministerstwa Spraw Zagranicznych, eksperci, a także przedstawiciele organizacji branżowych. Federację na spotkaniu reprezentował Pan Mariusz Olejnik Prezes Zarządu.

Przedstawiciele Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Ministerstwa Spraw Zagranicznych zaprezentowali aktualne informacje w zakresie importu do Polski produktów rolno–spożywczych i  eksportu polskich artykułów rolno–spożywczych. Szczegółowo omówili aktualne i potencjalne kierunki rozwoju eksportu polskich produktów, bilans handlowy w odniesieniu do rynku artykułów rolno–spożywczych oraz podejmowane i planowane przez resort działania na rzecz zwiększania polskiego eksportu i  poszukiwania nowych rynków zbytu. Akcentowano szczególnie szanse związane z wysoką jakością żywności produkowanej w Polsce a także kwestię popytu na taką żywność w świecie.

W poszczególnych wystąpieniach wskazywano na rosnący udział eksportu w zagospodarowaniu polskiej produkcji m.in. wołowiny, drobiu, owoców, zboża czy mleka. Podkreślano także, że polskie przetwórstwo jest jednym z najnowocześniejszych w Europie, odnotowując przy tym konieczność zwiększonego powiązania zakładów przetwórstwa bezpośrednio z rolnikami. Analizowano możliwe formy zaangażowania dyplomacji na rzecz zwiększenia polskiego eksportu, szczególnie w obliczu wyzwań związanych z destrukcyjnym oddziaływaniem pandemii na międzynarodowe uwarunkowania eksportu żywności. Podczas posiedzenia rozważano także szczegółowe aspekty związane z funkcjonowaniem krajowych rynków hurtowych oraz giełd towarowych.

W wystąpieniach eksperckich szczególną uwagę zwracano na potrzebę zwiększenia dynamiki polskiego eksportu rolno–spożywczego, konieczność poszerzania rynków zbytu, w tym warunki zwiększania polskiej obecności na już istniejących rynkach różnych państw a także wsparcia polskich producentów w wejściu na nowe rynki zagraniczne oraz znaczenie strategii narodowego bezpieczeństwa żywnościowego.

Prezes Zarządu Federacji Mariusz Olejnik w swoim wystąpieniu zwrócił uwagę na rangę towarowych producentów w eksporcie. Eksport polskich artykułów rolno- spożywczych stabilizuje rynek wewnętrzny, a kiedy jego gwarantem są towarowe gospodarstwa to nie należy takich dobrze funkcjonujących podmiotów likwidować.

Źródło: strona https://www.prezydent.pl/aktualnosci/narodowa-rada-rozwoju/aktualnosci/dyskusja-o-eksporcie-polskiej-zywnosci-i-poszukiwaniu-nowych-rynkow-zbytu,45367