Aktualności

Pismo sześciu organizacji rolniczych do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Dnia 10 listopada organizacje rolnicze wspólnie złożyły pismo do MRiRW Grzegorza Pudy w sprawie nadchodzących zmian dotyczących wytwarzania, wprowadzania do obrotu i stosowania pasz genetycznie modyfikowanych.

Dnia 10 listopada organizacje rolnicze złożyły wspólnie pismo do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi Grzegorza Pudy z apelem o pilną nowelizację ustawy z dnia 22 lipca 2006 r. (Dz.U. z 2019 r. poz. 269 z późn. zm.) w zakresie usunięcia wejścia w życie z dniem 1 stycznia 2021 r. zakazu wytwarzania, wprowadzania do obrotu i stosowania w żywieniu zwierząt pasz genetycznie zmodyfikowanych oraz organizmów genetycznie zmodyfikowanych przeznaczonych do użytku paszowego. Zawnioskowały o wprowadzenie moratorium na zakaz stosowania pasz opartych o komponenty GMO na minimum 6 lat, a także wprowadzenie skutecznego programu wspierającego produkcję i przerób rodzimego białka.

Pod pismem podpisali się Prezesi organizacji: Federacji Związków Pracodawców – Dzierżawców i Właścicieli Rolnych, Krajowego Związku Pracodawców – Producentów Trzody Chlewnej POLPIG, Polskiego Związku Hodowców i Producentów Trzody Chlewnej POLSUS, Polskiego Związku Hodowców i Producentów Bydła Mięsnego, Polskiego Zrzeszenia Producentów Bydła Mięsnego i Polskiej Federacji Hodowców Bydła i Producentów Mleka.

Wyżej wymienione organizacje w pełni poparły stanowisko i argumenty zgłoszone Panu Ministrowi w piśmie Izby Zbożowo – Paszowej z dnia 3 listopada 2020 r., którego treść znajduje się w załaczeniu.

Zakaz stosowania pasz opartych na komponenty GMO zgodnie z przepisami zacznie obowiązywać już od 1 stycznia 2021 r. i skutki społeczno-gospodarcze wejścia go w życie będą bardzo dotkliwe dla hodowców drobiu, trzody chlewnej, bydła, jak i dla całej branży. Wejście w życie zakazu doprowadzi do wzrostu kosztów wytwarzania pasz, co w konsekwencji spowoduje wzrost cen żywności. Brak możliwości stosowania komponentów wysokobiałkowych zahamuje popyt na produkowane przez polskich rolników zboża paszowe i pogorszy ich sytuację finansową. Krajowe produkty pochodzenia zwierzęcego zostaną zastąpione importowanymi – których jakość może być znacznie gorsza.