Aktualności

Federacja na Forum UE jako członek Organizacji Pracodawców GEOPA-COPA

W dniach 16-17 listopada przedstawiciele Federacji – dr inż. Waldemar Rolewski oraz Agnieszka Rolewska-Nowak – ekspert Federacji, uczestniczyli w dwóch ciekawych spotkaniach międzynarodowych.

16.11.2020 roku odbyło się posiedzenie Sektorowego Dialogu Społecznego w Rolnictwie Organizacje GEOPA-COPA i EFFAT przedstawiły prezentacje na temat swobodnego przepływu pracowników moblinych w rolnictwie.
Komisja Europejska położyła szczególny nacisk na sytuację pracy sezonowej. Temat był przedmiotem debaty partnerów społecznych, którzy opisywali ubiegły sezon i pojawiające się deficyty pracowników z uwagi na pandemię, zamknięcie granic i kwarantanny. Podkreślona
była realna obawa o nadchodzący sezon od lutego/marca 2021.
Ponadto omawiane było Interaktywne narzędzie online do oceny ryzyka (OiRA) i prezentowani eksperci z GEOPA-COPA i EFFAT – wybrani do zespołu roboczego pracującego nad tym narzędziem.
Plan pracy Dialogu Społecznego na lata 2020-2021 został poddany analizie organizacji i Komisji Europejskiej. Potwierdzone zostały 3 spotkania w roku 2021 oraz rozważane jest dodatkowe spotkanie partnerów społecznych, planowane bez tłumaczeń w celu ograniczenia kosztów, prowadzone wyłącznie w języku angielskim. Terminy spotkań jeszcze nie zostały
potwierdzone.
17.11.2020 roku miał miejsce kolejny Komitet sterujący projekt “Kultywując przyszłość zwiększanie atrakcyjności pracy w rolnictwie”. Eksperci przedstawili zaktualizowane wyniki badań nad sytuacją występujących niedoborów siły roboczej i umiejętności w rolnictwie UE opracowanych na podstawie kwestionariuszy organizacji narodowych.
Omówiony został następny kwestionariusz projektu, który ma na celu zebranie dobrych praktyk i omówienie wartościowych inicjatyw mających na celu przezwyciężenie wyzwań w zakresie zatrudnienia w rolnictwie przy jednoczesnym zwiększeniu atrakcyjności sektora.
Następne seminarium planowane jest na marzec 2021 roku.
2 grudnia 2020 roku Federacja będzie brała udział w ostatnim w tym roku spotkaniu GEOPA-COPA – Generalnym Walnym Organizacji obejmującym między innymi wybory Zarządu na lata 2021-2022. Aktualny Przewodniczący- Joseph Lechner potwierdził chęć kontynuacji pracy w kolejnej kadencji. Podobnie pozostali członkowie. Federacja pozytywnie
ocenia pracę i zaangażowanie Zarządu GEOPA-COPA.