O Federacji
Zadania
Władze
Statut
Zwiazki w terenie
Aktualnosci
Unia Europejska
Linki
Kontakt

 

Bayer

Przedsiębiorca

MIESIĘCZNIK FEDERACJI

 

 

 

ZADANIA PROGRAMOWE


Głównym zadaniem Federacji jest ochrona członków Związków i reprezentowanych przez nich podmiotów gospodarczych.

Służą temu główne kierunki działania:

  • Inicjowanie kształtowania prawa i ekonomicznych warunków zapewniających właściwe usytuowanie przedsiębiorstw rolnych, w tym dzierżaw, w polskim rolnictwie;
  • Reprezentowanie interesów menedżerskiej grupy zawodowej w rolnictwie; właścicieli, dzierżawców, administratorów, zarządców;
  • Dbanie o równoprawny dostęp przedsiębiorców członków Związków do preferencyjnych kredytów i innych ułatwień wynikających z polityki rolnej;
  • Prowadzenie doradztwa menedżerskiego i szkolenia dla kadry, szczególnie z zakresu marketingu, finansów, organizacji produkcji, nowych technik i technologii;
  • Zapewnienie udziału Federacji i Związków w uregulowaniach prawnych, formalnych i praktycznych decyzjach w procesie prywatyzacji rolnictwa i gospodarki żywnościowej;
  • Uczestniczenie w zawieraniu umów zbiorowych pracy, rozstrzyganiu sporów zbiorowych oraz innych negocjacjach dotyczących stosunków pracodawców i pracobiorców;
  • Organizowanie współpracy członków Związków w celu skutecznej ochrony ich działalności i podnoszenia efektywności ekonomiczno-produkcyjnej;
  • Podejmowanie zorganizowanych negocjacji w sprawach cen i warunków zbytu i zaopatrzenia w środki produkcji;
  • Współdziałanie z innymi organizacjami działającymi w rolnictwie w celu tworzenia korzystnych warunków do produkcji rolnej;
  • Nawiązywanie coraz ściślejszych więzów z krajami UE celem bliższego zapoznania się z warunkami rolnictwa w krajach UE – uczestniczenie w integracji rolnictwa polskiego z rolnictwem Unii Europejskiej.

Federacja utrzymuje się ze składek członkowskich opłacanych przez zrzeszone Związki.

Federacja jest wydawcą miesięcznika „ROLNIK DZIERŻAWCA” przeznaczonego dla około 5000 dzierżawców i właścicieli rolnych.