Polityka Prywatności – klauzule informacyjne dotyczące przetwarzania danych osobowych w związku z korzystaniem z Serwisu lub usług dostępnych za jego pośrednictwem

Niniejsza Polityka Prywatności zawiera informacje na temat przetwarzania danych osobowych w związku z korzystaniem z Serwisu lub usług dostępnych za pośrednictwem Serwisu Polskiej Federacji Rolnej.

Polityka Prywatności zawiera informacje wymagane przez przepisy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).

Polityka Prywatności określa również niektóre warunki korzystania z Serwisu oraz usług dostępnych za jego pośrednictwem.

Klauzule informacyjne dotyczące przetwarzania danych osobowych pogrupowano odpowiednio do tego, z czego korzysta dany użytkownik Serwisu lub usług dostępnych za jego pośrednictwem.


 
1. Dane przetwarzane w związku z odwiedzaniem Serwisu

a. Dane: adresy IP, pliki cookies i podobne dane o aktywności lub urządzeniach użytkownika.
b. Administratorem danych jest Polska Federacja Rolna jako właściciel Serwisu i zarządca systemów informatycznych służących do ich utrzymania i wspierania innych świadczonych usług. Dane kontaktowe: ul. Hoża 66/68 pokój 409, 00-682 Warszawa; biuro@federacjarolna.pl.
c. Dane przetwarzamy w celach:
◦ umożliwienia wygodnego korzystania z Serwisu,
◦ informowania o treściach i usługach Polskiej Federacji Rolnej lub partnerów administratora,
◦ udostępniania przestrzeni reklamowej, prowadzenia marketingu.
d. Podstawą przetwarzania danych jest niezbędność do realizacji ww. celów, które wynikają z prawnie uzasadnionych interesów administratora lub stron trzecich.
e. Prawnie uzasadnione interesy polegają na stałym podnoszeniu jakości, zwiększaniu dostępności i liczby osób odwiedzających Serwis lub korzystających z usług dostępnych za pośrednictwem Serwisu, w tym nieodpłatnie, na zwiększaniu atrakcyjności przestrzeni reklamowej zarówno dla reklamodawców, jak i odbiorców reklam.
f. Administrator może udostępnić dane innym odbiorcom wyłącznie na żądanie podmiotów do tego uprawnionych przez prawo lub kiedy będzie to niezbędne do realizacji ww. celów np. podmiotom zapewniającym hosting, serwis IT.
g. Administrator przechowuje dane jedynie przez czas, jaki jest niezbędny dla zrealizowania ww. celów, nie dłużej niż do momentu sprzeciwu wobec przetwarzania.2. Dane przetwarzane w związku z rejestracją lub uczestnictwem w eventach

 1. Dane uczestnika: imię i nazwisko, adres e-mail, telefon komórkowy, fotografia wykonana podczas eventu; dane firmy/instytucji/organizacji/redakcji/uczelni reprezentowanej przez uczestnika: nazwa, NIP, ulica, kod pocztowy, miasto, telefon stacjonarny, telefon komórkowy.
 2. Administratorem danych jest Polska Federacja Rolna jako właściciel Serwisu i zarządca systemów informatycznych służących do ich utrzymania oraz organizator eventów i dostawca innych usług dostępnych za pośrednictwem Serwisu. Dane kontaktowe: ul. Hoża 66/68 pokój 409, 00-682 Warszawa; biuro@federacjarolna.pl
 3. Dane przetwarzane będą w celach:
 1. rejestracji na event,
 2. weryfikacji tożsamości podczas wejścia na teren obiektów, w których odbywać się będzie event, wydruk i wydanie odpowiedniego identyfikatora,
 3. dodatkowej weryfikacji tożsamości podczas wejścia na wydarzenia lub do stref z ograniczonym dostępem,
 4. pośredniczenia w rezerwacji miejsca noclegowego i jej rozliczeniu,
 5. umożliwienia umawiania spotkań pomiędzy zarejestrowanymi uczestnikami eventu,
 6. marketingu usług i komunikowania się przez Polską Federację Rolną z uczestnikiem, w formie korespondencji pisemnej, elektronicznej lub z wykorzystaniem urządzeń telekomunikacyjnych (telefony, SMS-y),
 7. udostępnienia danych współorganizatorom, partnerom i sponsorom eventu w celu umożliwienia im komunikowania się z uczestnikiem lub marketingu ich usług – w formie korespondencji pisemnej, elektronicznej lub z wykorzystaniem urządzeń telekomunikacyjnych (np. telefony, SMS-y),
 8. prowadzenia statystyk, pomiarów jakości i skuteczności,
 9. obsługi reklamacji i zabezpieczenia roszczeń.
 1. Podstawą przetwarzania danych jest niezbędność do realizacji ww. celów, które wynikają z prawnie uzasadnionych interesów administratora lub stron trzecich oraz niezbędność do wykonania umowy lub do podjęcia działań na żądanie użytkownika przed zawarciem umowy (cel z lit. c ppkt iv. oraz ppkt ix.).
 2. Prawnie uzasadnione interesy polegają na stałym podnoszeniu jakości, zwiększaniu dostępności eventów i liczby uczestników eventu, dostarczeniu im możliwości komunikowania się pomiędzy sobą, dostarczeniu współorganizatorom sponsorom i partnerom informacji o uczestnikach eventu, w tym umożliwieniu szerokiemu kręgowi osób nieodpłatnego uczestnictwa w evencie, informacji o usługach Polskiej Federacji Rolnej lub partnerów i sponsorów, zwiększaniu atrakcyjności przestrzeni reklamowej zarówno dla reklamodawców, jak i odbiorców reklam.
 3. Administrator może udostępnić dane innym odbiorcom wyłącznie na żądanie podmiotów do tego uprawnionych przez prawo lub kiedy będzie to niezbędne do realizacji ww. celów np. współorganizatorom, partnerom i sponsorom eventu.
 4. Administrator przechowuje dane jedynie przez czas, jaki jest niezbędny dla zrealizowania ww. celów, nie dłużej niż do momentu sprzeciwu wobec przetwarzania.


3. Dane przetwarzane w związku z zamówieniem newslettera

 1. Dane: imię, nazwisko, e-mail; w związku z zamówieniem newslettera przetwarzany może być wyłącznie adres e-mail (jeśli użytkownik nie poda innych danych).
 2. Administratorem danych jest Polska Federacja Rolna jako właściciel Serwisu oraz zarządca systemów informatycznych służących do ich utrzymania i wspierania innych usług świadczonych przez Polską Federację Rolną. Dane kontaktowe: ul. Hoża 66/68 pokój 409, 00-682 Warszawa; biuro@federacjarolna.pl.
 3. Dane przetwarzane będą w celach:
 1. przesłania zamówionego newslettera,
 2. marketingu usług i komunikowania się przez Polską Federację Rolną z korzystającymi z newslettera,
 3. dopasowania treści i reklam do zainteresowań użytkowników,
 4. prowadzenia statystyk, pomiarów jakości i skuteczności,
 5. obsługi reklamacji i zabezpieczenia roszczeń.
 6. Podstawą przetwarzania danych jest niezbędność do wykonania umowy lub do podjęcia działań na żądanie użytkownika przed zawarciem umowy (cel z lit. c ppkt i. oraz v.) oraz niezbędność do realizacji ww. celów, które wynikają z prawnie uzasadnionych interesów administratora lub stron trzecich.
 1. Prawnie uzasadnione interesy polegają na stałym podnoszeniu jakości, zwiększaniu dostępności i atrakcyjności newsletterów, zwiększeniu ilości zamawianych newsletterów, zwiększaniu atrakcyjności przestrzeni reklamowej zarówno dla reklamodawców, jak i odbiorców reklam.
 2. Administrator może udostępnić dane innym odbiorcom wyłącznie na żądanie podmiotów do tego uprawnionych przez prawo lub kiedy będzie to niezbędne do realizacji ww. celów np. podmiotom zapewniającym hosting, serwis IT.
 3. Administrator przechowuje dane jedynie przez czas, jaki jest niezbędny dla zrealizowania ww. celów, nie dłużej niż do momentu sprzeciwu wobec przetwarzania.

Informacje o przysługujących prawach

W związku z przetwarzaniem danych osobowych użytkownikowi Serwisu, uczestnikowi eventu (osobie, której dane dotyczą) przysługują następujące prawa:
a. prawo żądania dostępu do danych,
b. prawo żądania sprostowania danych,
c. prawo żądania usunięcia danych,
d. prawo żądania przeniesienia danych,
e. prawo żądania ograniczenia przetwarzania danych,
f. prawo do niepodlegania zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu,
g. prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych,
h. prawo wniesienia skargi dotyczącej przetwarzania danych osobowych do właściwego organu nadzoru.
 
W przypadku pytań lub uwag związanych z przetwarzaniem danych osobowych w serwisach lub w związku z usługami dostępnymi za ich pośrednictwem można się kontaktować z administratorami danych pod adresem biuro@federacjarolna.pl.