Aktualności

Spotkanie przedstawicieli Polskiej Federacji Rolnej z Rzecznikiem Praw Obywatelskich

Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich 2 lipca 2024 r.

Spotkanie odbyło się dnia 2 lipca br. w biurze Rzecznika Praw Obywatelskich w Warszawie. W spotkaniu ze strony Polskiej Federacji Rolnej uczestniczyli: p.o. Prezesa Zarządu Grzegorz Brodziak, Wiceprezes Zarządu Romuald Jankowski, Mecenas i jednocześnie członek Rady Federacji Piotr Włodawiec oraz Mecenas Beata Zglińska i Mecenas Krzysztof Kocowski. Rzecznik Praw Obywatelskich prof. Marcin Wiącek i uczestniczący w spotkaniu przedstawiciele Działu prawnego RPO wykazali duże zrozumienie dla problemów dzierżawców i wyrazili swoją opinię o niekonstytucyjności ustawy z września 2011 roku.

Przygotowane przez Mecenasa Krzysztofa Kocowskiego dokumenty zostały uznane za bardzo profesjonalne. Planowane jest na ich podstawie wystąpienie RPO do Prezesa Rady Ministrów z wnioskiem o podjęcie prac legislacyjnych. Do końca lipca biuro Rzecznika Praw Obywatelskich postara się przygotować taki wniosek.

Strony spotkania zgodziły się ponadto, że przepisy o 30-krotności czynszu dzierżawnego należy traktować jako faktyczne pozbawienie dzierżawców prawa obywatelskiego do obrony w sądzie, z uwagi na nieproporcjonalny czynnik ekonomiczny powodowany tą regulacją prawną.

Podczas spotkania poruszono również wątek dyskryminacji dużych gospodarstw, jeżeli chodzi o możliwość uzyskiwania dopłat i dotacji. Omówiono również szczególny przypadek, w którym dzierżawca jest bezumownym użytkownikiem gruntu. Zgodnie z prawem unijnym dopłaty w takiej sytuacji powinny być wypłacane podmiotowi faktycznie użytkującemu grunty, niezależnie od tytułu prawnego, natomiast w polskiej praktyce występują przypadki, w których bezumownemu użytkownikowi gruntów odmawia się przyznania dopłat.

Spotkanie odbyło się w konstruktywnej atmosferze i przy pełnym zrozumieniu poruszanych problemów.