O Federacji
Zadania
Władze
Statut
Zwiazki w terenie
Aktualnosci
Unia Europejska
Linki
Kontakt

 

Bayer

Przedsiębiorca

MIESIĘCZNIK FEDERACJI

 

 

 


AKTUALNOŚCI

25 maja odbyła się debata w formie wideokonferencji dotycząca funkcjonowania i aktualnych problemów gospodarstw towarowych w Polsce. Spotkanie zorganizował miesięcznik "Przedsiębiorca Rolny" oraz multiportal Agropolska.pl. Podczas wideokonferencji poruszono szereg tematów ważnych dla środowiska dzierżawców. W spotkaniu uczestniczyli: p.o. prezesa Mariusz Olejnik, Franciszek Nowak (Polskie Towarzystwo Rolnicze), Juliusz Młodecki (Krajowe Zrzeszenie Producentów Rzepaku i Roślin Białkowych) oraz Rafał Mładanowicz (Krajowa Federacja Producentów Zbóż). Debatę prowadził red. Krzysztof Zacharuk.

27 maja Mariusz Olejnik, p.o. prezesa Federacji i wiceprezes Waldemar Rolewski spotkali się w Warszawie z Sebastianem Pieńkowskim, zastępcą dyrektora generalnego KOWR. Omówiono zasady dotyczące powoływania do życia ośrodków produkcji rolniczej, możliwości odmrażania pracy rad społecznych przy oddziałach terenowych KOWR, jak i zasad przedłużania umów dzierżawy.
W przypadku zasad tworzenia OPR-ów, trwają prace KOWR, które są na ukończeniu. Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa pracuje nad prawnym zabezpieczeniem się w przypadku, gdy dotychczasowy dzierżawca prowadzący produkcję zwierzęcą przegra przetarg. Przedstawiciele Federacji zwrócili uwagę, aby przetargi przy tworzeniu ośrodków produkcji rolniczej odbywały się przynajmniej na rok przed wygaśnięciem umowy dzierżawy, co wyeliminuje szereg problemów, w tym między innymi utratę praw dot. zintegrowanych pozwoleń wodnoprawnych. Dyrektor Pieńkowski poinformował że weźmie to pod uwagę.
W kwestii rad społecznych wiadomo, że KOWR przymierza się do zakończenie procesu wyłaniania członków i odwieszenia działalności już w czerwcu br. Mariusz Olejnik zaproponował, aby jeszcze przed 15 czerwca odbyło się spotkanie dyrekcji KOWR i zarządu Federacji. Jeżeli nie uda się spotkać osobiście, to w formie wideokonferencji.

20 maja Federacja otrzymała odpowiedź wiceministra rolnictwa Szymona Giżyńskiego na wnioski 13 organizacji rolniczych przesłane 22 kwietnia do ministra rolnictwa, nawiązujące do petycji do premiera z 3 kwietnia. Giżyński odniósł się do następujących wniosków: dotyczących interwencji na rynkach rolnych, do wniosku o wstrzymanie wykonywania przepisów ustawy z 16.09.2011 r., do wniosku o wypłatę pomocy dla rolników poszkodowanych w czasie suszy oraz dopłat do materiału siewnego, dopłaty do kredytów obrotowych oraz do oprocentowania bankowych kredytów na restrukturyzację zadłużenia, dopłaty do ubezpieczeń upraw rolnych i zwierząt gospodarskich. Przedstawił działania łagodzące skutki epidemii, a także odpowiedział na postulat uproszczenia przekraczania granicy przez pracowników sezonowych, stosowanie przepisów z zakresu bezpieczeństwa żywności, walkę z ASF.


15 maja dotarła odpowiedź z KOWR na temat przesłanych propozycji dotyczących zasad tworzenia ośrodków produkcji rolniczej. KOWR - w lakonicznym piśmie - zapewnił, że weźmie propozycje Federacji pod uwagę.

13 maja odbyło się posiedzenie zarządu Federacji w formie wideokonferencji. Na posiedzeniu omówiono zaawansowanie budowy nowej strony internetowej organizacji, a także sytuację poszczególnych związków regionalnych. Prezesi poruszali głównie temat suszy, funkcjonowania KOWR, organizacji przetargów oraz pracy rad społecznych. Omówiono możliwości pomocy służbie zdrowia podczas epidemii poprzez zbiórkę środków finansowych. Poza tym omówiono odpowiedź ministra rolnictwa na petycję 13 organizacji branżowych. Członkowie zarządu uznali, że odpowiedź nie była zadowalająca i powinno się przygotować kolejne pismo.

11 maja Federacja wystąpiła z pismem do dyrektora generalnego KOWR o odstąpienie od realizacji zadania podwyższania czynszów po upływie 10 lat (pkt 3.1), zgodnie z treścią zarządzenia nr 73/2019/Z w sprawie wykonywania umowy dzierżawy nieruchomości Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa. Zaapelowano o zmianę zarządzenia i możliwość kontynuacji umów dzierżaw przez producentów rolnych gospodarujących na ziemiach będących we własności skarbu państwa zgodnie z pierwotnie zawartymi umowami do końca ich trwania. Prośbę motywowano zaistniałą suszą oraz epidemią koronawirusa.

5 maja Federacja Związków Pracodawców - Dzierżawców i Właścicieli Rolnych otrzymała odpowiedź ministra rolnictwa na wysłaną 3 kwietnia petycję do premiera Mateusza Morawieckiego, wystosowaną przez 13 organizacji branżowych. Jan K. Ardanowski przedstawił wszystkie podjęte działania mające na celu ochronę polskiego sektora rolno-spożywczego oraz konsumentów przed negatywnymi skutkami epidemii. Warto podkreślić, że Federacja nie otrzymała pozytywnej odpowiedzi na wniosek o wstrzymanie wykonywania przepisów ustawy z 16.09.2011 r. o zmianie ustawy o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa oraz o zmianie niektórych innych ustaw.


29 kwietnia w związku z pracami Zespołu ds. opracowania Planu strategicznego Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2021-2027 odbyło się pierwsze posiedzenie grupy roboczej, podczas którego dyskutowane były zagadnienia związane z konkurencyjnością rolnictwa oraz konsolidacją producentów rolnych. Omówiono potrzeby w obszarze celu: zwiększenie zorientowania na rynek i konkurencyjności, w tym większe ukierunkowanie na badania naukowe, technologię i cyfryzację oraz stymulowanie wspólnych działań rolników oraz kooperacji. Spotkaniu przewodniczył wiceminister rolnictwa Ryszard Kamiński. W spotkaniu, w formie wideokonferencji, uczestniczył p.o. prezesa Federacji Mariusz Olejnik.

22 kwietnia Federacja wraz z organizacjami rolniczymi, sygnatariuszami petycji do premiera przesłała ministrowi rolnictwa (do wiadomości premier) pismo z wnioskami dotyczącymi tematów przedstawionych w petycji.

20 kwietnia Federacja przesłała organizacjom rolniczym podsumowanie wniosków zaproponowanych przez niektóre z nich jako sprawy do pilnej realizacji w wysłanej petycji z 3 kwietnia br. Federacja poprosiła o uwagi i komentarze do przesłanych wniosków i propozycji działań, aby można skutecznie podjąć kolejne kroki, zarówno w kontekście obecnych wyzwań związanych ze stanem epidemii, ale także w celu budowania długofalowej podstawy merytorycznej współpracy z ministrem rolnictwa i podległymi mu służbami.

10 kwietnia Federacja zwróciła się do organizacji, które podpisały petycję do premiera o przesłanie wniosków do pilnego załatwienia w poszczególnych branżach, w celu wypracowania wspólnego stanowiska.

10 kwietnia Federacja opublikowała na swojej stronie apel o zaangażowanie się w kampanię informacyjną "Kupuj świadomie - produkt polski". W apelu organizacja podkreśliła, że podczas codziennych zakupów powinniśmy kierować się patriotyzmem konsumenckim i wybierać świadomie polskie produkty. W ten sposób przyczynimy się do ratowania miejsc pracy.

9 kwietnia odbyło się posiedzenie zarządu Federacji w formie wideokonferencji. Jednym z  punktów była dyskusja nad dalszymi działaniami Federacji po wysłaniu petycji do premiera. W odniesieniu do organizowanych co tydzień wideokonferencji z udziałem ministra rolnictwa Jana K. Ardanowskiego, p.o. prezesa Mariusz Olejnik podkreślił, że Federacja powinniśmy brać w nich czynny udział  i dlatego podejmie próbę włączenia się do dyskusji. Poruszono również temat powoływania członków do rad społecznych działających przy oddziałach terenowych KOWR (nie wszystkie oddziały ogłosiły składy rad). W kolejnym punkcie wszyscy prezesi omówili aktualną sytuację na swoim terenie. Podkreślano, że są kłopoty z siłą roboczą i należy zliberalizować przepisy w zakresie przyjmowania pracowników z zagranicy. Zwracano uwagę na ogromne zamieszanie na rynku mleka - problemy ze skupem i cenami. Także ceny wołowiny gwałtownie się zmniejszyły, a na rynku krajowym sprzedaż jest niewielka i branżę ratuje jedynie eksport. Prezesi związków regionalnych wyrazili opinię, że sytuacja jest alarmująca - w tym roku czeka nas kolejna susza. Dodatkowym problemem jest ASF. Omówiono i zatwierdzono propozycję dotyczącą zaprojektowania nowej strony internetowej Federacji. Ważnym punktem była analiza sytuacji finansowej organizacji w II kwartale 2020 r.

3 kwietnia przedstawiciele 13 organizacji branżowych wystąpili ze wspólną petycją do premiera Mateusza Morawieckiego. List podpisali: Federacja Związków Pracodawców - Dzierżawców i Właścicieli Rolnych, Krajowa Rada Drobiarstwa, Krajowy Związek Rewizyjny Rolniczych Spółdzielni Produkcyjnych, Krajowe Zrzeszenie Producentów Rzepaku i Roślin Białkowych, Polski Związek Hodowców i Producentów Bydła Mięsnego, Krajowa Federacja Producentów Zbóż, Krajowy Związek Pracodawców - Producentów Trzody Chlewnej POLPIG, Polski Związek Producentów Roślin Zbożowych,  Związek Polskie Mięso, Polska Federacja Hodowców Bydła i Producentów Mleka, Polskie Zrzeszenie Producentów Bydła Mięsnego, Unia Producentów i Pracodawców Przemysłu Mięsnego UPEMI oraz Stowarzyszenie Rzeźników i Wędliniarzy RP. Przedstawiciele rolników domagali się szybkich i skutecznych działań zapobiegających znaczącemu spadkowi produkcji rolnej i zachwianiu stabilnością dostaw żywności. W czasie epidemii koronawirusa zapewnienie ciągłości produkcji rolnej i zabezpieczenie stałych dostaw żywności jest szczególnie ważne dla prawidłowego funkcjonowania państwa. Tego samego dnia Federacja otrzymała pismo z Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, w którym poinformowano, że petycję (zgodnie z podziałem obowiązków w rządzie) przesłano do Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi.


11 marca w Warszawie w centrali KOWR odbyło się spotkanie przedstawicieli zarządu Federacji: Mariusza Olejnika, p.o. prezesa zarządu i Waldemara Rolewskiego, wiceprezesa zarządu z przedstawicielami kierownictwa KOWR: Sebastianem Pieńkowskim, zastępcą dyrektora generalnego KOWR i Anną Zając-Plezią - dyrektorem Departamentu Gospodarowania Zasobem KOWR. W trakcie spotkania omówione zostały istotne kwestie, m.in.: zasady tworzenia ośrodków produkcji rolnej i reprezentacji organizacji rolniczych w nowo powoływanych radach społecznych przy OT KOWR. Dyrektor Sebastian Pieńkowski poinformował o pilotażowym utworzeniu ośrodka produkcji rolnej, który stanie się wzorcem i podstawą do wypracowywania zasad przy powoływaniu do życia innych ośrodków. Prezes Mariusz Olejnik zaproponował pomoc Federacji, która opracuje zasady i reguły z wykorzystaniem praktycznego odniesienia się wieloletnich dzierżawców i właścicieli rolnych dotyczących tego zagadnienia. Propozycje naszych członków powinny stanowić zbiór trafnych i potrzebnych rozwiązań w tym zakresie.
Wiceprezes Waldemar Rolewski zwrócił uwagę na problem braku przedstawiciela Federacji w radzie społecznej przy OT w Bydgoszczy. Podkreślono, że Federacja jest ogólnokrajową organizacją, która od samego początku była obecna w radach. Wielu członków Federacji, dostając kredyt zaufania od innych przedstawicieli organizacji rolniczych, pełniło funkcje przewodniczących. Podkreślono także, że Federacja jest jedną z 10 organizacji biorących czynny udział w strukturach międzynarodowych organizacji rolniczych. Związek w Bydgoszczy zatrudnia kilkudziesięciu pracowników, a jego przedstawiciele gospodarują na znacznym areale gruntów rolnych Skarbu Państwa. Sebastian Pieńkowski wysłuchał przedstawionych argumentów i zobowiązał się do poważnego przeanalizowania sposobu wyboru przedstawicieli do rad społecznych.

5 marca w Warszawie w gmachu Szkoły Głównej Handlowej Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej, Instytut Statystyki i Demografii SGH, Instytut Debaty Eksperckiej i Analiz QUANT TANK zorganizowały konferencję nt. "Wyzwania stojące przed Polską wsią i rolnictwem w nowej perspektywie budżetowej WPR". Podczas konferencji omówione zostały najważniejsze problemy, z którymi mierzyć się będzie polskie rolnictwo i obszary wiejskie w najbliższych latach, w kontekście zmian zapowiadanych w WPR na lata 2021-2027.
Na Wspólną Politykę Rolną na wspomniany okres dla wszystkich krajów członkowskich Komisja Europejska zaproponowała 365 mld euro, dla Polski przypadałoby 30,6 mld euro. Proponowane środki na politykę spójności dla wszystkich krajów UE to 330 mld euro, dla Polski - 64,4 mld euro. Nowe działania w ramach WPR koncentrować się będą na wspieraniu rozwoju sektora rolno-spożywczego oraz ocenie jego oddziaływania na klimat i środowisko ze szczególnym uwzględnieniem ich ochrony. Dlatego rozwój obszarów wiejskich po 2020 r. wymaga istotnego wsparcia z pozostałych środków europejskich, w tym z polityki spójności. Na konferencji o tych i innych problemach związanych z nową perspektywą finansową po 2021 roku mówili: prof. Walenty Poczta z Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu, prof. dr hab. Jerzy Wilkin, dr Mirosław Drygas, dr Iwona Nurzyńska, Monika Stanny z Instytutu Rozwoju Wsi i Rolnictwa PAN oraz Grzegorz Brodziak, dyrektor zarządzający Goodvalley Polska i członek zarządu Federacji. Moderatorem dyskusji był dr Stanisław Kluza z SGH. Grzegorz Brodziak odniósł się w trakcie dyskusji do następujących kwestii: polityki rolnej naszego kraju, do "kroczącego wywłaszczania", stosowanej wobec towarowych gospodarstw rolnych, do spadku liczby gospodarstw powyżej 100 ha, co skazuje większe gospodarstwa rolne na bardzo trudną sytuację w obliczu konkurencji z rolnictwem pozostałych krajów Unii Europejskiej, a także do założeń Europejskiego Zielonego Ładu w nowej perspektywie WPR na lata 2021-2027.

5 marca w biurze Federacji odbyło się posiedzenie członków organizacji. Obecni byli przedstawiciele wszystkich związków poza Stowarzyszeniem Dzierżawców i Właścicieli Rolnych woj. zachodniopomorskiego w Budzistowie. Omówiono bieżącą pracę członków zarządu, sytuację finansową Federacji, warsztaty z komunikacji społecznej, które odbyły się w styczniu br. w Baranowie (woj. wielkopolskie). Ważną sprawą były następujące zagadnienia: prowadzenie naboru do rad społecznych przy oddziałach terenowych KOWR, organizacja zjazdu, który zaplanowano na drugą połowę kwietnia br., a także napisanie przez zarząd Federacji tez dotyczących ośrodków produkcji rolnej i przedłożenia ich dyrektorowi generalnemu KOWR.

5 marca w Puławach Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa - PIB oraz Instytut Technologiczno-Przyrodniczy zorganizowały pod honorowym patronatem ministra rolnictwa Jana Krzysztofa Ardanowskiego konferencję naukową nt. "Adaptacja gospodarki wodnej w rolnictwie do zmieniającego się klimatu". Występujący na konferencji minister podkreślił, że zaniedbania w gospodarowaniu wodą w Polsce sięgają kilkudziesięciu lat i są ogromne. Podstawowym zagadnieniem powinno być więc zatrzymanie wody w glebie. Związane jest to z budową mniejszych i większych zbiorników retencyjnych.
W konferencji uczestniczyli przedstawiciele instytutów badawczych podległych ministrowi rolnictwa i rozwoju wsi, Wód Polskich, Państwowego Instytutu Geologicznego - PIB, Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie, a także organizacji rolniczych. Wody Polskie zaprezentowały zarys polityki państwa dotyczący zatrzymania i powiększenia zasobów wodnych naszego kraju. PIG odniósł się do potencjału wykorzystania wód podziemnych, zaś CDR omówiło metody publicznego doradztwa rolniczego w zakresie właściwego użytkowania zasobów wodnych. W konferencji uczestniczył Grzegorz Świątek, członek Federacji.

4 marca w biurze Federacji odbyło się posiedzenie zarządu Federacji. Tematem spotkania było przedstawienie informacji ze spotkań przedstawicieli zarządu, omówienie ostatniej korespondencji biura, analiza sytuacji finansowej i zaplanowanie budżetu organizacji do końca 2020 roku. Omówiono nabory przedstawicieli Federacji do rad społecznych przy oddziałach terenowych KOWR oraz potrzebę stworzenia tez dotyczących tworzenia ośrodków produkcji rolnej. Opracowany materiał w najbliższym czasie powinien być przedłożony dyrektorowi generalnemu KOWR.
W trakcie posiedzenia omówiony został także przebieg warsztatów z komunikacji społecznej, które odbyły się w styczniu 2020 r., oraz dokonano wstępnej oceny wniosków z ankiet wypełnionych przez członków Federacji. Ustalono także sprawy organizacyjne związane ze zjazdem Federacji, który ma odbyć się w drugiej połowie kwietnia br. Niewykluczone, że - ze względu na zagrożenie koronawirusem - termin zmieni się. Strategia działania Federacji w roku 2020 była ostatnim punktem spotkania zarządu.


11 lutego porządkiem obrad sejmowej Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi było rozpatrzenie informacji ministra rolnictwa na temat stosowania dyrektywy Rady UE z dnia 12 grudnia 1991, dotyczącej ochrony wód przed zanieczyszczeniami powodowanymi przez azotany pochodzenia rolniczego (91/676/EWG) oraz powołanie stałego doradcy komisji. W pierwszym punkcie posiedzenia wiceminister Jan Białkowski odniósł się do zbioru zaleceń dobrej praktyki rolniczej, w tym do potrzeb wdrażania dyrektywy azotanowej. Jest ona uzupełnieniem wymagań obowiązkowych wynikających z rozporządzenia Rady Ministrów z 5 czerwca 2018 r. w sprawie przyjęcia "Programu działań mających na celu zmniejszenie zanieczyszczenia wód azotanami pochodzącymi ze źródeł rolniczych oraz zapobieganie dalszemu zanieczyszczeniu" - tzw. program azotanowy. W posiedzeniu uczestniczył wiceprezes Waldemar Rolewski. Dariusz Sobolewski został powołany na stanowisko stałego doradcy komisji.

11 lutego w Pałacu Prezydenckim odbyło się kolejne spotkanie Narodowej Rady Rozwoju - Sekcja wieś, rolnictwo. Przedstawiono główne założenia Wspólnej Polityki Rolnej Unii Europejskiej na lata 2021-27. W zebraniu uczestniczył Mariusz Olejnik p.o. prezesa Mariusz Olejnik.

7 lutego Polski Klub ROLNIK - FARMER ROKU w Warszawie zorganizował finałową galę XXVI edycji Ogólnopolskiego Konkursu ROLNIK - FARMER ROKU.  Patronat medialny nad imprezą sprawowało wydawnictwo APRA. Federację reprezentowali: p.o. prezesa Mariusz Olejnik oraz były prezes Leszek Dereziński.

7 lutego w gmachu Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi odbyło się spotkanie Jana K. Ardanowskiego z przedstawicielami organizacji rolniczych działających w COPA COGECA i GEOPA. Główny celem było omówienie działalności polskich organizacji rolniczych w ponadnarodowych organizacjach rolniczych reprezentujących interesy zawodowe rolników indywidualnych wobec UE. Federację reprezentował wiceprezes Waldemar Rolewski.

7 lutego w Instytucie Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej miało miejsce seminarium naukowe nt. "Globalne uwarunkowania rozwoju rolnictwa w perspektywie roku 2030", w którym uczestniczył dr Konrad Prandecki. Referat dotyczył  trzech grup czynników, które mają podstawowe znaczenie dla dalszego rozwoju rolnictwa: społeczno-gospodarcze, środowiskowe i polityczne. Referent uwzględnił megatrendy ściśle powiązane z rolnictwem. Skupił się nie tylko na czynnikach, które pozwalają prognozować rozwój rolnictwa, ale zwrócił także uwagę na zjawiska mało przewidywalne, lub nieprzewidywalnych, a mające czasami decydujący wpływ na rozwój branży rolniczej. We wnioskach końcowych dr Prandecki postawił następujące tezy: 1) pozycja konkurencyjności polskiego rolnictwa niestety może ulec stopniowemu obniżaniu; 2) polityka UE będzie zmuszać Polskę do zwiększania wysiłków na rzecz dbałości o środowisko w szczególności w zakresie gospodarki nawozowej,  dostępności do wody, działań przeciwko stepowieniu gleb. Niestety zaniedbania naszego kraju w każdym z wymienionych obszarów są ogromne i potrzeba dobrych pomysłów i miliardów złotych, by ten zapóźniony stan zmienić na lepszy. Będą większe okresy suszy oraz okresy intensywnych, nadmiernych opadów i woda stanie się  czynnikiem istotnie ograniczającym produktywność rolnictwa, co w konsekwencji  przyniesie obniżenie się  konkurencyjności na rynkach światowych polskiej branży rolniczej.

7 lutego w Warszawie w centrali Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa odbyło się spotkanie 4 członków zarządu Federacji - Mariusza Olejnika, Waldemara Rolewskiego, Grzegorza Brodziaka, Huberta Kuleszy z dyrektorem generalnym KOWR Grzegorzem Piętą oraz pracownikami instytucji. Obecna była między innymi Anna Zając-Plezia, dyrektor Departamentu Gospodarowania Zasobem KOWR oraz jej zastępca Andrzej Batorski. Poruszono szereg spraw, w tym temat naboru przedstawicieli Federacji na kandydatów do rad społecznych działających przy oddziałach terenowych KOWR na kolejną kadencję, zasad tworzenia ośrodków produkcji rolniczej oraz problemów dzierżawców, którzy nie wyłączyli 30 proc. dzierżawionych gruntów.

5 lutego w Warszawie w sali konferencyjnej Instytutu Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej, Fundacja Polskie Forum Bezpieczeństwa Żywności zorganizowała pierwsze spotkanie organizacyjne, które ma doprowadzić do zastąpienia rozwiązanej w 2019 r. Rady Dialogu Społecznego w Rolnictwie. Wkrótce ma powstać Społeczna Radia Dialogu w Rolnictwie. Założeniem organizatorów nowego ciała będzie kontynuowanie działalność zlikwidowanej rady powołanej w 2016 r. przez ówczesnego ministra Krzysztofa Jurgiela. Jednym z głównych celów działania jest wypracowywanie stanowisk dotyczących najważniejszych aktów prawnych. Legislacja ustaw przeprowadzana jest najczęściej w ekspresowym tempie, bez uzgodnień społecznych. Pokłosiem są późniejsze kłopoty branży rolno-spożywczej z realizacją wadliwie uchwalonego prawa. W trakcie posiedzenia dyskutowano m.in. na następ;ujące tematy: rozporządzenia 2017/625 w kontekście braku aktów delegowanych i wykonawczych oraz wynikające z tego faktu konsekwencje dla wszystkich inspekcji i przemysłu rolno-spożywczego. Franciszek Nowak, prezes Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego, mówił o zagrożonym bycie dużych dzierżawców rolnych. Poruszony został także mechanizm wprowadzenia w Polsce  podatku cukrowego. Z ramienia Federacji w spotkaniu uczestniczyli: p.o. prezesa Mariusz Olejnik i Aleksander Dargiewicz, prezes Krajowego Związku Pracodawców - Producentów Trzody Chlewnej.

2 lutego wiceprezes zarządu Federacji Waldemar Rolewski uczestniczył w Centralnych Targach Rolniczych, które odbywały się w Nadarzynie k. Warszawy. W trakcie targów firmy produkujące sprzęt rolniczy zaprezentowały najnowocześniejsze maszyny, urządzenia, a także zaoferowały różnego rodzaju formy szkoleń.


24 stycznia w Warszawie w siedzibie Krajowej Rady Izb Rolniczych odbyło się spotkanie uzgodnieniowe w sprawie udzielania i rozliczania dofinansowania kosztów związanych z uczestnictwem niektórych organizacji rolniczych w ponadnarodowych organizacjach rolniczych reprezentujących imprezy zawodowe rolników indywidualnych wobec instytucji UE na 2020 r. W spotkaniu z ramienia Federacji uczestniczył wiceprezes Waldemar Rolewski.

23 stycznia porządkiem obrad senackiej Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi były: 1) Informacja ministra rolnictwa na temat aktualnej sytuacji pszczelarstwa i polityki państwa w zakresie ochrony i wsparcia pszczelarstwa; 2) Informacja ministra klimatu na temat aktualnej sytuacji pszczelarstwa w Polsce; i 3) Jakie możliwości odbudowy pszczelarstwa w Polsce może wskazać rząd? W ramach nowej perspektyw WPR na lata 2021-2027 Polska na interwencję branży pszczelarskiej z budżetu UE  uzyska kwotę ponad 5 mln euro/rok i co najmniej taka sama kwota przyznana będzie z budżetu krajowego. Tak więc przewidziany jest roczny budżet interwencji dla ratowania pszczół na poziomie 42 mln zł/rocznie, w ministerstwie rolnictwa powołano grupę roboczą wspierającą odbudowę pszczelarstwa w Polsce, która ma za zadanie  podnoszenia poziomu wiedzy pszczelarskiej, wspierania  modernizacji gospodarstw pasiecznych, walki z warrozą produktami leczniczymi, ułatwienia prowadzenia gospodarki wędrownej, odbudowę liczebności pszczół. Ponadto Fundusz Promocji Roślin Oleistych, którego przewodniczącym jest p.o. prezesa zarządu Federacji Mariusz Olejnik. Prezes w swojej działalności ma zapisany marketing i wspomaganie branży pszczelarskiej m.in. poprzez promocję produktów pszczelich, miodu, pyłku kwiatowego, propolisu i mleczka pszczelego.

22-23 stycznia w Baranowie (woj. wielkopolskie) agencja PR przeprowadziła dla członków Federacji dwudniowe  szkolenie z zakresu komunikacji społecznej. W warsztatach uczestniczyli przedstawiciele 7 związków regionalnych: Dolnośląskiego Związku Dzierżawców i Właścicieli Nieruchomości Rolnych we Wrocławiu, Opolskiego Związku Producentów Rolnych, Związku Pracodawców - Dzierżawców i Właścicieli Rolnych w Bydgoszczy, Związku Producentów Rolnych Ziemi Łódzkiej, Lubuskiego Związku Rolników, Związku Pracodawców Rolnych w Poznaniu i Krajowego Związku Pracodawców - Producentów Trzody Chlewnej. Podczas warsztatów zdefiniowano cel istnienia Federacji i obszary jej działania. Omówiono szanse i zagrożenia stojące przed organizacją, a także zaproponowano sposoby podniesienia skuteczności i efektywności działań informacyjnych. W drugim dniu warsztatów odbyła się dyskusja podsumowująca warsztaty.

21 stycznia odbyło się posiedzenie sejmowej Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi, którego porządkiem obrad było: 1) pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach PROW na lata 2014-2020 oraz niektórych innych ustaw (druk nr 155) oraz 2) rozpatrzenie rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych oraz niektórych innych ustaw (druk nr 65). Projekty uzasadnił Ryszard Kamiński, podsekretarz stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Celem zmiany pierwszego projektu ustawy było dokonanie zmian, które umożliwią wdrożenie w ramach PROW na lata 2014-2020 działania "Dobrostanu zwierząt", o którym jest mowa w art. 33 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej z 17 grudnia 2013. Dzięki uruchomieniu tego działania rolnicy będą mogli otrzymać wsparcie finansowe za prowadzenie praktyk związanych z polepszeniem dobrostanu zwierząt. Proces przeprowadzenia zmian zapewni możliwość realizowania potrzeb behawioralnych zwierząt, a tym samym lepsze zdrowie i samopoczucie zwierząt. Działanie to nie było dotychczas realizowane w Polsce. Komisja przyjęła m.in. poprawki przewidujące przedłużenie na 2020 r. rozwiązań dotyczących przyznania płatności bezpośrednich zastosowanych w 2018 i 2019 r. Sprawozdawcą został poseł Kazimierz Gwiazdowski (PiS).
Drugi punkt porządku obrad dotyczył projektu ustawy o zmianie ustawy o Inspekcji Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych (IJHARS). Celem zmiany ustawy jest wprowadzenie zmian polegających na powierzeniu całości zadań w zakresie nadzoru nad jakością handlową artykułów rolno-spożywczych (produkcji, przetwarzania i redystrybucji)  jednemu wyspecjalizowanemu organowi urzędowej kontroli żywności. Komisja przyjęła sprawozdanie. Sprawozdawcą został poseł Leszek Galemba (PiS). W posiedzeniu uczestniczył wiceprezes Waldemar Rolewski.

17-19 stycznia w Poznaniu na terenie Międzynarodowych Targów Poznańskich odbyła się kolejna edycja targów Polagra-Premiery. Federacja jak co roku objęła imprezę patronatem branżowym. Pełniący obowiązki prezesa Mariusz Olejnik wziął udział w uroczystym otwarciu targów. W trakcie imprezy odbyło się XIII Forum Producentów Rzepaku i Roślin Białkowych "Jakość rzepaku - wspólna korzyść rolnika, przetwórcy i konsumenta".

17 stycznia uchwałą zarządu Federacji (14.01.br.) do prac zespołu wspierającego w zakresie projektowania rozwoju obszarów wiejskich rolnictwa ze środków europejskich na lata 2021-2027 (zarządzenie nr 80 ministra rolnictwa z 12 grudnia 2019 r.) został wybrany Waldemar Rolewski. Głównym celem powołania zespołu jest włączenie partnerów publicznych, gospodarczych oraz społecznych w przygotowanie Planu Strategicznego WPR po 2021 r. oraz wspieranie ministra rolnictwa w prowadzonych w tym zakresie pracach. 

14 stycznia w Warszawie odbyło się posiedzenie zarządu Federacji. Porządkiem obrad było: podsumowanie zjazdu Federacji z 10 grudnia 2019 r., sprawy bieżące, dyskusja nad przyjęciem planu działania Federacji do nadzwyczajnego zjazdu (marzec 2020 r.).

10 stycznia porządkiem obrad sejmowej Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi było rozpatrzenie i zaopiniowanie dla Komisji Finansów Publicznych rządowego projektu ustawy budżetowej na rok 2020 w zakresie: rolnictwo i łowiectwo, zadań z zakresu administracji rządowych i innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego, dotacji przedmiotowych i podmiotowych, planów wieloletnich, planów finansowych agencji wykonawczych.  Po przeprowadzonej dyskusji komisja pozytywnie  zaopiniowała projekt ustawy budżetowej. W posiedzeniu komisji uczestniczył wiceprezes zarządu Federacji Waldemar Rolewski.

9 stycznia odbyło się posiedzenie połączonych komisji senackich: Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Komisji Środowiska. Porządkiem obrad było rozpatrzenie ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu ułatwienia zwalczania chorób zakaźnych zwierząt (druk senacki 28, druki sejmowe nr: 87, 93 i 93A). W posiedzeniu uczestniczyli senatorowie obu komisji oraz strona rządowa. Ustawa zmierza do usprawnienia działań prowadzonych w ramach likwidowania chorób zakaźnych zwierząt oraz zapobiegania takim chorobom, ze szczególnym uwzględnieniem ASF i kwestii redukcji populacji dzików na terytorium Polski. Ustawę omówił sekretarz stanu w MRiRW Szymon Giżyński. Michał Gil z Biura Legislacyjnego Senatu przedstawił opinię wraz z uwagami i poprawkami. Nad omawianą ustawą przeprowadzono dyskusję, w której wzięli głos senatorowie, poseł sprawozdawca Robert Telus, posłowie z innych ugrupowań  oraz przedstawiciele organizacji rolniczych. Federację reprezentował członek zarządu Grzegorz Brodziak.

7 stycznia porządkiem obrad sejmowej Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi było: 1) uchwalenie  planu pracy komisji na okres od 1 stycznia do 31 lipca 2020 r., do którego zostały zgłoszone następujące wnioski: poseł Romuald Ajchler (Lewica) zawnioskował o: pełną informację o wynikach zwalczania choroby Aujeszkyego w Polsce oraz krótkie informacje rządu na każdym posiedzeniu komisji o przebiegu prac nad nierozprzestrzenianiem się choroby ASF. Wiceprzewodnicząca komisji Dorota Niedziela (KO) wnioskowała o wyjazdowe posiedzenie komisji do woj. wielkopolskiego, zagłębia hodowli trzody chlewnej, by tam omówić sprawy ASF i bioasekuracji. Zbigniew Ziejewski (PSL-Kukiz 15) wniósł o przeprowadzenie debaty na tematy: dyrektywy azotanowej i jej zastosowania, omówienie spraw dot. obszarów wiejskich w odniesieniu do ONW, omówienie opłacalności produkcji rolnej w Polsce, a także konieczności ustawowego uregulowania dzierżawy rolniczej w Polsce z uwzględnieniem zarówno dzierżawy SP jak i prywatnej. PSL-Kukiz 15 przygotuje projekt ustawy o dzierżawie rolniczej.
Rozpatrzenie rządowego projektu ustawy o ochronie roślin przed agrofagami to następny punkt porządku obrad posiedzenia komisji. Projekt ma na celu wykonanie prawa UE i dotyczy on wprowadzenia rozwiązań ograniczających ryzyko zawleczenia do Polski tzw. nowych agrofagów, czyli obcych wirusów, bakterii, grzybów czy szkodników atakujących rośliny. Komisja przyjęła poprawkę dotyczącą zmiany terminu dokonania opłaty pobieranej przez Głównego Inspektora Ochrony Roślin i Nasiennictwa lub właściwego wojewódzkiego inspektora. Opłaty uiszczane będą w terminie 14 dni od dnia doręczenia rachunku, a nie przed przeprowadzeniem kontroli urzędowych, których  opłaty te dotyczą. Komisja przyjęła sprawozdanie.  Sprawozdawcą został Zbigniew Dolata (PiS).
Ostatnim punktem porządku obrad komisji było rozpatrzenie rządowego projektu ustawy o Państwowej Inspekcji Ochrony Roślin i Nasiennictwa (druk 63). Projekt ma na celu wykonanie prawa UE i dotyczy uregulowania, organizacji i zasad funkcjonowania oraz usytuowania laboratoriów związanych z realizacją zadań PIORiN. Komisja przyjęła sprawozdanie. W posiedzeniu uczestniczył p.o. prezesa zarządu Mariusz Olejnik.


 


Archiwum

:: 2019 ::

:: 2018 ::

:: 2017 ::

:: 2016 ::

:: 2015 ::

:: 2014 ::

:: 2013 ::

:: 2012 ::

:: 2011 ::

:: 2010 ::

:: 2009 ::

:: 2008 ::

:: 2007 ::

:: 2006 ::

:: 2005 ::

:: 2004 ::