O Federacji
Zadania
Władze
Statut
Zwiazki w terenie
Aktualnosci
Unia Europejska
Linki
Kontakt

Unia Europejska

Europejska Organizacja Własności Wiejskiej

Europejskie wielospecjalistyczne biuro do spraw właścicieli i zarządców obszarów wiejskich.

Europejska Organizacja Własności Wiejskiej (EOWW), utworzona w 1972 roku, jest unikalną federacją krajowych stowarzyszeń z 25 krajów Wspólnoty i nie tylko, reprezentującą interesy właścicieli i zarządców obszarów wiejskich, oraz przedsiębiorców rolnych na szczeblu polityki wspólnotowej. Niezależna i nieprzynosząca zysków, EOWW jest jedyną organizacją, która reprezentuje interesy wszystkich przedsiębiorców rolnych. Dzięki takiemu szerokiemu spektrum reprezentacji, zapewnia ona niezrównaną przejrzystość oraz wiarygodność w kontaktach z osobami podejmującymi decyzje we Wspólnocie na najwyższym szczeblu.

EOWW ma na celu rozwój zamożności obszarów wiejskich poprzez promowanie własności prywatnej. Obszary wiejskie w 25 krajach Wspólnoty, stanowią do 90% jej obszaru. Ich zrównoważony rozwój, w połączeniu z rozwojem obszarów miejskich jest więc decydujący dla przyszłości Unii Europejskiej. Na obszarach wiejskich musi zostać zachowana możliwość otwierania działalności gospodarczej oraz tworzenia miejsc pracy, jak również ochrona i rozwój dziedzictwa środowiskowego. Oba te zagadnienia są równie ważne.

EOWW skupia swoją działalność wokół 7 głównych zagadnień ważnych dla Wspólnoty:
- środowisko
- rolnictwo i rozwój wsi
- leśnictwo
- odnawialne źródła energii
- statut prywatnej własności i firm prywatnych
- rozszerzenie
- handel

EOWW wypracowała strategię lobbingu, obejmującą zarządzanie zespołami doradców, zaangażowanie w działania Unii Europejskiej, międzynarodowe konferencje oraz warsztaty i programy działań, mającą na celu propagowanie stanowiska tej organizacji. Skuteczność jej działania opiera się na możliwości zgromadzenia działaczy wiejskich oraz osób podejmujących decyzje polityczne na szczeblach lokalnych, regionalnych, krajowych oraz wspólnotowych. Gęsta sieć organizacji zapewnia możliwość wyrażenia stanowiska w różnych kwestiach, wspólnego dla dużej liczby zainteresowanych zarówno z obszaru Wspólnoty jak Państw Kandydujących, jak również możliwość analizy skuteczności, na szczeblu lokalnym, wdrażania prawodawstwa wspólnotowego. Te działania są unikalne na skalę europejską.

Zespoły Doradców
EOWW jest zdania, że do tworzenia i propagowania opinii w sposób innowacyjny niezbędne jest zgromadzenie w jednym miejscu ekspertów w dziedzinie działań rolniczych, o zapleczu naukowym, gospodarczym, politycznym oraz środowiskowym .
Komitet Konsultacyjny EOWW tworzą osobowości w skali europejskiej, będące członkami sieci EOWW, jak również osoby z kręgów zewnętrznych, których wybitne osiągnięcia znane są we Wspólnocie. Zapraszani goście wnoszą nowe spojrzenie na konkretne zagadnienia oraz dają początek owocnym debatom. Wnioski końcowe Komitetu, mające charakter perspektywiczny, stanowią wskazówki dla EOWW, dzięki którym może ona spoglądać poza toczące się debaty.
Bell' Europa to zespół doradców, którzy zajmują się środowiskiem rolniczym. Zespół został stworzony jako wspólne przedsięwzięcie EOWW oraz Casinazza di Baselica, włoskiej fundacji ds. środowiska. Zespół ten opracował koncept "gospodarki trzeciej generacji", opublikował dwa studia przypadku, a każdego roku organizuje seminaria w różnych Państwach Członkowskich, poświęcone lokalnym działaniom dotyczącym środowiska rolniczego oraz przeglądowi polityki Wspólnoty.
Forum Uczestników Programu Natura 2000 zostało stworzone przez EOWW i jej partnerów, aby zastanowić się nad wyzwaniami, ograniczeniami oraz możliwościami, jakim użytkownicy obszarów wiejskich muszą sprostać na obszarach objętych Programem Natura 2000. Forum pozostaje w bliskim kontakcie z DG ds. Środowiska, jest częścią Grupy Roboczej Komisji debatującej nad zagadnieniem "naturalnego zasięgu" zgodnie z art. 12 "Dyrektywy Siedliskowej" (1992) oraz było zaangażowane w obchody 25 rocznicy "Dyrektywy Ptasiej" (1979).
Komitet Prywatnej Własności Obszarów Wiejskich oraz Praw Łowczych został utworzony przez EOWW, aby odpowiedzieć na zapytania właścicieli obszarów wiejskich z nowych Państw Członkowskich odnośnie praw łowczych. Pierwsza konferencja została zorganizowana w 2004 roku w Bukareszcie, a udział w niej wzięli przedstawiciele Państw Członkowskich, Państw Kandydujących oraz organizacji międzynarodowych.

EOWW współpracuje również z Międzynarodowym Centrum Badań nad Problemami Środowiska (ICREI ), aby znaleźć odpowiedź na pytanie w jaki sposób narzędzia rynkowe mogą być wykorzystane dla potrzeb środowiskowych europejskiego społeczeństwa postmodernistycznego. . EOWW oraz ICREI co dwa lata wspólnie organizują konferencję na temat praw własności, gospodarki oraz środowiska. W 2004 roku konferencja była poświęcona "zarządzaniu odpadami".

Zaangażowanie w prace Unii Europejskiej, konferencje międzynarodowe oraz warsztaty

EOWW jest zdania, że aby móc wypowiadać własne opinie, musi wchodzić w skład organów debatujących o przyszłości obszarów wiejskich, .EOWW jest często zapraszana, jako mówca bądź jako strona zainteresowana, do przedstawiania opinii właścicieli oraz zarządców obszarów wiejskich.

EOWW jest członkiem następujących Komisji:
- Komitet Doradczy Rozwoju Obszarów Wiejskich
- Komitet Konsultacyjny ds. Leśnictwa i Korka
- Komitet Konsultacyjny ds. Rolnictwa i Środowiska
- Grupa Robocza zgodnie z "artykułem 8 Dyrektywy Siedliskowej"
- Grupa Robocza zgodnie z "artykułem 12Dyrektywy Siedliskowej"
- pięciu Grup Roboczych ds. Gleby

Umożliwia to organizacji utrzymanie kontaktu z DG, przedstawicielami państw i różnymi zainteresowanymi stronami . Oznacza to jednocześnie, że EOWW jest zaangażowana w opracowywanie dyrektyw oraz ich wdrażanie.

Podczas Konwencji EOWW była członkiem Grupy Roboczej ds. Praw Człowieka, aby zapewnić, że ochrona praw własności prywatnej w Konstytucji Europejskiej, zgodnie z artykułem 17 Europejskiej Karty Praw Podstawowych, została uwzględniona w projektach konstytucyjnych. Po raz pierwszy kwestia ochrony praw własności została podjęta na szczeblu Wspólnoty.

Od roku 2002 EOWW jest członkiem Ministerialnej Konferencji w Sprawie Ochrony Lasów w Europie (MPOLE) . Większość właścicieli obszarów wiejskich jest też właścicielami lasów. EOWW chce orientować się na bieżąco i mieć wpływ na decyzje polityczne dotyczące lasów w Europie. Nowe usługi takie jak sekwestracja węgla, produkcja odnawialnej energii czy rozszerzenie zróżnicowania biologicznego mogą zostać stworzone przez zarządców i właścicieli lasów, jeśli będzie takie zapotrzebowanie ze strony społeczeństwa. EOWW pomaga również w stworzeniu dobrych praktyk zarządzania oraz strategii komunikacji w tym zakresie.

EOWW została zaproszona na konferencję BIO 2004 w San Francisco, podczas której zebrali się światowi gospodarczy i ekonomiczni "aktorzy" w dziedzinie biotechnologii . .Organizacja dała jasno do zrozumienia, że użycie nowych technologii jest dla właścicieli oraz zarządców obszarów wiejskich zarówno nową możliwością, jak potencjalnym zagrożeniem. Zaakceptować można jedynie gatunki starannie monitorowane przez prawodawstwo UE, poddawane doraźnym naukowym badaniom przesiewowym, które przyczyniają się do rzeczywistej poprawy sytuacji gospodarczej rolników. .

Programy działań
Aby urzeczywistnić swoje ideały EOWW stworzyła szeroką paletę konkretnych programów, często przy wsparciu Komisji. EOWW opiera się na szerokiej sieci członków oraz osób stowarzyszonych, którzy przekazują informacje na szczeblu wspólnotowym, krajowym i lokalnym.

TAIEX 2003: jednodniowe seminarium, zorganizowane 6 października 2003 roku przez EOWW, przy współpracy z DG ds. Rozszerzenia na temat "Własność obszarów wiejskich a problemy eksploatacji". Warsztaty te zawierały informacje na temat programu SAPARD, wdrażania prawodawstwa dotyczącego środowiska, a także ram prawnych oraz inwestycji rolniczych w Państwach Kandydujących.

Seria Konferencji EOWW w latach 2003-2004: trwający przez jeden rok - od listopada 2003 do października 2004 - program konferencji oraz warsztatów miał na celu poinformowanie nowych Państw Członkowskich oraz Państw Kandydujących o wpływie rozszerzenia UE na działalność rolniczą. Zorganizowano konferencję początkową w Brukseli oraz 13 warsztatów dotyczących współpracy bliźniaczej, w których uczestniczyli przedstawiciele wszystkich Państw Członkowskich i Kandydujących.

Inicjatywa Natura Networking (NNi) 2003-2007: EOWW znajduje się w pierwszej linii obrony interesów właścicieli oraz zarządców obszarów wiejskich podczas wdrażania sieci Natura 2000. EOWW chce promować, wraz z partnerami oraz DG ds Środowiska, zrównoważone wdrażanie sieci, zarówno na szczeblu gospodarczym jak i środowiskowym.

"Bezpieczeństwo i higiena żywności w nowych Państwach Członkowskich i Państwach Kandydujących: doświadczenie i dobre praktyki na szczeblu wspólnotowym": program trzech konferencji opracowany przez EOWW przy współpracy z DG ds. Rozszerzenia jest projektem PHARE. Jego celem jest pomoc rolnikom w nowych Państwach Członkowskich oraz Państwach Kandydujących w spełnieniu wymogów wspólnotowych przed i po rozszerzeniu.

EOWW/CLA Program Oceny Sekwestracji Węgla: EOWW, wraz będącymi jej członkami Country Land and Business Association (Wielka Brytania) oraz University of East Anglia, stworzyła program dotyczący możliwości sekwestracji węgla na obszarach wiejskich i leśnych w Europie. Protokół z Kyoto stworzył elastyczne mechanizmy, mające na celu złagodzenie zmian klimatu; a właściciele i zarządcy obszarów wiejskich mają wziąć udział w tym procesie.

Te cztery programy są przykładem możliwości EOWW w tworzeniu konkretnych wydarzeń, umożliwiających właścicielom oraz zarządcom obszarów wiejskich zostanie częścią nowoczesnej ewolucji wspólnotowej. Ponadto EOWW współpracuje z partnerami, Komisją Europejską i rządami krajowymi w programach dotyczących łowiectwa ,ochrony przyrody oraz rolnictwa, a także zarządzania obszarami leśnymi.

EOWW jest często zapraszana w kręgi gospodarcze oraz polityczne jako swoisty rywal. Jej umiejętność organizowania spotkań interdyscyplinarnych oraz łączenia innowacyjnych pomysłów stawia ją na czele zespołów doradczych w sektorze działań rolniczych i wiejskich.

Już od ponad 30 lat EOWW działa na rzecz właścicieli i zarządców obszarów wiejskich na szczeblu lokalnym , krajowym oraz wspólnotowym. Jej stałe przedstawicielstwo w sercu Europy, w Brukseli, w którym pracuje 12 osób, pozostaje w bezpośrednim kontakcie z osobami podejmującymi decyzje polityczne na najwyższym szczeblu, przywódcami gospodarczymi i innymi podmiotami zaangażowanymi w działalność wiejską.

Aby lepiej zrozumieć, wyjaśnić oraz wpływać na decyzje UE, 54 członków EOWW w całej Europie buduje silną oraz skuteczną sieć. Przystąpienie do EOWW nie jest tylko kwestią obrony czyichś interesów, stanowi też sposób na budowanie przyszłości zapewniający stabilny rozwój Europy.