O Federacji
Zadania
Władze
Statut
Zwiazki w terenie
Aktualnosci
Unia Europejska
Linki
Kontakt

 

Bayer

Przedsiębiorca

MIESIĘCZNIK FEDERACJI

 

 

 


AKTUALNOŚCI

18 grudnia sejmowe komisje: Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa (OSZ) oraz Rolnictwa i Rozwoju Wsi (RRW) przeprowadziły pierwsze czytanie i rozpatrzyły poselski projekt ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu ułatwienia zwalczania chorób zakaźnych zwierząt (druk nr 87). Projekt ustawy przedstawił poseł PiS  Robert Telus przewodniczący Komisji RiRW. Projekt ma na celu usprawnienie działań prowadzonych w ramach likwidowania chorób zakaźnych zwierząt oraz zapobiegania takim chorobom, ze szczególnym uwzględnieniem afrykańskiego pomoru świń ASF. Komisje odrzuciły wniosek o przeprowadzenie wysłuchania publicznego w sprawie ww. projektu, a także skierowanie projektu do podkomisji nadzwyczajnej.
Komisje przyjęły poprawki legislacyjne i redakcyjne oraz poprawkę zakładającą, iż Łowczego Krajowego powoływał i odwoływał będzie minister właściwy ds. środowiska. Informację na temat redukcji populacji dzików oraz na temat zwalczania wirusa ASF przedstawili: sekretarz stanu w Ministerstwie Klimatu - Małgorzata Golińska oraz sekretarz stanu w MRiRW - Szymon Giżyński, który także przekazał o działaniach rządu w woj. lubuskim. Podkreślił bardzo istotną rolę wojewódzkich sztabów kryzysowych. Poseł Stefan Krajewski (PSL-Kukiz 15) poinformował, że powstał Parlamentarny Zespół ds. Zwalczania ASF, który wyznaczył 6 głównych celów zredukowania populacji dzika przy jednoczesnym zachowaniu ogrodzonych siedlisk, w których będą znajdowały się zdrowe zwierzęta. W posiedzeniu uczestniczyli: minister, członek Rady Ministrów - Michał Woś oraz główny lekarz weterynarii - Bogdan Konopka. W posiedzeniu uczestniczyła Barbara Jaworska.

16 grudnia w gmachu resortu rolnictwa i rozwoju wsi odbyło się drugie spotkanie grupy roboczej wspierającej wypracowanie rozwiązań z zakresu działania Zespołu do spraw opracowania Planu Strategicznego WPR na lata 2021-2027. Dotyczyło ono głównie problemów sektorowych interwencji.
Propozycja Komisji Europejskiej dotycząca WPR 2021-2027 brzmi - "utrzymanie dotychczasowych mechanizmów wsparcia skierowane jest na interwencję rynkową (skup interwencyjny, dopłaty do prywatnego przechowywania), środki wyjątkowe (środki przeciwdziałania zakłóceniom na rynku; środki związane z chorobami zwierząt, utratą zaufania konsumentów)". 
Obowiązkowo interwencje rynkowe muszą być zastosowane w sektorach owoców i warzyw i pszczelarskim. Kraj członkowski może uruchomić wsparcie w wyjątkowych przypadkach także do: zboża, cukru, nasion roślin oleistych, roślin wysokobiałkowych, chmielu, roślin włóknistych, ziół, słomy i siana, wołowiny i cielęciny, mleka i przetworów mlecznych, wieprzowiny, baraniny i koziny, jaj, mięsa drobiowego. Analiza SWOT pokazała mocne strony sektor rolnego m.in.: korzystne warunki glebowe i klimatyczne, duży potencjał produkcyjny z perspektywą dalszego rozwoju, ugruntowana tradycja uprawy/chowu, dobre zaplecze naukowo-badawcze, bogata oferta dobrych jakościowo produktów, cenowa przewaga konkurencyjna Polski na tle krajów UE. Słabe strony to: duże rozdrobnienie struktury producentów, słaba integracja pionowa producentów z przemysłem, rozdrobniona baza surowcowa, słabo rozwinięta baza surowcowa, infrastruktura transportowa i magazynowa, powolny transfer postępu genetycznego do produkcji towarowej, brak powiązań poszczególnych ogniw łańcucha marketingowego, a w szczególności bazy surowcowej i przemysłu oraz przetwórstwa. W posiedzeniu uczestniczyła Barbara Jaworska z biura Federacji.

11 grudnia w Pałacu w Kobylnikach odbyło się spotkanie świąteczne bydgoskiego Związku Pracodawców - Dzierżawców i Właścicieli Rolnych. "Szanse i wyzwania w branży rolno-spożywczej, jakie czekają zmiany producentów rolnych w 2020 roku" - taki był przewodni temat spotkania. Zaproszeni goście: Wiesław Czarnecki  Urząd Marszałkowski woj. Kujawsko-Pomorskiego, Leszek Dereziński  Federacja Związków Pracodawców-Dzierżawców i Właścicieli Rolnych, Ryszard Kamiński Kujawsko-Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Minikowie, Mirosław Smaruj Kujawsko-Pomorska Izba Rolnicza, Paweł Drzażdżewski ARiMR OT Kujawsko-Pomorski i Stanisław Zimnicki KOWR OT w Bydgoszczy  podzielili się wiedzą w powyższym temacie. Życzenia świąteczne i noworoczne były akcentem kończącym spotkanie.

11 grudnia odbyło się kolejne posiedzenie sejmowej Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi nt. "Strategii zrównoważonego rozwoju wsi, rolnictwa i rybactwa 2030". Ryszard Zarudzki, podsekretarz stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi poinformował, że Strategia została przyjęta przez Radę Ministrów 15 października 2019 r. i stała się podstawowym dokumentem strategicznym polityki rolnej i rozwoju obszarów wiejskich. Przedstawia cele, kierunki interwencji oraz działania jakie powinny zostać przyjęte w perspektywie do roku 2030.
Działania strategii będą finansowane z krajowych i zewnętrznych środków publicznych jako środki pochodzące z budżetu UE na lata 2021-2027, w tym z WPR, polityki spójności, wspólnej polityki rybołówstwa. Głównym celem strategii jest rozwój gospodarczy wsi, który umożliwia trwały wzrost dochodów mieszkańców, a także przyczyni się do poprawy stanu środowiska naturalnego.
Podkreślono, że edukacja, dofinansowanie szkół wiejskich, bezpieczeństwo żywnościowe oraz zwiększenie środków na budżet weterynaryjny to najpilniejsze potrzeby. Komisja za zgodą Prezydium Sejmu powołała następujące podkomisje stałe: do spraw monitoringu WPR UE, biogospodarki innowacyjności w rolnictwie, dobrostanu zwierząt gospodarskich i ochrony produkcji zwierzęcej w Polsce, bezpieczeństwa żywności i eliminowania nieuczciwych praktyk w obrocie żywnością. Ze strony Federacji w posiedzeniu uczestniczył Waldemar Rolewski, który powiedział: - Towarowe gospodarstwa  to dobro narodowe, które trzeba nie tylko chronić, ale trzeba tworzyć im warunki rozwoju. Mogą być one lokalnymi centrami postępu w rolnictwie, miejscem praktyk dla studentów i uczniów szkół rolniczych.

10 grudnia w Warszawie w biurze Federacji, tuż po zakończonym zjeździe Federacji, miało miejsce posiedzenie zarządu Federacji. W związku ze złożeniem przez Leszka Derezińskiego rezygnacji z funkcji prezesa zarządu, członkowie zarządu jednogłośnie podjęli uchwałę o powołaniu Mariusza Olejnika, dotychczasowego wiceprezesa na funkcję pełniącego obowiązki prezesa zarządu do zwołania w marcu 2020 r. Nadzwyczajnego Zjazdu Federacji. Dodatkowo podjęto szereg stanowisk normujących pracę Federacji.

10 grudnia odbył się Zjazd Federacji Związków Pracodawców - Dzierżawców i Właścicieli Rolnych poświęcony sprawom organizacyjnym, z wyznaczeniem kierunków działania  na 2020 r. Przewodniczącym Zjazdu był Zygmunt Jodko, członek zarządu, a sekretarzem Waldemar Rolewski. Sprawozdania merytoryczne za 2018 i 2019 r. przedstawiał wiceprezes zarządu Mariusz Olejnik (na spotkaniu zabrakło prezesa Leszka Derezińskiego). Benedykt Ślęzak, przewodniczący komisji rewizyjnej Federacji, przekazał Zjazdowi sprawozdanie finansowe za lata 2018 i 2019. Na zjazd stawili się delegaci w liczbie 45 z 56 ogólnej liczby delegatów Federacji. Zgodnie ze statutem Federacji zjazd został zwołany prawidłowo i był zdolny do podejmowania uchwał. Delegaci udzielili absolutorium za 2018 r. zarządowi i komisji rewizyjnej. W związku z rezygnacją Leszka Derezińskiego z funkcji prezesa zarządu Federacji, zjazd rekomendował Mariusza Olejnika na pełniącego obowiązki prezesa do czasu zwołania nadzwyczajnego zjazdu Federacji, który jest planowany w marcu 2020 roku.

6 grudnia Stowarzyszenie Dzierżawców i Właścicieli Rolnych woj. Zachodniopomorskiego zorganizowało wspólne spotkanie z koszalińskim oddziałem KOWR, izbą rolniczą i NSZZ RI "Solidarność". Odbyło się ono w pensjonacie Hubertus w Białym Borze. Omawianymi tematami była potrzeba: nowelizacji ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego z 26 kwietnia 2019 r., a także prawne uregulowanie dzierżawy rolniczej w Polsce. Rozmawiano również o ubezpieczeniach upraw rolnych, zwierząt gospodarskich oraz skutkach klęsk żywiołowych, prawie łowieckim, opłacalności chowu i hodowli zwierząt gospodarskich. Ważne miejsce zajął temat importu z z Ukrainy, który jest poważnym zagrożeniem dla opłacalności polskiej produkcji rolniczej oraz o odnawialnych źródłach energii, w tym fotowoltaice.

3 grudnia w Pałacu Prezydenckim odbyło się posiedzenie Narodowej Rady Rozwoju sekcji Wieś, rolnictwo. Tematem zebrania było "Kształtowanie ustroju rolnego a ustawa o kształtowaniu ustroju rolnego oraz Wspólna Polityka Rolna - najważniejsze problemy. Rola KOWR w gospodarowaniu Zasobem Własności Rolnej Skarbu Państwa". Rozpoczęcia i powitania zaproszonych gości dokonała dr Barbara Fedyszak-Radziejowska. Referaty wygłosili: Wiktor Szmulewicz, prezes KRIR, Jan Białkowski, zastępca dyrektora generalnego KOWR, Tomasz Zdziebkowski, prezes Top Farms, Tomasz Ognisty, NSZZ RI "Solidarność", Bogdan Fleming, OT KOWR Ponań, dr hab. Renata Marks-Bielska z Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego, dr Józef Pyrgies ekspert ds. rolnictwa. Gościem specjalnym posiedzenia był Jan Krzysztof Ardanowski. Ze strony Federacji w spotkaniu uczestniczyli prezesi: Leszek Dereziński, Zygmunt Jodko, Grzegorz Brodziak i mec. Piotr Włodawiec. Po spotkaniu Federacja ZPDiWR przesłała oficjalne stanowisko naszej organizacji.

2-3 grudnia w Warszawie odbyła się VI edycja Forum Sektora Wołowiny zorganizowana przez Polskie Zrzeszenie Producentów Bydła Mięsnego przy współpracy z Copa-Cogeca i Radą Sektora Wołowiny. Tegoroczna edycja Forum stała się okazją do przeprowadzenia szerokiej dyskusji na temat przyszłości europejskiego sektora produkcji zwierzęcej. Poruszono tematy umowy międzynarodowej Mercosur, sprawy brexitu, otwierania i utrzymania dostępu do rynków międzynarodowych. Konsekwencje zawieranych umów dla handlu międzynarodowego będą poddane wnikliwej analizie. Wspólne działania rozpoczynające się pod hasłem responsibility, czyli obowiązki połączone z odpowiedzialnością mają wykazać determinację rolników w podejmowaniu nowych wyzwań w zakresie dobrostanu zwierząt i ochrony klimatu. W Forum uczestniczył Zygmunt Jodko, członek zarządu Federacji.


28 listopada w Poznaniu Instytut Ochrony Roślin oraz Krajowe Zrzeszenie Producentów Rzepaku i Roślin Białkowych zorganizowały sympozjum naukowe "Istotne aspekty integracji uprawy, nawożenia i ochrony roślin w świetle zmian w środowisku i otoczeniu rolnictwa". W 2018 r. przyjęto do realizacji zasady dyrektywy azotanowej, która zobowiązuje przedsiębiorcę rolnego do wprowadzenia całego szeregu zadań narzuconych tym rozporządzeniem. Do nich należy między innymi sporządzenie i przypisanie dla danej uprawy bilansu nawożenia azotowego wynikającego wprost z założeń wskazanych przez ustawodawcę. Poprawa efektywności gospodarowania azotem w rolnictwie polskim - obieg azotu w glebie, obieg azotu w roślinach, zmiany w środowisku (chroniczny niedobór wody w glebie, brak lub niekorzystny rozkład opadów atmosferycznych, ekstremalnie wysokie temperatury w trakcie wegetacji) to problemy poruszane w trakcie seminarium. Federację reprezentował wiceprezes Mariusz Olejnik.

26 listopada w Warszawie odbyło się spotkanie zarządu Federacji z Adamem Tańskim i dr. Józefem Pyrgiesem. Tematem spotkania były problemy towarowych gospodarstw rolnych, w tym dzierżawców i właścicieli rolnych. Zarząd Federacji reprezentowali: Leszek Dereziński, Mariusz Olejnik i Grzegorz Brodziak.

23 listopada w Karpaczu (woj. dolnośląskie) odbył się XXXIII Sprawozdawczo-Wyborczy Walny Zjazd Członków Dolnośląskiego Związku Dzierżawców i Właścicieli Nieruchomości Rolnych z wiodącym tematem "Wyzwania dla związku w perspektywie lat 2020-2021". Ustępujący prezes Romuald Jankowski dokonał oceny działalności związku za ostatnie dwa lata. Prezesem organizacji na kolejne dwa lata został wybrany Marek Baryłko. Do zarządu związku wybrano 6 członków: Romuald Jankowski, Stefan Kukuczko, Karolina Ożga, Tadeusz Mochalski, Robert Naskręt i Leszek Wojciechowski.

21 listopada w Instytucie Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej - PIB odbył się XV Krajowy Zjazd Delegatów Krajowego Zrzeszenia Producentów Rzepaku i Roślin Białkowych. W jego trakcie wybrano nowe organy KZPRiRB na lata 2019-2023. Na stanowisko prezesa związku został wybrany ponownie Juliusz Młodecki. Mariusz Olejnik został wybrany do Komisji Rewizyjnej KZPRiRB.

21 listopada sejmowa Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi obradowała po raz pierwszy po wyborach 2019 r. Porządkiem dziennym obrad była informacja ministra rolnictwa Jana Krzysztofa Ardanowskiego o zamierzeniach resortu w IX kadencji Sejmu. Priorytetem dla całego rządu jest rolnictwo, czego dowodem jest przyjęta przez Radę Ministrów "Strategia zrównoważonego rozwoju rolnictwa, rybołówstwa i obszarów wiejskich do 2030".
Polskie rolnictwo stoi przed globalnymi wyzwaniami, a zatem należy wzmocnić jego pozycję na unijnym i światowym rynku. Najistotniejszym zadaniem rządu jest więc wspieranie eksportu polskiej żywności, poszukiwanie nowych rynków zbytu i utrzymanie się na dotychczasowych. Minister podkreślił, że pozycja w UE jest silna, czego dowodem jest wybranie na komisarza unijnego ds. rolnictwa w Komisji Europejskiej - Janusza Wojciechowskiego.
Jednym z wyzwań będzie przeciwdziałanie zmianom klimatycznym, ochrona środowiska i zapobieganie klęsce suszy. Minister zwrócił także uwagę na poprawę funkcjonowania agencji rolnych i inspekcji oraz instytucji obsługujących rolnictwo, m.in. ARiMR oraz KOWR. Dyskusja skupiła się na problemach nowych przypadków ASF w Lubuskim, bioasekuracji, zmian w ustawie o izbach rolniczych, rolnictwa ekologicznego, gospodarki rybnej oraz agencji bezpieczeństwa żywności. Przewodniczący komisji Robert Telus (PiS) poinformował o powołaniu podkomisji nadzwyczajnych dla dialogu społecznego i izb rolniczych. W posiedzeniu wzięła udział Barbara Jaworska.

20 listopada w Kobylnikach odbyło się kolejne posiedzenie zarządu Związku Pracodawców - Dzierżawców i Właścicieli Rolnych z udziałem zaproszonego gościa senatora PiS Józefa Łyczaka. Celem spotkania było podniesienie skuteczności i efektywności działania Federacji Związków Pracodawców - Dzierżawców i Właścicieli Rolnych. Senator zobowiązał się do przedstawienia problemów właścicieli i dzierżawców wielkotowarowych gospodarstw rolnych w trakcie obradowania posiedzeń senackiej Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Na spotkaniu zostały omówione m.in. kwestie dotyczące zmiany struktury agrarnej. Podstawą jest zapewnienie stabilności gospodarowania przedsiębiorcom rolnym, którzy wyłączyli 30 proc. gruntów, restrukturyzacji gospodarstw wracających do Zasobu Skarbu Państwa z uwzględnieniem stanowisk rad społecznych, działających przy OT KOWR.
Nowelizacja ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego z 26 kwietnia 2019 r. w przetargach ograniczonych na ośrodki produkcji rolnej daje pierwszeństwo rolnikowi indywidualnemu, ubezpieczonemu w KRUS, a nie dotychczasowemu dzierżawcy. Należy zabiegać o spowodowanie nowelizacji tej ustawy. W dyskusji wskazano także na ograniczanie dopłat bezpośrednich (capping) dla gospodarstw towarowych. W posiedzeniu wziął udział prezes Leszek Dereziński.

19 listopada we Włoszakowicach (woj. wielkopolskie) odbyła się III Ogólnokrajowa Konferencja "Śruta rzepakowa" jako realna alternatywa dla importu śruty sojowej. Możliwości zwiększenia wykorzystania pasz rzepakowych w żywieniu drobiu oraz bydła mięsnego.
W swoich wystąpieniach i debacie prelegenci oraz eksperci przedstawiali realne możliwości zwiększenia udziału śruty rzepakowej w żywieniu drobiu, możliwości zastąpienia śruty sojowej paszami rzepakowymi w żywieniu bydła opasowego, bilansie białka paszowego w Polsce. Poruszony był także problem certyfikacji żywności i pasz non-GMO. Głównym celem organizowania konferencji jest zmiana budowania świadomości hodowców na temat walorów śruty rzepakowej i praktycznych możliwości jej szerszego stosowania w codziennej praktyce produkcji zwierzęcej. W konferencji uczestniczył wiceprezes zarządu Federacji Mariusz Olejnik.

14 listopada w Warszawie odbył się pogrzeb Jacka Staciwy, prezesa zarządu Krajowego Związku Rewizyjnego Rolniczych Spółdzielni Produkcyjnych. W tej smutnej uroczystości wzięła udział delegacja Federacji.

13 listopada w Warszawie odbyło się pierwsze posiedzenie Funduszu Promocji Roślin Oleistych, której przewodniczy Mariusz Olejnik. Na posiedzeniu zespołu przyjęto między innymi: plan finansowy na 2020 r. i rozpatrzono 6 złożonych wniosków. 1. Cykl 8 szkoleń pt. "Postaw na rzepak"; 2. Konferencję pt. "Zwiększenie wykorzystania pasz rzepakowych w żywieniu trzody chlewnej"; 3. Cykl 3 szkoleń pt. "Stawiam na pasze rzepakowe".

13 listopada w Przechlewie firma Goodvalley i Związek Polskie Mięso zorganizowały seminarium trzodowe "ASF - Bezpieczeństwo żywności - nadzór, podział kompetencji oraz doświadczenie we współpracy pomiędzy służbami weterynaryjnymi a branżą mięsną". Pierwszym etapem seminarium była wizyta studyjna w Goodvalley. Poruszone zostały ważne tematy takie jak: bioasekuracja w zakresie ASF od fermy do zakładu, wpływ ASF na rozwój handlu międzynarodowego, produkcja wieprzowiny bez leczenia antybiotykami oraz rola biogazowni. Przekrojową prezentację firmy przedstawił dyrektor zarządzający Grzegorz Brodziak.

5-6 listopada w Łysomicach k. Torunia odbył się VI Europejski Kongres Menadżerów Agrobiznesu. Organizatorami kongresu były: Związek Pracodawców-Dzierżawców i Właścicieli Rolnych w Bydgoszczy, Federacja Związków Pracodawców - Dzierżawców i Właścicieli Rolnych oraz Europejska Organizacja Właścicieli Ziemskich ELO. Kongres EKMA jest dwudniowym cyklem prelekcji, debat i spotkań z udziałem najważniejszych przedstawicieli świata polityki, agrobiznesu i nauki. W trakcie tego wydarzenia poruszone były tematy dotyczące produkcji roślinnej, zwierzęcej, obrotu ziemią, bezpieczeństwa żywnościowego, zmian klimatycznych i powiązanej z tym zagadnieniem gospodarki rolnej. Gościem specjalnym kongresu był Jan Krzysztof Ardanowski, minister rolnictwa i rozwoju wsi. W drugim dniu obrad Grzegorz Brodziak, dyrektor zarządzający Goodvalley Agro i członek zarządu Federacji przedstawił wykład wraz z prezentacją "Neutralna dla klimatu i wolna od antybiotyków produkcja wieprzowiny w modelu od pola do stołu". Federację reprezentowali licznie przybyli członkowie.



29 października w Warszawie w siedzibie Federacji odbyło się posiedzenie członków złożone z dwóch części. Pierwsza część przeznaczona była sprawom bieżącym naszej organizacji. Omówione zostały m.in.: problemy konferencji z 24 września br., spotkania członków zarządu z Europejskim Funduszem Rozwoju Wsi Polskiej związane z tym wydarzeniem, współpraca z Agencją PR Prelite (warsztaty), program działania Federacji do końca tego roku i roku następnego. Druga część to spotkanie z Adamem Tańskim poświęcona dyskusji nad nurtującymi problemami dzierżawców towarowych gospodarstw rolnych i sposobami ich rozwiązania.

24 października w Bydgoszczy odbyło się Śniadanie Biznesowe z Pracodawcami nt. "Susza 2019 - na jaką pomoc mogą liczyć rolnicy?". Prelegentami posiedzenia byli: Stanisław Ziemnicki, Dyrektor Oddziału Terenowego Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa w Bydgoszczy, Jolanta Sobecka, Dyrektor Regionalnego Oddziału ARiMR w Toruniu i Ryszard Kierzek Prezes Zarządu Kujawsko-Pomorskiej Izby Rolniczej. W związku ze stratami spowodowanymi przez klęski żywiołowe, w tym przypadku suszę ARiMR od 3 października przyjmuje wnioski. Poszkodowanych jest 276 tys. gospodarstw. Straty odnotowano na powierzchni 4 mln 459 tys. ha, w tym na ponad 3 mln ha straty są większe niż 70%. Wypłacane są także zaliczki dopłat bezpośrednich (płatności ONW, płatność rolno-środowiskowo-klimatyczna, płatność ekologiczne oraz premia pielęgnacyjna i premia zalesieniowa). W tym roku zaliczki dopłat wynoszą 70% stawki, 85% - w przypadku płatności z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich PROW. W spotkaniu wziął udział Leszek Dereziński, prezes Zarządu Federacji.

18 października w gmachu Instytutu Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej odbyło się seminarium pt. "Rolnictwo precyzyjne - możliwości aplikacyjne". Referat wygłosił dr hab. Julin Krzyżanowski, prof. IERiGZ - PIB. W wystąpieniu omówione zostały m.in.: korzyści ze stosowania teledetekcji nowych technik nawożenia i ochrony roślin (precyzyjne stosowanie nawozów i środków ochrony roślin, tam gdzie są one potrzebne - pozycjonowanie GPS), precyzyjny chów zwierząt, standaryzacja i identyfikowalność żywności, rolnictwo precyzyjne a ochrona przyrody. W seminarium uczestniczyła Barbara Jaworska z Biura Federacji.

18 października w Bydgoszczy w biurze związku odbyło się posiedzenie Zarządu Związku. Tematami były bieżące problemy dzierżawców rolnych, w tym temat odszkodowań związanych z suszą roku 2019. W spotkaniu uczestniczył prezes Leszek Dereziński.

17 października w Gdańsku odbyła się tegoroczna edycja Agrokonferencji zorganizowanej przez Bank BNP Paribas dla przedsiębiorstw funkcjonujących na rynku rolnym i przetwórstwie żywności. Z ramienia Federacji w konferencji wzięli udział: Grzegorz Brodziak, dyrektor zarządzający spółki Goodvalley i Wojciech Hołownia, prezes Warmińsko-Mazurskiego Związku Producentów Rolnych. Prezes Brodziak w swoim wystąpieniu skupił się na roli i walorach jakie powinien spełniać podmiot -  eksporter produktów żywnościowych. Odniósł się także do profesjonalizmu i specyfiki  tematu związanego z eksportowymi procedurami. Pierwszym i podstawowym krokiem firmy eksportującej jest dokonanie rozpoznania obcego rynku i zaoferowanie klientom danego kraju  produktów, którymi są zainteresowani. Należy rozróżnić rynki bardzo wymagające (np. USA), gdzie oferuje się produkt z unikatowymi walorami, np. mięso bez antybiotyków i paszy bez GMO czy bez sztucznych konserwantów. Rynki azjatyckie potrzebują np. w przypadku wieprzowiny głównie nóżek, uszu i ryjków. Do sukcesów w eksporcie należy zaliczyć wielkość przedsiębiorstwa, w których zatrudniani są profesjonalni specjaliści z ogromnym doświadczeniem w handlu zagranicznym. Małe przedsiębiorstwa eksportujące ze względu na ogromne koszty zazwyczaj takich etatów nie posiadają. Znaczącym także elementem jest wpływ rolnictwa na środowisko i klimat (emisyjność produkcji rolnej), czy zerowy ślad węglowy. Tak więc model produkcji rolniczej powinien być nakierowany na wykorzystanie coraz mniejszych zasobów naturalnych w sposób rozsądny i zrównoważony.

16 października we Wrocławiu w biurze zarządu odbyło się posiedzenie członków Dolnośląskiego Związku Dzierżawców i Właścicieli Nieruchomości Rolnych we Wrocławiu. Jednym z celów posiedzenia było omówienie spraw organizacyjno-technicznych związanych z walnym sprawozdawczo-wyborczym zjazdem członków związku, który odbędzie się 23 listopada w Karpaczu.  Zarząd odniósł się także do wniosków z konferencji, która odbyła się w Warszawie 24 września br. nt. "Problemy strukturalne polskiego rolnictwa". Podkreślano, że tak jak podczas kwietniowej konferencji, tak samo i wrześniowej  zwrócono uwagę na wagę ziemi w rozwoju produkcji zwierzęcej.   Posiedzeniu przewodniczył prezes zarządu Dolnośląskiego Związku Dzierżawców i Właścicieli Nieruchomości Rolnych Romuald Jankowski.

15 października członkowie Polskiej Platformy Żywnościowej Wołowiny zorganizowali w gmachu Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi posiedzenie. W trakcie spotkania przyjęto dokument "Zasady funkcjonowania Polskiej Platformy Zrównoważonej Wołowiny" oraz przedstawiono prezentację rekomendacji Komitetu Technicznego Systemu QMP w zakresie realizacji celów w poszczególnych obszarach priorytetowych, a także przyjęto wniosek Polskiej Platformy Zrównoważonej Wołowiny o uznanie jej przez Europejski Okrągły Stół Zrównoważonej Wołowiny. W posiedzeniu ze strony Federacji uczestniczyli członkowie zarządu: Zygmunt Jodko oraz Waldemar Dobrowolski.

15 października odbyło się posiedzenie sejmowej Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi na temat działań rządu podjętych w sprawie pomocy dla rolników dotkniętych klęską suszy w 2019 r.  Informację przedstawił podsekretarz stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi - Rafał Romanowski. Zgodnie z przepisami rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 5 września 2019 r. w sprawie szczegółowego zakresu i sposobów realizacji niektórych zadań ARiMR z 2018 r., agencja udziela dotacji dla producentów rolnych, w których to gospodarstwach wystąpiły szkody w uprawach rolnych spowodowane wystąpieniem suszy w 2019 r. W rozporządzeniu Rady Ministrów wymieniony jest program pomocy dla rolników i producentów rolnych. Mogą się oni ubiegać m.in. o: kredyt preferencyjny na wznowienie produkcji i odtworzenie środków trwałych w gospodarstwach, zastosowanie przez prezesa KRUS  na wniosek rolnika, który poniósł ww. szkody, pomocy przy opłacaniu bieżących składek oraz regulowaniu zaległości, zastosowanie przez dyrektora generalnego KOWR odroczeń w płatnościach z tytułu umów sprzedaży i dzierżawy w opłatach czynszu dzierżawnego. Dodatkową pomocą mogą być stosowane przez wójtów, burmistrzów ulgi w podatku rolnym za 2019 r. Prezes ARiMR 17 września br. ogłosił komunikat o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy na operacje typu "Modernizacja gospodarstw rolnych" w ramach poddziałania "Wsparcie inwestycji w gospodarstwach rolnych" w obszarze nawadniania w gospodarstwach rolnych. W posiedzeniu uczestniczyła Barbara Jaworska.

8 października w Warszawie w siedzibie Europejskiego Funduszu Rozwoju Wsi Polskiej odbyło się spotkanie dotyczące podsumowania konferencji "Problemy strukturalne polskiego rolnictwa" z 24 września br. Ze strony Federacji uczestniczyli: Leszek Dereziński, Waldemar Rolewski oraz Barbara Jaworska. Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej reprezentowali: Krzysztof Podhajski, Adam Tański i Janusz Rowiński. Z kolei Towarzystwo Ekonomistów Polskich reprezentowała Ewa Balcerowicz.

4 października minister rolnictwa Jan Krzysztof Ardanowski powołał dziewięciu członków Komisji Zarządzającej Funduszem Promocji Roślin Oleistych. Przewodniczącym komisji został Mariusz Olejnik. Celem utworzonego funduszu jest wspieranie marketingu rolnego, wzrost spożycia i promocji roślin oleistych (rzepaku, rzepiku, soi, lnu i konopi) i produktów pszczelich. Środkami funduszu (0,2 % wartości netto od roślin oleistych) zarządzać będą wyłącznie przedstawiciele organizacji branżowych reprezentujący producentów rolnych oraz przetwórców działających w sektorze roślin oleistych. W skład komisji zarządzającej weszło: czterech przedstawicieli producentów z branży roślin oleistych, trzech przedstawicieli przetwórców z branży roślin oleistych, przedstawiciel Krajowej Rady Izb Rolniczych oraz przedstawiciel producentów produktów pszczelich. Z Funduszu Promocji Roślin Oleistych skorzystają pszczelarze, którzy dostaną 15 proc. środków gromadzonych przez fundusz na wsparcie pszczelarstwa.

3 października w gospodarstwie Grzegorza Ożgi w Tarnawie (pow. świdnicki, woj. dolnośląskie) firma AGRO-AS wraz z partnerami zorganizowała konferencję naukowo-rolniczą dotyczącą roślin motylkowych, maszyn do ich uprawy i zbioru oraz rolnictwa ekologicznego. Konferencja zakończyła się widowiskowym pokazem polowym zbioru soi. W wydarzeniu  uczestniczyło blisko 200 osób, wśród których był Mariusz Olejnik, wiceprezes zarządu Federacji.

2 października w Auli Kryształowej Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie odbyła się inauguracja roku akademickiego 2019/2020. W uroczystości uczestniczył Waldemar Rolewski, wiceprezes zarządu Federacji.


30 września w Sali Ziemi na terenie Międzynarodowych Targów Poznańskich minister rolnictwa Jan K. Ardanowski wręczał przedsiębiorcom rolnym znaki Poznaj Dobrą Żywność. W uroczystości uczestniczył prezes Leszek Dereziński.

26 września w resorcie rolnictwa odbyła się konferencja "Stan prac nad Planem Strategicznym WPR na lata 2021-2027". Nowe zasady programowania i wdrażania WPR dla okresu 2021-2027 przedstawił wiceminister Ryszard Zarudzki, stan negocjacji ram prawnych i finansowych WPR 2021-2027 - Zofia Krzyżanowska, radca generalny MRiRW, a główne efekty prac nad tym dokumentem - Waldemar Guba, dyrektor Departamentu Strategii i Analiz MRiRW. Blokami tematycznymi były: wspieranie dochodów i opłacalności produkcji rolnej, modernizacji sektora, w tym cyfryzacji i konkurencyjności, adaptacji do zmian klimatu i funkcji środowiskowych rolnictwa, wspieranie rozwoju wsi, w tym zmian pokoleniowych i rynku pracy. W konferencji uczestniczyła Barbara Jaworska z biura Federacji.

24 września w gmachu Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi odbyła się konferencja "Przemiany strukturalne polskiego rolnictwa" na podstawie raportu, którego celem było przeprowadzenie szczegółowej analizy strukturalnej polityki rolnej w Polsce.  Organizatorami konferencji były: Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej, Towarzystwo Ekonomistów Polskich i Federacja Związków Pracodawców -Dzierżawców i Właścicieli Rolnych. Konferencja została podzielona na dwie części: pierwsza to prezentacja referatów, a druga to panel dyskusyjnych, w którym wzięli udział: Adam Tański, prof. Henryk Runowski, prof. Edward Majewski, Zygmunt Jodko, Ryszard Czaicki i Ryszard Kamiński. Autorzy raportu pokazali, że największym problemem polskiego rolnictwa jest 1,2 mln mało dochodowych gospodarstw rolnych. Rozdrobnienie i zróżnicowanie regionalne powoduje niską wydajność pracy w rolnictwie (jedna z najniższych w Europie). Brak przepływów ziemi do gospodarstw większych będzie barierą strukturalnego rozwoju rolnictwa. Polskie rolnictwo bez zmian strukturalnych nie wytrzyma konkurencji z innymi krajami UE. Z raportu wyłonił się także obraz niewydolnych gospodarstw z produkcją zwierzęcą. Hodowcy coraz częściej rezygnują z uciążliwego i nie zapewniającego dochodu z chowu zwierząt.

24 września w MRiRW odbyło się kolejne posiedzenie członków rady Federacji, które wytyczyło nowe kierunki i zadania dla rady na kolejne miesiące.

18 września w Warszawie w biurze Federacji na zaproszenie prezesa Leszka Derezińskiego odbyło się posiedzenie rady Federacji, w trakcie którego omówiono najważniejsze sprawy związane z dalszymi pracami rady. W posiedzeniu uczestniczyli wiceprzewodniczący: Andrzej Okoniewski i Władysław Butor.

17 września w Kórniku (woj. wielkopolskie) odbył się zjazd sprawozdawczo-wyborczy członków Związku Pracodawców Rolnych w Poznaniu. Po przedstawieniu sprawozdania z działalności związku przez prezesa Huberta Kuleszę i działalności komisji rewizyjnej przez Stefana Jankowiaka - delegaci udzielili absolutorium zarówno zarządowi jak i komisji rewizyjnej. Następnie zgłoszono kandydatów do zarządu i komisji rewizyjnej związku. Jednogłośnie na kolejną kadencję wybrano Huberta Kuleszę. Po zjeździe w tym samym miejscu odbyło się uroczyste spotkanie z okazji 85-lecia Kazimierza Drobnika i 70-lecia Henryka Organika. Prezes Kulesza wręczył jubilatom bukiety kwiatów i złożył najserdeczniejsze życzenia urodzinowe.

17 września w Bydgoszczy odbyła się konferencja "OZE w sektorze agro - nowe perspektywy". Konferencję otworzyli: Roman Wiatrowski, prezes zarządu Związku Pracodawców - Dzierżawców i Właścicieli Rolnych, Ryszard Kamiński, dyrektor Kujawsko-Pomorskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Minikowie oraz szef spółki Rawicom elektrownie słoneczne. W trakcie konferencji dr Adam Mroziński z Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego w Bydgoszczy pokazał, że ceny energii stanowią aż 12 proc. kosztów wytworzonego produktu w polskich gospodarstwach. Działami rolnymi zużywającymi najwięcej energii jest warzywnictwo i sadownictwo. Ratunkiem dla rolników przed ogromnymi podwyżkami cen prądu są odnawialne źródła energii (panele fotowoltaiczne, biogazownie, czy elektrownie wodne). Od 1 stycznia 2019 r. jest możliwość odliczenia od podstawy opodatkowania kosztów poniesionych na termomodernizację, czy na zakup i montaż instalacji fotowoltaicznych.  W konferencji uczestniczył prezes Leszek Dereziński.

15 września w Spale odbyły się obchody święta plonów. Oficjalne obchody dożynkowe rozpoczęły się od mszy świętej w intencji rolników. Po mszy prezydent Andrzej Duda z małżonką oraz barwnym korowodem dożynkowym przeszli na stadion, gdzie odbył się ceremoniał dożynkowy. Prezydentowi i jego małżonce towarzyszyli starostowie dożynek - Adrian Harhar z woj. warmińsko-mazurskiego i Zbigniew Kaszuba z woj. pomorskiego. W swoim wystąpieniu prezydent dziękował rolnikom za ciężką pracę i służbę dla polskiego społeczeństwa. Coraz częściej polskich rolników  nawiedzają klęski suszy czy powodzi i dlatego ten rok nazwał bardzo trudnym okresem. Najpierw powódź w niektórych regionach kraju, a ostatnio susza. Prezydent zapewniał rolników, że nie zostaną bez pomocy i wsparcia. W uroczystościach Federację reprezentował prezes Leszek Dereziński.

11 września odbyła się konferencja prasowa ministra Jana Krzysztofa Ardanowskiego, która rozpoczęła ogólnopolską kampanię informacyjną dotyczącą zwiększenia świadomości konsumentów na temat oznakowania "Produkt polski". W konferencji wzięła udział Beata Trzcińska z biura Federacji.

10 września w Toruniu Kujawsko-Pomorski Oddział Regionalny Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa zorganizował obchody jubileuszu 25-lecia istnienia ARiMR. W uroczystości wziął udział m.in. minister rolnictwa Jan Krzysztof Ardanowski oraz prezes Leszek Dereziński.

10 września tematem kolejnego posiedzenia komisji rolnictwa było pierwsze czytanie i rozpatrzenie rządowego projektu ustawy o ratyfikacji porozumienia ustanawiającego Międzynarodowy Fundusz Rozwoju Rolnictwa. Uzasadnienie projektu przedstawił sekretarz stanu w Ministerstwie Spraw Zagranicznych - Szymon Szynkowski vel Sęk.  Głównym celem działalności Międzynarodowego Funduszu Rozwoju Rolnictwa (IFAD) jest zmniejszenie ubóstwa na obszarach wiejskich, poprawa warunków żywnościowych i zwiększenie produkcji żywności. IFAD zapewniać będzie  finansowanie przede wszystkim projektów i programów, które stymulują  wzrost gospodarczy oraz zmniejszają  nierówności i poprawę warunków życia ubogich mieszkańców obszarów wiejskich. Członkami Międzynarodowego Funduszu Rozwoju Rolnictwa (IFAD) jest 176 państw.

10 września odbyły się dwa posiedzenia sejmowej Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Pierwsze dotyczyło rozpatrzenia informacji dot. aktualnej liczby i mocy elektrowni wodnych oraz polskiego potencjału wytwarzania energii przez elektrownie wodne ze szczególnym uwzględnieniem małych elektrowni wodnych. Podsekretarz stanu w Ministerstwie Energii - Tadeusz Skobel poinformował, że na koniec 2018 r. w Polsce istniało 765 instalacji wykorzystujących hydroenergię do wytwarzania energii elektrycznej o łącznej mocy zainstalowanej 981 MW. Podkreślono, że ministerstwo podejmuje inicjatywy związane z budową nowych stopni wodnych. Zainicjowano wypracowanie rozwiązań w zakresie energetyki wodnej i zasad współpracy pomiędzy wytwórcami energii czyli spółkami energetycznymi i administratorami budowli piętrzących. W dyskusji zwracano uwagę na fakt stworzenia jednego wspólnego programu, który połączyłby kilka podmiotów w procesie regulacji mniejszych rzek zanim powstaną wielkie hydroelektrownie.

10 września firma Top Farms Głubczyce świętowała 20-lecie istnienia. Z tej okazji w hotelu Arkas w Prószkowie k. Opola zorganizowano konferencję "Od 20 lat uczestniczymy w rozwoju polskiego rolnictwa". Więcej na temat wydarzenia, w którym uczestniczył wiceprezes Mariusz Olejnik, można przeczytać w październikowym numerze "Przedsiębiorcy Rolnego".

 7 września w miejscowości Dzbańce (woj. opolskie) firma Top Farms Głubczye, w ramach obchodów 20-lecia istnienia, zorganizował uroczystości dożynkowe. Święto plonów było okazją do wspólnego spotkania pracowników spółki z okolicznymi rolnikami. W dożynkach uczestniczył wiceprezes Mariusz Olejnik.

6-8 września Zachodniopomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Barzkowicach zorganizował po raz XXXII Barzkowickie Targi Rolne Agro Pomerania. Każdego dnia odbywało się kilkadziesiąt wystaw i pokazów. 7 września w trakcie targów odbyły się dożynki pod patronatem prezydenta Andrzeja Dudy. W uroczystościach uczestniczył Feliks Skotnicki, prezes Związku Pracodawców Rolnych w Szczecinie wraz z  licznie przybyłą grupą osób należących do związku.

6 września w siedzibie Instytutu Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej w Warszawie odbyło się seminarium "Konsumpcja cukru w Polsce". Referat przedstawił dr inż. Piotr Szajner. Cukier jest strategicznym produktem w krajowej i unijnej gospodarce żywnościowej. Dynamika produkcji cukru w Polsce jest większa niż zużycia - branża jest eksporterem netto. W ostatnim roku eksport cukru  wyniósł 850 tys. ton. Cukier jest produkowany w Polsce w ilości ok. 2-3 mln ton rocznie. W posiedzeniu uczestniczyła Beata Trzcińska z biura Federacji.

5 września Krajowe Zrzeszenie Producentów Rzepaku i Roślin Białkowych wraz z firmą Agroyoumis zaprosiło rolników na Dzień Soi. Konferencja odbyła się w gospodarstwie rolnym Jerzego Hławiczka w Pielgrzymowicach (woj. śląskie). W trakcie spotkania omówiono perspektywy rozwoju uprawy soi w najbliższych latach w Polsce, a także udzielono szeregu praktycznych porad agrotechnicznych. W spotkaniu uczestniczył wiceprezes Mariusz Olejnik.

4 września w warszawskiej siedzibie Towarzystwa Ekonomistów Polskich Mariusz Olejnik, wiceprezes zarządu Federacji ZPDiWR spotkał się z Ewą Balcerowicz, wiceprzewodniczącą rady Towarzystwa Ekonomistów Polskich. Spotkanie dotyczyło dopracowania szczegółów organizacyjnych związanych z konferencją organizowaną wspólnie z naszą organizacją 24 września br. w Warszawie.


29 sierpnia senacka Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi omawiała temat wystąpienia klęski suszy na terenie kraju i działać rządu dotyczących wsparcia poszkodowanych rolników. Informację przedstawiał wiceminister rolnictwa Rafał Romanowski. W posiedzeniu uczestniczyła Barbara Jaworska.

29 sierpnia trzecie posiedzenie komisji dotyczyło rozpatrzenia informacji ministra rolnictwa na temat sytuacji na rynku bydła mięsnego. Oprócz danych statystycznych (pogłowie bydła, produkcja żywca wołowego, ubój, ceny bydła i opłacalność chowu), przekazane zostało zagadnienie eksportu polskiej wołowiny do Arabii Saudyjskiej, Turcji, Kuwejtu czy Malezji. W posiedzeniach uczestniczyła Barbara Jaworska.

29 sierpnia porządkiem obrad drugiego posiedzenia komisji było rozpatrzenie informacji ministra rolnictwa w sprawie realizowania przez AWRSP, ANR i KOWR ustawy o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa w zakresie zagospodarowania majątku SP w okresie od 1 stycznia 1992 r. do 30 czerwca 2019 r. Informację przedstawiał wiceminister rolnictwa Rafał Romanowski. Najwięcej emocji wywoływały sprawy niewłaściwego przedłużania umów dzierżawy gospodarstwom, które oddały 30 proc. gruntów i wywiązują się wobec KOWR ze wszystkich nałożonych obowiązków.

29 sierpnia tematem pierwszego posiedzenia sejmowej Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi był rządowy projekt ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu usprawnienia procesu wydatkowania środków finansowych w ramach systemów wsparcia bezpośredniego oraz w ramach działań objętych zintegrowanym systemem zarządzania i kontroli (druk nr 3752).

28 sierpnia w Warszawie, w centrali Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa odbyło się spotkanie z kierownictwem KOWR, w którym uczestniczył m.in. zastępca dyrektora generalnego Jan Białkowski. Naszą organizację reprezentowali: Leszek Dereziński, Romuald Jankowski, Mariusz Olejnik, Waldemar Rolewski, Zygmunt Jodko oraz Barbara Jaworska. Tematami spotkania były problemy nurtujące dzierżawców.

27 sierpnia w Poznaniu w siedzibie spółki AGRI PLUS odbyło się posiedzenie prezesów związków, zarządu i komisji rewizyjnej. Poruszonymi tematami były m.in. te dotyczące rozwiązań prawnych zawartych w zarządzeniach dyrektora generalnego KOWR nr 73/2019/z i 74/2019/z z 4 lipca br. odnoszące się do ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego, a także przygotowania do konferencji 24 września i inne bieżące problemy dotyczące działań naszej organizacji.

26 sierpnia w Stacji Doświadczalnej Oceny Odmian w Chrząstowie (woj. kujawsko-pomorskie) odbyły się Krajowe Dni Soi. Otwarcia spotkania dokonał prof. dr hab. Edward Gacek, który przedstawił wyniki prac nad przydatnością odmian soi do uprawy w Polsce. W spotkaniu uczestniczył minister Jan Krzysztof Ardanowski. W swoim wystąpieniu nakreślił założenia i wdrażanie programu rozwoju i wykorzystania białka rodzimego zamiast amerykańskiej soi z GMO. W spotkaniu uczestniczył prezes Leszek Dereziński.

24 sierpnia w Ciechocinku już po raz dziewiąty w ogrodach Dworku Prezydenta RP spotkali się najlepsi rolnicy, laureaci konkursu "Rolnik Pomorza i Kujaw". Doroczne spotkania mają charakter regionalnych dożynek, w trakcie których uhonorowywani są najlepsi gospodarze w woj. kujawsko-pomorskim. Wszyscy otrzymali nagrody prezydenta i ministra rolnictwa, marszałka województwa, przewodniczącego sejmiku województwa oraz wojewody. Spotkania organizowane jest przez Kapitułę Konkursu "Rolnik Pomorza i Kujaw", która gromadzi nie tylko producentów rolnych i hodowców, ale również przedstawicieli firm pracujących na rzecz rolnictwa oraz organizacji i stowarzyszeń rolniczych, działających w tym regionie. Uroczystości rozpoczęły się od mszy świętej, a później barwny korowód prowadzony przez zespół Kruszynioki z KrUszyna przeszedł do dworku. Poświęcony został wielki bochen chleba, który po uroczystości pojechał wraz z wieńcem dożynkowym do Kancelarii Prezydenta RP. W trakcie uroczystości najlepsi rolnicy otrzymali nagrody prezydenta, wśród których był Leszek Dereziński, prezes spółki KOM-ROL w Kobylnikach.

22 sierpnia kolejna konferencja dotyczyła polskiej żywności. Minister Ardanowski określił ją jako "dobro narodowe", które wpisane jest w nasze dziedzictwo kulturowe. Polska żywność spełnia wszystkie najwyższe standardy bezpieczeństwa, które są kontrolowane. Minister podkreślił, że przy obecnej skali produkcji Polska eksportuje ok. 80 proc. wołowiny, ok. 60 proc. mięsa drobiowego, 40 proc. mleka i jego przetworów, a także bardzo dużo przetworów owocowo-warzywnych i rzepaku. W konferencjach uczestniczyła Barbara Jaworska z biura Federacji.

22 sierpnia w MRiRW odbyły się dwie konferencje prasowe ministra Jana K. Ardanowskiego. Pierwsza dotyczyła suszy, która dotknęła 1586 gmin, 175 tys. gospodarstw na obszarze 2,5 mln ha. Największa susza wystąpiła w woj. lubuskim, wielkopolskim, kujawsko-pomorskim. Minister poinformował, że po oszacowaniu strat przedstawi na posiedzeniu Rady Ministrów raport suszowy, który po przyjęciu przez rząd pozwoli ARiMR na przyjmowanie od rolników wniosków o pomoc.

8 sierpnia w gmachu resortu rolnictwa odbyło się posiedzenie Zespołu ds. gospodarki wodą, zasobami i glebą, którego członkiem jest Tadeusz Mochalski z woj. dolnośląskiego (przedstawiciel rady Federacji). Zespół zajął się działaniami  na rzecz zwiększenia małej retencji wodnej, funkcjonowaniem spółek wodnych, barierami prawnymi i administracyjnymi oraz zapobieganiem degradacji gleb. Zespół ściśle współpracuje z Wodami Polskimi w zakresie realizacji działań zaproponowanych w ramach Programu Przeciwdziałania Skutkom Suszy "Stop suszy". Uruchomiony został w kilku gminach pilotażowy program monitorowania i rozdzielania wody pobieranej dla celów rolnych zaproponowany przez IUNG. Państwo przekazuje pieniądze na budowę i odbudowę urządzeń wodnych zatrzymujących wodę, promuje formę zadrzewień i zakrzaczeń śródpolnych. Postanowiono przenieść nadzór nad spółkami wodnymi ze starostw powiatowych do gmin. Przewidziana jest także obowiązkowa przynależność do spółki wodnej i opłacanie składek członkowskich przez rolników, u których znajdują się obiekty melioracyjne i nakaz konserwowania tych obiektów. Kolejnym poruszonym tematem było promowanie i stwarzanie zachęt finansowych dla działań mających na celu zwiększenie materii organicznej w glebie (płodozmiany, wapnowanie gleb).


23 lipca w gmachu resortu rolnictwa odbyła się konferencja prasowa Jana K. Ardanowskiego oraz przedstawicieli Rady Sektora Wołowiny zatytułowana "Polska wołowina - wysokie standardy, wysoka jakość". Minister przedstawił działania podejmowane przez resort, które zostały ustalone z branżą mięsną, a które powinny w obecnej, trudnej sytuacji pomóc i w przyszłości uregulować opłacalność produkcji na rynku wołowiny. Resort pracuje nad przepisami, które pomogą m.in. wzmocnić nadzór nad polskimi ubojniami, nad ulepszeniem systemu identyfikacji i rejestracji zwierząt, a także systemem stosowania biosensorów, które w połączeniu z technologią blockchain może zapewnić pełną kontrolę nad zwierzęciem od urodzenia do uboju. Innym problemem, który się pojawił dodatkowo, jest umowa z krajami Mercosur (Argentyna, Brazylia, Paragwaj, Urugwaj), do której odniosła się Rada Sektora Wołowiny. Ogromnym problemem jest także nadciągający brexit.

19 lipca w Sejmie obradowała podkomisja stała ds. monitoringu Wspólnej Polityki Rolnej UE, w trakcie której wiceminister Ryszard Zarudzki omówił stan negocjacji w zakresie WPR po 2020 r. Parlament Europejski przyjmie trzy rozporządzenia, w tym przepisy dotyczące wsparcia z WPR, przygotowane na podstawie planów strategicznych sporządzanych przez państwa członkowskie. Zgodnie ze zobowiązaniem UE do wdrożenia porozumienia paryskiego i celów zrównoważonego rozwoju postanowiono, że 40 proc. całkowitej puli środków otrzymanych przez kraje unijne zostanie przeznaczone na działanie związane ze środowiskiem, w tym z klimatem (smog, woda, gleba, lasy). W posiedzeniu uczestniczyła Barbara Jaworska.

18 lipca w gmachu resortu rolnictwa odbyło się spotkanie ministra Jana Krzysztofa Ardanowskiego, kierownictwa resortu i centrali KOWR z przedstawicielami Federacji. W spotkaniu uczestniczyli także dyrektorzy oddziałów terenowych KOWR z woj. zachodniopomorskiego, wielkopolskiego i dolnośląskiego. Jednym z poruszanych tematów były nieużytki na gruntach odebranych rolnikom. Proceder ten bulwersuje środowisko dzierżawców, którzy uważają, że ziemia powinna produkować, a nie zamieniać się w nieużytki rolne. Minister zobowiązał dyrektorów do radykalnego zmniejszenia powierzchni nieuprawianych gruntów rolnych. W trakcie spotkania omówiono również problem uwzględniania opinii społecznej przy decyzjach o dalszym przedłużaniu dzierżaw.

16 lipca komisja rolnictwa wysłuchała informacji na temat "Programu dla polskiego ziemniaka", którą przedstawił wiceminister Rafał Romanowski, główny inspektor ochrony roślin i nasiennictwa - Andrzej Chodkowski oraz zastępca prezesa ARiMR - Krzysztof Szymborski. Chociaż powierzchnia uprawy ziemniaków zmniejsza się, to nadal jest to jeden z ważniejszych gatunków uprawianych w Polsce. Według GUS, w 2018 r. ziemniaki zostały wysadzone na powierzchni ok. 297 ha. Postępuje mechanizacja i profesjonalizacja uprawy, co skutkuje większą wydajnością. W 2018 r. zebrano ponad 7,5 mln ton przy średnim plonie 25 t/ha. Program wskazuje na prowadzenie działań w celu ograniczenia najpoważniejszego problemu, czyli występowania w Polsce bakteriozy pierścieniowej ziemniaka.  W posiedzeniach uczestniczyła Barbara Jaworska.

16 lipca w Sejmie odbyły się dwa posiedzenia Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Pierwsze to przeprowadzenie pierwszego czytania i rozpatrzenie rządowego projektu ustawy o powszechnym spisie rolnym w 2020 r., który przedstawił prezes GUS - Dominik Rozkrut. Projekt dotyczy regulacji z zakresu, formy i trybu przeprowadzenia przez prezesa GUS powszechnego spisu rolnego w 2020 r.

13 lipca w Wartkowie k. Kołobrzegu odbył się IV zjazd byłych pracowników PGR województwa zachodniopomorskiego. List od prezydenta Andrzeja Dudy odczytała szefowa jego kancelarii Halina Szymańska. Prezydent zapewnił o wspieraniu wszelkich działań służących rozwojowi wsi i rolnictwa. Spotkanie miało na celu wspomaganie rozwoju społeczności lokalnej, integracji mieszkańców regionu oraz wzrostu poczucia lokalnej tożsamości i odpowiedzialności za podległy obszar. W uroczystości uczestniczyli przedstawiciele związków regionalnych z woj. zachodniopomorskiego wchodzących w skład Federacji.

5 lipca w warszawskim biurze Parlamentu Europejskiego odbyła się debata nt. "Przyszłość europejskiego rolnictwa: przemiany technologiczne a potrzeby rolników". Panelistami spotkania byli: Jerzy Plewa, dyrektor generalny dyrekcji ds. rolnictwa i rozwoju obszarów wiejskich KE, Krzysztof Jurgiel, minister rolnictwa i rozwoju wsi w latach 2015-2018 i poseł do Parlamentu Europejskiego, Joanna Gierulska, dyrektor Departamentu Rozwoju Obszarów Wiejskich w MRiRW, Nina Bąk, Kooperatywa Spożywcza "Dobrze", Dorota Metera, ekspert ds. rolnictwa ekologicznego. Debata sprowadziła się do odpowiedzenia na pytanie: przed jakimi wyzwaniami stoi europejska branża rolna? Czy powinna produkować lepszej jakości produkty na coraz mniejszej powierzchni - dla rosnącej populacji ludności, zachowując przy tym standardy środowiskowe i zapewniając godziwe warunki rolnikom czy też pozostać przy długich, jednolitych i masowych łańcuchach żywności? Wiele krajów UE jest za jednolitymi, bezpiecznymi łańcuchami żywnościowymi w połączeniu z rozwiązaniami innowacyjności i wprowadzaniem rolnictwa precyzyjnego. Inne kraje zachęcają do zwrotu w kierunku rolnictwa organicznego - ekologicznego, a więc do krótkich łańcuchów żywnościowych i sprzedaży bezpośredniej. Jaką drogę obrać za właściwą? Debata toczyć się będzie w nadchodzącej nowej perspektywie Wspólnej Polityki Rolnej po 2020 roku. W debacie uczestniczyła Barbara Jaworska z biura Federacji.

4 lipca w Sejmie odbyło się posiedzenie Zespołu Parlamentarnego do Oceny Sytuacji Społecznej i Ekonomicznej na Terenach b. PGR, któremu przewodniczyła prof. Józefa Hrynkiewicz (posłanka PiS). Skład osobowy prezydium uzupełnili: Sylwester Chruszcz i Teresa Hałas, także posłowie PiS. W posiedzeniu uczestniczyła Dorota Niedziela, wiceprzewodnicząca Sejmowej Komisji RiRW (PO) i kierownictwo Centrali KOWR: Jan Białkowski, zastępca dyrektora generalnego, Anna Zając-Plezia, dyrektor Departamentu Gospodarowania Zasobem i Bogdan Podgórski, zastępca dyrektora tego departamentu. Byli obecni pracownicy Spółki z o.o. "Agro-War" Warszyn (woj. zachodniopomorskie) z prezesem Stanisławem Kaśkiewiczem, samorządowcami i księdzem tejże parafii. Obecni byli także rolnicy RI "Solidarność" z Edwardem Kosmalą z woj. zachodniopomorskiego i Tomaszem Ognistym z woj. opolskiego oraz rolnicy indywidualni, którzy zainteresowani są wyłącznie ziemią ze spółek prawa handlowego. Federację reprezentowali: Leszek Dereziński, prezes Zarządu i Barbara Jaworska z biura Federacji.

4 lipca w siedzibie Europejskiego Funduszu Rozwoju Wsi Polskiej odbyło się spotkanie dotyczące organizacji konferencji "Problemy polskiego rolnictwa i gospodarki żywnościowej" pod patronatem ministra rolnictwa. Konferencja odbędzie się 24 września w gmachu MRiRW (sala Wzorcownia). Organizatorami są: Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej, Federacja Związków Pracodawców - Dzierżawców i Właścicieli Rolnych oraz Towarzystwo Ekonomistów Polskich. Wśród wielu omawianych tematów znajdą się te dotyczące struktury produkcji zwierzęcej w Polsce i innych krajach UE. W spotkaniu uczestniczył prezes Leszek Dereziński oraz Barbara Jaworska.

4 lipca w gmachu resortu rolnictwa odbyła się coroczna debata przedżniwna. Zorganizowały ją dwie organizacje rolnicze: Krajowa Federacja Producentów Zbóż oraz Krajowe Zrzeszenie Producentów Rzepaku i Roślin Białkowych. Rafał Mładanowicz, prezes KFPZ, dokonał otwarcia debaty. Minister Ardanowski przedstawił działania rządu, które służą poprawie funkcjonowania rynków rolnych, m.in. odniósł się do projektu ustawy o organizacji niektórych rynków rolnych oraz ustawy o przeciwdziałaniu nieuczciwemu i wykorzystywaniu przewagi kontraktowej w obrocie produktami rolno-spożywczymi. Przedstawił założenia do budowy platformy sprzedażowej, która umożliwi bezpieczny handel produktami rolnymi, w tym ziarnem zbóż, budową państwowego nabrzeża do przeładunku zbóż na bazie już istniejącej i rozbudowywanej infrastruktury. Ważnym tematem, który poruszył szef resortu rolnictwa, był plan rozwoju krajowego białka, który doprowadzi w najbliższych latach do zastąpienia amerykańskiej śruty sojowej. W trakcie całodniowej dyskusji zwrócono uwagę także na kształtowanie relacji pomiędzy producentami rolnymi a odbiorcami produktów rolnych w zawieranych umowach oraz konieczności wapnowania gleb. W debacie uczestniczył Mariusz Olejnik, wiceprezes Federacji. 

2 lipca sejmowa Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi rozpatrzyła rządowy projekt ustawy o organizacji hodowli i rozrodzie zwierząt gospodarskich (druk 3175), który ma na celu wykonanie prawa UE. Dotyczy kompleksowego uregulowania spraw z zakresu hodowli i rozrodu wszystkich zwierząt gospodarskich oraz zachowania zasobów genetycznych zwierząt gospodarskich, oceny wartości użytkowej i oceny genetycznej tych zwierząt, prowadzenia ksiąg hodowlanych i rejestrów hodowlanych, a także nadzoru nad hodowlą i rozrodem zwierząt. Powołana została podkomisja nadzwyczajna, której przewodniczącym został poseł Jan Duda (PiS). W posiedzeniu uczestniczyła Barbara Jaworska z biura Federacji.

2 lipca w Warszawie odbyło się posiedzenie prezesów związków regionalnych, członków zarządu i komisji rewizyjnej Federacji. W trakcie spotkania dyskutowano na temat strategii zmierzającej do poprawy wizerunku organizacji i wzmocnienia komunikacji z rządem oraz innymi organizacjami rolniczymi. Dokonano podsumowania konferencji z 25 kwietnia br. oraz omówiono aktualne tematy kluczowe dla środowiska dzierżawców.

1 lipca w Kujawsko-Pomorskim Urzędzie Wojewódzkim w Bydgoszczy zorganizowano spotkanie regionalne w ramach konsultacji publicznych nt. "Strategii zrównoważonego rozwoju wsi, rolnictwa i rybactwa do roku 2030". W trakcie spotkania omówione zostały m.in. cele i działania zaprojektowane w strategii oraz najważniejsze potrzeby rozwojowe wsi i rolnictwa w makroregionie północnym. Diagnozę opracował zespół analizujący szanse i zagrożenia oraz potencjalne kierunki rozwoju obszarów wiejskich. Podsumowania spotkania dokonali: minister Jan Krzysztof Ardanowski, wiceminister Ryszard Zarudzki oraz wojewoda Mikołaj Bogdanowicz. W spotkaniu uczestniczył Leszek Dereziński, prezes zarządu Federacji Związków Pracodawców - Dzierżawców i Właścicieli Rolnych.


28 czerwca w gmachu resortu rolnictwa odbyło VI posiedzenie Zespołu ds. Infrastruktury Obszarów Wiejskich powołanego w ramach Porozumienia Rolniczego. Głównym tematem posiedzenia była analiza sytuacji w zakresie przedsiębiorczości na obszarach wiejskich, przyjęcie rekomendacji oraz debata i wnioski Zespołu nt. "Strategii Zrównoważonego Rozwoju Wsi, Rolnictwa i Rybactwa 2030". W posiedzeniu uczestniczył Leszek Dereziński, który jest członkiem tego zespołu.

28 czerwca w Instytucie Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej odbyło się seminarium pt. "Kierunki zmian form organizacyjnych i prawnych gospodarstw rolniczych w Polsce na tle wybranych krajów". Kształt WPR w latach 2021-2028 będzie przypuszczalnie okresem ograniczającym wydatki z budżetu unijnego nie tylko na WPR, ale także i politykę spójności. Ewentualne zmiany ograniczą zakres i skalę zmian na polskiej wsi, a pośrednio wywrą również niekorzystny wpływ na rolnictwo kraju. W rezultacie po 2020 r. może nastąpić ograniczenie tempa przyrostu liczby gospodarstw większych i wyróżniających się zdolnością konkurencyjności. Sytuacja ta byłaby przeszkodą do kontynuowania eksportu produktów z sektora rolno-spożywczego. Referat wygłosił prof. dr hab. Wojciech Ziętara.

26 czerwca sejmowa Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi odbyły się trzy posiedzenia. Pierwsze dotyczyło rozpatrzenia i zaopiniowania dla Komisji Finansów Publicznych sprawozdania z wykonania budżetu państwa za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2018 r. wraz z analizą Najwyższej Izby Kontroli. Kolejne posiedzenie przedstawiało sytuację kadrowo-finansowej w Inspekcji Weterynaryjnej o przewidywanych zmianach organizacyjnych i o realizacji zapowiedzianego wzmocnienia finansowego w Inspekcji Weterynaryjnej i rozpatrzenie informacji o wynikach kontroli i realizacji zaleceń pokontrolnych Komisji Europejskiej dla Inspekcji Weterynaryjnej. Ostatnie posiedzenie komisji poświęcone było sytuacji na rynku trzody chlewnej ze szczególnym uwzględnieniem tuczu nakładczego. W posiedzeniach uczestniczyła Barbara Jaworska.

25 czerwca odbyło się spotkanie ministra Jana Krzysztofa Ardanowskiego z członkami zarządu Federacji. Omówiono najważniejsze problemy związane  między innymi z przedłużaniem umów z dzierżawcami, którzy wyłączyli 30 proc. gruntów, czynszami dzierżawnymi oraz suszą. Z ramienia Federacji w spotkaniu uczestniczyli: Leszek Dereziński, Waldemar Rolewski, Mariusz Olejnik, Grzegorz Brodziak, Hubert Kulesza i Barbara Jaworska.

19 czerwca odbyła się konferencja prasowa ministra rolnictwa Jana Krzysztofa Ardanowskiego dotycząca podsumowania roku pracy w MRiRW. W spotkaniu uczestniczyła Barbara Jaworska.

18 czerwca we Wrześni odbyło się posiedzenie zarządu Federacji. Celem spotkania było ustosunkowanie się do spraw bieżących, ważnych dla dzierżawców. Odniesiono się m.in. do uchwalonej ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego i potrzebie wznowienia prac nad ustawą o dzierżawie rolniczej. Przedstawione zostały problemy, które powinny być omówione podczas spotkania z ministrem rolnictwa. Ustalono, że zjazd Federacji odbędzie się nie w lipcu, ale jesienią.

17 czerwca Federacja Branżowych Związków Producentów Rolnych zorganizowała w w Centralnej Bibliotece Rolniczej konferencję nt. "Rola spółdzielni we wzmacnianiu pozycji gospodarczej i społecznej rolników". W programie znalazły się wystąpienia polskich i międzynarodowych ekspertów, którzy zajęli się analizą zmierzającą do wzmocnienia spółdzielczości w Polsce. Mariusz Olejnik, wiceprezes zarządu Federacji, a jednocześnie prezes Spółdzielni Grup "Polski Rzepak i Zboża", przedstawił bieżącą działalność spółdzielni i osiągnięte wyniki.

14 czerwca w siedzibie Instytutu Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej odbyło się seminarium pt. "Rośliny strączkowe - efektywność ich uprawy w wybranych gospodarstwa rolnych w Polsce". Podsumowanie pokazało, że po wprowadzeniu dopłat do roślin strączkowych powierzchnia ich uprawy zwiększa się, ale nie na tyle by zaspokoiła potrzeby paszowe. W seminarium uczestniczył Mariusz Olejnik

13 czerwca komisja rolnictwa rozpatrzyła zgłoszone poprawki w czasie drugiego czytania do projektu ustawy o oznakowaniu produktów wytworzonych bez wykorzystania organizmów genetycznie zmodyfikowanych jako wolnych od tych organizmów (druki 3262 i 3446). Poprawki zgłoszone przez PO zostały odrzucone. Sprawozdawcą został poseł Zbigniew Dolata  (PiS). W posiedzeniu uczestniczył sekretarz stanu w MRiRW Tadeusz Romańczuk. Z ramienia Federacji w posiedzeniach uczestniczyła Barbara Jaworska.

13 czerwca Komisja Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej oraz Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi rozpatrzyły informację na temat realizacji postanowień Dyrektywy Rady 91/676/EWG z 12 grudnia 1991 r. dotyczącej ochrony wód przed zanieczyszczeniami powodowanymi przez azotany pochodzenia rolniczego. Informację przedstawili: podsekretarz stanu Anna Moskwa, sekretarz stanu Tadeusz Romańczuk oraz zastępca głównego inspektora ochrony środowiska - Marek Surmacz. Początek wdrażania dyrektywy azotanowej w Polsce przyjmuje się1 maja 2004 r., czyli dzień wejścia Polski do UE. Obecnie trwa czwarty cykl wdrażania dyrektywy, który rozpoczął się 1 maja 2016 r., a zakończy się 30 kwietnia 2020 r. Program zawiera wiele nakazów i zakazów dotyczących rolniczego wykorzystania oraz przechowywania nawozów naturalnych. Skuteczne wdrożenie programu wymaga ścisłej współpracy pomiędzy resortami gospodarki wodnej, rolnictwa i środowiska. W związku z tym przygotowywane jest zarządzenie Prezesa Rady Ministrów w sprawie powołania Międzyresortowego Zespołu do Spraw Ochrony Wód przed Zanieczyszczeniem Azotanami Pochodzącymi ze Źródeł  Rolniczych. Do końca października 2020 roku minister właściwy do spraw gospodarki wodnej ma obowiązek przekazać do KE sprawozdanie z realizacji czwartego cyklu wdrażania dyrektywy. Komisje rozpatrzyły także informację na tematy: planów rozbudowy sieci sztucznych zbiorników wodnych oraz ich wpływu na gospodarkę wodną i anty powodziową kraju, aktualnego stanu oraz potencjału małej retencji w Polsce, a także aktualnego poziomu melioracji gruntów rolnych.

12 czerwca w Sejmie odbyło się posiedzenie podkomisji ds. utworzenia Urzędu Bezpieczeństwa Żywności. Treścią posiedzenia były głównie sprawy związane ze strajkiem lekarzy weterynarii, a co za tym idzie zachwianiem bezpieczeństwa żywnościowego kraju. Na posiedzenie nie przybyli, wcześniej zaproszeni minister Jan Krzysztof Ardanowski, wiceminister Szymon Giżyński oraz główny lekarz weterynarii  Bogdan Konopka. Obecni na posiedzeniu podkomisji protestujący lekarze weterynarii i przedstawiciele związku zawodowego tej branży, zaprezentowali powody, które doprowadziły do strajku. W posiedzeniu uczestniczyła Barbara Jaworska.

11 czerwca odbyły się trzy posiedzenia sejmowej Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi. W trakcie pierwszego komisja rozpatrzyła informację NIK o wynikach kontroli przeprowadzonych w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz w instytucjach podległych resortowi rolnictwa w 2018 r. i przedstawiła wnioski pokontrolne. Najwyższa Izba Kontroli opracowała i przekazała Sejmowi 11 informacji o wynikach z kontroli. NIK pozytywnie ocenił wykonanie planów finansowych przez ARiMR oraz przez KOWR, a także plan finansowy Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa.
Na kolejnym posiedzeniu komisja kontynuowała rozpoczęte w maju pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o oznakowaniu produktów wytworzonych bez wykorzystania organizmów genetycznie zmodyfikowanych jako wolnych od tych organizmów (druk 3262) . Zgłoszone poprawki przez przewodniczącego komisji Jarosława Sachajko (Kukiz'15) zostały przegłosowane. Dotyczyły one zwiększonych kar dla producentów, którzy nie będą przestrzegali ww. ustawy.
Na trzecim posiedzeniu komisja przeprowadziła pierwsze czytanie poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o funduszach promocji produktów rolno-spożywczych (druk 3455). Uzasadnienie projektu przedstawił Robert Telus (PiS). Projekt ustawy ma na celu utworzenie nowego Funduszu Promocji Roślin Oleistych, którego głównym celem byłoby wspieranie marketingu, wzrostu spożycia i promocji roślin oleistych oraz ich przetworów pochodzących z przetwarzania rzepaku, rzepiku, soi, lnu i konopi. W ustawie tej przewidziano odpis dla rozwoju pszczelarstwa w Polsce. Projektowana ustawa powinna wejść w życie od 1 sierpnia 2019 r. Federacja poparła projekt ustawy. W posiedzeniach uczestniczyła Barbara Jaworska.

10 czerwca Polski Związek Producentów Roślin Zbożowych wspólnie z Instytutem Hodowli i Aklimatyzacji Roślin oraz Centrum Doradztwa Rolniczego zorganizowali konferencję "Ocena sytuacji rynku zbożowego w Polsce z uwzględnieniem uwarunkowań zewnętrznych - IV spotkanie z cyklu - Nauka Doradztwu Rolniczego i praktyce rolniczej". Konferencja odbyła się w Instytucie Hodowli i Aklimatyzacji Roślin w Radzikowie. W spotkaniu uczestniczył minister rolnictwa, który poruszył kwestie związane z globalizacją. Minister odniósł się także do importu zbóż z Ukrainy  w ramach unijnego bezcłowego kontyngentu, który w bardzo niekorzystny sposób oddziałuje na rynek zbóż w Polsce. - Globalizacja produkcji wpływa również na to, że trudno mówić o opłacalności produkcji zbóż w skali małych gospodarstw rolnych, gdyż tylko duże, towarowe gospodarstwa pozwalają zapewnić odpowiedni dochód z produkcji zbóż. Nowoczesne, wydajne maszyny są bardzo drogie i nie stać na nie każdego rolnika - zaznaczył Jan Krzysztof Ardanowski. W konferencji uczestniczył prezes zarządu Federacji Leszek Dereziński.

7 czerwca firma Goodvalley obchodziła swoje 25-lecie. Z tej okazji odbyła się konferencja "25 lat Goodvalley - od upadających PGR-ów do zrównoważonej produkcji rolnej". Grzegorz Brodziak, dyrektor zarządzający Goodvalley podkreślał, że konfrontacja małego gospodarstwa z dużym na zasadzie: mały-dobry, a duży-zły to bardzo "niebezpieczne i przykre zjawisko". - Jedyna słuszna droga to dialog i współpraca - podkreślał Brodziak.

6 czerwca Polskie Zrzeszenie Producentów Bydła Mięsnego zorganizowało dwa posiedzenia: pierwsze to spotkanie Komitetu Technicznego Systemu QMP VI wydanie Standardów QMP, drugie zaś posiedzenie Platformy Zrównoważonej Wołowiny poświęcone dojściu Polskiej Platformy do uznania przez Europejski Okrągły Stół ds. Zrównoważonej Wołowiny. W posiedzeniach uczestniczył Waldemar Dobrowolski, członek zarządu Federacji.

5 czerwca w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi odbyła się konferencja prasowa ministra Jana Krzysztofa Ardanowskiego i podsekretarza stanu Ryszarda Zarudzkiego dotycząca konsultacji publicznych projektu "Strategii zrównoważonego rozwoju wsi rolnictwa i rybactwa 2030". To jeden z najważniejszych dokumentów dotyczących rozwoju obszarów wiejskich na najbliższe 10 lat. W konferencji uczestniczyła Barbara Jaworska z biura Federacji.

3 czerwca w gmachu resortu rolnictwa odbyło się trzecie posiedzenie Zespołu ds. odbudowy suwerenności paszowej i ograniczania GMO. W trakcie posiedzenia poruszone zostały kwestie związane z możliwościami zastąpienia importowanej soi GMO białkiem krajowym (łubinem, grochem, bobikiem). Przedstawiane prezentacje jasno pokazały, że na dzisiaj nie ma możliwości zaprzestania importu soi GMO. Odrzucenie soi amerykańskiej i zastąpienie rodzimymi bobowatymi spowoduje zubożenie mieszanek paszowych, co przełoży się na pogorszenie dobrostanu zwierząt gospodarskich. Drobiarstwo i hodowla trzody chlewnej  przestaną  być opłacalne i może dojść do likwidacji wielkich ferm. W posiedzeniu zespołu uczestniczył wiceprezes zarządu Federacji Mariusz Olejnik.

30 maja w centrali Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa odbyło się
posiedzenie rady społecznej działającej przy dyrektorze generalnym KOWR.
Ustalono, że jak najszybciej powinien powstać projekt regulaminu pracy
rady. Poza tym podkreślono, że organizacje rolnicze muszą mieć więcej
czasu na zgłaszanie konkretnych problemów dot. dzierżawców. W
posiedzeniu uczestniczyła Barbara Jaworska i prezes Leszek Dereziński.

30 maja w gmachu resortu rolnictwa odbyło się czwarte posiedzenie zespołu ds. infrastruktury obszarów wiejskich powołanego w ramach Porozumienia Rolniczego. Poruszono problemy dot. systemu planowania przestrzennego na terenach wiejskich, działań w zakresie dostępu mieszkańców wsi do usług zdrowotnych oraz do edukacji szkolnej i przedszkolnej. W posiedzeniu uczestniczył Leszek Dereziński.

28 maja w Sejmie Krajowa Rada Izb Rolniczych zorganizowała konferencję "Rola Izb Rolniczych w kształtowaniu i realizacji polityki rolnej państwa". Poruszono takie problemy jak m.in.: rola samorządu rolniczego w pracach Sejmu i Senatu, potrzeby zmian w funkcjonowaniu izb rolniczych w Polsce oraz modele funkcjonowania samorządu rolniczego w Unii Europejskich i wybranych krajach spoza UE. Federację reprezentował Leszek Dereziński i Barbara Jaworska.

23 maja w Kujawsko-Pomorskim Ośrodku Doradztwa Rolniczego w Minikowie odbył się Międzynarodowy Dzień Rzepaku (EURORZEPAK). Podczas debaty omówione zostały problemy związane z produkcją biopaliw i nawożeniem rzepaku w ekstremalnych warunkach pogodowych. Odbyła się również prezentacja polowa odmian rzepaku dwóch systemów odmian rzepaku i dwóch systemów ochrony roślin. Obecny w Mikowie minister rolnictwa odniósł się do szerokiego zastosowania nasion rzepaku. Podkreślił, że wytwarzany olej jest znakomitym produktem spożywczym, ważnym surowcem do produkcji biopaliw i źródłem białka paszowego. Minister przekazał, że jeszcze przed żniwami powstanie nowy fundusz promocji rzepaku i roślin białkowych. Federację reprezentował wiceprezes Mariusz Olejnik.

22 maja członkowie zarządu Federacji spotkali się w Warszawie, aby podsumować przebieg konferencji z 25 kwietnia br. Członkowie zarządu wysoko ocenili przebieg konferencji, zarówno pod względem merytorycznym jak i organizacyjnym.

21 maja w siedzibie NIK odbył się panel ekspertów, którego tematami były zagadnienia dotyczące ubezpieczeń rolniczych, ukierunkowane na: funkcjonowanie systemu ubezpieczeń upraw rolnych i zwierząt gospodarskich, rolę dotowanych ubezpieczeń upraw i zwierząt gospodarskich w procesie zarządzania ryzykiem w rolnictwie, zmiany prowadzące do poprawy efektywności systemu ubezpieczeń upraw i zwierząt gospodarskich. W toku dyskusji zostały scharakteryzowane najważniejsze problemy dotyczące ubezpieczeń upraw i zwierząt w Polsce, które zostaną wykorzystane przez NIK przy opracowaniu programu kontroli. W panelu ekspertów uczestniczył Leszek Dereziński.

21 maja w gmachu MRiRW odbyło się kolejne spotkanie zespołu ds. stabilizacji i wsparcia rynku chmielu, tytoniu, roślin strączkowych, nasiennictwa powołanego w ramach Porozumienia Rolniczego. Celem spotkania było przedstawienie postulatów poszczególnych podzespołów, podsumowanie przesłanych problemów - prezentacja Departamentu Rynków Rolnych MRiRW oraz informacja nt. WPR po 2020 r. oraz obecnych instrumentów wsparcia. W spotkaniu zespołu uczestniczył członek zarządu Federacji Hubert Kulesza.

19-21 maja w warszawskim w hotelu Marriott odbyła się międzynarodowa konferencja Geopa-Copa "Koszty pracy w rolnictwie - analiza porównawcza". Federacja Związków Pracodawców - Dzierżawców i Właścicieli Rolnych jest członkiem Geopa-Copa.. Pierwszego dnia uczestnicy konferencji odwiedzili trzy gospodarstwa w woj. mazowieckim. Dwa kolejne dni to seminarium nt. kosztów pracy w rolnictwie. Federację reprezentował wiceprezes Waldemar Rolewski i Barbara Jaworska.

17-19 maja w Poznaniu na terenie Międzynarodowych Targów Poznańskich zorganizowano XXIX Narodową Wystawę Zwierząt Hodowlanych. Było to nie tylko święto polskich hodowców, w trakcie którego zaprezentowane zostały najlepsze  zwierzęta,  ale także pokazany został  stan produkcji branży mięsnej. W wystawie uczestniczył Leszek Dereziński i Hubert Kulesza.

17 maja w gmachu Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju wsi odbyła się konferencja prasowa Jana Krzysztofa Ardanowskiego dotycząca ogłoszenia daty 28 lipca br. jako dnia wyborów do samorządu rolniczego. Minister skierował apel do wszystkich polskich rolników, by wzięli w nich udział.

16 maja w Sejmie odbyło się pierwsze posiedzenie Zespołu Parlamentarnego do Oceny Sytuacji Społecznej i Ekonomicznej na Terenach b. PGR, którego przedmiotem była prezentacja danych dotyczących sytuacji społecznej i ekonomicznej na terenach popegeerowskich. W posiedzeniu uczestniczyli: posłowie PiS: Henryka Hryniewicz, Krzysztof Jurgiel, Tadeusz Cymański; przedstawiciele rządu - dyrektorzy departamentów z ministerstw: rolnictwa,  rodziny, pracy i polityki społecznej oraz rozwoju, KOWR, przedstawiciele strony społecznej z prezesami spółek prawa handlowego, prezesi regionalnych Związków Pracowników b. PGR, prawnicy, a także samorządowcy (wójtowie i sołtysi) oraz Federacja. Debata trwała kilka godzin i była skierowana na uaktywnienie i pomoc osiedlom pracowników b. PGR. Od trzydziestu lat w enklawach po PGR-owskich nadal dominuje bezrobocie i bieda. Czas zatrzymał się na latach 90. ubiegłego wieku. Trzecie pokolenie wychowane na złych wzorcach powtarza niestety złe nawyki swoich dziadków i ojców. Z ramienia Federacji w posiedzeniu uczestniczyli: wiceprezes Waldemar Rolewski i Barbara Jaworska.

15 maja Związek Pracodawców - Dzierżawców i Właścicieli Rolnych w Bydgoszczy zorganizował posiedzenie zarządu, w trakcie którego zostało podpisane porozumienie o współpracy pomiędzy związkiem, a Agro Klaster Kujawy - Stowarzyszeniem na Rzecz Innowacji i Rozwoju. Celem podpisania porozumienia jest podejmowanie działań i inicjatyw wspomagających rozwój i funkcjonowanie przedsiębiorców działających w sektorze agrobiznesu na terenie woj. kujawsko-pomorskiego. W spotkaniu uczestniczyli: Stanisław Zimnicki, dyrektor bydgoskiego oddziału terenowego KOWR, a także prezes Leszek Dereziński.

15 maja w gmachu resortu rolnictwa odbyło się trzecie posiedzenie zespołu ds. infrastruktury obszarów wiejskich powołanego w ramach Porozumienia Rolniczego. Spotkanie było poświęcone dokonaniu analizy w zakresie zaopatrzenia w energię elektryczną, gaz ziemny oraz szerokopasmowy internet na obszarach wiejskich i wyznaczenie działań w tym zakresie. W posiedzeniu uczestniczył Leszek Dereziński.

15 maja sejmowa komisja rolnictwa rozpatrzyła informację ministra rolnictwa na temat działań podejmowanych przez rząd w związku z zagrożeniem wystąpienia suszy rolniczej. W dyskusji wskazywano, że nie ma rzeczywistych działań rządu w omawianym problemie. W posiedzeniu uczestniczyła Barbara Jaworska.

14 maja kolejne posiedzenie dotyczyło pierwszego czytania rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o nawozach i nawożeniu (druk nr 3263). Projekt ma na celu wprowadzenie nowej kategorii produktów nawozowych, regulowanych ustawą produktów pofermentacyjnych, które będą mogły być wprowadzone od obrotu bez wymogu uzyskiwania pozwolenia w formie decyzji. Komisja zdecydowała, że rozpatrzenie ww. projektu nastąpi na kolejnym posiedzeniu. W posiedzeniach uczestniczyła Barbara Jaworska.

14 maja na kolejnym posiedzeniu komisja przeprowadziła pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o oznakowaniu produktów wytworzonych bez wykorzystania organizmów genetycznie zmodyfikowanych jako wolnych od tych organizmów (druk 3262). Biuro Legislacyjne Kancelarii Sejmu miało bardzo dużo wątpliwości już do samej nazwy projektu ustawy, jak i do trzech punktów dalszych omawianych na posiedzeniu. Generalnie projekt ustawy dotyczy opracowania przepisów umożliwiających oznakowania produktów wytworzonych bez wykorzystania organizmów genetycznie zmodyfikowanych (GMO). Komisja będzie na kolejnym posiedzeniu dalej rozpatrywała projekt ustawy. W posiedzeniu uczestniczył Andrzej Romaniuk główny inspektor jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych.

14 maja w Sejmie odbyły się trzy posiedzenia sejmowej Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi. W trakcie pierwszego komisja kontynuowała rozpatrywanie i zaopiniowanie dla marszałka Sejmu wniosku KO-PO. Wniosek dotyczył przedstawienia na posiedzeniu Sejmu informacji na temat czynności podejmowanych przez ministra rolnictwa oraz podległych mu urzędników, w tym głównego lekarza weterynarii w sprawie ujawnionego w mediach nielegalnego procederu uboju bydła. Komisja głosami PiS negatywnie zaopiniowała wniosek. Obecni na sali przedstawiciele samorządu lekarsko-weterynaryjnego podkreślali, że ważniejsze od głębokiej, cytowanej kilkakrotnie przez ministra rolnictwa, reformy całego systemu jest szybkie wzmocnienie Inspekcji Weterynaryjnej.

13 maja w Sejmie odbyła się debata publiczna poświęcona tzw. ustawie odorowej.  Zaproszenie przewodniczącego debaty Roberta Winnickiego skierowane było do ministra rolnictwa, ministra środowiska, instytucji państwowych, organizacji rolniczych, ODR-ów, samorządów oraz wszystkich zainteresowanych. Projekt ustawy niesie poważne zagrożenia dla produkcji rolnej w Polsce, a zwłaszcza dla ferm trzody chlewnej, bydła czy drobiu. W debacie z ramienia Federacji uczestniczyli: Barbara Jaworska i Aleksander Dargiewicz. Organizacja stanowczo protestuje przeciwko ustawie w jej obecnym kształcie.

11 maja w Warszawie odbył się piknik Poznaj Dobrą Żywność. W trakcie imprezy mieszkańcy stolicy i goście mogli spróbować wysokiej jakości żywności prosto z gospodarstw rolnych. W pikniku uczestniczyły Barbara Jaworska.

7 maja w gmachu resortu rolnictwa, w ramach Porozumienia Rolniczego, odbyło się drugie posiedzenie zespołu ds. odbudowy suwerenności paszowej, w którym wziął udział Mariusz Olejnik, wiceprezes zarządu Federacji. W trakcie posiedzenia członkowie zespołu wskazali na potrzebę zabezpieczenia na spotkaniach specjalistów z zakresu żywienia zwierząt, gdyż celem zespołu jest ocena możliwości zastępowania białka pochodzącego z importowanej śruty sojowej - białkiem z innych krajowych źródeł. Jest to dążenie do produkcji pasz wolnych od GMO. Innymi tematami były: znakowanie produktów, budowanie marki polskiego produktu, import zbóż z Ukrainy, import produktów pochodzenia zwierzęcego z  państw, gdzie nie ma tak restrykcyjnych wymogów wobec stosowania GMO oraz powrót do korzystania w żywieniu zwierząt z mączek mięsno-kostnych.

7 maja senacka Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi rozpatrzyła projekt nowelizacji ustawy o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych (druk senacki 1150) i projekt ustawy o zmianie ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego oraz niektórych innych ustaw (druk senacki 1168). W wyniku głosowania komisja przyjęła oba projekty bez poprawek. Federację Związków Pracodawców - Dzierżawców i Właścicieli Rolnych reprezentowali: Barbara Jaworska, Waldemar Rolewski oraz Grzegorz Brodziak.



29 kwietnia w Trzebawiu w hotelu Delicjusz odbyła się debata zorganizowana przez Polskie Towarzystwo Rolnicze. Temat debaty - "Najpilniejsze potrzeb polskiego rolnictwa towarowego w dobie globalizacji". Omówiono m.in. takie tematy jak: wpływ organizacji rolniczych na rozwój i strukturę rolnictwa w Polsce, dotacje państwowe a samorządność organizacji rolniczych, wybrane aspekty prawne z nowej legislacji dotyczące rolnictwa, a także sposoby konsultacji społecznych i wprowadzania zmian ustawowych. Z ramienia Federacji w spotkaniu uczestniczyli: Mariusz Olejnik i Hubert Kulesza.

25 kwietnia w gmachu Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi odbyła się konferencja "Obrót ziemią rolniczą w Polsce i jej znaczenie dla chowu i hodowli zwierząt", którą zorganizowała Federacja we współpracy z organizacjami branżowymi. Konferencja została podzielona na trzy części. Więcej o wydarzeniu można przeczytać w majowym numerze "Przedsiębiorcy Rolnego".

24 kwietnia porządkiem obrad sejmowej Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi były następujące tematy: 1) realizacja zapisu ustawy z dnia 22 lipca 2006 r. o paszach oraz stanu prac nad projektem "Planu białkowego UE - Strategia białkowa", 2) rozpatrzenie informacji ministra rolnictwa na temat sprawozdania Komisji Europejskiej dla Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie rozwoju produkcji białka roślinnego; 3) Rozpatrzenie informacji resortu rolnictwa na temat Narodowego Programu Białka Paszowego. W posiedzeniu uczestniczyła Barbara Jaworska.

17 kwietnia w gmachu resortu rolnictwa odbyło się II posiedzenie Zespołu ds. infrastruktury obszarów wiejskich. Posiedzeniu przewodniczył Jerzy Zająkała. Tematami posiedzenia były m.in. problemy dotyczące: uzgodnienia dalszego zakresu przedmiotowego pracy zespołu (posiedzenia dwa razy w miesiącu), dokonania analizy stanu istniejącego oraz przyjęcia rekomendacji w zakresie zaopatrzenia w wodę i gospodarki ściekowej na obszarach wiejskich, w tym w szczególności: dokonania oceny stanu dostępności wody pitnej i na cele gospodarcze na obszarach wiejskich, przedstawienia instrumentów zabezpieczenia na obszarach wiejskich powszechnego dostępu do wody pitnej spełniającej parametry określone przez ministra zdrowia z 2017 r.; dokonanie oceny stopnia zabezpieczenia na obszarach wiejskich dostępności do sieci kanalizacyjnych i innych technologii oczyszczania ścieków (np. przyzagrodowych oczyszczalni ścieków). W posiedzeniu uczestniczyła Barbara Jaworska.

16 kwietnia Związek Pracodawców - Dzierżawców i Właścicieli Rolnych w Kobylnikach zorganizował Forum Rolników Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Uczestników spotkania powitał prezes związku Roman Wiatrowski, a na temat aktualnej sytuacji dzierżawców i właścicieli rolnych mówił prezes Federacji Leszek Dereziński. Wśród prelegentów byli m.in. dyrektorzy oraz prezesi instytucji zajmujących się rozwojem rolnictwa i obszarów wiejskich.

16 kwietnia w Warszawie firma Goodvalley zorganizowała debatę ekspertów dotyczącą przyszłości zrównoważonej produkcji wieprzowiny w Polsce. Na ręce Toma Axelgaarda (prezesa zarządu Goodvalley) i Grzegorza Brodziaka (dyrektora zarządzającego) został przekazany unikalny w skali kraju certyfikat "zerowego śladu węglowego".

11 kwietnia sejmowa Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi kontynuowała rozpatrywanie rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego oraz niektórych innych ustaw. Wniesiono poprawkę do art. 24b dotyczącą zmniejszenia 6-krotnej powierzchni rolniczych ośrodków produkcji, zastępując słowa: "od 300 ha" do "od 50 ha". Wiąże się to z prowadzeniem takich ośrodków przez rodzinne gospodarstwa rolne. Sprawozdawcą został poseł Robert Telus (PiS).

10 kwietnia odbyło się trzecie posiedzenie komisji rolnictwa. Tematem posiedzenia była sytuacja na rynku drobiu oraz pozyskania kredytów inwestycyjnych dla hodowców i przetwórców drobiu. Polska od 2014 r. jest największym producentem mięsa drobiowego w UE z silną dynamiką wzrostu produkcji. Kolejnym punktem tego posiedzenia była informacja MRiRW o udziale w pracach Rady Ministrów UE ds. Rolnictwa i Rybołówstwa, które miały miejsce  w styczniu i marcu 2019 r.

10 kwietnia na kolejnym posiedzeniu komisja przystąpiła do rozpatrzenia rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego oraz niektórych innych ustaw (druk 3298). Miało ono charakter informacyjny, powiązany z szeroką dyskusją. Projekt przedstawiał wiceminister rolnictwa Rafał Romanowski.

10 kwietnia odbyły się trzy posiedzenia sejmowej Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi.  Porządkiem obrad pierwszego posiedzenia było pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych (druk 3286). Uzasadnienie projektu przedstawił podsekretarz stanu w MRiRW - Tadeusz Romańczuk.

9 kwietnia w siedzibie Federacji Związków Pracodawców - Dzierżawców i Właścicieli Rolnych odbyło się posiedzenie zarządu z udziałem prezesów związków regionalnych. Porządkiem obrad było omówienie stanu prac związanych z organizacją konferencji 25 kwietnia. Omówiony został także projekt ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego z uwzględnieniem zagrożeń dla dzierżawców.

2 kwietnia zarząd główny Krajowego Związku Plantatorów Buraka Cukrowego zwołał zjazd delegatów. Odbył się on w Warszawskim Domu Technika NOT. W zjeździe uczestniczył minister Jan K. Ardanowski, który w swoim wystąpieniu wskazał na problemy globalne, m.in. dynamiczny rozwój plantacji trzciny na wielu kontynentach i ograniczanie lub rezygnację w wielu krajach z bioetanolu. Minister podkreślił, że zabiega w UE o utrzymanie wsparcia do produkcji buraka cukrowego. Utrzymano także stanowisko w sprawie plantatorskiej prywatyzacji KSP, tj. skutecznej sprzedaży udziałów wyłącznie uprawnionym plantatorom KSC.  Prezesem zarządu został Krzysztof Nykiel. W zjeździe uczestniczył prezes Leszek Dereziński.

2 kwietnia w gmachu Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi odbyło się pierwsze posiedzenie Zespołu ds. stabilizacji i wsparcia rynku chmielu, tytoniu roślin strączkowych, nasiennictwa, w którym uczestniczył Hubert Kulesza, członek tego zespołu i członek rady Federacji. W trakcie posiedzenia wybrani zostali przewodniczący: chmielu - Rajmund Szulc; tytoniu - Przemysław Noworyta; ziemniaków - Ryszard Szaroleta; ziół - Andrzej Miąsko; roślin strączkowych - Krzysztof Gawęcki, i nasiennictwa - Leszek Chmielnicki.

2 kwietnia ostatnie posiedzenie komisji rolnictwa dotyczyło rozpatrzenia informacji ministra rolnictwa na temat sytuacji ekonomicznej Krajowej Spółki Cukrowej, Elewarru i powstania Narodowego Holdingu Spożywczego. Krzysztof Kowa, prezes KSC poinformował o trudnej sytuacji na polskim i światowym rynku cukru spowodowanej niską ceną tego produktu. Po zniesieniu kwotowania wzrosła konkurencja między producentami w UE i na świecie, wzrosła podaż cukru, spadły ceny. W roku obrotowym 2017/2018 - pierwszym pełnym roku produkcyjnym po zniesieniu kwot - spółka osiągnęła zysk netto w wysokości tylko 19,4 mln zł, a wciągu czterech miesięcy roku obrotowego 2018/2019 zysk wyniósł 12,6 mln zł. Wzrosła ekspansja eksportowa poza UE. W roku 2017/2018 KSC wyeksportowała 300 tys. ton cukru, czterokrotnie więcej niż w poprzednim sezonie. Pomimo tych działań, spółka przewiduje stratę w roku obrotowym 2018/2019 mimo dodatniego wyniku za cztery miesiące. Spółka liczy na utrzymanie wskaźników płynności oraz zamierza realizować inwestycje m.in. kontynuować budowę terminalu przeładunkowo-wysyłkowego w porcie w Gdańsku. W trakcie dyskusji posłowie i przedstawiciele organizacji rolniczych (strona społeczna) pytali o kondycję finansową poszczególnych zakładów spółki. Kolejna informacja ministra rolnictwa dotyczyła sytuacji ekonomicznej spółki Elewarr. Informację przedstawił prezes spółki - Daniel Korona. Elewarr jest jedną z wiodących firm w branży przechowywania zbóż oraz znaczącym podmiotem na rynku skupu i sprzedaży płodów rolnych, mającą 13 dużych elewatorów zbożowych oraz 4 mniejsze obiekty. Niestety za rok 2018 Spółka odnotowała stratę 15 mln zł. Spółka planuje kontynuować działalność usługową, maksymalnie wykorzystując powierzchnię magazynową, ponadto przewiduje osiągać przychody z usług wynajmu powierzchni biurowych, dachowych, placów, warsztatów i gruntów. Komisja rozpatrzyła także informację ministra rolnictwa na temat tworzenia Narodowego Holdingu Spożywczego. Wiceminister Tadeusz Romańczuk poinformował, że prace nad koncepcją utworzenia Narodowego Holdingu Spożywczego zakończą się w kwietniu lub w maju br. Krajowa Grupa Spożywcza ma być podmiotem działającym na zasadach rynkowych i powinna mieć realny wpływ na rynek rolno-spożywczy. Prowadzone są prace mające na celu m.in. wypracowanie zasad wzajemnej kooperacji między producentami rolnymi, zakładami przemysłowymi i spółkami z szeroko rozumianym kapitałem państwowym. W posiedzeniach komisji z ramienia Federacji uczestniczyli: Leszek Dereziński, Mariusz Olejnik, Hubert Kulesza i Barbara Jaworska.

2 kwietnia porządkiem obrad sejmowej Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi było wprowadzenie i dyskusja do pierwszego czytania rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego oraz niektórych innych ustaw (druk sejmowy nr 3298). Uzasadnienie projektu przedstawił podsekretarz stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi - Rafał Romanowski. Komisja odrzuciła wniosek posła Kazimierza Plocke (PO) o powołanie podkomisji w celu rozpatrzenia projektu.

2 kwietnia sejmowa komisja rolnictwa rozpatrzyła informację MRiRW nt nowego sposobu gospodarowania przestrzenią wiejską i podmiejską. Informację przedstawił podsekretarz stanu w MRiRW - Ryszard Zarudzki. Resort rolnictwa stara się, aby nowotworzone regulacje z zakresu planowania i zagospodarowania przestrzennego uwzględniały specyfikę obszarów wiejskich, wynikającą z konieczności pogodzenia w procesie ich rozwoju interesów producentów rolnych z pozostałymi grupami społecznymi zamieszkującymi te tereny. Ministerstwo widzi potrzebę kompleksowego uregulowania zagadnień związanych z zagospodarowaniem przestrzennym, w tym przede wszystkim z uwzględnieniem powiązań planowania przestrzennego z rozwojem obszarów wiejskich.

2 kwietnia w porządku obrad sejmowej Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi znalazło się rozpatrzenie informacji ministra rolnictwa o realizacji ustawy z 11 kwietnia 2003 r. o kształtowaniu ustroju rolnego. Informację przedstawił podsekretarz stanu w MRiRW Rafał Romanowski, który podkreślił, że zgodnie z przepisami ustawy, nabywcą nieruchomości rolnej może być wyłącznie rolnik indywidualny. W okresie od 30 kwietnia do 31 grudnia 2018 r. wydane zostały przez KOWR łącznie 37 844 decyzje administracyjne, które dotyczyły nieruchomości rolnych o łącznej powierzchni około 107 tys. ha. Najwyższa Izba Kontroli przeprowadziła kontrolę nt. "Obrót nieruchomościami rolnymi" za lata 2016, 2017 i I półrocze 2018 r. w celu ustalenia, czy minister rolnictwa oraz KOWR prawidłowo realizowali ustawowe zadania w zakresie obrotu nieruchomościami rolnymi. W wyniku kontroli stwierdzono, że właściwie realizowano zadania w zakresie kształtowania ustroju rolnego, a minister rolnictwa prowadził monitoring rynku nieruchomości rolnych i podejmował właściwe działania na rzecz regulacji zasad obrotu tymi nieruchomościami.

28 marca w Warszawie w gmachu resortu rolnictwa odbyła się konferencja "Program Horyzont 2020 - badania i innowacje na rzecz rozwoju rolnictwa i biogospodarki". Było to kolejne wydarzenie z cyklu "Innowacyjne rozwiązania dla polskiego rolnictwa". Tym razem celem konferencji było upowszechnienie informacji o projektach B+R+I realizowanych ze środków Programu Horyzont 2020 oraz o możliwościach, jakie oferuje ten unijny program ramowy w zakresie prowadzenia międzynarodowych prac badawczo-rozwojowych. W konferencji uczestniczyła Barbara Jaworska.

26 marca w Parzniewie k. Pruszkowa, w siedzibie Krajowej Rady Izb Rolniczych, odbyło się spotkanie Wiktora Szmulewicza, prezesa KRIR, z przedstawicielami zarządu Federacji: Leszkiem Derezińskim i Waldemarem Rolewskim celem uzgodnienia szczegółów, w tym podziału obowiązków wynikających z organizacji seminarium COPA GEOPA. Seminarium odbędzie się w Warszawie 19-21 maja br.

19 marca w Bydgoszczy odbyło się posiedzenie zarządu Związku Pracodawców - Dzierżawców i Właścicieli Rolnych z udziałem zaproszonych gości: Wiesława Czarneckiego, dyrektora Departamentu Rolnictwa i Geodezji Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawko-Pomorskiego oraz Władysława Fortuny, prezesa zarządu Fortuna SA, który zaprezentował możliwości inwestycji rolniczych na 30 tys. ha, którymi dysponuje w Afryce Zachodniej. Leszek Dereziński, prezes zarządu Federacji, omówił aktualne problemy dzierżawców rolnych oraz tematy, które zostaną przedstawione na posiedzeniu pierwszej rady społecznej przy dyrektorze generalnym KOWR. Zarząd związku podjął decyzję o organizacji Forum Rolników Województwa Kujawsko-Pomorskiego z udziałem zaproszonych gości, wśród których znajdą się przedstawiciele MRiRW, KOWR, ARiMR, naukowców z bydgoskich uczelni, a także przedstawicieli innych organizacji rolniczych. Ustalono, że forum odbędzie się 16 kwietnia 2019 r. w Kobylnikach.

18 marca Stowarzyszenie Dzierżawców i Właścicieli Rolnych woj. Zachodniopomorskiego z siedzibą w Budzistowie zorganizowało w Koszalinie posiedzenie nt. aktualnych problemów rolnictwa. Wśród poruszonych tematów warto wymienić: projekt ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego, z uwzględnieniem roli i znaczenia dzierżawy rolniczej SP oraz dzierżawcy; potrzeby prawnego uregulowania dzierżawy rolniczej w Polsce; powszechnego ubezpieczenia upraw rolnych, zwierząt gospodarskich z uwzględnieniem skutków klęsk żywiołowych; miejsca rolnictwa polskiego w nowej perspektywie finansowej WPR po 2020 r., opłacalność i stabilność chowu i hodowli zwierząt gospodarskich, w tym trzody chlewnej i bydła. Rozmawiano także o problemach lokalnych, m.in. o  potrzebie utworzenia województwa środkowopomorskiego. W spotkaniu uczestniczyła Anna Zając-Plezia, dyrektor Departamentu Gospodarowania Zasobem KOWR. Zarząd Federacji reprezentowali: Grzegorz Brodziak i Feliks Skotnicki.

15 marca w gmachu resortu rolnictwa odbyło się pierwsze posiedzenie Zespołu Infrastruktury Obszarów Wiejskich, w którym uczestniczył Leszek Dereziński jako członek tego zespołu. Przewodniczącym zespołu został Jerzy Zająkała, wójt gminy Łubianka (woj. kujawsko-pomorskie). Zespół wyłonił cztery najważniejsze tematy, którymi będzie zajmował się w tym półroczu: 1) gospodarką wodną i ściekami; 2) drogami lokalnymi (gminnymi, powiatowymi), a także dojazdowymi; 3) brakiem miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego (uporządkowaniem ładu przestrzennego na wsi). Bez przestrzennego planowania nie jest możliwe realizowanie inwestycji rolniczych, w tym  biogazowni; 4) dostępem do szerokopasmowego Internetu na obszarach wiejskich i odpowiednim zaopatrzeniem w energię elektryczną.

14 marca Związek Przedsiębiorców Rolnych w Szczecinie zorganizował w Zachodniopomorskim Ośrodku Doradztwa Rolniczego w Barzkowicach zjazd członków związku. W trakcie spotkania omówione zostały problemy nurtujące gospodarstwa rolne, a zwłaszcza dzierżawców. W stanowisku po zjeździe mocno  zaakcentowano między innymi ogromny potencjał wniesiony przez spółki prawa handlowego w rozwój rolnictwa woj. zachodniopomorskiego, niewłaściwą politykę rolną prowadzącą przez rządzących, która prowadzi do demontażu dużych gospodarstw rolnych, w tym spółek prawa handlowego i strategicznych spółek SP, dyskryminację gospodarstw towarowych powyżej 300 ha przy podziale środków UE i krajowych, konieczność przedłużania umów dzierżawnych do 30 lat spółkom prawa handlowego, które wywiązały się z wymogów ustawy z 16.09.2011 r., co pozwoli na utrzymanie stabilności i inwestowanie w gospodarstwa rolne. Zjazd poparł inicjatywy ministra rolnictwa, do których należy: przesunięcie terminu wydania dzierżaw przez dzierżawców spółek prawa handlowego, którzy  nie wyłączyli 30 proc. dzierżaw, a zwłaszcza tam, gdzie odbywa się hodowla zwierząt gospodarskich, oraz prawidłowy zapis w projekcie ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego, dotyczący utworzenia ośrodków produkcji rolniczej. Spotkaniu przewodniczył Feliks Skotnicki.

14 marca sejmowa Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi rozpatrzyła i negatywnie zaopiniowała poselski wniosek o wyrażenie wotum nieufności wobec ministra rolnictwa Jana Krzysztofa Ardanowskiego.

14 marca w centrali Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa odbyło się spotkanie inicjujące powołanie rady społecznej. Rada na wzór funkcjonującej wcześniej rady społecznej przy prezesie ANR stanowić będzie ciało doradcze i opiniotwórcze dla dyrektora generalnego KOWR. Będzie także platformą do dialogu. W spotkaniu uczestniczyli: prezes Federacji Leszek Dereziński, prezes KRIR Wiktor Szmulewicz, Mariusz Gołębiowski (ZZ Rolników "Ojczyzna"), Lech Kuropatwiński (ZZ Rolników "Samoobrona"), Teresa Hałas (NSZZ RI "Solidarność"), Władysław Serafin (Kółka i Organizacje Rolnicze), Marcin Bustowski (ZZ Rolników "Solidarni"), Sławomir Izdebski (OPZZ Rolników i Organizacji Rolniczych), Tomasz Łukomski (Centrum "Młodzi Rolnicy").

13 marca w Sejmie obradowała podkomisja nadzwyczajna do przygotowania projektu inicjatywy ustawodawczej w zakresie spółdzielczości rolniczej nt. założeń wsparcia dla spółdzielni rolniczych w nowej perspektywie finansowej w realizacji WPR 2020-2027. W posiedzeniu podkomisji uczestniczyła Barbara Jaworska.

11 marca w siedzibie Europejskiego Funduszu Rozwoju Wsi Polskiej odbyło się spotkanie Leszka Derezińskiego, Mariusza Olejnika i Andrzeja Okoniewskiego z przedstawicielami Europejskiego Funduszu, który był reprezentowany przez: Adama Tańskiego, Krzysztofa Podhajskiego, Ewę Balcerowicz, Józefa Pyrgiesa i Janusza Rowińskiego. Celem spotkania było dopracowanie przebiegu konferencji "Obrót ziemią rolniczą w Polsce w odniesieniu do chowu i hodowli zwierząt", która odbędzie się 25 kwietnia.

12 marca w gmachu MRiRW odbyło się pierwsze posiedzenie Zespołu Stabilizacji i Wsparcia Rynku Mięsa Wołowego Porozumienia Rolniczego. Z uczestnikami spotkania rozmawiał minister Jan K. Ardanowski. Członkowie zespołu zgłosili szereg spostrzeżeń dotyczących działania rynku produkcji wołowiny w Polsce. W trakcie spotkania zaprezentowano strategię "Polska Wołowina 2022", którą omówił prezes Polskiego Zrzeszenia Producentów Bydła Mięsnego Jerzy Wierzbicki. Przewodniczącym zespołu został Grzegorz Leszczyński, marszałek województwa podlaskiego. Federację reprezentował członek zarządu Waldemar Dobrowolski. Wyznaczono kilka osób z zespołu do rozmów z kierownictwem resortu.
Tego samego dnia z wybranymi członkami zespołu, wśród których był W. Dobrowolski, spotkał się sekretarz stanu w MriRW, Szymon Giżyński. Tematem spotkania było przedstawienie systemu Ajax (system zarządzania i kontroli w całym procesie produkcji zwierzęcej). Dokonano jego analizy i wskazano najsłabsze punkty. Wieczorem odbyło się spotkanie ministra rolnictwa z przedstawicielami zespołu ds. stabilizacji wołowy, by ułożyć harmonogram ścisłej współpracy w tym zakresie. Długo rozmawiano nt. przeciwdziałania nieprawidłowościom w ubojniach i prawidłowej rejestracji zwierząt. Federację reprezentował Waldemar Dobrowolski.

8 marca w gmachu resortu rolnictwa odbyła się konferencja "Gospodarowanie nawozami a ochrona wód". Celem spotkania było przestawienie obowiązków i zaleceń dla rolnika, wynikających z ustawy z  20 lipca 2017 roku - Prawo wodne oraz rozporządzenia Rady Ministrów z 5 czerwca 2018 r. w sprawie przyjęcia "Programu działań mających na celu zmniejszenie zanieczyszczenia wód azotanami pochodzącymi ze źródeł rolniczych oraz zapobieganie dalszemu zanieczyszczeniu", tzw. programu azotanowego. Federację reprezentował prezes Leszek Dereziński.

7 marca w Bydgoszczy odbyło się posiedzenie zarządu Związku Pracodawców - Dzierżawców i Pracodawców Rolnych z udziałem senatora PiS Józefa Łyczaka; Piotra Józefiaka, specjalisty Ośrodka Enterprise Europe Noetwork; Tomasza Urbanowicza, dyrektora Toruńskiego Parku Technologicznego oraz Witolda Dzierżaka, zastępcy dyrektora OT KOWR w Bydgoszczy. Spotkanie dotyczyło przede wszystkim  możliwości wsparcia w rozwoju biznesu dzięki zindywidualizowanej pomocy, dostępu do finansowania i nowych partnerów biznesowych. Senator Łyczak omówił projekt ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego. W posiedzeniu uczestniczył prezes Leszek Dereziński.

5 marca w Sejmie odbyło się posiedzenie podkomisji stałej ds. utworzenia Urzędu Bezpieczeństwa Żywności. Tematem posiedzenia była informacja ministra rolnictwa na temat prac dotyczących zmian struktury i finansowania inspekcji weterynaryjnej, którą przedstawił Rafał Romanowski, podsekretarz stanu w MRiRW. W posiedzeniu uczestniczyła Barbara Jaworska.

1-2 marca w Jasionce k. Rzeszowa odbyło się II Europejskie Forum Rolnicze. Jednym z najważniejszych elementów dwudniowego spotkania były debaty dotyczące rozwoju rolnictwa po 2020 r. W forum uczestniczył Leszek Dereziński, prezes zarządu Federacji.

1 marca w Instytucie Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej odbył się niezwykle burzliwy panel dyskusyjny - "VAT w rolnictwie. Nowe wyzwania". Organizatorem spotkania był IRGŻ oraz SGGW. Podkreślano, że miarą prawidłowego zdefiniowania byłaby ujednolicona stawka VAT, odnosząca się  do całego łańcucha wyprodukowanego towaru - od pola do stołu. Ze względu na zróżnicowane podejście do tematu zdecydowano, że dyskusja zostanie zgłoszona jako temat pilny na najbliższym posiedzeniu Narodowej Rady Rozwoju Rolnictwa przy prezydencie RP. W panelu uczestniczyła Barbara Jaworska z biura Federacji.


28 lutego w Borkach Małych k. Olesna odbyło się zebranie członków
Opolskiego Związku Producentów Rolnych. Podczas spotkania podsumowano
działalność związku w 2018 roku, a także omówiono najważniejsze problemy
dotyczące gospodarstw na Opolszczyźnie. Wieczorem odbył się tradycyjny
Bal Producenta Rolnego.

26 lutego porządkiem obrad senackiej Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi było rozpatrzenie ustawy o zmianie ustawy o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej. W posiedzeniu uczestniczyła Barbara Jaworska.

24 lutego w Warszawie w hotelu Sobieski odbył się V Kongres Rolnictwa RP. Organizatorem wydarzenia było Ogólnopolskie Porozumienie Związków Zawodowych Rolników i Organizacji Rolniczych. Tematami kongresu były: zmiany w ustawie o egzekucjach komorniczych, likwidacja utrudnień przy zatrudnianiu obcokrajowców w rolnictwie, powszechne ubezpieczenie płodów rolnych i restrukturyzacja zadłużenia gospodarstw rolnych. Występujący w trakcie kongresu rolnicy zgłosili następujące postulaty: wypłaty wszelkich niewypłaconych odszkodowań dla rolników, likwidacja ASF w Polsce poprzez m.in. odstrzał sanitarny dzików z zachowaniem zasad humanitaryzmu, interwencja na rynku trzody chlewnej poprzez: zakaz budowy wielkoprzemysłowych chlewni przez koncerny i zakłady mięsne oraz  wprowadzenie programu odbudowy hodowli prosiąt w Polsce. Kolejnymi postulatami był rozwój rynków lokalnych i wsparcie gospodarstw rodzinnych m.in. poprzez rozwój sprzedaży bezpośredniej na platformach internetowych oraz rozwój dystrybucji lokalnej, oddłużenie rolnictwa oraz przyjęcie dedykowanej polityki kredytowej dla rolników - kredyty, wzorem gospodarek zachodnich na 20 do 30 lat, wprowadzenie powszechnego ubezpieczenia płodów rolnych i zmiana ustawy o funduszach promocji. Kongres krytycznie odniósł się do działalności Krajowej Rady Izb Rolniczych i powołanej do życia instytucji Porozumienia Rolniczego. W kongresie uczestniczył prezes Leszek Dereziński.

22 lutego Sejm znowelizował ustawę o zwrocie akcyzy zawartej w cenie oleju napędowego do produkcji rolnej. Nowe przepisy uzupełniają listę rodzajów paliwa, od którego można odliczyć akcyzę.

22 lutego w biurze Federacji odbyło się kolejne spotkanie dotyczące konferencji, która odbędzie się 25 kwietnia br. w gmachu Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi.  Ustalono, że 11 marca w biurze Federacji odbędzie się kolejne spotkanie doprecyzowujące przygotowania do konferencji

22 lutego w gmachu resortu rolnictwa odbyło się spotkanie Jana Krzysztofa Ardanowskiego z członkami zarządu Federacji: Leszkiem Derezińskim, Mariuszem Olejnikiem oraz Waldemarem Rolewskim. W trakcie dyskusji omawiane były problemy nurtujące przede wszystkim towarowe gospodarstwa rolne. Tematami były: 1) stabilność gospodarowania przez dzierżawców  ziemi dzierżawionej od SP, którzy spełnili warunki  ustawy z 16.09.2011 r. i oddali 30 proc. ziemi. Po zakończeniu okresu dzierżawy KOWR przedłuża dzierżawy niestety tylko o dwa lata; 2) próba wprowadzenia zapisu abolicji dla dzierżawców, którzy nie oddali z różnych względów 30 proc. dzierżawionej ziemi.  Sprawa ta była omawiana w odniesieniu do tysięcy hektarów ziemi zabranych spółkom handlowym przez KOWR i do tej pory nie zagospodarowanych; 3) powołanie przy centrali KOWR rady społecznej, opiniującej  i rozstrzygającej na szczeblu centralnym skomplikowane problemy dzierżawców rolnych. Omawiane były także sprawy środowiskowe, których realizacja spada na barki rolników np. dyrektywa azotanowa, Natura 2000 oraz sprawa przeniesienia gospodarstw rybackich z resortu żeglugi do Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Hodowlane stawy rybackie jako inna forma gospodarstw rolnych SP powinny czynić starania, by powróciły do resortu rolnictwa. Omawiana była także kwestia ubezpieczeń płodów rolnych, chowu i hodowli zwierząt, a także ubezpieczeń od klęsk żywiołowych (suszy, powodzi etc.). Tworzenie grup producenckich i spółdzielni rolników, a także strategia w zakresie wołowiny - to kolejne omawiane tematy.  

21 lutego tematem posiedzenia sejmowej Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi była informacja ministra rolnictwa na temat czynności podejmowanych przez resort oraz podległe i nadzorowane instytucje, w tym głównego lekarza weterynarii, w sprawie ujawnionego w mediach, nielegalnego procederu uboju bydła i wprowadzania na rynek "niezdatnego do spożycia mięsa". Informację przedstawił wiceminister Szymon Giżyński oraz Paweł Niemczuk, główny lekarz weterynarii. W posiedzeniu uczestniczyła Barbara Jaworska.

20 lutego w gmachu Centralnej Biblioteki Rolniczej w Warszawie odbyło się spotkanie inauguracyjne Porozumienia Rolniczego pod patronatem honorowym prezydenta RP Andrzeja Dudy. Przybyli przedstawiciele blisko 170 organizacji rolniczych w celu poprawienia sytuacji ekonomicznej i społecznej  na polskiej wsi. Praca w Porozumieniu Rolniczym odbywać się będzie w zespołach problemowych. Jako pierwszy przemawiał minister Ardanowski, który dziękował prezydentowi za objęcie patronatem tej inicjatywy i kontynuowanie rozpoczętych przez Lecha Kaczyńskiego działań w tym zakresie. Prezydent w swoim przemówieniu odniósł się do słów Jana Pawła II, że rolnictwo zawsze będzie wymagało wszechstronnej opieki państwa. Andrzej Duda podkreślił ponadto, że Porozumienie Rolnicze to nowa instytucja, nowa forma dialogu wszystkich ze wszystkimi w imię zjednoczonej, dobrosąsiedzkiej wsi. Federację reprezentował prezes Leszek Dereziński.

19 lutego sejmowa Komisja Rolnictwa obradowała na trzech posiedzeniach. Porządkiem pierwszego było wysłuchanie informacji na temat planowanych zmian stawek podatku VAT w rolnictwie, w szczególności na napoje i nektary zawierające co najmniej 20 proc. soku owocowego i warzywnego. Na kolejnym posiedzeniu komisja rozpatrzyła informację ministra rolnictwa na temat realizacji ustawy o funduszach promocji produktów rolno-spożywczych, z uwzględnieniem ich wpływu na rynki zbytu oraz efektywność wydatkowania pieniędzy. Ostatnie, trzecie posiedzenie tego dnia dotyczyło problemu ASF i było posiedzeniem wspólnym dwóch komisji: Komisji Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa oraz Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Tematem spotkania była informacja nt. aktualnie podjętych działań ograniczających liczbę dzików w Polsce, w celu zwalczania wirusa ASF, którą przedstawili: minister środowiska Henryk Kowalczyk oraz wiceminister rolnictwa Szymon Giżyński. W posiedzeniach uczestniczyła Barbara Jaworska.

15-17 lutego w Łodzi odbyły się XIX Międzynarodowe Targi Ferma Bydła oraz XXII Międzynarodowe Targi Ferma Świń i Drobiu. To kolejna edycja specjalistycznych targów FERMA. W imprezie uczestniczyli członkowie Federacji z woj. łódzkiego, wielkopolskiego, a także zachodniopomorskiego.

15 lutego w Warszawie w biurze Federacji członkowie zarządu: Leszek Dereziński, Mariusz Olejnik oraz Zygmunt Jodko spotkali się, aby szczegółowo omówić program konferencji organizowanej przez Federację ZPDiWR 25 kwietnia 2019 r.

15 lutego w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi odbyło się spotkanie zarządu Federacji z Justyną Matys, dyrektor Departamentu Gospodarki Ziemią MRiRW oraz Mariuszem Drozdowskim, naczelnikiem Zespołu ds. Kształtowania Ustroju Rolnego w Departamencie Gospodarki Ziemi. Omawiano sprawy nurtujące towarowe gospodarstwa rolne, m.in. projekt UKUR, przedłużania umów dzierżawnych, zamianę gruntów rolnych, a także ubezpieczeń rolniczych w odniesieniu do klęsk żywiołowych. Federację reprezentowali: Leszek Dereziński, Mariusz Olejnik i Zygmunt Jodko.

13 lutego w Bydgoszczy, w hotelu Wodnik odbyło się spotkanie Grupy Dyskusyjnej w Polsce "Ziemia jest wieczna". Celem projektu LIFE jest zaangażowanie prywatnych właścicieli nieruchomości rolnych w krajowe i regionalne działania, które doprowadzą do wypracowania nowych rozwiązań ochrony środowiska. Potrzebne jest stworzenie zaleceń nowych i bardziej efektywnych działań dotyczących ochrony środowiska w zakresie przepisów administracyjnych, wytycznych, wsparcia finansowego i zachęt podatkowych. Otwarcia spotkania dokonał Roman Wiatrowski, prezes zarządu Związku Pracodawców - Dzierżawców i Właścicieli Rolnych. Organizatorami wydarzenia był związek oraz ELO.

13 lutego w Bydgoszczy odbyło się Walne Wyborcze Zebranie Członków Związku Pracodawców - Dzierżawców i Właścicieli Rolnych. Przedstawiono działalność związku, nie było zastrzeżeń co do pracy zarządu w zakresie merytorycznym, jak i finansowym. Prezesem na nową kadencję został wybrany Roman Wiatrowski, a wiceprezesem Benedykt Ślęzak. Członkami zarządu zostali: Leszek Dereziński, Silwana Oczkowska, Antoni Parsęta, Aleksander Szymański oraz Jacek Karmowski.

12 lutego porządkiem obrad senackiej Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi było rozpatrzenie: 1) informacji ministra rolnictwa na temat przygotowań do realizacji ustawy o restrukturyzacji zadłużenia podmiotów prowadzących gospodarstwa rolne; 2) informacji ministra na temat proponowanych zmian legislacyjnych dotyczących projektu ustawy o zmianie ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego oraz o zmianie niektórych innych ustaw. Informacje przedstawił Rafał Romanowski, podsekretarz stanu w MRiRW.

12 lutego w biurze Związku Pracodawców - Dzierżawców i Właścicieli Rolnych w Bydgoszczy odbyło się spotkanie zarządu związku z Emmanuellą Mikosz reprezentującą European Landowners' Organization (ELO) nt. tegorocznego kongresu EKMA. Wzorem lat ubiegłych odbędzie się on 5-6 listopada br. w hotelu Rubbens&Monet w Łysomicach k. Torunia. Tematami wiodącymi kongresu będą: perspektywy rozwoju rolnictwa i produkcja roślinna w zmianach klimatycznych, w tym zapobieganie suszy. W spotkaniu uczestniczył Roman Wiatrowski, prezes bydgoskiego związku.

8 lutego w Warszawie w hotelu Sheraton odbyła się jubileuszowa XXV Gala Finałowa Ogólnopolskiego Konkursu ROLNIK - FARMER ROKU. Z okazji jubileuszu zostali zaproszeni  laureaci konkursów z poprzednich lat. Jednym z nich jest Władysław Butor, członek rady Federacji. Zarząd na gali reprezentował prezes Federacji Leszek Dereziński.

4 lutego w gmachu resortu rolnictwa odbyły się dwie konferencje prasowe. Pierwsza z nich dotyczyła sektora polskiej wołowiny, a także incydentu z nielegalnym ubojem bydła. Druga konferencja odbyła się w towarzystwie reprezentantów organizacji rolniczych. Przedstawiciele polskich rolników w unijnych organizacjach Copa-Cogeca zaproponowali zbudowanie Porozumienia Rolniczego. Formuła w sposób instytucjonalny dałaby możliwości wypracowywania w grupach czy zespołach  roboczych stanowisk pomagających ministrowi rolnictwa w podejmowaniu decyzji. W konferencjach uczestniczyła Barbara Jaworska z biura Federacji.



28 stycznia w siedzibie Krajowej Rady Izb Rolniczych odbyło się spotkanie uzgodnieniowe na temat: 1) omówienia kalkulacji kosztów dotacji celowej na 2019 r. złożonych przez organizacje rolnicze, związanych z uczestnictwem niektórych organizacji rolniczych w ponadnarodowych organizacjach rolniczych reprezentujących interesy zawodowe rolników indywidualnych wobec UE; 2) przedstawienie przez radę programową wniosków z Kongresu Rolnictwa, który odbył się 2 grudnia 2018 r. w Poznaniu. W posiedzeniu uczestniczył Waldemar Rolewski, wiceprezes zarządu Federacji.

23 stycznia w biurze Federacji odbyło się posiedzenie zarządu organizacji. Porządkiem obrad było: 1) omówienie spotkania Federacji z ministrem Janem K. Ardanowskim 19 grudnia ub.r.; 2) podsumowania działań Federacji w 2018 r., przyjęcie planu działania Federacji na 2019 r.; 3) zorganizowanie konferencji nt. obrotu ziemią w Polsce. Zarząd podjął jednogłośnie uchwałę o zorganizowaniu konferencji, która ma się odbyć 25 kwietnia 2019 r. w Warszawie.

22 stycznia porządkiem obrad drugiego posiedzenia senackiej komisji było rozpatrzenie ustawy zmieniającej ustawę o zmianie ustawy o płatnościach w ramach systemów wsparcia bezpośredniego (druk senacki 1074). Komisja wniosła o przyjęcie ustawy bez poprawek.

22 stycznia senacka Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi odbyła dwa posiedzenia. W trakcie pierwszego senatorowie rozpatrzyli ustawę budżetową na rok 2019 w częściach właściwych przedmiotowemu zakresowi działania komisji: Rolnictwo, Rozwój wsi, Rynki rolne, Rybołówstwo, Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, Rezerwy celowe, Budżety wojewodów, Agencja Restrukturyzacja i Modernizacja Rolnictwa, Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa, Centralnych Ośrodków związanych z rolnictwem i Centrum Doradztwa Rolniczego (druk senacki 1068). Komisja przyjęła opinię, w której wniosła  o przyjęcie ustawy budżetowej na rok 2019 w wymienionych częściach bez poprawek.

18 stycznia w gmachu ministerstwa rolnictwa obradował Zespół ds. Kształtowania Ustroju Rolnego Rady Dialogu Społecznego w Rolnictwie. W obradach uczestniczyli członkowie zespołu jak i zaproszeni goście, wśród których był poseł Zbigniew Ajchler (PO). Z strony resortu rolnictwa uczestniczyli: Justyna Matys, dyrektor Departamentu Gospodarki Ziemią i Mariusz Drozdowski, naczelnik Wydziału ds. Kształtowani Ustroju Rolnego w Departamencie Gospodarki Ziemią MRiRW. Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa reprezentowali: Anna Zając-Plezia, dyrektor Departamentu Gospodarowania Zasobem i Waldemar Micek, dyrektor Departamentu Kształtowania Ustroju Rolnego. Porządkiem obrad było omówienie propozycji zmian w ustawie o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi SP w celu utrzymania istniejących gospodarstw rolnych bez konieczności wygaszania ich produkcji, w tym: zabezpieczenie ich przed niekorzystnymi zmianami ustaw o GNRSP, UKUR i rozporządzeń oraz wprowadzanie zmian zabezpieczających dzierżawców gruntów Skarbu Państwa. Wprowadzenie jednolitej definicji rolnika w Polsce nie pod względem formy w jakiej jest prowadzone gospodarstwo, ale pod względem produktywności. Kolejnymi tematami była regionalizacja polityki rolnej, odejście od ingerencji państwa we własność prywatną oraz ocena działalności izb rolniczych pod względem realizowania cew ustawowych. Federację reprezentował prezes Leszek Dereziński.

17 stycznia na kolejnym posiedzeniu komisja rozpatrzyła informację na temat stanu prac dotyczących pakietów legislacyjnych na lata 2021-2027, w tym ramy finansowe, WPR a w niej stan prac nad Krajowym Planem Strategicznym do opracowania w ramach WPR, polityki spójności na rzecz rozwoju obszarów wiejskich. Pakiety projektów rozporządzeń dotyczących WPR po 2020 r. przedstawił Ryszard Zarudzki podsekretarz stanu w MRiRW. Stwierdził, że Polska bardzo aktywnie włączyła się w prace na forum Unii Europejskiej, natomiast w ministerstwie trwają prace koncepcyjne nad założeniami do krajowego planu strategicznego stosując reguły wynikające z obecnych propozycji prawnych Komisji Europejskiej. Minister omówił także kwestie związane z przesunięciem środków między filarami WPR oraz problemy pojawiające się w trakcie dyskusji nad reformą WPR na forum unijnym. Dyrektor Departamentu Strategii Rozwoju w Ministerstwie Inwestycji i Rozwoju Robert Dzierzgwa przedstawił stan prac i negocjacji nad pakietem legislacyjnym, który będzie regulował Politykę Spójności w latach 2021-2027. Natomiast Marcin Kwasowski z Departamentu Ekonomicznego Unii Europejskiej Ministerstwa Spraw Zagranicznych podkreślił, że MSZ koordynuje stanowisko Polski dotyczące Wieloletnich Ram Finansowych. Komisja Europejska zaproponowała budżet na lata 2021-2027, w którym są duże cięcia instrumentów bardzo ważnych dla naszego kraju. Są to: Wspólna Polityka Rolna i Polityka Spójności. W Polityce Spójności cięcia realne na dzisiaj wynoszą 30 mld euro w porównaniu do obecnych ram finansowych, a cięcie koperty dla Polski to 23 proc. i zmniejszenie alokacji z 84 mld  euro do 64 mld euro. Cięcia realne między perspektywami w WPR wynoszą 15 proc., a dla Polski realnie - 17 proc. W posiedzeniach uczestniczyła Barbara Jaworska.

17 stycznia sejmowa Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi rozpatrzyła informację ministerstwa rolnictwa na temat sposobu ujęcia rolnictwa i rozwoju obszarów wiejskich w Strategii Odpowiedzialnego Rozwoju oraz stanu prac nad strategią sektorową dotyczącą rolnictwa oraz stanu prac nad "Paktem dla obszarów wiejskich" oraz o udziale w pracach Rady Ministrów UE ds. Rolnictwa i Rybołówstwa, które odbyło się w Brukseli w grudniu 2018 r.
"Strategia na rzecz odpowiedzialnego rozwoju do roku 2020 z perspektywą do 2030 r." odnosi się do wszystkich obszarów wiejskich. Sektor żywności wysokiej jakości jako jeden ze strategicznych elementów polityki eksportowej znalazł się na liście sektorów strategicznych. Lista projektów liczy 185 przedsięwzięć z zakresu rozwiązań legislacyjnych i inwestycji. Ma charakter otwarty i może być modyfikowany. Do każdego projektu został przypisany resort wiodący i odpowiedzialny. Ministerstwo rolnictwa ma 16 projektów i jest ich koordynatorem. W 5 innych projektach działania resortu rolnictwa są jednym elementów wspólnej całości. W trakcie dyskusji podnoszono kwestie: dopłat bezpośrednich, możliwości korzystania z wód w świetle nowych przepisów, wsparcia energii odnawialnej, perspektyw rolnictwa ekologicznego. W posiedzeniu uczestniczyli: Ryszard Zarudzki podsekretarz stanu w MRiRW oraz zastępca dyrektora generalnego KOWR - Dorota Gut.

15 stycznia podczas kolejnego posiedzenia komisja wysłuchała informacji ministra rolnictwa na temat windykacji, należności i zwrotów dotacji w ARiMR oraz KOWR. Informację przedstawił Rafał Romanowski - podsekretarz stanu w MRiRW, w trakcie której przekazał, że KOWR prowadzi windykację z tytułu wieczystego użytkowania nieruchomości. Windykacja z tytułu rozdysponowania mienia ZWRSP prowadzona jest przez oddziały terenowe KOWR na drodze postępowania cywilnego. KOWR prowadzi monitoring spłat należności z tytułu ponad 140 tys. zawartych umów, w tym ponad 60 tys. umów dzierżawy i ponad 25 tys. umów sprzedaży nieruchomości rolnych. Zaległości z tytułu rozdysponowania mienia ZWRSP na 30 października 2018 r. wynosiły 1 769 383 tys. zł. W posiedzeniach uczestniczyła Barbara Jaworska.

15 stycznia w porządku obrad sejmowej Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi znalazło się pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy zmieniającej ustawę o zmianie ustawy o płatnościach w ramach systemów wsparcia bezpośredniego oraz niektórych innych ustaw (druk 3117), który uzasadniany był przez wiceministra rolnictwa Ryszarda Zarudzkiego. Projekt przedłuża na 2019 r. rozwiązanie zastosowane w 2018 r., polegające na umożliwieniu rolnikom ubiegającym się o przyznanie płatności bezpośrednich lub płatności obszarowych w ramach PROW złożenia zamiast wniosku o przyznanie płatności - oświadczenia, w którym potwierdzą brak zmian w porównaniu z wnioskiem z roku poprzedniego. Punkt drugi posiedzenia to rozpatrzenie projektu planu pracy komisji od 1 stycznia do 30 czerwca 2019 r. Plan pracy został przyjęty. Punktem trzecim posiedzenia było uzupełnienie składu osobowego podkomisji stałej do spraw wykorzystania zasobów energetycznych obszarów wiejskich o posłów: Roberta Telusa (PiS) i Adama Ołdakowskigo (PiS). Punkt czwarty dotyczył uzupełnienia składu osobowego podkomisji nadzwyczajnej do spraw przygotowania rozwiązać legislacyjnych związanych z wytwarzaniem destylatów rolniczych, okowit i nalewek w celu zwiększenia dochodów rolniczych i ochrony zdrowia publicznego o posłów: Ryszarda Bartosika (PiS) oraz Kazimierza Gwiazdowskiego (PiS). Komisja uzupełniła także skład osobowy podkomisji nadzwyczajnej do spraw zmiany ustawy o izbach rolniczych o posła Krzysztofa Jurgiela (PiS). Punktem kolejnym było odrzucenie poselskiego projektu nowelizacji ustawy o ochronie zwierząt autorstwa PSL W posiedzeniu uczestniczyła Barbara Jaworska.

4 stycznia podczas konferencji prasowej minister Jan Krzysztof Ardanowski podsumował działania resortu w ubiegłym roku i przedstawił plany na 2019 rok. Już na wstępie stwierdził, że wspólne działania z ministrami innych resortów przynoszą "korzystne efekty dla rolnictwa". - Bardziej prorolnego, prospołecznego i prowiejskiego rządu niż obecny jeszcze nie było - podkreślił. Do najważniejszych zadań zaliczył zadania zapisane w Planie dla Wsi. Jan K. Ardanowski poinformował także, że do Komisji Europejskiej został złożony wniosek o przesunięcie środków w ramach PROW 2014-2020 na rzecz działań z retencją oraz systemy nawodnieniowe. W konferencji wzięła udział Barbara Jaworska z biura Federacji.

 


Archiwum

:: 2018 ::

:: 2017 ::

:: 2016 ::

:: 2015 ::

:: 2014 ::

:: 2013 ::

:: 2012 ::

:: 2011 ::

:: 2010 ::

:: 2009 ::

:: 2008 ::

:: 2007 ::

:: 2006 ::

:: 2005 ::

:: 2004 ::