O Federacji
Zadania
Władze
Statut
Zwiazki w terenie
Aktualnosci
Unia Europejska
Linki
Kontakt

 

AKTUALNOŚCI

201718 grudnia w Bydgoszczy odbyło się coroczne zebranie świąteczne zarządu Związku Pracodawców - Dzierżawców i Właścicieli Rolnych. W trakcie spotkania prezes Federacji Leszek Dereziński omówił projekt ustawy o zmianie ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego oraz o zmianie niektórych innych ustaw z 21 listopada 2018 r.  Poruszone zostały także tematy dotyczące aktualnych problemów dzierżawców, planowania zagospodarowania ZWRSP, a także monitoringu sytuacji hydrometeorologicznej w województwie kujawsko-pomorskim.

12 grudnia na posiedzeniu sejmowej Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi omówione został tematy: zwalczania ASF w Polsce - populacji dzika w Polsce i metod szacowania wielkości populacji,  działań służb weterynaryjnych w powiecie parczewskim oraz stanu epidemiologicznego w tym powiecie, skarg kół łowieckich na zbyt długi czas oczekiwania na wyniki badań laboratoryjnych w kierunku ASF. Informacje przedstawił Paweł Niemczuk, główny lekarz weterynarii. W 2018 r. stwierdzono występowanie 109 ognisk ASF. W sezonie od 1 kwietnia do 30 października br. odstrzelono 145,9 tys. dzików, co stanowi ponad 78% zakładanego odstrzału. Do polowań na dziki mają zachęcać wysokie stawki za odstrzał, które wynoszą 650 zł za każdą lochę oraz 300 zł za dzika. Do dyspozycji myśliwych oddano 530 chłodni oraz zwiększono liczbę laboratoriów badających próbki pod kątem ASF. Przybyli na posiedzenie komisji rolnicy, lekarze weterynarii jak i myśliwi zgłosili bardzo dużo zastrzeżeń co do prawidłowości pojawiających się w walce z wirusem. W posiedzeniu uczestniczył Szymon Giżyński sekretarz stanu w MRiRW. W posiedzeniu uczestniczyli: Zygmunt Jodko, członek Zarządu Federacji, Barbara Jaworska, a także Aleksander Dargiewicz z biura Krajowego Związku Pracodawców - Producentów Trzody Chlewnej.

12 grudnia w Poznaniu w oddziale terenowym Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa odbyło się posiedzenie rady społecznej. Głównym celem spotkania było wypracowanie stanowisk w sprawie zagospodarowania działek przeznaczonych do przetargów. W posiedzeniu uczestniczył Hubert Kulesza, prezes Związku Pracodawców Rolnych w Poznaniu.

11 grudnia w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi odbyło się posiedzenie Komisji ds. Oceny Ofert przy ministrze rolnictwa. Posiedzeniu przewodniczyła Aleksandra Szelągowska pełniąca funkcję przewodniczącego komisji. Przedstawiła 6 ofert zakładów ubezpieczeń: Concordia Polska Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych z siedzibą w Poznaniu, Concordia Polska Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych z siedzibą w Poznaniu wspólnie z Vereinigte Hagelversicherung VVaG z siedzibą w Giessen, PZU SA z siedzibą w Warszawie, Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych "TUW" z siedzibą w Warszawie, Pocztowe Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych z siedzibą w Warszawie i InterRisk Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. Vienna Insurace Group z siedzibą w Warszawie.  Uczestnicy posiedzenia ocenili  przedstawione  przez instytucje ubezpieczające oferty pod względem ich zgodności z ustawą o ubezpieczeniach upraw rolnych i zwierząt gospodarskich. Wszystkie rozpatrywane oferty zachowały zgodność z ustawą i zostały zaakceptowane. W posiedzeniu uczestniczył prezes Leszek Dereziński.

10 grudnia w Filharmonii Narodowej na zaproszenie firmy Bayer Federacja uczestniczyła w uroczystym wieczorze wręczenia nagród dla najwybitniejszych naukowców, połączonym z koncertem bożonarodzeniowym. Nagrody otrzymali dr hab. Marcin Grabowski, kardiolog za nowatorskie rozwiązania w zakresie kardiologii klinicznej i dr hab. inż. Piotr Oleśkowicz-Popiel - profesor nadzwyczajny z Politechniki Poznańskiej za opracowanie przyjaznej dla środowiska nowej technologii wytwarzania biopaliw z odpadów pochodzących z produkcji serów i jogurtów (kwaśnej serwatki). Federację reprezentowali: Hubert Kulesza, członek zarządu i Barbara Jaworska.

7 grudnia senacka komisja rolnictwa rozpatrzyła ustawę o zmianie ustawy o paszach (druk nr 1027). Po przedstawieniu informacji przez wiceministra rolnictwa Rafała Romanowskiego senatorowie zaakceptowali i przegłosowali przesunięcie na 1 stycznia 2021 r. terminu wejścia w życie zakazu wytwarzania i wprowadzania do obrotu i stosowania w żywieniu zwierząt pasz genetycznie zmodyfikowanych. W posiedzeniu uczestniczyła Barbara Jaworska.

7 grudnia w siedzibie Instytutu Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej w Warszawie odbyło się seminarium pt. "Implikacje mechanizmu degresywności płatności bezpośrednich w WPR 2020+ w Polsce". W swoim podsumowaniu dr hab. Adam Wąs, prof. nadzw. IEiGZ-PIB podkreślił, że nowa degresywność dopłat bezpośrednich może mieć umiarkowany wpływ na poziom i dystrybucję dopłat bezpośrednich w skali kraju. Skutki wdrożenia degresywności są w dużym stopniu uzależnione od przyjętej metodyki ustalania kosztów pracy w gospodarstwach rolnych oraz od ostatecznie przyjętych stawek dopłat bezpośrednich. W skali poszczególnych gospodarstw objętych mechanizmem, zwłaszcza tych otrzymujących znacznie więcej niż 100 tys. euro redukcje przyznanych dopłat mogą istotnie wpłynąć na wynik finansowy. Liczba takich gospodarstw nieznacznie przekracza dwa tysiące w skali kraju i jest nierównomiernie rozłożona pomiędzy województwa. W seminarium uczestniczyła Barbara Jaworska.

6 grudnia sejmowa Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi rozpatrzyła informację resortu rolnictwa nt. prac Rady Ministrów UE ds. Rolnictwa i Rybołówstwa, które odbyły się w listopadzie 2018 r. Informację przedstawił podsekretarz stanu w MRiRW Rafał Romanowski. Głównymi tematami prac rady były: sytuacja na rynkach rolnych oraz finansowanie przyszłej polityki rolnej. Obecny na posiedzeniu rady minister Jan Krzysztof Ardanowski przedstawił komisarzowi Philowi Hoganowi uzasadnienie i  prośbę pilnego zwiększenia limitów krajowych na pomoc de minimis do 2 proc. produkcji rolnej. Potrzeba ta wynika z konieczności zrealizowania wsparcia dla rolników w niezbędnym zakresie, a Polska wyczerpała swój limit w pierwszej dekadzie listopada br. Wniosek został poparty przez Łotwę. Komisarz poinformował, że KE finalizuje prace nad propozycją pomocy i będzie w najbliższym czasie przedłożona radzie. W posiedzeniu uczestniczył prezes Leszek Dereziński.

6 grudnia w gmachu Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi odbyła się konferencja prasowa Jana Krzysztofa Ardanowskiego dotycząca 3 lat rządów Prawa i Sprawiedliwości w obszarze rolnictwa. - Złożoność problemów w rolnictwie wymaga współdziałania całego rządu i cały rząd bierze odpowiedzialność za ten sektor gospodarki - mówił minister. Po raz pierwszy mieszkańcy terenów wiejskich objęci zostali dużym programem społecznym, tj. 500+, obniżeniu uległ wiek emerytalny z 67 lat do 60 dla kobiet i 65 lat dla mężczyzn, podniesione zostały do 1000 zł także najniższe świadczenia emerytalno-rentowe, z czego skorzystało 340 tysięcy osób. Dalej minister informował o wsparciu dla Kół Gospodyń Wiejskich (w przyszłorocznym budżecie odłożono na ten cel 27 mln zł), o handlu detalicznym i sprzedaży bezpośredniej. Podkreślił, że zostały zniesione nadmierne wymagania i zbędne zezwolenia by rolnik łatwiej i szybciej mógł sprzedać wytworzone w gospodarstwie produkty. W konferencji uczestniczyła Barbara Jaworska.

5 grudnia porządkiem dziennym kolejnego posiedzenia komisji było rozpatrzenie informacji na temat realizacji ustawy o ochronie roślin ze szczególnym uwzględnieniem środków ochrony roślin w uprawach wysokobiałkowych. W posiedzeniu uczestniczyła Barbara Jaworska.

5 grudnia sejmowa Komisja Rolnictwa i Rolnictwa i Rozwoju Wsi wysłuchała informacji resortu rolnictwa na następujące tematy: strategii rozwoju wołowiny w Polsce, wypłat zaliczek dopłat, a także rekompensat suszowych, w tym niewypłacania środków za suszę strategicznym spółkom KOWR. W posiedzeniu uczestniczyła Barbara Jaworska z biura Federacji.

5 grudnia Krajowa Izba Biopaliw przy współpracy z World Bioenergy Association oraz Polską Izbą Gospodarczą Energetyki Odnawialnej i Rozproszonej zorganizowały w Katowicach konferencję World Bioenergy Forum 2018. Głównym tematem spotkania była światowa polityka klimatyczna, klimatyczno-energetyczna Polski, biomasa stała jako fundament polityki energetycznej i klimatycznej, biopaliwa ciekłe jako zrównoważony sposób dekarbonizacji w sektorze transportu i biogaz jako wszechstronne źródło energii do sprostania wyzwaniom energetycznym i środowiskowym. W konferencji uczestniczyli: Mariusz Olejnik, wiceprezes zarządu Federacji i Władysław Butor, członek rady Federacji.

5 grudnia w siedzibie wydawnictwa APRA w Myślęcinku k. Bydgoszczy odbyło się posiedzenie rady programowej miesięcznika "Przedsiębiorca Rolny". W trakcie spotkania omówiono dotychczasową współpracę wydawnictwa z Federacją i przedstawiono plany na przyszłość. Uchwałą zarządu FZPDiWR z 29 listopada 2018 r. Zygmunt Jodko został powołany w skład rady w miejsce zmarłego Ignacego Urbanowskiego.


1 grudnia na terenie Międzynarodowych Targów Poznańskich odbył się IV Kongres Rolnictwa Polskiego. Gospodarzami tego ważnego wydarzenia byli: minister Jan Krzysztof Ardanowski i Wiktor Szmulewicz, prezes Krajowej Rady Izb Rolniczych. Federację reprezentowali członkowie zarządu: Leszek Dereziński, Mariusz Olejnik, Zygmunt Jodko i Romuald Jankowski.

30 listopada - 2 grudnia w Poznaniu z okazji 100-lecia odzyskania przez Polskę niepodległości uroczyście otwarto Narodową Wystawę Rolniczą. Celem imprezy było ukazanie tego, jak na przestrzeni lat zmieniała się polska wieś. Wystawę odwiedziło bardzo wielu członków Federacji z całego kraju.


30 grudnia w Szczecinie pochowany został Jan Sylwestrzak, zasłużony dla województwa zachodniopomorskiego były wicewojewoda. Funkcję tę piastował w latach 2003-2005. Na uroczystości licznie zgromadzili się członkowie szczecińskiego Związku Pracodawców i Producentów Rolnych z prezesem Feliksem Skotnickim na czele.

30 listopada w gmachu Instytutu Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej odbyło się seminarium nt. "Determinanty cen na polskim rynku mleka i produktów mlecznych", w którym uczestniczyła Barbara Jaworska.

30 listopada na terenie Międzynarodowych Targów Poznańskich Jan Krzysztof Ardanowski otworzył  trzydniową Narodową Wystawę Rolniczą. W wydarzeniu wzięli udział członkowie Federacji z całej Polski.

29 listopada w biurze Federacji odbyło się posiedzenie zarządu, którego tematem było przyjęcie propozycji zgłoszonych uwag do projektu ustawy o zmianie ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego oraz o zmianie niektórych innych ustaw do projektu z 21 listopada 2018 r.

26 listopada w Radzyniu k. Leszna  odbyło się spotkanie Rady Krajowego Sekretariatu NSZZ RI "Solidarność" z udziałem Jana Krzysztofa Ardanowskiego. W obradach uczestniczyli posłowie PiS: Jan Dziedziczak i Jan Mosiński oraz Grzegorz Pięta, zastępca dyrektora generalnego KOWR, a także inni zaproszeni goście, w tym prezesi spółek SP. Omawiane były problemy spółek strategicznych, dzierżawców oraz nowelizacje ustaw, w tym ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego. W spotkaniu uczestniczył prezes Leszek Dereziński.

28 listopada w gmachu Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi miała miejsce konferencja z cyklu "Innowacyjne rozwiązania dla polskiego rolnictwa". Prezentowane były projekty, które mogą przyczyniać się do rozwoju nowoczesnego i ekonomicznego rolnictwa. W konferencji uczestniczył prezes Leszek Dereziński.

27 listopada w siedzibie Krajowej Rady Izb Rolniczych odbyło się spotkanie dotyczące udzielenia i rozliczenia dofinansowania kosztów związanych z uczestnictwem niektórych organizacji rolniczych w ponadnarodowych organizacjach rolniczych reprezentujących interesy zawodowe rolników indywidualnych wobec instytucji UE. W spotkaniu uczestniczył Waldemar Rolewski, wiceprezes zarządu Federacji.

23 listopada w Karpaczu odbył się XXXII Walny Zjazd Członków Dolnośląskiego Związku Dzierżawców i Właścicieli Nieruchomości Rolnych. Federację reprezentował wiceprezes zarządu Mariusz Olejnik, a w zastępstwie członka zarządu Zygmunta Jodko -  Grzegorz Świątek (Lubuski Związek Rolników). W zjeździe uczestniczył Wojciech Jaremko, p.o. dyrektora OT KOWR Wrocław i Sebastian Bogus z Wydziału Kształtowania Ustroju Rolnego i Gospodarowania Zasobem.

22 listopada sejmowa komisja rolnictwa rozpatrzyła poprawkę zgłoszoną w czasie drugiego czytania do projektu ustawy o zmianie ustawy o paszach (druki nr 2997 i 3004). Komisja wniosła o odrzucenie poprawki, polegającej  na skreśleniu przepisu dotyczącego opracowywania przez ministra do spraw rolnictwa planu wykorzystania krajowych źródeł białka oraz zminimalizowania deficytu białka paszowego w żywieniu zwierząt w zakresie pozyskiwania białka paszowego ze źródeł krajowych.

22 listopada w Poznaniu odbyło się III Forum Rolników i Agrobiznesu. Federację reprezentował Mariusz Olejnik oraz Zygmunt Jodko.

20 listopada kolejne posiedzenie komisji to odpowiedź MRiRW na wniosek zgłoszony przez poseł Dorotę Niedzielę (PO) na posiedzeniu komisji 3 października br. Wniosek dotyczył kwestii przeniesienia siedziby śląskiego OT KOWR z Mikołowa do Częstochowy. Po dyskusji poseł Niedziela zapowiedziała skierowanie wniosku o pilną kontrolę w tej sprawie do NIK.

20 listopada na kolejnym posiedzeniu komisja rozpatrzyła informacje ministra rolnictwa na temat: "Programu w sprawie działań w zakresie pozyskiwania alternatywnych źródeł białka dla białka soi GM w żywieniu zwierząt", w tym możliwości zaspokojenia krajowego zapotrzebowania na białko paszowe w oparciu o polskie surowce oraz krajowego bilansu pasz.

20 listopada sejmowa Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi przeprowadziła pierwsze czytanie i rozpatrzyła rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach PROW na lata 2014-2020.

19 listopada w gmachu resortu rolnictwa Rada Sektora Wołowiny zorganizowała spotkanie zespołu roboczego ds. zrównoważonej wołowiny. W posiedzeniu uczestniczył przedstawiciel sześciu związków branżowych tworzących  Radę Sektora Wołowiny i Strategię Rozwoju Wołowiny do 2022 roku. W spotkaniu wziął udział Waldemar Dobrowolski, członek zarządu Federacji.

16 listopada w Instytucie Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej odbyło się seminarium pt. "Konkurencyjność polskich gospodarstw trzodowych na tle wybranych krajów UE". Referat wygłosił prof. dr hab. Wojciech Ziętara, w którym m.in. nakreślił kierunki rozwoju produkcji żywca wieprzowego. Do nich zaliczył: profesjonalizację produkcji żywca wieprzowego uwarunkowaną odpowiednio dużą skalą produkcji, specjalizację produkcji w gospodarstwach trzodowych: produkcję prosiąt i tucz, lokalizację tuczarni w rejonach o mniejszej gęstości zaludnienia, łączenie chowu trzody chlewnej z biogazowniami, integrację poziomą między producentami żywca wieprzowego i pionową między producentami żywca, przemysłem paszowym i zakładami mięsnymi, upowszechnianie tuczu kontraktowego,  w którym rolę integratora mogą pełnić firmy paszowe lub zakłady mięsne, ubój gospodarczy i przetwórstwo w gospodarstwach nie przyczyni się do odbudowy pogłowia trzody chlewnej. Rynek ten będzie miał charakter niszowy. Podstawowym warunkiem odbudowy pogłowia trzody chlewnej jest usunięcie istniejących barier. W posiedzeniu uczestniczyła Barbara Jaworska z biura Federacji.

16 listopada w gmachu resortu rolnictwa odbyło się spotkanie przedstawiające wyniki delimitacji (wyznaczanie granic na mapach) ONW wg nowych zasad. W prace nad nową delimitacją ONW zaangażowane były głównie instytuty naukowe. W posiedzeniu uczestniczył Waldemar Rolewski, wiceprezes zarządu Federacji.

15 listopada sejmowa Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi rozpatrzyła informację ministra rolnictwa na temat rozwoju sektora wieprzowiny w świetle Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju. Przedstawiciele resortu rolnictwa zaprezentowali informacje dotyczące wsparcia sektora wieprzowiny w Polsce w ramach PROW 2014-2020 oraz rozwoju sprzedaży wieprzowiny w ramach krótkich łańcuchów dostaw, głównie zmiany przepisów dotyczących bezpieczeństwa żywności oraz prawa podatkowego. W konferencji uczestniczył przedstawiciel biura Federacji oraz Aleksander Dargiewicz, dyrektor biura Krajowego Związku Pracodawców - Producentów Trzody Chlewnej.

15 listopada drugi dzień kongresu był nakierowany na nowoczesne, precyzyjne i odpowiedzialne rolnictwo, a także dialog obywatelski i prognozy zmian w WPR po 2020 r. W konferencji uczestniczyli: Mikołaj Bogdanowicz, wojewoda kujawsko-pomorski, Justyna Matys, dyrektor Departamentu Gospodarki Ziemią MRiRW, Anna Zając-Plezia, dyrektor Departamentu Gospodarowania Zasobem KOWR, Bogdan Podgórski, zastępca dyrektora Departamentu Gospodarowania Zasobem KOWR, a także dyrektor i pracownicy bydgoskiego oddziału ARiMR.

14 listopada w trakcie konferencji w Łysomicach odbyło się posiedzenie zarządu Federacji dotyczące najważniejszych, bieżących problemów dzierżawców. Poruszono m.in. temat obrotu ziemią, w tym kłopoty z przedłużeniem dzierżaw, temat suszy i nieotrzymywania przez towarowe gospodarstwa rolne odszkodowań, a także omówiono sprawy organizacyjne Federacji. Podpisane zostało porozumienie o wzajemnej współpracy między Federacją ZPDiWR i Polskim Towarzystwem Rolniczym.

14-15 listopada w Łysomicach k. Torunia odbyła się V edycja Europejskiego Kongresu Menadżerów Agrobiznesu zorganizowana przez Związek Pracodawców - Dzierżawców i Właścicieli Rolnych, Federację Związków Pracodawców - Dzierżawców i Właścicieli Rolnych oraz przez ELO (European Landowners' Organization - Europejska Organizacja Właścicieli Ziemskich). Wydarzenie adresowane było do przedstawicieli towarowych i rodzinnych  przedsiębiorstw prowadzących zróżnicowaną produkcję roślinną i zwierzęcą. Uroczystego otwarcia kongresu dokonali: Roman Wiatrowski, Leszek Dereziński i Emmanuelle Mikosz. Pierwszy dzień spotkania dotyczył w głównej mierze WPR do roku 2020, w tym krajowego programu wsparcia rolnictwa i producentów żywności. O przyszłej perspektywie WPR 2021-2027, zmianach i zagrożeniach mówił poseł do Parlamentu Europejskiego Czesław Siekierski, który jest przewodniczącym Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi PE. "Zrozumieć politykę Unii Europejskiej" to wykład Emmanuelle Mikosz, która także wskazywała na zmniejszone środki na rolnictwo towarowe  w kolejnej perspektywie WPR. Obrót ziemią w Polsce przedstawił Leszek Dereziński, prezes zarządu Federacji. Kolejnymi panelami były: gospodarka wodna w gospodarstwie rolnym i zmiany klimatyczne, uprawy roślinne - perspektywy i prognozy dla producentów rolnych. Był także panel ekspertów, którzy odpowiadali bezpośrednio na zadawane z sali pytania, dotyczące  tego, jak sobie radzić z uprawami rzepaku, buraków cukrowych, ziemniaków i zbóż. Pytań było wiele, eksperci odpowiadali merytorycznie. Pierwszy dzień zakończył się bankietem z okazji 25-lecia Związku Pracodawców - Dzierżawców i Właścicieli Rolnych w Bydgoszczy.

7 listopada Fundacja na rzecz Rozwoju Polskiego Rolnictwa zorganizowała w Warszawie konferencję "Ograniczenie zanieczyszczenia azotem pochodzenia rolniczego metodą poprawy jakości wody". Temat ten został omówiony przez dr Monikę Szymońską, prezes FDPA. Pracownicy naukowi z IUNG w Puławach, Ministerstwa Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej oraz Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu przedstawili przyczyny i skutki zanieczyszczenia wód azotem ze źródeł rolniczych na tle całości wymagań ochrony środowiska w rolnictwie. Pokazali  także program działań, który spowoduje zmniejszenie zanieczyszczeń wód azotanami  pochodzenia rolniczego oraz omówił  możliwości ich zapobiegania. W konferencji uczestniczył Mariusz Olejnik.

7 listopada w Pałacu Kultury i Nauki odbyła się VI edycja konferencji Narodowe Wyzwania w Rolnictwie. Zgromadziła ponad 1200 gości, którzy mogli wysłuchać licznych debat i zróżnicowanych tematycznie wykładów. W konferencji uczestniczył Mariusz Olejnik, wiceprezes zarządu Federacji.

7 listopada sejmowa Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi pozytywnie zaopiniowała rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej (druk nr 2914). Projekt dotyczył wprowadzenia rozwiązań mających na celu zmniejszenie kosztów produkcji w gospodarstwach rolnych poprzez zwiększenie limitu zużywanego oleju napędowego na 1 ha upraw rolnych oraz wprowadzenie limitu zużycia oleju napędowego do 1 dużej jednostki przeliczeniowej bydła.


25 października senacka Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi rozpatrzyła ustawę o zmianie ustawy o ubezpieczeniach upraw rolnych i zwierząt gospodarskich (druk senacki 976), który komisja przyjęła bez poprawek. W posiedzeniu uczestniczył wiceprezes Federacji Waldemar Rolewski.

23 października w OT KOWR w Bydgoszczy odbyło się zebranie członków Związku Pracodawców - Dzierżawców i Właścicieli Rolnych, w trakcie którego poruszone zostały m.in. problemy: 1) odroczenia w płatnościach z tytułu umów sprzedaży i dzierżawy oraz w ulgach dotyczących  opłat czynszu dzierżawnego wnoszonego przez producentów rolnych, którzy ponieśli szkody spowodowane przez suszę lub powódź; 2) bieżące działania i priorytety bydgoskiego KOWR. Dwa pierwsze tematy referował  Wojciech Kędzia dyrektor OT KOWR Bydgoszcz; 3) założenia polityki innowacyjności woj. kujawsko-pomorskiego; 4) dostępne formy wsparcia dla mikro, małych i średnich firm, w tym założenia innowacyjnego projektu dotyczącego wytwarzania mikrobiologicznego, aktywnego nawozu organiczno-mineralnego z odpadowej materii organicznej. W spotkaniu uczestniczył prezes Leszek Dereziński.

23 października sejmowa Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi rozpatrzyła informację resortu rolnictwa o udziale w pracach Rady Ministrów UE ds. rolnictwa i Rybołówstwa w październiku 2018 r. Podsekretarz stanu Ryszard Zarudzki poinformował o tematach przedstawionych podczas spotkania. Dotyczyły one przede wszystkim oceny dotychczasowych prac w zakresie WPR po 2020 r., sytuacji na unijnym rynku cukru, ASF. Komisja wysłuchała informacji ministra rolnictwa na temat czasowego wstrzymania importu polskiej wieprzowiny przez USA. W posiedzeniu uczestniczyła Barbara Jaworska.

22 października tematem sejmowej Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi było pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o ubezpieczeniach upraw rolnych i zwierząt gospodarskich (druk 2909). Uzasadnienie projektu przedstawił sekretarz stanu w MRiRW - Ryszard Zarudzki. Projekt ma na celu umożliwienie ubezpieczenia upraw rolnych od pełnego pakietu ryzyk lub od jednego czy kilku przez producenta rolnego. 23 października br. na posiedzeniu plenarnym Sejmu bez poprawek ustawa uzyskała także większość i przeszła do rozpatrzenia na posiedzeniu senackiej komisji rolnictwa. W posiedzeniu uczestniczyła Barbara Jaworska.

20 października w Dworku Prezydenta RP w Ciechocinku odbyło się spotkanie z ministrem Janem Krzysztofem Ardanowskim. Omawiane były najważniejsze problemy nurtujące polskie rolnictwo. Wśród zaproszonych gości był prezes Leszek Dereziński.

15 października porządkiem obrad kolejnego posiedzenia sejmowej komisji rolnictwa był projekt ustawy o zmianie niektórych ustaw celem ułatwienia sprzedaży żywności przez rolników do sklepów i restauracji (druk 2857). Podstawowym celem ustawy jest dopasowanie istniejących rozwiązań z zakresu prawa podatkowego i prawa żywnościowego do potrzeb podmiotów prowadzących produkcję żywności na małą skalę i zbywanie jej w krótkich łańcuchach dystrybucji. Nowe przepisy podwyższają kwoty przychodów zwolnionych z podatku dochodowego od osób fizycznych z 20 do 40 tys. W posiedzeniu uczestniczył sekretarz stanu w MRiRW Szymon Giżyński. Sprawozdawczą został poseł Kazimierz Gwiazdowski (PiS).

15 października  porządkiem obrad sejmowej Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi było rozpatrzenie i zaopiniowanie dla Komisji Finansów Publicznych rządowego projektu ustawy budżetowej na rok 2019. Komisja pozytywnie zaopiniowała budżet rolny na 2019 r. i nie wniosła do niego poprawek. Wydatki budżetowe na rolnictwo, rozwój wsi i rynki rolne zaplanowane zostały na sumę 4,1 mld zł tj. o 4 proc. mniej niż w 2018 r. 100 mln zł zostało przeznaczone na ubezpieczenia upraw rolnych. Posłowie opozycji krytycznie wypowiadali się na temat zmniejszonych środków na rolnictwo.

12 października w siedzibie Zachodniopomorskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Barzkowicach zorganizowano spotkanie z ministrem Janem Krzysztofem Ardanowskim, który przedstawił podjęte działania na rzecz poprawy polskiego rolnictwa w czasie 100 dni sprawowania funkcji. Szczególnie zaakcentował uruchomienie dopłat bezpośrednich skierowanych na wspieranie rozwoju chowu bydła mięsnego, owiec, kóz, rozszerzenie upraw roślin białkowych, rekompensaty szkód wyrządzonych przez suszę, walkę z ASF, a także interwencyjny skup nadwyżki jabłek. W planach ministra jest powołanie Polskiej Rady Rolnej. Temat obrotu ziemią skupił się wokół dzierżawców, którzy nie oddali 30 proc. ziemi. Minister podał do wiadomości przedstawicielom OT KOWR Szczecin i organizacjom rolniczym, że decyzją resortu rolnictwa wstrzymał całkowitą likwidację dzierżawionych gospodarstw, które nie zastosowały się do ww. ustawy. Połowę dzierżawionych gruntów przeznaczył na zaspokojenie głodu ziemi przez rolników indywidualnych woj. zachodniopomorskiego. Wydanie pozostałych 50 proc. dzierżawionej ziemi w spółkach SP zostało wydłużone o rok. Powodem takiej decyzji są tysiące hektarów ziemi niezagospodarowanej (odłogowanej).  W spotkaniu uczestniczyli: Feliks Skotnicki, prezes Związku Pracodawców Rolnych w Szczecinie i Kazimierz Kaśkiewicz, prezes spółki Agro-War Warszyn.

5 października w Bydgoszczy odbyła się piąta edycja Forum Rolniczego "Gazety Pomorskiej". Ważnym punktem spotkania był panel dyskusyjny "Co zrobić, aby polski rolnik nie był już najsłabszym ogniwem w łańcuchu od pola do stołu?". Uczestnicy panelu podkreślali, że rolnicy zrzeszeni w grupy czy w spółdzielnie, działający razem zwiększają swoją siłę w tym łańcuchu. Minister Ardanowski przedstawił działania rządu, które powinny pomóc polskim rolnikom, by nie byli okradani przez nieuczciwych przedsiębiorców. Współorganizatorem forum był Kujawsko-Pomorski Ośrodek Rolniczego w Minikowie. W spotkaniu uczestniczył prezes Leszek Dereziński.

3 października tematem obrad sejmowej komisji rolnictwa była pomoc dla rolników zobowiązanych nową ustawą - Prawo wodne do budowy płyt obornikowych i zbiorników na gnojowicę. Informację przedstawił zastępca dyrektora Departamentu Hodowli i Ochrony Roślin w MRiRW - Krzysztof Smaczyński. Finansowanie przedsięwzięć wiążących się z wdrażaniem w Polsce "Programu działań mających na celu zmniejszenie zanieczyszczenia wód azotanami pochodzącym ze źródeł rolniczych oraz zapobieganiu zanieczyszczeniu" ma się odbywać za pośrednictwem funduszy ochrony środowiska i gospodarki wodnej (narodowego i wojewódzkich), a także poprzez instrumenty zwrotne i również ze środków PROW na lata 214-2020. W posiedzeniu uczestniczył Aleksander Dargiewicz, dyrektor biura Krajowego Związku Producentów Trzody Chlewnej.
Komisja rozpatrzyła także informację na temat realizacji postanowień Dyrektywy Rady 91/676/EWG z 12 grudnia 1991 r. dotyczącej ochrony wód przed zanieczyszczeniami powodowanymi przez azotany pochodzenia rolniczego. Postanowienia zawarte w dyrektywie azotanowej w lipcu 2017 r. zostały w pełni zaakceptowane do krajowego porządku prawnego poprzez wprowadzenie odpowiednich przepisów w nowelizacji Prawa wodnego, co spowodowało zmianę sposobu realizacji postanowień przez organy inspekcji ochrony środowiska w zakresie zadań kontrolnych i monitoringowych. Obecnie cała powierzchnia Polski jest objęta programem działań ograniczających odpływ azotu ze źródeł rolniczych, co wiąże się z obowiązkiem kontrolowania około 1,5 mln podmiotów prowadzących produkcję rolną i objęciem całego państwa monitoringiem wód powierzchniowych i podziemnych. Program ochrony wszedł w życie w lipcu 2018 r. W resorcie ochrony środowiska ustalono, że monitoringiem należy objąć jednolite części wód powierzchniowych. Obecnie monitoring prowadzony jest przez wojewódzkie inspektoraty ochrony środowiska. Dlatego problematyczne pozostają jednak warunki wykonania dyrektywy azotanowej, ponieważ przyznane środki inwestycyjne, bez uwzględnienia kosztów osobowych nie zapewniają wykonania przez inspekcję dyrektywy azotanowej. Z ramienia Federacji w posiedzeniu uczestniczyła Barbara Jaworska.

2 października sejmowa Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi wysłuchała informacji wiceministra Ryszarda Zarudzkiego dotyczących PROW oraz dopłat bezpośrednich. 1 czerwca 2018 r. Komisja Europejska przedstawiła pakiet trzech projektów rozporządzeń ustanawiających przepisy dotyczące realizacji WPR na lata 2021-2027. Są to rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady: COM(2018)392), COM (2018)393 i COM (2018)394. Szczegółowe rozwiązania dotyczące realizacji wsparcia w ramach płatności bezpośrednich oraz wsparcia rozwoju obszarów wiejskich. M.in.: wspierania godziwych dochodów gospodarstw rolnych, poprawę pozycji rolników w łańcuchu wartości, przyczyniania się do łagodzenia zmiany klimatu, wspierania zrównoważonego rozwoju i wydajnego gospodarowania zasobami naturalnymi. Kraje członkowskie będą opracowywać interwencje dostosowane do swoich uwarunkowań i będą je przedstawiać w planie strategicznym WPR. Oprócz tego KE zaproponowała obowiązkowe wdrożenie satelitarnego monitoringu gruntów rolnych oraz możliwości przesunięcia do 15 proc. środków pomiędzy filarem I a filarem II. Nowy system płatności bezpośrednich obejmuje elementy obowiązkowe i dobrowolne dla państw członkowskich.

1 października odbyło się posiedzenie połączonych sejmowych komisji: Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Gospodarki i Rozwoju celem rozpatrzenia  rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o przeciwdziałaniu nieuczciwemu wykorzystywaniu przewagi kontraktowej w obrocie produktami rolnymi i spożywczymi (druk nr 2791). Projekt ma na celu objęcie przepisami ustawy wszystkich relacji handlowych między dostawcą a nabywcą oraz zapewnienie anonimowości stronie zgłaszającej zawiadomienie w sprawie praktyk nieuczciwie wykorzystujących przewagę kontraktową. Komisje odrzuciły wniosek o powołanie podkomisji. Komisje przyjęły sprawozdanie. Posłem sprawozdawcą został Piotr Polak. W posiedzeniach komisji uczestniczyła Barbara Jaworska z biura Federacji.

1 października kolejnym punktem posiedzenia komisji było czytanie rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o produktach pochodzenia zwierzęcego oraz ustawy o bezpieczeństwie żywności i żywienia (druk 2858). Uzasadnienie projektu przedstawił podsekretarz stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi - Ryszard Zarudzki. Projekt ma na celu wprowadzenie ułatwień z zakresu prawa żywnościowego dla podmiotów zamierzających prowadzić produkcję żywności na małą skalę w pomieszczeniach używanych głównie jako prywatne domy mieszkalne, gdzie regularnie przygotowuje się żywność w celu wprowadzenia jej do obrotu. Komisja przyjęła sprawozdanie bez poprawek.

1 października komisja rozpatrzyła i zaopiniowała dla marszałka Sejmu wniosek klubu poselskiego PSL - Unii Europejskich Demokratów o przedstawienie na posiedzeniu Sejmu informacji premiera dotyczącej wyprzedaży polskiej ziemi rolnej na ogromną skalę. W tym celu komisja podjęła decyzję o wystąpienie do gremiów eksperckich o wykonanie ekspertyzy w tej sprawie. Sugerowano, aby po otrzymaniu ekspertyzy debata w tej sprawie odbyła się na posiedzeniu komisji, a nie na sali plenarnej. Temat ten przedstawiał wiceminister rolnictwa Rafał Romanowski. W posiedzeniach uczestniczył Waldemar Rolewski, wiceprezes zarządu Federacji.

1 października Wydział Nauk Ekonomicznych SGGW zainaugurował uroczyście po raz 65. rok akademicki. Otwarcia uroczystości dokonał dziekan wydziału prof. Jarosław Gołębiewski. Wykład inauguracyjny nt. "Ochrona praw konsumenta w Polsce" przedstawiła prof. dr hab. Irena Ozimek. Federację reprezentował prezes zarządu Leszek Dereziński.


26 września w Warszawie w siedzibie Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa odbyło się spotkanie kierownictwa KOWR: Piotra Serafina, dyrektora generalnego KOWR, Adama Struziaka, dyrektora Departamentu Gospodarowania Zasobem, Katarzyny Banasik, kierownika Sekcji Sprzedaży, Bogdana Podgórskiego, kierownika Wydziału Ewidencji i Sprawozdawczości Zasobu, Piotra Jadźwińskiego p.o. dyrektora ds. dzierżaw z członkami Federacji ZPDiWR. Na spotkanie zostało zaproszonych siedmiu dyrektorów OT KOWR. Tematami omówionymi w trakcie spotkania były: 1) zasady umów dzierżawnych przy ich przedłużaniu, 2) problem wysokości czynszów dzierżawnych, a zwłaszcza w obliczu klęsk żywiołowych, 3) partnerskiej współpracy między KOWR i Federacją, 4) potrzeby wspólnego wypracowania aktu prawnego regulującego dzierżawę rolniczą w Polsce.

25 września senacka Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi wysłuchała informacji ministra rolnictwa  na temat podjętych działań rządu w sprawie pomocy dla rolników poszkodowanych w wyniku klęski suszy. W posiedzeniu uczestniczyła Barbara Jaworska.

25 września Polskie Towarzystwo Rolnicze w Trzebawie (woj. wielkopolskie) zorganizowało zjazd, którego tematem przewodnim było hasło "Producent rolny w nowej rzeczywistości prawnej. Dramatyczne skutki suszy w rolnictwie". W zjeździe Federację reprezentowali wiceprezesi zarządu: Mariusz Olejnik i Romuald Jankowski oraz członek zarządu Hubert Kulesza.

19 września w gmachu resortu rolnictwa odbyła się konferencja z cyklu "Innowacyjne rozwiązania dla polskiego rolnictwa" zorganizowana przez MRIRW we współpracy z Instytutem Włókien Naturalnych i Roślin Zielarskich. Tematem konferencji były "Polskie rośliny włókniste i zielarskie dla innowacyjnej biogospodarki". Celem spotkania było przybliżenie uczestnikom osiągnięć instytutu, jego prace naukowe, patenty i badania w zakresie uprawy roślin włóknistych jak i ziół. W trakcie konferencji podpisany został list intencyjny pomiędzy Instytutem Włókien Naturalnych i Roślin Zielarskich a Grupą Lotos, w zakresie kontynuacji prac nad bioetanolem drugiej generacji z biomasy konopnej. W konferencji uczestniczyła Barbara Jaworska.

19 września w Cukrowni Kruszwica (KSC) Jan Krzysztof Ardanowski dokonał otwarcia kampanii cukrowniczej 2018. Szef resortu rolnictwa w swoim wystąpieniu podkreślił ogromną rolę polskiej produkcji buraka cukrowego. Odniósł się także do zmian kapitałowych w przetwórstwie rolno-spożywczym, gdzie państwo powinno mieć wpływ na te elementy rynku, które decydują o dochodach polskich rolników. Prywatyzacja branży cukrowniczej z lat 90. generuje dziś kłopoty polskich rolników. Kończąc swoje wystąpienie, porównał Krajową Spółkę Cukrową do "perły w koronie" naszych zakładów przetwórstwa rolno-spożywczego. Wśród zaproszonych gości był Leszek Dereziński, prezes zarządu Federacji.

17 września w pałacu w Kobylnikach odbyło się zebranie członków bydgoskiego Związku Pracodawców - Dzierżawców i Właścicieli Rolnych. Wzięło w nim udział kilkudziesięciu producentów towarowych zajmujących się produkcją roślinną jak i zwierzęcą oraz rolnicy indywidualni. Aktualna sytuacja sektora rolno-spożywczego oraz temat dostępnych form wsparcia w ramach pomocy suszowej w świetle nowego rozporządzenia Rady Ministrów to główne tematy posiedzenia. Ryszard Kamiński, dyrektor ODR w Minikowie podsumował prace zespołu analizującego szanse i zagrożenia oraz potencjalne kierunki rozwoju obszarów wiejskich w województwie kujawsko-pomorskim.

15-16 września w Spale (woj. łódzkie) odbyły się Dożynki Prezydenckie, które zgromadziły tysiące rolników z całego kraju. W ceremonii dożynkowej wziął udział prezes Federacji Leszek Dereziński.

13 września na posiedzeniu plenarnym większością głosów Sejm uchwalił ustawę o spółdzielniach rolników. Mniejsze obciążenia podatkowe dla rolników tworzących spółdzielnie rolników (obligatoryjne zniesienie podatku od nieruchomości), wspólne planowanie i prowadzenie produkcji oraz przetwórstwa produktów dostarczonych przez członków, a także handlu to podstawowe działania zapisane w ustawie. Spółdzielnie będą upowszechniać wśród swoich członków korzystne dla środowiska metody uprawy, technologie produkcji metody gospodarki odpadami. Minister rolnictwa zapowiedział, że w najbliższym czasie zorganizuje międzynarodową konferencję spółdzielczości rolniczej.

12 września porządkiem wspólnego posiedzenia komisji: Gospodarki i Rozwoju oraz Rolnictwa i Rozwoju Wsi było pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o przeciwdziałaniu nieuczciwemu wykorzystywaniu przewagi kontraktowej w obrocie produktami rolnymi i spożywczymi (druk 2791). Uzasadnienie projektu przedstawił minister Jan Krzysztof Ardanowski. W posiedzeniach uczestniczyła Barbara Jaworska.

12 września sejmowa Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi rozpatrzyła poprawki zgłoszone w czasie drugiego czytania do projektu ustawy o spółdzielniach rolników (druk 1425). Celem projektu ustawy jest zachęcenie rolników poprzez zwolnienia podatkowe  do powoływania spółdzielni rolników i ich związków. W myśl projektu, spółdzielnię będzie mogło założyć minimum 10 rolników i będzie musiała funkcjonować przynajmniej rok. Członkowie spółdzielni będą zwolnieni m.in. z podatku i opłat lokalnych, zajętych przez nie gruntów, a także z dochodów spółdzielni rolników pochodzących ze sprzedaży produktów rolnych. Jest to forma gospodarowania, która stwarza dogodne warunki do prowadzenia działalności rolniczej. W trakcie drugiego czytania zgłoszono 7 poprawek, które zostały odrzucone głosami PiS. Sprawozdawcą projektu ustawy był poseł Zbigniew Dolata (PiS). W posiedzeniu uczestniczyła Barbara Jaworska.

11-12 września w Warszawie odbyła się I Międzynarodowa Konferencja Producentów Biogazu i Biometanu "Green Gas Poland 2018". Była ona rozszerzoną wersją Forum Biogazu odbywającego się w latach 2013-2017 r. Organizatorami konferencji była Unia Producentów i Pracodawców Przemysłu Biogazowego. Sektor biogazowy jest ważnym elementem gospodarki niskoemisyjnej. W konferencji uczestniczył Władysław Butor, członek rady Federacji.

11-12 września w pałacu w Kobylnikach k. Kruszwicy odbyło się wyjazdowe posiedzenie senackiej Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi. W posiedzeniu uczestniczył sekretarz stanu w MRiRW Tadeusz Romańczuk oraz Zespół Doradczy ds. Wsi i Rolnictwa z wojewodą kujawsko-pomorskim Mikołajem Bogdanowiczem na czele. Grupa rolników niezadowolona z szacowania szkód przybyła do Kobylnik i przywitała przed pałacem senatorów i rząd postulatami o zmianę kryteriów liczenia suszy. Pierwszego dnia w trakcie posiedzenia omówiono m.in. realizację zadań związanych z likwidacją szkód łowieckich po nowelizacji ustawy Prawo łowieckie, stan pszczelarstwa na przykładzie województwa kujawsko-pomorskiego i prawne możliwości jego ochrony oraz przebieg szacowania szkód spowodowanych niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi. W dyskusji zabrał głos Leszek Dereziński - gospodarz spotkania, który powiedział, że "intencje ministra rolnictwa są dobre, ale system szacowania strat po suszy jest wciąż mało precyzyjny". Dane zawarte w Monitoringu Suszy Rolniczej - opracowane przez IUNG są także nieprecyzyjne, tak więc szacunki mogą być uznaniowe. Rzecznik prasowy wojewody dodał, że gospodarstw, w których straty wyniosły 70 proc. i więcej może być około 6 tysięcy. To są straty na ponad 133 tysiącach ha upraw rolnych.

11 września porządkiem obrad posiedzenia sejmowej Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Finansów Publicznych było pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o restrukturyzacji zadłużenia podmiotów prowadzących gospodarstwa rolne (druk 2722). Uzasadnienie projektu przedstawił sekretarz stanu w MRiRW - Szymon Giżyński. Projekt zakłada restrukturyzację zadłużenia podmiotów prowadzących gospodarstwa rolne, umożliwiając natychmiastową spłatę zadłużenia "starego" we wcześniejszym postępowaniu restrukturyzacyjnym, ale tylko związanego z prowadzeniem działalności rolniczej. Po zakończeniu pierwszego czytania komisje powołały podkomisję nadzwyczajną. Jej przewodniczącym został poseł Jerzy Małecki (PiS). W posiedzeniu uczestniczyła Barbara Jaworska.

5 września sejmowa komisja rolnictwa dyskutowała na temat działań rządu podjętych w sprawie pomocy dla rolników dotkniętych klęską suszy. Informację przedstawił wiceminister Rafał Romanowski. Według danych GUS, zbiory zbóż podstawowych szacuje się na mniejsze o ok. 14 proc. od ubiegłorocznych. Zbiory rzepaku i rzepiku o ok. 16 proc. mniejsze, a produkcję warzyw gruntowych i zbiory z łąk trwałych pierwszego pokosu ocenia się na mniejsze o ok. 8 proc. od ubiegłorocznych. Najtrudniejsza sytuacja jest w  województwach: lubuskim, wielkopolskim, zachodniopomorskim i kujawsko-pomorskim, w których powierzchnia trwałych użytków zielonych objętych ryzykiem suszy wynosi od 85 do 99 proc. Całkowita powierzchnia upraw rolnych dotkniętych klęską suszy wynosi 3435 tys. ha, a łączna wartość strat to 3 mld 689 mln zł. We wszystkich posiedzeniach 5 września uczestniczyła Barbara Jaworska z biura Federacji.

5 września na kolejnym posiedzeniu komisja rozpatrzyła sprawozdanie podkomisji nadzwyczajnej o rządowym projekcie ustawy o spółdzielniach rolników (druk nr 1425). Celem projektu jest kompleksowe uregulowanie zasad i sposobu funkcjonowania spółdzielni rolniczych m.in. poprzez stworzenie zachęt do powoływania przez rolników tego typu podmiotów. Komisja przyjęła sprawozdanie podkomisji. Sprawozdawcą został poseł Krzysztof Jurgiel (PiS).

5 września komisja rolnictwa rozpatrzyła rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z wystąpieniem ASF na terytorium Polski (druk nr 2792). Uzasadnienie projektu przedstawił wiceminister rolnictwa Rafał Romanowski. Projekt ma na celu poszerzenie rozwiązań przewidzianych w ustawie z 5 września 2016 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z wystąpieniem afrykańskiego pomoru świń. Obok dotychczas wskazanych produktów mięsnych uwzględniono mięsa ze świń wolnych od ASF utrzymywanych w gospodarstwach rolnych położonych na obszarach objętych nakazami, zakazami lub ograniczeniami oraz innymi środkami kontroli ustanowionymi w związku z wystąpieniem ASF. Tylko zdrowe i przebadane zwierzęta mogą być poddawane ubojowi w rzeźni, a ich mięso może być przeznaczone do spożycia przez ludzi.

5 września sejmowa Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi wysłuchała pierwszego czytania poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt (druk 2723). Uzasadnienie projektu przedstawił poseł Marek Sawicki (PSL). W głosowaniu zdecydowano o zawieszeniu prac nad ustawą.

4 września w Inowrocławiu gościł wicepremier Jarosław Gowin. W siedzibie Cechu Rzemiosł Różnych spotkał się z przedsiębiorcami z tego rejonu. Wśród zaproszonych gości był m.in. Leszek Dereziński, prezes KOM-ROL sp. z.o.o. Wicepremier w trakcie spotkania poruszał wiele problemów gospodarczych, wśród których znalazło się także rolnictwo i rozwój wsi. W dyskusji z przedsiębiorcami rolnymi odniósł się do znaczenia wielkiej roli instytutów naukowych, ściśle związanych z rolnictwem, których wyniki badań i osiągnięcia wykorzystywane są w produkcji rolniczej.


28 sierpnia w warszawskiej siedzibie Federacji odbyło się spotkanie przedstawicieli trzech organizacji rolniczych: Federacji Związków Pracodawców - Dzierżawców i Właścicieli Rolnych, Polskiego Towarzystwa Rolniczego oraz Krajowego Związku Rewizyjnego Rolniczych Spółdzielni Produkcyjnych. Głównym celem spotkania było wypracowanie zasad współpracy dotyczących dzierżawy gruntów rolnych i obrotu ziemią rolniczą. Z ramienia Federacji w spotkaniu uczestniczył Mariusz Olejnik, Piotr Włodawiec oraz Zbigniew Studniarski. Polskie Towarzystwo Rolnicze reprezentował prezes zarządu Franciszek Nowak, a Krajowy Związek Rewizyjny Rolniczych Spółdzielni Produkcyjnych - prezes Jacek Staciwa.

22 sierpnia w gmachu resortu rolnictwa odbyło się spotkanie ministra Jana Krzysztofa Ardanowskiego z członkami Federacji. W trakcie przedstawiania planu działania minister podkreślił z całą stanowczością, że jest za towarowymi gospodarstwami rolnymi. Potrzebne są duże gospodarstwa, małe gospodarstwa i gospodarstwa  rodzinne. Wszystkie formy gospodarowania uzupełniają się i dają odmienność produkcji rolniczej. Minister jednoznacznie określił, że prawo z 16.09.2011 r. jest prawem obowiązującym i abolicji nie będzie. Gospodarstwa rolne, które nie oddały 30 proc. ziemi dzierżawionej w myśl ustawy z 16.09.2011 r. muszą wydać dzierżawy do KOWR i mogą stawać do przetargów ograniczonych. Załoga wraz ze swoim liderem (prezesem spółki) jako spółka pracownicza, po zrestrukturyzowaniu gospodarstwa może stawać na równi z innymi podmiotami do przetargu ograniczonego. To jest jedyna, prawna droga dla 409 gospodarstw, które nie spełniły warunków ustawy z 2011 r. W trakcie dyskusji członkowie Federacji zgłaszali ministrowi problem, z którym nie mogą się pogodzić, a mianowicie występujące w różnych obszarach Polski zjawisko bezprawnego przedłużania dzierżaw przez poszczególnych dyrektorów oddziałów terenowych KOWR. Dotyczy on dzierżawców, którzy oddali 30 proc. ziemi i spełnili wszystkie warunki ustawy. Dobrowolność, uznaniowość i bezprawność polega na tym, że dyrektorzy nie przestrzegają także zarządzeń dyrektora generalnego KOWR. Rozstrzał czasu przedłużenia dzierżaw jest niczym nie uzasadniony i wynosi od 2 do 8 lat. Członkowie Federacji zwracali się z prośbą do ministra rolnictwa o długotrwałe przedłużanie umów dzierżawnych, bowiem długoletniość dzierżawionych gruntów daje stabilność gospodarowania i wdrażanie w nich innowacyjności.
Następnie minister omówił główne założenia Planu dla wsi, w tym: 1) pomoc rolnikom poszkodowanym przez suszę (straty sięgają już ponad 2 mld zł), 2) poszukiwanie rynków zbytu polskich produktów rolniczych, 3) zmianę formuły funduszy promocji i skierowanie z nich pieniędzy na wynagrodzenia pracowników, którzy zatrudnieni w ambasadach  polskich poszukiwać będą kontaktów i rynków zbytu polskich produktów rolnych 4) sprzedaży bezpośredniej i rolniczego handlu detalicznego, 5) utworzenia Narodowego Holdingu Spożywczego (Polski Cukier, Elewarr, rynki hurtowe i 40 spółek strategicznych), 6) dopłaty do paliwa rolniczego zużywanego przy uprawie pól i hodowli bydła. Omówione zostały także problemy 1) wieloletniego program zastępowania zagranicznej soi paszowej białkiem rodzimym (rośliny bobowate, strączkowe), 2) rozprzestrzeniających się ognisk ASF w Polsce, 3) braku odstrzału oraz niewłaściwej postawy łowczych. Przy tej okazji minister przekazał, że zatwierdzono nową stawkę - 300 zł za odstrzelonego dzika. Resort rolnictwa dysponuje także taką ilością chłodni do przechowywania padłych dzików, jaka jest potrzebna, 4) bioasekuracja i jej przestrzeganie (zmiana mentalności rolników indywidualnych) przez hodowców trzody chlewnej stała się nieomal sprawą państwową. Bioasekuracja może  w dużej mierze zatrzymać szalejący wirus ASF. Dlatego rząd skieruje pieniądze na maty bioasekuracyjne. Bioasekuracja to podstawa każdej chlewni, może ocalić stado świń przed ASF.
Minister podkreślił, że ma na swoim koncie dwie ważne decyzje: 1) wycofanie procedowania ustawy o likwidacji zwierząt futerkowych i zniesienia uboju rytualnego. Polska jest trzecim eksporterem norek w świecie (po Chinach i Danii) i nie może budżet państwa pozbywać się wpłat z eksportu. Zachowanie możliwości uboju rytualnego bydła, którego odbiorcami są głównie Muzułmanie i Żydzi to także jeden z ważniejszych polskich produktów eksportowych. 2) Przywrócenie zaprawy neonikotynoidowej do rzepaku jest tylko ruchem czasowym, bowiem Europa i świat odchodzi od takich praktyk - podkreślił minister rolnictwa.
Innym poruszonym problemem były ubezpieczenia w rolnictwie. Niechęć firm ubezpieczeniowych do ubezpieczeń upraw rolnych stała się kulą u nogi polskiego rolnictwa. Minister powiedział, że w Polsce system ubezpieczeń jest od wielu lat niesprawny. Właśnie dlatego "trzeba w tym układzie utworzyć państwowe towarzystwo ubezpieczeń wzajemnych". W posiedzeniu uczestniczyła Justyna Matys dyrektor Departamentu Gospodarki Ziemią MRiRW, której wręczono pismo do ministra rolnictwa zredagowane na posiedzeniu zarządu 21 sierpnia, dotyczące prośby Federacji o czasowym opóźnieniu procesu przekazywania gruntów przez dzierżawców, którzy nie wyłączyli 30 proc. ziemi.

21 sierpnia w Warszawie odbyło się posiedzenie zarządu Federacji. Tematami spotkania było między innymi: 1) wypracowanie stanowisk odnoszących się do zmian w sprawie związanej z obrotem ziemią rolniczą, w tym nowelizacją ustawy o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi SP z dnia 19.10.1991 r.; 2) napisanie i przekazanie pisma do ministra rolnictwa z prośbą o podjęcie decyzji o czasowym opóźnieniu procesu przekazywania UR przez dzierżawców, którzy nie wyłączyli 30 proc. areału do Zasobów do czasu uchwalenia nowej regulacji rozwiązującej istniejący problem; 3) rozpoczęcie przez resort rolnictwa prac nad prawnym uregulowaniem dzierżawy rolniczej w Polsce i przedłożenie ministrowi druku sejmowego 3231 o dzierżawie rolniczej autorstwa Federacji, procedowanego w poprzedniej kadencji Sejmu; 4) przekazanie w trakcie spotkania przykładów bezprawnego łamania prawa przez OT KOWR przy przedłużaniu dzierżaw dzierżawcom, którzy oddali 30 proc. w myśl ustawy z 16.09.2011 r. Istniejąca dowolność i uznaniowość interpretacji zarządzeń dyrektora generalnego przez OT KOWR powoduje, że jeden dzierżawca uzyskuje przedłużenie dzierżawy na 2 lata, a drugi na 8 lat. Duża część posiedzenia zarządu poświęcona była sprawom organizacyjnym.


17 sierpnia w Opolu spotkali się członkowie Porozumienia Rolników Opolszczyzny, w trakcie którego ustalono stanowisko w sprawie suszy i odszkodowań. Zostało ono skierowane do ministra Ardanowskiego. W stanowisku zaproponowane są rozwiązania, które złagodziłyby skutki suszy, jaka dotknęła rolników Opolszczyzny.  Oto one: 1) wypłata 70 proc. kwoty najbliższych płatności bezpośrednich w formie zaliczki do końca października br., 2) skierowanie wniosku przez rząd do Komisji Europejskiej o zwiększenie limitu pomocy de minimis do 30 tys. euro, 3) wprowadzenie zmian zasad szacowania szkód powstałych w wyniku suszy przez wyraźne oddzielenie produkcji roślinnej od zwierzęcej, 4) przesunięcie raty kredytu na zakup gruntów rolnych, 5) umorzenie drugiej raty czynszu dzierżawnego. W spotkaniu uczestniczył Mariusz Olejnik, prezes Opolskiego Związku Producentów Rolnych.

11 sierpnia w Ciechocinku z inicjatywy Zarządu Okręgowego Polskiego Związku Łowieckiego we Włocławku i burmistrza Ciechocinka odbył się III Kujawsko-Dobrzyński Dzień Kultury Rolniczej, Leśnej i Łowieckiej. Wydarzenie odbyło się  pod honorowym patronatem ministra rolnictwa, ministra środowiska oraz Piotra Jenocha, łowczego krajowego Polskiego Związku Łowieckiego. Mottem wydarzenia było: "Rolnictwo, leśnictwo i łowiectwo to sztuka umiejętnego gospodarowania darami przyrody dla potrzeb człowieka, bez naruszenia źródeł ich pochodzenia". Na spotkanie zostali zaproszeni rolnicy, leśnicy i łowczy z Kujaw oraz Pomorza, w tym prezes Leszek Dereziński.

9 sierpnia w Gorzowie Wlkp. z udziałem wicewojewody lubuskiego Roberta Palucha oraz przedstawicieli agencji rolniczych odbyło się posiedzenie Lubuskiego Forum Rolniczego. Spotkanie dotyczyło trudnej sytuacji rolników z tego regionu, związanej z klęską suszy i jej konsekwencjami. W piśmie do wojewody lubuskiego Władysław Dajaczaka postulowano m.in. o: wyraźne oddzielenie przy szacowaniu szkód produkcji roślinnej od produkcji zwierzęcej, dokładnej interpretacji przepisów związanych z pomocą suszową, w tym pomocą de minimis w gospodarstwach, gdzie straty nie przekraczają 30 proc. oraz pomoc dla gospodarstw gdzie straty wyniosły od 30 do 70 proc., umorzenie czynszu dzierżawnego - 2 raty, zwiększenie limitu pomocy de minimis do 30 tys. euro, dopłatę do składek na ubezpieczenie społeczne w KRUS. Ustalono, że postulaty te zostaną przesłane oddzielnym pismem do ministra Jana Krzysztofa Ardanowskiego. Z ramienia Federacji w spotkaniu uczestniczył członek zarządu Zygmunt Jodko.

6 sierpnia w gmachu Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi odbyło się posiedzenie Zespołu ds. Kształtowania Ustroju Rolnego Rady Dialogu Społecznego w Rolnictwie. W proponowanym porządku obrad znalazły się takie tematy jak: zasady działania Zespołu ds. Kształtowania Ustroju Rolnego, propozycje prawne dotyczące zmiany w ustawie o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi SP z 19.10.1991 r. oraz wypracowanie propozycji regulujących ustrój rolny w Polsce. W posiedzeniu z ramienia Federacji wzięli udział: Leszek Dereziński, prezes zarządu Federacji (członek zespołu) i Mariusz Olejnik, wiceprezes zarządu.

2 sierpnia zorganizowano spotkanie członków kapituły plebiscytu V Forum Rolniczego Gazety Pomorskiej. Jednym z członków kapituły jest Leszek Dereziński, prezes zarządu Federacji, obecny na spotkaniu. Kapituła wybrała najlepszych rolników w województwie kujawsko-pomorskim, którzy zostaną nagrodzeni w trakcie forum.

2 sierpnia w Osowej Sieni (woj. lubuskie) odbyło się spotkanie premiera Mateusza Morawieckiego i ministra rolnictwa Jana Krzysztofa Ardanowskiego z rolnikami z okolic Wschowy, Sławy, Żagania i Szprotawy. Szef rządu zapowiedział nowelizację budżetu, by zwiększyć kwoty odszkodowań dla rolników poszkodowanych przez suszę. Poruszył również temat owoców miękkich oraz sposoby zapobiegania i przeciwdziałania  różnego rodzaju nieuczciwym praktykom. Minister mówił między innymi o opłacalności produkcji zwierzęcej w kontekście rozwinięcia produkcji bydła, owiec i kóz. W spotkaniu z ramienia Federacji uczestniczyli: Zygmunt Jodko i Stanisław Zawadzki z Lubuskiego Związku Rolników.


25 lipca porządkiem obrad senackiej Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi była informacja ministra Jana Krzysztofa Ardanowskiego na temat zadań priorytetowych i planu resortu. Minister omówił osiem zadań Planu dla wsi: 1) Większe dofinansowanie do paliwa rolniczego; 2) Utworzenie Narodowego Holdingu Spożywczego; 3) Zwiększenia sprzedaży bezpośredniej i rolniczego handlu detalicznego; 4) Zdrowej polskiej żywności; 5) Wsparcia rolnictwa na terenach górskich (regionalizacja kraju); 6) Sposoby zapobiegania suszy i innym anomaliom pogodowym; 7) Rozwój polskiego przemysłu paszowego poprzez m.in. wykorzystania rodzimego białka paszowego (narodowym program uprawy bobowatych); 8) Rolnictwo dla ekologii - rozwój biogazowni i wykorzystanie odpadowej biomasy, wykorzystanie elektrowni wodnych rozwój ziół, lnu i konopi dla przemysłu: kosmetycznego, tekstylnego, papierniczego. W posiedzeniu uczestniczyła Barbara Jaworska.

24 lipca senacka Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi rozpatrzyła i przyjęła bez poprawek następujące ustawy o zmianie ustawy o: rozwoju lokalnym z udziałem lokalnej społeczności (druk 918), systemie identyfikacji  i rejestracji zwierząt (druk 913), o zmianie niektórych ustaw w celu zwiększenia efektywności prowadzonych działań kontrolnych w zakresie niektórych rynków rolnych (druk 929). W posiedzeniu uczestniczyła Barbara Jaworska.

19 lipca sejmowa Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi wysłuchała informacji ministra rolnictwa o planowanych działaniach resortu. Jan Krzysztof Ardanowski przedstawił bardzo szczegółowo ośmiopunktowy program dla wsi. Pierwszym punktem jest  zwiększenie dofinansowania do paliwa rolniczego od 1 stycznia 2019 r. (z 86 do 100 litrów) i wsparcie dla producentów bydła poprzez zwrot akcyzy zawartej w cenie zakupionego paliwa w ilości 30 litrów na Dużą Jednostkę Przeliczeniową. Na ten cel zostanie wydanych z budżetu państwa 1 mld 180  mln zł. Kolejny punkt to utworzenie Narodowego Holdingu Spożywczego, w skład którego wejdą spółki Skarbu Państwa: Krajowa Spółka Cukrowa, Elewarr, rynki hurtowe i spółki strategiczne SP. Celem stworzenia holdingu będzie stabilizacja rynków rolnych. Zwiększona zostanie sprzedaż bezpośrednia i rolniczy handel detaliczny oraz  kwota wolna od podatku dla żywności sprzedawanej przez rolników z 20 tys. do 40 tys. Po przekroczeniu tej kwoty obowiązywać będzie niski podatek w wysokości 2 proc. Kolejnym punktem planu jest uregulowanie, rozwój i wsparcie rolnictwa ekologicznego, oznakowanie produktów żywnościowych, nie zawierających GMO i skuteczny system kontroli w tym zakresie. Powstanie specjalny program wsparcia rolnictwa na terenach górskich (hodowla bydła mięsnego, owiec, kóz, a także uprawa soi). Przy często występujących w Polsce anomaliach pogodowych potrzebne jest przeciwstawienie się tym zjawiskom (suszy, deszczom nawalnym, wiatrom etc.). Poprawa żyzności gleb w Polsce poprzez szerokie stosowanie nawozów przyjaznych środowisku, poprawienie pH gleby (wapnowanie), program retencji wodnej oraz budowę systemów melioracji, w tym nowoczesnych systemów irygacyjnych to dobra droga do zatrzymania wody w glebie. Polskie  pasze to kolejne zadanie polegające na rozszerzeniu uprawy roślin bobowatych, w tym soi (zaczęto uprawiać  i osiągają dobre plony na Podkarpaciu) jako roślin dostarczających wartościowe białko dla sektora paszowego. Uprawa tych roślin poprawi także żyzność gleb w Polsce. Zwiększone zostanie także wykorzystanie białka paszowego z nasion rzepaku. W programie dla rolnictwa i wsi zwrócono w punkcie ostatnim uwagę na rozwój biogazowni i elektrowni wodnych, a więc rozwój OZE. W założeniach nowego planu przedstawionego przez ministra Ardanowskiego dostrzeżono rolę i znaczenie upraw ziół, lnu i konopi, które mają zastosowanie w ziołolecznictwie, kosmetykach, a także w przemyśle tekstylnym (len, konopie) i produkcji papieru. W posiedzeniu uczestniczył prezes Leszek Dereziński.

18 lipca na kolejnym posiedzeniu komisja wysłuchała informacji na temat występowania nowych przypadków ASF oraz propozycji rozwiązań wobec narastającego zagrożenia. Sekretarz stanu w Ministerstwie Środowiska - Małgorzata Golińska - poinformowała, że ministerstwo na bieżąco monitoruje skalę pozyskania dzików. Od kwietnia do końca czerwca br. myśliwi odstrzelili 70 tys. sztuk dzików. W gestii resortu środowiska jest też poszukiwanie padłych dzików na teranie Lasów Państwowych. W poszukiwaniach poza myśliwymi i leśniczymi biorą udział żołnierze. Do końca maja br. znaleziono 1,2 tys. dzików, z czego u połowy stwierdzono wirus ASF. Wszystkie padłe dziki zutylizowano na koszt Lasów Państwowych. Strefę odstrzału sanitarnego rozszerzono z 50 km od wschodnich granic Polski do 150 km, oprócz tego dziki odstrzeliwane są wzdłuż głównych szlaków komunikacyjnych.
Opłata za odstrzał dzików w ramach polowań i odstrzału sanitarnego została ustalona na 650 zł za lochę i 300 za pozostałe dziki. 700 zł to koszt utylizacji jednego dzika i ten koszt ponosi Inspekcja Weterynaryjna.
Wiceminister Szymon Giżyński podkreślił, że zostanie zwiększona liczba laboratoriów badających próbki pod kątem ASF. Oprócz Instytutu Weterynaryjnego w Puławach badania będą prowadzone także w Zduńskiej Woli, Krośnie, Siedlcach, Katowicach, Poznaniu i Gdańsku. W posiedzeniu uczestniczyli: dyrektor generalny Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa - Piotr Serafin, prezes Krajowej Rady Lekarsko-Weterynaryjnej - Jacek Łukaszewicz oraz prezes Krajowej Rady Izb Rolniczych - Wiktor Szmulewicz.  W posiedzeniach Federację reprezentowała Barbara Jaworska.

18 lipca Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi rozpatrzyła uchwałę Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o ochronie roślin (druk 2736). Senat zgłosił trzy poprawki i komisja wniosła o ich przyjęcie. Poprawki miały na celu m.in. dodanie pouczeń - gdy przepis nakazuje organowi wezwać stronę postępowania do uzupełnienia lub poprawienia pisma - "nieuzupełnienie lub niepoprawienie wniosku spowoduje pozostawienie go bez rozpoznania, a niepoprawienie błędów lub pomyłek w informacjach podanych we wniosku spowoduje wykreślenie podmiotu z rejestru przedsiębiorców lub odpowiednio z rejestru eksporterów". W posiedzeniu uczestniczył wiceminister Szymon Giżyński.

13 lipca w trakcie posiedzenia komisja rolnictwa dokonała zmian w składzie prezydium. W miejsce posła Jana Krzysztofa Ardanowskiego (PiS), który został powołany na stanowisko ministra rolnictwa, komisja wybrała na zastępcę przewodniczącego komisji posła Krzysztofa Jurgiela (PiS).

13 lipca porządkiem obrad sejmowej Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi było pierwsze czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy o systemie identyfikacji i rejestracji zwierząt, które uzasadniał sekretarz stanu w MRiRW - Szymon Giżyński. Projekt ma na celu zwiększenie elastyczności w wyborze stosowanych przez hodowców metod znakowania świń, uproszczenie i zmniejszenie obciążeń administracyjnych w zakresie wykonywania spisów zwierząt oraz w zakresie informacji, jakie posiadacze zwierząt są obowiązani przekazywać do ARiMR oraz zmniejszenie obciążeń dla właścicieli koniowatych.

12 lipca Polsko-Gruzińskie Forum Biznesu w imieniu Krajowej Izby Gospodarczej i Ambasady Gruzji w RP zorganizowało konferencję nt. "Prowadzenie działalności gospodarczej i inwestycji w Gruzji - zalety i możliwości". Celem spotkania było ułatwienie bezpośrednich kontaktów między gruzińskimi firmami i potencjalnymi partnerami z UE. Z ramienia Federacji w spotkaniu uczestniczył wiceprezes Waldemar Rolewski.

12 lipca w Puławach, w siedzibie Państwowego Instytutu Weterynaryjnego - PIB, w Weterynaryjnym Centrum Kształcenia Podyplomowego odbyła się konferencja pt. "Afrykański pomór świń - aktualne dane epidemiologiczne i administracyjne, bioasekuracja - podstawą ochrony stad hodowlanych". Konferencję rozpoczął minister Jan Krzysztof Ardanowski. Temat główny przedstawił Krzysztof Niemczuk, dyrektor PIW, zaś administracyjne metody zwalczania ASF - wiceminister Rafał Romanowski. Federację reprezentowali przedstawiciele Krajowego Związku Pracodawców Producentów Trzody Chlewnej, który jest członkiem Federacji.

11 lipca w Sierpowie k. Ozorkowa (woj. łódzkie) w restauracji Zatoka odbył się zjazd Federacji Związków Pracodawców - Dzierżawców i Właścicieli Rolnych, który składał się z dwóch części. Pierwsza dotyczyła spraw organizacyjnych Federacji, a druga poświęcona była omówieniu bieżących problemów rolnictwa. Zjazd otworzył prezes zarządu Leszek Dereziński, stwierdzając jego prawomocność (dobra frekwencja delegatów). Przewodniczącym zjazdu został wybrany Zygmunt Jodko, wiceprzewodniczącym Grzegorz Swiątek, a sekretarzem Waldemar Rolewski. W głosowaniu delegaci udzielili absolutorium za 2017 r. władzom Federacji, czyli zarządowi, radzie i komisji rewizyjnej. Według załączonego porządku obrad, prezesi związków regionalnych przedstawili: zrealizowane działania w swoich regionach w latach 2017/2018, propozycje wysokości składek członkowskich na lata 2018/2019 (zostały na obecnym poziomie), nakreślili kierunki działalności Federacji na kolejny okres, postanowili nie zmieniać nazwy Federacji. Delegaci zjazdu w części ogólnej wysłuchali zaproszonych gości: Aleksandry Szelągowskiej, dyrektora Departamentu Finansów MRiRW i Katarzyny Średniackiej, które omówiły nowe projekty dotyczące pomocy przy wystąpieniu niekorzystnych zjawisk atmosferycznych (w tym roku suszy), Justyny Matys, dyrektora Departamentu Gospodarki Ziemią, która w swojej wypowiedzi dała nadzieję zgromadzonym, że nowy minister rolnictwa Jan Krzysztof Ardanowski jest zwolennikiem dzierżawy jako jednej z korzystniejszych form gospodarowania ziemią rolną w Polsce i popiera towarowe gospodarstwa rolne. Piotr Jadźwiński z centrali KOWR omówił przedłużanie umów, doprecyzowując zasady składania wniosków dzierżawnych. Dyrektor OT KOWR w Łodzi Janusz Ciesielski odczytał list dyrektora generalnego KOWR Piotra Serafina skierowany do członków Federacji,a także omówił działania KOWR w woj. łódzkim. Dyrektorzy Przedstawicielstwa Unii Europejskiej w Polsce: Sebastian Rysz i Adam Poślednik zaprezentowali nowe wieloletnie ramy finansowe w UE na lata 2021-2027 i zmienione zasady reformy WPR (nie będzie zazieleniania). Wystąpili także sponsorzy Federacji: Artur Markowski, dyrektor z ING Banku Śląskiego, który podziękował Federacji za współpracę, zaś przedstawiciele firm BAYER i ADOB przedstawili ofertę nowych produktów dla rolnictwa. Wystąpili i podziękowali za zaproszenie na zjazd: Franciszek Nowak, prezes Polskiego Towarzystwa Rolniczego, Jacek Staciwa, prezes Krajowego Związku Rewizyjnego Rolniczych Spółdzielni Produkcyjnych i  Emmanuelle Mikosz z ELO.

10 lipca senacka Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi rozpatrzyła ustawę o zmianie ustawy o organizacji rynku mleka i przetworów mlecznych. Ustawa zmienia organ upoważniony do wymierzania kar pieniężnych z tytułu nieprzekazania przez podmioty skupujące mleko do dyrektorów oddziałów terenowych KOWR informacji miesięcznych dotyczących ilości skupionego mleka z dyrektorów oddziałów terenowych ARiMR na dyrektorów oddziałów terenowych KOWR. Ustawę przedstawił Rafał Romanowski, podsekretarz stanu w MRiRW.

9 lipca porządkiem posiedzenia senackiej Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi była sytuacja kryzysowa w związku z wystąpieniem suszy na terenie kraju i działania rządu w zakresie pomocy dla gospodarstw dotkniętych klęską. Informację na ten temat przedstawił podsekretarz stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi Rafał Romanowski. Według danych IUNiG w Puławach, stwierdzono wystąpienie suszy rolniczej na terenie całej Polski. Dotknęła ona upraw zbóż jarych, ozimych, rzepaku, kukurydzy, upraw krzewów owocowych, truskawek, drzew owocowych, a także warzyw gruntowych. Najgorsze skutki suszy odnotowano na terenie województw: wielkopolskiego, podlaskiego, lubelskiego, pomorskiego, mazowieckiego, lubuskiego, zachodniopomorskiego i kujawsko-pomorskiego. Rolnicy poszkodowani w wyniku wystąpienia suszy mogą ubiegać się o: 1) kredyty preferencyjne na wznowienie produkcji, 2) udzielenie pomocy przez KRUS na wniosek rolnika w opłacaniu bieżących składek na ubezpieczenie społeczne, 3) odroczenie i rozłożenie na raty płatności z tytułu umów sprzedaży i dzierżawy nieruchomości Zasobu WRS oraz 4) ulg w opłatach czynszu lub umorzenia raty płatności czynszu z tytułu umów dzierżawy. Po zakończeniu prac powołanych przez wojewodów komisji szacujących szkody, zostaną uruchomione wypłaty poszkodowanym rolnikom. W posiedzeniu uczestniczył Waldemar Rolewski, wiceprezes zarządu Federacji.


28 czerwca w Opolu odbył się zjazd Opolskiego Związku Producentów Rolnych, w trakcie którego wybrano nowy, 4-osobowy zarząd związku. Prezesem organizacji na kolejną, 2-letnią kadencję został wybrany Mariusz Olejnik. Poza tym omawiano nurtujące problemy rolników, a także wybrano delegatów na zjazd Federacji.

27 czerwca w Szczecinie odbyło się spotkanie Federacji reprezentowanej przez: Leszka Derezińskiego, Feliksa Skotnickiego oraz Kazimierza Stoltmana z  Julianem Sierpińskim, prezesem Zachodniopomorskiej Izby Rolniczej. Kluczowym tematem rozmów były problemy zachodniopomorskiego rolnictwa, a także właściwego  zagospodarowania ziemi Skarbu Państwa w tym regionie.

27 czerwca odbyły się dwa posiedzenia sejmowej Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Pierwsze posiedzenie dotyczyło informacji resortu rolnictwa nt. sytuacji kadrowo-finansowej w inspekcjach odpowiedzialnych za bezpieczeństwo żywności w kontekście realizacji zadań na rzecz  rolnictwa, konsumentów i wymiany handlowej. Na kolejnym posiedzeniu minister Jan Krzysztof Ardanowski przedstawił informację o rozwiązaniach pomocowych dla gospodarstw dotkniętych suszą. W posiedzeniach uczestniczyła Barbara Jaworska.

26 czerwca senacka Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi obradowała dwa razy. Porządkiem obrad pierwszego posiedzenia była kondycja Polskiej Spółki Cukrowej i informacja Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi na temat sytuacji na rynku cukru i działań rządu w zakresie stabilizacji rynku. Na kolejnym posiedzeniu komisja rozpatrzyła ustawę o zmianie ustawy - Prawo łowieckie oraz niektórych innych ustaw. Ustawa  (druk senacki 872) modyfikuje obecny model szacowania szkód łowieckich, poprzez przekazanie wojewódzkim ośrodkom doradztwa rolniczego zadań dotychczas przypisanych gminom i ich jednostkom pomocniczym. W posiedzeniach uczestniczyła Barbara Jaworska.

22 czerwca w gmachu resortu rolnictwa odbyła się pierwsza Rada Dialogu Społecznego w Rolnictwie z udziałem nowego ministra ministra Jana Krzysztofa Ardanowskiego. Porządkiem obrad była m.in.: dyskusja na temat aktualnej sytuacji w polskim rolnictwie wraz z omówieniem propozycji zmian aktów pranych dotyczących: ustawy o zmianie niektórych  dotyczących w celu ułatwienia sprzedaży żywności przez rolników, o restrukturyzacji zadłużenia podmiotów prowadzących gospodarstwa rolne, o znakowaniu produktów wytworzonych bez GMO. Kolejnym punktem była informacja ministra na temat propozycji stanowiska rządu w zakresie WPR na lata 2021-2027 oraz Wieloletnich Ram Finansowych. W posiedzeniu uczestniczył Leszek Dereziński, który jest członkiem rady z ramienia Federacji ZPDiWR.

21 czerwca  w Prusicach koło Trzebnicy odbył się XXXI Letni Zjazd Dolnośląskiego Związku Dzierżawców i Właścicieli Nieruchomości Rolnych. Tematami wiodącymi były: rozwój obszarów wiejskich i rolnictwa dolnośląskiego do 2030 roku, zagadnienia z zakresu działalności KOWR, ze szczególnym uwzględnieniem zasad obrotu ziemią i sposobu przedłużania umów dzierżawy, analiza rynków produktów rolnych w 2018 roku.

22 czerwca odbyła się pierwsza konferencja prasowa ministra Jana Krzysztofa Ardanowskiego. Głównym tematem była susza i jej skutki. W konferencji  uczestniczył prezes Leszek Dereziński oraz Barbara Jaworska.

13 czerwca sejmowe komisje Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa oraz Rolnictwa i Rozwoju Wsi rozpatrzyły poselski projekt ustawy o zmianie ustawy - Prawo łowieckie oraz niektórych innych ustaw (druk nr 2575). W posiedzeniu uczestniczył minister środowiska - Henryk Kowalczyk. Federację reprezentowała Barbara Jaworska.

13 czerwca na kolejnym posiedzeniu komisja rozpatrzyła i zaopiniowała dla Komisji Finansów Publicznych Sprawozdanie z wykonania budżetu państwa za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2017 r. Po wysłuchaniu przedstawicieli Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz stanowiska NIK Komisja Sejmowa RiRW pozytywnie zaopiniowała sprawozdanie z wykonania budżetu państwa. Upoważniono posła Jerzego Małeckiego (PiS), który zaprezentował powyższe stanowisko na posiedzeniu Komisji Finansów Publicznych. W posiedzeniu uczestniczyli: sekretarz stanu w MRiRW - Jacek Bogucki i zastępca prezesa ARiMR Krzysztof Szymborski.
Tematem kolejnego posiedzenia komisji było kontynuowanie pierwszego czytania poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o bezpieczeństwie żywności i żywienia (druk 1716). Projekt ma na celu umożliwienie rolnikom sprzedaży swoich produktów na rzecz osób prawnych, fizycznych, które prowadzą pozarolniczą działalność gospodarczą m.in.: do sklepów, stołówek i restauracji. Po przeprowadzonej dyskusji Komisja przyjęła wniosek o odrzucenie ww. projektu ustawy. W posiedzeniu uczestniczyli: sekretarz stanu w MRiRW - Zbigniew Babalski oraz zastępca głównego inspektora sanitarnego - Grzegorz Hudzik. W posiedzeniach uczestniczyła Barbara Jaworska.

13 czerwca porządkiem obrad sejmowej komisji rolnictwa było pierwsze czytanie i rozpatrzenie projektu ustawy o zmianie ustawy o organizacji rynku mleka i przetworów mlecznych (druk 2547), który przedstawił sekretarz stanu w resorcie rolnictwa - Jacek Bogucki. Projekt ma na celu zniesienie obowiązującego w przepisach podziału kompetencji pomiędzy Krajowym Ośrodkiem Wsparcia Rolnictwa a Agencją Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w zakresie przekazywanych przez podmioty skupujące mleko miesięcznych informacji o ilości skupionego mleka. W projekcie zmienia się organ upoważniony do wymierzania kar pieniężnych z tytułu nie przekazania przez podmioty skupiające mleko do dyrektorów oddziałów terenowych KOWR miesięcznych informacji dotyczących ilości skupionego mleka - z dyrektora oddziału regionalnego ARiMR na dyrektora oddziału terenowego KOWR. Komisja przyjęła sprawozdanie w brzmieniu przedłożenia. Posłem sprawozdawcą został Kazimierz Gwiazdowski (PiS).

12 czerwca  w Warszawie odbyło się seminarium z udziałem Jerzego Plewy, dyrektora generalnego w Dyrekcji Generalnej ds. Rolnictwa i Obszarów Wiejskich w Komisji Europejskiej. Plewa przedstawił prezentację dotyczącą propozycji legislacyjnych KE dla WPR na lata 2021-2027. Celem seminarium było zaznajomienie z propozycjami Komisji Europejskiej w zakresie kształtowania WPR po 2020 roku. W seminarium uczestniczyli: Mariusz Olejnik, wiceprezes zarządu Federacji oraz Barbara Jaworska.

8 czerwca Poznańska Hodowla Roślin Sp. z o.o. zorganizowała Dni Pola Nagradowice. W programie wydarzenia znalazły się ciekawe wykłady, m.in. na temat: systemu rejestracji odmian roślin rolniczych w Polsce, aktualnego stanu realizacji Białkowego Programu Wieloletniego, rynku roślin strączkowych. Poletka demonstracyjne odmian roślin zbożowych i bobowatych - to obok wykładów praktyczna część spotkania. W wydarzeniu uczestniczył prezes Leszek Dereziński.

7 czerwca w warszawskiej siedzibie Federacji odbyło się posiedzenie zarządu, prezesów związków regionalnych i komisji rewizyjnej, którego celem było omówienie spraw organizacyjnych. Między innymi rozpatrzono i ustosunkowano się do  sprawozdania rzeczowego i finansowego zarządu za 2017 r., a także podjęto ważne uchwały, które przyspieszą prace organizacji w przyszłości. Wyznaczono datę i miejsce zjazdu Federacji (11 lipca w Ozorkowie, woj. łódzkie), a także nakreślono plan działań w celu jego przygotowania.

6 czerwca sejmowa komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi rozpatrzyła informację NIK o wynikach kontroli na temat funkcjonowania spółek hodowli roślin o szczególnym znaczeniu dla gospodarki narodowej. Informację przedstawili: wiceprezes NIK - Ewa Polkowska oraz dyrektor Departamentu Rolnictwa i Rolnictwa i Rozwoju Wsi NIK - Waldemar Wojnicz. Na kolejnym posiedzeniu komisja rozpatrzyła informację ministrów infrastruktury oraz rolnictwa na temat odszkodowań dla rolników za nieruchomości przejęte z mocy prawa. Z informacji przekazanych Ministerstwu Infrastruktury przez Generalną Dyrekcję Dróg i Autostrad wynika, że średnie ceny gruntów rolnych przejmowanych pod drogi krajowe w województwach są zróżnicowane i kształtują się na poziomie od 10 do 40 tys. za hektar. Wartość gruntu rolnego na potrzeby ustalenia odszkodowania z nieruchomości przejętych na cele realizacji inwestycji drogowych określają rzeczoznawcy majątkowi. W dyskusji podawane były przykłady nierzetelnych wycen, przewlekłego postępowania administracyjnego, krzywdzącego traktowania rolników, a także kwestii gwarantowanych konstytucyjnie  słusznych odszkodowań. Przedstawiano przykłady  wyceny budynków - głównie budynków inwentarskich i zaniżone zazwyczaj  odszkodowania za takie obiekty. Uzyskane pieniądze z wycen  nie pozwalają na odbudowę potencjału gospodarstwa czy odnowienie produkcji w innym miejscu. W posiedzeniach wzięła udział Barbara Jaworska.

5 czerwca na kolejnym posiedzeniu, komisja rolnictwa rozpatrzyła informację MRiRW na temat produkcji żywności jako szansy polskiego rolnictwa, innowacyjnych rynków rolnych dla zrównoważonego rolnictwa oraz procesów koncentracji w przemyśle rolno-spożywczym w Polsce i na świecie. Informację przedstawił Jacek Bogucki, sekretarz stanu w MRiRW. Na tym samym posiedzeniu komisja rozpatrzyła informację resortu rolnictwa na temat programu zainicjowanego przez Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu pt. "Dolny Śląsk, Zielona Dolina Żywności i Zdrowia". Założeniem programu jest powiązanie przyszłości Dolnego Śląska - przy współpracy środowisk naukowych i przedsiębiorstw związanych  z rozwojem sektora rolno-spożywczego. Dobre warunki do produkcji rolniczej w tym regionie wykorzystane są w niewielkim stopniu. Program ma zmienić tę sytuację i polepszyć jakość życia społeczeństwa w tym regionie. W posiedzeniu uczestniczył Waldemar Rolewski.

5 czerwca w porządku obrad sejmowej Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi znalazła się prezentacja sprawozdania Europejskiego Trybunału Obrachunkowego "Przyszłość Wspólnej Polityki Rolnej", którą przedstawiał Janusz Wojciechowski, członek ETO. Z raportu wynika między innymi, że cele WPR powinny być spójne z celami innych polityk unijnych i winny przedstawiać jasną wizję rozwoju rolnictwa na dalszy okres, przynajmniej do 2050 roku. W posiedzeniu uczestniczyli: Waldemar Rolewski, wiceprezes zarządu Federacji i Barbara Jaworska z biura Federacji.


29 maja w Warszawskim Domu Technika NOT odbył się Sprawozdawczy Zjazd Delegatów Krajowego Związku Plantatorów Buraka Cukrowego, w którym wziął udział jako delegat prezes Leszek Dereziński. Oprócz spraw organizacyjnych związanych ze zjazdem dyskutowano o bardzo złej sytuacji na rynku cukru i w sektorze buraka cukrowego, którego powodem jest zniesienie systemu kwotowania, a w konsekwencji spadek cen.

28 maja w siedzibie Lubuskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Kalsku (woj. lubuskie) odbyło się  posiedzenie pięciu związków należących Federacji. Porządkiem obrad były m.in. informacja o działalności tych związków, w tym współpraca z KOWR i organizacjami rolniczym, informacja o porozumieniu ponadregionalnym podpisanym w Brodach, a także podsumowanie działalności zarządu Federacji za okres czerwiec 2017 r. - kwiecień 2018 r., a także dyskusja nad planem działania Federacji w najbliższym czasie. W posiedzeniu wzięli udział prezesi: Zygmunt Jodko, Mariusz Olejnik, Romuald Jankowski, Hubert Kulesza, Waldemar Dobrowolski oraz Władysław Butor.

28 maja w siedzibie Związku Pracodawców - Dzierżawców i Właścicieli Rolnych w Bydgoszczy odbyło się posiedzenie związku. Omawiano sprawy organizacyjne związku, problemy, w tym członkostwo związku w Klubie Biznesu Polska-Ukraina, posiedzenia Zespołu Doradczego ds. Wsi i Rolnictwa, spotkanie członków prezydium Sejmiku Gospodarczego oraz spotkanie z senatorem Józefem Łyczakiem. Ustalono także plan prac dotyczący V edycji Europejskiego Kongresu Menadżerów Agrobiznesu oraz 25-lecia Związku w Bydgoszczy. W spotkaniu uczestniczył Leszek Dereziński, prezes zarządu Federacji.

24 maja Związek Pracodawców - Dzierżawców i Właścicieli Rolnych, Kujawsko-Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego i spółka Bactotech zorganizowały w Minikowie konferencję "Mikrobiologia w rolnictwie".  Omówiono m.in. rolę drobnoustrojów w prawidłowym funkcjonowaniu gleby, preparaty użyźniające glebę, mapowanie pól, ekonomiczne prowadzenie gospodarstwa rolnego zgodnie z naturą, mapowanie pól z powietrza, a także wpływ mikroorganizmów na rozwój i plonowanie roślin. W konferencji uczestniczyli Roman Wiatrowski i Leszek Dereziński.

23 maja w Warszawie odbyło się posiedzenie Zespołu ds. Kształtowania Ustroju Rolnego Rady Dialogu Społecznego w Rolnictwie. W porządku obrad były: informacja o pracy zespołu za 2-letni okres pracy które przedstawił Leszek Dereziński, następnie odbyły się wybory przewodniczącego zespołu. Na zaproszenie przewodniczącego zespołu przybyli: wiceminister rolnictwa Zbigniew Babalski, Zbigniew Abramowicz zastępca dyrektora Departamentu Gospodarki Ziemią MRiRW i Waldemar Micek reprezentujący KOWR. Minister Babalski przedstawił plany przeprowadzenia projektu ustawy o zmianie ustawy o ukur, zaznaczając, że w drugiej połowie 2018 roku ustawa powinna znaleźć się na biurku prezydenta Dudy. Poinformował także, że trwają bardzo zaawansowane prace dotyczące tzw. konstytucji dla wsi, która będzie całościowo ujmować problemy rolników i obszarów wiejskich. W przeprowadzonych tajnych wyborach nowym przewodniczącym na kolejne 2 lata został Franciszek Nowak, prezes Polskiego Towarzystwa Rolniczego.

21 maja z okazji 100-lecia odzyskania niepodległości i Święta Ludowego w gmachu resortu rolnictwa odbyły się uroczystości wraz z odsłonięciem tablicy pamiątkowej pt. "Niepodległa RP w hołdzie polskim rolnikom" w asyście pocztów sztandarowych szkół i organizacji rolniczych.

20 maja Kutnowska Hodowla Buraka Cukrowego i burmistrz Kłodawy zorganizowali XII Krajowe Święto Kwitnącego Rzepaku. Uroczystość rozpoczęła się wyjazdem na poletka, a następnie w siedzibie gminnego Ośrodka Kultury w Kłodawie rozpoczęło się seminarium nt. nasion oleistych jarych, a zwłaszcza rzepaku. Omawiane były m.in. tematy: efektywność energetyczna, wartość przedplonowa, masa makro i mikroskładników w resztkach pożniwnych oraz plon pszenicy ozimej uprawianej po przedplonach oleistych. W wydarzeniu uczestniczyli: Leszek Dereziński i Roman Wiatrowski.

18 maja w gmachu MRiRW obradował Zespół ds. Produktów Pochodzenia Roślinnego pod przewodnictwem Wojciecha Mojzesowicza. Tematami omawianymi były: informacja KOWR na temat skupu zbóż i nasion roślin oleistych w sezonie 2017-2018 r., omówienie projektu rozporządzenia MRiRW zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania płatności bezpośrednich i płatności niezwiązanej do tytoniu oraz informacje na temat nowych zasad korzystania z wody do produkcji szkółkarskiej. W posiedzeniu uczestniczył prezes Leszek Dereziński.

17-19 maja w Wiedniu miało miejsce seminarium organizacji COPA-GEOPA pod patronatem Komisji Europejskiej we współpracy z organizacją EFFAT. Tematem przewodnim były koszty pracy. Eksperci na podstawie wypełnionych przez poszczególne państwa kwestionariuszy dokonywali analizy porównawczej. Problem braku siły roboczej w rolnictwie jest coraz bardziej zauważalny. Wzrastające koszty zatrudnienia powodują w wielu państwach brak opłacalności w całości zbiorów. W większości krajów regulacje dot. kosztów pracy oderwane są od rentowności pracodawców. W trakcie debaty Waldemar Rolewski, wiceprezes zarządu Federacji apelował, aby COPA-GEOPA walczyła o zwiększenie dopłat bezpośrednich, a co najmniej o ich utrzymanie na dotychczasowym poziomie.

11 maja w gmachu resortu rolnictwa odbyło się posiedzenie Rady Dialogu Społecznego w Rolnictwie pierwszej kadencji. Było to kolejne spotkanie przedstawicieli organizacji rolniczych wchodzących w skład rady z kierownictwem MRiRW. Rada została powołana w kwietniu 2016 roku. W jej skład weszli przedstawiciele 103 organizacji rolniczych (organizacje branżowe, związki zawodowe, organizacje producentów żywności, przetwórców i handlu). Ze względu na upływ kadencji przewodniczącego, wybrano nowego. Szefową Rady została Agnieszka Maliszewska, dyrektor Polskiej Izby Mleka. Spotkanie było burzliwe i trwało kilka godzin. Podczas dwuletniej kadencji rada odbyła 10 spotkań, kilkanaście razy spotykały się także zespoły eksperckie. W posiedzeniu Rady Dialogu Społecznego uczestniczył Leszek Dereziński, prezes zarządu Federacji, a jednocześnie przewodniczący Zespołu ds. KUR.

9 maja w gmachu resortu rolnictwa miała miejsce prezentacja firmy Paratechnica Biuro Rzeczoznawców nt.  kompleksowego systemu likwidacji szkód łowieckich. Program, który został uczestnikom spotkania przedstawiony odnosił się do 2008 r. (a więc nijak nie uwzględniał zmian znowelizowanej niedawno ustawy). Przedstawiciele ministerstwa środowiska, PZŁ, leśnicy i organizacje rolnicze, w tym Federacja i KRIR  negatywnie ocenili przedstawiony drogi w obsłudze  program komputerowy (25 mln zł rocznie). Sugerowano, by znowelizowane niedawno Prawo łowieckie w zakresie likwidacji szkód łowieckich od nowa  znowelizować. W związku z tym, że sołtysi nie chcą wyliczać szkód, a leśnicy nie mogą sobie poradzić ze szkoleniami (dano im na tę czynność 20 dni) powstał całkowity paraliż. W posiedzeniu uczestniczyli: Tadeusz Mochalski, członek rady Federacji i Barbara Jaworska.

9 maja w siedzibie PGR Bródno odbyło się posiedzenie członków Związku Pracodawców Rolnych w Warszawie. W trakcie posiedzenia prezes Waldemar Rolewski omówił aktualne problemy Federacji, a w szczególności te dotyczące prac nad uwagami do projektu ustawy o ukur i nowelizacji ustawy o nieruchomościach rolnych. Odniósł się także do spotkania kierownictwa MRiRW i KOWR z członkami Federacji, które miało miejsce 25 kwietnia w gmachu resortu rolnictwa, a także do działalności Federacji na forum europejskim w organizacji COPA-GEOPA. Członkowie warszawskiego związku przedstawiali swoje problemy związane z prowadzeniem gospodarstw.

8-9 maja w Poznaniu odbyły się Międzynarodowe Targi Polagra Food 2018. Promowane były produkty najwyższej jakości, które posiadają certyfikaty jakości, w tym znak ministerialnego programu Poznaj Dobrą Żywność.

8 maja odbyło się drugie posiedzenie senackiej Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi, którego porządkiem obrad była informacja ARiMR o bieżącej działalności, realizacja płatności bezpośrednich i PROW na lata 2014-2020, w tym działania: inwestycyjne i premiowe, obszarowe oraz realizacja mechanizmów rynkowych przejętych przez ARiMR 1 września 2017 r. (utworzenie KOWR). W ramach realizacji pomocy dla rolnictwa oraz obszarów wiejskich w latach 1994-2018, ARiMR wypłaciła beneficjentom 304,7 mld zł. Blisko 52 proc. środków przeznaczono na system wsparcia bezpośredniego, pomoc krajowa stanowiła 7,45 wydatków. Od 1 grudnia 2017 r. do 30 kwietnia 2018 r. w ramach płatności bezpośrednich agencja wypłaciła 12,5 mld zł, co stanowi blisko 84 proc. dostępnych środków. W posiedzeniu uczestniczył Waldemar Rolewski, wiceprezes zarządu Federacji i Barbara Jaworska.

8 maja porządkiem obrad senackiej Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi była informacja nt. działań w zakresie pozyskiwania alternatywnych źródeł białka zamiast  białka soi genetycznie modyfikowanej w żywieniu zwierząt. Temat omówił Zbigniew Babalski, sekretarz stanu w MRiRW. Na 1 stycznia 2019 r. przewidziano termin wejścia w życie zakazu wytwarzania, wprowadzania do obrotu i stosowania w żywieniu pasz GMO. W związku z tym konieczne stało się znalezienie zastępczych, wysokobiałkowych materiałów paszowych, porównywalnych pod względem ekonomicznym i jakościowym z paszami sojowymi GMO. W posiedzeniu uczestniczyli pracownicy KOWR i NIK. Federację reprezentowała Barbara Jaworska.

7 maja minister Krzysztof Jurgiel i Jerzy Wierzbicki, prezes zarządu Polskiego Zrzeszenia Producentów Bydła Mięsnego, zaprosili na konferencję prasową nt. Strategii rozwoju sektora wołowiny i działania resortu na rynku warzyw. Wyniki prac nad tym dokumentem, opracowanym przez Radę Sektora Wołowiny zostały przedstawione wcześniej, tj. 27 kwietnia br. podczas spotkania z ministrem Jurgielem. Strategia Polska Wołowina 2022 przewiduje cztery działania: 1) trwały i zrównoważony rozwój sektora wołowiny; 2) wzrost rentowności łańcucha dostaw wołowiny kulinarnej i sprawiedliwy podział zysków w łańcuchu produkcyjnym; 3) innowacyjny oraz inteligentny rozwój branży i 4) integrację łańcucha wartości w duchu przejrzystości i dzielenia wspólnych wartości oraz celów. Radę Sektora Wołowiny tworzy sześć organizacji branżowych - sygnatariuszy porozumienia: Polski Związek Hodowców i Producentów Bydła Mięsnego; Polskie Zrzeszenie Producentów Bydła Mięsnego; Federacja Związków Pracodawców - Dzierżawców i Właścicieli Rolnych; Unia Producentów i Pracodawców Przemysłu Mięsnego; Stowarzyszenie Rzeźników i Wędliniarzy Rzeczypospolitej Polskich i Związek Polskie Mięso. Prezesi: Zygmunt Jodko i Waldemar Dobrowolski reprezentujący Federację pracują w Radzie Sektora Wołowiny od 2016 r. W konferencji prasowej uczestniczyła Barbara Jaworska z biura Federacji.

7 maja w gmachu Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi odbyło się posiedzenie Rady Dialogu Społecznego w Rolnictwie. Porządkiem obrad było: przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia, informacja przewodniczących zespołów z prac w pierwszej kadencji, dyskusja nad regulaminem rady i przygotowanie ewentualnej rekomendacji do zmian. W posiedzeniu uczestniczył Leszek Dereziński, prezes zarządu Federacji, a jednocześnie przewodniczący Zespołu ds. Kształtowania Ustroju Rolnego Rady Dialogu Społecznego w Rolnictwie.


27 kwietnia w resorcie rolnictwa odbyło się spotkanie przedstawicieli Rady Sektora Wołowiny z ministrem rolnictwa w celu zaprezentowania wyników prac nad dokumentem strategii rozwoju sektora wołowiny opracowanego przez branżowe organizacje rolnicze i przetwórców mięsa wołowego. W spotkaniu wziął udział Waldemar Dobrowolski, członek zarządu Federacji.

25 kwietnia w gmachu Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi odbyło się spotkanie ministra Krzysztofa Jurgiela z przedstawicielami Federacji Związków Pracodawców - Dzierżawców i Właścicieli Rolnych. Gośćmi zaproszonymi byli także: Witold Strobel, dyrektor generalny KOWR, Zbigniew Abramowicz, zastępca dyrektora Departamentu Gospodarki Ziemią MRiRW oraz Joanna Czapla, dyrektor Departamentu Płatności Bezpośrednich MRiRW. Głównym tematem spotkania był projekt ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego i nowelizacja ustawy o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa. Omawianym tematami były także  dopłaty bezpośrednie, w tym zazielenianie, przyszłość biogazowni rolniczych w Polsce, program rozwoju roślin bobowatych (zastąpienie soi)  i wykorzystanie surowców białkowych pochodzenia rodzimego w paszach dla zwierząt.

22 kwietnia Feliks Skotnicki, prezes Związku Pracodawców Rolnych w Szczecinie uczestniczył w konferencji poświęconej gospodarowaniu ziemią SP i projektowi ustawy o zmianie ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego. Konferencja odbyła się w Zachodniopomorskim Ośrodku Doradztwa Rolniczej w Barzkowicach. Prezentacji tematu dokonał Krzysztof Ardanowski, wiceprzewodniczący sejmowej Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Wystąpienia prezesa Skotnickiego i prezesów spółek: Mieczysława Pietrzyka (ROLMIX Sp. z o.o.) i Stanisława Kaśkiewicza (AGROWAR Sp. z o.o.), którzy ze względów ekonomicznych nie oddali 30 proc. dzierżawionej ziemi w myśl ustawy z 16.09.2011 r. przybliżyły temat prowadzącemu. Podkreślano przede wszystkim problem ludzi, którzy tracą pracę bez szans na zatrudnienie gdziekolwiek indziej. Poseł Ardanowski zobowiązał się do włączenia swojej wiedzy i doświadczenia przy pracach nad projektem ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego w Sejmie.

20 kwietnia Stowarzyszenie Polski Klub ROLNIK - FARMER ROKU zorganizował Konferencję nt. "Gospodarka ziemią". Odbyła się ona w Ciechocinku w Centrum Konferencyjnym. W trakcie konferencji poruszano m.in. sprawy kształtowania się cen ziemi rolnej w Polsce od 2015 do 2017 r. Według danych z 2017 r. najwięcej za ziemię Skarbu Państwa trzeba było zapłacić w woj. śląskim, łódzkim, wielkopolskim i kujawsko-pomorskim. Najtańsza ziemia znajduje się na Podkarpaciu i woj. świętokrzyskim. Jednoznacznie podkreślono, że dzierżawa jest priorytetową formą gospodarowania. W 2016 r. wyniosła ona ponad 59 tys. ha. Podkreślono, że w październiku 2017 r. Komisja Europejska opublikowała istotny dla rynku ziemi rolniczej komunikat. Zamieściła w nim informację mającą ułatwić państwom członkowskim ochronę przed spekulacją cenową i koncentracją własności. Przywilej pierwokupu przyznać można rolnikom dzierżawiącym grunty rolne, sąsiadom, współwłaścicielom gruntów oraz Skarbowi Państwa. W konferencji uczestniczył prezes Leszek Dereziński.

17 kwietnia w Zachodniopomorskim Urzędzie Wojewódzkim, z inicjatywy Feliksa Skotnickiego, prezesa Związku Producentów Rolnych w Szczecinie odbyło się spotkanie trzech podmiotów prawnych: AGROWAR, Spółdzielczego Gospodarstwa Rolnego Baszewice i AGROSTAR, którym w 2018 r. kończą się umowy dzierżawy, a nie wyłączyli 30 proc. dzierżawionych gruntów w myśl ustawy z 2011 r. Wojewoda ze zrozumieniem przyjął argumentację szczecińskiego związku, wysłuchał także dzierżawców, którzy nie zastosowali się do obowiązującego prawa. Ze swojej strony zobowiązał się przesłać do ministra Krzysztofa Jurgiela informację o konieczności umożliwienia zagospodarowania ogromnych areałów użytków rolnych. Zwrócił uwagę na fakt, że kilkaset osób zostanie pozbawionych pracy. W spotkaniu uczestniczyli: Jan Białkowski, dyrektor OT KOWR w Szczecinie, Barbara Wójcik, dyrektor Wydziału Rolnictwa Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego oraz Grzegorz Brochocki, wójt gminy Dolice.

12 kwietnia sejmowa Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi wysłuchała informacji ministrów: gospodarki morskiej i żeglugi śródlądowej oraz rolnictwa i rozwoju wsi na temat pomocy dla rolników zobowiązanych nową ustawą Prawo wodne do dodatkowych inwestycji w zakresie ochrony środowiska. W wyniku orzeczenia Trybunału Sprawiedliwości UE podjęto decyzję o zmianie sposobu realizacji dyrektywy azotanowej w Polsce, polegającej na rezygnacji  z wyznaczania obszarów szczególnie narażonych na zanieczyszczenia związku azotu ze źródeł rolniczych (OSN) i przyjęciu na obszarze całego kraju jednego programu działań. W związku z tym w ustawie z 20 lipca 2017 r. - Prawo wodne wprowadzono stosowne przepisy nakładające obowiązek opracowania i wdrożenia na terenie całego kraju programu działań mających na celu ograniczenie odpływu azotu ze źródeł rolniczych. Program działań przewiduje realizację inwestycji w zakresie budowy urządzeń do przechowywania nawozów naturalnych, wykonania bilansu azotu i planu nawożenia w przypadku dużych gospodarstw rolnych. Podsekretarz stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi - Ryszard Zarudzki poinformował, że ww. program jest na końcowym etapie prac legislacyjnych. 4 kwietnia br. został przyjęty przez Stały Komitet Rady Ministrów. W posiedzeniu uczestniczył Leszek Dereziński, prezes zarządu Federacji.

11 kwietnia sejmowa Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi rozpatrzyła informację resortu rolnictwa na temat potrzeb i kierunków zmian ustawy o izbach rolniczych. Informację przedstawił podsekretarz stanu w MRiRW - Rafał Romanowski. Przekazał, że  wprowadzenie zmian w ustawie o izbach rolniczych ma na celu wzrost zainteresowania działalnością samorządu rolniczego oraz wzmocnienie jego roli jako reprezentanta rolników, a także poprawę jego wizerunku. Propozycja zmian w ustawie dotyczy: 1) odstąpienia od przeprowadzanych wyborów w okręgach, gdzie liczba kandydatów równa jest liczbie mandatów; 2) umożliwienia izbom rolniczym świadczenia odpłatnych usług dla rolników w zakresie doradztwa. Uczestniczący w posiedzeniu rolnicy i przedstawiciele organizacji rolniczych podkreślali, że obecne działania KRIR nie spełniają swojej roli, a agencje rolnicze wykazują opieszałą działalność na niekorzyść rolników. Powołana została podkomisja nadzwyczajna ds. zmiany ustawy o izbach rolniczych. Przewodniczącym podkomisji został Krzysztof Ardanowski (PiS). W posiedzeniu uczestniczył Waldemar Rolewski, wiceprezes zarządu Federacji.

10 kwietnia w Sejmie odbyła się debata nt. zagrożenia, jakie niosą fermy wielkoprzemysłowe dla środowiska naturalnego, zdrowia ludzi oraz dalszej egzystencji gospodarstw rodzinnych. Zarówno rząd w Polsce, jak i UE z jednej strony popierają wieś i gospodarstwa rodzinne, a z drugiej strony oddają wieś wielkim  korporacjom. Polski rolnik czeka od 5 do 7 lat, żeby zbudować lub rozbudować budynek inwentarski. Tymczasem fermy przemysłowe takich problemów nie mają. Przedstawiciel z koalicji społecznej "Stop Fermom" przekonywał, że ekspansja ferm pociąga za sobą skażenia środowiska i drastycznie obniża standard życia ludzi zamieszkujących tereny wiejskie. Wiele miejsca w wystąpieniach poświęcono niedoskonałościom przepisów prawa w zakresie lokowania ferm przemysłowych. Większy wpływ strony społecznej w procesie inwestycyjnym, opracowanie tzw. ustawy odorowej, limitów odległości ferm od zabudowań gospodarskich to podstawowe cele zmiany ustawy. W debacie zabrali głos przedstawiciele wielkoprzemysłowych ferm, twierdząc, że debata jest prowadzona w sposób jednostronny. Oddano głos rolnikom i organizacjom ekologicznym  - przeciwnikom wielkoprzemysłowych ferm. Zarówno Rajmund Paczkowski z zarządu Krajowej Rady Drobiarstwa jak i Włodzimierz Bartkowski - prezes Poldrobu przekonywali, że stawiane przez nich fermy drobiu jak i te, które zostaną postawione - to inwestycje oparte o najwyższe standardy światowe. Z ramienia Federacji w debacie uczestniczyła Barbara Jaworska.

9 kwietnia w gmachu Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi odbyło się spotkanie Joachima Rukwieda, przewodniczącego Komitetu Rolniczych Organizacji Zawodowych (COPA), Krzysztofa Jurgiela, ministra rolnictwa i rozwoju wsi, z przedstawicielami polskich organizacji należących do COPA. Minister Jurgiel poruszył dwa istotne problemy. Pierwszy dotyczył kwestii konwergencji, czyli wyrównania płatności bezpośrednich dla wszystkich rolników Unii Europejskiej. Drugi zaś dotyczył wsparcia działań resortu rolnictwa w zakresie zwalczania afrykańskiego pomoru świń. Przewodniczący COPA Joachim Rukwied zgodził się z postulatami ministra Jurgiela, że tematy te powinny być priorytetem w budżecie UE. W konferencji prasowej uczestniczyła Barbara Jaworska z biura Federacji.

7 kwietnia w Ciechocinku w Centrum Konferencyjnym - Pałac Łazienki Halina Szymańska, szefowa Kancelarii  Prezydenta RP, powitała uczestników X Forum Rolników Pomorza i Kujaw. Podkreśliła wielki potencjał jakim dysponuje polska wieś, a zwłaszcza rolnictwo na Pomorzu i Kujawach, gdzie połowa dochodów województwa pochodzi z produkcji rolno-spożywczej. W Dworku Prezydenta RP w Ciechocinku uczestnicy Forum mogli także zobaczyć wystawę z okazji 100-lecia odzyskania przez Polskę niepodległości - "Niepodległa. Ojcowie Niepodległości". W wydarzeniu wzięli udział parlamentarzyści: Jan Krzysztof Ardanowski wiceprzewodniczący sejmowej Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Zbigniew Sosnowski, Paweł Szramka oraz senator Józef Łyczak. W forum uczestniczył prezes zarządu Leszek Dereziński.

5 kwietnia Polskie Towarzystwo Rolnicze w Brodach k. Poznania zorganizowało spotkanie, którego celem było podsumowanie i ocena sytuacji środowiska rolniczego na tle nowo tworzonego prawa - projektu zmiany ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego. Sprawy omawiane dotyczyły głównie  środowiska dzierżawców gospodarujących na gruntach Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa. Wypracowano zasady współpracy pomiędzy organizacjami i przedstawiono projekt nowych  procedur, które pozwolą na większą kontrolę decyzji dotyczących środowiska dzierżawców, jakie zapadają w resorcie rolnictwa. W spotkaniu wśród wielu zaproszonych organizacji rolniczych uczestniczył zarząd Federacji Związków Pracodawców - Dzierżawców i Właścicieli Rolnych: Leszek Dereziński, Mariusz Olejnik, Roman Jankowski, Zygmunt Jodko oraz Hubert Kulesza. Owocem spotkania było podpisanie przez uczestników spotkania projektu Ponadregionalnego Porozumienia Rolników.


27 marca we Wrześni odbyło się posiedzenie zarządu Federacji. Tematami spotkania były m.in. dalszy ciąg dyskusji dot. projektu ustawy o zmianie ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego i nowelizacji ustawy o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa, sprawy aktualne nurtujące dzierżawców i spotkanie z Franciszkiem Nowakiem, prezesem zarządu Polskiego Towarzystwa Rolniczego.

23-24 marca Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej po raz kolejny zorganizował Europejskie Forum Rolnicze. Wydarzenie to miało miejsce w Jasionce koło Rzeszowa. Głównym tematem obrad Forum była Wspólna Polityka Rolna po 2020 roku. Minister Krzysztof Jurgiel wraz z komisarzem ds. rolnictwa UE Philem Hoganem oraz ministrami rolnictwa Francji, Czech i Węgier dyskutował o możliwości wyrównania dopłat bezpośrednich dla rolników krajów unijnych. W maju tego roku Rada Unii Europejskiej podejmie decyzje odnośnie przyszłości WPR po 2020 r. Komisarz Hogan podkreślił, że Brexit będzie miał wpływ na unijny budżet, a tym samym na WPR. Wyraził opinię, że rolnicy muszą mieć zapewnione bezpieczeństwo finansowe, powinien także następować dalszy rozwój obszarów wiejskich. Minister Jurgiel podkreślał, że przy ustalaniu nowego unijnego budżetu powinna być brana pod uwagę konkurencyjność, bezpieczeństwo żywnościowe i jakość życia wiejskiego. Drugi dzień Forum to debaty związane z wyzwaniami i szansami stojącymi przed europejskim rolnictwem. Dyskutowano na temat nowych technologii, a także biogazie i azocie. Uczestniczący w panelu dyrektor generalny ds. rolnictwa i rozwoju obszarów wiejskich Komisji Europejskiej Jerzy Plewa podkreślił, że pieniądze na innowacje w rolnictwie nie są przypisane do krajów, a wysokość środków jakie otrzymuje dany kraj zależy od aktywności poszczególnych ośrodków badawczych.

22 marca w porządku obrad sejmowej Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi znalazła się informacja Najwyższej Izby Kontroli o wynikach kontroli wykorzystywania antybiotyków w produkcji zwierzęcej w województwie lubuskim. Wyniki kontroli wskazały na powszechność stosowania antybiotyków w produkcji zwierzęcej, uzasadnioną względami leczniczymi. Stwierdzono także niewystarczający nadzór nad sprzedażą produktów pochodzenia zwierzęcego na targowiskach oraz niedostateczny nadzór weterynaryjny nad obrotem produktami pochodzenia zwierzęcego na targowiskach miejskich. W posiedzeniu uczestniczył sekretarz stanu w MRiRW - Zbigniew Babalski. Federację reprezentowała Barbara Jaworska.

21 marca sejmowa Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi rozpatrzyła informację w sprawie rozprzestrzeniania się wirusa ASF. Informację przedstawił sekretarz stanu w MRiRW, pełnomocnik rządu ds. zwalczania ASF - Jacek Bogucki, który przekazał, że stwierdzono 790 przypadków ASF u dzików w czterech województwach (woj. podlaskim, warmińsko-mazurskim, lubelskim i mazowieckim) oraz cztery ogniska ASF u świń. Aktualnie jest aktywnych siedem obszarów występowania choroby, przy czym pięć z nich znajduje się na terenie przygranicznym. Sytuacja ta spowodowała, że resort zdecydował się na postawienie płotu na wschodniej granicy kraju. ASF pojawił się także w Czechach i we Włoszech. Szczegółowo zostały omówione wymagania dotyczące zabezpieczenia gospodarstw, w których utrzymywane są świnie (rozporządzenie ministra rolnictwa i rozwoju wsi z dnia 9 lutego 2018 r.) w sprawie środków podejmowanych w związku z wystąpieniem afrykańskiego pomoru świń. W posiedzeniu uczestniczył Aleksander Dargiewicz z Krajowego Związku Pracodawców Producentów Trzody Chlewnej, która jest członkiem Federacji.

20 marca sejmowe komisje: Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa rozpatrzyły uchwałę Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy - Prawo łowieckie oraz niektórych innych ustaw. Senat zaproponował siedem poprawek. Komisja wniosła o ich przyjęcie. W posiedzeniu uczestniczyła Barbara Jaworska.

15 marca Roman Wiatrowski, prezes Związku Pracodawców - Dzierżawców i Właścicieli Rolnych w Bydgoszczy  został wybrany na funkcję wiceprzewodniczącego rady społecznej przy OT KOWR w Bydgoszczy. Do zadań rady należy w szczególności zgłaszanie do dyrektora oddziału wniosków w sprawach dotyczących zagospodarowania nieruchomości rolnych Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa.

14 marca w gmachu Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi odbyło się posiedzenie Zespołu ds. Promocji Rady Dialogu Społecznego w Rolnictwie. Porządek obrad obejmował m.in.: strategię promocji żywności MRiRW i funduszy promocji produktów rolno-spożywczych oraz funduszy promocji rolno-spożywczych), w tym podjęcia kompleksowych i spójnych działań promocyjnych polskiej wieprzowiny na rynku krajowym, UE i krajów trzecich, (w tym zmiana stosowanych przepisów o zmianie ustawy o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych w kontekście zagrożeń związanych z ASF dla stanu i przyszłości polskiego sektora produkcji i przetwórstwa wieprzowiny. W posiedzeniu uczestniczył prezes Leszek Dereziński.

11 marca przedstawiciele rządu oraz parlamentu wspólnie z sołtysami świętowali Dzień Sołtysa. Uroczystość odbyła się w Przysusze (woj. mazowieckie). Podczas spotkania premier Mateusz Morawiecki podkreślił, że rozwój polskiej wsi to szansa na rozwój całego kraju. Następnie odniósł się do historii polskiego rolnictwa, które niejednokrotnie traktowane było przez rządzących po macoszemu. - Sam dobrze pamiętam transformację PGR-ów, gdzie trzy miliony ludzi zostało pozostawionych samych sobie - powiedział premier. Były to słowa ważne, bowiem żaden z urzędujących dotychczas premierów nie odniósł się do problemu poszkodowanych przez transformację robotników rolnych. Dalej premier stwierdził, że rozwój kraju musi dotyczyć wszystkich obszarów, również i obszarów wiejskich. Sytuacja polskiej wsi nie może ulec pogorszeniu. Minister rolnictwa Krzysztof Jurgiel przedstawił założenia opracowywanego "Paktu dla obszarów wiejskich". W uroczystości uczestniczył prezes zarządu Leszek Dereziński.

8 marca w Parzniewie w siedzibie Krajowej Rady Izb Rolniczych miało miejsce wspólne posiedzenie zarządów: Federacji Związków Pracodawców-Dzierżawców i Właścicieli Rolnych i Krajowej Rady Izb Rolniczych. Tematem posiedzenia było uzgodnienie wspólnego stanowiska obu organizacji na temat nowelizacji ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego i gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa. Po długiej dyskusji ustalono, że prezes KRIR, Wiktor Szmulewicz, wszystkie problemy i rozbieżności co do projektu omawianych ustaw przedstawi członkom izb wojewódzkich 21 marca br. podczas Walnego Zjazdu KRIR.

8 marca w spółce Agro Bieganów odbyła się konferencja poświęcona "Programowi rozwoju bydła mięsnego w Polsce w latach 2018-2020", podczas której referaty wygłosili Jerzy Wierzbicki, prezes Polskiego Zrzeszenia Producentów Bydła Mięsnego nt. Programu rozwoju bydła mięsnego w Polsce w latach 2018-2020, i Jacek Zarzecki, prezes Polskiego Związku Hodowców i Producentów Bydła Mięsnego nt. "Aktualnych problemów Związku Hodowców i Producentów Bydła Mięsnego". Po konferencji została przeprowadzona także aukcyjna sprzedaż buhajków rasy limousine. Gospodarzem spotkania był Zygmunt Jodko, prezes Lubuskiego Związku Rolników, a także członek zarządu Federacji.

7 marca w Sierpowie odbyło się posiedzenie Walnego Zjazdu Związku Pracodawców i Producentów Rolnych w Łodzi. Członkowie zjazdu jednomyślnie wybrali na przewodniczącego zjazdu - Waldemara Dobrowolskiego, a na sekretarza - Andrzeja Okoniewskiego. Walny Zjazd był prawomocny do podejmowania uchwał. Marcin Kubasiński został przyjęty w poczet członków zarządu związku. Zbyt mała liczba członków związku była przyczyną nie powołania rady związku. Komisja skrutacyjna przeprowadziła wybory. Zjazd wybrał jednogłośni Waldemara Dobrowolskiego na funkcję prezesa zarządu, a Andrzeja Okoniewskiego na wiceprezesa. Członkami zarządu zostali wybrani: Wojciech Szołowski, Marian Hadrian i Sylwester Gajewski. Kolejnymi uchwałami zjazdu  były: zmiana nazwy związku na - Związek Producentów Rolnych Ziemi Łódzkiej i zmiana siedziby z adresu w Łodzi na - Leśmierz 12, 95-035 Ozorków. Z powodów zdrowotnych z pracy zrezygnował Eugeniusz Kielesiński, dyrektor biura związku.

7 marca w gmachu Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi na wniosek przewodniczącego Zespołu ds. Kształtowania Ustroju Rolnego Rady Dialogu Społecznego w Rolnictwie Leszka Derezińskiego odbyło się posiedzenie zespołu.  Proponowany porządek obejmował m.in.: 1) nowelizację ustaw: o kształtowaniu ustroju rolnego i o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa z dnia 19.10.1991 r. po przeprowadzeniu konsultacji społecznych i propozycji złożonych przez organizacje rolnicze, 2) wypracowanie stanowiska na temat zmiany przepisów dotyczących pozwoleń na budowę obiektów inwentarskich, zwłaszcza trzody i bydła i przedłożenie go do ministrów rolnictwa, środowiska oraz inwestycji i rozwoju. W posiedzeniu uczestniczyli przedstawiciele resortu rolnictwa oraz Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju.

7 i 13 marca odbyły się dwa posiedzenia senackiej komisji rolnictwa dotyczące rozpatrzenia ustawy o zmianie ustawy - Prawo łowieckie oraz niektórych innych ustaw (druk senacki 752). Komisje wniosły poprawki do ustawy. Federację reprezentował członek zarządu - Hubert Kulesza.

6 marca senacka Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi rozpatrywała: 1) ustawę o zmianie ustawy o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych oraz 2) projekt uchwały w sprawie negocjacji zasad prowadzenia WPR po 2020 r. Co do punktu pierwszego ustawa dała nowe zadania Inspekcji Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych związane z wykonywaniem badań laboratoryjnych próbek artykułów rolno-spożywczych na potrzeby realizacji mechanizmów WPR związanych z organizacją europejskich rynków rolnych, a także na potrzeby realizacji Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym. Ustawę omówił sekretarz stanu w resorcie rolnictwa Jacek Bogucki. Punkt 2 dotyczył przedstawienia przez Ryszarda Zarudzkiego podsekretarza stanu w MRiRW projektu uchwały w sprawie zasad wprowadzenia WPR w UE po 2020 roku. Senatorowie większością głosów poparli zarówno ustawę jak i uchwałę. W posiedzeniu uczestniczył Waldemar Rolewski, wiceprezes zarządu Federacji.

3-4 marca w Lublinie odbyła się 11. edycja targów Agro-Park. Federacja Związków Pracodawców - Dzierżawców i Właścicieli Rolnych objęła to wydarzenie patronatem branżowym. Odwiedzający zapoznali się z bogatą ofertą maszyn i urządzeń rolniczych. Tegorocznej odsłonie targów towarzyszyły interesujące prelekcje dotyczące m.in. hodowli bydła w procesie produkcji mleka i mięsa wołowego wysokiej jakości. W targach uczestniczyli członkowie Federacji.


28 lutego Krajowa Federacja Producentów Zbóż zorganizowała w Hotelu Rodan w Kórniku (woj. wielkopolskie) szkolenie "Technologia uprawy zbóż konsumpcyjnych II". Program szkolenia obejmował następujące tematy: 1) Jak kreować efektywność zabiegów fungicydowych w świetle aktualnych i możliwych problemów w uprawie zbóż - referowała dr inż. Zuzanna Sawiński z Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu; 2) Wpływ zmian klimatycznych (pogodowych) na zagrożenia ze strony szkodników w uprawie zbóż - dr Grzegorz Pruszyński IOR-PIB w Poznaniu oraz 3) Wpływ jakości preparatu na skuteczność i stabilność mieszaniny w ochronie plantacji zbóż - dr inż. Łukasz Sobiech z Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu. W szkoleniu uczestniczył Hubert Kulesza, członek zarządu Federacji.

28 lutego sejmowa Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi rozpatrzyła informację resortu rolnictwa w kilku punktach: 1) o zadaniach zrealizowanych przez KOWR w 2017 r. i planowanych zadaniach na 2018 r.; 2) o zadaniach zrealizowanych przez ARiMR w 2017 r. i planowanych  na 2018 r.; 3) rozpatrzenie informacji o priorytetach Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi na lata 2018-2019 w aspekcie Programu Działań MRiRW na lata 2015-2019 oraz Paktu dla obszarów wiejskich na lata 2017-2020 do 2030 roku. W posiedzeniu uczestniczył wiceprezes Waldemar Rolewski i Barbara Jaworska.

28 lutego sejmowa Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Komisja Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa rozpatrzyły poprawki zgłoszone w czasie drugiego czytania do projektu ustawy o zmianie - Prawo łowieckie oraz niektórych innych ustaw. W posiedzeniu uczestniczyła Barbara Jaworska.

27 lutego porządkiem dziennym posiedzenia sejmowej Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi było pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych. Projekt upoważnia Inspekcję Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych (IJHARS) do wykonywania badań laboratoryjnych próbek artykułów rolno-spożywczych na potrzeby Wspólnej Polityki Rolnej (WPR). W tym koszt realizacji badań to 2 mln zł. Projekt ustawy przyjęto jednogłośnie. W posiedzeniu uczestniczyła Barbara Jaworska.

23 lutego w Barzkowicach w siedzibie Zachodniopomorskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego odbyły się spotkania: 1) członków Związku Pracodawców Rolnych w Szczecinie, w trakcie którego podsumowano działalność związku za 2017 r.; 2) wspólne spotkanie członków Związku Pracodawców Rolnych oraz członków Federacji Związków Pracodawców - Dzierżawców i Właścicieli Rolnych z przybyłymi gośćmi z Warszawy i woj. zachodniopomorskiego. Poruszane były następujące problemy: projekt ustawy o zmianie ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego i nowelizacji ustawy o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi SP, w tym temat dzierżawców, którzy nie oddali 30 proc. ziemi. Podkreślano, że obowiązujące przepisy nie pozwalają na przedłużanie im dzierżawy. Trzecim i ostatnim punktem posiedzenia było posiedzenie zarządu Federacji z udziałem prezesów związków regionalnych i członków komisji rewizyjnej. W trakcie posiedzenia omówiono sprawy bieżące Federacji, a także projekt ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego i nowelizacji ustawy o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi SP.

16-18 lutego w Łodzi odbyły się XVIII  Międzynarodowe Targi Ferma Bydła i XXI Międzynarodowe Targi Ferma Świń i Drobiu. W trakcie targów odbyło się kilka paneli branżowych: Forum Hodowli Bydła - Produkcji Mleka i Żywca Wołowego, Forum Polsko-Ukraińskie, Forum Hodowli Trzody Chlewnej, a także Forum Hodowli Drobiu. W targach wzięli udział prezesi związków regionalnych wchodzących w skład Federacji.

16 lutego w Warszawie w siedzibie Krajowego Zrzeszenia Spółdzielczości Mleczarskiej odbyło się spotkanie z Czesławem Siekierskim, przewodniczącym Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi Parlamentu Europejskiego zatytułowane "Przyszłości rolnictwa i produkcji żywności - najważniejsze pytania i odpowiedzi". W trakcie spotkania przewodniczący podkreślił, że po 2020 roku muszą być wydzielone środki na obronność, uchodźców, zmiany klimatyczne i ochronę granic. Następuje zmniejszenie budżetu UE z powodu brexitu. Tak więc w kasie UE brakuje 25 mld euro. Trzeba będzie zwiększyć składkę narodową oraz wprowadzić oszczędności, polegające na zmniejszeniu kwoty w dziale - polityka spójności. W posiedzeniu uczestniczył wiceprezes Waldemar Rolewski.

14 lutego w Warszawie w gmachu resortu rolnictwa odbyło się kolejne posiedzenie Rady Dialogu Społecznego. Porządek obrad obejmował: pytania do ministra Krzysztofa Jurgiela, projekt ustawy o restrukturyzacji zadłużenia podmiotów prowadzących gospodarstwa rolne, projekt ustawy o zmianie ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego i nowelizacji ustawy o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi SP z 1991 roku. Oprócz tego informację w sprawie stanowiska rządu do komunikatu KE "Przyszłość rolnictwa i produkcja żywności" i program hodowli koni w Polsce. Federację reprezentował prezes Leszek Dereziński, który jest przewodniczącym Zespołu ds. Kształtowania Ustroju Rolnego Rady Dialogu Społecznego w Rolnictwie.

13 lutego w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi odbyło się drugie spotkanie konsultacyjne, w trakcie którego kontynuowano omawianie propozycji zgłoszonych do projektu ustawy o zmianie ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego oraz o zmianie innych ustaw oraz w sprawie nowelizacji ustawy o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa. Z ramienia Federacji w spotkaniu uczestniczyli: prezes Leszek Dereziński, a także wiceprezes Mariusz Olejnik.

7 lutego w resorcie rolnictwa odbyło się spotkanie konsultacyjne poświęcone omówieniu propozycji zgłoszonych do projektu ustawy o zmianie ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego oraz o zmianie innych ustaw. W posiedzeniu uczestniczył prezes Leszek Dereziński, wiceprezes Mariusz Olejnik, a także Barbara Jaworska.

7 lutego kolejne posiedzenie komisji rolnictwa w Sejmie dotyczyło informacji resortów: rolnictwa oraz inwestycji i rozwoju, a także ministra środowiska na temat zmiany przepisów dotyczących pozwoleń na budowę obiektów inwentarskich, zwłaszcza dla trzody chlewnej i bydła. Podsekretarz stanu w Ministerstwie Środowiska Andrzej Szweda-Lewandowski stwierdził, że należy wskazać tereny, które mogą być przeznaczone pod produkcję oraz obszary, gdzie takie inwestycje nie powinny powstawać. Obecni na posiedzeniu rolnicy wskazywali na ciągłe utrudnienia w inwestowaniu i rozwijaniu gospodarstw, nawet w przypadku małych ferm. Przedstawiciele organizacji ekologicznych z kolei krytykowali usytuowanie ferm w pobliżu ich domów. Z ramienia Federacji w posiedzeniu uczestniczyli: wiceprezes Waldemar Rolewski oraz Barbara Jaworska.

7 lutego sejmowa Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi rozpatrzyła informację na temat innych możliwości produkcji zwierzęcej w gospodarstwach, które zaprzestały hodowli trzody chlewnej. W ocenie specjalistów z Instytutu Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej, najbardziej realną alternatywą dla tych gospodarstw jest przestawienie się na chów bydła czystych ras mięsnych. Rozważana jest także możliwość przestawienia się na hodowlę koni zimnokrwistych, drobiu czy kaczek. Innym kierunkiem jest ogrodnictwo lub sadownictwo. W posiedzeniu uczestniczyli: prezes Leszek Dereziński oraz Barbara Jaworska.

7 lutego w Warszawie w siedzibie Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Rolników Indywidualnych "Solidarność" odbyło się spotkanie zarządów Federacji Związków Pracodawców - Dzierżawców i Właścicieli Rolnych i zarządu NSZZ RI "Solidarność". Omawianymi tematami były zmiany w ustawach: o zmianie ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego oraz o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi SP; 2) ustawa o dzierżawie rolniczej; 3) współpraca między organizacjami m.in. w radach społecznych przy oddziałach terenowych KOWR; 4) sytuacja na rynkach rolnych; 5) Prawo łowieckie, w tym fundusz odszkodowawczy, ustawa o bioasekuracji obowiązującej cały kraj. Z ramienia Federacji w spotkaniu uczestniczyli: prezes Leszek Dereziński, wiceprezes Waldemar Rolewski oraz Barbara Jaworska.

6 lutego sejmowe komisje rolnictwa i środowiska kontynuowały rozpatrywanie sprawozdania podkomisji nadzwyczajnej o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy - Prawo łowieckie. Z Federacji obecni byli: Hubert Kulesza, członek zarządu Federacji i Barbara Jaworska.

5 lutego sejmowe komisje: Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa oraz Rolnictwa i Rozwoju Wsi rozpatrywały sprawozdanie podkomisji nadzwyczajnej o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy - Prawo łowieckie (druk nr 1042). W posiedzeniu uczestniczyli: Tadeusz Mochalski, członek rady Federacji i Barbara Jaworska reprezentująca biuro Federacji.

3 lutego w Warszawie odbył się IV Kongres Związków Zawodowych Rolników i Organizacji Rolniczych. Przewodniczący OPZZ Rolników i Organizacji Rolniczych Sławomir Izdebski podkreślał, że głównym celem na 2018 r. jest uruchomienie projektu "Z Gruntu Polska", który będzie skupiać się na odtworzeniu lokalnego rolnictwa. Poruszył także sprawę rozszerzającego się wirusa ASF, którego wektorem jest nadpopulacja dzików. Podkreślił, że gospodarka łowiecka to majątek narodowy i powinna być w rękach państwa, a dochód z niej powinien zasilać polski budżet, a nie PZŁ. W kongresie uczestniczył prezes Leszek Dereziński.

2 lutego w Warszawie odbyła się uroczysta gala finałowa XXIV edycji Ogólnopolskiego Konkursu Rolnik - Farmer Roku, którego patronem medialnym jest wydawnictwo APRA. Finaliści konkursu zostali uhonorowani tytułem Rolnika Farmera Roku za najlepsze osiągnięcia w kategoriach: gospodarstwo rodzinne, ogrodnictwo, gospodarstwa o alternatywnych źródłach dochodu, przedsiębiorstwa i grupy producenckie. Federację Związków Pracodawców - Dzierżawców i Właścicieli Rolnych reprezentował prezes zarządu Leszek Dereziński.

2 lutego w Warszawie odbyła się uroczysta gala finałowa XXIV edycji Ogólnopolskiego Konkursu Rolnik - Farmer Roku, którego patronem medialnym jest wydawnictwo APRA. Finaliści konkursu zostali uhonorowani tytułem Rolnika Farmera Roku za najlepsze osiągnięcia w kategoriach: gospodarstwo rodzinne, ogrodnictwo, gospodarstwa o alternatywnych źródłach dochodu, przedsiębiorstwa i grupy producenckie. Federację Związków Pracodawców - Dzierżawców i Właścicieli Rolnych reprezentował prezes zarządu Leszek Dereziński.


30 stycznia porządkiem obrad senackiej Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi było omówienie sytuacji na rynku trzody chlewnej i związane z tym zagadnieniem rozporządzenie ministra rolnictwa zmieniające rozporządzenie w sprawie środków podejmowanych w związku z wystąpieniem wirusa ASF, który przekroczył linię Wisły. W posiedzeniu uczestniczyła Barbara Jaworska.

30 stycznia w Poznaniu w sali konferencyjnej siedziby spółki AGRII PLUS odbyło się spotkanie członków zarządu Federacji dot. wypracowania stanowiska w sprawie zasad dzierżaw nieruchomości rolnych w kontekście protokołu z dnia 18 stycznia br. z Departamentu Gospodarki Ziemią Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi. W spotkaniu uczestniczyli: Leszek Dereziński, Mariusz Olejnik, Zygmunt Jodko, Hubert Kulesza, Grzegorz Brodziak oraz Romuald Jankowski.

26 stycznia w gmachu ministerstwa rolnictwa odbyło się spotkanie mające na celu wypracowanie stanowiska w sprawie projektu rozporządzenia ministra rolnictwa  zmieniającego rozporządzenie w sprawie wzmocnienia  podejmowanych czynności w chlewniach i ich otoczeniu przez hodowców świń w obliczu rozszerzającego się wirusa ASF. Uczestnicy spotkania pozytywnie odnieśli się do omawianego projektu rozporządzenia i zdeklarowali, że ścisłym przestrzeganiem zasad bioasekuracji powinny być objęte wszystkie gospodarstw w Polsce utrzymujące trzodę chlewną.  Rozporządzenie przejdzie do konsultacji społecznych i od 1 marca wejdzie w życie. W spotkaniu uczestniczył prezes zarządu Federacji Leszek Dereziński.

25 stycznia sejmowa Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi rozpatrzyła informację resortu rolnictwa na temat polityki państwa w zakresie rolnictwa i rozwoju wsi zawartej w Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju. Informację przedstawił podsekretarz stanu w MRiRW - Ryszard Zarudzki, który poinformował, że w dokumencie tym zapisano 16 programów strategicznych, nadzorowanych przez resort rolnictwa oraz 5 programów, realizowanych przy współpracy z innymi resortami. W posiedzeniu uczestniczyła Barbara Jaworska.

24 stycznia wspólnie obradowały komisje rolnictwa i rozwoju wsi oraz do spraw Unii Europejskiej, w trakcie którego przeprowadzono pierwsze czytanie i rozpatrzono poselski projekt uchwały w sprawie negocjacji zasad prowadzenia wspólnej polityki rolnej Unii Europejskiej po 2020 r. (druk nr 2168). Projekt przedstawiał poseł Robert Telus (PiS). Celem projektu jest zaznaczenie polskiej aktywności toczącej się debaty na forum Unii Europejskiej na temat przyszłości wspólnej polityki rolnej po 2020 roku. Federację podczas posiedzenia reprezentował członek zarządu Hubert Kulesza oraz Barbara Jaworska.

24 stycznia w Sejmie obradowała podkomisja do rozpatrzenia rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy Prawo łowieckie, w tym fundusz odszkodowawczy (druk nr 1042). Po wielu zabiegach ostatecznie podkomisja prowadzona przez poseł sprawozdawcę Annę Paluch (PiS) pochyliła się nad pakietem kilkunastu poprawek PO i Nowoczesnej. Dotyczyły one m.in. ochrony konstytucyjnego prawa własności i zakazu wchodzenia myśliwych na prywatne posesje, odsunięcia polowań od zabudowań mieszkalnych na co najmniej 500 m, wprowadzenia obowiązku publicznego informowania o polowaniach, skreślenia w ustawie pojęcia "tradycji łowieckiej" oraz wprowadzenie zakazu polowań zbiorowych oraz polowań z udziałem dzieci. Wszystkie poprawki opozycji zostały następnie odrzucone większością posłów PiS. Ustawa trafi teraz na połączone posiedzenia komisji rolnictwa i rozwoju wsi oraz  środowiska. W posiedzeniu uczestniczyli: Hubert Kulesza i Barbara Jaworska.

24 stycznia odbyło się posiedzenie podkomisji stałej do spraw monitoringu WPR. Wiceminister rolnictwa Ryszard Zarudzki zaprezentował oczekiwania resortu rolnictwa względem propozycji zmian we Wspólnej Polityce Rolnej po 2020 roku. W posiedzeniu uczestniczyła Barbara Jaworska.

23 stycznia w gmachu Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi odbyło się posiedzenie Zespołu ds. Stabilizacji Rynków Rolnych i Ograniczania Ryzyka, w trakcie którego omawiana była sytuacji na poszczególnych rynkach rolnych oraz przedstawiony został przez Aleksandrę Szelągowską, dyrektora Departamentu Finansów MRiRW projekt ustawy o funduszach ochrony przychodów rolniczych. Projekt został przez członków zespołu odrzucony i potraktowany jak dodatkowy podatek nałożony na rolników. W posiedzeniu zespołu uczestniczył Leszek Dereziński, prezes zarządu Federacji.

19 stycznia w Ministerstwie Środowiska odbyło się spotkanie konsultacyjne ministra Henryka Kowalczyka i podsekretarza stanu w MRiRW Rafała Romanowskiego nt. nowelizacji ustawy Prawo łowieckie, w tym funduszu odszkodowawczego. W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele organizacji rolniczych, rolnicy, myśliwi, leśnicy i przedstawiciele organizacji ekologicznych. Wiceminister Romanowski wyjaśnił, że czym innym jest normalne polowanie, a czym innym odstrzał sanitarny dzików zarządzony w celu ich depopulacji w związku z zagrożeniem związanym z wirusem ASF, który jest śmiertelny dla trzody chlewnej. Poinformował również o planowanym wymogu bioasekuracji na terenie całego kraju. Henryk Kowalczyk stwierdził, że konieczne jest zlikwidowanie choroby ASF przy czynnym udziale myśliwych. Drugą ważną sprawą jest wypracowanie dobrego kompromisu dotyczącego nowelizacji Prawa łowieckiego, w którym będą uwzględnione prawa rolnika, myśliwego, leśnika i ekologa. Federację reprezentowała Barbara Jaworska.

18-21 stycznia odbyła się siódma edycja Międzynarodowych Targów Rolniczych Polagra-Premiery na terenie Międzynarodowych Targów Poznańskich. Wzorem lat ubiegłych największą powierzchnię ekspozycyjną zajęły maszyny rolnicze, tj. traktory, kombajny, pługi, brony, sadzarki, siewniki, opryskiwacze oraz sprzęt wykorzystywany do transportu. W sumie rolnicy zobaczyli 500 marek maszyn rolniczych. Warto podkreślić, że Federacja Związków Pracodawców - Dzierżawców i Właścicieli Rolnych była patronem branżowym wydarzenia.

17 stycznia w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi odbyło się spotkanie z przedstawicielami niektórych organizacji rolniczych, m.in. Krajowej Rady Izb Rolniczych oraz Federacji Związków Pracodawców - Dzierżawców i Właścicieli Rolnych. Ze strony resortu rolnictwa obecni byli: Grzegorz Wykowski, dyrektor Departamentu Prawno-Legislacyjnego MRiRW, Zbigniew Abramowicz, zastępca dyrektora Departamentu Gospodarki Ziemią MRiRW oraz Adam Struziak, dyrektor Departamentu Gospodarowania Zasobem KOWR. Federację reprezentowali: Leszek Dereziński, Mariusz Olejnik i Barbara Jaworska. Celem spotkania było omówienie kwestii związanych z dzierżawą nieruchomości rolnych w kontekście wprowadzenia zmian w ustawach regulujących zagadnienia dzierżawy.

17 stycznia w gmachu resortu rolnictwa odbyło się spotkanie wiceministra rolnictwa Rafała Romanowskiego i Ewy Markowskiej-Bzduchy, dyrektora Departamentu Spraw Społecznych i Oświaty Rolniczej MRiRW z przedstawicielami niektórych organizacji rolniczych reprezentujących interesy zawodowe polskich rolników w COPA-COGECA i COPA-GEOPA. Celem spotkania było poinformowanie organizacji rolniczych, że od tego roku zmienia się sposób płatności składki narodowej, która uwidoczniona zostanie w najbliższym czasie w rozporządzeniu ministra rolnictwa. Od tego roku 1 proc. składki narodowej pokrywać będą organizacje rolnicze z własnych środków finansowych, zaś 99 proc. składki pokrywana będzie ze środków resortu rolnictwa. W spotkaniu uczestniczyli: Leszek Dereziński, Mariusz Olejnik oraz Barbara Jaworska.

16 stycznia w biurze Federacji przy ulicy Hożej w Warszawie odbyło się posiedzenie zarządu Federacji, składające się z dwóch części. Porządkiem obrad pierwszej części  były sprawy organizacyjne Federacji, zaś drugą część to spotkanie członków zarządu z zaproszonymi gośćmi: Krzysztofem Podhajskim, Adamem Tańskim, dr. Józefem Pyrgiesem i dr. Januszem Rowińskim nt. koncepcji krajowej polityki rolnej po 2020 r. Federacja została zaproszona do wzięcia udziału w konferencji rolniczej w Jasionce koło Rzeszowa ("Kraje Europy Środkowej w obliczu reformy WPR"). Kolejnym ważnym przedsięwzięciem Europejskiego Funduszu Rozwoju Wsi Polskiej jest  realizowany projekt badawczy "Problemy polskiego rolnictwa i gospodarki żywnościowej do 2020 i po 2020 roku", który zakończy się zorganizowaniem konferencji krajowej. Wydarzenie to odbędzie się w gmachu resortu rolnictwa na przełomie maja i czerwca. Federacja otrzymała zaproszenie do udziału w tym przedsięwzięciu. W spotkaniu uczestniczyli: Romuald Jankowski, Mariusz Olejnik, Zygmunt Jodko, Huber Kulesza, Grzegorz Brodziak oraz Andrzej Okoniewski.

12 stycznia w gmachu Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi odbyła się konferencja uzgodnieniowa dotycząca uwag do projektu ustawy o funduszach ochrony przychodów rolniczych. Konferencję prowadzili: wiceminister rolnictwa Zbigniew Babalski oraz Aleksandra Szelągowska, dyrektor Departamentu Finansów MRiRW. Celem ustawy jest stworzenie możliwości prawnych, gwarantujących producentom rolnym częściową rekompensatę (do 70 proc.) z tytułu utraty przychodów z prowadzonej przez nich działalności rolniczej w przypadku znacznego jej obniżenia lub w przypadku braku możliwości uzyskania zapłaty za zbyte produkty rolne od podmiotu, który stał się niewypłacalny. Rekompensata miałaby być wypłacana w przypadku: 1) obniżenia przychodu w gospodarstwie rolnym, prowadzącym chów lub hodowlę ryb lub dziale specjalnym produkcji rolnej powyżej 30 proc. w stosunku do średniego rocznego przychodu z ostatnich trzech lat; 2) wystąpienia niekorzystnych zjawisk atmosferycznych; 3) w wyniku wprowadzenia środków związanych z zagrożeniem wystąpienia chorób zakaźnych (np. ASF); 4) w wyniku spadku cen produktów rolnych; 5) embarga; 6) braku zapłaty od podmiotu prowadzącego działalność w zakresie skupu; 7) uboju lub przetwórstwa produktów rolnych za zbyte produkty rolne. Do dysponowania środkami funduszy byłby upoważniony dyrektor generalny KOWR, który zapewniałby obsługę prawną oraz techniczno-biurową funduszy i komisji zarządzających. Przedstawiciele poszczególnych organizacji rolniczych uzasadniali, że wprowadzanie takiego funduszu to kolejny podatek od działalności rolnika. Dlatego projekt został odrzucony. Federację reprezentowała Barbara Jaworska oraz dyrektor biura Krajowego Związku Pracodawców - Producentów Trzody Chlewnej Aleksander Dargiewicz.

10 stycznia sejmowa Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa kontynuowały rozpatrywanie sprawozdania podkomisji nadzwyczajnej o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o mikroorganizmach i organizmach genetycznie zmodyfikowanych oraz niektórych innych ustaw (druk nr 142). Projekt dotyczy ustanowienia w krajowym porządku prawnym obowiązku powiadomienia właściwych polskich władz o lokalizacji upraw GMO, obowiązku jej zgłoszenia i sposobu podania do publicznej wiadomości. Federację reprezentowała Barbara Jaworska

9 stycznia sejmowa Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi uchwaliła plan pracy na okres od 1 stycznia do 30 czerwca 2018 r. W trakcie tego posiedzenia przeprowadzono także pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o płatnościach w ramach systemów wsparcia bezpośredniego oraz niektórych innych ustaw (druk nr 2145). Projekt przedstawił wiceminister rolnictwa Ryszard Zarudzki. Federację reprezentowała Barbara Jaworska

9 stycznia w warszawskim Spółdzielczym Centrum Szkoleniowo-Konferencyjnym odbyło się spotkanie zarządu Federacji Związków Pracodawców - Dzierżawców i Właścicieli Rolnych oraz Krajowego Związku Rewizyjnego Rolniczych Spółdzielni Produkcyjnych. Celem spotkania było wypracowanie wspólnych stanowisk dotyczących projektu ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego, dzierżawy nieruchomości rolnych oraz omówienie innych spraw nurtujących środowisko gospodarstw towarowych. Ze strony Federacji w spotkaniu uczestniczyli: prezes Leszek Dereziński, wiceprezes Waldemar Rolewski, członek zarządu Zygmunt Jodko, członek zarządu Hubert Kulesza oraz szefowa biura Barbara Jaworska.

9 stycznia w warszawskim Spółdzielczym Centrum Szkoleniowo-Konferencyjnym odbyło się spotkanie zarządu Federacji Związków Pracodawców - Dzierżawców i Właścicieli Rolnych oraz Krajowego Związku Rewizyjnego Rolniczych Spółdzielni Produkcyjnych. Celem spotkania było wypracowanie wspólnych stanowisk dotyczących projektu ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego, dzierżawy nieruchomości rolnych oraz omówienie innych spraw nurtujących środowisko gospodarstw towarowych. Ze strony Federacji w spotkaniu uczestniczyli: prezes Leszek Dereziński, wiceprezes Waldemar Rolewski, członek zarządu Zygmunt Jodko, członek zarządu Hubert Kulesza oraz szefowa biura Barbara Jaworska.


Archiwum

:: 2018 ::

:: 2017 ::

:: 2016 ::

:: 2015 ::

:: 2014 ::

:: 2013 ::

:: 2012 ::

:: 2011 ::

:: 2010 ::

:: 2009 ::

:: 2008 ::

:: 2007 ::

:: 2006 ::

:: 2005 ::

:: 2004 ::