O Federacji
Zadania
Władze
Statut
Zwiazki w terenie
Aktualnosci
Unia Europejska
Linki
Kontakt

 

AKTUALNOŚCI

2017

19 grudnia senacka Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi rozpatrzyła ustawę o zmianie niektórych ustaw w celu ułatwienia zwalczania chorób zakaźnych zwierząt (druk nr 693). Ustawa ma na celu uszczegółowienie przepisów prawnych obowiązujących w zakresie zwalczania chorób zakaźnych zwierząt i zapobiegania rozprzestrzenianiu się takich chorób, a także doprecyzowanie adresatów, którzy będą zobowiązani do podjęcia tych działań.
Zaproponowane w ustawie zmiany mają na celu uniknięcie w przyszłości problemów, jakie obecnie napotyka Inspekcja Weterynaryjna w trakcie zwalczania afrykańskiego pomoru świń. Podsekretarz stanu w MRiRW Rafał Romanowski omówił treść tej ustawy i jej znaczenie. W wyniku głosowania komisja przyjęła przedstawiony wniosek. W posiedzeniu uczestniczył Aleksander Dargiewicz, dyrektor Krajowego Związku Pracodawców Producentów Trzody Chlewnej.

13 grudnia porządkiem obrad sejmowej Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi było rozpatrzenie informacji ministra rolnictwa o realizacji ustawy z 23 marca 2017 r. o zmianie ustawy o ubezpieczeniach upraw rolnych i zwierząt gospodarskich oraz pomocy dla rolników i możliwości utworzenia funduszu klęskowego, którą omówił Jacek Bogucki, podsekretarz stanu w resorcie rolnictwa.
W Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi trwają prace nad projektem ustawy o funduszach ochrony przychodów rolniczych. Celem jest stworzenie możliwości prawnych gwarantujących producentom rolnym częściową rekompensatę za utratę przychodów w przypadku ich znacznego obniżenia ze względu na niekorzystne warunki atmosferyczne lub braku możliwości odzyskania niewypłaconych należności od podmiotu, który stał się niewypłacalny.
Pierwszy projekt przekazany do konsultacji, przewidujący jeden fundusz dla wszystkich sektorów branży rolnej, utworzony został z 0,2 proc. wartości sprzedawanych produktów przez rolników - nie znalazł akceptacji. Nowy projekt został skierowany do konsultacji i przekazania uwag przez środowisko rolnicze. W posiedzeniu z ramienia Federacji uczestniczyła Barbara Jaworska.

13 grudnia Mariusz Olejnik, wiceprezes zarządu Federacji, odbył w Warszawie następujące spotkania: z Rafałem Romanowskim, podsekretarzem stanu w MRiRW nt. możliwości członkostwa Federacji w COPA COGECA zamiast w COPA GEOPA oraz Adamem Tańskim, prezydentem Izby Zbożowo-Paszowej, dotyczące wspólnej organizacji z Federacją konferencji zaplanowanej w 2018 roku. Olejnik spotkał się również z Waldemarem Sochaczewskim, zastępcą dyrektora generalnego KOWR, który odpowiada za pion rynków rolnych.

13 grudnia prof. dr hab. Wiesław Bielawski, rektor Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie zaprosił radców rolnych ambasad na przedświąteczne spotkanie. Odbyło się ono w Auli Kryształowej SGGW. Gospodarzem spotkania był ambasador Holandii Ron van Dartel.
Specjały żywnościowe zaprezentowało 18 krajów świata. Obecny na uroczystości minister Krzysztof Jurgiel w skrócie przedstawił działania resortu rolnictwa na forum Unii Europejskiej. Przyjęty przez Komisję Europejską komunikat "Przyszłość rolnictwa i produkcji żywności" to ważny punkt w dyskusji nad programem WPR po 2020 r. Minister podkreślił doskonałą jakość polskiej żywności, jej walory zdrowotne, a także złożył życzenia świąteczno-noworoczne i wyraził nadzieję na dalszą, owocną współpracę w obszarze rolnictwa i rozwoju wsi. W uroczystości uczestniczył Waldemar Rolewski, wiceprezes zarządu Federacji.

12 grudnia w siedzibie firmy Grupa Butor w Łanach Wielkich koło Sośnicowic (woj. śląskie) spotkali się członkowie porozumienia pięciu związków regionalnych zrzeszonych w Federacji (tzw. G5). Porządek obrad spotkania obejmował: zwiedzanie firmy Grupa Butor, wybór przewodniczącego porozumienia związków G5 na 2018 r., krótką informację o działalności poszczególnych związków z ostatniego spotkania G5 oraz analizę działalności zarządu Federacji i dyskusję nad planem działania Federacji ZPDiWR na 2018 rok. Przewodniczącym porozumienia w 2018 roku został Zygmunt Jodko, prezes Lubuskiego Związku Rolników i członek zarządu Federacji. W spotkaniu uczestniczył Leszek Dereziński, prezes zarządu Federacji Związków Pracodawców - Dzierżawców i Właścicieli Rolnych.

9 grudnia Stowarzyszenie Dzierżawców i Właścicieli Rolnych Województwa Zachodniopomorskiego w Budzistowie zorganizowało w Mielnie spotkanie z członkami stowarzyszenia i zaproszonymi gośćmi, wśród których obecny był Krzysztof Nieckarz, dyrektor OT KOWR Koszalin, dyrektorzy oddziałów terenowych ARiMR, KRUS i banków oraz firm współpracujących ze stowarzyszeniem. 
Spotkaniu przewodniczyli: Kazimierz Stoltman, prezes zarządu stowarzyszenia, oraz Wojciech Rymaszewski, przewodniczący rady stowarzyszenia.
Wiodącym tematem spotkania był projekt ustawy o zmianie ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego oraz o zmianie niektórych innych ustaw, w tym obrót ziemią, przedłużanie kończących się umów dzierżawnych, wysokość czynszów dzierżawnych, ubezpieczenia oraz kredyty na działalność rolniczą.
Poruszona została kwestia ustawy Prawo wodne z 20 lipca 2017 r., która zacznie obowiązywać od 1 stycznia 2018 r. Dyskusja dotyczyła wzrostu opłat za wodę w gospodarstwach rolnych. Omówiony został także przebieg i tematyka debaty z udziałem prezydenta Andrzeja Dudy "Wspólnie o Konstytucji, wspólnie o polskiej wsi", która odbyła się 30 listopada w Warszawie w gmachu Centralnej Biblioteki Rolniczej. Federację reprezentowali Leszek Dereziński, prezes zarządu Federacji oraz Zygmunt Jodko, członek zarządu Federacji, którzy przedstawili aktualne i najważniejsze problemy dotyczące polskiego rolnictwa.

7 grudnia porządkiem obrad komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi było przedstawienie informacji resortów: rolnictwa oraz rozwoju i finansów nt. aspektów polityki handlowej UE w 2017 r. oraz struktury importu i eksportu produktów rolno-spożywczych. W okresie styczeń-wrzesień 2017 r. sprowadzono do Polski artykuły rolno-spożywcze o wartości 3,8 mld euro (wzrost w porównaniu z analogicznym okresem 2016 r. o 10,7 proc.). Udział w imporcie do UE - 70,2 proc. towarów o wartości 9,7 mld euro (w stosunku do 2016 r. - wzrost o 11,8 proc.), największym eksporterem do Polski są Niemcy. Głównymi towarami rolno-spożywczymi (pod względem wartości) importowanymi do Polski w 2017 były: mięso wieprzowe, ryby świeże i filety rybne, makuchy sojowe i karma dla zwierząt. Wartość eksportu produktów rolno-spożywczych w okresie styczeń-wrzesień 2017 r. to 19,9 mld euro (wzrost o 12.3 proc.). Do państw Unii eksportowaliśmy 81,3 proc. towarów (główni odbiorcy to Niemcy, Wielka Brytania, Holandia i Włochy). W posiedzeniu uczestniczyli: sekretarz stanu w MRiRW - Jacek Bogucki, podsekretarz stanu w MRiRW - Ewa Lech, prezes ARiMR - Maria Fajger oraz zastępca dyrektora generalnego KOWR - Łukasz Hołubowski.

7 grudnia sejmowe komisje: Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa kontynuowały rozpatrywanie sprawozdania podkomisji nadzwyczajnej o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o mikroorganizmach i organizmach genetycznie zmodyfikowanych oraz niektórych innych ustaw. Projekt ma na celu wykonanie prawa Unii Europejskiej. Dotyczy ustanowienia w krajowym porządku prawnym obowiązku powiadomienia właściwych polskich władz o lokalizacji upraw GMO, obowiązku jej zgłoszenia i sposobu podania do publicznej wiadomości. Komisje przyjęły następujące poprawki: 1) zwiększenie odległości umożliwiającej wpis uprawy GMO do Rejestru Upraw GMO z 10 km do 30 km od granicy obszaru, dla którego ustanowiono formę ochrony przyrody, 2) rozszerzenie grona podmiotów opiniujących dokonanie wpisu uprawy GMO bez wymaganego wpisu do rejestru. Temat będzie kontynuowany na kolejnym posiedzeniu obu komisji. W posiedzeniu uczestniczyli: Ewa Lech, podsekretarz stanu w MRiRW i Andrzej Szweda-Lewandowski, podsekretarz stanu w Ministerstwie Środowiska. Z ramienia Federacji w posiedzeniu uczestniczyła Barbara Jaworska.

6 grudnia porządkiem obrad sejmowej Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi były wstępne ustalenia kontroli Najwyższej Izby Kontroli nt. "Realizacji programu bioasekuracji jako elementu zwalczania ASF" oraz informacji ministra rolnictwa w sprawie rozprzestrzeniającego się w Polsce wirusa ASF. W związku z faktem, że w kwietniu 2015 r. były wykryte trzy ogniska ASF u świń oraz czterdzieści cztery przypadki wirusa u dzików - założono, że cel programu zostanie osiągnięty, jeśli na tym obszarze świnie będą utrzymywane wyłącznie w gospodarstwach o najwyższym poziomie bioasekuracji, co w konsekwencji przyniosłoby zminimalizowanie ryzyka rozszerzania się wirusa ASF. Dynamicznie rozwijająca się sytuacja epizootyczna w Polsce, kilkadziesiąt nowych ognisk i kilkaset przypadków ASF oraz wysokie ryzyko niedostatecznych zabezpieczeń przeciwko ASF spowodowały, że w 2017 r. NIK podjęła kontrolę. Sprawdzeniem objęto trzynaście jednostek w okresie od kwietnia 2015 r. do czerwca 2017 r., tj. działalność MRiRW, Głównego Inspektoratu Weterynarii, Wojewódzkiego Inspektoratu Weterynarii w Białymstoku i pięciu biur ARiMR w powiatach augustowskim, białostockim, hajnowskim, sejneńskim i sokólskim. Wyniki kontroli wykazały, że główny cel programu nie został zrealizowany i nie został osiągnięty. NIK przedstawiła niedociągnięcia i błędy.
Potwierdzono sto cztery ogniska ASF w stadach świń oraz ponad siedemset przypadków u dzików.
W końcu listopada 2017 r. zakażenie u dzików wystąpiło niestety po lewej stronie Wisły. Minister Krzysztof Jurgiel nie zgodził się z wynikami kontroli NIK i szczegółowo zapoznawał uczestników posiedzenia komisji z czynnościami, które wykonał resort rolnictwa, by zapobiec rozprzestrzenianiu się ASF. Czynności te były wykonane w ciągu ostatnich dwóch lat i pochłonęły blisko 40 mln zł. Jacek Bogucki, sekretarz stanu w MRiRW, poinformował zaś o rekompensatach dla rolników i możliwości uzyskania pożyczek oraz kredytów. Posłowie domagali się lepszego nadzoru nad Polskim Związkiem Łowieckim oraz zwiększenia środków na zwalczanie ASF. W posiedzeniu uczestniczył Leszek Dereziński, prezes zarządu Federacji.

6 grudnia w gmachu resortu rolnictwa odbyło się posiedzenie Rady Dialogu Społecznego w Rolnictwie, w którym uczestniczył Leszek Dereziński, przewodniczący Zespołu ds. Kształtowania Ustroju Rolnego. Porządkiem obrad były następujące tematy: 1) informacja o bieżącej działalności KOWR i ARiMR, 2) budżet rolny na 2018 r., 3) komunikat Komisji Europejskiej w sprawie WPR, 4) przyjęcie stanowisk rady w sprawie: projektu ustawy o Państwowej Inspekcji Bezpieczeństwa Żywności, ostatnich zmian prawnych w zakresie przeprowadzania egzekucji komorniczych wobec rolników, 5) zmian w projekcie ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego oraz o zmianie niektórych innych ustaw. Ostatni punkt przedstawiał przewodniczący zespołu ds. KUR Leszek Dereziński. Przyjęto stanowiska dot. projektu ustawy o zmianie ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego oraz dzierżawy nieruchomości rolnych. Poruszono także założenia do projektu ustawy o zmianie ustawy o ochronie zwierząt oraz innych ustaw.

4 grudnia w gmachu Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi odbyło się posiedzenie Zespołu Produktów Pochodzenia Zwierzęcego Rady Dialogu Społecznego w Rolnictwie, w którym wziął udział Leszek Dereziński, członek tego zespołu. Porządkiem obrad był projekt ustawy o zmianie ustawy o ochronie zwierząt oraz innych ustaw, w tym zakaz uboju religijnego oraz zakaz hodowli zwierząt na futra.

1 grudnia Przedstawicielstwo Komisji Europejskiej w Polsce zorganizowało seminarium nt. nowej Wspólnej Polityki Rolnej Unii Europejskiej, w trakcie którego Jerzy Plewa, dyrektor generalny w Dyrekcji Generalnej Komisji Europejskiej ds. Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich, przedstawił treść komunikatu w sprawie modernizacji i uproszczenia WPR po 2020 roku - "Przyszłość żywności i rolnictwa". Swoje wystąpienie rozpoczął od pochwał dla polskiego sektora rolnego, który odniósł ogromny sukces nie tylko na europejskich, ale i światowych rynkach. Podkreślił jednak, że należy widzieć także aktualne wyzwania, z którymi musi się zmierzyć UE. Z jednej strony brexit, a z drugiej kwestie zasobów naturalnych i zmian klimatycznych oraz konieczność realizacji celów zrównoważonego rozwoju, w których rolnictwo odgrywa kluczową rolę. W komunikacie mowa jest także między innymi o konieczności utrzymania rynkowego charakteru rolnictwa oraz wzmocnieniu ochrony środowiska. W spotkaniu uczestniczył Waldemar Rolewski, wiceprezes zarządu Federacji.


30 listopada w podwarszawskim Nadarzynie przy okazji Centralnych Targów Rolniczych odbyło się IV Forum Sektora Wołowiny. W debacie dotyczącej szans rozwoju i zagrożeń dla branży wypowiadali się członkowie zarządu Federacji: Zygmunt Jodko i Waldemar Dobrowolski.

30 listopada w MRiRW obradował pod przewodnictwem Leszka Derezińskiego Zespół ds. Kształtowania Ustroju Rolnego Rady Dialogu Społecznego w Rolnictwie. Tematami wiodącymi posiedzenia było wypracowanie stanowiska do zaproponowanych przez resort rolnictwa rozwiązań w projekcie ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego oraz o zmianie niektórych innych ustaw oraz stanowiska co do potrzeby wprowadzenia nowych regulacji dotyczących dzierżawy nieruchomości rolnych.

30 listopada w Warszawie odbył się VII Krajowy Zjazd Delegatów Członków Krajowego Związku Rewizyjnego Rolniczych Spółdzielni Produkcyjnych. Programem obrad były: ocena działalności związku w latach 2013-2016, program działań w latach 2017-2020, a także wybór członków rady związku. Federację reprezentowała Barbara Jaworska.

28 listopada w Przysieku (woj. kujawsko-pomorskie) odbyła się konferencja na temat śruty rzepakowej - "Śruta rzepakowa jako alternatywa dla importu soi. Możliwość zwiększenia wykorzystania pasz rzepakowych w produkcji mleka, bydła mięsnego i trzody chlewnej". Konferencję zorganizowały: Polskie Stowarzyszenie Producentów Oleju, Kujawsko-Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Minikowie i Krajowe Zrzeszenie Producentów Rzepaku i Roślin Białkowych. Tematami omawianymi w trakcie konferencji były: wyzwania i perspektywy stojące przed krajową i europejską produkcją rzepaku, śruta rzepakowa z perspektywy działań resortu w odniesieniu do dywersyfikacji źródeł białka paszowego na surowce krajowe, rzepak jako podstawowa polska roślina oleista, ale i białkowa. Praktyczne możliwości wykorzystania białka rzepakowego w produkcji zwierzęcej. W konferencji uczestniczył Mariusz Olejnik, wiceprezes zarządu Federacji

28 listopada w Parzniewie, w siedzibie Krajowej Rady Izb Rolniczych odbyło się kolejne wspólne spotkanie zarządów: Federacji Związków Pracodawców - Dzierżawców i Właścicieli Rolnych i KRIR w sprawie dalszych prac nad wypracowanie wspólnego stanowiska dotyczącego projektu ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego oraz o dzierżawie rolniczej. Wspólnego stanowiska nie udało się wypracować. Obie organizacje podpisały za to stanowisko, w którym wyraziły sprzeciw wobec zamiaru wprowadzania zmian w ustawie o ochronie zwierząt.

24 listopada w Polanicy-Zdroju odbył się XXX Sprawozdawczo-Wyborczy Walny Zjazd Członków Dolnośląskiego Związku Dzierżawców i Właścicieli Nieruchomości Rolnych we Wrocławiu. Nowym prezesem związku został wybrany Roman Jankowski, który jest także wiceprezesem zarządu Federacji. Zjazd uwieńczyła uroczysta gala podczas której wręczono Dolnośląskie Kłosy 2017 oraz złote odznaki organizacyjne. Całość zakończyła uroczysta kolacja i Andrzejkowy Bal Dzierżawców. Federację reprezentował Mariusz Olejnik, wiceprezes zarządu.

23 listopada w siedzibie biura Federacji w Warszawie odbyło się posiedzenie zarządu i członków organizacji. Tematem spotkania było wypracowanie stanowiska dotyczącego projektu ustawy o zmianie ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego i kierunkowych propozycji zmian w przepisach prawa regulujących dzierżawę nieruchomości rolnych.

22 listopada w gmachu Centralnej Biblioteki Rolniczej w Warszawie Kancelaria Prezydenta RP zorganizowała debatę "Wspólnie o Konstytucji, wspólnie o polskiej wsi" z udziałem głowy państwa. Federację reprezentowali: Zygmunt Jodko, członek zarządu Federacji, Zbigniew Studniarski, członek rady Federacji, Aleksander Dargiewicz, dyrektor biura Krajowego Związku Pracodawców Producentów Trzody Chlewnej oraz Barbara Jaworska z biura Federacji.

22 listopada w Poznaniu na terenie Międzynarodowych Targów Poznańskich odbyła się II edycja Forum Rolników i Agrobiznesu, w trakcie której dyskutowano o najważniejszych kwestiach dla polskiego rolnictwa. W forum uczestniczył Mariusz Olejnik, wiceprezes zarządu Federacji.

20 listopada na Stadionie Narodowym odbyło się piąte spotkanie z cyklu "Narodowe Wyzwania w Rolnictwie". Konferencja została podzielona na panele: ekonomia -+ inwestujemy z głową, agrotechnika, trzoda chlewna, produkcja mleka oraz sady i ogrody. W spotkaniu uczestniczyła Barbara Jaworska.

16 listopada Leszek Dereziński uczestniczył w Agrokonferencji Banku BGŻ BNP Paribas - innowacyjność społeczna i innowacyjność biznesowa, która odbyła się w Warszawie, w Hotelu Hilton.

13 listopada w Senacie odbyły się dwa posiedzenia Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi dotyczące: I - informacji resortu rolnictwa i rozwoju wsi nt. rynków hurtowych w Polsce i II - rozpatrzenie ustawy o zmianie ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego oraz o zmianie niektórych innych ustaw, w których uczestniczył prezes Leszek Dereziński.

13 listopada prezes Leszek Dereziński uczestniczył w spotkaniu rozpoczynającym konsultacje zaproponowane przez resort rolnictwa, dotyczące rozwiązań w projekcie ustawy o zmianie ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego oraz o zmianie niektórych innych ustaw, które odbyło się w gmachu resortu rolnictwa. Wiceminister Zbigniew Babalski, który jest pełnomocnikiem rządu ds. kształtowania ustroju rolnego, przekazał, że MRiRW zaproponowało 13 zmian do ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego, 6 zmian w ustawie o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa, a także jedną zmianę dotyczy prawa spółdzielczego. Do połowy grudnia przeprowadzona zostanie analiza uwag i wniosków po konsultacjach społecznych, w styczniu projekt ustawy przedstawiony zostanie na kierownictwie resortu, następnie trafi do Komitetu Stałego Rady Ministrów, a na początku lutego do Sejmu.

9-10 listopada wiceprezes zarządu Federacji Waldemar Rolewski uczestniczył w Zgromadzeniu Ogólnym Organizacji GEOPA-COPA oraz w spotkaniu z Komisją Europejską i organizacją EFFAT w ramach Komitetu Dialogu Społecznego. Do spraw omówionych należy zaliczyć: wpływ brexitu na kwestie zatrudnienia w UE, praca nierejestrowana, program nowych umiejętności, warunki pracy i umowy śmieciowe, minimalny dochód, dyrektywa w sprawie pisemnych oświadczeń, szkodliwość stosowania glifosatu. KE zaakceptowała nowy projekt na lata 2018-2019 "Koszty pracy w rolnictwie". Ustalono, że nadzwyczajne posiedzenie Zgromadzenia Ogólnego GEOPA-COPA odbędzie się 17 stycznia 2018 r.

10 listopada w Parzniewie koło Warszawy w siedzibie Krajowej Rady Izb Rolniczych odbyło się wspólne spotkanie członków zarządów: Federacji Związków Pracodawców - Dzierżawców i Właścicieli Rolnych oraz Krajowej Rady Izb Rolniczych. Celem spotkania było omówienie aktualnych problemów rolnictwa, a wśród nich konieczności prawnego uregulowania dzierżawy rolniczej jako najkorzystniejszej i najtrwalszej formy gospodarowania.  Obie organizacje wystosowały wspólne pismo do ministra Krzysztofa Jurgiela z prośbą o powołanie zespołu ds. ustawowego uregulowania dzierżawy rolniczej, w którym uczestniczyliby przedstawiciele obu organizacji.

9 listopada porządkiem obrad połączonych komisji: Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej było wysłuchanie informacji ministerstwa rolnictwa nt. wpływu hodowli zwierząt futerkowych na polską gospodarkę. Informację przedstawiła podsekretarz stanu w MRiRW - Ewa Lech.

8 listopada dnia odbyło się kolejne posiedzenie komisji rolnictwa na temat funkcjonowania spółki Elewarr i Krajowej Spółki Cukrowej. Informację przedstawił sekretarz stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi - Zbigniew Babalski. W posiedzeniu uczestniczyła Barbara Jaworska.

8 listopada odbyło się posiedzenie sejmowej Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi zwołane w trybie nadzwyczajnym na wniosek grupy posłów PO, Nowoczesnej i PSL. Tematem posiedzenia było rozprzestrzenianie się w Polsce afrykańskiego pomoru świń (ASF). W posiedzeniu uczestniczyli przedstawiciele organizacji rolniczych, którzy domagali się m.in. zwiększenia działań resortu w zakresie likwidacji ognisk choroby. W posiedzeniu uczestniczyli: Aleksander Dargiewicz, dyrektor biura Krajowego Związku Pracodawców Producentów Trzody Chlewnej i Barbara Jaworska z biura Federacji.

7-8 listopada w Bydgoszczy odbyła IV edycja Europejskiego Kongresu Menadżerów Agrobiznesu. Organizatorami byli: Związek Pracodawców - Dzierżawców i Właścicieli Rolnych oraz ELO (Europejska Organizacja Właścicieli Ziemskich). Uroczystego otwarcia kongresu dokonał prezes bydgoskiego związku Roman Wiatrowski i Emmanuelle Mikosz - przedstawiciel ELO. O działaniach Parlamentu Europejskiego wspomagającego konkurencyjność sektora agrobiznesu mówił europoseł Czesław Siekierski.

6 listopada porządkiem obrad połączonych komisji: Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Komisji do Spraw Energii i Skarbu Państwa było pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego, które uzasadniał pełnomocnik rządu ds. strategicznej infrastruktury energetycznej - Piotr Naimski. Federację reprezentował prezes Leszek Derezińsk.

6 listopada sejmowa Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi rozpatrywała i zaopiniowała dla Komisji Finansów Publicznych rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy budżetowej na rok 2017 w zakresie części budżetowej - rolnictwo. Po wysłuchaniu informacji i dyskusji związanej z tym tematem - komisja pozytywnie zaopiniowała projekt ustawy o zmianie ustawy budżetowej. W posiedzeniu uczestniczył sekretarz stanu w MRiRW Jacek Bogucki. Z ramienia Federacji w posiedzeniu uczestniczyła Barbara Jaworska.


29 października w programie "Tydzień" w TVP1, poruszającym aktualne problemy polskiego rolnictwa, dyskutowano nt. nowo powstałej instytucji, jaką jest Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa. W programie wystąpili: wiceminister rolnictwa Zbigniew Babalski, dyrektor Departamentu Gospodarowania Zasobem KOWR Adam Struziak oraz prezes zarządu Federacji Leszek Dereziński. Zaproszeni goście przedstawili główne założenia i cele KOWR. Prezes Dereziński podkreślił znaczenie dzierżawy w Polsce i wolę dobrej współpracy towarowych gospodarstw rolnych z KOWR.

28 października w kościele parafialnym w Kaliszu, a następnie na cmentarzu w Chełmcach pożegnaliśmy dra inż. Ignacego Urbanowskiego - naszego kolegę, przyjaciela i wieloletniego przewodniczącego rady Federacji. W tej smutnej uroczystości, przepełnionej zadumą, żalem i wspomnieniami o zmarłym - uczestniczyli członkowie Federacji z całej Polski.

26 października w Poznaniu została zorganizowana konferencja w ramach Programu Wieloletniego Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi pt. "Zwiększenie wykorzystania krajowego białka paszowego dla produkcji wysokiej jakości produktów zwierzęcych w warunkach zrównoważonego rozwoju". "Strączkowe własne białko i dobre stanowisko. Agrotechnika opłacalność, szanse i ograniczenia". Konferencja odbyła się Biocentrum Uniwersytetu Przyrodniczego. W trakcie spotkania eksperci przeanalizowali opłacalność produkcji oraz specyfikę agrotechniki dla najważniejszych gatunków, a także zagrożenia i ograniczenia upraw strączkowych w Polsce. Z ramienia Federacji w spotkaniu uczestniczyli: Hubert Kulesza, członek zarządu Federacji i Paweł Wachowiak, członek rady Federacji.

26 października w gmachu resortu rolnictwa odbyło się posiedzenie Rady Dialogu Społecznego w Rolnictwie z udziałem członków Zespołu ds. Bezpieczeństwa i Jakości Żywności. Porządkiem obrad było: przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia, sprawozdanie przewodniczących zespołów z realizacji planu prac na 2017 rok, program współpracy MRiRW z organizacjami pozarządowymi - wymiana poglądów, dyskusja i wypracowanie rozwiązań w obszarze zwiększenia aktywności organizacji w Radzie Dialogu Społecznego w Rolnictwie.

26 października porządkiem obrad sejmowej Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi był program rekultywacji gleb zakwaszonych przez nawożenie wapnem pochodzenia naturalnego z uwzględnieniem pomocy de minimis oraz dotacji wojewódzkich funduszy ochrony środowiska i gospodarki wodnej. Informację przedstawił sekretarz stanu w MRiRW - Jacek Bogucki. W posiedzeniu uczestniczył Leszek Dereziński, prezes zarządu Federacji.

25 października na kolejnym posiedzeniu Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi wysłuchała informacji na temat działań, które mają na celu ograniczenie zapotrzebowania na importowane białko sojowe przeznaczone do żywienia zwierząt.  Problem i moratorium  przedstawił sekretarz stanu w MRiRW Zbigniew Babalski. W posiedzeniu uczestniczył przedstawiciel Federacji.

25 października sejmowa Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi rozpatrzyła i zaopiniowała dla Komisji Finansów Publicznych rządowy projekt ustawy budżetowej na rok 2018 w zakresie dot. rolnictwa. W posiedzeniu uczestniczył przedstawiciel Federacji.

24 października obradowała sejmowa Komisja Finansów Publicznych. Porządkiem obrad było rozpatrzenie rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (druk  1878). W posiedzeniu uczestniczył Waldemar Rolewski, wiceprezes zarządu Federacji, który przedstawiał stanowisko naszej organizacji do procedowanej ustawy.

19-20 października odbyło się dwudniowe seminarium "Nowoczesna obora - z nami wiesz co pijesz" - II część. Zorganizowane przez Federację wydarzenie zostało w całości sfinansowane z Funduszu Promocji Mleka KOWR.

17 października odbyło się posiedzenie senackiej Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi, które było poświęcone strategii funkcjonowania i zadań Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa po wygaszeniu działania ANR i ARR. Federację reprezentował prezes Leszek Dereziński, który przedstawił stanowisko organizacji dotyczące dalszej współpracy z KOWR. Podkreślił, że jedną z najważniejszych form gospodarowania na polskiej ziemi jest dzierżawa, która powinna być prawnie usankcjonowana.

16 października Departament Rynków Rolnych MRiRW zorganizował seminarium "Promocja produktów rolnych - Multi PROGRAMMES". W spotkaniu uczestniczył przedstawiciel Federacji.

16 października w Zielonej Górze odbyło się spotkanie prezesa zarządu Federacji Leszka Derezińskiego z wiceprezesem Mariuszem Olejnikiem i członkiem zarządu Zygmuntem Jodko. Tematem spotkania była dalsza poprawa funkcjonowania Federacji ZPDiWR.

13 października w Instytucie Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej odbyło się seminarium pt. "Konkurencyjność polskich gospodarstw mlecznych i z chowem bydła rzeźnego na tle analogicznych gospodarstw z wybranych krajów". W seminarium uczestniczył przedstawiciel Federacji.

12 października sejmowa Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi dokonała zmian w składzie prezydium komisji. Na zastępcę przewodniczącego został wybrany poseł Kazimierz Gwiazdowski (PiS).

12 października w trakcie drugiego posiedzenia obradowały połączone komisje rolnictwa oraz gospodarki i rozwoju. Posłowie wysłuchali informacji ministrów: rolnictwa i rozwoju wsi, rozwoju i finansów oraz spraw zagranicznych na temat ekspansji na rynki zagraniczne polskich firm sektora rolno-spożywczego, w tym perspektyw inwestowania za granicą oraz podejmowanych działań w zakresie dyplomacji ekonomicznej. W posiedzeniu uczestniczył wiceprezes zarządu Federacji Waldemar Rolewski.

12 października sejmowa Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi obradowała dwa razy. W trakcie pierwszego posiedzenia komisje rolnictwa oraz ochrony środowiska przeprowadziły pierwsze czytanie poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o lasach. Projekt uzasadniany przez Jarosława Sachajkę, przewodniczącego sejmowej komisji rolnictwa, miał na celu zwiększenie ochrony własności prywatnej. Projekt został odrzucony.

11 października w Centrum Konferencyjnym POLIN, w Muzeum Historii Żydów Polskich w Warszawie po raz czwarty odbył się Kongres Bezpieczeństwa Żywności pt. "Jakość i bezpieczeństwo żywności źródłem sukcesu w biznesie". W kongresie uczestniczył przedstawiciel Federacji.

10 października sejmowa Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi wysłuchała informacji o "Unijnych programach wsparcia skierowanych do polskich młodych rolników w latach 2004-2017" oraz informacji ministra rolnictwa na temat wymiany pokoleń w polskim rolnictwie na przestrzeni ostatnich 13 lat. Janusz Wojciechowski, członek Europejskiego Trybunału Obrachunkowego, zaprezentował sprawozdanie, z którego wynika, że wsparcie dla młodych rolników zostało niewłaściwie ukierunkowane. W posiedzeniu uczestniczył Waldemar Rolewski, wiceprezes zarządu Federacji.

9 października w Bydgoszczy, w siedzibie "Gazety Pomorskiej" odbyło się posiedzenie Kapituły Plebiscytu Rolnik Roku 2017, której członkiem jest prezes zarządu Federacji Leszek Dereziński.

6 października w siedzibie Instytutu Ekonomiki Gospodarki Żywnościowej w Warszawie odbyło się seminarium pt. "Korporacje transnarodowe w przemyśle spożywczym w Polsce". W seminarium uczestniczył przedstawiciel Federacji.

5 października w pałacu w Kobylnikach odbyło się zebranie członkowskie Związku Pracodawców - Dzierżawców i Właścicieli Rolnych, w trakcie którego prezes zarządu Federacji Leszek Dereziński przedstawił wpływ rozwoju wielkotowarowych gospodarstw rolnych na sektor rolno-spożywczy. Poruszanymi tematami były: potencjalne kierunki rozwoju sektora rolno-spożywczego zawarte w diagnozie zespołu roboczego wojewody kujawsko-pomorskiego. Przedstawiono także prezentację nt. upraw konopi włóknistej na terenie Polski, a także zreferowano temat zadań i celów Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa.

4 października w Auli Kryształowej Wydział Nauk Ekonomicznych Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie rozpoczął rok akademicki 2017/2018. Najwięcej studentów będzie studiowało na kierunkach finanse i rachunkowość, logistyka oraz ekonomia. Studenci pierwszego roku wysłuchali wykładu inauguracyjnego dr hab. Aldony Zawojskiej nt. "Czy postęp technologiczny jest kluczem do dobrobytu społeczno-ekonomicznego?". W uroczystościach wziął udział przedstawiciel Federacji.


29 września w Warszawie w gmachu resortu rolnictwa odbyło się spotkanie przedstawicieli MRiRW, dyrektora generalnego KOWR Witolda Strobla oraz jego współpracowników z członkami zarządu Federacji Związków Pracodawców - Dzierżawców i Właścicieli Rolnych. Omawianymi problemami były m.in. konsekwencje wcielenia w życie ustawy o zakazie wstrzymania sprzedaży nieruchomości ZWRSP oraz o zmianie niektórych ustaw z 14 kwietnia 2016  r., konieczność wznowienia prac nad ustawą o dzierżawie rolniczej, problemy z przedłużaniem umów dzierżawnych, zasady dalszego funkcjonowania rady społecznej w centrali przy dyrektorze generalnym i rad społecznych przy oddziałach terenowych KOWR. Oprócz tego była mowa także o nowelizacji ustawy o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi SP w kierunku uwzględnienia sytuacji dzierżawców, którzy z powodów ekonomicznych nie oddali 30 proc. ziemi, a także zmiana modulacji kwoty dopłat bezpośrednich od 150 tys. euro, która dotknęła nie tylko dzierżawców, ale także spółki SP.

28 września odbyło się wspólne posiedzenie dwóch komisji: Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa. Porządkiem obrad była informacja na temat unijnych dopłat wodno-środowiskowych dla właścicieli gospodarstw rybackich z uwzględnieniem informacji o zmniejszeniu unijnego wsparcia dla rolników - hodowców karpia z Programu Operacyjnego Rybactwo i Morze na lata 2014-2020 na działanie "Akwakultura świadcząca usługi środowiskowe". Rozpatrzono odpowiedź ministra gospodarki morskiej i żeglugi śródlądowej na dezyderat skierowany do prezesa Rady Ministrów w sprawie niepokojącej informacji o cofnięciu unijnego wsparcia dla rolników - hodowców karpia. W posiedzeniu uczestniczył Hubert Kulesza, członek zarządu Federacji.

28 września odbyły się dwa posiedzenia sejmowej Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi.  Pierwsze posiedzenie dotyczyło informacji ministra rolnictwa w sprawie strategii funkcjonowania i zadań KOWR oraz ARiMR po zmianach zakresu działalności oraz przygotowania systemu informatycznego ARiMR do wypłat zaliczek na poczet dopłat bezpośrednich za 2017 r. W posiedzeniu uczestniczył Waldemar Rolewski, wiceprezes zarządu Federacji.

28 września w gmachu Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi odbyło się posiedzenie Rady Dialogu Społecznego w Rolnictwie. Tematami omawianymi były: strategia zrównoważonego rozwoju wsi, rolnictwa i rybactwa, omówienie barier w rozporządzeniach regulujących przyznawanie i wypłatę pomocy w ramach PROW 2014-4040. Na forum rady wystąpił Witold Strobel, dyrektor generalny KOWR. W spotkaniu uczestniczył przedstawiciel Federacji.

26 września sejmowa Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi rozpatrzyła i zaopiniowała poselski wniosek o wyrażenie wotum nieufności wobec ministra Krzysztofa Jurgiela. Pod wnioskiem podpisało się kilkudziesięciu parlamentarzystów klubu PO, PSL oraz Nowoczesna. Posłem reprezentującym wnioskodawców był Mirosław Maliszewski (PSL). Komisja negatywnie zaopiniowała wniosek. W posiedzeniu uczestniczył przedstawiciel Federacji.

26 września w Warszawie w siedzibie firmy Ernst&Young odbyło się kolejne spotkanie dotyczące opracowania strategii "Polska wołowina 2022". W spotkaniu uczestniczyły dwa związki hodowców bydła mięsnego, Federacja Związków Pracodawców - Dzierżawców i Właścicieli Rolnych, grupy producentów wołowiny, firmy skupujące bydło oraz przedstawiciele dużych zakładów przetwórstwa mięsnego. Tematem spotkania były wyzwania na rynku wołowiny, problematyka skupu żywca, analiza czynników wpływających na ceny skupu. Poruszono aspekt ekonomiczny (opłacalności) chowu bydła mięsnego, rolę producenckich i związków hodowców bydła mięsnego. W tym w sposób interesujący nakreślono plany rozwoju i finansowania chowu i hodowli bydła mięsnego oraz jego dynamikę. Na spotkaniu przedstawicielem Federacji był Waldemar Dobrowolski, członek zarządu Federacji.

20 września na kolejnym posiedzeniu senacka komisja rolnictwa rozpatrywała propozycję zmieniającą ustawę o zmianie ustawy o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt. Celem i przedmiotem ustawy jest zapewnienie środków finansowych na realizację programu bioasekuracji mającej zapobiegać szerzeniu się ASF w latach 2015-2018 wprowadzonego rozporządzeniem ministra rolnictwa 3 kwietnia 2015 r. w sprawie wprowadzenia "Programu bioasekuracji mającego na celu zapobieganie szerzeniu się afrykańskiego pomoru świń" na lata 2015-2018. W związku ze zmianą w 2017 r. sytuacji epizootycznej w odniesieniu do ASF przewidziane kwoty okazały się niewystarczające, dlatego ustawa zwiększa je do odpowiednio 8 mln zł 21,5 mln zł rocznie. W posiedzeniach uczestniczył przedstawiciel Federacji.

20 września odbyło się posiedzenie senackiej Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Wysłuchano sprawozdania z działalności Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w 2016 roku. W posiedzeniach uczestniczył przedstawiciel Federacji.

18 września w biurze Federacji odbyło się posiedzenie zarządu Federacji, w trakcie którego podjęto decyzję o zmianie lokalizacji biura i jego wyposażenia. Poza tym uzgodniono tematy, które miały być zaproponowane do omówienia na spotkaniu zarządu z kierownictwem resortu rolnictwa i KOWR 29 września. Konferencja nt. dzierżaw rolniczych została przesunięta na początek 2018 r.

17 września w Spale (woj. łódzkie) odbyły się Dożynki Prezydenckie. Prezydent RP Andrzej Duda podziękował rolnikom za ich trud, podkreślił niezwykle ważną rolę rolnika, który zapewnia bezpieczeństwo żywnościowe naszego kraju. W uroczystościach wziął udział prezes Leszek Dereziński.

13 września sejmowa Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi zajmowała się rozpatrzeniem i zaopiniowaniem dla komisji do Spraw Kontroli Państwowej sprawozdania z działalności Najwyższej Izby Kontroli w 2016 r. w zakresie działania komisji. NIK skupiła się nad: prawidłowością i zapewnieniem terminowej realizacji wypłat bezpośrednich dla rolników w kampanii 2015, systemem zarządzania nieprawidłowościami w zakresie europejskich funduszy rolnych, działaniem organów administracji rządowej na rzecz bezpieczeństwa żywności, wykonywaniem wybranych zadań publicznych przez małe gminy i zapobieganiem bezdomności zwierząt. NIK pozytywnie oceniła organizację i funkcjonowanie w Polsce systemu zarządzania nieprawidłowościami w zakresie europejskich funduszy rolnych w obszarze informowania Komisji Europejskiej o nieprawidłowościach w wydatkowaniu środków z tych funduszy oraz w obszarze prowadzenia postępowań wyjaśniających przed Komisją w zakresie WPR. Realizacja zadań w ramach tego systemu była zgodna z przepisami UE oraz zasadą należytego zarządzania finansami. Komisja uchwaliła dezyderat skierowany do prezesa Rady Ministrów w sprawie podjęcia działań ułatwiających sprzedaż żywności w gospodarstwach rolnych. W dezyderacie komisja zwraca się m.in. o wskazanie aktów prawnych, na podstawie których w innych krajach UE odbywa się sprzedaż żywności przez rolników do podmiotów gospodarczych nie będących odbiorcami końcowymi. Federację reprezentował Waldemar Rolewski, wiceprezes zarządu Federacji.

12 września w Warszawie, w siedzibie biura Federacji odbyło się pierwsze po zjeździe Federacji (28.06.2017 r.) posiedzenie rady Federacji, któremu przewodniczył Wojciech Hołownia. Bardzo dobra frekwencja na spotkaniu (86 proc. obecnych) członków rady Federacji pozwoliła na ukonstytuowanie się rady. Wiceprzewodniczącymi rady zostali wybrani: Władysław Butor i Andrzej Okoniewski. Członkami rady zostali: Paweł Wachowiak i Wojciech Rymaszewski. W posiedzeniu uczestniczył Leszek Dereziński, prezes zarządu Federacji.

12 września na kolejnym posiedzeniu komisja rolnictwa wysłuchała: 1) informacji ministrów rolnictwa oraz środowiska na temat odstrzału dzików w celu ograniczenia rozprzestrzeniania się ASF w Polsce; 2) informacji ministra rolnictwa o nowych przypadkach występowania ASF i skutków wdrożenia rozporządzenia z 5 lipca 2017 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie środków podejmowanych w związku z wystąpieniem afrykańskiego pomoru świń. Informacje przedstawiali: sekretarz stanu w MRiRW - Jacek Bogucki, podsekretarz stanu w MRiRW - Ewa Lech, podsekretarz stanu w Ministerstwie Środowiska, główny konserwator przyrody - Andrzej Szewda-Lewandowski oraz kierownik Działu Hodowli i Ośrodków Hodowli Zwierzyny ZG Polskiego Związku Łowieckiego Bartłomiej Popczyk. Rozporządzenie z 5 lipca ma za zadanie podniesienie poziomu zabezpieczenia przed wirusem ASF gospodarstw zlokalizowanych na terenie występowania choroby, m.in. zachęca do rezygnacji z hodowli świń w najbliższym czasie.  Od 11 września br. Komisja Europejska na terenie wszystkich stref pozwala zastosować rekompensatę za likwidację hodowli dla rolników, którzy produkują do 50 świń. Program jest dobrowolny, a kwoty rekompensat są jeszcze konsultowane. Wiceminister Bogucki poinformował, że zwalczanie ASF jest sprawą priorytetową - na ten cel przeznaczono ostatnio 140 mln zł. Według stanu na dzień 4 września br. odstrzelono 3394 dziki z 7012 zaplanowanych na ten okres. Przedstawiciel PZŁ podkreślił, że nie będzie już w planach łowieckich górnych limitów odstrzału dzików, co umożliwi intensyfikację polowań. W trakcie dyskusji rolnicy poruszali m.in. kwestie trudności spełnienia warunków bioasekuracji - niedostatecznych odszkodowań, utylizacji padłych dzików. Sugerowano, by bioasekurację wprowadzić w całym kraju dla bezpieczeństwa hodowli zwierząt.

12 września sejmowa Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi wysłuchała pierwszego czytania poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o bezpieczeństwie żywności i żywienia (druk nr 1716). Projekt przedstawił i uzasadnił poseł Jarosław Sachajko (Kukiz'15). Projekt ma na celu umożliwienie rolnikom sprzedaży swoich produktów na rzecz osób fizycznych dla jednostek organizacyjnych, nieposiadających osobowości prawnej lub na rzecz osób fizycznych na potrzeby prowadzonej przez nie pozarolniczej działalności gospodarczej - do sklepów, stołówek czy restauracji. Według posła Sachajki, który popiera projekt, to jeden z najważniejszych, jakie zostaną przyjęte w tej kadencji Sejmu. Parlamentarzysta argumentował, że to wielkoobszarowe, wielkie fermy mogą być problemem. Związane jest to ze źle działającym systemem wczesnego ostrzegania, który można było zaobserwować, gdy na polskich fermach pojawił się problem z fipronilem. Obecnie rolnicy mogą sprzedawać swoje produkty w różnych punktach sprzedaży detalicznej, ale powinni założyć działalność gospodarczą. Założoną firmę rolnik powinien zgłosić pod kontrolę do inspekcji weterynaryjnej czy sanitarnej. Komisja będzie kontynuowała pierwsze czytanie ww. projektu na jednym z następnych posiedzeń. W posiedzeniu uczestniczył Leszek Dereziński, prezes zarządu Federacji.

11 września porządkiem obrad sejmowej Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi było przeprowadzenie pierwszego czytania rządowego projektu ustawy zmieniającej ustawę o zmianie ustawy o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt (druk 1807). Program ma na celu zapobieganie szerzeniu się ASF. Umożliwia wypłatę odszkodowań oraz rekompensatę za nieutrzymywanie świń w gospodarstwie. Sprawozdawcą został poseł Krzysztof Szulowski (PiS). W posiedzeniu uczestniczył przedstawiciel Federacji.

8 września w Warszawie w resorcie rolnictwa obradowało prezydium Rady Dialogu Społecznego w Rolnictwie. Tematami były: strategia zrównoważonego rozwoju wsi, rolnictwa i rybactwa, zasady procedowania stanowisk zespołów i rady oraz nowe zasady obsługi Funduszy Promocji Produktów Rolno-Spożywczych z 10 sierpnia br. W posiedzeniu uczestniczył Leszek Dereziński, przewodniczący Zespołu ds. Kształtowania Ustroju Rolnego Rady Dialogu Społecznego w Rolnictwie.


W sierpniu Federacja Związków Pracodawców - Dzierżawców i Właścicieli Rolnych złożyła do Agencji Rynku Rolnego dwa projekty zadań na 2018 rok, pochodzących z Funduszu Promocji Mleka i Funduszu Promocji Mięsa Wieprzowego. Oba zostały zaakceptowane i będą realizowane.

30 sierpnia w resorcie rolnictwa odbyła się debata pożniwna, w której uczestniczyli przedstawiciele organizacji rolniczych. W spotkaniu z ministrem rolnictwa Krzysztofem Jurgielem Federację Związków Pracodawców - Dzierżawców i Właścicieli Rolnych reprezentował Wojciech Hołownia, przewodniczący rady Federacji i prezes Warmińsko-Mazurskiego Związku Producentów Rolnych. Zgodnie z informacją z oddziałów terenowych Agencji Rynku Rolnego, żniwa w zdecydowanej większości województw w Polsce zakończyły się pod koniec sierpnia. Jedynie w północnej części kraju (woj. zachodniopomorskie, pomorskie i warmińsko-mazurskie) sytuacja przedstawiała się inaczej. Tam z uwagi na trudne warunki pogodowe (opady, wichury, burze) do zbioru pozostało jeszcze ok. 30 proc. powierzchni zasiewów zbóż. Zgodnie ze wstępnym szacunkiem GUS zbiory zbóż podstawowych z mieszankami zbożowymi (bez kukurydzy) wyniosą 27,5 mln t - o ok. 8 proc. więcej niż w 2016 roku. Szacuje się, że powierzchnia uprawy zbóż wyniosła 7,0 mln ha, tj. o niecałe 3 proc. więcej niż w 2016 r. Również plony mogą być wyższe od ubiegłorocznych o 3 proc. i wynieść 3,9 t/ha. - Polska w ostatnim okresie stała się znaczącym unijnym eksporterem zbóż, głównie pszenicy, i skutecznie konkuruje z innymi eksporterami o rynki krajów trzecich - podkreślił szef resortu rolnictwa, dodając, że eksport zboża z Polski w sezonie 2016/2017 był o 50 proc. większy w porównaniu ze średnią z lat 2011-2015, a eksport samej pszenicy był o 60 proc. większy niż w latach 2011-2015.

30 sierpnia Federacja Związków Pracodawców - Dzierżawców i Właścicieli Rolnych przesłała do resortu rolnictwa swoje uwagi dotyczące projektu rozporządzenia w sprawie zaliczek na poczet płatności bezpośrednich za 2017 r. Organizacja poparła w całości, bez uwag, treść rozporządzenia. "Projektowane rozporządzenie wychodzi naprzeciw oczekiwaniom rolników. Jest ono szczególnie ważne w obecnej sytuacji, kiedy nawiedziły nas huragany i nawałnice. Pieniądze otrzymane z zaliczek rolnicy przeznaczą na bieżące jesienne wydatki związane z siewami i zbiorami 2017 r. Federacja z góry dziękuje za uruchomienie dopłat" - napisano w stanowisku.

28 sierpnia w siedzibie biura Związku Pracodawców - Dzierżawców i Właścicieli Rolnych w Bydgoszczy odbyło się posiedzenie zarządu, w trakcie którego omówiono sprawy bieżące, w tym głównie rozmiar szkód wyrządzonych po sierpniowych deszczowych nawałnicach w gospodarstwach rolniczych woj. kujawsko-pomorskiego. Szkody dotyczą upraw rolnych i zniszczonych budynków gospodarczych (obory, chlewnie). Są straty także w zwierzętach.
Kolejnym omawianym punktem była współpraca członków bydgoskiego związku z Urzędem Marszałkowskim Województwa Kujawsko-Pomorskiego, w tym wspólna wizyta u producenta probiotyków ProBiotics Polska. W posiedzeniu uczestniczył prezes Federacji Leszek Dereziński, który jest jednocześnie członkiem zarządu bydgoskiego związku.

26 sierpnia w Ciechocinku w Dworku Prezydenta RP po raz dziewiąty odbyło się spotkanie najlepszych rolników, laureatów konkursu - Rolnik Pomorza i Kujaw. Msza św. w kościele Apostołów Piotra i Pawła w Ciechocinku rozpoczęła uroczystości, a następnie barwny korowód prowadzony przez zespół pieśni i tańca z Kujaw poprowadził zaproszonych gości do ogrodów i Dworku Prezydenta RP. Poświęcony został bochen chleba, który po uroczystości pojechał wraz z wieńcem dożynkowym do Kancelarii Prezydenta RP. W trakcie uroczystości z rąk minister Haliny Szymańskiej, szefowej prezydenckiej kancelarii nagrodę prezydenta otrzymał Leszek Dereziński, prezes zarządu Federacji. W liście gratulacyjnym podziękowano prezesowi spółki KOM ROL za wydajność pracy i osiągnięcia w rolnictwie, a także za aktywność na rzecz Ziemi Kujawskiej.

25 sierpnia w Zachodniopomorskim Urzędzie Wojewódzkim w Szczecinie odbyło się posiedzenie Zespołu ds. Rolnictwa. W spotkaniu uczestniczyło 17 przedstawicieli organizacji rolniczych, w tym Feliks Skotnicki, prezes Związku Pracodawców Rolnych w Szczecinie. Tematyką posiedzenia była sytuacja klęski w rolnictwie spowodowana deszczami nawalnymi i gradobiciami. Wystąpiły w wielu miejscach ogromne podtopienia upraw rolnych, które utrudniają zbiory z pól i łąk. W regionie powołano 80 zespołów ds. szacowania strat. Na 25 sierpnia ustalono straty na około 200 mln zł (ostateczne wyliczenia mogą sięgnąć nawet 1 mld zł).
Ten stan w rolnictwie obejmuje cały region zachodniopomorski i wymaga uruchomienia wielokierunkowej pomocy. Zespół wypracował stanowisko i skierował je do rządu premier Beaty Szydło. Zebrani podkreślali, że w konsekwencji gradobić i nawalnych deszczy wystąpią opóźnienia w zasiewach rzepaku i zbóż ozimych, co w konsekwencji spowoduje ogromny spadek dochodowości w rolnictwie w 2018 r.

24 sierpnia porządkiem obrad sejmowej Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi były informacje ministrów: rolnictwa i rozwoju wsi, spraw wewnętrznych i administracji oraz środowiska nt. strat oraz aktualnego stanu usuwania skutków spowodowanych nawałnicami deszczu i gradobicia w województwach: pomorskim, kujawsko-pomorskim, wielkopolskim i łódzkim.
Wiceminister Ewa Lech przedstawiła ogrom strat w rolnictwie po nawalnym deszczu i informacjęo szacowanych stratach. Największe zniszczenia wystąpiły w woj. pomorskim, kujawsko-pomorskim, wielkopolskim, częściowo dolnośląskim i łódzkim. Huragan zniszczył uprawy na powierzchni ok. 3 tys. ha. W Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa przygotowywana jest zmiana rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 4 stycznia 2015 r. w sprawie szczegółowego zakresu i sposobów realizacji niektórych zadań ARiMR. W następnym tygodniu przygotowane - zmienione rozporządzenie w trybie obiegowym dotarło do wszystkich poszkodowanych gmin.
W resorcie trwają prace nad programem pomocy dla gospodarstw rolnych poszkodowanych przez klęski żywiołowe. Warunkiem uruchomienia programu jest oszacowanie strat przez komisje. Program pomocowy musi być zgłoszony do Komisji Europejskiej.
Wiceminister Lech zaznaczyła, że producenci rolni poszkodowani w wyniku huraganu mogą ubiegać się o kredyt preferencyjny, obrotowy na wznowienie produkcji w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej oraz na odtworzenie środków trwałych.
W trakcie dyskusji podjęty został temat ubezpieczeń, jego niewłaściwe funkcjonowanie. Powodem tego stanu rzeczy jest sposób szacowania rolniczych szkód przez firmy ubezpieczeniowe. Znajdują one wiele powodów, dla których nie wypłacają właściwych pieniędzy poszkodowanym rolnikom.
Informację na temat strat w lasach prywatnych, spowodowanych tegoroczną nawałnicą deszczową i gradobiciem, przedstawił Andrzej Szweda-Lewandowski, podsekretarz stanu w Ministerstwie Środowiska - główny konserwator przyrody. Według szacunków resortu, szkody w lasach prywatnych wystąpiły na obszarze województw: kujawsko-pomorskiego - 3950 ha, pomorskiego 13 150 ha, wielkopolskiego 3227 ha i na obszarze powiatu oleśnickiego woj. dolnośląskiego. Na miejscu klęski wykorzystywany jest sprzęt należący do Lasów Państwowych.
Lasy Państwowe wyasygnują 35 mln zł, które za pośrednictwem starostów trafią do właścicieli zniszczonych lasów. Warunkiem otrzymania pieniędzy przez rolnika jest uprzątnięcie zniszczonego poleśnego obszaru . Uprzątając tereny z połamanych drzew, rolnicy przyczynią się do przywrócenia bezpieczeństwa publicznego.
Wiceminister spraw wewnętrznych i administracji Jarosław Zieliński przedstawił aktualny stan usuwania skutków nawałnic deszczu i gradobicia w woj. pomorskim, kujawsko-pomorskim, wielkopolskim, łódzkim i częściowo dolnośląskim. Po ułatwieniach wprowadzonych przez rząd oprócz rzeczoznawców straty mogą szacować także inspektorzy nadzoru budowlanego.
Według szacunków komisji z ostatnich dni, nawałnica dotknęła 8,5 tys. rodzin. Rząd opracował nowe, uproszczone zasady udzielania pomocy poszkodowanym, a także zdecydował o podwyższeniu kwoty, która będzie przeznaczana na pokrycie kosztów odbudowy zniszczonych budynków.
Mieszkańcy, których domy zostały zniszczone podczas ostatnich nawałnic, mogą otrzymać 200 tys. zł (dotychczas była to kwota 100 tys. zł). Na naprawę czy odbudowę budynków gospodarczych mogą otrzymać 100 tys. zł. Do 22 sierpnia na wypłatę zasiłków celowych do 6 tys. zł rząd przekazał łącznie ponad 42 mln zł. W posiedzeniu uczestniczył Waldemar Rolewski, wiceprezes zarządu Federacji.

23 sierpnia w gmachu resortu rolnictwa odbyło się spotkanie wiceministra rolnictwa Zbigniewa Babalskiego z przedstawicielami rozszerzonej Koalicji Na Rzecz Biopaliw nt. nowelizacji ustawy o biokomponentach i biopaliwach rolniczych.
Realizacja zaproponowanych zmian przepisów może w dramatyczny sposób pogorszyć sytuację polskiego rolnictwa, które produkuje i sprzedaje na rzecz biopaliw ok. 2 mln ton rzepaku i 1 mln ton zbóż. Proponowana ustawa zmniejszy także liczbę pozarolniczych miejsc pracy na obszarach wiejskich. W posiedzeniu uczestniczył wiceprezes zarządu Federacji Mariusz Olejnik.

16 sierpnia w siedzibie spółki KOM-ROL Kobylniki odbyło się posiedzenie zarządu Federacji Związków Pracodawców - Dzierżawców i Właścicieli Rolnych. Dobra frekwencja członków zarządu pozwoliła na podjęcie wielu ważnych stanowisk co do dalszych działań Federacji (protokół z posiedzenia zarządu został wcześniej rozesłany członkom Federacji).

7 sierpnia w Warszawie w gmachu Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi odbyło się spotkanie trzech związków producentów i trzech związków przedsiębiorców bydła na temat opracowywanej strategii "Wołowina 2022". Polskie Zrzeszenie Producentów Bydła Mięsnego reprezentował prezes Jerzy Wierzbicki. Polski Związek Hodowców i Producentów Bydła Mięsnego reprezentował prezes Jacek Zarzecki. Federację Związków Pracodawców - Dzierżawców i Właścicieli Rolnych - członek zarządu Waldemar Dobrowolski. Ze strony resortu rolnictwa w spotkaniu uczestniczyło 9 osób pod przewodnictwem zastępcy dyrektora Departamentu Rynków Rolnych MRiRW Jerzego Dąbrowskiego.
Strategię przygotowała firma Ernst&Young, uczestnicząc w spotkaniu w 3-osobowym składzie pod przewodnictwem dyrektora projektu Krzysztofa Piglowskiego. Przedstawicielom Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi przedstawiono opracowany w gronie największych światowych producentów wołowiny projekt i analizę rynku wołowiny dziewięciu największych światowych producentów wołowiny.
Omówiono cele strategii, organizację rynków, rodzaje certyfikacji, system jakości, mechanizmy finansowania, system promocji i rodzaje wsparcia organizacji branżowych i instytucji rządowych.
Prezentacja spotkała się z żywym zainteresowaniem ze strony przedstawicieli resortu rolnictwa, zwłaszcza że w ramach rządowej Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju uwzględniony został rozwój sektora wołowiny w Polsce.
Po merytorycznej dyskusji uzgodniono, że we wrześniu odbędzie się kolejne spotkanie. Ustalono nie tylko termin posiedzenia, ale również zakres rozmów. 


27 lipca w Warszawie, w siedzibie Mazowieckiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego odbyło się szkolenie "Strefa Inspiracji Agencji Rynku Rolnego". W trakcie szkolenia dyrektor Biura Rozwoju Rynku ARR zaprezentował aktualne plany marketingowe oraz strategie branż. Po części oficjalnej odbyły się warsztaty dotyczące składania propozycji zadań do planów finansowych funduszy promocji. W szkoleniu wziął udział przedstawiciel Federacji.

25 lipca w Warszawie w resorcie rolnictwa na wniosek Leszka Derezińskiego, który jest przewodniczącym Zespołu ds. Kształtowania Ustroju Rolnego Rady Dialogu Społecznego w Rolnictwie, odbyło się posiedzenie zespołu. Tematami posiedzenia były: 1) zaawansowanie prac przy powoływaniu Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa i wynikająca z tego potrzeba nowelizacji ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego i opracowania ustawy o dzierżawie rolniczej; 2) rola korporacji międzynarodowych w gospodarce, w tym w sektorze rolno-spożywczym; 3) rola instytutów naukowo-badawczych w obszarze rolnictwa i przemysłu rolno-spożywczego. Wprowadzanie innowacyjnych myśli naukowców polskich do produkcji rolniczej W posiedzeniu uczestniczyli zaproszeni goście: prof. dr hab. Andrzej Kowalski - dyrektor IERiGŻ, dr Roman Izdebski, Justyna Matys - dyrektor Departamentu Gospodarki Ziemią MRIRW, Bogdan Podgórski - zastępca dyrektora Zespołu Gospodarowania Zasobem ANR, Mariusz Drozdowski - naczelnik Wydziału Kształtowania Ustroju Rolnego Departamentu Gospodarowania Ziemią w MRiRW.

25 lipca, zgodnie z ustaleniami ostatniego posiedzenia zarządu, odbyło się spotkanie Mariusza Olejnika, wiceprezesa zarządu Federacji i Grzegorza Brodziaka, członka zarządu Federacji z Adamem Tańskim, prezesem Izby Zbożowo-Paszowej i prof. dr. hab. Andrzejem Kowalskim, dyrektorem IERiGŻ nt. organizacji wspólnej konferencji dot. nowelizacji ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego. Drugie spotkanie odbyło się z przedstawicielami ING nt. członkostwa wspierającego Federację.

25 lipca odbyło się drugie posiedzenie senackiej Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi, którego porządkiem obrad była prezentacja raportu z działalności Agencji Nieruchomości Rolnych na Zasobie Własności Rolnej Skarbu Państw w 2016 roku. W posiedzeniu uczestniczył prezes Leszek Dereziński. 

25 lipca senacka Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi zorganizowała seminaryjne posiedzenie, którego tematem była prezentacja sprawozdania specjalnego Europejskiego Trybunału Obrachunkowego nt. "Unijne wsparcie dla młodych rolników powinno być lepiej ukierunkowane, tak aby zapewniało rzeczywisty wkład w wymianę pokoleń". W swoim wystąpieniu Janusz Wojciechowski (członek Europejskiego Trybunału Obrachunkowego) stwierdził, że unijne wsparcie dla młodych rolników zbyt często opiera się na mało precyzyjnych założeniach. Nie określono także oczekiwanych rezultatów ani oddziaływania. Kontrola w tym zakresie odbyła w czterech państwach członkowskich UE, w których wydatki na rzecz młodych rolników (poniżej 40 lat) są największe: Francji, Hiszpanii, Polsce i Włoszech. W przypadku I filaru pomoc nie jest oparta na rzetelnej ocenie potrzeb, nie zawsze trafia ona do tych młodych rolników, którzy potrzebują wsparcia. Filar II bardziej bezpośrednio odpowiada na potrzeby młodych rolników w zakresie dostępu do gruntów, wiedzy i kapitału. Kwota pomocy powiązana jest z potrzebami modulowania w celu zachęcania do konkretnych działań (np. wprowadzenia metod rolnictwa ekologicznego, inicjatywy służącej oszczędności zużycia wody czy prądu). W końcowej części wystąpienia Janusz Wojciechowski powiedział: - Skuteczne wsparcie dla młodych rolników jest sprawą najwyższej wagi, jeśli chcemy zapewnić trwałość rolnictwa w perspektywie wielu pokoleń. 170 tys. euro z WPR skierowane dla polskim młodych rolników to pula właściwie wykorzystana. W porównaniu z innymi krajami badanymi, Polska jest przykładem właściwie spożytkowanych środków. W posiedzeniu uczestniczył prezes zarządu Federacji Leszek Dereziński.

18 lipca posłowie sejmowej Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi wysłuchali pierwszego czytania i rozpatrzenia rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt. Uzasadnienie projektu przedstawiła wiceminister rolnictwa Ewa Lech. Projekt ma na celu zwiększenie skuteczności zwalczania chorób zakaźnych zwierząt przez wprowadzenie nowych obowiązków, m.in. dla myśliwych, dzierżawców lub zarządców obwodów łowieckich, posiadaczy gospodarstw, a także umożliwienie Inspekcji Weterynaryjnej zakazania lub ograniczenia możliwości utrzymywania, chowu lub hodowli zwierząt z gatunków wrażliwych na danym obszarze jak również wprowadzenie sankcji administracyjnych za nieprzestrzeganie takich zakazów, nakazów i ograniczeń oraz niewypełnienie obowiązków związanych ze zwalczaniem chorób zakaźnych zwierząt. Komisja przyjęła poprawki. Sprawozdawcą został poseł Krzysztof Szumowski (PiS). W posiedzeniu uczestniczył podsekretarz stanu Ministerstwie Środowiska, główny konserwator przyrody - Andrzej Szweda-Lewandowski. Federację reprezentował wiceprezes zarządu Waldemar Rolewski.

14 lipca OT ANR Szczecinie zorganizował posiedzenie rady społecznej. Wśród obecnych pięciu członków z Federacji byli: Kazimierz Stoltman i Feliks Skotnicki. W trakcie posiedzenia zatwierdzono restrukturyzację nieruchomości przejętych do Zasobu z gospodarstw Kraśnik, gmina Rzecz, pow. 476 ha i Brzozowo, gmina Przybiernów, pow. 216 ha i przygotowania przetargów ofertowych dla rolników indywidualnych; 2) pozytywnie zaopiniowano sprzedaż 24,3 ha, obręb Rzęsko, gmina Rzecz dla młodego rolnika dzierżawcy i pozytywnie zaopiniowano przedłużenie na 3 lata części dzierżawy 150 ha, gmina Barlinek. Omawiano także zaproponowany przez ANR nowy podział kryteriów przetargowych do ofertowych dzierżaw.

12 lipca sejmowa Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi rozpatrzyła poselski wniosek o wyrażenie wotum nieufności wobec ministra rolnictwa. Komisja negatywnie zaopiniowała ww. wniosek. Sprawozdawcą był poseł PiS Robert Telus.

11 lipca odbyło się kolejne posiedzenie senackiej Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Porządkiem obrad było rozpatrzenie ustawy o zmianie ustawy o ARR i organizacji niektórych rynków rolnych. W posiedzeniach uczestniczył prezes Federacji Leszek Dereziński.

11 lipca odbyło się posiedzenie senackiej Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi. nt: 1) informacji ministra rolnictwa dotyczące stanu obecnego doradztwa rolniczego w Polsce i możliwości zwiększenia jego finansowania i 2) wygłoszenie referatu przez prof. dra hab. inż. Józefa Kanię z UR w Krakowie - "Cele efektywnego systemu publicznego doradztwa rolniczego oraz warunki i czynniki jego doskonalenia".

11 lipca w Warszawie w gmachu MRiRW odbyło się posiedzenie Rady Dialogu Społecznego w Rolnictwie, w trakcie którego przyjęto stanowiska w sprawie: strategii promocji polskiej żywności i nowych ognisk choroby afrykańskiego pomoru świń. W spotkaniu uczestniczył Leszek Dereziński, przewodniczący Zespołu ds. Kształtowania Ustroju Rolnego Rady Dialogu.

10 lipca w Trzebawiu koło Poznania odbył się Zjazd Walnego Zgromadzenia Stowarzyszenia Dzierżawców i Właścicieli Rolnych RP, w którym uczestniczył także Leszek Dereziński, prezes zarządu Federacji. W swoim wystąpieniu mówił o aktualnych problemach rolnictwa, a przede wszystkim o nowych regulacjach prawnych w sferze gospodarowania nieruchomościami rolnymi. Zjazd wyznaczył cele i zadania do zrealizowania teraz i w najbliższej przyszłości. Związek zmienił nazwę na Polskie Towarzystwo Rolnicze. Delegaci zjazdu udzielili zarządowi absolutorium za 2016 rok.

6 lipca cztery sejmowe komisje: Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa, Komisja Gospodarki Morskiej, Żeglugi Śródlądowej i Finansów Publicznych rozpatrzyły poprawki zgłoszone w czasie drugiego czytania do projektu ustawy - Prawo wodne. W posiedzeniu uczestniczył przedstawiciel Federacji.

6 lipca sejmowa Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi rozpatrzyła poprawki zgłoszone w czasie drugiego czytania do projektu ustawy o Agencji Rynku Rolnego. Poprawki zostały przyjęte przez komisję. Doprecyzowały one zakres zadań, za realizację których odpowiadać będzie KOWR. W posiedzeniu uczestniczył przedstawiciel Federacji.

5 lipca w trakcie drugiego posiedzenia sejmowa Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi wysłuchała informacji wiceminister Ewy Lech na temat żyzności gleb w Polsce i możliwości ich poprawy oraz programów dotyczących poprawy żyzności. Żyzność gleby uwarunkowana jest czynnikami naturalnymi, m.in. takimi jak uziarnienie skał macierzystych. Niestety, w Polsce jest około 5 proc. gleb wytworzonych z piasków, gleb mało zasobnych w makro- i mikroskładniki, o silnej kwasowości. W powiązaniu z małymi zdolnościami retencji wody oznacza deficyt wody dla roślin. Zatem żyzność gleb uwarunkowana jest sposobem ich użytkowania. Potrzebne jest utrzymanie odpowiedniego odczynu gleb przez ich wapnowanie oraz odpowiednie nawożenie nawozami naturalnymi i organicznymi. Celem tych zabiegów jest ograniczanie zmniejszenia zawartości próchnicy w glebach. W resorcie rolnictwa trwają pracę nad przywróceniem dopłat do wapnowania gleb. W posiedzeniu uczestniczył przedstawiciel Federacji.

4 lipca odbyło się wspólne posiedzenie sejmowych komisji: Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Finansów Publicznych, Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej oraz Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa, które rozpatrzyły sprawozdanie podkomisji nadzwyczajnej o rządowym projekcie ustawy - Prawo wodne. Projekt ten ma celu wykonanie unijnej Ramowej Dyrektywy Wodnej (RDW).  Zostanie powołana nowa jednostka Państwowe Gospodarstwo Wodne - "Wody Polskie", której zadaniem będzie przejrzyste finansowanie inwestycji w gospodarce wodnej, jak również sprawne pozyskiwanie środków finansowych na te inwestycje, w tym środków pozabudżetowych. Poprawki do ww. projektu dotyczyły: zmniejszenia zanieczyszczeniami wód azotanami pochodzącymi ze źródeł rolniczych; określenia kryteriów wyznaczających krąg podmiotów obowiązanych do stosowania ww. programu i zmian w ustawie o nawozach i nawożeniu. Komisja przyjęła sprawozdanie, a sprawozdawcą została poseł Anna Paluch (PiS). W posiedzeniu uczestniczył Hubert Kulesza, członek zarządu Federacji.

5 lipca sejmowa Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi obradowała dwa razy. Na pierwszym posiedzeniu wysłuchała informacji ministra rolnictwa na temat użytków zielonych oraz zwierząt hodowlanych w gospodarstwach rolnych. Informację przedstawiała Ewa Lech, podsekretarz stanu w MRiRW. W 2016 r. w bazie danych ARiMR znajdowało się blisko 840 tys. gospodarstw utrzymujących trwałe użytki zielone (TUZ). Jedynie 28 proc. spośród nich utrzymywało jednocześnie zwierzęta hodowlane. Niemniej jednak powierzchnia trwałych użytków zielonych w tych gospodarstwach wynosiła 51 proc. całej powierzchni TUZ w Polsce. W trakcie dyskusji posłowie stwierdzili, że taki sposób wykorzystywania użytków zielonych przez rolników to marnotrawstwo. TUZ nie mogą służyć tylko jako źródło unijnych dopłat dla właścicieli gospodarstw rolnych czy dzierżawców. W posiedzeniu uczestniczył Waldemar Rolewski, wiceprezes zarządu Federacji.


28 czerwca w Warszawie odbył się zjazd Federacji Związków Pracodawców - Dzierżawców i Właścicieli Rolnych. Dokonano oceny działalności merytorycznej zarządu i finansowej komisji rewizyjnej w latach 2012-2017. Dokonano wyboru władz Federacji do 2021 roku. Przewodniczącym rady Federacji został Wojciech Hołownia, członkami rady Federacji zostali wybrani: Władysław Butor, Tadeusz Mochalski, Andrzej Okoniewski, Maciej Skibniewski, Feliks Skotnicki, Zbigniew Studniarski, Wojciech Rymaszewski, Paweł Wachowiak, Roman Wiatrowski, Piotr Włodawiec, Tomasz Zdziebkowski. Prezesem zarządu Federacji został Leszek Dereziński, wiceprezesami zarządu zostali wybrani: Romuald Jankowski, Waldemar Rolewski i Mariusz Olejnik. Członkami zarządu zostali: Grzegorz Brodziak, Waldemar Dobrowolski, Zygmunt Jodko, Hubert Kulesza oraz Waldemar Sekściński. Przewodniczącym Komisji Rewizyjnej Federacji został Benedykt Ślęzak, a członkami Komisji Rewizyjnej są Mikołaj Chełkowski i Kazimierz Stoltman.

27 czerwca w gmachu Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi odbył się XIII Krajowy Zjazd Delegatów Krajowego Zrzeszenia Producentów Rzepaku i Roślin Białkowych. Zatwierdzono sprawozdania z działalności merytorycznej zarządu i finansowej Komisji Rewizyjnej KZPRiRB w 2016 r. Udzielono absolutorium dla zarządu KZPRiRB. W zjeździe uczestniczył przedstawiciel Federacji z pełnomocnictwem Leszka Derezińskiego (delegata na zjazd).

27, 29 i 30 czerwca odbyły się posiedzenia podkomisji nadzwyczajnej do rozpatrzenia rządowego projektu ustawy - Prawo wodne (druk 1529). O tym, że to gigantyczny projekt, świadczy fakt, że ustawa wraz z uzasadnieniem do niej liczy 800 stron.

23 czerwca Opolski Związek Producentów Rolnych odbył coroczne walne zebranie, w trakcie którego zatwierdzono sprawozdania: merytoryczne i finansowe na 2016 r. Udzielono zarządowi absolutorium, a także wybrano 5 delegatów na zjazd Federacji.

22 czerwca członek zarządu Federacji Związków Pracodawców - Dzierżawców  i Właścicieli Rolnych - Maciej Skibniewski wziął udział w spotkaniu terenowej rady społecznej w siedzibie OT ANR Gdańsk. Podczas spotkaniu podsumowano działalność oddziału za I kwartał 2017 r. Gdański OT ANR osiągnął bardzo dobre wyniki: sprzedano 58 ha gruntów, 162 ha przekazano dla Skarbu Państwa, wydzierżawiono 2700 ha. Do centrali w Warszawie przekazano 42 mln zł, tj. 115 proc. planu za I kwartał 2017 r. Do sprzedaży pozostało 347 mieszkań, większość w rejonie Malborka. Następnie zaopiniowano sposób rozdysponowania nieruchomościami Zasobu OT ANR. W większości przeznaczono działki do dzierżawy na 10 lat dla rolników indywidualnych w przetargach ograniczonych. Maciej Skibniewski poruszył bardzo ważny problem ujednolicenia regulaminów rozdysponowania gruntów w całym kraju i równego traktowania wszystkich rolników, zarówno tych dużych, jak i małych.

21 czerwca w biurze Federacji odbyło się posiedzenie zarządu nt. przebiegu zjazdu Federacji w dniu 28 czerwca br. Posiedzeniu przewodniczył prezes zarządu Leszek Dereziński.

21 czerwca w gmachu Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi odbyła się "Debata Przedżniwna". Organizatorami spotkania były: Krajowa Federacja Producentów Zbóż oraz Krajowe Zrzeszenie Producentów Rzepaku i Roślin Białkowych. W debacie uczestniczył prezes Leszek Dereziński.

21 czerwca odbyło się trzecie posiedzenie sejmowej Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi nt. rozpatrzenia rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o ARR i organizacji niektórych rynków rolnych oraz zmianie niektórych innych ustaw (druk nr 164). W posiedzeniu uczestniczył Leszek Dereziński, prezes zarządu Federacji.

21 czerwca na kolejnym posiedzeniu komisja rozpatrywała informację ministrów: rolnictwa i rozwoju wsi oraz sprawiedliwości na temat egzekucji komorniczych gospodarstw rolnych i grup producenckich oraz prób rozwiązania powyższego problemu, z uwzględnieniem propozycji rozwiązań umożliwiających restrukturyzację zadłużenia oraz koncepcji rozwiązań prawnych gwarantujących otrzymanie zapłaty za sprzedany towar. W posiedzeniu uczestniczył przedstawiciel Federacji.

21 czerwca sejmowa Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi wysłuchała informacji ministrów: rolnictwa i rozwoju wsi oraz środowiska na temat nowych przypadków występowania ASF - propozycje rozwiązań. Sekretarz stanu w MRiRW Jacek Bogucki poinformował, że do 18 czerwca br. na terytorium Polski wykryto 34 ogniska afrykańskiego pomoru świń oraz 346 przypadków choroby u dzików. W posiedzeniu uczestniczył Leszek Dereziński, prezes zarządu Federacji i Aleksander Dargiewicz, dyrektor biura Krajowego Związku Pracodawców Producentów Trzody Chlewnej.

20 czerwca w Sali Kolumnowej Sejmu odbyło się posiedzenie nt. informacji ministrów: gospodarki morskiej i żeglugi śródlądowej, rolnictwa i rozwoju wsi oraz środowiska na temat unijnych rekompensat wodno-środowiskowych dla właścicieli gospodarstw rybackich z uwzględnieniem niepokojących informacji o cofnięciu unijnego wsparcia dla rolników - hodowców karpia. Rozpatrzono projekt dezyderatu w sprawie cofnięcia wsparcia dla rolników - hodowców karpia skierowany do premier Beaty Szydło. W posiedzeniu uczestniczył Hubert Kulesza, prezes Związku Pracodawców Rolnych w Poznaniu.

20 czerwca porządkiem dziennym Sejmowej Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi było rozpatrzenie i zaopiniowanie dla Komisji Finansów Publicznych sprawozdania z wykonania budżetu państwa za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2016 r. wraz z analizą wykonania budżetu i założeń polityki pieniężnej w 2016 r. W posiedzeniu uczestniczył Waldemar Rolewski, wiceprezes zarządu Federacji.

20 czerwca w Pałacu Krotoszyce k. Legnicy odbył się XXIX Letni Walny Zjazd Członków Dolnośląskiego Związku Dzierżawców i Właścicieli Nieruchomości Rolnych we Wrocławiu. Wiodący temat spotkania: "Na doświadczeniu i tożsamości związku budować nową jakość". W trakcie posiedzenia dokonano m.in. wyboru 5 delegatów na zjazd Federacji, dyskutowano również na temat dalszej przyszłości organizacji.

20 czerwca w Nochowie k. Śremu odbyły się uroczystości z okazji 100-lecia działalności firmy "Spójnia" Hodowla i Nasiennictwo Ogrodnicze Spółka z o.o. Podczas spotkania odsłonięto pamiątkową tablicę. Wystąpienie Pawła Wachowiaka, prezesa spółki nt. "Spójnia wczoraj i dziś", oddało cześć założycielom przedsiębiorstwa, ale także pokazało rozwój i postęp, jaki się dokonał w ciągu ostatnich lat. Spółka stała się liczącą firmą nie tylko w kraju, ale także w UE. Referat nt. "Perspektywy rozwoju polskiej hodowli roślin" wygłosiła prof. dr hab. Katarzyna Niemirowicz-Szczytt. Wręczanie odznaczeń i uroczysta kolacja zakończyły uroczystości. Prezes zarządu Leszek Dereziński przekazał na ręce Pawła Wachowiaka życzenia dla pracowników firmy, by dalsze lata były równie owocne.

19 czerwca w Baczynie odbyło się coroczne walne zebranie członków Lubuskiego Związku Rolników. Zatwierdzono sprawozdanie merytoryczne i finansowe za 2016 r. Zarząd uzyskał absolutorium. W trakcie posiedzenia wybrano 5 delegatów na zjazd Federacji.

19 czerwca Polska Akademia Nauk Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa zorganizował konferencję z cyklu "Debaty o rozwoju wsi" nt. "Ewolucji struktury, ram instytucjonalnych i sposobów wykorzystania ziemi rolniczej w Polsce w latach 1989-2016". W konferencji uczestniczył przedstawiciel Federacji.

9 i 12 czerwca odbyły się posiedzenia podkomisji nadzwyczajnej do rozpatrzenia rządowego projektu ustawy Prawo wodne. W skład podkomisji weszli posłowie z komisji: Gospodarki Morskiej i Żeglugi  Śródlądowej, Finansów Publicznych, Komisji Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa. W posiedzeniach uczestniczył Hubert Kulesza, prezes Związku Pracodawców Rolnych w Poznaniu.

9 czerwca w Nochowie k. Śremu odbył się zjazd członków Związku Pracodawców -Dzierżawców i Właścicieli Rolnych w Poznaniu. Prezes Hubert Kulesza poinformował zebranych członków o działalności związku za ostatni rok. Wybrano 5 delegatów na zjazd Federacji.

8 czerwca w Gospodarstwie Rolnym w Białaczowie odbył się zjazd Związku Pracodawców i Producentów Rolnych w Łodzi, w trakcie którego zatwierdzono sprawozdanie merytoryczne i finansowe za 2016 r. Zarząd uzyskał absolutorium, a także wybrano 5 delegatów na zjazd Federacji w Warszawie.

8 czerwca w siedzibie Krajowej Rady Izb Rolniczych prezes Leszek Dereziński i wiceprezes Waldemar Rolewski podpisali umowę na dotację celową na rok 2017. Dotacja dotyczy uczestnictwa Federacji w COPA-GEOPA.

8 czerwca odbyło się posiedzenie sejmowej Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi dotyczące  informatyzacji ministerstwa rolnictwa oraz podległych jednostek - stan obecny, koszty utrzymania oraz planowane zmiany. Informację przedstawił podsekretarz stanu w MRiRW - Rafał Romanowski, który stwierdził, że wdrożenie usług elektronicznych wymaga zintensyfikowania działań zmierzających do zmiany kształtu infrastruktury teleinformatycznej jednostek podległych lub nadzorowanych przez szefa resortu rolnictwa. W posiedzeniu uczestniczył prezes Federacji Leszek Dereziński.

7 czerwca sejmowa Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi rozpatrzyła uchwałę Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o ochronie prawnej odmian roślin (druk nr 1593). Poprawki Senatu komisja przyjęła jednogłośnie. Posłem sprawozdawcą został Robert Telus (PiS).

7 czerwca kolejne posiedzenie komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi dotyczyło informacji ministrów: rolnictwa, spraw wewnętrznych oraz środowiska na temat zwalczania ASF wśród dzików i trzody chlewnej, a także omówienia aktualnego stanu oraz proponowanych działań dla myśliwych i rolników. W posiedzeniu uczestniczył prezes Leszek Dereziński.

7 czerwca porządkiem obrad połączonych sejmowych komisji: Finansów Publicznych, Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej, Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Rozwoju Wsi było rozpatrzenie wniosku o powołaniu podkomisji nadzwyczajnej do rozpatrzenia rządowego projektu ustawy Prawo wodne. Przewodniczącą podkomisji została poseł Anna Paluch (PiS). W posiedzeniu uczestniczył przedstawiciel Federacji.  

6 czerwca w gmachu resortu rolnictwa odbyło się posiedzenie Zespołu ds. Innowacyjności w Rolnictwie Rady Dialogu Społecznego w Rolnictwie, w którym uczestniczył Leszek Dereziński. Tematem wiodącym była przyszłość instytutów badawczych nadzorowanych przez MRiRW w kontekście koncepcji projektu ustawy o Narodowym Instytucie Technologicznym; kreowanie innowacyjnych rozwiązań przez instytuty badawcze i mechanizmy wdrażania ich do praktyki, w tym również we wdrażaniu PROW.

1 czerwca w warszawskim Domu Technika NOT odbył się Sprawozdawczy Zjazd Delegatów Krajowego Związku Plantatorów Buraka Cukrowego. Wydarzenie rozpoczęła msza święta, po której w NOT przy ul. Czackiego kontynuowane były pozostałe uroczystości 100-lecia działalności. Ostatnim punktem spotkania był zjazd delegatów KZPBC, w trakcie którego podpisano Ogólnopolskie Porozumienie Branżowe. Prezes zarządu Federacji Leszek Dereziński uczestniczył w uroczystościach jako delegat na zjazd.


 

30 maja w Bydgoszczy Związek Pracodawców - Dzierżawców i Właścicieli Rolnych odbył walne zebranie członków, w którym uczestniczył prezes Federacji Leszek Dereziński.

29 maja w gmachu Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi odbyło się spotkanie wiceministra rolnictwa Jacka Boguckiego z przedstawicielami Zespołu Doraźnego Dialogu Społecznego w sprawie zmian w ustawie o Agencji Rynku Rolnego i niektórych rynków rolnych. W spotkaniu uczestniczył Leszek Dereziński, prezes zarządu Federacji.

26 maja w Sejmie odbyło się posiedzenie podkomisji, w trakcie którego Stanisław Pinkas, powołany 13 kwietnia br. na stanowisko pełnomocnika rządu ds. organizacji struktur administracji publicznej właściwych w zakresie bezpieczeństwa żywności, przekazał informacje na temat zadań oraz planu działań nowego urzędu - Państwowej Inspekcji Bezpieczeństwa Żywności. Wiadomo, że termin powołania nowej inspekcji przesunięto z 1 stycznia na 1 lipca 2018 roku.

25 maja w Sejmie odbyło się wspólne posiedzenie Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Komisji Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa na temat unijnych dopłat wodno-środowiskowych dla właścicieli gospodarstw rybackich, z uwzględnieniem niepokojących informacji o cofnięciu unijnego wsparcia dla rolników - hodowców karpia. W posiedzeniu uczestniczył Hubert Kulesza, prezes Związku Pracodawców Rolnych w Poznaniu.

25 maja Związek Pracodawców Rolnych w Nowinach wspólnie z PPUH Nowiny, Krajowym Zrzeszeniem Producentów Rzepaku i Roślin Białkowych oraz firmą APERA po raz kolejny zorganizował "Dni Pola". Jest to pokaz poletek z odmianami pszenicy ozimej i rzepaku ozimego oraz różnych wariantów ochrony tych roślin. Oprócz pokazu poletek odbyły się także wykłady na temat rynku roślin białkowych, sytuacji rzepaku na rynku krajowym i światowym oraz regulacji wzrostu cen zbóż. Organizatorem i gospodarzem spotkania był Maciej Skibniewski, prezes Związku Pracodawców Rolnych, członek zarządu Federacji.

24 maja w stolicy odbyło się walne zebranie członków Związku Pracodawców Rolnych w Warszawie. Zebraniu przewodniczył prezes związku Waldemar Rolewski. Omawiano sprawy bieżące, przyjęto także sprawozdanie merytoryczne i finansowe za 2015 rok. Oprócz tego omówiono przygotowania do czerwcowego zjazdu Federacji.

24 maja odbyły się dwa posiedzenia sejmowej Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Porządkiem pierwszego posiedzenia były: projekt ustawy o zmianie ustawy o ochronie prawnej odmian roślin, a także rozpatrzenie i zaopiniowanie wniosku Klubu Parlamentarnego PSL o przedstawienie na posiedzeniu Sejmu informacji ministra rolnictwa na temat systemu informatycznego obsługującego wypłaty dopłat. Poprawkę w całości odrzucono. W posiedzeniu uczestniczył Waldemar Rolewski, wiceprezes zarządu Federacji. W trakcie drugiego posiedzenia komisji rozpatrzono rządowy projekt ustawy o spółdzielniach rolników (druk nr 1425). Projekt ma na celu kompleksowe uregulowanie zasad i sposobu funkcjonowania spółdzielni rolników i ich związków oraz stworzenie zachęt do powoływania przez rolników tego typu podmiotów.

19 maja w Szczecinie odbyło się plenarne posiedzenie Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego, w którym Związek Pracodawców Rolnych w Szczecinie reprezentowało czterech przedstawicieli: Paweł Grzelak, przewodniczący rady związku, Feliks Skotnicki - prezes zarządu i członkowie - Edward Szczepanik oraz Stanisław Kaśkiewicz. Tematem przewodnim były: gospodarka ziemią rolniczą, prawo i szkody łowieckie oraz zasady uboju zwierząt na potrzeby własne. W trakcie dyskusji Feliks Skotnicki apelował do rządzących o jak najszybsze procedowanie ustawy o dzierżawie rolniczej, która w całościowy sposób uregulowałaby ten problem.
Kolejny postulat to równoprawne traktowanie wszystkich podmiotów rolniczych, w tym także dzierżawców. Paweł Grzelak i Edward Szczepanik odnieśli się do złej sytuacji związanej z wyrządzanymi szkodami na polach uprawnych przez zwierzynę łowną, głównie jelenie i dziki.

19 maja w sali konferencyjnej Instytutu Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej odbyło się seminarium "Kwestia agrarna w Polsce - wczoraj, dziś, jutro". W seminarium uczestniczył przedstawiciel Federacji.

18 maja w gmachu MRiRW odbyło się posiedzenie Zespołu ds. Kształtowania Ustroju Rolnego Rady Dialogu Społecznego w Rolnictwie, któremu przewodniczył Leszek Dereziński. Porządek obrad składał się z następujących zagadnień: 1) planowanie przestrzennego zagospodarowania rolnictwa, w tym zagrożenia rozwoju inwestycji w rolnictwie; 2) zaawansowanie prac przy powoływaniu KOWR; 3) organizowanie się producentów rolnych w grupy producenckie i spółdzielnie rolników i ich powiązania w łańcuchu dostaw; 4) rola instytutów naukowych pracujących w obszarze rolnictwa i przemysłu rolno-spożywczego. Wprowadzanie innowacyjnych myśli naukowców polskich do produkcji rolniczej; 5) analiza i propozycje dotyczące podstawowych kwestii ustroju rolnego w Polsce. Dyrektorzy departamentów resortu rolnictwa uczestniczący w spotkaniu wyjaśniali poruszane problemy i odpowiadali na pytania.

12 maja na następnym posiedzeniu sejmowa Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Środowiska oraz Infrastruktury i Budownictwa  wysłuchała informacji na temat zmiany przepisów dotyczących pozwoleń na budowę obiektów inwentarskich, zwłaszcza dla trzody i bydła. W posiedzeniu uczestniczył przedstawiciel Federacji.

13 maja w Arenie Toruń odbyła się konferencja "Jeszcze Polska nie zginęła - wieś". Spotkali się tam przedstawiciele środowiska naukowego wraz z politykami, leśnikami i bracią łowiecką. Dyskutowano nad wkładem Kościoła katolickiego, łowiectwa i leśnictwa w rozwój wsi polskiej. Wnioski pokonferencyjne trafią do Ministerstwa Środowiska, stając się podstawą polityki rządu w tym zakresie. W uroczystej konferencji uczestniczył prezes zarządu Federacji Leszek Dereziński.

11-12 maja w Brukseli odbyły się dwa spotkania COPA-GEOPA, w których uczestniczył Waldemar Rolewski, wiceprezes zarządu Federacji. Pierwsze spotkanie (11 maja) reprezentantów COPA-GEOPA dotyczyło budżetu organizacji, Brexitu (przyszłych działań i ich wpływu na zatrudnienie obywateli państw członkowskich) oraz projektów seminariów sponsorowanych przez Komisję Europejską. Spotkania muszą obejmować zagadnienia dotyczące uaktualnienia modelu europejskiego rolnictwa. 12 maja odbyło się spotkanie Komitetu Sektorowego Dialogu Społecznego w Rolnictwie. W trakcie posiedzenia omawiane były obowiązki pracodawców UE, WPR po 2020 roku i nowe rozwiązania związane z bezpieczeństwem i higieną pracy.

31 maja w Warszawie w Instytucie Żywności i Żywienia odbyła się konferencja szkoleniowa skierowana do przedstawicieli branży mięsnej, rybnej i mleczarskiej zorganizowana w ramach Narodowego Programu Zdrowia. W spotkaniu uczestniczył przedstawiciel Federacji.

11 maja odbyły się dwa posiedzenia sejmowej Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Pierwsze dotyczyło terminu zakończenia wypłat płatności bezpośrednich za 2016 r. oraz przygotowania systemu informatycznego do wypłat płatności za 2017 r. W posiedzeniu uczestniczył prezes zarządu Federacji Leszek Dereziński.

11 maja w gmachu MRiRW odbyło się drugie spotkanie zespołu doraźnego ds. projektu ustawy o ARR. Celem posiedzenia było wypracowanie stanowiska odnośnie projektu ustawy o ARR. W związku z dalszymi rozbieżnościami zdań, członkowie zespołu zdecydowali o konieczności spotkania z ministrem Krzysztofem Jurgielem, aby ten podjął ostateczną decyzję. W spotkaniu uczestniczył Leszek Dereziński, przewodniczący Zespołu ds. Kształtowania Ustroju Rolnego Rady Dialogu Społecznego w Rolnictwie.

10 maja we Wrocławiu odbyło się posiedzenie zarządu oraz komisji rewizyjnej Dolnośląskiego Związku Dzierżawców i Właścicieli Nieruchomości Rolnych. W trakcie spotkania oceniono niedawne rozmowy zarządu związku z kierownictwem OT ANR we Wrocławiu. Spotkanie miało miejsce we wrocławskim biurze Agencji 18 kwietnia br. Podjęto decyzję o konieczności zorganizowania kolejnego spotkania przedstawicieli związku z kierownictwem OT ANR, aby poruszyć m.in. następujące problemy: sposób zagospodarowania gruntów wyłączonych dzierżawcom w ramach 30 proc., ilość użytków rolnych będących w Zasobie w poszczególnych powiatach woj. dolnośląskiego z uwzględnieniem gruntów dotychczas niezagospodarowanych. Ważnym tematem jest również likwidacja zbędnych budynków i budowli, w tym pokryć dachowych z eternitem. Zarząd zapoznał się i zatwierdził sprawozdanie finansowe z działalności związku.

10 maja porządkiem obrad sejmowej Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi była informacja resortu rolnictwa na temat strat poniesionych przez producentów owoców w wyniku niekorzystnych zjawisk atmosferycznych występujących w ostatnim czasie na terenie Polski. Szczegółową informację na ten temat przestawił sekretarz stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi - Jacek Bogucki. W posiedzeniu uczestniczył Waldemar Rolewski, wiceprezes zarządu Federacji.

9 maja w Bydgoszczy w siedzibie biura Związku Pracodawców - Dzierżawców i Właścicieli Rolnych odbyło się posiedzenie zarządu, w trakcie którego omówiono sprawy bieżące, m.in. działalność związku w Sejmiku Gospodarczym Województwa Kujawsko-Pomorskiego w związku z objęciem przez Romana Wiatrowskiego, prezesa ZPDiWR, funkcji członka zarządu sejmiku. Członkowie bydgoskiego związku dyskutowali nad organizacją IV Edycji Europejskiego Kongresu Menadżerów Agrobiznesu z udziałem Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego w ramach projektu Emplnno i NICHE. Wyznaczono także datę walnego zebrania ZPDiWR w celu wytypowania delegatów na zjazd Federacji Związków Pracodawców - Dzierżawców i Właścicieli Rolnych w Warszawie.

9 maja prezes zarządu Federacji wziął udział w kolejnym spotkaniu sekcji "Wieś, rolnictwo" Narodowej Rady Rozwoju przy prezydencie RP. Tematem spotkania były: koszty energii dla małego biznesu rolnictwa, odnawialne źródła energii jako remedium na wzrost cen i niedobory energii na obszarach wiejskich i podmiejskich oraz problemy potencjału źródeł energii odnawialnej. Propozycję inicjatyw legislacyjnych omawiał członek NRR Grzegorz Wiśniewski. Problemy cen energii dla małego biznesu i rolnictwa, taryfy i koszty oraz rachunki za energię referował Maciej Bando, prezes Urzędu Regulacji Energetyki. Prof. Jens Lwitzsch z Uniwersytetu Viadrina przedstawiał kosztowe, taryfowe i społeczne aspekty rozwoju energetyki odnawialnej w Niemczech, a także rolę małych firm i rolników w rozwoju OZE. Poseł PiS Jan Krzysztof Ardanowski mówił o wykorzystaniu lokalnych i odnawialnych zasobów energii na obszarach wiejskich oraz kosztach energii i dochodach gospodarstw rolnych w aspekcie konkurencyjności rolnictwa oraz oczekiwań środowisk rolniczych.

5-7 maja na terenie Międzynarodowych Targów Poznańskich odbyła się Krajowa Wystawa Zwierząt Hodowlanych. Była to XXVIII edycja tego wydarzenia. Wystawa to spotkanie profesjonalistów, naukowców, jak i szerokiej publiczności, która z bliska mogła zobaczyć bydło ras mlecznych i mięsnych, konie, trzodę chlewną, owce, kozy, króliki, a nawet szynszyle. Co dwa lata hodowcy i rolnicy mogą obserwować postępy i kierunki rozwoju branży. W tegorocznej edycji imprezy wzięło udział blisko 400 wystawców z całego kraju. Zaprezentowanych zostało 2000 zwierząt, a także nowości produktowe (leki, pasze) oraz urządzenia niezbędne w nowoczesnej hodowli. W wystawie uczestniczył prezes zarządu Federacji Leszek Dereziński.


27 kwietnia w warszawskiej siedzibie biura Federacji Związków Pracodawców - Dzierżawców i Właścicieli Rolnych odbyło się posiedzenie zarządu Federacji, w trakcie którego omówiono sprawy bieżące m.in.: wnioski Federacji przesłane do Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi po spotkaniu z kierownictwem resortu, które miało miejsce 16 marca br., przystąpienie do prac nad projektem ustawy o dzierżawie rolniczej, propozycje nowelizacji ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego, dyskusja nad planem pracy na 2017 r. oraz podpisanie porozumienia przygotowanego przez Mariusza Olejnika, prezesa Opolskiego Związku Producentów Rolnych.

24 kwietnia w pałacu w Kobylnikach odbyła się Konferencja Hodowców Bydła Opasowego Woj. Kujawsko-Pomorskiego, w której wziął udział prezes zarządu Federacji Leszek Dereziński. Podczas spotkania podkreślano, że rolnicy inwestują w bydło opasowe, a ten rodzaj produkcji w regionie jest wyjątkowo stabilny. Według GUS, w czerwcu ubiegłego roku pogłowie bydła wyniosło 603 tys. sztuk (w tym 181,4 tys. krów).

21 kwietnia odbyło się posiedzenie połączonych komisji: Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa oraz Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Tematem posiedzenia było rozpatrzenie rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o mikroorganizmach i organizmach genetycznie modyfikowanych oraz niektórych innych ustaw (druk 1424). W obliczu wielu kwestii do wyjaśnienia powołano podkomisję nadzwyczajną. W spotkaniu uczestniczył przedstawiciel Federacji.

20 kwietnia komisja rolnictwa przeprowadziła pierwsze czytanie i rozpatrzyła rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy o finansowaniu wspólnej polityki rolnej (druk nr 1481). Projekt ma na celu wprowadzenie przepisów umożliwiających planowanie wydatków budżetu państwa na wyprzedzające finansowanie dla jednostek samorządu terytorialnego i organów administracji rządowej, które prowadzą szkoły rolnicze, na realizację operacji w ramach działania "Transfer wiedzy i działalność informacyjna" objętego PROW na 2014-2020. Komisja przyjęła sprawozdanie. Posłem sprawozdawcą został Jan Duda (PiS).

20 kwietnia odbyły się dwa posiedzenia sejmowej Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi. W trakcie posiedzenia odbyło się pierwsze czytanie poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego (druk nr 1308). Uzasadnienie projektu przedstawił poseł Norbert Kaczmarczyk (Kukiz'15). Projekt miał na celu modyfikację definicji rolnika indywidualnego. Po dyskusji odrzucono wniosek. Komisja przeprowadziła także pierwsze czytanie poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego (druk 1429). Uzasadnienie projektu przedstawiła poseł Paulina Hennig-Kloska (N). Projekt miał na celu wprowadzenie dodatkowych wyłączeń z zakresu stosowania ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego - zgodnie z projektem - przepisy tej ustawy nie byłyby stosowane do nieruchomości rolnych będących użytkami rolnymi położonymi granicach administracyjnych miast oraz do nabycia udziałów lub ich części we współwłasności tych nieruchomości. Po dyskusji komisja odrzuciła wniosek ww. projektu ustawy.

20 kwietnia wiceminister rolnictwa Ryszard Zarudzki zaprosił na spotkanie uzgodnieniowe przedstawicieli Federacji Związków Pracodawców - Dzierżawców i Właścicieli Rolnych oraz Krajowej Rady Izb Rolniczych. Uzgodnienia dotyczą kwestii przesunięcia terminu kontroli dywersyfikacji upraw w ramach zazieleniania płatności bezpośrednich. W spotkaniu uczestniczył Waldemar Rolewski, wiceprezes zarządu Federacji.

20 kwietnia w gmachu Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi odbyło się posiedzenie Rady Dialogu Społecznego w Rolnictwie. W swoim wystąpieniu minister rolnictwa Krzysztof Jurgiel podkreślił kluczową rolę dialogu społecznego. Porządkiem obrad posiedzenia były problemy hamujące rozwój gospodarstw rodzinnych, w tym spory mieszkańców dotyczące uciążliwości działalności rolniczej (tj. odory, hałasy), kodeks urbanistyczny i planowanie przestrzenne, WPR - polskie priorytety, bioasekuracja - konieczność podnoszenia świadomości hodowców i prognoza dla rynków rolnych na 2017 r. W posiedzeniu uczestniczył Leszek Dereziński, przewodniczący Zespołu ds. Kształtowania Ustroju Rolnego Rady Dialogu Społecznego w Rolnictwie.

20 kwietnia w Warszawie w siedzibie Agencji Nieruchomości Rolnych odbyło się posiedzenie rady społecznej przy prezesie ANR. Tematami były m.in.: problemy dzierżawców związane z przedłużaniem umów dzierżawnych i wywiązywania się ANR z zapisów zawartych w umowach o wyłączeniach (ustawa z 16.09.2011 r.), obrót ziemią rolną po roku funkcjonowania ustawy z 14 kwietnia 2016 o wstrzymaniu sprzedaży nieruchomości rolnych ZWRSP, przeanalizowanie możliwości prawnych tworzenia spółdzielni rolników przez spółki pracowników utworzony po byłych PGR, powstanie Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa. W posiedzeniu uczestniczył prezes zarządu Federacji Leszek Dereziński.

19 kwietnia porządkiem obrad senackiej Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi była informacja Agencji Rynku Rolnego dotycząca prognozy sytuacji na podstawowych rynkach rolnych. Omówiony został między innymi rynek zbóż, wieprzowiny oraz wołowiny. W posiedzeniu uczestniczył przedstawiciel Federacji.

19 kwietnia w Sejmie odbyło się pierwsze posiedzenie podkomisji nadzwyczajnej do przygotowania projektu inicjatywy ustawodawczej w zakresie spółdzielczości rolniczej. Porządkiem obrad były propozycje rozwiązań problemów związanych ze spółdzielczością rolniczą - głos partnerów społecznych. Przewodniczącym podkomisji jest poseł Zbigniew Ajchler (PO). W trakcie prac nad projektem ustawy (druk sejmowy 1425) pojawiło się wiele wątpliwości z zakresu prawa fiskalnego. W posiedzeniu uczestniczył Mariusz Olejnik, prezes Opolskiego Związku Producentów Rolnych.

6 kwietnia na kolejnym posiedzeniu sejmowa komisja rolnictwa wysłuchała informacji ministra rolnictwa oraz infrastruktury na temat zadań związanych z poprawą infrastruktury drogowej i wodno-kanalizacyjnej na terenach wiejskich. Z przedstawionych informacji wynika, że 36 proc. dróg lokalnych w Polsce jest w stanie złym, a 35 proc. w stanie "niezadowalającym". Zły stan techniczny dróg lokalnych wymaga stworzenia systemu wsparcia finansowego z budżetu państwa, szczególnie jeśli chodzi o poprawę jakości dróg powiatowych i gminnych. Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa asygnuje na wsparcie zadań własnych jednostek samorządu terytorialnego środki w ramach Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019, łącznie 3,8 mld zł, oraz w ramach rezerwy subwencji ogólnej - ponad 335 mln zł w roku 2017. Przedstawiciele rządu poinformowali, że na koniec 2015 r. na obszarach wiejskich istniało ponad 241 km sieci wodociągowej i prawie 93 tys. km sieci kanalizacyjnej. W posiedzeniu uczestniczył Leszek Dereziński, prezes zarządu Federacji.

6 kwietnia w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi odbyło się spotkanie członków Rady Dialogu Społecznego przy ministrze rolnictwa. Celem spotkania było przedyskutowanie wyników delimitacji (rozgraniczenia) ONW wg nowych zasad. Otwarcia spotkania dokonał wiceminister rolnictwa Ryszard Zarudzki. Tematami dyskusji były: delimitacja ONW w okresie programowania 2014-2020, wyznaczenie obszarów z ograniczeniami naturalnymi (obecne ONW typ nizinny) w Polsce według nowych unijnych kryteriów, procedura zawężenia wyboru obszarów z ograniczeniami naturalnymi, metodyka wydzieleń zasięgów nowej kategorii obszarów ONW typ specyficznych, aktualizacja dotychczasowych zasięgów ONW typ górski oraz ONW typ specyficzny i stawki płatności. W spotkaniu uczestniczył Leszek Dereziński, prezes zarządu Federacji.

6 kwietnia sejmowa Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi wysłuchała informacji ministra rolnictwa na temat analizy porównawczej funkcjonowania spółdzielczości rolniczej w Danii, Francji i Holandii. Informację przedstawili: wiceminister rolnictwa Jacek Bogucki oraz zastępca dyrektora Departamentu Rynków Rolnych MRiRW Marian Borek. W Danii w blisko 100 proc. rolnicy zorganizowani są w spółdzielniach rolniczych, co przyczyniło się do dynamicznego rozwoju rolnictwa. We Francji spółdzielnie działają w oparciu o międzynarodowe zasady spółdzielcze i zrzeszają 90 proc. rolników. Spółdzielnie rolnicze oraz ich związki zatrudniają ponad 150 tys. pracowników. W ostatnich latach zwiększa się aktywność spółdzielni w zakresie przetwórstwa. W Holandii spółdzielczość jest skonsolidowana i działa na podstawie kodeksu cywilnego. Jest tam ponad 200 spółdzielni rolniczych, zrzeszających ok. 140 tys. członków (blisko 100 proc. producentów rolnych. Popularne są tam także giełdy towarowe, działające w formie spółdzielni.
Podczas dyskusji uwaga gości i posłów skupiła się na problemach polskiej spółdzielczości. Podkreślano, że spółdzielczość pozwala na zmniejszenie kosztów produkcji, np. poprzez wspólne korzystanie z maszyn. Zastanawiano się także, jak przekonać polskich rolników, że organizowanie się w celu wspólnej działalności gospodarczej jest bardziej korzystne. W myśl projektu, spółdzielnię będzie mogło założyć minimum 10 pracowników, a sama spółdzielnia będzie musiała funkcjonować przynajmniej rok. W posiedzeniu uczestniczył Waldemar Rolewski, wiceprezes zarządu Federacji.

5 kwietnia sejmowa Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi przeprowadziła pierwsze czytanie i rozpatrzyła rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach PROW na lata 2014-2020 (druk 1428). Uzasadnienie projektu przedstawił podsekretarz stanu w MRiRW Ryszard Zarudzki. Projekt ma na celu m.in. umożliwienie ministrowi rolnictwa upoważnienia do pełnienia funkcji jednostki centralnej Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich wyłączenie jednostki z sektora finansów publicznych. FAPA jako fundacja finansowana ze Skarbu Państwa funkcjonować będzie do 31 grudnia 2017 r. Po tym terminie nastąpi jej likwidacja. Posłem sprawozdawcą został poseł Zbigniew Dolata (PiS). W posiedzeniu uczestniczył przedstawiciel Federacji.

5 kwietnia w trakcie obrad komisji rolnictwa odbyła się dyskusja na temat porządku dziennego posiedzenia dotyczącego projektu ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego (druk 1308). Kukiz'15 i Nowoczesna złożyły dwa projekty dotyczące ww. ustawy. Pomyłka w druku tych projektów spowodowała, że nie były one omawiane. Obecny na posiedzeniu wiceminister rolnictwa Zbigniew Babalski zaproponował, aby projekty te były omawiane w terminie późniejszym, bowiem od wejścia ustawy z 14 kwietnia 2016 r. o wstrzymaniu sprzedaży nieruchomości rolnych ZWRSP minie rok i będzie można dokonać właściwego podsumowania funkcjonującej ustawy. Po przeprowadzonej dyskusji przewodniczący komisji - poseł Jarosław Sachajko poinformował o uwzględnieniu wniosku poseł Pauliny Hennig-Kloski (Nowoczesna). Pierwsze czytanie projektów z druków nr 1308 i 1429 odbędzie się na kolejnym posiedzeniu komisji. W posiedzeniu uczestniczył Waldemar Rolewski, wiceprezes zarządu Federacji.

5 kwietnia sejmowa Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi pracowała nad pierwszym czytaniem poselskiego projektu ustawy o używaniu siedlisk w celu prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej (druk 1375) - projekt Kukiz'15. W posiedzeniu uczestniczył przedstawiciel Federacji.

3 kwietnia w Łodzi w siedzibie filii OT ANR w Warszawie, z inicjatywy Związku Pracodawców i Producentów Rolnych odbyło się spotkanie kierownictwa filii Agencji z przedstawicielami łódzkiego związku. W trakcie spotkania omówiono m.in. problemy: kontynuacji i przedłużania dzierżaw rolniczych, oceniono funkcjonowanie ustawy z 14 kwietnia 2017 r. o wstrzymaniu sprzedaży nieruchomości rolnych z Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa, poruszono problem wyłączeń gruntów w przypadku przedłużenia dzierżawy i wywiązywanie się ANR z zapisów zawartych w umowach przy wyłączeniach. Pozytywnie oceniono współpracę filii z radą terenową przy ustalaniu zasad przetargów. Postanowiono kontynuować rozpoczętą współpracę, podchodząc do spraw indywidualnie. W spotkaniu uczestniczył Waldemar Dobrowolski, prezes zarządu i Andrzej Okoniewski, członek zarządu Związku Pracodawców i Producentów Rolnych w Łodzi.


29 marca w Kobylnikach odbyło się seminarium i walne zebranie członków Związku Pracodawców - Dzierżawców i Właścicieli Rolnych w Bydgoszczy. Pierwsza część spotkania dotyczyła omówienia aktualnej sytuacji w rolnictwie (obrót ziemią, tworzenie grup operacyjnych w ramach działania Współpraca oraz założenia sieci na rzecz innowacyjności w rolnictwie). Posiedzenie rozpoczął prezes Leszek Dereziński, który
przedstawił bieżące działania Federacji Związków Pracodawców - Dzierżawców i Właścicieli Rolnych. Druga część dotyczyła sprawozdania z działalności finansowo-merytorycznej bydgoskiego związku za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2016 r.

28 marca we Wrocławiu odbyło się posiedzenie zarządu i komisji rewizyjnej Dolnośląskiego Związku Dzierżawców i Właścicieli Nieruchomości Rolnych. Głównym celem spotkania było przystąpienie związku do porozumienia o współpracy organizacji zrzeszonych w Federacji Związków Pracodawców - Dzierżawców i Właścicieli Rolnych. Zarząd (przy dwóch głosach przeciwnych i jednym wstrzymującym) przyjął uchwałę o przystąpieniu związku do porozumienia. Do porozumienia zgłosiło się pięć związków wojewódzkich: Opolski Związek Producentów Rolnych w Opolu (zarząd związku już podjął uchwałę o przystąpieniu do porozumienia), Lubuski Związek Rolników w Baczynie, Związek Nieruchomości Rolnych w Gliwicach i Związek Pracodawców Rolnych w Łodzi.

28 marca odbyło się wspólne posiedzenie senackiej Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi i Komisji Budżetu i Finansów Publicznych nt. rozpatrzenia ustawy o ubezpieczeniach upraw rolnych i zwierząt gospodarskich (druk senacki 459). W posiedzeniu uczestniczył przedstawiciel Federacji.

27 marca w gmachu MRiRW odbyła się konferencja prasowa ministra rolnictwa i rozwoju wsi Krzysztofa Jurgiela oraz sekretarza stanu Zbigniewa Babalskiego nt. prac dotyczących powołania Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa. Pełnomocnikiem ds. KOWR został Zbigniew Babalski.

24 marca w Instytucie Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej odbyło się seminarium pt. "Ekonomiczne, społeczne i środowiskowe uwarunkowania rozwoju gospodarstw rolnych w Polsce w warunkach konkurencji i globalizacji". Referat wygłosił prof. dr hab. Wojciech Ziętara. Wnioski z referatu i dyskusji: 1) w polskim rolnictwie występuje duża różnica w potencjale produkcyjnym między gospodarstwami zdolnymi do rozwoju a nierozwojowymi; 2) występuje bardzo duży dystans między wielkością gospodarstw i stopniem koncentracji produkcji zwierzęcej w Polsce a krajami Europy Zachodniej; 3) aktualnie w Polsce zdolności konkurencyjne posiadają profesjonalnie prowadzone gospodarstwa rolne o odpowiedniej skali, w tym szczególnie z produkcją zwierzęcą; 4) najsłabszym ogniwem w produkcji żywca wieprzowego jest produkcja prosiąt. Stąd potrzeba zdecydowanego wsparcia tej działalności; 5) podstawowym warunkiem odbudowy pogłowia trzody chlewnej w Polsce jest podejście systemowe oparte na specjalizacji gospodarstw w zakresie produkcji prosiąt i tuczu, integracja pozioma między producentami i pionowa między producentami żywca i przedsiębiorstwami przetwórczymi; 6) konieczne jest wykorzystanie technologii produkcji umożliwiających redukcję odorów, m.in. przez łączenie chowu trzody z produkcją biogazu. W seminarium uczestniczył Aleksander Dargiewicz, dyrektor Krajowego Związku Pracodawców Producentów Trzody Chlewnej.

23 marca komisja rolnictwa wysłuchała informacji MRiRW na temat polskiego stanowiska, proponowanych zmian i stanu negocjacji z Komisją Europejską w ramach przeglądu WPR 2014-2020 w kontekście Komunikatu do Parlamentu Europejskiego i Rady nt. "Śródokresowy przegląd/rewizja wieloletnich ram finansowych UE na lata 2014-2020". W posiedzeniu uczestniczył Waldemar Rolewski, wiceprezes zarządu Federacji.

23 marca sejmowa Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi zapoznała się z informacją na temat egzekucji komorniczych gospodarstw rolnych i grup producenckich oraz prób rozwiązania powyższego problemu, z uwzględnieniem propozycji rozwiązań umożliwiających restrukturyzację zadłużenia, sfinansowania zobowiązań cywilnoprawnych oraz koncepcji rozwiązań prawnych gwarantujących otrzymanie zapłaty za sprzedany towar. Celem projektu jest stworzenie możliwości prawnych gwarantujących producentom rolnym częściową rekompensatę z tytułu utraty przychodów z prowadzonej przez nich działalności rolniczej, w przypadku znacznego ich obniżenia lub w przypadku braku możliwości uzyskania zapłaty za zbyte produkty rolne od podmiotu, który stał się niewypłacalny. W posiedzeniu uczestniczył przedstawiciel Federacji.

22 marca na kolejnym posiedzeniu komisja rolnictwa zapoznała się z informacją ministra rolnictwa i rozwoju wsi na temat: przyszłości hodowli i chowu bydła mięsnego w Polsce oraz perspektyw rozwoju hodowli i chowu bydła mięsnego dla polskich rolników z uwzględnieniem czynników wpływających na konkurencyjność. W posiedzeniu uczestniczył prezes Leszek Dereziński.

22 marca odbyły się dwa posiedzenia sejmowej Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi. W trakcie pierwszego posiedzenia komisja zapoznała się z informacją ministra rolnictwa nt. przyszłości hodowli i chowu bydła mlecznego w Polsce oraz perspektyw rozwoju bydła mlecznego dla polskich rolników z uwzględnieniem czynników wpływających na konkurencyjność (rozdrobnienie produkcji, genetyka, technologia chowu, cykle koniunkturalne, poziom organizacji produkcji, czynniki zewnętrzne i wewnętrzne wpływające na konkurencyjność. W posiedzeniu uczestniczył prezes zarządu Federacji Leszek Dereziński.

20 marca w gmachu resortu rolnictwa odbyło się seminarium pt. "Info Day on the Promotion Policy in Poland" z udziałem sekretarza stanu w MRiRW Jacka Boguckiego, dyrektora Departamentu Rynków Rolnych MRiRW Waldemara Sochaczewskiego i przedstawicieli Agencji Wykonawczej ds. Konsumentów, Zdrowia, Rolnictwa i Żywności CHAFEA. Powołana agencja ma siedzibę w Brukseli i jest jedną z wielu agend KE. W posiedzeniu uczestniczył przedstawiciel Federacji.

20 marca porządkiem senackiej Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi była: 1) informacja ministra rolnictwa na temat "Priorytety Polski w zakresie wspólnej polityki rolnej po 2020 roku" - referował podsekretarz stanu w MRiRW Ryszard Zarudzki; 2) informacja przewodniczącej NSZZ RI "Solidarność" Teresy Hałas na temat "Konieczność zapewnienia konkurencyjności polskim gospodarstwom rodzinnym w przyszłej wspólnej polityce rolnej"; 3) informacja prezesa Confederazione Nazionale Coltivatori Diretti Roberto Moncalvo nt. "Wspólna polityka rolna po 2020 r. - perspektywa włoska"; 4) informacja dyrektora Instytutu Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej prof. Andrzeja Kowalskiego nt. "Uwarunkowania przyszłej polityki rolnej" i 5) informacja prezesa Krajowej Spółki Cukrowej - Pawła Piotrowskiego nt. "Przyszłość rynków rolnych w Unii Europejskiej". W posiedzeniu uczestniczył przedstawiciel Federacji.

16 marca w Warszawie w gmachu Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi odbyło się posiedzenie zarządu Federacji, w trakcie którego miało miejsce spotkanie wiceministra rolnictwa Zbigniewa Babalskiego, prezesa ANR Waldemara Humięckiego, dyrektor Zespołu Gospodarowania Zasobem ANR Anny Zając-Plezi i dyrektorów departamentów w MRiRW: Aleksandry Szelągowskiej (Departament Finansów) oraz Zbigniewa Abramowicza (zastępcy dyrektora Departamentu Gospodarki Ziemią) i Mariana Borka, zastępcy dyrektora Departamentu Rynków Rolnych MRiRW z członkami Federacji. Tematami spotkania były: cele i zadania KOWR, ubezpieczenia rolnicze, rynki rolne, gospodarka ziemią, w tym przedłużanie umów dzierżawnych.

15 marca w Warszawie w siedzibie Polskiej Federacji Hodowców Bydła i Producentów Mleka odbyło się spotkanie przedstawicieli ogólnokrajowych organizacji rolniczych w celu wyłonienia składu komisji zarządzającej Funduszem Promocji Mleka. W trakcie spotkania w PFHBiPB różnica poglądów spowodowała, że nie wyłoniono 5 kandydatów.  Zgodnie z KRS, Federację reprezentował członek zarządu Federacji Waldemar Dobrowolski.

14 marca w MRiRW odbyło się spotkanie przedstawicieli organizacji zrzeszających producentów rolnych, którego celem było wyłonienie składu komisji zarządzającej Funduszem Promocji Mięsa Wołowego. Kandydatem z ramienia Federacji jest wiceprezes Zygmunt Jodko. Niestety, nie wyłoniono 5 kandydatów do komisji. Zgodnie z KRS, Federację reprezentował Waldemar Rolewski, wiceprezes zarządu Federacji.

9 marca sejmowa Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi wysłuchała informacji ministra rolnictwa oraz ministra rodziny, pracy i polityki społecznej odnośnie uregulowań prawnych w zakresie zatrudniania pracowników sezonowych w rolnictwie. W posiedzeniu uczestniczył Waldemar Rolewski, wiceprezes zarządu Federacji.

8 marca w Sejmie odbyło się także posiedzenie podkomisji stałej ds. utworzenia Państwowej Inspekcji Bezpieczeństwa Żywności. Projekt ustawy z 17 lutego 2017 r. nie tylko zmienił nazwę urzędu w stosunku do projektu ustawy z lipca 2016 r., ale także został mocno rozbudowany i nie został poddany konsultacjom społecznym (co wywołało ogromny sprzeciw obecnych na podkomisji). Wiele artykułów ustawy dotyczących kontroli weterynaryjnej budziło duży niepokój. PIBZ ma rozpocząć pracę od stycznia 2018 r. Od października tego roku powołany zostanie pełnomocnik, którego zadaniem będzie przygotowanie wdrożenia ww. ustawy. 10 tys. osób otrzyma automatycznie wypowiedzenie z pracy. Po trzech miesiącach, czyli od 1 stycznia 2018 r., na określonych zasadach pracownicy dawnych inspekcji zostaną przyjęci ponownie do pracy w PIBZ. Dyrektor departamentu bezpieczeństwa żywności i weterynarii resortu rolnictwa Krystian Popławski poinformował o głównych założeniach projektów. Zgodnie z nimi, zostanie powołany główny inspektor bezpieczeństwa żywności, który będzie miał 5 zastępców. Głównego inspektora będzie powoływał i odwoływał prezes Rady Ministrów na wniosek ministra rolnictwa. W posiedzeniu podkomisji uczestniczył przedstawiciel Federacji. Wg przewodniczącej podkomisji Doroty Niedzieli (PO), projekty mogą trafić do Sejmu w czerwcu, a prace w parlamencie mogą przeciągnąć się do jesieni, co oznacza, że styczniowy termin rozpoczęcia działalności przez nową inspekcję jest mało prawdopodobny, tym bardziej że wiele zapisów projektu budzi ogromne kontrowersje. W posiedzeniu podkomisji uczestniczył Waldemar Rolewski, wiceprezes zarządu Federacji.

8 marca odbyło się kolejne posiedzenie sejmowej Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Przedmiotem posiedzenia były informacje ministrów: energii oraz rolnictwa o stanie i rozwoju energetyki odnawialnej na obszarach wiejskich oraz informacje na temat problemów małoskalowej energetyki odnawialnej na obszarach wiejskich, które przedstawił prezes Instytutu Energetyki Odnawialnej, członek Narodowej Rady Rozwoju Grzegorz Wiśniewski. W posiedzeniu uczestniczył przedstawiciel Federacji.

8 marca sejmowa Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi wysłuchała informacji ministrów: rolnictwa i rozwoju wsi oraz rozwoju i finansów nt. "Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju do 2020 (z perspektywą do 2030 r.)". Wyrównanie poziomu jakości życia między obszarami wiejskimi a miastami oraz zwiększenie dochodów gospodarstw domowych na wsi - to jeden z głównych celów strategii. W posiedzeniu uczestniczył Leszek Dereziński, prezes zarządu Federacji.

3 marca w Warszawie w siedzibie Instytutu Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej odbyło się seminarium nt. "Gospodarstwa rodzinne - dylematy i kierunki rozwoju". Referat wygłosił prof. dr hab. Wojeciech Józwiak. W seminarium uczestniczył przedstawiciel Federacji.

3 marca w siedzibie biura zarządu Opolskiego Związku Producentów Rolnych odbyło się spotkania przedstawicieli zarządów pięciu związków zrzeszonych w Federacji Związków Pracodawców - Dzierżawców i Właścicieli Rolnych, a mianowicie: Opolskiego Związku Producentów Rolnych w Opolu, Dolnośląskiego Związku Dzierżawców i Właścicieli Nieruchomości Rolnych we Wrocławiu, Lubuskiego Związku Rolników w Baczynie, Związku Dzierżawców Nieruchomości Rolnych w Gliwicach oraz Związku Pracodawców Rolnych w Łodzi. Spotkanie miało na celu omówienie projektu porozumienia współpracy związków wojewódzkich. Przedstawiciele regionalnych związków zapoznali się z projektem porozumienia, zgłosili swoje uwagi i ustalili dalszy tryb procedowania. Na najbliższych posiedzeniach związków poprawiony projekt porozumienia zostanie przedstawiony zarządom i zostaną podjęte stosowne uchwały. Na ich podstawie zostanie stworzona ostateczna treść porozumienia.


28 lutego w Warszawie w gmachu resortu rolnictwa odbyło się posiedzenie prezydium Rady Dialogu Społecznego w Rolnictwie. Przyjęto protokół z poprzedniego posiedzenia oraz zatwierdzono stanowiska w następujących sprawach: WPR, zakazu uboju rytualnego, zakazu hodowli zwierząt futerkowych, projektu ustawy o Krajowym Ośrodku Wsparcia Rolnictwa, planów zagospodarowania przestrzennego dotyczących inwestycji w kontekście ich uciążliwości dla środowiska (odory, hałasy, itd.), problemu Biebrzańskiego Parku Narodowego - a Ruchu Rolników Doliny Biebrzy. W posiedzeniu uczestniczył Leszek Dereziński - przewodniczący Zespołu ds. Kształtowania Ustroju Rolnego Rady Dialogu Społecznego.

27 lutego w Pruszczu Gdańskim odbyło się spotkanie zarządu Pomorskiej Izby Rolniczej z przewodniczącymi rad powiatowych Izby. Podczas spotkania omówiono i oceniono między innymi bieżącą sytuację w rolnictwie, a także pracę pomorskiego oddziału ANR, a także ARR i ARiMR. W spotkaniu uczestniczył Maciej Skibniewski, członek zarządu Federacji.

27 lutego w Bydgoszczy odbyło się posiedzenie zarządu Związku Pracodawców - Dzierżawców i Właścicieli Rolnych, w którym uczestniczył prezes zarządu Federacji Leszek Dereziński.

23 lutego sejmowa Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi przyjęła do wiadomości informację ministra rolnictwa na temat aktualnych umów kontraktacji uzgodnionych pomiędzy producentami cukru a regionalnymi związkami plantatorów buraka cukrowego oraz informację na temat perspektyw rozwoju rynku buraka cukrowego. Informację nt. sytuacji buraka cukrowego przedstawiał Jacek Bogucki, sekretarz stanu w MRiRW. W posiedzeniu uczestniczył przedstawiciel Federacji.

23 lutego w Nowogardzie Związek Pracodawców Rolnych w Szczecinie zorganizował spotkanie członków. Głównym celem spotkania było omówienie problematyki dzierżawców i gospodarstw wielkotowarowych wobec aktualnej sytuacji w rolnictwie i realizowanie wspólnej polityki rolnej. Feliks Skotnicki, prezes zarządu Związku przedstawił sprawozdanie z działalności za 2016 rok. Wśród zaproszonych gości znaleźli się m.in. dyrektorzy zachodniopomorskiej ARR, ARiMR, ANR i prezes zarządu Federacji Leszek Dereziński. Omówione zostały następujące tematy: środki finansowe dla gospodarstw rolnych za pośrednictwem ARR, płatności bezpośrednie i PROW, gospodarowanie nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa i zmiany ustawowe, a także planowane zmiany w polityce rolnej.

22 lutego sejmowa Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi zapoznała się z informacją ministra rolnictwa na temat działań podejmowanych przez rząd w związku z występowaniem na terenie Polski kolejnych ognisk grypy ptaków. W posiedzeniu uczestniczył przedstawiciel Federacji.

17-19 lutego w Łodzi odbyły się Międzynarodowe Targi Ferma Bydła i XX Międzynarodowe Targi Ferma Świń i Drobiu. Targi te mają charakter czysto specjalistyczny, pokazujący nowe technologie hodowli i chowu zwierząt. Dlatego odbywają się prelekcje i dyskusje dotyczące problemów hodowli. Moderatorem Forum Hodowli Trzody Chlewnej był Marian Kapłon, prezes Krajowego Związku Producentów Trzody Chlewnej. Wykład "Dwadzieścia lat doświadczeń towarowego producenta trzody chlewnej w Polsce" wygłosił Grzegorz Brodziak, prezes zarządu Poldanor. Z kolei "Kierunki zmian w produkcji trzody chlewnej w Polsce i na świecie" przedstawił Aleksander Dargiewicz - KZP-PTCh. W targach uczestniczyli przedstawiciele związków należących do Federacji.

15 lutego odbyło się posiedzenie senackiej Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Tematem posiedzenia było rozpatrzenie ustawy o Krajowym Ośrodku Wsparcia Rolnictwa i przepisów wprowadzających ustawę o KOWR. Wiceminister rolnictwa Zbigniew Babalski omówił główne założenia ustawy oraz zadania, którymi będzie się zajmować KOWR. Jerzy Gil, główny legislator Senatu, zgłosił szereg poprawek do ww. projektów ustaw. Strona rządowa wszystkie poprawki odrzuciła. Na wniosek przewodniczącego komisji Jerzego Chróścikowskiego głosowanie odbyło się w bloku. Jednogłośnie, bez poprawek senatorowie PiS przyjęli ustawy. Dalej ustawy będą procedowane na posiedzeniu plenarnym Senatu i przejdą do podpisu prezydenta. W posiedzeniu uczestniczył przedstawiciel Federacji.

10 lutego OT ANR w Szczecinie zarządzeniem nr 133/2017 powołał Kazimierza Stoltmana, prezesa Stowarzyszenia Dzierżawców i Właścicieli Rolnych Województwa Zachodniopomorskiego, do pracy w Radzie Społecznej przy OT ANR Szczecin.

9 lutego komisja rozpatrzyła informację MRiRW na temat finansowania WPR w ramach krajowych instrumentów wsparcia i budżetu UE. Wiceminister rolnictwa Jacek Bogucki poinformował, że krajowe instrumenty wsparcia realizowane przez ARiMR dotyczą m.in. kredytów na inwestycje w rolnictwie i rybactwie śródlądowym, na zakup użytków rolnych, na inwestycje w przetwórstwie produktów rolnych. Na kwotę wsparcia w gospodarstwach składają się m.in. jednolita płatność obszarowa, płatność dla młodych rolników, płatności związane z produkcją, płatności do roślin wysokobiałkowych, do buraków cukrowych, owoców miękkich. Do płatności realizowanych przez ARR należą dopłaty do prywatnego przechowywania wieprzowiny, masła, produktów pszczelich, promocji żywności czy wsparcia konsumpcji. W trakcie dyskusji podnoszono, że wielu rolników nie ma dostępu do kredytów preferencyjnych.

Komisja rozpatrzyła informację na temat realizacji Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, którą przedstawił Ryszard Zarudzki, podsekretarz stanu w MRiRW.
PROW na lata 2014-2020 realizuje sześć priorytetów wyznaczonych dla unijnej polityki rozwoju obszarów wiejskich. Należą do nich: 1) ułatwianie transferu wiedzy i innowacji w rolnictwie i leśnictwie oraz na obszarach wiejskich; 2) zwiększenie rentowności gospodarstw i konkurencyjności wszystkich rodzajów gospodarstw rolnych we wszystkich regionach kraju; 3) wspieranie organizacji łańcucha żywnościowego; 4) promowanie innowacyjnych technologii w gospodarstwach; 5) wspieranie przetwórstwa i wprowadzanie do obrotu produktów rolnych; 6) ochrona i wzbogacanie ekosystemów rolniczych i leśnych.

Sejmowa komisja na swym ostatnim posiedzeniu tego dnia wysłuchała informacji nt. stanu obecnego oraz przyszłości publicznego doradztwa rolniczego. Informację przedstawił Ryszard Zarudzki, podsekretarz stanu w MRiRW. Przekazał, że w celu usprawnienia realizacji zadań ośrodków doradztwa rolniczego, minister rolnictwa i rozwoju wsi przejął z dniem 20 sierpnia 2016 r. zarządzanie nad wojewódzkimi ośrodkami doradztwa rolniczego. Rozporządzenie wprowadziło jednolity sposób działania ośrodków, co przyczyni się do poprawy efektywności wykorzystania dotacji celowej przekazywanej przez ministra w powiązaniu z rocznymi programami działalności ODR. Podczas dyskusji podkreślano znaczenie ODR dla rolników, zwracano uwagę na zbyt niskie zarobki doradców, co ma wpływ na problemy ze znalezieniem dobrze wykształconych fachowców. Konkurencją staje się również rozwój doradztwa komercyjnego. W posiedzeniach uczestniczył Waldemar Rolewski, wiceprezes zarządu Federacji.

9 lutego sejmowa Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi rozpatrzyła poprawki zgłoszone w czasie drugiego czytania projektu ustawy o Krajowym Ośrodku Wsparcia Rolnictwa. Poprawka przyjęta - utworzenie dwóch oddziałów terenowych KOWR w woj. zachodniopomorskim - w Szczecinie i Koszalinie. Poprawki odrzucone: 1) miała na celu dodatkowe zabezpieczenie i uniemożliwienie przejmowania polskiej ziemi za długi czy na rzecz obcych podmiotów oraz 2) dotyczyła zatrudnienia, ochrony pracowników przed wypowiedzeniem lub rozwiązaniem umowy o pracę. W posiedzeniu uczestniczył sekretarz stanu w MRiRW - Zbigniew Babalski.

8 lutego komisja rolnictwa rozpatrzyła także informację przedstawioną przez ministra Krzysztofa Jurgiela na temat zmian w systemie dopłat bezpośrednich związanych z procesem opuszczenia przez Wielką Brytanię struktur Unii Europejskiej. Szef resortu rolnictwa podkreślił, że Brexit należy traktować jako czynnik, który wymusi i ukształtuje zmiany systemu płatności bezpośrednich. W posiedzeniach uczestniczył przedstawiciel Federacji.

8 lutego sejmowa Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Rozwoju i Finansów rozpatrzyła propozycje zmian dotyczących Wspólnej Polityki Rolnej oraz Polityki Spójności po 2020 r. Minister rolnictwa Krzysztof Jurgiel stwierdził, że WPR należy utrzymać, gdyż jest to ważna, wspólnotowa i nowoczesna polityka UE, która realizuje różnorodne cele publiczne i daje gwarancję stabilności w prowadzeniu działalności rolniczej. WPR powinna zatem w przyszłości zapewnić społeczeństwu UE bezpieczeństwo dostaw żywności o wysokiej jakości, zachowanie w dobrym stanie zasobów ziemi, wody i powietrza. Konieczne jest także wyrównanie poziomu dopłat bezpośrednich pomiędzy państwami członkowskimi. Sekretarz stanu w Ministerstwie Rozwoju - Jerzy Kwieciński, poinformował, że oficjalna debata dotycząca Polityki Spójności po 2020 r. jeszcze się nie rozpoczęła. W debacie, która rozpocznie się w marcu lub kwietniu, położony zostanie nacisk na wzmocnienie firm małych i średnich, na innowację w rolnictwie, a głównie w przetwórstwie. Komisja rozpatrzyła informację wiceministra rolnictwa Ryszarda Zarudzkiego na temat sposobu ujęcia rozwoju obszarów wiejskich i rolnictwa w krajowych dokumentach strategicznych. W Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju zawarte są rekomendacja dla polityk publicznych. Oczekiwanym efektem jest wzrost zamożności Polaków oraz zmniejszenie liczby osób zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym. Otwarte konsultacje w lutym br. przez komisarza ds. rolnictwa i rozwoju obszarów wiejskich UE Phila Hogana kładą nacisk m.in. na wspieranie inteligentnego rolnictwa poprzez zwiększenie jego konkurencyjności i innowacyjności, wspieranie wzrostu gospodarczego i zatrudnienia na obszarach wiejskich.

7 lutego w Warszawie w Pałacu Prezydenckim odbyło się pierwsze w 2017 roku spotkanie sekcji "Wieś, rolnictwo" Narodowej Rady Rozwoju, które poświęcone było między innymi konsultacjom społecznym oraz dyskusji nad dwoma projektami ustaw: o powołaniu Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa przez połączenie ANR i ARR oraz o zmianie ustawy Prawo łowieckie. W spotkaniu uczestniczył Leszek Dereziński, prezes zarządu Federacji.

4 lutego w Bydgoszczy w siedzibie spółki Skinpolex odbył się XIX Krajowy Pokaz Skór Futerkowych. Organizatorami przedsięwzięcia byli: Polski Związek Hodowców i Producentów Zwierząt Futerkowych, Krajowe Centrum Hodowli Zwierząt w Warszawie oraz spółka Skinpolex i Skinpolex Polska. W wystawie uczestniczył prezes Leszek Dereziński.

3 lutego w Warszawie odbyła się XXIII edycja Ogólnopolskiego Konkursu ROLNIK - FARMER ROKU. W gali uczestniczyli finaliści konkursu, których gospodarstwa w miesiącach letnich wizytowali przedstawiciele kapituły konkursu. Kapituła odwiedziła 25 gospodarstw, przedsiębiorstw rolniczych i grup producenckich. Spośród finalistów wyłoniono 10 laureatów w kategoriach: gospodarstwa rodzinne, gospodarstwa agroturystyczne, ogrodnictwo, przedsiębiorstwa rolnicze oraz grupy producenckie. Celem konkursu jest promowanie nowoczesnego rolnictwa. Patronat medialny nad wydarzeniem sprawuje Agencja Promocji Rolnictwa i Agrobiznesu APRA za pośrednictwem miesięcznika "Przedsiębiorca Rolny" i multiportalu Agropolska.pl. W gali uczestniczył prezes zarządu Federacji Leszek Dereziński.


31 stycznia prezes Leszek Dereziński uczestniczył także w debacie organizowanej przez Ogólnopolskie Stowarzyszenie Obrony Praw Rolników Producentów i Przetwórców Rolnych, która odbyła się w Przysieku k. Torunia. Temat debaty "Czy na polskiej wsi jest jeszcze miejsce dla nowoczesnego rolnictwa"? Prof. dr hab. Wojciech Ziętara wygłosił referat nt. "Ekonomicznych, społecznych i środowiskowych uwarunkowaniach  rozwoju gospodarstw rolnych w Polsce w warunkach konkurencji i globalizacji", który był referatem wprowadzającym do debaty. Zorganizowanie jej wynikało z konieczności obrony praw rolników do rozwoju własnych gospodarstw i zapewnieniu ich rodzinom godziwych warunków egzystowania. W Polsce zauważalne jest i zwiększające się z dnia na dzień nasilenie protestów mieszkańców - ludzi napływowych - niebędących rolnikami - na obszary wiejskie, którzy protestują przeciwko prawidłowemu funkcjonowaniu gospodarstw rolnych. Brak planów przestrzennego zagospodarowania, które normowałyby obszary takie jak: miejsca na produkcję rolną (bo gdzie jak nie na wsi ma się odbywać), na osiedla mieszkaniowe czy rekreację  powoduje chaos i zaostrzanie się konfliktów. Rząd musi podjąć działania, by rolnicy w spokoju mogli rozwijać produkcję rolniczą i być konkurencyjni na rynkach nie tylko UE, ale i w świecie. Zaś mieszkańcy miast osiedlający się na terenach wiejskich wzorem państw skandynawskich powinni podpisywać w obecności notariuszy klauzulę mówiącą o stosunkach dobrosąsiedzkich na wsi. Skłoniłoby to jednocześnie osadników do poszerzenia wiedzy nt. warunków panujących na wsi.

31 stycznia w siedzibie firmy KOM-ROL w Kobylnikach odbyło się poszerzone posiedzenie Zarządu Rejonowego w Kruszwicy Okręgowego Związku Plantatorów Buraka Cukrowego w Bydgoszczy. Wśród wielu punktów posiedzenia znalazła się m.in. ocena kampanii cukrowniczej 2016/17, nowe zasady i warunki kontraktacji buraków cukrowych, budżet na 2017 rok. Z inicjatywy prezesa zarządu Federacji Leszka Derezińskiego było to kolejne spotkanie nt. stworzenia Forum Branżowego przy Federacji Związków Pracodawców - Dzierżawców i Właścicieli Rolnych.

26 stycznia na kolejnym posiedzeniu komisja zapoznała się z informacją nt. zmiany sposobu szacowania strat w uprawach rolnych, spowodowanych występowaniem niekorzystnych zjawisk atmosferycznych w przyrodzie, którą przedstawił wiceminister rolnictwa Jacek Bogucki. W związku z licznymi wystąpieniami organizacji rolniczych oraz wojewodów w sprawie ujednolicenia protokołów szacowania szkód wyrządzonych przez niekorzystne zjawiska atmosferyczne wprowadzono zmiany, zgodnie z którymi u producenta rolnego nieposiadającego danych rachunkowych lub dokumentów potwierdzających wielkość prowadzonej produkcji w jego gospodarstwie średnia produkcja rolna będzie ustalana jednolicie na podstawie danych IERiGŻ-PIB. Przyjęcie jednolitego formularza zapewni jednolitą metodologię wyliczania szkód w gospodarstwach, a także spójne prezentowanie danych. Od 1 stycznia 2017 r. obowiązuje znowelizowana ustawa o ubezpieczeniach upraw rolnych i zwierząt gospodarskich. Producentom będą przysługiwały dopłaty w wysokości 65% składki w przypadku ubezpieczenia. Dla upraw na użytkach kl. V i VI stawka wynosić będzie 12% i 15% sumy ubezpieczenia. W 2017 r. jest jeszcze możliwe ubezpieczenie od jednego ryzyka. Resort rolnictwa stara się, aby system szacowania szkód w gospodarstwach rolnych, związanych z występowaniem niekorzystnych zjawisk atmosferycznych, był systemem wykorzystywanym tylko w nadzwyczajnych zdarzeniach o większej skali. W posiedzeniu uczestniczył przedstawiciel Federacji.

26 stycznia odbyły się dwa posiedzenia sejmowej Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
W trakcie pierwszego komisja rozpatrzyła wniosek PSL o przedstawienie informacji przez ministra rolnictwa  na temat działań zapobiegających rozprzestrzenianiu się wirusa H5N8 oraz ASF. Wnioskodawcy wnosili o przedstawienie przez ministra rolnictwa działań, jakie zostały podjęte po stwierdzeniu pierwszego ogniska wymienionych chorób w celu zapobieżenia ich rozprzestrzeniania się na terytorium Polski oraz jakie rezerwy są przewidziane w budżecie państwa na zrekompensowanie strat poniesionych w 2017 r. Komisja negatywnie zaopiniowała wniosek. W posiedzeniu uczestniczył przedstawiciel Federacji.

26 stycznia w siedzibie spółki GRUNTPOL w Kaliszu na zaproszenie byłego przewodniczącego rady Federacji odbyło się tradycyjne noworoczne spotkanie Związku Pracodawców Rolnych w Poznaniu. W imieniu Federacji w spotkaniu uczestniczył wiceprezes Waldemar Rolewski.

26 stycznia w Warszawie w siedzibie Ministerstwa Energii odbyła się konferencja uzgodnieniowa dotycząca prac nad projektem ustawy o zmianie ustawy o biokomponentach i biopaliwach ciekłych oraz niektórych innych ustaw. Konferencję prowadził Andrzej Kaźmierski, dyrektor Departamentu Energii Odnawialnej ME, który stwierdził, że wciąż nanoszone są różne zmiany do projektu ustawy. Ministerstwo Energii ustaliło z Ministerstwem Rolnictwa i Rozwoju Wsi, że głównym celem jest zachowanie dotychczasowego poziomu produkcji rolnej. Poprawiony projekt zostanie przekazany w ciągu kolejnego tygodnia. Planowany Narodowy Cel Wskaźnikowy ma wynosić 7,1% na 2017 r., 7,5% na 2018, 8,0% na 2019, 8,5% na 2020. W odpowiedzi na uwagi Federacji, a także innych organizacji dotyczących utrzymania na co najmniej obecnym poziomie przestrzeni rynkowej dla biokomponentów i biopaliw ciekłych dyrektor Kaźmierski zaapelował o przygotowanie się do dokonania zmian w uprawach na polach w najbliższych latach. W konferencji uczestniczył przedstawiciel Federacji.

26 stycznia w Warszawie w gmachu Ministerstwa Rozwoju odbyła się sesja informacyjna "CETA w praktyce". Spotkanie otworzył Tadeusz Kościński, podsekretarz stanu w Ministerstwie Rozwoju. Występujący przedstawiciele UE i Kanady zapewniali, że swobodny handel żywnością nie oznacza, że wystąpią zmiany standardów unijnych, które chronią zdrowie i bezpieczeństwo obywateli, ich prawa socjalne, prawa konsumentów i środowisko naturalne. Standardy te mają pozostać nienaruszone, a import z Kanady będzie musiał w całości spełniać wszystkie przepisy i rozporządzenia UE dotyczące produktów rolnych. W sesji międzynarodowej CETA uczestniczył Leszek Dereziński, prezes zarządu Federacji.

25 stycznia na kolejnym posiedzeniu sejmowej Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi omawiano planowane działania, które wspierają promocję polskich produktów rolno-spożywczych na rynku krajowym i na rynkach zagranicznych, a także działania ministerstwa oraz podległych służb bezpieczeństwa żywności na rzecz rozwoju wymiany handlowej polskiego sektora rolno-spożywczego na rok 2017 i kolejne lata. W posiedzeniu uczestniczył przedstawiciel Federacji.

25 stycznia porządkiem dziennym sejmowej Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi był rynek zbóż w Polsce i Unii Europejskiej oraz konkurencyjność polskiego rynku zbóż w porównaniu z rynkiem Ukrainy i Kanady. W posiedzeniu uczestniczył przedstawiciel Federacji.

24 stycznia w siedzibie Krajowej Rady Izb Rolniczych pod przewodnictwem prezesa KRIR Wiktora Szmulewicza odbyło się spotkanie przedstawicieli organizacji rolniczych reprezentujących interesy rolników wobec instytucji Unii Europejskiej. Spotkanie zorganizowano w celu omówienia złożonych kalkulacji na dotację w roku 2017. Zapotrzebowanie organizacji przekroczyło planowane w budżecie 4 mln zł. Ustalono, że ministrowi rolnictwa zostanie przedstawiona kalkulacja na 4 mln 900 tys. zł z wyjaśnieniem i uzasadnieniem potrzeby zwiększenia kwoty dotacji. W spotkaniu uczestniczył wiceprezes zarządu Federacji Waldemar Rolewski.

24 stycznia w Brukseli w siedzibie COPA odbyło się spotkanie zarządu organizacji GEOPA-COPA, w którym uczestniczył Waldemar Rolewski, wiceprezes zarządu Federacji. W trakcie spotkania ustalony został plan pracy zarządu. Zakończono i podsumowano zagadnienia pracy nielegalnej i nierejestrowanej w UE. Proces przygotowania i zakończenia tego bloku zagadnień pochłonął bardzo duże środki finansowe. W związku z tym konferencja międzynarodowa, która miała odbyć się w Polsce w 2017 r., została przesunięta na rok 2018.

19 stycznia na wniosek przewodniczącego Zespołu ds. Kształtowania Ustroju Rolnego Rady Dialogu Społecznego w Rolnictwie Leszka Derezińskiego odbyło się kolejne posiedzenie zespołu. W spotkaniu uczestniczyli zaproszeni goście: Zbigniew Babalski, sekretarz stanu w MRiRW, Zbigniew Abramowicz, zastępca dyrektora Departamentu Ggospodarki Ziemią MRiRW, a także Jerzy Wierzbicki (przewodniczący Rady Dialogu Społecznego w Rolnictwie) oraz Jan Kaźmierczak (przedstawiciel Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Obrony Praw Rolników Producentów i Przetwórców Rolnych). W trakcie dyskusji zostały wypracowane trzy stanowiska dotyczące: 1) projektu ustawy o powołaniu Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa, 2) przestrzennego zagospodarowania inwestycji (ich uciążliwości dla środowiska) i 3) problemu Biebrzańskiego Parku Narodowego i Ruchu Rolników Doliny Biebrzy.

14 stycznia w Bydgoszczy w Filharmonii Pomorskiej odbyła się XIV edycja konkursu "Rolnik Pomorza i Kujaw 2016". Kapituła wybrała laureatów spośród 24 nominowanych, zgłoszonych przez organizacje, zrzeszenia, firmy i samorządy. W uroczystości uczestniczył Leszek Dereziński, prezes zarządu Federacji.

14 stycznia w Warszawie odbył się III Kongres OPZZRiOR "Partnerstwo na rzecz rozwoju rolnictwa". Specjalnymi gośćmi kongresu byli: wicepremier Mateusz Morawiecki, a także poseł Kornel Morawiecki. Obecni byli również przedstawiciele resortu rolnictwa z wiceministrem Rafałem Romanowskim, a także prezesi ARiMR, ARR oraz ANR. W kongresie uczestniczył prezes zarządu Federacji Leszek Dereziński.

12 stycznia sejmowa Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi w trakcie posiedzenia uchwaliła plan pracy na okres od 1 stycznia do 30 czerwca 2017 r. W posiedzeniu uczestniczył przedstawiciel Federacji.

10 stycznia w Warszawie w siedzibie spółki PGR BRÓDNO odbyło się noworoczne spotkanie członków Federacji z udziałem zaproszonych gości: Jana Krzysztofa Ardanowskiego, wiceprzewodniczącego sejmowej Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi (PiS), Leszka Korzeniowskiego, członka sejmowej Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi (PO), senatora Przemysława Termińskiego (PO) oraz Jacka Malickiego, dyrektora OT ANR w Warszawie. Spotkanie składało się z dwóch części: pierwsza dotyczyła omówienia przez prezesa Leszka Derezińskiego działań Federacji od zjazdu w czerwcu 2016 r. do grudnia. Druga część posiedzenia to wystąpienie posła Krzysztofa Ardanowskiego, w trakcie którego przedstawił i udzielał bardzo obszernych  odpowiedzi nt. aktualnych problemów polskiego rolnictwa. Poseł PO Leszek Korzeniowski także poruszył problemy nurtujące rolnictwo. Dyrektor OT ANR Jacek Malicki przedstawił planowane działania ANR. Senator Termiński przekazał uczestnikom spotkania założenia i zasady ubezpieczeń rolniczych na 2017 r. w TUW.

9 stycznia senacka Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi na kolejnym posiedzeniu rozpatrzyła 3 punkty porządku dziennego łącznie. Jacek Bogucki, sekretarz stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi, przedstawił między innymi informacje dotyczące priorytetowych działań resortu rolnictwa oraz podległych służb bezpieczeństwa żywności na rzecz rozwoju wymiany handlowej polskiego sektora rolno-spożywczego na rok 2017 i kolejne lata. W posiedzeniu uczestniczył Leszek Dereziński, prezes zarządu Federacji.

4 stycznia senacka Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi rozpatrzyła ustawę o zmianie ustawy budżetowej na rok 2017 w częściach właściwych przedmiotowemu zakresowi działania komisji. Z ramienia MRiRW zmiany przedstawił wiceminister Jacek Bogucki. Obecni byli także prezesi ARiMR, ARR i ANR. W posiedzeniu uczestniczył Waldemar Rolewski, wiceprezes zarządu Federacji.


Archiwum

:: 2017 ::

:: 2016 ::

:: 2015 ::

:: 2014 ::

:: 2013 ::

:: 2012 ::

:: 2011 ::

:: 2010 ::

:: 2009 ::

:: 2008 ::

:: 2007 ::

:: 2006 ::

:: 2005 ::

:: 2004 ::