O Federacji
Zadania
Władze
Statut
Zwiazki w terenie
Aktualnosci
Unia Europejska
Linki
Kontakt

 

AKTUALNOŚCI

2016

15 grudnia w Sejmie obradowała Nadzwyczajna Komisja ds. projektu ustawy o Państwowej Inspekcji Bezpieczeństwa Żywności. Informację przedstawiła Ewa Lech, podsekretarz stanu w MRiRW. W wystąpieniu podkreślała pozytywne strony skonsolidowania Inspekcji, które m.in. pozwoli: 1) objąć w jednej inspekcji cały łańcuch produkcji i obrotu żywnością; 2) zapewni lepszą organizację pracy, wykorzystując optymalnie wykorzystanie bazy laboratoryjnej, specjalistycznego sprzętu dotychczasowych Inspekcji, a także ich zasobów kadrowych i majątkowych; 3) wyeliminuje przypadki dotyczące dublowania się lub nakładania kompetencji w niektórych obszarach objętych nadzorem; 4) pozwoli skuteczniej wyeliminować z obrotu produkty zafałszowane, czyli takie, które nie spełniają jakości handlowej.

14 grudnia w Warszawie odbyło się uroczyste wręczenie nagród zwycięzcom 22. edycji Rankingu 300 najlepszych gospodarstw rolnych Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa. Ranking 300 to podsumowanie wyników ekonomiczno-finansowych 300 najlepszych wielkotowarowych gospodarstw rolnych osiągniętych w 2015 r. Pierwsze miejsce w zestawieniu zajęła spółka z woj. opolskiego LAS POL Lasowice Małe, na drugim miejscu znalazło się Gospodarstwo Rolne Stablewo z woj. pomorskiego, a trzecie przypadło Gospodarstwu Rolnemu Lubnów z woj. dolnośląskiego.
W uroczystej gali uczestniczyli: Jan Krzysztof Ardanowski, zastępca przewodniczącego Sejmowej Komisji RiRW, Andrzej Kowalski, dyrektor Instytutu Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej, Waldemar Humięcki, prezes Agencji Nieruchomości Rolnych, Leszek Dereziński, prezes zarządu Federacji oraz prezesi związków rolniczych oraz prezesi spółek Skarbu Państwa, nad którymi Agencja Nieruchomości Rolnych sprawuje nadzór właścicielski.

14 grudnia w budynku MRiRW odbyło się spotkanie Zespołu ds. Upraw Polowych, w trakcie którego poruszono kwestie dotyczące uruchomienia krajowej elektronicznej platformy sprzedażowej, w tym zapewnienia uczestnikom rynku dostępu do transakcji terminowych. Przedsięwzięcie to pozwoli na stworzenie dużych, jednorodnych partii oraz ograniczenie kosztów transakcyjnych, ryzyka handlowego i  cenowego. Uruchomienie w oparciu o struktury Grupy Kapitałowej GPW - krajowej elektronicznej platformy sprzedażowej dla produktów rolno-spożywczych oraz wykorzystanie rozwiązań rynku finansowego ułatwi tworzenie dużych, jednorodnych partii towaru, które mogą być podstawą dla dużych transakcji handlowych. Nastąpi wtedy koncentracja podaży krajowych towarów rolno-spożywczych, co umożliwi skokowe zwiększenie eksportu na rynek UE oraz wybrane rynki perspektywiczne pozaeuropejskie. W spotkaniu uczestniczył Waldemar Rolewski, wiceprezes zarządu  Federacji.

14 grudnia sejmowa Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi wysłuchała informacji ministra rolnictwa na temat przyszłości rynku wieprzowiny w Polsce w związku z przypadkami występowania afrykańskiego pomoru świń.
W trakcie posiedzenia dr Artur Jabłoński, adiunkt w Zakładzie Chorób Świń Instytutu Weterynarii w Puławach, przedstawił prezentację, której tematem była przyszłość rynku wieprzowiny w Polsce.
Zastanawiano się, jak nadrobić stracony czas w zakresie zaniedbań, jakie wystąpiły w tej branży, w jaki sposób zmienić i ukierunkować produkcję trzody chlewnej z systemu nakładczego (chów w Polsce duńskich prosiaków na tuczniki) na produkcję rodzimą (polskie maciory, prosiaki i tuczniki - cykl zamknięty). Stronę rządową reprezentował sekretarz stanu w MRiRW - Jacek Bogucki. W posiedzeniu uczestniczył Leszek Dereziński, prezes zarządu Federacji.

13 grudnia połączone komisje: Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa przystąpiły do rozpatrywania rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy - Prawo łowieckie oraz zmieniającej ustawę o zmianie ustawy - Prawo łowieckie (druk 1042). Po burzliwej dyskusji przybyłych gości i posłów różnych ugrupowań politycznych komisje odrzuciły wniosek o przeprowadzenie wysłuchania publicznego rządowego projektu ustawy.
Dyskusja dotyczyła głównie następujących spraw: 1) w projekcie pominięto stronę właściciela lub dzierżawcę rolnego, 2) scedowano obowiązek szacowania i wypłacania szkód rolniczych na Lasy Państwowe oraz 3) wyłączono sprzedaż surowca drzewnego z Lasów Państwowych.
Przewodniczący sejmowej komisji powołał w tej sprawie podkomisję nadzwyczajną, której przewodniczącą została Anna Paluch (PiS). Ustalono, że 9 stycznia 2017 r. odbędzie się pierwsze posiedzenie podkomisji nadzwyczajnej. W posiedzeniu uczestniczył podsekretarz stanu w Ministerstwie Środowiska - Andrzej Konieczny, a także przedstawiciel Federacji.

13 grudnia w trakcie kolejnego posiedzenia sejmowej Komisji RiRW rozpatrzono uchwałę Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o funduszach promocji produktów rolno-spożywczych. Sprawozdawcą został poseł Piotr Polak (PiS). W posiedzeniu uczestniczyli: sekretarz stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi - Jacek Bogucki oraz wiceprezes KRIR - Mirosław Borowski.

13 grudnia na kolejnym posiedzeniu komisja rozpatrzyła uchwałę Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o ubezpieczeniach upraw rolnych i zwierząt gospodarskich. Komisja jednogłośnie przyjęła poprawkę. Posłem sprawozdawcą został Kazimierz Gołojuch (PiS). W posiedzeniu uczestniczyli: sekretarz stanu w MRiRW Jacek Bogucki oraz wiceprezes zarządu Polskiej Izby Ubezpieczeń - Andrzej Maciążek.

13 grudnia odbyły się cztery posiedzenia sejmowej Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
Na pierwszym komisja rozpatrzyła uchwałę Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach PROW na lata 2014-2020. Komisja przyjęła poprawki. Posłem sprawozdawcą został Leszek Galemba (PiS). W posiedzeniu uczestniczyli: podsekretarz stanu w MRiRW - Ryszard Zarudzki i wiceprezes Krajowej Rady Izb Rolniczych - Mirosław Borowski.

9 grudnia w gmachu w Instytutu Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej odbyło się seminarium nt. "Wpływ zmian w systemie dopłat bezpośrednich w latach 2014-2017". Referat wygłosił dr hab. Adam Wąs, prof. nadzw. IERiGŻ-PIB.
We wnioskach znalazły się następujące stwierdzenia: 1) w analizowanym okresie 2014-2017 nastąpił wzrost poziomu wsparcia w wyniku przyznania większej puli środków unijnych i osłabienia złotego; 2) beneficjentami wprowadzonych zmian w systemie dopłat bezpośrednich okazały się głównie gospodarstwa średniej wielkości, w szczególności bydlęce i mieszane; 3) wzrost ten odbył się kosztem gospodarstw dużych, głównie roślinnych; 4) proponowane w 2017 r. zmiany w systemie płatności nie mają tak kluczowego znaczenia jak reforma przeprowadzona w 2015 r. W seminarium uczestniczył Waldemar Rolewski, wiceprezes zarządu Federacji.

9 grudnia w Mielnie w Hotelu Royal Park, Stowarzyszenie Dzierżawców i Właścicieli Rolnych Województwa Zachodniopomorskiego zorganizowało spotkanie z członkami stowarzyszenia i przedstawicielami instytucji państwowych. Głównymi tematami spotkania były m.in.: realizacja ustawy o wstrzymaniu na 5 lat sprzedaży ziemi, nowy system ubezpieczeń rolniczych, zmiany w ustawie o dopłatach bezpośrednich, a także sytuacja na rynkach skupu zbóż. W posiedzeniu uczestniczył Wojciech Hołownia, przewodniczący Rady Federacji i Leszek Dereziński, prezes zarządu Federacji.

7 grudnia w gmachu resortu rolnictwa odbyło się posiedzenie Rady Dialogu Społecznego w Rolnictwie. W posiedzeniu udział wzięli: Krzysztof Jurgiel, minister rolnictwa i Ryszard Zarudzki, podsekretarz stanu w MRiRW.
Szef resortu rolnictwa omówił realizację celów polityki rolnej rządu za rok 2016 oraz założenia do tej polityki na rok 2017. Podsekretarz stanu przedstawił informacje dotyczące rolnictwa i obszarów wiejskich w Strategii na Rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju, a Waldemar Sochaczewski, dyrektor Departamentu Rynków Rolnych MRiRW program rozwoju głównych rynków rolnych w Polsce na lata 2016-2020. Członkowie Rady Dialogu zatwierdzili projekt planu pracy rady na rok 2017. W posiedzeniu uczestniczył Leszek Dereziński, przewodniczący Zespołu ds. Kształtowania Ustroju Rolnego Rady Dialogu Społecznego w Rolnictwie.

2 grudnia w Instytucie Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej w Warszawie odbyło się seminarium nt. "Jak włączyć rolnictwo UE do wysiłku ograniczania emisji gazów cieplarnianych?". Referat wygłosiła dr Barbara Wieliczko. Rolnictwo odpowiada za jedną czwartą emisji gazów cieplarnianych pochodzących z działalności człowieka. Naukowcy zbadali zmianę poziomu emisji gazów cieplarnianych w rolnictwie w dziewięciu regionach świata w okresie 1970-2007 i stwierdzili, że generalnie najbardziej intensywne i uprzemysłowione systemy produkcji cechuje najniższy poziom emisji na jednostkę produkcji rolniczej. W seminarium uczestniczył przedstawiciel Federacji.

1 grudnia w Sejmie obradowała podkomisja nadzwyczajna do spraw monitorowania programu zwiększania  wykorzystania polskiego białka roślinnego w paszach (przewodniczy jej poseł Zbigniew Dolata). Przedstawiona została informacja ministra rolnictwa na temat realizowanych i planowanych działań zmierzających do wzrostu produkcji roślin strączkowych oraz wprowadzenia mechanizmów zwiększających ich wykorzystanie w paszach. W posiedzeniu uczestniczył Mariusz Olejnik, prezes Opolskiego Związku Producentów Rolnych.

1 grudnia na kolejnym posiedzeniu komisja kontynuowała rozpatrywanie: 1) informacji ministra rolnictwa na temat funkcjonowania ustawy z dnia 5 września 2016 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z wystąpieniem afrykańskiego pomoru świń na terytorium Polski oraz ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu ułatwienia zwalczania chorób zakaźnych zwierząt; 2) informacji ministra rolnictwa na temat możliwości zwiększenia skupu oraz przetwórstwa trzody chlewnej z obszarów dotkniętych ASF. Sekretarz stanu w MRiRW - Jacek Bogucki poinformował, że wprowadzenie nowych regulacji w ustawie o szczególnych rozwiązaniach związanych z wystąpieniem afrykańskiego pomoru świń na terytorium naszego kraju ma zapewnić transparentność udzielanych zamówień, co ma szczególne znaczenie w przypadku zamówień udzielanych przez podmioty publiczne. W ustawie przewidziano również wymagania dla potencjalnych wykonawców zamówień.
Minister poinformował, że wszystkie dotychczasowe ogniska ASF zostały już wygaszone i opanowane, mogą  tylko pojawiać się pojedyncze przypadki tej choroby u  dzików.
Obecni na posiedzeniu rolnicy krytycznie odnieśli się do ustawy o oznakowaniu trzody chlewnej. W dyskusji poruszono kwestię odszkodowań dla rolników mieszkających na obszarach szczególnie zagrożonych ASF. Do chwili obecnej nie wiadomo, czy ktokolwiek otrzymał dopłaty. W posiedzeniach uczestniczył przedstawiciel Federacji.

1 grudnia sejmowa Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi rozpatrzyła poprawki zgłoszone w drugim czytaniu do projektu ustawy o zmianie ustawy o nasiennictwie oraz ustawy o ochronie roślin. Z pięciu poprawek komisja wniosła o przyjęcie dwóch. Poprawki, które komisja przyjęła, mają na celu zagwarantowanie obszaru Polski wolnego od GMO oraz wprowadziły zakaz obrotu materiałem siewnym odmian genetycznie zmodyfikowanych, także nałożyły określone obowiązki, m.in. opłaty sankcyjne, na każdego, kto dopuści się obrotu materiałem siewnym genetycznie zmodyfikowanym. W posiedzeniu uczestniczyła podsekretarz stanu w MRiRW Ewa Lech. Posłem sprawozdawcą został Jan Duda (PiS). Z ramienia Federacji w obradach uczestniczył przedstawiciel biura.


30 listopada odbyły się dwa posiedzenia sejmowej Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Pierwsze dotyczyło: informacji ministrów rolnictwa i rozwoju wsi, infrastruktury i budownictwa, rodziny, pracy i polityki społecznej oraz środowiska na temat rozwoju infrastruktury drogowej oraz społecznej na obszarach wiejskich i możliwości pozyskania na te cele dodatkowych środków; drugie - powołania dra Adama Michała Niewiadomskiego na stałego doradcę Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi. W posiedzeniu uczestniczył przedstawiciel Federacji.

29 listopada porządkiem posiedzenia sejmowej Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi było pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o nasiennictwie oraz ustawy o ochronie roślin (druk nr 1043). W posiedzeniu uczestniczył przedstawiciel Federacji.

25-27 listopada w Nadarzynie k. Warszawy przy okazji Centralnych Targów Rolniczych,  zarząd Polskiego Zrzeszenia Producentów Bydła Mięsnego zorganizował III Forum Sektora Wołowiny pt. "Polska wołowina - wołowina z przyszłością. Inteligentny rozwój w polskim sektorze wołowiny". Uczestnikami forum byli kluczowi przedstawiciele łańcucha dostaw wołowiny: firmy z branży mięsnej, producenci rolni i przedstawiciele grup producentów, przedstawiciele handlu i dystrybucji, dostawcy produktów oraz usług dla rolnictwa i przemysłu mięsnego, przedstawiciele branżowych stowarzyszeń, rządu, parlamentu i ośrodków doradztwa rolniczego. W dyskusjach panelowych uczestniczyli m.in. minister Krzysztof Jurgiel, Czesław Siekierski - przewodniczący Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi PE. Federacja objęła patronat merytoryczny nad Forum Sektora Wołowiny, a w panelach branżowych uczestniczył Zygmunt Jodko, wiceprezes zarządu Federacji.

24 listopada w Warszawie, w siedzibie biura Federacji odbyła się ostatnia konferencja z cyklu "Polskie zboża - najlepsza i bezpieczna żywność. Z polskim bochenkiem chleba po kraju!" finansowana ze środków Funduszu Promocji Ziarna Zbóż i Przetworów Zbożowych. W trakcie konferencji prelegenci z Instytutu Ekonomiki i Gospodarki Żywnościowej przedstawili prezentacje: "Rynek zbóż - perspektywy na sezon 2016/2017" - Wiesław Łopaciuk i "Przemysł piekarski - stan i perspektywy" - Jadwiga Drożdż i Robert Mroczek. Następnie przedstawiciel KWS Lochow Polska  mówił o zbożowych odmianach KWS, a "Wpływ hodowli roślin na wydajność produkcji rolnej" przedstawił Marek Luty z Hodowli Roślin Strzelce. Tego samego dnia po zakończonej konferencji odbyło się posiedzenie zarządu z udziałem prezesów związków regionalnych. Omówiona została trudna sytuacja na rynkach rolnych w Polsce, problemy z przedłużaniem umów dzierżawnych, funkcjonowaniem rad społecznych przy oddziałach terenowych ANR, a także wewnętrzne tematy związane z Federacją.

23 listopada senacka Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi rozpatrzyła następujące ustawy: o zmianie ustawy o ubezpieczeniach upraw rolnych i zwierząt gospodarskich (druk senacki nr 329); o ochronie zwierząt (druk senacki 331); o funduszach promocji produktów rolno-spożywczych (druk senacki 328) i o zmianie niektórych ustaw w celu ułatwienia sprzedaży żywności przez rolników (druk senacki nr 335). Wszystkie ustawy zostały przyjęte jednogłośnie. W posiedzeniu uczestniczył Waldemar Rolewski, wiceprezes zarządu Federacji.

18 listopada na Zamku Książ w Wałbrzychu odbyła się uroczysta gala z okazji 20-lecia Dolnośląskiego Związku Dzierżawców i Właścicieli Nieruchomości Rolnych we Wrocławiu. Program obchodów był bardzo bogaty. Najpierw odbyło się zebranie członków związku, później wręczono okolicznościowe odznaczenia i wyróżnienia, a także zaprezentowano osiągnięcia organizacji. Końcowym akcentem był bal. Patronatem medialnym wydarzenie objął miesięcznik "Przedsiębiorca Rolny".

18 listopada w gmachu Instytutu Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej odbyło się seminarium nt. "Paradygmat bezpieczeństwa żywnościowego w polityce rolnej Unii Europejskiej", referowane przez dr Renatę Grochowską. W seminarium uczestniczył przedstawiciel Federacji.

15 listopada sejmowa Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi wysłuchała informacji resortu rolnictwa na temat funkcjonowania ustawy z 5 września 2016 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z wystąpieniem afrykańskiego pomoru świń, a także ustawy z 23 września 2016 r. o zmianie niektórych ustaw w celu ułatwienia zwalczania chorób zakaźnych zwierząt i możliwości zwiększenia skupu oraz przetwórstwa trzody chlewnej z obszarów dotkniętych ASF. Minister rolnictwa Krzysztof Jurgiel przedstawił szczegółowo działania, jakie podjął rząd i resort rolnictwa w celu zminimalizowania skutków ASF. Dla gospodarstw, które nie będą w stanie spełnić wymogów bioasekuracji, przewidziana jest rekompensata w zamian za rezygnację z hodowli świń. W PROW 2014-2020 znalazły się działania zmniejszające skutki ASF. Kompleksowy program działań dot. ASF został przedstawiony Komisji Europejskiej. Minister Jurgiel odniósł się także do trudności ze sprzedażą tuczników ze strefy zagrożonej ASF. W sierpniu 16 firm mięsnych zadeklarowało, iż podejmie się skupu i przetworzenia mięsa zdrowych świń na konserwy. Zakłady się jednak wycofały. Resort rolnictwa zobowiązał się jeszcze raz podjąć rozmowy. Obecni na posiedzeniu rolnicy ze wschodniej Polski krytykowali służby weterynaryjne i resort za opieszałe działania przy zwalczaniu ASF. Zgłosili bardzo wiele zastrzeżeń. Poruszona została także kwestia roznoszenia ASF przez handlarzy, sprzedających zarażone prosięta. Na posiedzeniu był obecny Waldemar Rolewski, wiceprezes zarządu Federacji.

15 i 16 listopada odbyły się posiedzenia sejmowej Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi, których porządkiem obrad było między innymi pierwsze i drugie czytanie rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach PROW na lata 2014-2020 oraz niektórych innych ustaw (druk nr 972). W posiedzeniach uczestniczył Leszek Dereziński, prezes zarządu Federacji.

10 listopada senacka Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi rozpatrzyła następujące ustawy: o zmianie ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników, o zmianie ustawy o Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa oraz ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, a także ustawy o zmianie w płatnościach w ramach systemów wsparcia bezpośredniego. W posiedzeniu uczestniczył przedstawiciel Federacji.

8 listopada w Brukseli odbyło się walne zgromadzenie COPA-GEOPA. Powołana 2 lata temu europejska platforma ds. pracy nierejestrowanej przedstawiła ostateczne sprawozdanie na ten temat. Sztandarowym projektem COPA-GEOPA na 2017/18 r. zostały ubezpieczenia społeczne dla zagranicznych pracowników sezonowych, skuteczna opieka społeczna dla pracowników bez nadmiernych obciążeń administracyjnych. Tematem równie ważnym była sprawa uchodźców i ich prawa socjalne. GEOPA podjęła się pracy nt. wypracowania sprawozdania Parlamentu Europejskiego nt. "W jaki sposób wspólna polityka rolna może ułatwić tworzenie miejsc pracy na obszarach wiejskich". W posiedzeniu uczestniczył Waldemar Rolewski, wiceprezes zarządu Federacji.

8 listopada na Stadionie Narodowym Krajowy Związek Producentów Trzody Chlewnej zorganizował międzynarodową konferencję "Perspektywy i wyzwania dla rozwoju produkcji trzody chlewnej w Polsce. Unijne i krajowe bariery o charakterze formalno-prawnym". Głównymi tematami spotkania były: WPR obecnie i po 2020 roku porównanie krajów: Polska, Niemcy, Dania i Francja, a także nowe trendy w organizacji produkcji, kontroli chorób i zarządzaniu fermami trzody chlewnej oraz konkurencyjność producentów z UE. Sporo mówiono na temat ASF oraz obecnych i przyszłych regulacji UE w sprawie dobrostanu świń i ochrony środowiska. Podsumowania i zakończenia konferencji dokonał Marian Kapłon, prezes Krajowego Związku Producentów Trzody Chlewnej, członek zarządu Federacji.

7 listopada w Sejmie odbyła się konferencja "Przyszłość cukrownictwa w Polsce - uwolnienie rynku cukru oraz opłacalność uprawy buraków cukrowych". Podjęta przez Parlament Europejski i Radę decyzja dotycząca liberalizacji rynku od 1 października 2017 r. w zasadniczy sposób zmienia uwarunkowania tej branży. Od tego momentu zakończy się kwotowanie produkcji cukru, nie będzie również minimalnego zabezpieczenia dochodów rolników uprawiających buraki cukrowe, jaką jest obecnie cena minimalna, a także wygasną dotychczasowe regulacje dotyczące prawa do uprawy buraków cukrowych i ich dostaw. Z tego powodu konieczne są szczegółowe rozwiązania, które pozwolą na rozwój uprawy buraków cukrowych i produkcji cukru w Polsce. Powinna być prawnie zagwarantowana równowaga praw i obowiązków we wzajemnych relacjach pomiędzy plantatorami buraków cukrowych i producentami. Stanowisko resortu rolnictwa przedstawione przez Waldemara Sochaczewskiego, dyrektora Departamentu Rynków Rolnych MRiRW, było tożsame ze stanowiskiem Mikołaja Wilda, podsekretarza stanu w Ministerstwie Skarbu. Kluczowymi tematami były: aktualna sytuacja na rynku cukru, zniesienie kwot cukrowych - zagrożenia dla polskiego sektora cukrowniczego i koncepcja utworzenia Polskiego Narodowego Holdingu Spożywczego jako elementu stabilizującego dochody plantatorów buraków cukrowych. W konferencji uczestniczył Szymon Kuczyński, prezes Związku Pracodawców Rolnych w Lublinie, członek Rady Federacji.

4 listopada odbyło się wspólne posiedzenie sejmowych Komisji Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej oraz Rolnictwa i Rozwoju Wsi nt. pierwszego czytania poselskiego projektu ustawy o ochronie zwierząt (druk nr 897). Dotyczy ono pełniejszego zapewnienia ochrony zwierzętom w Polsce. W nowym projekcie zaproponowano m.in. przyznanie gminom uprawnień do określania planu sterylizacji lub kastracji zwierząt, a tym samym wydatkowania środków na te zadania. W posiedzeniu uczestniczył przedstawiciel Federacji.

4 listopada porządkiem obrad sejmowej Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi było rozpatrzenie dwóch poprawek zgłoszonych w czasie drugiego czytania do projektu ustawy o zmianie ustawy o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych (druki 792 i 957). Komisja poprawki odrzuciła. Dotyczyły one oznakowania "Produkt polski" (osobowości prawnej podmiotu stosującego oznakowanie oraz warunków, jakie należy spełnić, by móc stosować to oznakowanie). Posłem sprawozdawcą został Zbigniew Dolata. W posiedzeniu uczestniczył przedstawiciel Federacji.

3 listopada obradowały wspólnie sejmowa Komisja Gospodarki i Rozwoju oraz Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi nt. rozpatrzenia sprawozdania podkomisji nadzwyczajnej o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o przeciwdziałaniu nieuczciwemu wykorzystywaniu przewagi kontraktowej w obrocie produktami rolnymi i spożywczymi. Referował przewodniczący podkomisji poseł Kazimierz Gołojuch.

3 listopada odbyło się posiedzenie sejmowej Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi dotyczące pierwszego czytania rządowego projektu ustawy o paszach (druk 734). Projekt dotyczył przesunięcia terminu wejścia w życie zakazu wytwarzania, wprowadzania do obrotu i stosowania w żywieniu zwierząt pasz genetycznie zmodyfikowanych oraz organizmów genetycznie zmodyfikowanych przeznaczonych do użytku paszowego. Komisja przyjęła poprawkę polegającą na przesunięciu terminu wejścia w życie zakazu na 1 stycznia 2019 r. Posłem sprawozdawcą został Piotr Polak (PiS). W posiedzeniu uczestniczył Leszek Dereziński, prezes zarządu Federacji.


28 października w Bydgoszczy "Gazeta Pomorska" zorganizowała po raz III Forum Rolnicze. Sytuacja na rynkach rolnych wciąż bardzo dynamicznie się zmienia. Forum zostało podzielone na panele: produkcja roślinna, zwierzęca, sprzedaż bezpośrednia, uprawy, ubezpieczenia. W forum uczestniczył Leszek Dereziński, prezes zarządu Federacji. Po zakończeniu forum odbyła się uroczystość wręczania nagród najlepszym rolnikom agroprzedsiębiorcom ziemi kujawsko-pomorskiej. W skład kapituły wręczającej nagrody i wyróżnienia wszedł Leszek Dereziński.

27 października w Sopocie odbyła się Agrokonferencja "Made in Polska lubię to". Organizatorem był Bank BGŻ BNP Paribas. Po konferencji odbyła się uroczysta gala, podczas której wręczone zostały nagrody w kategoriach: Innowacyjność Biznesowa oraz Innowacyjność Społeczna. W spotkaniu uczestniczył Leszek Dereziński, prezes zarządu Federacji.

26 października w Warszawie, w gmachu resortu rolnictwa odbyło się posiedzenie prezydium Rady Dialogu Społecznego w Rolnictwie, w trakcie którego przyjęto stanowiska dotyczące projektów: ustawy o Agencji Rozwoju Obszarów Wiejskich i o spółdzielniach rolników. W posiedzeniu uczestniczył Leszek Dereziński jako przewodniczący Komisji ds. Kształtowania Ustroju Rolnego.

25 października Dolnośląski Związek Dzierżawców i Właścicieli Nieruchomości Rolnych wspólnie z Federacją zorganizował w Bielanach Wrocławskich trzecią konferencję regionalną z cyklu "Polskie zboża - najlepsza i bezpieczna żywność", "Kompleksowe technologie uprawy odmian chlebowych pszenicy ozimej, jarej i żyta w woj. dolnośląskim pod kątem najwyższych cech jakościowych". Ta konferencja jak i poprzednie sfinansowana została ze środków Funduszu Promocji Ziarna Zbóż i Przetworów Zbożowych.

20 października w Międzyzdrojach w obchodach jubileuszowych 20-lecia Zachodniopomorskiej Izby Rolniczej wzięli udział: Paweł Grzelak i Feliks Skotnicki, przewodniczący rady i prezes zarządu Związku Pracodawców Rolnych w Szczecinie oraz Kazimierz Stoltman - prezes zarządu Stowarzyszenia Dzierżawców i Właścicieli Rolnych woj. Zachodniopomorskiego w Budzistowie.

20 października na kolejnym posiedzeniu komisja rozpatrzyła poprawkę zgłoszoną w czasie drugiego czytania do projektu ustawy o zmianie ustawy o płatnościach w ramach systemów wsparcia bezpośredniego (druki 879 i 911). Poprawka umożliwiła rolnikom otrzymującą j.p.o. wyższą niż 150 tys. euro odliczenie kosztów pracy pracowników najemnych oraz członków spółdzielni rolniczych. Poprawka została odrzucona. Posłem sprawozdawcą został Piotr Polak (PiS). W posiedzeniu uczestniczył Leszek Dereziński, prezes zarządu Federacji.

20 października na kolejnym posiedzeniu sejmowa Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi rozpatrzyła i zaopiniowała dla Komisji Finansów Publicznych rządowy projekt ustawy budżetowej na 2017 rok. Po przeprowadzonej dyskusji komisja pozytywnie zaopiniowała projekt ustawy budżetowej w rozpatrywanym zakresie. W posiedzeniu uczestniczyli: sekretarz stanu w MRiRW - Jacek Bogucki, prezes ARR - Łukasz Hołubowski oraz zastępca prezesa ARiMR - Jolanta Chmiel.

19-20 października w Bydgoszczy odbył się Europejski Kongres Menadżerów Agrobiznesu. Organizatorami spotkania był Związek Pracodawców - Dzierżawców i Właścicieli Rolnych w Bydgoszczy oraz European Landowners Organization (ELO). Kongres podzielony był na sesje, w trakcie których omawiane były m.in. problemy efektów zmian klimatycznych w rolnictwie, innowacje w sektorze rolniczym, a także zrównoważony rozwój sektora rolno-spożywczego. W kongresie uczestniczyli przedstawiciele nauk rolniczych, prawniczych, ekonomicznych, a także członkowie należący do bydgoskiego związku.

17 października na prośbę Feliksa Skotnickiego, prezesa Związku Pracodawców Rolnych w Szczecinie, odbyło się spotkanie dyrektora OT ANR Szczecin z wielkoobszarowymi dzierżawcami z woj. zachodniopomorskiego. Wróciła  sprawa ustawy z 2011 r., a konkretnie tych dzierżawców, którzy nie  wyłączyli  30 proc. dzierżawionej ziemi. Prezes Skotnicki podkreślał, że część dzierżawców nie skorzystała z prawa do wyłączenia dzierżawionych gruntów. - Nie zakupili więc oferowanych przez agencję 500 hektarów, a obecnie, kiedy kończą im się okresy dzierżawy, nie mogą zakupić dodatkowych hektarów, gdyż obowiązuje już ustawa o wstrzymaniu na 5 lat obrotu ziemią należącą do Skarbu Państwa - tłumaczył. Zwracał uwagę, że "miała być abolicja, miała być  ustawa o dzierżawie rolniczej, która uregulowałaby w końcu sprawę dzierżaw rolniczych. Nie ma ani abolicji, ani ustawy o dzierżawie rolniczej. Rządzący zaś świadomie niszczą bardzo dobre gospodarstwa rolnicze, produkujące bardzo dobrą, masową, w miarę tanią i bezpieczną żywność". Dyrekcja oddziału ANR uzgodniła, że konieczne jest kolejne spotkanie w tej sprawie "w szerszym gronie".

15 października w Sejmie minister środowiska prof. Jan Szyszko i prefekt kongregacji Nauki Wiary Gerhard Kardynał Muller zorganizowali konferencję nt. "Zrównoważony rozwój w świetle encykliki Laudato Si". Uroczystość odbyła się z okazji przypadającej 1050. rocznicy chrztu Polski. Program konferencji został podzielony na trzy sesje. Pierwszą sesję prowadził prof. Janusz Kawecki, w trakcie której mówił nt. zrównoważonego rozwoju i polityce klimatycznej w świetle istniejących zagrożeń; Sesję drugą prowadził ks. prof. Stanisław Dziekoński, który uwagę skierował ku nowej, uniwersalnej solidarności dotyczącej ochrony naszego wspólnego domu oraz roli edukacji w zrównoważonym rozwoju w świetle encykliki Laudato Si. Trzecią sesję prowadził prof. Piotr Jaroszyńki. Poświęcona była problemom zasobów wodnych i ich roli w zapewnieniu zrównoważonego rozwoju świata oraz modelowaniu procesów naturalnych (na przykładzie lasów). Wygłoszone osiem referatów uwzględniało różnorakie zagrożenia dla środowiska, zdrowia i dobrobytu ludzi. Prelegenci podkreślali znaczenie zrównoważonego rozwoju na szczeblu globalnym, regionalnym i lokalnym. W konferencji uczestniczył Leszek Dereziński, prezes zarządu Federacji.

14 października w siedzibie Instytutu Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej odbyło się seminarium pt. "Porozumienie handlowe UE-USA (TTIP) - kwestie rolne". Referat wygłosił dr hab. Julian Krzyżanowski, prof. nadzw. IERiGZ. Prelegent przedstawił  potencjalne niekorzystne skutki ratyfikowania tej umowy, do których zaliczył pestycydy i dodatki, GMO i arbitraż (polskie sądy są z arbitrażu wyłączone), potencjalne niekorzystne skutki dla sektorów wołowiny, zboża i drobiu. W dokumencie nie ma wzmianki o ochronie klimatu i zasadzie "ostrożności", art. 191 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej. W seminarium uczestniczył Waldemar Rolewski, wiceprezes zarządu Federacji.

14 października w Bydgoszczy w siedzibie "Gazety Pomorskiej" odbyło się posiedzenie Kapituły Plebiscytów Rolnik Agroprzedsiębiorca Roku 2016 oraz Agroprzedsiębiorcy Roku - Grupy Producenckie. Do składu członków Kapituły  Plebiscytu zaproszony został Leszek Dereziński, prezes zarządu Federacji. Uroczyste podsumowanie plebiscytu odbędzie się 28  października podczas III Forum Rolniczego "Gazety Pomorskiej".

14 października Związek Pracodawców i Producentów Rolnych w Łodzi wraz z Federacją zorganizował konferencję "Polskie zboża - najlepsza i bezpieczna żywność" i podtytule "Chleb pszenny, żytni czy razowy?". Była to druga, regionalna konferencja sfinansowana ze środków Funduszu Promocji Ziarna Zbóż i Przetworów Zbożowych. Konferencja była połączeniem praktyki z nauką. Uczestnicy konferencji zwiedzili tradycyjną piekarnię produkującą wyśmienity chleb na zakwasie i bułki smakowe (cebulowe, paprykowe, szpinakowe). Następnie odbyło się zwiedzanie młyna i konferencja w hotelu w Topoli Królewskiej. Spotkanie prowadził Waldemar Dobrowolski, prezes zarządu Związku Pracodawców i Producentów Rolnych w Łodzi.

10 października w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi odbyło się podsumowanie projektu nt. "Wsparcia promocji polskiej żywności poprzez niwelowanie barier w eksporcie". Podsumowanie podzielono na trzy części. Prezentacji głównych założeń projektu dokonał Jerzy Wierzbicki - prezes Polskiego Zrzeszenia Producentów Bydła Mięsnego; Andrzej Gantner - dyrektor generalny Polskiej Federacji Producentów Żywności Związek Pracodawców przedstawił "Bariery pozataryfowe polskich eksporterów w Unii Europejskiej - prezentacja raportu i Agnieszka Leszczyńska - ekspert Krajowej Rady Drobiarstwa - Izba Gospodarcza podsumowała dotychczasowe działania w ramach projektu. Konferencja była sfinansowana ze środków Funduszu Promocji Mięsa Wieprzowego, Funduszu Promocji Mięsa Wołowego, Funduszu Promocji Mięsa Drobiowego i Funduszu Promocji Owoców i Warzyw. W konferencji uczestniczył Leszek Dereziński, prezes zarządu Federacji.

9 października klub parlamentarny Kukiz'15 zorganizował I Festiwal Polskiej Żywności, podczas którego zaprezentowało się wielu wystawców produktów regionalnych. Odbyła się także konferencja dot. żywności wolnej od GMO oraz koncert charytatywny pod hasłem "Polska wolna od GMO". Panele dyskusyjne dotyczyły takich tematów, jak: "Czym w ogóle jest GMO i dlaczego coraz częściej o tym się mówi", "Sprzedaż bezpośrednia i przedsiębiorczość na wsi, czyli jak wykorzystać potencjał wsi", "Odnawialne źródła i inne ekotechnologie". W festiwalu uczestniczył Szymon Kuczyński, członek rady Federacji.

6 października w Auli Kryształowej SGGW odbyła się uroczystość inauguracji nowego roku akademickiego. Wykład inauguracyjny nt. "Ekonomia dobra i zła" wygłosiła dr hab. Iwona Kowalska, prof. SGGW. W uroczystości uczestniczył Waldemar Rolewski, wiceprezes zarządu Federacji.

5 października na kolejnym posiedzeniu komisja rolnictwa rozpatrzyła informację ministra Krzysztofa Jurgiela na temat Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju w zakresie rolnictwa i rozwoju wsi. Informację przedstawił podsekretarz stanu w MRiRW - Ryszard Zarudzki. Strategia na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju (SOR) przedstawia nowy model rozwoju, którego głównym celem jest tworzenie warunków dla wzrostu dochodów mieszkańców Polski przy jednoczesnym wzroście spójności w wymiarze społecznym, ekonomicznym i terytorialnym. W posiedzeniach uczestniczył Leszek Dereziński, prezes zarządu Federacji.

5 października programem posiedzenia sejmowej Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi był projekt ustawy o zmianie ustawy o Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa oraz ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (druk nr 794). W posiedzeniu uczestniczył sekretarz stanu w MRiRW Jacek Bogucki.

4 października sejmowa Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi przeprowadziła pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych (druk nr 792). Projektowana zmiana jest podyktowana potrzebą wprowadzenia nowych regulacji dotyczącą dobrowolnego znakowania środków spożywczych informacją "Produkt polski" wraz z określeniem dodatkowo - znakiem graficznym. Powołana została podkomisja nadzwyczajna. Przewodniczącym podkomisji został poseł Zbigniew Dolata (PiS). W posiedzeniu uczestniczył przedstawiciel Federacji.


29 września w Kobylnikach (woj. kujawsko-pomorskie) odbyła się pierwsza z pięciu regionalnych konferencji "Polskie Zboża - najlepsza i bezpieczna żywność. Produkcja zbóż w Polsce. Polskie przetwórstwo zbożowe. Nowoczesne technologie". Organizatorami konferencji były: Związek Pracodawców - Dzierżawców i Właścicieli Rolnych w Bydgoszczy i Federacja Związków Pracodawców - Dzierżawców i Właścicieli Rolnych. Celem konferencji było promowanie polskiego, zdrowego chleba. Omówiono m.in. nowoczesne technologie zbóż - uprawa pasowa jako alternatywa prowadzenia ekonomicznego gospodarstwa rolnego, pożyteczne mikroorganizmy w procesie obniżenia kosztów produkcji i podniesienia jakości zbóż oraz prognozy produkcji zbóż w Polsce, które referował Leszek Dereziński, prezes zarządu Federacji. Konferencja sfinansowana została z Funduszu Promocji Ziarna Zbóż i Przetworów Zbożowych ARR.

28 września w Warszawie w gmachu Polskiej Akademii Nauk Fundacja Europejskiego Funduszu Rozwoju Wsi Polskiej oraz Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa PAN zorganizowały "Monitoring rozwoju obszarów wiejskich". Do tematów omawianych należały proces dezagraryzacji struktur wiejskich, który dotyczy głównie rolnictwa rozdrobnionego. Proces ten wiąże się ze spadkiem powierzchni ziemi przeznaczonej do produkcji rolniczej. W wymiarze ekonomicznym powoduje zmniejszenie udziału dochodów z rolnictwa w budżetach rodzin rolniczych i wiejskich, zmniejszenie nakładów na produkcję rolną i inwestycje. Nadzieją pozostaje m.in. polityka regionalna UE oraz wypracowana w resorcie rolnictwa Strategia na Rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju Rolnictwa. W posiedzeniu uczestniczył przedstawiciel Federacji.

28 września w siedzibie spółki "BOVINAS" w Chodowie (woj. wielkopolskie) z inicjatywy Wojciecha Hołowni, przewodniczącego Rady, odbyło się posiedzenie Rady Federacji. Omawiane były problemy Federacji oraz bieżące, ważne dla naszego środowiska problemy rolnictwa.

22 września odbyły się dwa posiedzenia. Pierwsze to posiedzenie podkomisji nadzwyczajnej do rozpatrzenia rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o funduszach promocji produktów rolno-spożywczych, w trakcie której Jacek Bogucki, sekretarz stanu w MRiRW, przedstawił prezentację - część wprowadzającą do omawianego tematu. W trakcie dyskusji poruszono problemy: padały głosy, żeby promować polską żywność, która została wyprodukowana w Polsce.

21 września porządkiem obrad Sejmowej Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi były kwestie związane z sektorem rolniczym w negocjowanej między UE i USA umowie handlowej TTIP. Do chwili obecnej odbyło się 14 rund negocjacji (ostatnia 11-15 lipca w Brukseli). Z informacji Komitetu Stałego UE wynika, że poszczególne kwestie negocjacyjne są na różnym etapie uzgodnienia. Rozmowy na wiele tematów dotyczących rynków rolnych przebiegają bardzo powoli i nie widać szybkiego ich zakończenia. W posiedzeniu uczestniczyli: Andrzej Halikowski i Dariusz Lewicki, członkowie Dolnośląskiego Związku Dzierżawców i Właścicieli Rolnych we Wrocławiu.

21 września w gmachu MRiRW odbyło się posiedzenie Rady Dialogu Społecznego w Rolnictwie. Głównym celem posiedzenia było omówienie i przyjęcie stanowisk w sprawie: Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju i Programu rozwoju głównych rolnych w Polsce na lata 2016-2020. W posiedzeniu uczestniczył Leszek Dereziński, prezes zarządu Federacji.

19 września w gmachu Sejmu odbyła się konferencja "Samowystarczalność energetyczna obszarów wiejskich - realna możliwość czy utopia?". W spotkaniu uczestniczył Władysław Butor, członek rady Federacji.

17 września w Zachodniopomorskim Urzędzie Wojewódzkim w Szczecinie minister Krzysztof Jurgiel spotkał się z rolnikami, przedstawicielami związków i instytucji działających w obszarze rolnictwa tego województwa. Szef resortu rolnictwa przedstawił główne założenia projektów 11 ustaw, nad którymi aktualnie prowadzone są prace w ministerstwie rolnictwa. Na początku października Rada Ministrów ma przyjąć "Strategię na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju". Trwają prace nad "Paktem dla obszarów wiejskich", który integrować będzie działania administracji rządowej i samorządowej, lokalnych społeczności, organizacji społecznych i zawodowych. Minister odniósł się także do wprowadzonej w życie ustawy o wstrzymaniu sprzedaży nieruchomości Zasobu Własności Rolnej SP, która skutecznie zablokowała spekulacje ziemią rolniczą, zahamowała skokowy wzrost ceny ziemi rolniczej z przeznaczeniem jej do celów rolniczych, czyli do produkcji żywności. W spotkaniu uczestniczył Feliks Skotnicki, członek rady Federacji.

16 września na wniosek Leszka Derezińskiego, który jest przewodniczącym Zespołu ds. Kształtowania Ustroju Rolnego Rady Dialogu Społecznego w Rolnictwie odbyło się posiedzenie Zespołu ds. Kształtowania Ustroju Rolnego. Tematami spotkania były projekty ustaw: 1) o Agencji Rozwoju Obszarów Wiejskich i przepisów wprowadzających ustawę o AROW; 2) o Strategii na Rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju w Rolnictwie. W spotkaniu uczestniczyli ze strony resortu rolnictwa: Zbigniew Abramowicz, zastępca dyrektora Departamentu Gospodarki Ziemią, Waldemar Guba dyrektor Departamentu Strategii, Analiz i Rozwoju.

15 września w gmachu resortu rolnictwa odbyło się spotkanie Krzysztofa Jurgiela, ministra rolnictwa i rozwoju wsi i Zbigniewa Babalskiego, sekretarza stanu w MRiRW z przedstawicielami Federacji. Tematami spotkania były m.in. nieprawidłowości przy organizacji rynków rolnych (import bezcłowy ogromnych ilości zboża z Ukrainy, co pogarsza polską konkurencyjność i zmniejsza cenę), możliwości przedłużenia spłaty kredytu na wykup nieruchomości do 25 lat; niewłaściwe monitorowanie klęsk żywiołowych, nowelizacja ustawy z 16.09.211 r. (problem abolicji), nieprawidłowości w przedłużaniu dzierżaw rolniczych, czynsze dzierżawne.

13 września sejmowa Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi rozpatrzyła sprawozdanie podkomisji nadzwyczajnej o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o ubezpieczeniach upraw rolnych i gospodarskich zawierających pakiety rodzajów ryzyka. W posiedzeniu uczestniczył Waldemar Rolewski, wiceprezes zarządu Federacji.

11 września w Spale odbyły się coroczne Dożynki Prezydenckie. W uroczystościach dożynkowych uczestniczył m.in. minister rolnictwa Krzysztof Jurgiel, który podziękował prezydentowi A. Dudzie za troskę o sprawy wsi. Minister mówił o uporządkowaniu spraw wsi poprzez ustawy: o wstrzymaniu sprzedaży ziemi na 5 lat, przewadze kontraktowej, sprzedaży detalicznej, znakowaniu żywności, o ubezpieczeniach (65 proc. rząd będzie dokładał z budżetu) i specustawie o ASF.
Prezydent podziękował rolnikom za ich całoroczną ciężką pracę. W dożynkach wziął udział Leszek Dereziński, prezes zarządu Federacji.

9 września w Warszawie w siedzibie Agencji Nieruchomości Rolnych odbyło się posiedzenie Rady Społecznej ANR. Tematami poruszonymi przez Federację były: 1) przedłużanie dzierżaw - dzierżawcom nieruchomości rolnych SP, którym należy stworzyć perspektywy na najbliższe lata (dzierżawy długoterminowe); 2) nowe stawki czynszu dzierżawnego - ich naliczanie i wprowadzanie; 3) konieczność rozpoczęcia prac nad projektem ustawy o dzierżawie rolniczej; 4) problem dzierżawców, którzy nie oddali 30 proc. ziemi - abolicja (ustawa z  6.09.2011 r.) - jej nowelizacja; 5) zajęcie stanowiska nt. propozycji likwidacji ANR i powołania Agencji Rozwoju Obszarów Wiejskich. W posiedzeniu z ramienia Federacji uczestniczyli: Leszek Dereziński, prezes zarządu, Feliks Skotnicki, prezes Związku Pracodawców Rolnych w Szczecinie.

9 września w Warszawie w gmachu resortu rolnictwa odbyła się Konferencja Konsultacyjna nt. "Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju - Rozwój Obszarów Wiejskich i Rolnictwa". Konferencję otworzył minister Krzysztof Jurgiel. Konferencja złożona była z dwóch paneli: I - Cele strategiczne i dylematy rozwoju rolnictwa (eksport, innowacje, rozwój) i II - Zróżnicowania terytorialne, źródła finansowania, relacje miasto-wieś (zróżnicowania wewnątrz regionalne obszarów wiejskich a możliwości finansowe). W konferencji uczestniczył Leszek Dereziński, prezes zarządu Federacji.

8 września porządkiem obrad senackiej Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi była informacja resortu rolnictwa na temat aktualnej sytuacji na ryku owoców miękkich oraz wdrażanie pomocy Unii Europejskiej dla producentów owoców i warzyw. Obydwa tematy przedstawił Jacek Bogucki, sekretarz stanu w MRiRW. Na kolejnym posiedzeniu tego samego dnia większością głosów senatorów przegłosowano ustawę o szczególnych rozwiązaniach związanych z wystąpieniem ASF (druk senacki 270). W posiedzeniu uczestniczył przedstawiciel Federacji.

6 września Instytut Myśli Schumana i Centralna Biblioteka Rolnicza zorganizowały w Warszawie, w gmachu biblioteki, konferencję pt. "Zarządzanie finansowaniem i ryzykiem w polskim sektorze rolno-spożywczym". Bardzo wysoki i ciągle rosnący polski eksport produktów rolno-spożywczych spowodował, że naukowcy dokonali w trakcie seminarium analizy ekonomicznej. Między innymi odbyła się dyskusja nt. tworzenia warunków dla równowagi pomiędzy polskim sektorem rolno-spożywczym a krajami Europy Zachodniej. Poruszany był problem zarządzania ryzykiem finansowym w tejże branży, a także formy pomocy państwowej dla działalności rolno-spożywczej. W seminarium uczestniczył Waldemar Rolewski, wiceprezes zarządu Federacji.

5 września odbyło się drugie posiedzenie Sejmowej Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi, które dotyczyło zasad obrotu artykułami rolno-spożywczymi między Polską a Ukrainą. Informację przedstawili: podsekretarz stanu w Ministerstwie Spraw Zagranicznych - Joanna Wroniecka i Marian Borek - zastępca dyrektora Departamentu Rynków Rolnych w MRiRW. Odnotowano znaczny wzrost importu produktów rolno-spożywczych (mięsa, zboża) z Ukrainy do Polski. Ukraina niestety stanowi niewielki rynek zbytu dla polskich produktów rolno-spożywczych z Polski. W posiedzeniu uczestniczył Waldemar Rolewski, wiceprezes zarządu Federacji.

5 września w Sejmie odbyło się po przerwie wakacyjnej posiedzenie Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi, w trakcie którego przeprowadzono pierwsze czytanie i rozpatrzenie rządowego projektu ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z wystąpieniem afrykańskiego pomoru świń (druk nr 793). Uzasadnienie projektu przedstawił sekretarz stanu w MRiRW - Jacek Bogucki. Głównym celem projektu jest możliwość wytwarzania produktów pochodzenia zwierzęcego (konserwy, pasztety). Mięso ze zdrowych świń wchodzące w ten asortyment poddane będzie obróbce termicznej ponad 100 st. C. Komisja RiRW przyjęła poprawkę mówiącą o skróceniu z 3 do 2 miesięcy okresu przetrzymywania zdrowych świń ze stref "zapowietrzonych". W posiedzeniu uczestniczył przedstawiciel Federacji.

2 września w gmachu Instytutu Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej - PIB odbyło się seminarium pt. "Opłacalność produkcji mleka w latach 2014-2015 oraz projekcja do 2020 roku. Wnioski z seminarium: 1) w Polsce w 2015 r., w porównaniu z 2014 r., cena mleka obniżyła się o 17,5 proc. Spadek cen zadecydował, że pogorszyła się opłacalność produkcji mleka; 2) po uwzględnieniu pełnych kosztów produkcji (tj. kosztów ekonomicznych) opłacalność produkcji obniżyła się o prawie 14 proc. Według prognoz analityków UE cena mleka będzie rosła i w 2025 r. w porównaniu z 2015 r. będzie wyższa o ok. 23 proc. Przewiduje się również wzrost produkcji mleka - o 7,8 proc.; zadecyduje o tym wyższa mleczność krów (o 17,6 proc.), ponieważ liczba krów zmniejszy się (o ok. 8 proc.). W seminarium uczestniczył przedstawiciel Federacji.

1 września w Sejmie odbyła się konferencja nt. "GMO - szansa czy zagrożenie dla polskiego rolnictwa i środowiska naturalnego" organizowana przez Klub Parlamentarny Kukiz'15. Konferencję prowadził Jarosław Sachajko, przewodniczący Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Powodem zorganizowania konferencji poświęconej GMO jest praca polskiego rządu nad projektami ustaw bezpośrednio regulującymi kwestie upraw roślin GMO oraz obrotu nasionami modyfikowanymi genetycznie. W spotkaniu uczestniczył przedstawiciel Federacji

1 września w Warszawie w siedzibie biura Federacji odbyło się posiedzenie zarządu Federacji z udziałem przewodniczącego rady Federacji Wojciecha Hołowni. Posiedzenie prowadzili Waldemar Rolewski i Zygmunt Jodko, wiceprezesi zarządu Federacji. Omawiane tematy dotyczyły dalszej pracy członków zarządu, które zmierzałyby do poprawy wizerunku Federacji. Ustalono harmonogram prac zarządu na najbliższy okres.


31 sierpnia w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi odbyło się posiedzenie prezydium Rady Dialogu Społecznego w Rolnictwie. W trakcie spotkania przyjęto stanowiska w sprawie projektów ustaw o zmianie ustawy w celu ułatwienia sprzedaży żywności przez rolników, przeciwdziałaniu nieuczciwemu wykorzystywaniu przewagi kontraktowej w obrocie produktami rolnymi i spożywczymi, spółdzielniach rolników, znakowaniu "Produkt Polski" i zmianie ustawy o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych, funduszach promocji produktów rolno-spożywczych. W posiedzeniu uczestniczył Leszek Dereziński, prezes zarządu Federacji oraz przewodniczący Zespołu ds. Kształtowania Ustroju Rolnego.

24 sierpnia w Parzniewie koło Warszawy w nowej siedzibie Krajowej Rady Izb Rolniczych odbyły się uroczystości jubileuszu 120-lecia powstania pierwszej na ziemiach polskich izby rolniczej oraz 20-lecia reaktywacji izb rolniczych. Uroczystego poświęcenia budynku szkoleniowo-biurowego KRIR dokonał arcybiskup metropolita warszawski Kazimierz Nycz. Prezes KRIR Wiktor Szmulewicz wręczył zasłużonym działaczom samorządu rolniczego odznaczenia państwowe. W uroczystościach uczestniczył Waldemar Rolewski, wiceprezes zarządu Federacji.

23 sierpnia w gmachu resortu rolnictwa odbyło się pierwsze posiedzenie Zespołu ds. Kształtowania Ustroju Rolnego Rady Dialogu Społecznego w Rolnictwie. Spotkanie prowadził przewodniczący zespołu Leszek Dereziński. Celem spotkania było wypracowanie wniosków i opinii dotyczących projektów ustaw procedowanych w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Problemami poruszanymi w trakcie posiedzenia były: konieczność uchwalenia ustawy o dzierżawie rolniczej, nowelizacja ustawy o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi SP oraz o zmianie niektórych innych ustaw z 16.09.2011 r. w zakresie dzierżawców, którzy nie oddali 30 proc. dzierżawionej ziemi, likwidacja degresywności dla dużych gospodarstw rolnych (redukcja płatności o 100 proc. nadwyżki kwoty jpo ponad 150 tys. euro).

22 sierpnia odbyło się posiedzenie zarządu Związku Pracodawców - Dzierżawców i Właścicieli Rolnych w Bydgoszczy, któremu przewodniczył prezes Roman Wiatrowski. Tematami były: aktualny stan ustawy o obrocie ziemią rolną, włączenia kwoty płac pracowników do podstawy redukcji dopłat obszarowych, przedłużanie umów dzierżawnych w świetle projektu rozporządzenia ministra rolnictwa w sprawie wyliczania czynszu dzierżawnego oraz działania Zespołu ds. Kształtowania Ustroju Rolnego Rady Dialogu Społecznego. W posiedzeniu uczestniczyli: Grzegorz Smytry, dyrektor OT ANR w Bydgoszczy i Leszek Dereziński, prezes zarządu Federacji.

19 sierpnia w gmachu resortu rolnictwa odbyło się posiedzenie Zespołu ds. Innowacyjności w Rolnictwie Rady Dialogu Społecznego. Sprawami omawianymi w tracie spotkania zespołu były: 1) innowacje w działaniach PROW 2014-2020 i 2) koncepcja wdrażania innowacji w sektorach rolnym, spożywczym i leśnym. W spotkaniu uczestniczył Leszek Dereziński - członek zespołu.

11, 12 i 24 sierpnia w gmachu Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi odbyły się spotkania ministra rolnictwa i głównego lekarza weterynarii z organizacjami branżowymi w sprawie ASF. Lobby przetwórcze dąży do likwidacji produkcji trzody chlewnej na terenie Podlasia. Przedstawiciele Polskiego Mięsa oraz UPEMI uważają, że tylko całkowita likwidacja produkcji świń w rejonie występowania ASF da gwarancję rozwiązania problemu ASF i doprowadzi do podpisania umów eksportowych do Chin i Japonii. Pomijają zupełnie kwestię, że największym zagrożeniem jest ASF u dzików. I ten problem jest nadal nierozwiązany.
Rozmowy w resorcie rolnictwa doprowadziły do powstania międzyresortowego zespołu ds. zwalczania ASF, ponieważ wspólne działania służb są niezbędne. Muszą być ściśle przestrzegane wymagania dotyczące bioasekuracji. Kontrolowane są targowiska, gospodarstwa utrzymujące świnie, transporty zwierząt oraz przejścia graniczne. Ścisła współpraca służb pozwoli na ograniczenie do minimum możliwości rozprzestrzeniania się wirusa. W rozmowach uczestniczył Aleksander Dargiewicz, dyrektor Biura  Krajowego Związku Pracodawców - Producentów Trzody Chlewnej. (członek Federacji).

6 i 7 sierpnia w Borkach (gm. Zbuczyn) koło Siedlec odbył się I Festiwal Polskiej Żywności - Z Gruntu Polska. Festiwal był promocją polskiej żywności, w tym lokalnej i regionalnej. Przyjęty przez rząd projekt nowelizacji ustawy o jakości artykułów rolno-spożywczych zakłada, że producenci będą mogli dobrowolnie oznakowywać tak żywność, by było wiadomo, że pochodzi z Polski. Mogą także być użyte w niej elementy regionalne lub miejscowe. Z Gruntu Polska był inicjatywą pod patronatem ministra rolnictwa, ekonomistów, społeczników i naukowców. W festiwalu uczestniczył Leszek Dereziński, prezes zarządu Federacji.

5 sierpnia w gmachu Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Unia Producentów i Pracodawców Przemysłu Mięsnego zorganizowała seminarium nt. "Systemowe wdrażanie technik rolnictwa precyzyjnego szansą podniesienia dochodowości gospodarstw rolnych w Polsce w perspektywie 2014-2020". UPEMI zaproponowanym zakresem tematycznym sympozjum wpisało się w rozpoczętą przez ministerstwo rolnictwa dyskusję dotyczącą "Programu rozwoju głównych rynków w Polsce" oraz w proces opiniowania "Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju".
Dyrektor Waldemar Guba przedstawił i omówił koncepcje oraz oczekiwania podjętych przez resort inicjatyw mających na celu poprawienie sytuacji ekonomicznej polskich gospodarstw rolnych. Przekrój tematyczny wystąpień prelegentów w trakcie seminarium obejmował: uzasadnienie ekonomiczne rozwijania technologii rolnictwa precyzyjnego oraz warunki ekonomiczne, w jakich działa polskie rolnictwo w UE oraz na świecie; wykorzystanie scen satelitarnych oraz zdjęć rolniczych w celu monitorowania warunków zagospodarowania gruntów rolnych; wsparcie produkcji zwierzęcej, techniki nawożenia i doboru nasion; wyposażenie urządzeń agrotechnicznych; zagospodarowanie obszarów problematycznych w Polsce. W seminarium uczestniczył przedstawiciel Federacji.

4 sierpnia w resorcie rolnictwa odbyła się kolejna konferencja prasowa ministra rolnictwa i rozwoju wsi oraz sekretarza stanu Jacka Boguckiego nt. "Program rozwoju rynków rolnych w Polsce na lata 2016-2020". W programie działania resortu przyjętym w grudniu ubiegłego roku jednym z najważniejszych problemów jest sprawa stabilizacji na rynkach rolnych. W związku z kryzysem na rynku mięsa i mleka rząd przez ostatnie pół roku prowadzi intensywne prace na forum Unii Europejskiej, ponieważ instrumenty dotyczące regulacji rynków rolnych w perspektywie finansowej 2014-202 zawarte są w rozporządzeniu unijnym z 2013 r. Po negocjacjach Komisja Europejska postanowiła przeznaczyć dodatkowe środki z budżetu unijnego w kwocie 500 mln euro na poprawę sytuacji na tych rynkach. Przygotowany dokument składa się z trzech rozdziałów: 1) analiza rynków rolnych ze szczególnym uwzględnieniem produkcji oraz struktury gospodarstw i sektora przetwórstwa na tle głównych producentów w UE; 2) formy wsparcia rynków rolnych przewidziane w przepisach Unii Europejskiej oraz krajowych; 3) cele i wyzwania rozwoju oraz działania służące rozwojowi rynków rolnych. W konferencji uczestniczył przedstawiciel Federacji.

3 sierpnia w gmachu resortu rolnictwa odbyła się konferencja prasowa ministra rolnictwa Krzysztofa Jurgiela oraz podsekretarza stanu Ryszarda Zarudzkiego nt. "Konsultacje "Strategii na rzecz odpowiedzialnego rozwoju" w zakresie rolnictwa i rozwoju obszarów wiejskich".
Dokument wskazuje najważniejsze kierunki rozwoju Polski, w tym również rolnictwa w perspektywie średniookresowej. W modelu rozwoju głównym celem jest tworzenie warunków dla wzrostu dochodów mieszkańców Polski przy jednoczesnym wzroście spójności w wymiarze społecznym, ekonomicznym i terytorialnym. 
Nacisk położony jest na obszary zaniedbane, małe miasteczka i obszary wiejskie. Minister Jurgiel podkreślił, że po raz pierwszy odpowiedzialność za rozwój obszarów wiejskich i rolnictwa bierze cały rząd. W konferencji uczestniczył przedstawiciel Federacji.

2 sierpnia porządkiem obrad senackiej Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi było rozpatrzenie wskazanych przez prezesa Najwyższej Izby Kontroli wniosków, które zostały zawarte w wynikach kontroli "Działania organów administracji rządowej na rzecz bezpieczeństwa żywności".
Informację o wynikach kontroli działania organów administracji rządowej na rzecz bezpieczeństwa żywności przedstawił wiceprezes Najwyższej Izby Kontroli Mieczysław Łuczak, uzupełnili - dyrektor Departamentu Rolnictwa i Rozwoju Wsi NIK Waldemar Wojnicz. Celem kontroli była ocena prawidłowości i skuteczności nadzoru organów administracji rządowej nad bezpieczeństwem żywności. Do zagadnień objętych tematyką kontroli należały: prawidłowość oraz skuteczność nadzoru i kontroli nad działalnością inspekcji, zgodność wybranych aktów prawa krajowego z prawem UE w zakresie bezpieczeństwa żywności, działania inspekcji w zakresie zgodności z prawem, prawidłowość i skuteczność współpracy między inspekcjami.
NIK stwierdziła, że ubój gospodarski odbywa się często bez nadzoru weterynaryjnego. Kontrolerzy dopatrzyli się nieskuteczności w działaniach Inspekcji Weterynaryjnej, dotyczących bezpieczeństwa żywności, przede wszystkim w zakresie nadzoru nad ubojem zwierząt w gospodarstwach i utylizacją powstających odpadów szczególnego ryzyka. Ubój zwierząt prowadzony był w nieodpowiednich warunkach, często niemających nic wspólnego z humanitarnym uśmiercaniem zwierząt i właściwymi warunkami sanitarnymi podczas produkcji mięsa i przetworów mięsnych - powiedział dyrektor Wojnicz. Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi reprezentowała podsekretarz stanu Ewa Lech oraz Krzysztof Jażdżewski, zastępca głównego lekarza weterynarii. W posiedzeniu uczestniczył Waldemar Rolewski, wiceprezes zarządu Federacji.


27 lipca senacka Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi odbyła dwa posiedzenia. Pierwsze dotyczyło informacji resortu rolnictwa na temat aktualnej sytuacji na rynku zbóż. Drugie dotyczyło rozpatrzenia ustawy o dostępie do zasobów genetycznych i podziale korzyści z ich wykorzystania. W posiedzeniu uczestniczył Leszek Dereziński, prezes zarządu Federacji.

27 lipca w gmachu Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi odbyło się drugie posiedzenie Rady Dialogu Społecznego w Rolnictwie. W proponowanym porządku obrad znalazły się m.in. takie punkty, jak: wręczenie aktów powołań do pracy w Radzie Dialogu Społecznego; przyjęcie regulaminu funkcjonowania Rady, rola i udział rolnictwa i obszarów wiejskich w Strategii na Recz Odpowiedzialnego Rozwoju, Program Rozwoju Głównych Rynków Rolnych w Polsce na lata 2016-2020, pakiet legislacyjny dotyczący łańcucha żywnościowego oraz optymalizacja funkcjonowania inspekcji rolnych. W posiedzeniu uczestniczył Leszek Dereziński, prezes zarządu Federacji i członek Rady Dialogu Społecznego w Rolnictwie, który został wybrany na funkcję przewodniczącego Zespołu ds. Kształtowania Ustroju Rolnego.

21 lipca w Warszawie w siedzibie Polskiego Zrzeszenia Producentów Bydła Mięsnego odbyło się spotkanie nt. problemów sektora wołowiny i planów rozwoju sektorów wołowiny przez branże na przykładzie Anglii i Australii oraz potrzeby współdziałania organizacji dla opracowania i wdrożenia pięcioletniej strategii rozwoju wołowiny. W spotkaniu uczestniczył Zygmunt Jodko, wiceprezes zarządu Federacji.

21 lipca porządkiem obrad sejmowej Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi były następujące tematy: 1) zapoznanie się z opinią pod nazwą "Afrykańskie perspektywy polskiego rolnictwa" - referował dr Marek Rohr-Garztecki; 2) informacja ministrów: rolnictwa i rozwoju wsi, spraw zagranicznych oraz rozwoju nt. kierunków i perspektyw eksportu polskich produktów rolno-spożywczych i 3) rozpatrzenie projektu planu pracy komisji na okres od 1 sierpnia do 31 grudnia 2016 roku. W posiedzeniu uczestniczył Waldemar Rolewski, wiceprezes zarządu Federacji.

20 lipca w Sejmie podkomisja stała do spraw utworzenia Państwowego Urzędu Bezpieczeństwa Żywności rozpoczęła pracę nad pierwszym czytaniem projektów ustaw: o PUBZ i o przepisach wprowadzających do tejże ustawy. W posiedzeniu uczestniczył przedstawiciel Federacji.

14 lipca senacka Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi rozpatrzyła ustawę o zmianie ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego oraz o księgach wieczystych i hipotece (druk senacki 233). Większością głosów senatorów PiS ustawa została przegłosowana.
W posiedzeniu uczestniczyli: Krzysztof Jurgiel, minister rolnictwa i rozwoju wsi oraz Waldemar Humięcki, prezes Agencji Nieruchomości Rolnych. Z ramienia Federacji w komisji uczestniczył Leszek Dereziński, prezes zarządu Federacji.

14 lipca w Warszawie w siedzibie biura Federacji odbyło się pierwsze po zjeździe (14 czerwca) posiedzenie zarządu Federacji, prezydium rady z udziałem prezesów związków regionalnych. Omówiono przebieg obrad zjazdu, a członkowie zarządu podjęli decyzję czynnego uczestnictwa (wg klucza branżowego) w pracach: sejmowej i senackiej Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi, resortu rolnictwa oraz w innych organizacjach rolniczych. Podjęto stanowisko w sprawie pozyskiwania środków finansowych dla Federacji (protokół, stanowisko i uchwały przekazane zostały członkom Federacji).

12 lipca w Sali Kolumnowej Sejmu RP odbyła się konferencja nt. "TTIP - czy jest szansą czy zagrożeniem dla Polski?".
Porozumienie handlowe między Unią Europejską i USA negocjowane jest za zamkniętymi drzwiami politycznych gabinetów. Ten fakt wzbudza wśród Polaków wielki niepokój. Jego skutki dotkną jednak przysłowiowego Kowalskiego - szczególnie gdy ten jest rolnikiem.
Umowa dotyczy nie tylko likwidacji barier celnych między UE a USA, ale także sposobu działania amerykańskich i europejskich firm na rynkach. Główne wątpliwości to m.in.: sposób rozstrzygania sporów gospodarczych między firmami, ale również między całymi państwami o faktyczne lub rzekomo utracone zyski.
Umowa daje Amerykanom i dużym europejskim korporacjom prawniczym (prywatne prawnicze przedsiębiorstwa, nieprzypominające sądów) możliwość rozstrzygania tych sporów.
W USA stawia się na cenę żywności, która jest tania, a GMO powszechne. W Polsce jest dbałość o bezpieczeństwo i jakość żywności i stąd wynikają wielkie obawy przed napływem do Polski na pewno nie "za zdrowej żywności", nafaszerowanej chemią i antybiotykami.
Najczęściej pojawia się opinia, że umowa między USA i UE ma przynieść korzyści finansowe wielkim korporacjom produkującym żywność, firmom motoryzacyjnym, chemicznym czy odzieżowym. W posiedzeniu uczestniczył Aleksander Dargiewicz, dyrektor biura Krajowego Związku Pracodawców Producentów Trzody Chlewnej (członek Federacji).

11 lipca w gmachu MRiRW odbyła się konferencja uzgodnieniowa dotycząca projektu rozporządzenia ministra rolnictwa w sprawie szczegółowych zasad gospodarki finansowej ANR oraz gospodarki finansowej ZWRS.
Do tego projektu Federacja zgłosiła uwagi dotyczące: wpisania w budżecie Agencji środków pieniężnych na wymianę dachów pokrytych eternitem w osiedlach popeegerowskich, ochronę obiektów zabytkowych, stypendia oraz pomoc dzieciom i rodzinom popeegerowskim.
W trakcie dyskusji prowadząca spotkanie Aleksandra Szelągowska, dyrektor Departamentu Finansów MRiRW, zobowiązała się, że resort rolnictwa wystąpi z pismem do prezesa zarządu Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska o ujęcie w planie finansowym NFOSiGW wymiany dachów w osiedlach popegeerowskich.
ANR także postara się ująć w planie finansowym na 2017 r. tę kwestię, by sukcesywnie i w częściach następowała utylizacja eternitu i wymiana dachów na budynkach popeegerowskich. Program narodowy likwidacji i wymiany azbestu jest programem długofalowym i będzie trwał w Polsce do 2032 roku.

5 i 6 lipca porządkiem obrad posiedzeń sejmowej Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi było pierwsze i drugie czytanie poselskiego projektu ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego i księgach wieczystych oraz hipotece.
Ustawa ogranicza stosowanie ustawy z dnia 11 kwietnia 2003 r. o kształtowaniu ustroju rolnego o nieruchomości rolne będące drogami wewnętrznymi, a także wyłącza nabycie udziałów we współwłasności nieruchomości nieobjętych ustawą z 11 kwietnia 2003 r. o kształtowaniu ustroju rolnego. Ponadto ustawa daje możliwość nabycia nieruchomości rolnej przez parki narodowe w przypadku zakupu na cele związane z ochroną przyrody.
Ostatnią zmianą jest wyłączenie prawa odkupu udziałów i akcji w spółkach prawa handlowego, które są właścicielami nieruchomości rolnych, w przypadku gdy nabycie akcji lub udziałów następuje na rzecz osoby bliskiej, w wyniku dziedziczenia ustawowego, dziedziczenia przez rolnika indywidualnego albo na rzecz rolnika indywidualnego w wyniku zapisu windykacyjnego. 
W posiedzeniach uczestniczył Leszek Dereziński, prezes zarządu Federacji.

1 lipca w Warszawie w siedzibie Instytutu Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej odbyło się seminarium pt. "Wpływ korporacji transnarodowych na zmiany w handlu detalicznym w Polsce". Referat wygłosił prof. Piotr Chechelski. W pięciu punktach ujął przyczyny spadku cen żywności w Polsce w II dekadzie XXI wieku (globalne i lokalne): 1) sprzyjające warunki pogodowe w Polsce (2012-2015), 2) embargo Rosji i innych krajów na niektóre produkty rolne; 3) spadek cen podstawowych surowców na świecie; 4) spadek cen ropy i gazu na świecie; 5) silna konkurencja w polskim handlu detalicznym.
Druga dekada XXI wieku w polskiej gospodarce żywnościowej będzie jednak nadal "należała" do handlowych korporacji transnarodowych. W najbliższych latach zapewne dojdzie do kilku megatransakcji na rynku handlu detalicznego żywnością, co będzie wiązało się z walką o klienta. W seminarium uczestniczył przedstawiciel Federacji. 

1 lipca w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Pomorskiego w Gdańsku odbyła się kolejna debata rolnicza zorganizowana przez Pomorską Izbę Rolniczą. Uczestniczyli w niej: podsekretarz stanu w MRiRW Ryszard Zarudzki, wicewojewoda Pomorski Krzysztof Trawicki i prezes Pomorskiej Izby Rolniczej Zenon Bistram.
Tematem spotkania było "Pomorskie rolnictwo 2016 r. szanse i zagrożenia". Pytania, kierowane do wiceministra Zarudzkiego dotyczyły m.in. dopłat do materiału siewnego, ubezpieczania upraw rolnych, szacowania szkód spowodowanych niekorzystnymi zjawiskami atmosferycznymi, a także działań PROW na lata 2014-2020. Pytano o nabór wniosków w ramach PROW 2014-2020 oraz poszczególnych jego poddziałań. Ryszard Zarudzki zachęcał rolników do korzystania z inwestycyjnych możliwości. Poruszana była także sprawa umowy TTIP, która budzi wśród rolników ogromne emocje i niepewność. W spotkaniu z ramienia Federacji uczestniczyli: Maciej Skibniewski, członek zarządu i Adam Kruziński, członek rady Federacji.


30 czerwca w Cybince (woj. lubuskie) spółka AGRO BIEGANOW i firma Syngenta zorganizowały spotkanie nt. "Zwalczanie odpornych form wyczyńca polnego". Spotkanie było poświęcone zjawisku odporności chwastów na herbicydy ze szczególnym zwróceniem uwagi na chwasty, które uodporniły się nawet na bardzo silne środki ochrony roślin. Gospodarzem spotkania był wiceprezes zarządu Zygmunt Jodko.

21 czerwca odbyło się posiedzenie sejmowej Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi nt. zaopiniowania dla Komisji Finansów Publicznych sprawozdania z wykonania budżetu państwa za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2015 r. wraz z analizą wykonania budżetu i założeń polityki pieniężnej w 2015 r. NIK w częściach: rolnictwo, rozwój wsi, rynki rolne, rezerwy celowe i agencji rolniczych. W posiedzeniu uczestniczył Leszek Dereziński, prezes zarządu.

21 czerwca obradowały połączone komisje: Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Komisja Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa nt. rozpatrzenia uchwały Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy - Prawo łowieckie. Poprawki Senatu mające charakter redakcyjne zostały przegłosowane większością głosów posłów PiS.
Tego samego dnia odbyło się drugie posiedzenie Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi dotyczące projektu ustawy o zmianie ustawy o jednostkach doradztwa rolniczego. Projektowana ustawa zakłada, że ODR staną się osobami prawnymi, minister rolnictwa będzie nadawał statuty i powoływał dyrektorów według jednolitych kryteriów oraz powoływał członków Społecznych Rad Doradztwa Rolniczego działających przy wojewódzkich ODR-ach. Skład rady przy ośrodkach również się zmienia - zwiększy się liczba członków z 11 do 12, dodatkowo do rady wejdzie przedstawiciel ministra. Projektowana ustawa wejdzie po upływie 14 dni od ogłoszenia, a nie od 1 stycznia 201 jak pierwotnie zakładano.

17 czerwca w Łagowie k. Zgorzelca zarząd Dolnośląskiego Związku Dzierżawców i Właścicieli Nieruchomości Rolnych we Wrocławiu zorganizował XXVII Letni Walny Zjazd Członków Związku. Wiodący temat spotkania to "Związek wobec nowych zagrożeń dla funkcjonowania gospodarstw i przedsiębiorstw rolnych w woj. Dolnośląskim". Wśród wielu poruszanych tematów Kancelaria Prawna CERTUS przedstawiła prelekcję nt. przepisów ustawy o wstrzymaniu sprzedaży nieruchomości ZWRSP. Artur Mackiewicz, zastępca dyrektora OT ANR i Krzysztof Iwanków, dyrektor oddziału ARR z Wrocławia przybliżyli członkom związku i zaproszonym gościom problemy nurtujące środowisko właścicieli i dzierżawców rolnych.  

17 czerwca w Warszawie w gmachu Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi Krajowa Federacja Producentów Zbóż i Krajowe Zrzeszenie Producentów Rzepaku i Roślin Białkowych zorganizowały debatę przedżniwną. Rangi spotkaniu dodało wystąpienie ministra rolnictwa Krzysztofa Jurgiela, który podkreślił, że Polska stała się znaczącym eksporterem ziarna zbóż na światowe rynki. Atutami polskiego zboża jest dobra jakość i konkurencyjne ceny. Mankamentem jest brak rozbudowanej, nowoczesnej infrastruktury logistycznej. Stan i prognoza zbiorów rzepaku, zbóż i kukurydzy w Polsce w 2016 r., największe w Europie doświadczenia fungicydowe, przygotowania i oferta Elewarru - to dominujące tematy debaty.
W trakcie spotkania Krajowa Federacja Producentów Zbóż i Krajowe Zrzeszenie Producentów Rzepaku i Roślin Białkowych podpisały porozumienie nt. ścisłej współpracy. W spotkaniu uczestniczył Mariusz Olejnik, członek rady Federacji.

14 czerwca w Warszawie w siedzibie biura Federacji odbył się zjazd. Otwarcia spotkania dokonał prezes zarządu Leszek Dereziński. Na przewodniczącego zjazdu delegaci wybrali wiceprezesa zarządu Zygmunta Jodko, na sekretarza wiceprezesa Waldemara Rolewskiego. Obecnych było 56 delegatów, tj. 87 ogólnego stanu.
Po przedstawieniu sprawozdań: merytorycznego i finansowego zarząd i komisja rewizyjna uzyskali absolutorium za 2015 r. Z funkcji przewodniczącego rady Federacji ustąpił Ignacy Urbanowski. W głosowaniu tajnym delegaci wybrali nowego przewodniczącego rady. Został nim Wojciech Hołownia - członek zarządu Federacji, prezes Warmińsko-Mazurskiego Związku Producentów Rolnych. Zastępcami przewodniczącego zostali: Marek Baryłko i Roman Wiatrowski. Do prezydium rady Federacji wybrani zostali: Czesław Janicki i Władysław Butor. Zgodnie z nowym statutem, Wojciech Hołownia, zostając wybranym na przewodniczącego rady, odszedł z funkcji członka zarządu. W związku z tym faktem, w głosowaniu tajnym delegaci wybrali na członka zarządu Federacji Waldemara Dobrowolskiego, prezesa Związku Pracodawców i Producentów z Łodzi.

13 czerwca w Brukseli odbyło się spotkanie zarządu GEOPA-COPA z unijnym ekspertem w celu omówienia finalnego raportu dla Komisji Europejskiej na temat pracy nierejestrowanej. Wstępnie opracowany został plan prac organizacji nad nowym zagadnieniem - "Zabezpieczenie społeczne i podatki". W spotkaniu wziął udział Waldemar Rolewski, wiceprezes zarządu Federacji.

10 czerwca w siedzibie Instytutu Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej - PIB odbyło się seminarium nt. "Podatek VAT w rolnictwie. Wyniki przejścia gospodarstw rolnych na zasady ogólne rozliczania VAT na przykładzie danych Polskiego FADN". Referat wygłosiła mgr inż. Grażyna Nachtman. Obserwacje Polskiego FADN potwierdzają, że procesy inwestycyjne są impulsem do przechodzenia na ogólne zasady rozliczania podatku VAT. Dlatego z roku na rok systematycznie przybywa takich jednostek (w 2006 r. było zaledwie 1 tys. a w 2014 - 4,5 tys. gospodarstw rolnych). W seminarium uczestniczył przedstawiciel Federacji.

9 czerwca w godzinach popołudniowych odbyło się posiedzenie sejmowej Komisji Rolnictwa i Rozwoju na temat odstrzału sanitarnego dzików. Informację przedstawiła podsekretarz stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi Ewa Lech, która stwierdziła, że odstrzał sanitarny dzików jest realizowany na podstawie rozporządzenia ministra rolnictwa z 19 lutego. Będzie on prowadzony do osiągnięcia gęstości populacji dzika na poziomie 0,5 osobnika na 1 km kw. Odstrzał nie obejmuje parków narodowych i rezerwatów przyrody.       
Kolejnym punktem posiedzenia była informacja na temat: "Chlewnie przemysłowe i chów nakładczy w Polsce - szansa czy zagrożenie, ich wpływ na środowisko" oraz dyskusja na temat szans na odbudowę pogłowia trzody chlewnej w Polsce. Informację MRiRW przedstawiła podsekretarz stanu w MRiRW - Ewa Lech.
W trakcie dyskusji uczestnicy przedstawiali argumenty za i przeciw wspieraniu dalszego rozwoju wielkotowarowej produkcji trzody chlewnej jako elementu odbudowy krajowego pogłowia trzody chlewnej oraz drogi do osiągnięcia samowystarczalności Polski w zakresie produkcji wieprzowiny. Przeciwko rozwojowi wielkotowarowej produkcji świń wypowiadali się posłowie Dolata, Duda i Telus (PiS), którzy nie uznają wielkotowarowych ferm trzody chlewnej jako części rolnictwa.
Głosy przeciwne padły ze strony posłów Ajchlera (PO), Galemby (PiS), przedstawicieli Polskiego Związku Hodowców i Producentów Trzody Chlewnej "Polsus", którzy uważają, że z zapaści trzodowej Polska może wyjść tylko poprzez rozbudowę wielkich ferm. Uważają, że gospodarstwa indywidualne - tradycyjne nie poradzą sobie z produkcją na wielką skalę i z konkurencyjnością w UE. W posiedzeniu uczestniczyli: Zygmunt Jodko, wiceprezes zarządu Federacji i Aleksander Dargiewicz, dyrektor biura Krajowego Związku Pracodawców - Producentów Trzody Chlewnej.
W trakcie tego samego posiedzenia komisja przeprowadziła także pierwsze czytanie poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o jednostkach doradztwa rolniczego. Projekt przedstawił poseł Robert Telus (PiS). Projekt ma na celu przeniesienie podległości i nadzoru nad wojewódzkimi ośrodkami doradztwa rolniczego z zarządu województwa do ministra rolnictwa i rozwoju  wsi.

9 czerwca odbyły się dwa posiedzenia sejmowej Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi. W trakcie pierwszego posiedzenia komisja rozpatrzyła dwie uchwały Senatu w sprawie: 1) ustawy o wyścigach konnych i 2) o rejestracji i ochronie nazw i oznaczeń produktów rolnych i środków spożywczych oraz o produktach tradycyjnych.
Następnie komisja przeprowadziła pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o ubezpieczeniach upraw rolnych i zwierząt gospodarskich. Projekt ustawy przedstawił sekretarz stanu w MRiRW - Jacek Bogucki.
Projekt ma na celu usprawnienie systemu ubezpieczeń w rolnictwie przez zapewnienie producentom rolnym szerszej dostępności do ubezpieczeń upraw rolnych z dopłatami z budżetu państwa do składek z tytułu ubezpieczenia upraw rolnych, wprowadzając podwyższone stawki taryfowe, do których będą stosowane dopłaty z budżetu państwa. Komisja powołała podkomisję nadzwyczajną, do której skierowała ww. projekt. Przewodniczącym podkomisji został poseł Kazimierz Gołojuch (PiS). W posiedzeniu uczestniczył przedstawiciel Federacji.

9 czerwca w gmachu Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi odbyło się spotkanie wiceministra Ryszarda Zarudzkiego z przedstawicielami organizacji rolniczych nt. terminu kontroli dywersyfikacji upraw w ramach zazieleniania płatności bezpośrednich. Z ramienia Federacji uczestniczył w nim Waldemar Rolewski, wiceprezes zarządu Federacji.

8 czerwca na kolejnym posiedzeniu Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi rozpatrzyła informację  ministra skarbu nt. "Polskie firmy w roli liderów w Europie Środkowowschodniej. Czy polskie spółki sektora rolno-spożywczego są w stanie konsolidować rynek w regionie czy są skazane na przejęcie przez globalne koncerny". Informację przedstawił sekretarz stanu w Ministerstwie Skarbu Państwa - Marek Zagórski. Minister poinformował, że wszystkich spółek będących w nadzorze Skarbu Państwa z branży rolno-spożywczej, a także spółek pod nadzorem ARR i ANR jest około 70. Łączne przychody tych spółek w minionym roku gospodarczym były na poziomie 3,5 mld zł. Sama grupa kapitałowa Krajowej Spółki Cukrowej osiągnęła w 2015 r. przychody na poziomie 2,5 mld zł. Rząd rozważa konsolidację spółek z branży rolno-spożywczej w nadzorze Skarbu Państwa. W tym celu powołany został międzyresortowy zespół ds. konsolidacji tych spółek.
Drugim punktem posiedzenia był temat "Nowe regulacje prawne a przyszłość rolnictwa oraz sektora rolno-spożywczego, w tym podatek obrotowy, eliminacja nieuczciwych praktyk przez sieci handlowe, nieterminowe regulacje zobowiązań". Jednym z obszarów działań resortu rolnictwa, który przedstawił Jacek Bogucki, są wzmocnione działania w obszarach: konkurencyjności rolnictwa i gospodarki rolnej oraz bezpieczeństwa żywności, prowadzenia przez rolników indywidualnej sprzedaży bezpośredniej, właściwego funkcjonowania funduszy promocji, eliminowania nieuczciwych praktyk w łańcuchu żywnościowym przez handel. W posiedzeniu uczestniczył Waldemar Rolewski, wiceprezes zarządu Federacji.

8 czerwca odbyły się dwa posiedzenia sejmowej Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Tematem pierwszego była informacja na temat kryzysu na rynku mleka, w tym importu mleka i koncentratów mlecznych oraz produktów mleczarskich. Informację przedstawił sekretarz stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi - Jacek Bogucki. Kryzys rynku mleka dotyczy całej Unii Europejskiej. Nie ma równowagi między podażą i popytem. Podaż mleka na unijnym rynku wzrosła po zniesieniu kwotowania, a popyt spadł. Skutkiem takiego stanu rzeczy były: rosyjskie embargo, mniejsze zakupu ze strony Chin. Rośnie jeszcze cały czas dynamika produkcji mleka, zarówno w Polsce, jak i krajach UE, a do tego duże zapasy surowca pogarszają sytuację. Cena skupu mleka w całej UE z roku na rok spada. MRiRW wnioskuje do unijnych organów o uruchomienie wsparcia producentów mleka z unijnego budżetu.
Druga część spotkania to informacja nt. kar za nadprodukcję mleka oraz możliwości umorzenia kar dla rolników za przekroczenie kwot mlecznych. Jacek Bogucki poinformował, że rząd przyjął uchwałę o pomocy dla producentów mleka i czeka na jej notyfikację w Komisji Europejskiej. Program ma ruszyć od 1 sierpnia br. pod warunkiem zgody KE.
Federacja Związków Pracodawców - Dzierżawców i Właścicieli Rolnych była współorganizatorem promowania polskiego, dobrego mleka. W trakcie posiedzenia sejmowej Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi posłowie i goście wypili szklankę zimnego mleka.
Ostatnim punktem posiedzenia było powołanie podkomisji nadzwyczajnej do spraw monitorowania programu zwiększenia wykorzystania polskiego białka roślinnego w paszach. Przewodniczącym podkomisji został poseł Zbigniew Dolata. W posiedzeniu uczestniczył Leszek Dereziński, prezes zarządu Federacji.

7 czerwca w porządku dziennym połączonych senackich komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Komisji Ochrony Środowiska znalazło się rozpatrzenie ustawy - Prawo łowieckie. Zgłoszono kilkanaście poprawek. Główną ideą zmian była zmniejszona składka dla kół łowieckich na rzecz Funduszu Odszkodowawczego. W trakcie obrad plenarnych Sejmu posłowie wyrażali głębokie obawy nt. wysokiej składki, która w konsekwencji spowodowałaby likwidację wielu kół łowieckich. W posiedzeniu uczestniczył przedstawiciel Federacji.


25 maja w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi odbyła się konferencja "Reforma systemu bezpieczeństwa żywności w Polsce". Referaty wygłosili: dr Paweł Wojciechowski - Katedra Prawa Żywnościowego, Uniwersytet Warszawski, Wioletta Borońska i Tadeusz Wojciechowski - Biuro Promocji Jakości nt. "Przeglądu modeli organizacyjnych inspekcji bezpieczeństwa żywności w krajach UE", dr hab. Sebastian Jarzębowski, SGGW: "Oczekiwania producentów żywności w zakresie reformy systemu bezpieczeństwa żywności w Polsce" i Andrzej Chodkowski: "Założenia reformy urzędowej kontroli żywności".
Zgodnie z założenia projektu Urząd Bezpieczeństwa Żywności powstać ma w drodze konsolidacji Inspekcji Weterynaryjnej, Inspekcji Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych, Państwowej Inspekcji Ochrony Roślin i Nasiennictwa oraz Państwowej Inspekcji Sanitarnej. W konferencji uczestniczył przedstawiciel Federacji.

24 maja w gmachu resortu rolnictwa odbyło się posiedzenie Rady Dialogu Społecznego w Rolnictwie, podczas którego wręczono akty powołania członkom. Przewodniczącym rady został wybrany Jerzy Wierzbicki, prezes zarządu Polskiego Zrzeszenia Producentów Bydła Mięsnego. Wiceprzewodniczącymi zostali: Agnieszka Maliszewska (Polska Izba Mleka) oraz Adam Stępień z Polskiego Stowarzyszenia Producentów Oleju.

19 maja odbyły się trzy posiedzenia sejmowej Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Pierwsze posiedzenie dotyczyło umów handlowych TTIP (Stany Zjednoczone) i CETA (Kanada) oraz ich wpływu na rolnictwo oraz przemysł rolno-spożywczy. Wiceminister Ryszard Zarudzki zwrócił uwagę, że przy umowie TTIP szczególnie istotne dla rolnictwa są negocjacje w sprawie zniesienia stawek celnych w handlu wzajemnym, czego MRiRW nie akceptuje, a także dodatkowe regulacje wykraczające poza zasady Światowej Organizacji Handlu i uprawnienia w zakresie stosowania przez strony środków weterynaryjnych i fitosanitarnych.
Na kolejnym posiedzeniu komisja rozpatrzyła informację ministrów zdrowia, energii oraz rolnictwa nt. ustawy o bezpieczeństwie żywności i żywienia w zakresie bezpieczeństwa żywnościowego w Polsce.
Kolejnym punktem posiedzenia było wykorzystanie roślin wysokobiałkowych w paszach. Polska należy do krajów, które muszą importowaćśrutę sojową na potrzeby żywienia zwierząt. Komisja rozpatrzyła informację resortu rolnictwa na temat wykorzystania roślin wysokobiałkowych w paszach.

18-20 maja w Amsterdamie przedstawiciele Federacji uczestniczyli w seminarium organizacji COPA-GEOPA.
Tematem debat było "Promowanie prostszych i bardziej przejrzystych zasad regularnej pracy w celu rozwiązania problemu pracy nierejestrowanej, pracy nielegalnej i dumpingu socjalnego w rolnictwie - wspólnym celem dla Europy, partnerów społecznych państw członkowskich". Seminarium zamknęło 2-letni projekt badań nad pracą nielegalną i nierejestrowaną w Europie. W seminarium uczestniczył Waldemar Rolewski, wiceprezes zarządu Federacji.

13 maja w Warszawie Przedstawicielstwo Komisji Europejskiej w Polsce wraz z UczelniąŁazarskiego i Instytutem Studiów Politycznych PAN zorganizowało konferencję nt. "Zrównoważona umowa o wolnym handlu TTIP. Nowe otwarcie w stosunkach transatlantyckich". Celem konferencji była debata nad przyszłością i znaczeniem Transatlantyckiego Partnerstwa w dziedzinie Handlu i Inwestycji TTIP dla UE i Polski. W trakcie dyskusji dr Jerzy Wieczorek z Uczelni Łazarskiego twierdził, że otwarcie na świat może pozwolić na ustabilizowanie cen na poszczególne surowce. W panelu rolniczym przeważały głosy krytyki, że Polska zostanie zmuszona do sprowadzania i spożywania  produktów rolniczych z hormonami wzrostu, GMO, w tym kurczaków mytych chlorem lub kwasem mlekowym. W konferencji uczestniczył przedstawiciel Federacji.

12 maja w Sejmie obradowały trzy komisje: Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa, Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej, które negatywnie zaopiniowały petycję Stowarzyszenia Inicjatyw Obywatelskich z Bielawy do Komisji do Spraw Petycji. W opinii stwierdzono m.in., że pomimo wielu pozytywnych aspektów, petycja jest obarczona wieloma problematycznymi rozwiązaniami, np. przewiduje likwidację hodowli zwierząt psowatych (lisy, jenoty) oraz hodowli innych zwierząt futerkowych (np. norek).

12 maja sejmowa Komisja ds. Unii Europejskiej, Zdrowia oraz Rolnictwa i Rozwoju Wsi rozpatrzyły informację na temat priorytetów Komisji Europejskiej w  zakresie zdrowia i ochrony żywności. Informację przedstawił komisarz ds. zdrowia i bezpieczeństwa żywności - VytenisAndriukaitis. Komisarz omówił działania w zakresie promocji, profilaktyki i ochrony zdrowia oraz instrumentów ułatwiających realizację działań na rzecz zdrowego stylu życia, ograniczania czynników ryzyka i zapobiegania szkodom wywołanym przez te czynniki (np. alkohol) oraz zbiorowej ochrony życia. W dyskusji mówiono m.in. o tym, co powinno się w Polsce poprawić w zakresie bezpieczeństwa żywności i nadzoru epidemiologicznego, o problemie antybiotykooporności, o stosowaniu mączki kostnej w hodowli, o wyborach "dyrektywy tytoniowej" w kontekście sytuacji polskiego rolnika i polskiego przemysłu tytoniowego.

12 maja sejmowa Komisja Zdrowia oraz Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi dokonały zmiany w składzie podkomisji nadzwyczajnej do spraw rozpatrzenia rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych (druk 432). Do składu podkomisji został wybrany poseł Marek Hok (PO) w miejsce poseł Beaty Małeckiej-Libery (PO).

10 maja odbyło się kolejne posiedzenie senackiej Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi, które dotyczyło: 1) rozpatrzenia ustawy o zmianie ustawy o wyścigach konnych (druk senacki 159); 2) rozpatrzenia ustawy o zmianie ustawy o finansowaniu wspólnej polityki rolnej (druk senacki 158), 3) rozpatrzenia ustawy o zmianie ustawy o rejestracji i ochronie nazw i oznaczeń produktów rolnych i środków spożywczych oraz o produktach tradycyjnych oraz niektórych innych ustawa (druk senackie 163).  
Ad. 1) Ustawa ma na celu zmianę organizacji Rady Polskiego Klubu Wyścigów Konnych oraz trybu powoływania i odwoływania jego prezesa. Liczba członków nowej rady ma być zmniejszona z liczby mieszczącej się w przedziale 15-25 osób do stałej liczby 9. Ośmiu członków rady ma być powoływanych przez ministra rolnictwa i rozwoju wsi spośród zgłaszanych przez organizacje działające w obszarze wyścigów konnych.
Ad. 2) Ustawa ma na celu umożliwienie jednostkom samorządu terytorialnego otrzymania środków na wyprzedzające finansowanie operacji realizowanych w ramach poddziałania "Wsparcie na inwestycje związane z rozwojem, modernizacją i dostosowaniem rolnictwa i leśnictwa" objętego PROW na lata 2014-2020 przed zawarciem umowy o przyznaniu pomocy oraz wprowadzenie możliwości przywrócenia terminu na złożenie wniosku o zaliczkę w działaniach inwestycyjnych oraz wniosku  o wyprzedzające finansowanie pomocy w działaniu "Tworzenie grup producentów i organizacji producentów w ramach PROW 2014-2020.
Ad 3) Ustawa zastępuje odesłanie do uchylonych rozporządzeń Rady WE z odesłaniami do aktualnych przepisów UE oraz wprowadza niezbędne zmiany wynikające z wdrażanych przepisów, m.in. w procedurze składania sprzeciwów od wniosków o rejestrację z innych państw członkowskich. W ustawie proponuje się wzmocnienie systemu nadzoru i  poprawę efektywności kontroli urzędowych systemu chronionych nazw pochodzenia, chronionych oznaczeń geograficznych i gwarantowanych tradycyjnych specjalności, dokonywanych przez Inspekcję Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych. Projekt ustawy omówił sekretarz stanu w MRiRW Jacek Bogucki. Trwała długa dyskusja, w trakcie której senator Wiesław Kilian zgłosił 5 poprawek, a senator Jerzy Chróścikowski jedną. Sprawozdawcą komisji w sprawie tej ustawy został senator Jerzy Łyczak. W posiedzeniu uczestniczył przedstawiciel Federacji

10 maja odbyły się dwa posiedzenia senackiej Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Pierwsze dotyczyło informacji wiceministra rolnictwa Jacka Boguckiego nt. aktualnych działań podejmowanych przez Agencję Rynku Rolnego. Informację uzupełnił prezes ARR Łukasz Hołubowski. W trakcie dyskusji poruszano temat trudnej sytuacji na rynkach mleka i trzody chlewnej, biogazowni, dopłat do nasion kwalifikowanych, zasady równej konkurencji w rolnictwie oraz importu zboża z Ukrainy. Jacek Bogucki poinformował, że powołał zespół, który w trybie pilnym dokona analizy przepływu zboża z Ukrainy. W posiedzeniu uczestniczył Waldemar Rolewski, wiceprezes zarządu Federacji.

9 maja w gmachu Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi odbyło się spotkanie przedstawicieli Federacji z Ryszardem Zarudzkim, podsekretarzem stanu w resorcie rolnictwa. Uczestniczyli także pracownicy wielu departamentów: Joanna Czapla - dyrektor Departamentu Płatności Bezpośrednich, Mieczysław Paradowski - zastępca dyrektora Departamentu Obszarów Wiejskich, Katarzyna Średnicka - naczelnik Departamentu Rynków Rolnych i Marcin Brzozowski z Departamentu Gospodarki Ziemią. Tematem były dopłaty bezpośrednie w rolnictwie w Polsce w latach 2015-2019, możliwości skorzystania przez wielkotowarowe gospodarstwa rolne z innych form pomocy zawartych w PROW 2014-2020, a także najważniejsze problemy związane z trudną sytuacją na polskich rynkach rolnych. Przedstawiciele Federacji poruszyli następujące problemy: znaczące zmniejszenie płatności bezpośredniej dla towarowych gospodarstw rolnych w perspektywie finansowej 2015-2019 i prośba Federacji o zmianę tych zapisów, właściwe wykorzystanie potencjału roślin wysokobiałkowych i wykorzystanie ich do produkcji pasz, trudna sytuacja na rynkach rolnych, w szczególności na rynku mleka i trzody chlewnej. Federacja złożyła dwa pisma do ministra Ryszarda Zarudzkiego. Pierwsze dotyczyło konkretnych propozycji, które mogłyby poprawić stan trzody chlewnej w Polsce, a drugie biogazowni rolniczych. 
Kolejna część spotkania dotyczyła wewnętrznych, organizacyjnych spraw Federacji. Ustalono, że walny zjazd odbędzie się 14 czerwca w Warszawie (ul. Hoża 66/68).

5 maja w Sejmie odbyła się konferencja "Zrównoważona koncepcja rozwoju obszarów wiejskich. Próba rozwiązania aktualnych problemów występujących w polskim rolnictwie". Uczestnikami panelu byli posłowie, eksperci, przedstawiciele organizacji rolniczych, stowarzyszeń, instytutów oraz związków regionalnych. W konferencji z ramienia Federacji uczestniczyli prezes zarządu Leszek Dereziński i wiceprezes Waldemar Rolewski.


28 kwietnia odbyło się posiedzenie połączonych sejmowych Komisji Finansów Publicznych oraz Rolnictwa i Rozwoju Wsi nt. rozpatrzenia poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o podatku akcyzowym. W posiedzeniu uczestniczył Waldemar Rolewski, wiceprezes zarządu Federacji.

27 kwietnia sejmowa Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi obradowała trzy razy. Porządkiem obrad pierwszego posiedzenia było rozpatrzenie sprawozdania podkomisji nadzwyczajnej o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o rejestracji i ochronie nazw i oznaczeń produktów rolnych i środków spożywczych oraz o produktach tradycyjnych oraz niektórych innych ustaw.
Kolejne posiedzenie dotyczyło: 1) informacji resortu rolnictwa na temat wykorzystywania polskich surowców w produkcji środków spożywczych wytwarzanych na terenie Polski; 2) rozpatrzenie propozycji tematów kontroli do planu pracy NIK na 2017 r.; 3) rozszerzenie składu podkomisji nadzwyczajnej do rozpatrzenia poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych. W godzinach wieczornych odbyło się posiedzenie połączonych sejmowych Komisji: Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa, Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi i Komisji Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej nt. rozpatrzenia i zaopiniowania petycji Stowarzyszenia Inicjatyw Obywatelskich z Bielawy w sprawie zmiany ustawy z 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt. W posiedzeniach uczestniczył Leszek Dereziński, prezes zarządu Federacji.

25 kwietnia w biurze Związku Pracodawców - Dzierżawców i Właścicieli Rolnych w Bydgoszczy odbyło się kolejne zebranie zarządu związku, którego głównym tematem było omówienie uwag Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka na temat ustawy o wstrzymaniu sprzedaży nieruchomości Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa oraz zmianie niektórych ustaw, przyjętej przez Sejm 31 marca. Poruszona została również kwestia ustawy Prawo łowieckie z uwzględnieniem działania Funduszu Odszkodowawczego. W posiedzeniu uczestniczyli: Roman Wiatrowski, Benedykt Ślęzak, Antoni Parszuta, Silwana Oczkowska, Aleksander Szymański i Krzysztof Wendorff.

21-22 kwietnia Federacja zorganizowała dwudniowe seminarium "Nowoczesna obora - z nami wiesz co pijesz" Seminarium to sfinansowane zostało ze środków Funduszu Promocji Mleka ARR. Pierwszy, bardzo intensywny dzień obejmował: 1) zwiedzanie dużej (500 szt.) obory bydła mlecznego w Chodowie (woj. wielkopolskie) w Gospodarstwie Rolno-Nasiennym sp. z o.o. "BOVINAS"; 2) zwiedzanie Okręgowej Spółdzielni Mleczarskiej Łowicz, gdzie zapoznano się z produkcją mleka, przetworów mlecznych i serów. W godzinach popołudniowych odbyło się seminarium nt. bydła mlecznego w Polsce i UE. Wygłoszone zostały następujące wykłady: "Aktualna sytuacja na rynku mleka w Polsce i UE" - dr Piotr Szajner IERiGZ; "Konkurencyjność polskich gospodarstw ukierunkowanych na produkcję mleka w UE - stan obecny i prognozy na przyszłość" - dr hab. Andrzej Parzonko SGGW; "Najczęściej występujące choroby bydła mlecznego i błędy popełniane w żywieniu bydła mlecznego" - dr inż. Adam Oler - UTP Bydgoszcz i "Żywienie bydła mieszankami pasz z drożdżami Yarrovia" - dr hab. Robert Mikuła UTP Poznań. Następnego dnia Zygmunt Jodko, wiceprezes zarządu Federacji, hodowca bydła i trzody chlewnej, wygłosił dwugodzinny wykład nt. "Problemy nurtujące producentów bydła w Polsce". W seminarium wzięli udział członkowie Federacji i jednocześnie producenci bydła mlecznego.

15 kwietnia w Ciechocinku Stowarzyszenie Polski Klub Rolnik - Farmer Roku zorganizowało XXIII konferencję "Możliwości rozwoju gospodarstw rodzinnych". Wśród przedstawicieli instytucji rolniczych znalazł się m.in. prezes ANR Waldemar Humięcki. Federację reprezentował Leszek Dereziński.
W trakcie konferencji poruszano m.in. temat zmian w przetargach na dzierżawę ziemi rolniczej, nowe rozwiązania prawne, które niesie uchwalona ustawa o wstrzymaniu sprzedaży nieruchomości rolnych Zasobu WRSP na 5 lat, w tym inne zasady przetargów (wszystkie przetargi będą ograniczone, a o wyborze oferty nie będzie decydować zaproponowana cena, ale inne kryteria, które wpłyną pozytywnie na rozwój gospodarstw rodzinnych).
Poruszano także sprawy płatności bezpośrednich, złej sytuacji na rynkach rolnych, w szczególności omawiano wsparcie sektora wieprzowiny, mleka oraz owoców i warzyw. Prezes Dereziński mówił o pominięciu gospodarstw wielorodzinnych, dużych, towarowych, tych, które produkują najwięcej żywności zarówno na rynek krajowy, jak i na rynki światowe. Prezes poinformował także, że minister Jurgiel postanowił zmienić za zgodą KE warunki modulacji jednolitej płatności obszarowej, gdzie obecnie górna granica na jedno gospodarstwo wynosi 150 tys. euro. Wynegocjowany podwyższony limit wsparcia i tak sprawi, że duże towarowe gospodarstwa rolne otrzymają mniejsze wsparcie niż gospodarstwa do 300 ha.

14 kwietnia sejmowa Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi rozparzyła uchwałę Senatu w sprawie ustawy o wstrzymaniu sprzedaży na 5 lat nieruchomości Zasobu Własności rolnej Skarbu Państwa, z wyjątkiem nieruchomości do 2 ha oraz innych przeznaczonych na cele nierolne, jak pod budownictwo mieszkaniowe, centra biznesowo-logistyczne czy składy magazynowe. Senat zaproponował siedem poprawek i wszystkie zostały przyjęte. Na przykład jedna z poprawek mówi, że osoby niebędące rolnikami mogą kupować bez ograniczeń działki o powierzchni mniejszej niż 0,3 ha. Tak więc działki 30-arowe będą wyłączone spod rygorów ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego. Oznacza to, że wszystkie osoby nieposiadające kwalifikacji rolniczych będą mogły kupić taką działkę. Poseł Artur Dunin (PO) podkreślał, że to rozwiązanie jest niezgodne z prawem geodezyjnym, bowiem gruntów rolnych nie wolno dzielić na mniejsze części niż 0,3 ha. Kolejna i ważna przyjęta przez posłów senacka poprawka dopuszcza do przetargu młodych rolników (do 40 lat), którzy uzyskali pomoc ze środków unijnych, pod warunkiem uzupełnienia kwalifikacji zawodowych (w ciągu 3 lat). W posiedzeniu uczestniczył przedstawiciel Federacji.

13 kwietnia odbyły się trzy posiedzenia sejmowej Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi. W trakcie pierwszego odbyło się czytanie rządowego projektu ustawy o finansowaniu Wspólnej Polityki Rolnej. Projekt, który referował Jacek Bogucki, sekretarz stanu w MRiRW, dotyczy umożliwienia jednostkom samorządu terytorialnego otrzymywania środków przeznaczonych na finansowanie z wyprzedzeniem, czyli przed zawarciem umowy o przyznanie pomocy na przedsięwzięcia przewidziane w PROW na lata 2014-2020. Ma na celu wykonanie prawa UE.
Kolejne posiedzenie tego dnia obejmowało pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o rejestracji i ochronie nazw i oznaczeń produktów rolnych i środków spożywczych oraz o produktach tradycyjnych oraz niektórych innych ustaw. Projekt ten dotyczy wdrożenia do polskiego porządku prawnego zmian wynikających z wejścia w życie rozporządzenia PE i Rady (UE) nr 1151/2012 w sprawie systemów jakości produktów rolnych i spożywczych oraz poprawy funkcjonowania systemu oznaczeń geograficznych produktów rolnych i spożywczych, a także doprecyzowania przepisów aktualnie obowiązującej ustawy. Uzasadnienie projektu przedstawił Jacek Bogucki. Po zakończeniu pierwszego czytania komisja powołała podkomisję nadzwyczajną, do której skierowała ww. projekt. Przewodniczącym został poseł Zbigniew Dolata (PiS).
Następnym punktem posiedzenia była informacja ministra Krzysztofa Jurgiela nt. aktualnej sytuacji w stadninie w Janowie Podlaskim.
Tego samego dnia porządkiem sejmowej Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi było rozpatrzenie sytuacji na rynku owoców miękkich. Trudna sytuacja występuje przede wszystkim na rynku czarnej porzeczki, której ceny w latach 2014-2015 spadły do rekordowo niskich poziomów. Komisja wysłuchała informacji Jacka Boguckiego na temat realizacji przez Polskę planu naprawczego w zakresie uznania grup producenckich owoców i warzyw. Kontrola Europejskiego Trybunału Obrachunkowego w 2013 r. wykazała, że polskie władze nie wdrożyły skutecznych procedur kontroli zapobiegających nieprawidłowościom wynikającym z przyjętych zbyt ogólnych kryteriów kwalifikacji i wymogów kontrolnych oraz brak odpowiednich wytycznych na szczeblu krajowym i unijnym. Plan działań naprawczych w tym zakresie realizowany jest przez ARiMR.
Kolejnym punktem była informacja Rafała Romanowskiego, podsekretarza stanu w MRiRW nt. zadań i funkcjonowania Centralnej Biblioteki Rolniczej, której celem jest gromadzenie i udostępnianie specjalistycznego, naukowego zbioru informacji dotyczących wsi i rolnictwa, rybactwa i gospodarki żywnościowej oraz nauk pokrewnych. We wszystkich posiedzeniach tego dnia uczestniczył Waldemar Rolewski, wiceprezes zarządu Federacji.

12 kwietnia odbyło się pierwsze posiedzenie podkomisji stałej do spraw utworzenia Urzędu Bezpieczeństwa Żywności. W posiedzeniu uczestniczył Zygmunt Jodko, wiceprezes zarządu Federacji.

12 kwietnia odbyło się pierwsze posiedzenie podkomisji stałej ds. wykorzystania zasobów energetycznych obszarów wiejskich, w którym wzięli udział partnerzy społeczni. Poseł Jan Krzysztof Ardanowski, przewodniczący podkomisji, podkreślał, że obecny rząd będzie mocno wspierał tylko małe instalacje: biogazownie, elektrownie wodne czy źródła czerpane z fotowoltaiki. Energia odnawialna może i powinna stać się komponentem zwiększającym dochody rolnictwa, może stać się szansą dla wsi (zwiększyć powinno się zatrudnienie). Zebrani producenci energii odnawialnej (biogazowni, wiatraków) podkreślali, że Polska powinna skorzystać z modeli zewnętrznych, chociażby UE (Niemcy, Austria, Francja), by w końcu źródła te dawały korzyści, a nie straty. Przez kilka lat rząd nie był w stanie stworzyć poprawnej ustawy o OZE. FZPDiWR reprezentował Władysław Butor, członek rady Federacji.

6 kwietnia w gmachu resortu rolnictwa odbyło się spotkanie wiceministra Zbigniewa Babalskiego i prezesa ANR Waldemara Humięckiego z członkami rady Federacji. Ze strony resortu rolnictwa obecni byli także: Justyna Matys, dyrektor Departamentu Gospodarki Ziemią MRiRW oraz Mariusz Drozdowski, naczelnik Wydziału Kształtowania Ustroju Rolnego. Agencję Nieruchomości Rolnych reprezentowała Anna Zając-Plezia, dyrektor Zespołu Gospodarowania Zasobem.
Poruszano następujące problemy: wydłużanie dzierżaw rolniczych po wygaśnięciu starych umów dzierżawnych; działanie terenowych rad społecznych przy dyrektorach oddziałów terenowych ANR (potrzeba wprowadzenia jednolitych zasad - regulaminu działania rad), szybujące, często "nierealnie" wysokie czynsze dzierżawne, zasady przeprowadzania przetargów ograniczonych, przyznanie w nowej ustawie o wstrzymaniu sprzedaży nieruchomości rolnych Zasobu WRSP - Agencji Nieruchomości Rolnych prawa pierwokupu akcji lub udziałów w spółkach prawa handlowego. Ponadto w przypadku zmiany wspólnika lub przystąpienia nowego wspólnika do handlowej spółki osobowej, która jest właścicielem nieruchomości rolnej, Agencja działająca na rzecz SP będzie mogła złożyć oświadczenie o nabyciu tej nieruchomości za zapłatą równowartości pieniężnej. Przepisy te mają zapobiegać w przejmowaniu nieruchomości rolnych przez osoby, które nie są rolnikami, a stały się wspólnikami w spółkach osobowych. Minister Babalski przedstawił "mapę drogową" ustaw cząstkowych, które mają doprowadzić do uregulowania obrotu gruntami rolnymi i stworzenia ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego w Polsce. Drugą procedowaną ustawą będzie ustawa o dzierżawie rolniczej (rząd będzie korzystał także ze złożonego w zeszłej kadencji projektu ustawy o dzierżawie autorstwa Federacji). Zbigniew Babalski nakreślił zakres prac przy tworzeniu "Paktu dla rolnictwa", w którym będzie miejsce poświęcone byłym pracownikom PGR i konkretnej, znacznej pomocy finansowej (np. przyuczenie do konkretnego zawodu). Przekazał także informację o podejmowanych pracach resortu na forum Unii Europejskiej dot. zmniejszenia degresywności w dopłatach bezpośrednich, gdzie obowiązuje redukcja płatności o 100 proc. nadwyżki kwoty j.p.o.  ponad 150 tys. zł.

5 kwietnia porządkiem obrad sejmowej Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi była ustawa o wstrzymaniu sprzedaży nieruchomości Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa oraz o zmianie niektórych ustaw. W trakcie posiedzenia zgłoszono szereg poprawek. Federację reprezentował Waldemar Rolewski, wiceprezes zarządu.

1 kwietnia sejmowa Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi powołała podkomisję stałą do spraw utworzenia Urzędu Bezpieczeństwa Żywności. Przewodniczącą podkomisji została Dorota Niedziela (PO), która ustaliła harmonogram prac. W posiedzeniu uczestniczył przedstawiciel Federacji.


31 marca tematem posiedzenia sejmowej Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi była informacja ministrów: rolnictwa i rozwoju wsi oraz spraw zagranicznych w sprawie zasad obrotu artykułami rolno-spożywczymi między Polską a Ukrainą. W posiedzeniu uczestniczył przedstawiciel Federacji.

31 marca sejmowa Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi zajmowała się projektem ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych (druk nr 283). W posiedzeniu uczestniczył przedstawiciel Federacji.

30 marca porządkiem dziennym sejmowej Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi było drugie czytanie projektu ustawy o wstrzymaniu sprzedaży nieruchomości Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa oraz o zmianie niektórych innych ustaw (druki nr 293 i 363). W posiedzeniu uczestniczył Waldemar Rolewski, wiceprezes zarządu Federacji.

17 marca w Baczynie odbyło się walne zebranie sprawozdawcze Lubuskiego Związku Rolników, na którym podsumowano zakończenie roku 2015. Następnie odbyło się posiedzenie Lubuskiego Forum Rolniczego, na które przybyli goście z Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi w osobach Mariusza Drozdowskiego z Departamentu Gospodarki Ziemią i Roberta Fabiańskiego z Departamentu Finansów. Omawiano projekty ustaw: o wstrzymaniu sprzedaży nieruchomości rolnych Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa (druk sejmowy 239) i ustawę o ubezpieczeniu roślin i zwierząt gospodarskich.

17 marca tematem obrad KRiRW było rozpatrzenie rządowego projektu ustawy o wstrzymaniu sprzedaży nieruchomości Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa oraz o zmianie niektórych ustaw (druk 239). Komisja przyjęła poprawki zgłoszone przez Krzysztofa Ardanowskiego, wiceprzewodniczącego sejmowej Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Poprawki zgłoszone przez posłów z innych klubów parlamentarnych zostały odrzucone lub wpisane do protokołu jako poprawki mniejszości. Federację reprezentował Waldemar Rolewski, wiceprezes zarządu Federacji.

17 marca sejmowa Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi obradowała nad problemem egzekucji komorniczych. Wiceminister rolnictwa Rafał Romanowski oraz wiceminister sprawiedliwości Patryk Jaki złożyli obszerną informację nt. egzekucji komorniczych gospodarstw rolnych oraz prób rozwiązania problemu. W dyskusji zabierali głos rolnicy, którzy padli ofiarą fałszerstw ze strony firm, z którymi współpracowali. W posiedzeniu uczestniczył przedstawiciel Federacji.

16 marca w Opolu odbyło się sprawozdawczo-wyborcze walne zgromadzenie członków Opolskiego Związku Producentów Rolnych, w trakcie którego podsumowano działalność organizacji za 2015 r. Wybrano władze na kolejną kadencję. Prezesem pozostał Mariusz Olejnik, a wiceprezesem Andrzej Widawski. W drugiej części spotkania głos zabrali przedstawiciele opolskiego oddziału ANR, ARiRM oraz ARR.

15 marca w Warszawie w biurze zarządu Federacji Związków Pracodawców - Dzierżawców i Właścicieli Rolnych odbyło się posiedzenie zarządu, prezydium rady z udziałem prezesów związków regionalnych, w trakcie którego omówiono problemy bieżące dotyczące spraw organizacyjnych Federacji. Posiedzeniu przewodniczył prezes Leszek Dereziński.
Ustalono: 1) w III dekadzie maja 2016 r. odbędzie się w Warszawie Nadzwyczajny Zjazd Federacji; 2) 21-22 kwietnia odbędzie się dwudniowe seminarium nt. "Nowoczesna obora - wiesz co pijesz" Chodów-Łowicz, które jest realizowane w ramach zadania z Funduszu Promocji Mleka ARR; 3) wybrano związki, które będą realizować zadanie z Funduszu Promocji Zbóż i podjęto decyzję o potrzebie spotkania się członków Federacji z kierownictwem MRiRW oraz ANR.

11 marca w siedzibie Instytutu Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej odbyło się seminarium pt. "Przykład użycia podejścia J. M. Keynesa do opracowania prognozy długoterminowej dla rozwoju gospodarczego gospodarek świata". Wykład wygłosił prof. dr hab. Wojciech Józwiak. Uczestniczył w seminarium przedstawiciel Federacji.

10 marca porządek dzienny sejmowej Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi obejmował: 1) program odbudowy stanu pogłowia trzody chlewnej w Polsce, 2) plany i propozycje zmian dotyczących WPR oraz Polityki Spójności po 2020 r., 3) działania rządu dotyczące pomocy rolnikom w związku z problemem wymarzania ozimin. W posiedzeniu uczestniczył Waldemar Rolewski, wiceprezes zarządu Federacji.

9 marca w Polednie (woj. kujawsko-pomorskie) Związek Pracodawców - Dzierżawców i Właścicieli Rolnych w Bydgoszczy zorganizował walne zebranie członków oraz seminarium. Prezes Roman Wiatrowski podsumował działalność związku w 2015 r. i przedstawił plany na obecny rok. W seminarium wzięli udział i wygłosili referaty: prezes zarządu Federacji Leszek Dereziński, dyrektor ANR OT w Bydgoszczy Grzegorz Smytry, dyrektor ARR w Bydgoszczy Wojciech Kędzia, przedstawiciele ARiMR w Toruniu oraz prezydent Sejmiku Gospodarczego Województwa Kujawsko-Pomorskiego Krzysztof Sikora. Istotnym problemem wśród wielu omawianych było wejście w życie i konsekwencje, jakie niesie ustawa o wstrzymaniu sprzedaży nieruchomości Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa oraz o zmianie niektórych ustaw (druk 293). Dyskusja toczyła się także na temat złej sytuacji na rynkach rolnych i projektu ustawy Prawo łowieckie.

9 marca sejmowa Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi po wyrażeniu zgody przez prezydium Sejmu podjęła uchwałę w sprawie powołania dr Marty Pietrzyk na stałego doradcę komisji. Komisja rozpatrzyła poprawki zgłoszone w czasie drugiego czytania do projektu ustawy o zmianie ustawy o płatnościach w ramach systemów wsparcia bezpośredniego oraz niektórych innych ustaw (druki 274 i 279).
W czasie drugiego czytania zgłoszono trzy poprawki. Komisja wniosła o ich odrzucenie. Sprawozdawcą został poseł Piotr Polak (PiS). W posiedzeniu uczestniczył przedstawiciel Federacji.

9 marca połączona Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa dwukrotnie spotkały się (rano i wieczorem), by rozpatrzyć poselski projekt o zmianie ustawy Prawo łowieckie (druk 219).
Projekt wprowadza nowe zasady szacowania szkód łowieckich i wypłaty odszkodowań. Projekt przewiduje, że do wynagradzania szkód wyrządzonych w uprawach i płodach rolnych przez dziki, łosie, jelenie, daniele i sarny oraz przy wykonywaniu polowania jest obowiązany, działający w imieniu Skarbu Państwa, wojewoda właściwy ze względu na miejsce wystąpienia tych szkód. W celu zapewnienia finansowania powstałych szkód łowieckich projekt przewiduje utworzenie Funduszu Odszkodowawczego, którego dysponentem będzie wojewoda. Środki gromadzone w Funduszu mają pochodzić z rocznych składek, ustalanych przez wojewodę i wnoszonych przez zarządców lub dzierżawców obwodów łowieckich.
W posiedzeniu uczestniczyli: Mariusz Olejnik, wiceprzewodniczący rady Federacji i Tadeusz Mochalski, członek zarządu Dolnośląskiego Związku Dzierżawców i Właścicieli Nieruchomości Rolnych we Wrocławiu.

9 marca porządkiem obrad senackiej Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi było rozpatrzenie ustawy o zmianie ustawy o płatnościach w ramach systemów wsparcia bezpośredniego oraz niektórych innych ustaw. Ustawa ustanawia regulację, zgodnie z którą do uzyskania płatności bezpośrednich do działek rolnych wchodzących w skład Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa konieczne będzie posiadanie tytułu prawnego do danego gruntu. Ustawa została przyjęta bez dodatkowych poprawek. W posiedzeniu uczestniczył Waldemar Rolewski, wiceprezes zarządu Federacji.

8 marca senacka Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi rozpatrywała druk sejmowy 293 dotyczący wstrzymania na 5 lat sprzedaży nieruchomości rolnych Zasobu Własności Rolnej SP. Ogólne informacje dotyczące projektu ustawy przedstawił wiceminister Zbigniew Babalski. W trakcie dyskusji zadawane były pytania zarówno ze strony senatorów, jak i przedstawicieli organizacji rolniczych. Prezesi Waldemar Rolewski i Mariusz Olejnik poruszyli takie problemy, jak dalszy byt dzierżaw i związane z tym zatrudnienie pracowników (najczęściej pracowników po byłych PGR) w spółkach prawa handlowego, dalsze funkcjonowanie grup producentów rolnych, a także temat spółek prawa handlowego, które z różnych przyczyn (np. spłata zaciągniętego kredytu) nie mogły wyłączyć 30 proc. ziemi. Na większość pytań odpowiadał wiceminister Zbigniew Babalski i zastępca dyrektora Departamentu Gospodarki Ziemią MRiRW Zbigniew Abramowicz.

8 marca w gmachu Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi odbyła się konferencja prasowa ministra Krzysztofa Jurgiela i prezesa ANR Waldemara Humięckiego nt. nadużyć w państwowych stadninach koni arabskich czystej krwi. Minister Krzysztof Jurgiel poinformował zebranych o złożonym do prokuratury doniesieniu o możliwości popełnienia przestępstwa przez zarządzających stadninami w Janowie Podlaskim i Michałowie. W konferencji uczestniczył Mariusz Olejnik, wiceprzewodniczący rady Federacji.

5-6 marca w Lublinie odbyła się dziewiąta edycja Targów Rolniczych AGRO-PARK. Targi to największe spotkanie dla sektora rolniczego w Polsce południowo-wschodniej. Marzec to idealny termin (u progu rozpoczęcia prac polowych), by zaprezentować nowości na rynku maszyn, innowacyjny sprzęt rolniczy na obecny sezon. Federację, która sprawowała patronat branżowy nad imprezą, reprezentował Szymon Kuczyński, prezes Związku Pracodawców Rolnych w Lublinie.

3 marca w Baniewicach (woj. zachodniopomorskie) odbyło się spotkanie Związku Przedsiębiorców i Pracodawców Rolnych w Szczecinie. Pierwsza część spotkania to sprawy organizacyjne: sprawozdanie prezesa Feliksa Skotnickiego z działalności związku za 2015 r., sprawozdanie przewodniczącego komisji rewizyjnej z kontroli działalności za 2015  r., podjęcie uchwał o zatwierdzeniu sprawozdań i udzielenia zarządowi związku absolutorium za 2015 r. Druga część posiedzenia to wystąpienia dyrektorów poszczególnych agencji. Zastępca dyrektora ARR Włodzimierz Różański referował finansowanie rolnictwa w nowej perspektywie, Jerzy Zywotko - dyrektor ARiMR - przedstawił sprawy płatności bezpośrednich i PROW 2014-2020, a Jan Białkowski - dyrektor ANR - ustawowe zmiany dotyczące dzierżaw i sprzedaży nieruchomości rolnych. Prezes Federacji Leszek Dereziński omówił aktualną sytuację dotyczącą dzierżaw i funkcjonowania towarowych gospodarstw rolnych zorganizowanych na bazie majątku ANR.


26 lutego w siedzibie Agencji Nieruchomości Rolnych odbyło się posiedzenie Rady Społecznej ANR. Omawiano uwzględnienie w tworzonych obecnie przepisach prawnych miejsca dla problemów dotyczących działalności w rolnictwie spółek prawa handlowego i spółek pracowniczych oraz zapewnienie im możliwości rozwoju. Tworzone przepisy dają szerokie prawa tylko rolnikom indywidualnym i gospodarstwom rodzinnym. Zajęto się też kwestą umożliwienia zakupu przez spółki - w tym spółki pracownicze - gruntów, dla których wcześniej uruchomione były procedury sprzedaży w związku z wyłączeniami tzw.
30 proc. użytków rolnych. Kolejną sprawą był problem zagwarantowania w formie przepisu prawa możliwości przedłużania dzierżaw. Dzierżawcom nieruchomości rolnych SP należy stworzyć perspektywy na najbliższe lata, a w szczególności szanse na przedłużanie długoterminowych umów dzierżawy. Aktualnie widać tylko deklarowaną wolę rozwiązania tego problemu, brak natomiast potwierdzenia tej woli w formie odpowiednich przepisów. Omówiono określenie stanowiska ANR dotyczącego potrzeby uchwalenia ustawy o dzierżawie rolniczej i temat ułatwień w zakresie likwidacji przestarzałych, niefunkcjonalnych, starych i w dużym stopniu zużytych obiektów budowlanych oraz uproszczenia procedur z tym związanych. Podjęto też kwestię problemów środowisk byłych pracowników PGR i wypracowania propozycji w zakresie pomocy dla nich. W posiedzeniu uczestniczył Leszek Dereziński, prezes zarządu Federacji.

25 lutego sejmowa Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi omawiała temat gospodarki wodnej w rolnictwie. Wygłoszone zostały następujące referaty: "Dylemat gospodarki wodnej" - mgr inż. Jerzy Iwański;  "Stan i wykorzystanie zasobów wód podziemnych" - prof. dr hab. Andrzej Sadurski; "Skutki dotychczasowego administrowania rzekami istotnymi dla regulowania stosunków wodnych w rolnictwie" - dr Przemysław Nawrocki. W posiedzeniu uczestniczył przedstawiciel Federacji.

24 lutego odbyły się dwa posiedzenia sejmowej Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Tematem pierwszego posiedzenia było pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o systemie identyfikacji i rejestracji zwierząt.
Porządek drugiego posiedzenia obejmował informację resortu rolnictwa na temat aktualnie prowadzonych prac w resorcie, w tym analizę rynków rolniczych w kraju i sytuację finansowo-produkcyjną oraz zdrowotną w produkcji roślinnej i zwierzęcej. Kolejnym punktem była informacja MRiRW na temat bezpieczeństwa żywności, problemów znakowania żywności, krajowych systemów jakości żywności i kontroli jakości importowanych produktów spożywczych i regulacji prawnych oraz temat wytwarzania, ochrony i promocji żywności w świetle przepisów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE z 25 października 2011 r.
W posiedzeniach uczestniczył Waldemar Rolewski, wiceprezes Zarządu Federacji.

23 lutego w Warszawie zorganizowano debatę w sprawie programu "Cele i zadania do realizacji w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi w latach 2015-2019". W posiedzeniu uczestniczył minister Krzysztof Jurgiel. Federację reprezentował prezes Leszek Dereziński.

22 lutego w siedzibie Przedsiębiorstwa Rolnego AGROMLEK w Gniechowicach koło Wrocławia odbyło się spotkanie przedstawicieli czterech związków regionalnych z woj. lubuskiego, dolnośląskiego, opolskiego i śląskiego. W spotkaniu uczestniczył Leszek Dereziński, prezes zarządu Federacji.

19-21 lutego w Łodzi odbyły się XVI Międzynarodowe Targi Ferma Bydła i XIX Międzynarodowe Targi Ferma Świń i Drobiu. W trakcie targów miało miejsce między innymi Forum Hodowli Bydła - Produkcji Mleka i Żywca Wołowego, Forum Hodowli Trzody Chlewnej i Forum Hodowli Drobiu. W imprezie uczestniczyli: Zygmunt Jodko, prezes Lubuskiego Związku Rolników i jednocześnie wiceprezes zarządu Federacji, oraz Waldemar Dobrowolski, członek rady Federacji oraz prezes Związku Pracodawców Rolnych w Łodzi.
Przy okazji targów odbyło się spotkanie Federacji Związków Pracodawców - Dzierżawców i Właścicieli Rolnych, PZHIPBM oraz PZPBM.
W ramach umowy o tworzeniu "Strategii Rozwoju Produkcji i Hodowli Bydła Mięsnego" omówiono sytuację na rynku wołowiny w Polsce. Rozmawiano o możliwości wsparcia dla producentów bydła mlecznego, którzy chcą przekwalifikowania na produkcję bydła mięsnego, oraz o zwiększeniu wsparcia z PROW dla producentów bydła mięsnego.
Ważną sprawą była umowa UE o wolnym handlu ze Stanami Zjednoczonymi TTIP. Rozmawiano o tym, jakie zagrożenia i jakie korzyści niesie dla producentów bydła mięsnego i mlecznego.
Uzgodniono zasady dalszej współpracy i wspólne występowanie w procesach legislacyjnych dotyczących hodowli i produkcji żywca wołowego. Federację w spotkaniu reprezentowali Zygmunt Jodko i Waldemar Dobrowolski.

16 lutego porządkiem obrad senackiej Komisji Rolnictwa i Rozwoju  było rozpatrzenie wskazanych przez prezesa NIK wniosków dotyczących wyników kontroli NIK, "Agrochemiczna obsługa rolnictwa". Wnioski - zarówno NIK jak i Biura Legislacyjnego Kancelarii Senatu - jednoznacznie mówiły, że odsetek rolników korzystających z badania gleby przez stacje chemiczno-rolnicze jest zbyt niski (drogie usługi) i współdziałanie 17 stacji chemiczno-rolniczych z ODR jest niewystarczające. Drugim punktem posiedzenia było zatwierdzenie przez senatorów projektu planu pracy komisji. W posiedzeniu uczestniczył wiceprezes Federacji Waldemar Rolewski.

15 lutego w Brukseli odbyło się posiedzenie Komitetu Dialogu Społecznego COPA-CEOPA. Poświęcone ono było walce z pracą na czarno i nielegalnym zatrudnieniem w Unii Europejskiej. W spotkaniu uczestniczył Waldemar Rolewski, wiceprezes zarządu Federacji.

12 lutego w siedzibie Instytutu Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej - PIB odbyło się seminarium pt. "Polskie gospodarstwa rolne, ważniejsze problemy przed jakimi stoją i wstępna propozycja sposobu ich rozwiązywania". Referat wygłosił prof. dr hab. Wojciech Józwiak, który w końcowych wnioskach określił, że przyszłość, jaka się rysuje, może zmienić  warunki gospodarowania. Profesor wymienił takie czynniki, jak kondycję Unii Europejskiej  (wspólna waluta nie zdała egzaminu, napływ imigrantów); nasilone występowanie zjawisk ekstremalnych (powodzie, huragany i dokuczliwe susze); problemy społeczne (niedobór zasobów pracy - starzenie się społeczeństwa);  pogarszający się bilans wodny gleb, zwiększenie retencji (zatrzymania spływu okresowego nadmiaru wód opadowych poprzez ich magazynowanie). Podkreślono  konieczność  wprowadzenia obligatoryjnego ubezpieczenia upraw przed stratami wynikającymi z ekstremalnych wydarzeń pogodowych i celowość  zapewnienia korzystnych warunków dostępu do dopłat służących rozwijaniu chowu trzody chlewnej na odpowiednio dużą skalę w gospodarstwach z glebami jakości poniżej średniej. W seminarium uczestniczył przedstawiciel Federacji.

10 lutego na kolejnym posiedzeniu sejmowa Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi przystąpiła do rozpatrywania poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o bezpieczeństwie żywności i żywienia oraz niektórych innych ustaw.
Projekt dotyczy doprecyzowania kwestii podziału kompetencji między Państwową Inspekcją Sanitarną a Inspekcją Weterynaryjną poprzez wskazanie Inspekcji Weterynaryjnej jako organu urzędowej kontroli żywności właściwego do sprawowania nadzoru w zakresie bezpieczeństwa żywności nad zakładami handlu detalicznego prowadzonymi przez rolników, którzy przetwarzają produkty pochodzenia zwierzęcego w celu sprzedaży. Komisja powołała podkomisję nadzwyczajną, której przewodniczącym została poseł Dorota Niedziela (PO). Komisja powołała też podkomisję stałą do spraw wykorzystania zasobów energetycznych obszarów wiejskich, której przewodniczącym został poseł Jan Krzysztof Ardanowski (PiS). W posiedzeniu uczestniczył wiceminister rolnictwa Jacek Bogucki.

10 lutego w Sejmie odbyły się dwa posiedzenia Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Pierwsze dotyczyło sprawy harmonogramu wdrażania PROW na lata 2014-2020. Informację przedstawił sekretarz stanu w MRiRW - Jacek Bogucki, który zapewnił, że harmonogram naboru wniosków w ramach PROW w znacznej części jest już gotowy i są zaplanowane konkretne terminy uruchomienia określonych instrumentów. Komisja zapoznała się z informacją prezesa ARiMR o zmianach wprowadzonych w Agencji w celu zwiększenia jej efektywności.

9 lutego sejmowa Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi zajęła się przemysłem tytoniowym w Polsce. Wysłuchano informacji ministra rolnictwa na temat wprowadzenia instrumentów wsparcia dla produkcji tytoniu ze środków krajowych w ramach PROW 2014-2020 oraz ochrony interesów polskich producentów tytoniu.

9 lutego senacka Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi zajęła się ustawą budżetową na 2016 rok w częściach właściwych przedmiotowemu zakresowi działania komisji: rolnictwo, rozwój wsi, rynki rolne, rybołówstwo, KRUS, rezerwy celowe, budżety wojewodów ogółem, a także plany finansowe: ARiMR, ANR oraz ARR wraz z planem finansowym Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa. W posiedzeniu uczestniczył przedstawiciel Federacji.

5 lutego w Warszawie odbyła się Gala Finałowa XXII edycji Ogólnopolskiego Konkursu "Rolnik - Farmer Roku", podczas której zostały wręczone laureatom Złote Jabłka. Na uroczystości pojawił się między innymi minister rolnictwa i prezes ANR. Federację reprezentował prezes Leszek Dereziński, a także prezesi związków regionalnych: Władysław Butor i Paweł Wachowiak.

4 lutego w gmachu Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi odbyła się konferencja w sprawie uzgodnień dotyczących projektu ustawy o zmianie ustawy o ubezpieczeniach upraw rolnych i zwierząt gospodarskich. Mimo kilkugodzinnego posiedzenia, nie osiągnięto porozumienia. Przedstawiciele zakładów ubezpieczeniowych nie chcą sztywnych ram. Uważają, że górna granica ubezpieczenia powinna być uwolniona.
Ustalono, że szefowi resortu rolnictwa zostaną przedstawione postulaty firm ubezpieczeniowych i wtedy zostanie uzgodniony dalszy tok działania. W konferencji uczestniczył Leszek Dereziński, prezes zarządu Federacji.

3 lutego w Senacie odbyła się konferencja pt. "Co dalej z doradztwem rolniczym w Polsce?", którą zorganizowała senacka Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Otwarcia konferencji dokonał  przewodniczący - senator Jerzy Chróścikowski (PiS), który zaznaczył, że już po raz trzeci komisja obraduje na ten temat.
Celem konferencji było znalezienie odpowiedzi na pytanie, jakich zmian w funkcjonowaniu doradztwa należy dokonać, aby zadania, związane m.in. z upowszechnianiem innowacyjności w rolnictwie, wykonywane były efektywnie.
Wiceminister rolnictwa Ryszard Zarudzki poinformował o planowanych przez resort zmianach dotyczących systemu doradztwa rolniczego. Przygotowywane projekty nowelizacji ustawy o jednostkach doradztwa rolniczego przewidują m.in. zmianę podległości ośrodków doradztwa rolniczego. Według nowych założeń podlegałyby one ministrowi rolnictwa, a nie - jak obecnie - marszałkom województw.


29 stycznia w Warszawie w siedzibie IERiGZ odbyło się seminarium "Zmienność cen unijnych na rynkach rolnych", które referował mgr Cezary Klimkowski. W seminarium uczestniczył przedstawiciel Federacji.

29 stycznia w Warszawie w siedzibie Instytutu Biotechnologii Przemysłu Rolno-Spożywczego odbyło się posiedzenie krajowej Rady Klasyfikacji Tusz Zwierząt Rzeźnych. Tematem spotkania było wystosowanie wspólnego stanowiska rady odnośnie braku możliwości przeprowadzenia egzaminów na rzeczoznawcę tusz wieprzowych i wołowych w systemie EUROP. W posiedzeniu wzięli udział: Zygmunt Jodko, wiceprezes zarządu Federacji i Aleksander Dargiewicz, dyrektor Biura Krajowego Związku Producentów Trzody Chlewnej.

28 stycznia w siedzibie Krajowej Rady Izb Rolniczych odbyło się spotkanie uzgodnieniowe nt. dofinansowania kosztów związanych z uczestnictwem izb rolniczych, związków zawodowych rolników indywidualnych, społeczno-zawodowych organizacji rolników, Krajowej Rady Spółdzielczej oraz stowarzyszeń zrzeszających młodych rolników w ponadnarodowych organizacjach rolniczych reprezentujących interesy zawodowe rolników indywidualnych wobec instytucji UE na 2016 r. Z ramienia Federacji w spotkaniu uczestniczył wiceprezes Waldemar Rolewski.

27 stycznia senacka Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi wysłuchała przedstawicieli resortu rolnictwa nt. harmonogramu wdrażania PROW w latach 2014-2020 i stanu realizacji płatności bezpośrednich. W posiedzeniu uczestniczył prezes Leszek Dereziński.

27 stycznia porządek posiedzenia sejmowej Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi obejmował m.in. informację resortu rolnictwa nt. "Ulepszania krajowych źródeł białka roślinnego, ich produkcji, systemu obrotu i wykorzystania w paszach" oraz "Zwiększenia wykorzystania krajowego białka paszowego dla produkcji wysokiej jakości produktów zwierzęcych w warunków zrównoważonego rozwoju". W posiedzeniu uczestniczył Waldemar Rolewski, wiceprezes zarządu Federacji.

21-24 stycznia w Poznaniu odbywały się Międzynarodowe Targi Rolnicze Polagra-Premiery. Na wcześniejszą prośbę prezesa zarządu MTP, Federacja wyraziła zgodę na objęcie patronatem branżowym Polagra-Premiery 2016.
Na tegorocznych targach zostały zaprezentowane prawdziwe hity sprzedażowe na kolejny sezon. Pokazane zostały najbardziej nowoczesne maszyny i urządzenia rolnicze wykorzystywane do transportu, uprawy gleby, nawożenia, zraszania, ochrony i pielęgnacji roślin, siewu, sadzenia, zbioru płodów rolnych, narzędzi ręcznych, części zamiennych czy urządzeń wykorzystywanych do naprawy oraz konserwacji sprzętu rolniczego. W targach uczestniczył Leszek Dereziński, prezes zarządu, a także wielu prezesów spółek i przedsiębiorców należących do Federacji.

21 stycznia w gmachu resortu rolnictwa odbyła się konferencja prasowa podsekretarza stanu w MRiRW Ryszarda Zarudzkiego nt. realizacji płatności bezpośrednich za 2015 rok.
Łącznie na koniec grudnia 2015 r. wypłacono 2,933 mld zł, co stanowi ok. 20,24 proc. całkowitej koperty finansowej na płatności bezpośrednie za 2015 r. wynoszącej ok. 14,49 mld zł.
Ostatnia wypłata nastąpi w czerwcu 2016 r. Przyczyną takiej sytuacji jest niedostateczny nadzór w ARiMR nad zamówieniem i prawidłowością wykonania systemu informatycznego przez wykonawcę. W konferencji prasowej uczestniczył przedstawiciel Federacji.

20 stycznia w MRiRW odbyła się konferencja uzgodnieniowa w sprawie projektu rozporządzenia ministra rolnictwa dotyczącego określenia wysokości limitów środków dostępnych w ramach schematów pomocy technicznej PROW na lata 2014-2020. Konferencję prowadził Ryszard Zarudzki, podsekretarz stanu w MRiRW. Dla 40 podmiotów samorządowych i ODR-ów, oprócz zmian technicznych, zmieniono metodę wyliczania limitów dostępnych środków PT dla samorządów województw. Zrezygnowano także z wyodrębnienia w ramach środków przewidzianych dla ARiMR puli związanej z wdrażaniem działań na PROW w latach 2014-2020. W konferencji uczestniczył przedstawiciel Federacji

19 stycznia członkowie Federacji spotkali się w gmachu resortu rolnictwa z dyrektorem Departamentu Gospodarki Ziemią MRiRW - Zbigniewem Abramowiczem, jego zastępcą Piotrem Dyjakiem i Leszkiem Żywno.
Dyrektor Abramowicz przedstawił ogólny zarys projektu ustawy o wstrzymaniu na 5 lat sprzedaży państwowej ziemi.
Podkreślił, że projekt dokonuje także zmian w innych ustawach, a więc w Kodeksie cywilnym, ustawie o księgach wieczystych i hipotece, Prawie geodezyjnym i kartograficznym, ustawie o  gospodarowaniu  nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa z 19 października 1991 r. Odnosi się także do ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego z dnia 11 kwietnia 2003 r.
Na wszystkie pytania zadawane przez przedstawicieli Federacji Zbigniew Abramowicz odpowiadał w sposób przystępny i wyczerpujący. Podkreślił, że uwagi muszą być przesłane do 25 stycznia, bowiem jest jeszcze długa droga legislacyjna przed wejściem w życie tej ustawy.

15 stycznia w Instytucie Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej odbyło się seminarium nt. "Organizacja i efektywność polskich gospodarstw specjalizujących się w uprawach polowych na tle gospodarstw wybranych krajów UE".
Referat wygłosili prof. dr hab. Wojciech Ziętara i dr inż. Marek Zieliński. Wnioski z konferencji były następujące: 1) nasilający się w ostatnich kilkunastu latach wzrost udziału gospodarstw specjalizujących się w uprawie zbóż, oleistych i wysokobiałkowych przy jednoczesnym spadku udziału gospodarstw z różnymi uprawami należy ocenić negatywnie ze względu na zagrożenie bilansu substancji organicznej w glebie; 2) powierzchnia użytków rolnych w badanych gospodarstwach roślinnych była ściśle skorelowana z ich wielkością ekonomiczną. Podobnie jest w przypadku gruntów dzierżawionych, których udział również zwiększał się wraz ze wzrostem wielkości gospodarstw; 3) nakłady pracy w przeliczeniu na 100 ha UR zmniejszały się wraz ze zwiększaniem wielkości ekonomicznej gospodarstw; 4) koszty czynników zewnętrznych (pracy najemnej, czynszu i odsetek) w przeliczeniu na 1 ha UR zwiększały się w miarę wzrostu wielkości ekonomicznej gospodarstw.

14 stycznia porządkiem dziennym sejmowej Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi były trzy punkty: 1) rozpatrzenie projektu planu pracy komisji na okres od 1 stycznia do 31 stycznia 2016 r. Plan pracy przyjęto jednogłośnie; 2) zapoznanie się z informacją Instytutu Technologiczno-Przyrodniczego "Rolnictwo i obszary wiejskie a ochrona klimatu". Dyrektor instytutu - prof. Piotr Pasyniuk - omówił zagadnienia, którymi zajmuje się instytut oraz przedstawił propozycję stworzenia "Narodowego programu biosekwestracji węgla na obszarach wiejskich". Doradca dyrektora instytutu ds. rozwoju - Karol Teliga - przedstawił propozycję projektu nt. "Analiza istniejących źródeł energii odnawialnej". W trakcie dyskusji omawiano m.in. opłacalność instalacji odnawialnych źródeł energii, koszty inwestycyjne; 3) informacja ministra rolnictwa o pomocy finansowej dla producentów mleka i wieprzowiny. Komisja wysłuchała informacji w tej kwestii Jacka Boguckiego, sekretarza stanu i Mariana Borka, zastępcy dyrektora Departamentu Rynków Rolnych MRiRW.

12 stycznia miało miejsce spotkanie komitetu pilotażowego organizacji GEOPA-COPA z udziałem zarządu i eksperta pracującego nad zagadnieniem uelastycznienia zatrudnienia, prowadzącego do zmniejszenia pracy na czarno, zwłaszcza pracowników sezonowych przyjmowanych do pracy w rolnictwie. Ustalono, że w tym celu odbędą się dwa spotkania: 15 lutego i 18-20 maja br. W spotkaniu uczestniczył przedstawiciel Federacji.

12 stycznia senacka Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi wysłuchała informacji resortu rolnictwa nt. aktualnej sytuacji i podejmowanych działaniach na rynkach trzody chlewnej i mleka. Oprócz wielu zadań, które ma wykonać MRiRW w celu poprawienia sytuacji, przedstawiono także zadania elektronicznej platformy sprzedażowej, która będzie zapewniała skuteczną ekspozycję polskich producentów na rynku UE i światowym.
Dotychczasowy model indywidualnej sprzedaży realizowanej przez producentów oraz korzystanie z międzynarodowych pośredników nie wykorzystuje w pełni możliwości branży rolno-spożywczej. Uruchomienie platformy sprzedażowej stworzy szansę zmiany proporcji siły rynkowej pomiędzy producentami i przetwórcami z jednej strony a koncentrującym się popytem ze strony pośredników i sieci handlowych z drugiej strony. Stworzenie stabilnej platformy handlowej silnie ograniczy stosowanie agresywnych strategii rynkowych i cenowych wykorzystywanych przez stronę popytową. W perspektywie stworzenie takiej platformy może być szansą dla sektora wieprzowiny.
Innymi przedstawionymi elementami programu działań długofalowych były: poprawa efektywności wykorzystania funduszu promocji mięsa wieprzowego; zminimalizowanie skutków ASF dla producentów trzody chlewnej; usprawnienie Systemu Identyfikacji i Rejestracji Zwierząt; rozwój stad zarodowych oraz wsparcie zakupu materiału genetycznego; powiązanie wsparcia PROW z dofinansowaniem ze środków krajowych inwestycji towarzyszących, np. biogazowni z NFOSIGW; utworzenie funduszu stabilizacji dochodów dla hodowców trzody chlewnej.

12 stycznia w gmachu Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi odbyło się spotkanie ministra rolnictwa Krzysztofa Jurgiela, Zbigniewa Babalskiego - sekretarza stanu w MRiRW i Waldemara Humięckiego, prezesa Agencji Nieruchomości Rolnych z członkami Federacji. Prezes Leszek Dereziński po otwarciu posiedzenia skierował merytoryczne i ważne pytania: co nas czeka jako dzierżawców w najbliższej przyszłości, na co możemy liczyć i czego możemy się spodziewać? Dodał, że "nasze oczekiwanie" to wsparcie ze strony rządzących, współpraca, stabilizacja i partnerskie traktowanie.
Minister Babalski w pierwszych słowach odniósł się do zadanych pytań, stwierdzając, że w rolnictwie polskim jest miejsce dla wszystkich, dla małych - gospodarstw indywidualnych, gospodarstw rodzinnych, ale także i dużych towarowych gospodarstw rolnych.
Podkreślił, że członkowie Federacji będą równoprawnymi partnerami, którzy nie będą pomijani przy tworzeniu nowego prawa rolnego.
Później odbyła się dyskusja nt. nowego projektu ustawy o wstrzymaniu na 5 lat sprzedaży nieruchomości Zasobu Własności Rolnej SP oraz o zmianie niektórych innych ustaw z 8 stycznia 2016 r. Na pytania członków Federacji odpowiadali: Krzysztof Jurgiel, Zbigniew Babalski, Waldemar Humięcki oraz Piotr Dyjak, zastępca dyrektora Departamentu Gospodarki Ziemią w MRiRW.
Ustalono, że 19 stycznia odbędzie się spotkanie w sprawie konsultacji i wypracowania przez Federację uwag do ww. projektu ustawy.

5 stycznia sejmowa Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi rozpatrzyła i zaopiniowała rządowy projekt ustawy budżetowej na 2016 r. w zakresie dotyczącym rolnictwa. Upoważniono posła Jana Krzysztofa Ardanowskiego (PiS) do zaprezentowania powyższego stanowiska na posiedzeniu sejmowej Komisji Finansów Publicznych. Rządowy projekt ustawy budżetowej przedstawił Jacek Bogucki, sekretarz stanu w MRiRW. W posiedzeniu uczestniczył Leszek Dereziński, prezes zarządu Federacji.


Archiwum

:: 2017 ::

:: 2016 ::

:: 2015 ::

:: 2014 ::

:: 2013 ::

:: 2012 ::

:: 2011 ::

:: 2010 ::

:: 2009 ::

:: 2008 ::

:: 2007 ::

:: 2006 ::

:: 2005 ::

:: 2004 ::