O Federacji
Zadania
Władze
Statut
Zwiazki w terenie
Aktualnosci
Unia Europejska
Linki
Kontakt

 

AKTUALNOŚCI

2015

17 grudnia w Senacie odbyło się posiedzenie Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi, którego porządkiem obrad było: 1) rozpatrzenie ustawy o zmianie ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego - referowali Robert Telus, poseł sprawozdawca i Zbigniew Babalski, sekretarz stanu w ministerstwie rolnictwa i 2) rozpatrzenie ustawy o zmianie ustawy budżetowej na rok 2015 w częściach właściwych przedmiotowemu zakresowi działania komisji - referował Jacek Bogucki, sekretarz stanu w MRiRW. Na wniosek senatorów komisji został dodany punkt 3 posiedzenia nt. sytuacji na rynku wieprzowiny. Punkt dotyczący trzody chlewnej w Polsce referował także Jacek Boguski, sekretarz stanu w MRiRW.
W posiedzeniu uczestniczył Waldemar Rolewski, wiceprezes zarządu Federacji.

15 grudnia w Bydgoszczy odbyło się spotkanie członków Związku Pracodawców - Dzierżawców i Właścicieli Rolnych, w trakcie którego dyskutowano na temat problemów i spraw polskiego rolnictwa. Było ono połączone z opłatkiem. W spotkaniu uczestniczył prezes Leszek Dereziński.

12 grudnia w programie "Tydzień" (TVP1) wystąpił Jacek  Bogucki, sekretarz stanu w MRiRW i Leszek Dereziński, prezes zarządu Federacji. Obaj odpowiadali na pytania dotyczące problemu zakupu i dzierżawy ziemi.

11 grudnia w Sośnicowicach Władysław Butor, prezes Związku Dzierżawców Nieruchomości Rolnych w Gliwicach, spotkał się z członkami związku na uroczystym opłatkowym spotkaniu, w trakcie którego wyjaśniał wiele problemów nurtujących przedstawicieli wielkotowarowych gospodarstw rolnych.

11 grudnia w siedzibie spółki Al-Samer w Drawsku Pomorskim (woj. zachodniopomorskie) odbyło się spotkanie z członkami Stowarzyszenia Dzierżawców i Właścicieli Rolnych, w trakcie którego prezes zarządu Federacji Leszek Dereziński i Kazimierz Stoltman, prezes Stowarzyszenia Dzierżawców i Właścicieli Rolnych Województwa Zachodniopomorskiego, poinformowali zebranych członków o bieżących i najważniejszych problemach rolnictwa. Druga część była spotkaniem opłatkowym.

10 grudnia w Auli Kryształowej SGGW odbyła się 21. edycja Rankingu 300 najlepszych gospodarstw rolnych powstałych na Zasobie Własności Rolnej Skarbu Państwa. Ranking jest wspólną inicjatywą Agencji Nieruchomości Rolnej oraz Instytutu Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej. W uroczystości wziął udział między innymi prezes zarządu Federacji Leszek Dereziński oraz członkowie rady Federacji: Paweł Wachowiak oraz Mariusz Olejnik.

10 grudnia sejmowa Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi omawiała  problem ekspansji farm wiatrowych oraz wykorzystania potencjału energetycznego obszarów wiejskich. Uchwalono w tym obszarze dezyderat, który został skierowany do premier. Komisja zwróciła się o uregulowanie przepisów, które zabezpieczą interesy mieszkańców wsi wobec inwazji dużych wiatraków energetycznych. Potrzebne są odpowiednie przepisy, które umożliwią rozwój na tych terenach małych instalacji odnawialnych źródeł energii. Druga część obrad to informacja o aktualnych problemach związanych z przypadkami występowania afrykańskiego pomoru świń (ASF) w Polsce oraz o działaniach podejmowanych przez rząd w celu zminimalizowania negatywnych skutków wirusa dla producentów oraz eksporterów wieprzowiny.
W posiedzeniu uczestniczyli: Leszek Dereziński, prezes zarządu i Aleksander Dargiewicz z Krajowego Związku Producentów Trzody Chlewnej.

9 grudnia w siedzibie Gospodarstwa Rolnego w Błaszkach na zaproszenie prezesa Sylwestra Gajewskiego, członka Związku Pracodawców Rolnych w Łodzi, odbyło się wigilijne spotkanie związkowe. Podczas spotkania wystąpił między innymi Waldemar Dobrowolski, prezes Związku Pracodawców Rolnych, który omówił najważniejsze problemy rolnictwa, w tym te, które nurtują przedstawicieli towarowych gospodarstw rolnych.

9 grudnia porządkiem obrad sejmowej Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi były: 1) informacja Krzysztofa Jurgiela, ministra rolnictwa i rozwoju wsi, o zadaniach resortu w VIII kadencji Sejmu; 2) pierwsze czytanie poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego, które uzasadniał wiceprzewodniczący komisji Jan Krzysztof Ardanowski.

W punkcie 1: najważniejszymi zadaniami, które podejmować będzie ministerstwo będzie przede wszystkim: poprawa i stabilizacja warunków ekonomicznych polskiego rolnictwa, zachowanie jak największej liczby gospodarstw rodzinnych oraz zapewnienie im równych warunków konkurencji na jednolitym rynku, zwiększenie konkurencyjności gospodarki rolno-żywnościowej, zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich wpisanego w ramy gospodarki europejskiej. Najważniejszym jednak zadaniem resortu będzie wdrożenie ustawy o ukształtowaniu ustroju rolnego na kolejne 4 lata. Resort musi rozwiązać kwestie ubezpieczeń upraw i zwierząt hodowlanych. Kolejnym zadaniem jest doprowadzenie do stabilizacji rynków rolnych oraz usprawnienie procesów gospodarczych, co zapewnieni rolnikom odpowiednie dochody. Ten proces sprawi, że poprawi się poziom życia nie tylko rodzinom rolniczym, ale także wszystkim mieszkańcom obszarów wiejskich. Podejmowane będą starania, by przywrócone zostało wsparcie dla rolnictwa z budżetu państwa na poziomie 3 proc. PKB.

W punkcie 2: poseł Jan Krzysztof Ardanowski (PiS) przekazał, że projekt dotyczy przesunięcia terminu wejścia w życie ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego (ustawa PSL). Przesunięcie terminu pozwoli na lepsze przygotowanie nowej ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego. Posłem sprawozdawcą projektu ustawy został Robert Telus (PiS). W posiedzeniu uczestniczył Stanisław Kaśkiewicz, prezes AGRO-WARSZYN (woj. zachodniopomorskie) i przedstawiciel biura Federacji.

8 grudnia w Senacie odbyło się posiedzenie Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi dotyczące planowanych zamierzeń resortu. Spotkanie składało się z dwóch części: 1) cele i zadania do realizacji w MRiRW w latach 2015-2019 i 2) ocena polityki rolnej rządu PO-PSL w latach 2008-2015. Program prezentowany przez Krzysztofa Jurgiela składał się z pięciu obszarów: WPR i współpraca międzynarodowa, konkurencyjność rolnictwa i gospodarki żywnościowej; rozwój obszarów wiejskich oraz polityka społeczna, a także instytucje, administracja, programowanie i finansowanie.
W posiedzeniu uczestniczył przedstawiciel Federacji.

8 grudnia w MRiRW wiceminister Jacek Bogucki, główny lekarz weterynarii Marek Pirsztuk oraz Bogumiła Kasperowicz, dyrektor Departamentu Rynków Rolnych MRiRW spotkali się z przedstawicielami organizacji rolniczych i związkowych, reprezentantami ubojni i przetwórstwa działającymi w sektorze wieprzowiny.
Rozmowy skupiły się wokół takich problemów, jak zmowa cenowa, rosnąca popularność tuczu nakładczego i wysoka skala importu mięsa wieprzowego do Polski z Danii, Niemiec czy Hiszpanii. W spotkaniu uczestniczyli: Zygmunt Jodko, wiceprezes zarządu Federacji i Aleksander Dargiewicz, dyrektor biura Krajowego Związku Producentów Trzody Chlewnej.

4 grudnia w gmachu resortu rolnictwa odbyło się spotkanie ministra Krzysztofa Jurgiela z zarządem Federacji: Leszkiem Derezińskim, Waldemarem Rolewskim i Wojciechem Hołownią. W trakcie spotkania poruszono tematy ważne dla naszego środowiska, m.in. problem wstrzymania sprzedaży ziemi z Zasobu Skarbu Państwa, zmniejszenia stawki degresywności w dopłatach wsparcia bezpośredniego dla gospodarstw wielkotowarowych, powrót do prac nad projektem ustawy o dzierżawie rolniczej, a także przesunięcia wejścia w życie ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego. Minister Jurgiel przekazał, że powstaje w ministerstwie rolnictwa m.in. pakt dla wsi, w którym będzie program wsparcia dla obszarów po byłych PGR-ach. Zawarte w nim rozwiązania socjalne podnosić będą aktywność zawodową dawnych pracowników i ich rodzin.
Zarząd zwrócił się z prośbą do szefa resortu rolnictwa w sprawie uczestniczenia przedstawiciela Federacji w spotkaniach ministra z członkami sześciu organizacji rolniczych, współpracujących z COPA COGECA.

4 grudnia w siedzibie Agencji Nieruchomości Rolnych Waldemar Humięcki, p.o. prezesa ANR, spotkał się z Leszkiem Derezińskim, prezesem zarządu Federacji w celu omówienia spraw bieżących, które dotyczą dzierżawców i właścicieli rolnych oraz dalszej współpracy.

3 grudnia Wydział Nauk Ekonomicznych SGGW w Warszawie zorganizował siódmą z tego cyklu międzynarodową konferencję naukową "Ceny w sektorze rolno-żywnościowym i w jego otoczeniu". Omawiane były zjawiska zachodzące nie tylko na rynku polskim, ale i rynkach europejskich. Przemiany w gospodarkach żywnościowych w Polsce, UE i na innych kontynentach pokazywały wzajemne ich powiązania i zależności. Nadwyżki produkcji żywności oraz obawy spowodowane spowolnieniem gospodarczym w Chinach odbiły się na cenach żywności na światowych rynkach. Od piętnastu miesięcy spada tzw. indeks cen żywności FAO. Wskaźnik ten jest miarą miesięcznych zmian międzynarodowych cen koszyka towarów spożywczych. Wzrosty cen skupu zbóż będzie hamować wysoka podaż produktów zwierzęcych. Pogorszenie opłacalności produkcji trzody chlewnej, drobiu, bydła i mleka skłaniać będzie mniej efektywnych producentów do rozszerzenia produkcji pogłowia zwierząt. Spadki cen na świecie gwarantują to, że ceny w Polsce mimo mniejszych zbiorów nie będą znacznie rosły. W seminarium uczestniczył Waldemar Rolewski, wiceprezes zarządu Federacji.

2 grudnia sejmowa Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi debatowała nad problemem wzrostu  i rozwoju  polskich gospodarstw produkujących trzodę chlewną. Obecni na posiedzeniu eksperci branży trzodowej, rolnicy, posłowie i senatorowie alarmowali o rosnącej popularności zawierania umów pomiędzy rolnikami a przedsiębiorstwami zewnętrznymi na usługę chowu tuczu w systemie nakładczym. 
Na tucz usługowy decyduje się coraz więcej rolników, którzy musieli zrezygnować z różnych względów (najczęściej ekonomicznych) z własnej produkcji.  
W tym systemie nakładczym w polskich chlewniach tuczone są świnie z Danii, Holandii, Niemiec oraz z lokalnej produkcji prowadzonej w Polsce przez obce koncerny. Taka właśnie praktyka skutecznie wypiera z rynku krajową ofertę prosiąt, likwidując rodzimy materiał genetyczny. Sekretarz stanu w MRiRW Jacek Bogucki wyjaśnił, że pracy nakładczej nie wolno zabronić, ale musi być ona prowadzona zgodnie z prawem, tzn. rozliczana przez właściciela, a nie tego, kto wykonuje usługę. Potrzeba lepszego powiązania producentów trzody chlewnej z zakładami przetwórczymi. Należy odzyskać jak najszybciej dla polskich rolników nie tylko polskie rynki, ale także rynki eksportowe w UE i poza nią. Spore nadzieje na rozwój prosiąt rolnicy wiążą z PROW 2014-2020 (niestety, ze względu na wielkość ekonomiczną, towarowych gospodarstw rolnych to nie dotyczy).  
W posiedzeniu uczestniczył Aleksander Dargiewicz, dyrektor biura Krajowego Związku Producentów Trzody Chlewnej.


30 listopada w Warszawie w Szkole Głównej Handlowej odbyła  się międzynarodowa konferencja "Wpływ TTIP na  międzynarodową współpracę gospodarczą" z udziałem głównego negocjatora UE ds. TTIP. W trakcie spotkania zostały przedstawione wyniki badań skutków TTIP z punktu widzenia współpracy gospodarczej na świecie, stosunków gospodarczych UE z państwami trzecimi i między państwami członkowskimi oraz szanse, zagrożenia, a także sposoby ochrony interesów gospodarczych i społecznych w UE. W spotkaniu uczestniczył Waldemar Rolewski, wiceprezes zarządu Federacji.

26 listopada w Warszawie odbyło się II Forum Sektora Wołowiny pt. "Polska wołowina - wołowina z przyszłością. Inteligentny rozwój w polskim sektorze wołowiny".
Uczestnikami forum byli kluczowi przedstawiciele łańcucha produkcji: firmy z branży mięsnej, producenci rolni, przedstawiciele handlu, dostawcy produktów oraz usług dla przemysłu mięsnego, przedstawiciele świata nauki, przedstawiciele branżowych stowarzyszeń, rządowych agencji i ośrodków doradztwa rolniczego.
Pierwszą częścią  spotkania była sesja plenarna inauguracyjna - "Sektor wołowiny po reformie rynku mleka. Strategia Win Win w łańcuchu dostaw", a następnie odbyły się dwie sesje panelowe, każda podzielona na dwa równoległe bloki tematyczne.
Znalazły się tam najistotniejsze zagadnienia z zakresu: jakości mięsa wołowego, transferu wiedzy oraz innowacyjności w procesie produkcji, handlu, logistyki, marketingu, w tym również promocji wołowiny oraz współpracy w ramach łańcucha dostaw. Po zakończeniu forum odbyła się uroczysta kolacja z degustacją polskiej certyfikowanej wołowiny wysokiej jakości Quality Meat Program (QMP). W komitecie honorowym forum zasiedli przedstawiciele Federacji: Zygmunt Jodko, wiceprezes zarządu i prezes Lubuskiego Związku Rolników, a także Waldemar Dobrowolski, członek rady Federacji i prezes Związku Pracodawców Rolnych w Łodzi. Obydwaj prezesi są hodowcami bydła mięsnego i mlecznego.

26 listopada w Poznaniu zarząd Grupy Top Farms gościł wielu członków Federacji na konferencji "Rolnictwo i przetwórstwo spożywcze - perspektywy rozwoju 20 lat Grupy TopFarms". Konferencja składała się z kilku części naukowych: 1) współczesne rolnictwo Polska i świat; 2) kontekst strategiczny rozwoju przedsiębiorstw po przemianach ustrojowych w Polsce; 3) czy polskie firmy z sektora rolno-spożywczego mogą zbudować silną pozycję w skali Europy i świata? Na jakie produkty stawiać, w czym się specjalizować? Końcowym akcentem obchodów 20-lecia firmy Top Farms był jubileuszowy bankiet.

20 listopada w Karpaczu Dolnośląski Związek Dzierżawców i Właścicieli Nieruchomości Rolnych zorganizował obrady XXVI Sprawozdawczo-Wyborczego Walnego Zjazdu. Na kolejną 2-letnią kadencję prezesem został wybrany Mirosław Kaszkur. W skład zarządu weszli: Tadeusz Mochalski, Stefan Kukuczko, Marek Baryłko, Romuald Jankowski (wiceprezes), Krzysztof Jachimowski oraz Andrzej Chmielewski.

19 listopada w Warszawie odbyła się III edycja konferencji "Narodowe wyzwania w rolnictwie na Narodowym" skierowana do producentów rolnych. Podczas spotkania dyskutowano nad przyszłością polskiego rolnictwa w sytuacji dużych wahań cen oraz niestabilności krajowych i zagranicznych rynków rolnych. Jednym z kluczowych tematów poruszonych podczas konferencji były zagadnienia dotyczące agrotechniki (nawożenia roślin w warunkach nowych regulacji prawnych czy też długotrwałych niedoborów wody w glebie). W konferencji uczestniczyli między innymi: Mariusz Olejnik, wiceprzewodniczący rady Federacji, Andrzej Widawski, członek Opolskiego Związku Producentów Rolnych oraz Waldemar Dobrowolski, prezes Związku Pracodawców Rolnych w Łodzi.

3 listopada w gmachu resortu rolnictwa odbyło się spotkanie zespołu ds. upraw polowych. Podczas spotkania omówiono sytuację na krajowym i unijnym rynku zbóż oraz kierunki zmian prawodawstwa krajowego w świetle Wspólnej Polityki Rolnej. Stanowisko Polski dotyczyło m.in. rozporządzeń wykonawczych i delegowanych Komisji Europejskiej dotyczących interwencji rynkowych i dopłat do prywatnego przechowywania i brzmiało następująco: 1) Polska wnioskowała o naliczanie dodatku 2,5 euro/t za zwiększoną zawartość białka w pszenicy zwyczajnej w  odniesieniu do każdego dodatkowego procenta białka powyżej 12 proc. Zachęcić  to miało producentów zbóż do podnoszenia jakości pszenicy; 2) z uwagi na zapewnienie szerokiego dostępu do mechanizmu interwencji, rejestracja dla celów podatku VAT podmiotów działających w sektorze zbóż, które chcą uczestniczyć w mechanizmie interwencji, nie powinna być obowiązkowa.
Komisja Europejska uwzględniła uwagę zgłaszaną przez Polskę i 28 października br. poinformowała o pozostawieniu dotychczasowego maksymalnego poziomu wilgotności zbóż kwalifikujących się do interwencji - 14,5 proc. W spotkaniu uczestniczył prezes zarządu Leszek Dereziński.


30 października w siedzibie Instytutu Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej PIB odbyło się seminarium pt. "Przyszłość rolnictwa na Ukrainie". Referat wygłosił dr Wojciech Olejniczak. Ukraina ma ogromne możliwości rozwoju produkcji rolnej. Wynika to przede wszystkim z korzystnych dla rolnictwa warunków naturalnych takich jak urodzajne gleby (czarnoziemy) oraz na większości terytorium panuje korzystny klimat dla rozwoju roślin.  Mimo zamieszania w ukraińskiej polityce, mimo aneksji, dla amerykańskich  firm takich jak Cargill. Chevron, Monsanto Ukraina  to zyskowna kopalnia złota. Cargill jest tam już  od ponad 20 lat, inwestując w elewatory zbożowe. Stał się także wiodącym producentem paszy. Chiny wydzierżawiły od Ukrainy 3 mln ha ziemi na 50 lat, by produkować i wysyłać żywność do swojego kraju. Bardzo  słusznym  jest powiedzenie, że Ukraina to "Spichlerz zbożowy przyszłości" dzisiaj dla Europy, a wcześniej dla Rosji.

29 października odbyło się kolejne posiedzenie zarządu Związku Pracodawców - Dzierżawców i Właścicieli Rolnych w Bydgoszczy. W spotkaniu uczestniczyli między innymi przedstawiciel ANR OT w Bydgoszczy oraz przedstawiciel ProsumentKlaster Odnawialnych Źródeł Energii z Włocławka (inicjatorem powstania ProsumentKlastra OZE była Kujawska Inicjatywa Gospodarcza). W trakcie zarządu omawiano kwestie rozwiązań wynikających z nowej ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego, a także trudnej sytuacji gospodarstw dotkniętych klęską suszy. Ustalono, że w listopadzie odbędzie się wizyta studyjna w słodowni Global Malteurop Polska w Gdańsku. Podczas posiedzenia wyrażono także zadowolenie z wyboru na senatora Józefa Łyczaka, długoletniego członka Związku i członka Komisji Rewizyjnej. Łyczak ze świetnym wynikiem 40 tys. głosów został po raz drugi senatorem. Zasiądzie w senackiej Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

21 października w Warszawie mBank, EIG  Euro Incest Group oraz "Rzeczpospolita" zorganizowały seminarium "Szanse i możliwości rozwoju sektora przetwórstwa produktów rolnych z udziałem środków PROW 2014-2010". Seminarium podzielono na 5 modułów: 1) Ryzyko prowadzenia działalności gospodarczej w Polsce; 2) Wpływ zmian Wspólnej Polityki Rolnej na bazę surowcową dla przemysłu spożywczego; 3) Zasady i kierunki zmian w finansowaniu inwestycji w ramach 2014-2020; 4) Rola firmy doradczej/dobre praktyki w finansowaniu projektów współfinansowanych ze środków unijnych; 5) Montaże finansowe dla projektów z udziałem środków unijnych. W Seminarium wziął udział przedstawiciel Federacji.

15-16 października w Turznie koło Torunia Związek Pracodawców - Dzierżawców i Właścicieli Rolnych oraz European Landowners Organization (Europejska Organizacja Właścicieli Ziemskich) zorganizowały
II edycję Europejskiego Kongresu Menadżerów Agrobiznesu. Kongres został podzielony na 5 modułów: innowacyjność w rolnictwie - Europejskie Partnerstwo na Rzecz Innowacji Sprzyjającej (EIP), zrównoważony rozwój sektora rolno-spożywczego - wyzwania globalne, wyzwania dla rolnictwa i sektora rolno-spożywczego i fundusze zewnętrzne dla sektora agrobiznesu 2014-2020. W trakcie trwania Kongresu podpisane zostało porozumienie o współpracy pomiędzy Związkiem Pracodawców - Dzierżawców i Właścicieli Rolnych w Bydgoszczy a Kujawsko-Pomorską Agencją Innowacyjności. Głównym celem  tego wydarzenia było pokazanie i stworzenie  możliwości  współpracy i transferu wiedzy i innowacji na rzecz rozwoju sektora rolno-spożywczego. Zostały poruszone m.in. takie problemy jak: wyzwania dla rolnictwa do  2020 r. - a regulacje unijne, innowacyjne rozwiązania w zakresie odnawialnych źródeł energii, transfer wiedzy i innowacji w rolnictwie oraz konsolidacja producentów rolnych w latach 2015-2020, efektywność funkcjonowania i konkurencyjności wielkotowarowych przedsiębiorstw rolnych, rolnictwo bezpieczne i zrównoważone. W komitecie honorowym Kongresu zasiadali: Leszek Dereziński, prezes zarządu i Roman Wiatrowski, prezes Związku Pracodawców - Dzierżawców i Właścicieli Rolnych, a jednocześnie wiceprzewodniczący rady Federacji. W Turzynie byli obecni także: Mariusz Olejnik, prezes Opolskiego Związku Producentów Rolnych i wiceprzewodniczący rady Federacji, a także członek rady Federacji Zbigniew Studniarski oraz Benedykt Ślęzak, który również jest członkiem rady Federacji.

13 października w Warszawie w siedzibie Krajowej Rady Izb Rolniczych odbyło się wspólne posiedzenie zarządów: nowo wybranego zarządu Krajowej Rady Izb Rolniczych z prezesem Wiktorem Szmulewiczem i Federacji Związków Pracodawców - Dzierżawców i Właścicieli Rolnych z Prezesem Leszkiem Derezińskim. Podjęto deklarację wspólnych działań obu organizacji na kolejne lata w zakresie: 1) prawnego usankcjonowania dzierżawy rolniczej jako jednej z ważniejszych form gospodarowania w Polsce, 2) suszy i propozycji  rozwiązań na przyszłość także innych klęsk pogodowych; 3) zagrożenia związanego  z wdrażaniem nowelizacji ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego, która wchodzi w życie 1 stycznia 2016 r., 4) kwestii dopuszczalności tzw. uboju rytualnego na terytorium RP, 5) stałego uczestnictwa przedstawiciela Federacji w cyklicznych spotkaniach organizacji rolniczych należących do COPA z ministrem rolnictwa.  W posiedzeniu ze strony Federacji uczestniczyli: Waldemar Rolewski, wiceprezes zarządu i Wojciech Hołownia, członek zarządu Federacji.

8 października podczas kolejnego w tym samym dniu posiedzenia sejmowej Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi tego poruszono temat aresztowania 11 rolników w związku z  przetargami na sprzedaż ziemi przez Oddział Terenowy ANR w Szczecinie. Prezes ANR - Leszek Świętochowski stwierdził, że jego wiedza opiera się tylko na doniesieniach prasowych. W związku z powyższym komisja postanowiła zwrócić się do Prokuratora Generalnego z prośbą o przedstawienie informacji na powyższy temat.Komisja rozpatrzyła informację Najwyższej  Izby Kontroli o podjętej kontroli na temat działań organów administracji rządowej na rzecz bezpieczeństwa żywności, którą przedstawił wiceprezes NIK - Jacek Uczkiewicz. Głównym powodem podjęcia przez NIK kontroli było nie przestrzeganie standardów w zakresie jakości zdrowotnej i handlowej żywności. W dyskusji podkreślano konieczność powołania w przyszłości jednej instytucji kontrolującej żywność oraz wprowadzenia spionizowanej struktury służb kontrolujących żywność. W posiedzeniu uczestniczył Waldemar Rolewski, wiceprezes zarządu Federacji.

8 października porządkiem obrad Sejmowej  Komisji  Rolnictwa i Rozwoju Wsi była: 1) Informacja resortu rolnictwa o realizacji ustawy o działach administracji rządowej  w zakresie spraw zawartych w działach: rolnictwo, rozwój wsi, rynki rolne, rybołówstwo. Wiceminister Kazimierz Plocke podkreślił, że w mijającej kadencji Sejmu uchwalono  pond 40 ustaw dotyczących omawianych działów rolnictwa. Wydano 75 rozporządzeń Rady Ministrów i blisko 500 rozporządzeń ministra rolnictwa. Do ważnych, a niezrealizowanych zamierzeń minister zaliczył projekt ustawy o funduszu stabilizacji dochodów rolniczych. 2) Informacja resortu rolnictwa na temat udziału Polski w pracach Rady UE ds. Rolnictwo i Rybołówstwo w latach 2011-2015.
Temat omawiała Zofia Krzyżanowska, radca generalny w MRiRW, która stwierdziła, że Polska na posiedzeniach Rady Ministrów w Brukseli należała do najbardziej aktywnych krajów. W tym okresie rząd zabiegał o przedłużenie obowiązywania kwot mlecznych i cukrowych - udało się przedłużyć  obowiązywanie kwot cukrowych. W tym okresie negocjowano reformę Wspólnej Polityki Rolnej, zajmowano się kwestią niestabilności rynków rolnych, problemami związanymi z afrykańskim pomorem świń, rosyjskim embargiem i suszą. Polska zabiegała także o wyrównanie dopłat bezpośrednich i odejście od historycznych kryteriów naliczania płatności, co pozwoliło na inne kształtowanie kopert w I i II filarze.  3) Informacja resortu rolnictwa na temat finansowania rolnictwa i rozwoju wsi w okresie 2011-2015  r. Temat referowała dyrektor Departamentu Finansów MRiRW - Aleksandr Szelągowska. Najważniejszą  sprawą dla polskiego rolnictwa jest wzrost wydatków z  budżetu środków europejskich.  W 2015 r. resort rolnictwa planuje wydatkować około 4 mld euro. W 2015 r. kończy się program PROW 2007-2013 i trzeba zrealizować wszystkie możliwe wydatki z tej puli, aby pieniądze nie przepadły. Zaczyna się też realizacja nowego PROW i pierwsze płatności przekazano już rolnikom. W posiedzeniu uczestniczył prezes Federacji Leszek Dereziński.

5 października na pisemną prośbę Federacji, prezes Agencji Nieruchomości Rolnych Leszek Świętochowski zaprosił przedstawicieli wszystkich organizacji rolniczych na kolejne w tym roku posiedzenie Rady Społecznej. Miejscem spotkania była centrala ANR. Omawiane były następujące problemy: 1) zagadnienia związane z tegoroczną suszą w Polsce; 2)  zmiany procedur i zasad sprzedaży oraz wydzierżawianie gruntów SP w związku z wejściem w życie od 1 stycznia 2016 r. znowelizowanej ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego; 3)  problemy kończących się umów dzierżawy i wymuszania na rolnikach wykupu dzierżawionych nieruchomości w obliczu ogromnych strat związanych z suszą; 4)  nowe zasady zabezpieczania umów dzierżawy ANR. Na pytania dotyczące nowelizacji ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego prezes ANR i podlegli pracownicy nie udzielili konkretnych odpowiedzi. Przyczyną tego jest brak rozporządzeń ministra rolnictwa. W posiedzeniu uczestniczył wiceprezes Waldemar Rolewski.

2 października organizatorzy tegorocznego Forum Rolniczego wybrali jako miejsce dyskusji Bydgoszcz. Tematem głównym dla wszystkich uczestników były "Perspektywy dla polskiego rolnictwa. Co zrobić, by gospodarstwa unijne nie wypadły z unijnego pociągu, a przedsiębiorcy rolni mogli się dalej rozwijać?". Dyskusja szczegółowa odbyła się w 6 panelach branżowych: produkcja roślinna, mleczarstwo, trzoda chlewna, finansowanie rozwoju agrobiznesu, ubezpieczenia upraw rolnych w PZU i ekonomika rolnictwa. W dyskusji uczestniczyli: Marek Sawicki, Jan Krzysztof Ardanowski, Roman Jagieliński, Jacek Janiszewski, Wojciech Mojzesowicz, Gabriel Janowski, Henryk Kowalczyk, Marek Zagórski, prezes ARiMR Andrzej Gross oraz wiceprezes ARR Lucjan Zwolak. Na Forum przybyło ponad 300 zaproszonych gości. Federację reprezentował prezes Leszek Dereziński. Podczas uroczystej gali wręczono nagrody w plebiscytach Rolnik Roku 2015 oraz Nasz Sołtys 2015.

1 października w Auli Kryształowej SGGW odbyła się inauguracja roku akademickiego 2015/2016. Otwarcia uroczystości dokonał dziekan Wydziału Nauk Ekonomicznych - dr hab. Jarosław Gołębiewski, prof. SGGW. W uroczystości  uczestniczył przedstawiciel Federacji.


29 września porządkiem obrad senackiej Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi było rozpatrzenie ustawy o zmianie ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych. W posiedzeniu wziął udział przedstawiciel Federacji.

28 września w siedzibie spółki KOM-ROL w Kobylnikach odbyło się spotkanie Rady Krajowej Sekretariatu Rolnictwa NSZZ "Solidarność". W trakcie spotkania omawiano najważniejsze problemy polskiego rolnictwa, między innymi: ustawę o kształtowaniu ustroju rolnego, klęskę tegorocznej suszy i jej skutki, embargo, bezpieczeństwo żywności, stan negocjacji Unii Europejskiej i Stanów Zjednoczonych w sprawie podpisania umowy handlowej o transatlantyckim partnerstwie, która w dużej mierze dotyczyć będzie rolnictwa, a także problemy producentów mleka w świetle nałożonych kar za przekroczenie kwot mlecznych. W posiedzeniu uczestniczyli m.in. Jan Krzysztof Ardanowski, wiceprzewodniczący sejmowej Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi, przedstawiciele kierownictwa Agencji Nieruchomości Rolnych oraz Leszek Dereziński, prezes zarządu Federacji.

24 września odbyło się kolejne posiedzenie sejmowej Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Porządkiem obrad posiedzenia były: 1) rozpatrzenie projektu ustawy o bezpieczeństwie żywności i żywienia oraz niektórych innych ustaw. W trakcie głosowania większość parlamentarzystów opowiedziała się za odłożeniem ustawy do rozpatrzenia w następnej kadencji Sejmu; 2) pierwsze czytanie poselskiego projektu rezolucji wzywającej Radę Ministrów do podjęcia pilnych działań wspierających producentów mleka. Ustalono, że rezolucja ta będzie rozszerzona o słowa "oraz przetworzonych przetworów mlecznych". Rezolucja została przegłosowana i ma służyć ministrowi rolnictwa Markowi Sawickiemu jako mocny argument w negocjacjach z UE. Prezydium komisji podjęło także zobowiązanie, że zwróci się do premier Ewy Kopacz o włączenie się w tę sprawę; 3) informacja Ministerstwa RiRW na temat aktualnej sytuacji spółki z o.o. "Działpol" z Działania. Spółka "Działpol", nie oddając 30% ziemi w myśl ustawy z 16.09.2011 r., złamała prawo i musi wystąpić po raz kolejny do sądu. Agencja Nieruchomości Rolnych nie może pomóc, bowiem każdy gest pomocy z jej strony będzie bezprawiem. W posiedzeniu uczestniczył przedstawiciel Federacji.

23 września w biurze Krajowej Rady Izb Rolniczych w Warszawie odbyło się spotkanie dotyczące udzielenia i rozliczenia dofinansowania kosztów związanych z uczestnictwem niektórych organizacji rolniczych w ponadnarodowych organizacjach rolniczych reprezentujących interesy zawodowe rolników indywidualnych wobec instytucji Unii Europejskiej na 2015 r. Federację reprezentował Waldemar Rolewski, wiceprezes zarządu.

23 września senacka Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi rozpatrzyła ustawę o zmianie ustawy o grupach producentów rolnych i ich związkach oraz o zmianie innych ustaw oraz ustawy o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach PROW na lata 2014-2020.
Na wniosek zastępcy przewodniczącego senackiej Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi Ireneusza Niewiarowskiego ustawa większością głosów uzyskała akceptację. Teraz zostanie przegłosowana w Senacie i trafi do podpisu prezydenta. W posiedzeniu uczestniczył przedstawiciel Federacji.

23 września na kolejnym posiedzeniu sejmowa Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi rozpatrzyła informację ministra rolnictwa i rozwoju wsi w sprawie przyjętego pakietu pomocowego o wartości 500 mln euro dla UE-28, w tym stanowiska Polski wobec tego pakietu.
W trakcie posiedzenia komisja rozpatrzyła także odpowiedź ministra rolnictwa na dezyderat nr 28 w sprawie czasowego wstrzymania sprzedaży przez Agencję Nieruchomości Rolnych niektórych nieruchomości rolnych, pozostających w Zasobie Własności Rolnej SP. Komisja uznała odpowiedź ministra rolnictwa w tej sprawie za niezadowalającą i oczekuje wstrzymania sprzedaży ziemi do końca tego roku.
Przewodniczący komisji na wniosek posła Romualda Ajchlera (SLD) zapowiedział skierowanie pisma do Centralnego Biura Antykorupcyjnego z wnioskiem o zbadanie prawidłowości ostatnich transakcji sprzedaży ziemi w Polsce.
W posiedzeniu uczestniczyli: minister rolnictwa Marek Sawicki, wiceminister Kazimierz Plocke, radca generalny w MRiRW - Zofia Krzyżanowska oraz prezes ANR - Leszek Świętochowski. Ze strony Federacji uczestniczył prezes zarządu Leszek Dereziński.

23 września porządkiem obrad sejmowej komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi było rozpatrzenie sprawozdania podkomisji nadzwyczajnej o rządowym projekcie ustawy o Funduszu Wzajemnej Pomocy w Stabilizacji Dochodów Rolniczych. Podstawą funkcjonowania Funduszu mają być wpłaty w wysokości 0,2 proc. wartości netto kupowanych produktów rolnych i odsetki bankowe od zgromadzonych środków oraz oprocentowanie lokat. Pieniądze będą odprowadzać m.in. firmy skupujące. Środki zgromadzone w funduszu będą wypłacane producentom rolnym jako rekompensaty w sytuacji, gdy w gospodarstwie rolnym dochody obniżą się o 30 proc. w stosunku do średniego rocznego dochodu z ostatnich trzech lat albo z wybranych trzech lat w ostatnim pięcioleciu.
Z uwagi na liczne negatywne opinie związków i organizacji rolniczych, wiceprzewodniczący sejmowej komisji Artur Dunin po raz drugi zdecydował o zwróceniu sprawozdania do podkomisji w celu przepracowania projektu ustawy. W posiedzeniu uczestniczył przedstawiciel Federacji.

22 września w Brukseli Federacja uczestniczyła w spotkaniu grupy sterującej sektorowy komitet dialogu społecznego dla rolnictwa. Zarząd organizacji COPA GEOPA i wybrani przedstawiciele EFFAT-u ustalili zakres prac na 2016 r. Omawiana była również wspólna deklaracja partnerów społecznych dotycząca Wspólnej Polityki Rolnej i Zatrudnienia. Ostateczny program przedstawiony zostanie Komisji Europejskiej po sesji plenarnej 12 listopada br. Wtedy nastąpi też podpisanie wspólnej deklaracji.
Spotkanie poprzedziło posiedzenie zarządu organizacji GOPA GEOPA z udziałem przedstawicieli z Portugalii, w trakcie którego ustalony został harmonogram i szczegóły wystąpień na seminarium, które odbędzie się w Lizbonie w dniach 15-18 października br. Federacja prezentować będzie problem całkowitych kosztów ponoszonych przez polskiego pracodawcę przy zatrudnieniu pracownika na umowę o pracę.

18 września w Warszawie w gmachu Biblioteki Uniwersyteckiej Przedstawicielstwo Komisji Europejskiej w Polsce zorganizowało spotkanie nt. "Porozmawiajmy o TTIP", czyli o transatlantyckim partnerstwie w dziedzinie handlu i inwestycji. W dialogu uczestniczył Waldemar Rolewski, wiceprezes zarządu Federacji.

18 września biuro Federacji gościło przedstawicieli przedsiębiorców rolnych z Litwy (członków Europejskiej Organizacji Właścicieli Ziemskich), którzy wraz z Emanuellą Mikosz, reprezentantką ELO w Polsce, zatrzymali się w Warszawie, by dalej udać się do Madrytu. W spotkaniu uczestniczył przedstawiciel Federacji.

18-21 września w Bednarach (woj. wielkopolskie) odbyła się XVII edycja targów AGRO SHOW. 800 firm, w tym 100 przedsiębiorców zagranicznych, na powierzchni 120 ha przedstawiło swoje produkty z branży rolniczej. Zmieniła się formuła pokazów i prezentacji maszyn. Oprócz tradycyjnego pokazu opryskiwaczy i ładowarek odbył się także pokaz pługów i ciągników na pasie startowym lotniska Bednary. Następnie maszyny zaprezentowały się w pracy na poletkach pokazowych. Szczególne zainteresowanie wzbudziło stoisko z nową serią ciągników Steyr CVT i Case IH, które charakteryzują się jeszcze większą wydajnością i lepszym komfortem pracy. Polski Zetor pokazał także swoje nowości: Crystal 150 i 160, które posiadają przestrzenną kabinę i silnik o dużej mocy. Cechują się niskimi kosztami utrzymania i eksploatacji.
Targi AGRO SHOW Bednary to również finały konkursów zorganizowanych przez Polską Izbę Gospodarczą Maszyn i Urządzeń Rolniczych: Mechanik na Medal, Młody Mechanik na Medal i Serwis na Medal.
Pierwszego dnia wystawy odbyło się także podsumowanie XIII edycji Ogólnokrajowego Konkursu "Bezpieczne Gospodarstwo Rolne" zorganizowanego przez KRUS pod patronatem Prezydenta RP. W targach uczestniczył prezes zarządu Leszek Dereziński oraz wielu przedsiębiorców rolnych należących do Federacji.

14 września w gmachu Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi odbyło po raz drugi spotkanie z przedstawicielami trzech związków branżowych: Polskiego Związku Hodowców i Producentów Bydła Mięsnego, Polskiego Zrzeszenia Producentów Bydła Mięsnego oraz Federacji Związków Pracodawców - Dzierżawców i Właścicieli Rolnych. Spotkaniu ze strony resortu rolnictwa przewodniczyła Bogumiła Kasperowicz, dyrektor Departamentu Rynków Rolnych, Ewa Domańska, naczelnik w Departamencie Rynków Rolnych oraz Justyna Izdebska, główny specjalista w Departamencie RR. Przedstawiciele branży zaproponowali umieszczenie w Strategii rozwoju produkcji i hodowli bydła mięsnego w Polsce - wsparcia dla krów mamek oraz wsparcia do krzyżowania towarowego celem dłuższego utrzymania bydła w gospodarstwie. Podjęto także zbadanie takich problemów, jak: duże rozdrobnienie oraz niechęć do organizowania się producentów w grupy; braku standaryzacji, powtarzalności, świadomości konsumenta dotyczącej wołowiny kulinarnej, nieodpowiedni poziom mikrobiologii w zakładach mięsnych, niski poziom technologii produkcji w porównaniu z przedsiębiorstwami Europy Zachodniej, budowa powtarzalnego produktu i marki, a także obowiązkowe ubezpieczanie zwierząt. W spotkaniu uczestniczył Waldemar Dobrowolski, hodowca bydła mięsnego, prezes Związku Pracodawców Rolnych w Łodzi.

14 września firma POLDANOR w miejscowości Bara k. Chojny zorganizowała uroczyste otwarcie nowocześnie przebudowanej fermy trzody chlewnej na 5000 macior z odchowem warchlaków. W ramach "AGRO PARKU CHOJNA" zdowano biogazownię rolniczą na potrzeby fermy. Otwarcia uroczystości dokonał prezes spółki POLDANOR Grzegorz Brodziak - członek zarządu Federacji. Obecni byli m.in. konsul Danii, wicemarszałek woj. zachodniopomorskiego, dziekan Wydziału Zootechnicznego ZUT, władze samorządowe i liczni przybyli goście, wśród których byli prezesi związków regionalnych: Zygmunt Jodko i Feliks Skotnicki.

13 września w Spale odbyły się Dożynki Prezydenckie Spała 2015. Gospodarz uroczystości - prezydent RP Andrzej Duda - podziękował rolnikom za ich bardzo trudną pracę w niesprzyjających w tym roku warunkach, a zaproszonym gościom za przybycie. Prezydent podkreślił konieczność pomocy rolnikom i zapewnienie im stabilnych warunków pracy. Podziękował również swoim poprzednikom za zorganizowanie po raz pierwszy w Spale tej doniosłej uroczystości i wznawianie jej co roku. Obchodom tego pięknego święta towarzyszyło Miasteczko Regionów z kiermaszem tradycyjnych specjałów i występy zespołów ludowych. W kaplicy polowej AK w czasie mszy świętej poświęcono wieńce dożynkowe. Następnie korowód dożynkowy przeszedł na miejsce ceremoniału dożynkowego. Prezes zarządu Federacji Leszek Dereziński uczestniczył w tych uroczystościach.

11 września w Bydgoszczy w siedzibie Związku Pracodawców - Dzierżawców i Właścicieli Rolnych odbyło się pierwsze spotkanie Sieci Organizacji Sektora Agrobiznesu. Tematami spotkania były: 1) przedstawienie idei funkcjonowania sieci i partnerów; 2) innowacje - inteligentne specjalizacje - wyzwania dla sektora agrobiznesu; 3) potrzeby rynku pracy a edukacja w agrobiznesie. W posiedzeniu uczestniczył przedstawiciel Federacji.

11-13 września w Ośrodku Doradztwa Rolniczego w Barzkowicach (woj. zachodniopomorskie) odbyły się, jak co roku, Targi Rolne AGRO POMERANIA 2015. Połączone były one z dożynkami wojewódzkimi. Wśród licznych wystawców udział wzięły ośrodki hodowlane, gospodarstwa ekologiczne i przedsiębiorcy zrzeszeni w Związku Pracodawców Rolnych wraz z Feliksem Skotnickim, prezesem związku.

10 września odbyło się wspólne posiedzenie dwóch komisji: Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej w sprawie pierwszego czytania i rozpatrzenia projektu ustawy o zmianie ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych. Projekt dotyczy ujednolicenia przepisów i wyeliminowania istniejących rozbieżności dotyczących marszałka województwa jako wierzyciela i jednocześnie organ egzekucyjny uprawniony do egzekucji należności i opłat związanych z wyłączeniem gruntów rolnych z produkcji. W posiedzeniu uczestniczył przedstawiciel Federacji.

10  września porządkiem obrad sejmowej Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi było pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy oraz ustawy o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach PROW na lata 2014-2020. Uzasadnienie projektu przedstawił wiceminister Kazimierz Plocke.
Projekt ma na celu dostosowanie istniejących regulacji tworzenia i funkcjonowania grup producentów rolnych oraz ich związków do zasad i warunków udzielania pomocy finansowej grupom producentów rolnych, określonych w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady UE, a także przeniesienie kompetencji nadzoru nad tworzeniem i funkcjonowaniem grup producentów z jednostek samorządu terytorialnego do Agencji Rynku Rolnego. Projekt zyskał akceptację posłów do dalszej pracy w senackiej komisji rolnictwa.
Następnym tematem obrad była trudna sytuacja na niektórych rynkach rolnych. Komisja Europejska zaproponowała pakiet pomocowy, który obejmuje wsparcie poprawy płynności finansowej rolników, stabilizację rynków oraz poprawę funkcjonowania łańcucha dostaw. Na realizację pakietu przewidziano środki finansowe w wysokości 500 mln euro, które będą pochodziły z rezerwy budżetowej (później okazało się, że Polsce przypadło zaledwie 29 mln euro).
W trakcie dyskusji posłowie krytycznie odnieśli się do informacji ministra, zgłaszając wnioski i pytania dotyczące pakietu pomocowego, kar nałożonych na rolników za nadprodukcję mleka i problemów związanych z suszą oraz kwot mlecznych. W posiedzeniu uczestniczył Waldemar Rolewski, wiceprezes zarządu Federacji.

8 września odbyło się także posiedzenie podkomisji nadzwyczajnej ds. OZE nt. poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o odnawialnych źródłach energii. Dotyczy on utrzymania sektora wytwarzania biogazu rolniczego jako sektora newralgicznego, mogącego wpływać na stabilizację sektora energetyki. Na posiedzenie licznie przybyli z różnych części Polski właściciele biogazowni, którzy niestety znaleźli się w krytycznym momencie dotyczącym produkcji biogazu. Tegoroczna susza (zbiory kukurydzy na poziomie prawie 0), która objęła prawie cały kraj, spowodowała, że produkcja biogazu stała się zupełnie nieopłacalna, niepokrywająca spłat zaciągniętych wielomilionowych kredytów. Brak opinii rządu nt. nowelizacji ustawy o OZE z 10 lutego br. spowodował zakończenie posiedzenia na ten temat. Obecny na posiedzeniu wiceminister gospodarki Jerzy Pietrewicz przekazał zrozpaczonym przedsiębiorcom, którzy, jak mówili, dali się "nabrać" na budowę biogazowni, że rząd zajmie się tą sprawą jeszcze w tej kadencji Sejmu. Zaznaczył "na pocieszenie" zainteresowanym, że trudności mają nie tylko biogazownie, ale także fotowoltaika, a za chwilę będą miały także elektrownie wiatrowe. W posiedzeniu uczestniczył przedstawiciel Federacji.

8 września w Sejmie odbyło się posiedzenie podkomisji nadzwyczajnej ds. rozpatrywania ustawy o dzierżawie rolniczej (druk 3231). Niestety, brak pozytywnej opinii rządu i niska frekwencja posłów różnych opcji politycznych spowodowały, że projekt ten został odłożony do tzw. zamrażarki sejmowej.Wiceprezes zarządu Federacji Waldemar Rolewski przekonywał zebranych posłów o ogromnej potrzebie prawnego uregulowania dzierżawy rolniczej w Polsce. Dlatego Federacja wiązała tak duże nadzieje z tym projektem ustawy. Stwierdził: - Uważaliśmy i uważamy, że komisyjny projekt o dzierżawie rolniczej stanie się odrębną ustawą, która kompleksowo obejmie nie tylko stosunki ANR - dzierżawca, ale również inne podmioty i osoby fizyczne. Dzierżawa od dawna powinna być prawnie usankcjonowaną formą gospodarowania. Prezes Rolewski podkreślił także, że ziemię można sprzedać tylko raz, natomiast dzierżawca wpłacający czynsz dzierżawny daje stałe wpływy do budżetu państwa. - Głęboko wierzę, że w kolejnej kadencji Sejmu będzie lepszy klimat polityczny, by tę sprawę rozpatrzyć pozytywnie - tak zakończył swoje wystąpienie prezes Waldemar Rolewski.
W trakcie posiedzenia podkomisji zabrał głos także Stanisław Kaśkiewicz, prezes spółki AGRO-WAR (woj. zachodniopomorskie). Występując w imieniu swoim i pracowników zatrudnionych w spółce (byli pracownicy PGR), zwrócił się z prośbą do posłów o dalsze przedłużenie umowy dzierżawnej spółki. Podał powód, dla którego spółka nie była w stanie oddać 30% ziemi (ustawa z 16.09.2011 r.). Rozpoczęte przed 2011 rokiem inwestycje (silosy, hale przetwórcze, park maszynowy) i związane z tym ogromne zobowiązania kredytowe były jedyną przyczyną niepodporządkowania się znowelizowanej ustawie o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi. W imieniu zatrudnionych pracowników zwrócił się z prośbą o umożliwienie im dalszej pracy, bowiem praca w spółce jest jedynym źródłem utrzymania ich i ich rodzin. W promieniu kilkudziesięciu kilometrów oprócz pól uprawnych spółki i lasów nie ma innego miejsca pracy.
Krzysztof Jurgiel, przewodniczący sejmowej Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi, zwrócił się do Federacji jako wnioskodawcy z zapewnieniem, że w następnej kadencji parlamentu sejmowa komisja jeszcze raz pochyli się nad sprawą dzierżawy rolniczej. "Mamy projekt ustawy, opinie prawne, merytoryczne i inne dokumenty ważne dla sprawy, a więc część pracy została już wykonana. I co najważniejsze - nieuregulowany problem dzierżawy rolniczej od wielu lat musi w końcu zostać załatwiony" - to słowa przewodniczącego Jurgiela. Federacji pozostało tylko czekać na szczęśliwy koniec.


26 sierpnia w gmachu ministerstwa rolnictwa odbyło się spotkanie Marka Sawickiego z przedstawicielami organizacji rolniczych w sprawie rozwoju  rynku wołowiny. Jerzy Wierzbicki, prezes zarządu Polskiego Zrzeszenia Producentów Bydła Mięsnego przekazał ministrowi informację o podpisanym 17 czerwca br. porozumieniu trzech organizacji (w tym Federacji ZPDiWR) o współdziałaniu na rzecz rozwoju produkcji i hodowli bydła mięsnego. W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele Federacji: wiceprezes zarządu Zygmunt Jodko oraz członek rady Federacji Waldemar Dobrowolski.

20 sierpnia tematem sejmowej Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi była susza. Posłowie dowiedzieli się o podejmowanych i planowanych działaniach rządu w sprawie pomocy dla rolników dotkniętych tragiczną klęską suszy. Wiceminister Zofia Szalczyk krótko omówiła planowaną pomoc dla rolników, tj. pomoc socjalną dla gospodarstw, planowane rekompensaty z ARiMR do każdego hektara użytków rolnych objętych klęską suszy, kredyt preferencyjny obrotowy na zakup rzeczowych środków do produkcji rolnej, możliwość umorzenia lub rozkładania czynszu dzierżawnego na raty przez ANR.

13 sierpnia w Warszawie w siedzibie biura Federacji odbyło się posiedzenie zarządu Federacji. Punktami spotkania były:
1) ocena  spotkania z Markiem Sawickim. Członkowie zarządu ocenili pozytywnie spotkanie, choć nie dostarczyło ono im dodatkowej, merytorycznej wiedzy. Polityka rolna państwa do 2020 r. określona została ustawą z dnia 5 sierpnia br. o kształtowaniu ustroju rolnego. Największe wsparcie małych i średnich gospodarstw to priorytet. Ustawa poprawić ma strukturę obszarową gospodarstw rolnych i przeciwdziałać będzie nadmiernej koncentracji nieruchomości rolnych;
2) potrzeba wznowienia prac podkomisji nadzwyczajnej do spraw komisyjnego projektu ustawy o dzierżawie rolniczej i przedłożenie wypracowanej ustawy do Komisji Rolnictwa i  Rozwoju Wsi celem dalszego procedowania w Sejmie. Członkowie zarządu jednoznacznie wypowiedzieli się, że ustawa o dzierżawie rolniczej jako odrębna ustawa jest jak najbardziej potrzebna, bowiem wzmocniłaby  ustawę o kształtowaniu ustroju rolnego;
3) sprawa zarejestrowanego w KRS nowego statutu Federacji będzie tematem posiedzenia zarządu Federacji po wyborach parlamentarnych.

13 sierpnia w Warszawie w gmachu resortu rolnictwa odbyło się spotkanie ministra rolnictwa z członkami zarządu Federacji. W spotkaniu uczestniczył Leszek Świętochowski, prezes Agencji Nieruchomości Rolnych i dyrektorzy departamentów MRiRW. W trakcie spotkania oprócz problemów suszy omówione zostały najważniejsze problemy nurtujące przedstawicieli towarowych gospodarstw rolnych i dzierżawców.

5 sierpnia obradowała w Sejmie komisja nadzwyczajna do spraw energetyki i surowców energetycznych, która przeprowadziła pierwsze czytanie poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o odnawialnych źródłach energii (druk nr 3681). Projekt ma na celu ekonomiczne wsparcie działalności biogazowni rolniczych. Mechanizmem, który ma zapewnić osiągnięcie tego celu, jest proponowana modyfikacja systemu wsparcia energetyki odnawialnej polegającej na wydzieleniu puli zielonych certyfikatów przeznaczonych dla biogazowni rolniczych. Po zakończeniu pierwszego czytania komisja powołała podkomisję nadzwyczajną. Jej przewodniczącą została poseł Elżbieta Królikowska-Kińska. W posiedzeniu uczestniczył przedstawiciel Federacji.

5 sierpnia w Sejmie odbyło się posiedzenie podkomisji nadzwyczajnej do rozpatrzenia poselskiego projektu ustawy o Trójstronnej Komisji Dialogu Społecznego w Rolnictwie (druk nr 3520). 23 lipca ukonstytuowała się podkomisja, której przewodniczącym został poseł Mirosław Maliszewski.
W związku z plenarnym posiedzeniem Sejmu wystąpieniami wielu posłów podkomisji i głosowaniami prace nad projektem tej ustawy posunęły się niezbyt daleko, a mianowicie rozpatrzono tylko 3 artykuły projektu ustawy. Wielu przedstawicieli organizacji rolniczych bardzo negatywnie wypowiadało się na temat projektu ustawy. Wyrażali zdanie, że projekt ten nie był z nimi uzgadniany. Pracowali w Zespole Roboczym ds. Dialogu Komisji Trójstronnej przy ministrze rolnictwa, ale tam wypracowano zupełnie inną treść projektu tego problemu.
Sugerowali przewodniczącemu Maliszewskiemu, aby w ogóle nie rozpatrywać projektu ustawy, który jest sprzeczny z oczekiwaniami organizacji rolniczych. Poszło także o to, że żadna organizacja, a nawet izby rolnicze nie będą miały w Komisji Dialogu Społecznego swojej reprezentacji (potrzebne jest 5 proc. członków).
W posiedzeniu uczestniczył Waldemar Rolewski, wiceprezes zarządu Federacji.

4 sierpnia w godzinach popołudniowych w gmachu Sejmu obradowały wspólnie  komisje: rolnictwa i ds. Unii Europejskiej nt. rozpatrzenia uchwały Senatu w sprawie ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego (druk sejmowy 3109). Senat zaproponował 26 poprawek. Komisje wniosły o przyjęcie 5 poprawek i odrzucenie 21 poprawek. Poprawki, które przyjęły obie komisje mówią o: zapewnieniu konsekwencji terminologicznych; porządkowaniu spraw dotyczących prawa pierwokupu: przywracaniu prawa pierwszeństwa nabycia nieruchomości rolnych przez byłych właścicieli i ich spadkobierców w przypadku przeznaczenia ich do zbycia przez Agencję Nieruchomości Rolnych.
Posłem sprawozdawcą został poseł Leszek Korzeniowski. 5 sierpnia na forum Sejmu poprawki Senatu zostały odrzucone. Parlamentarzyści większością głosów przegłosowali ustawę, a 7 sierpnia ustawę  przekazano do podpisu prezydenta.
We wszystkich posiedzeniach sejmowych komisji rolnictwa, które odbywały się 4 sierpnia uczestniczył Leszek Dereziński, prezes zarządu Federacji.

4 sierpnia porządkiem dziennym  Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi były następujące sprawy:
Rozpatrzenie uchwały Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o Agencji Rynku Rolnego i organizacji niektórych rynków rolnych oraz niektórych innych ustaw. Przewodniczący podkomisji poseł Artur Dunin przypomniał, że ustawa dotyczy wskazania organów - ich właściwości i kompetencji w zakresie realizacji zadań dotyczących m.in. uznawania organizacji producentów rolnych i zrzeszeń tych organizacji oraz organizacji międzybranżowych, w tym kontroli ich działalności, monitorowania rynków, umów na dostawy produktów rolnych oraz negocjacji umownych w wybranych sektorach. Komisja rozpatrzyła uchwałę Senatu w sprawie tejże ustawy (druk 3754). Senat zaproponował dwie poprawki. Komisja wniosła o ich odrzucenie. Poprawki eliminowały wyjątek, jakim jest prawo ARR do posiadania akcji i udziałów w spółkach prawa krajowego (chodziło o ELLEWAR). 5 sierpnia na forum Sejmu większość posłów poparła poprawki sejmowej komisji rolnictwa, odrzucając tym samym poprawki Senatu. ELEWARR został w gestii Agencji Rynku Rolnego. 7 sierpnia ustawę przekazano prezydentowi do podpisu.
Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi rozpatrzyła uchwałę Senatu w sprawie ustawy o ochronie gruntów i leśnych (druk nr 3759). Senat zaproponował jedną poprawkę. Komisja wniosła o jej odrzucenie. Poprawka Senatu zaostrzyłaby kryteria odrolnienia gruntów najwyższych klas bonitacyjnych bez konieczności uzyskania odpowiedniej zgody. Posłem sprawozdawcą został poseł Artur Dunin. 5 sierpnia na plenarnym posiedzeniu Sejmu większością głosów posłów ustawa została przyjęta. Ustawa dotyczy umożliwienia przekształcenia na cele nierolnicze i nieleśne, bez zgody ministra właściwego do spraw rozwoju wsi, gruntów rolnych stanowiących użytki rolne klas I-III, jeżeli ich zwarty obszar projektowany do takiego przeznaczenia nie przekracza 0,5 ha. 7 sierpnia przekazano ustawę do podpisu prezydenta.
Komisja uchwaliła dezyderat skierowany do ministra rolnictwa, w którym zwróciła się o wstrzymanie na okres 5 lat procesu sprzedaży przez Agencję Nieruchomości Rolnych nieruchomości rolnych pozostających w Zasobie WRSP o powierzchni przekraczającej 10 ha. Powyższy postulat wynikał ze stwierdzonych ostatnio przypadków sprzedaży kilkusethektarowych nieruchomości rolnych wbrew negatywnej opinii izb rolniczych oraz z naruszeniem zasad polityki rolnej.
Komisja wysłuchała informacji ministra rolnictwa i rozwoju wsi w sprawie:
- strat w rolnictwie spowodowanych zjawiskiem suszy na terenie Polski, ze szczególnym uwzględnieniem województwa kujawsko-pomorskiego;
- udzielonej lub planowanej pomocy poszkodowanym producentom rolnym, ze szczególnym uwzględnieniem woj. kujawsko-pomorskiego;
- planu uruchomienia programów krajowychpoza formułą de minimis;
- możliwości realizacji proponowanych przez Kujawsko-Pomorskie Centrum Rolnicze 10 działań przesłanych na ręce Marka Sawickiego.
Informacji na ten temat udzielili: sekretarz stanu w MRiRW - Kazimierz Plocke i dyrektor Departamentu Finansów w MRiRW - Aleksandra Szelągowska.
Według stanu na 31 lipca br. zagrożenie suszą stwierdzono w 12 województwach: dolnośląskim, kujawsko-pomorskim, lubuskim, łódzkim, mazowieckim, opolskim, podlaskim, pomorskim, śląskim, warmińsko-mazurskim, wielkopolskim oraz zachodniopomorskim. Susza dotknęła upraw: krzewów owocowych, truskawek, zbóż jarych, zbóż ozimych, rzepaku i rzepiku, tytoniu, warzyw gruntowych oraz roślin strączkowych. Obecnie powoływane są komisje do oszacowania strat w poszkodowanych przez suszę gminach.
W trakcie bardzo burzliwej dyskusji część posłów stwierdziła, że rząd nie ma konkretnej procedury rekompensowania rolnikom strat, jakie ponieśli w wyniku suszy. Działania pomocowe są wycinkowe, chaotyczne i nieskoordynowane. Zgłoszono wniosek o nieprzyjęcie do wiadomości ww. informacji.

4 sierpnia w gmachu Sejmu odbyło się posiedzenie podkomisji nadzwyczajnej do rozpatrzenia poselskiego projektu ustawy o szkodach łowieckich, ubezpieczeniach obowiązkowych od szkód łowieckich, Łowieckim Funduszu Odszkodowawczym oraz o zmianie niektórych ustaw (druk nr 3666). W podkomisji wzięli udział posłowie z Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Komisji Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa. Posłowie dyskutowali na temat uwag zgłoszonych do ww. projektu przez ministra środowiska, ministra rolnictwa, Federację Związków Pracodawców - Dzierżawców i Właścicieli Rolnych oraz Krajową Radę Izb Rolniczych. Wysłuchano także uwag zainteresowanych stron społecznych oraz sejmowych legislatorów. Podkomisja postanowiła spotkać się ponownie po wakacjach, żeby obradować nad nową wersją projektu, która będzie uwzględniała zgłoszone uwagi w dniu 4 sierpnia br. Posłem sprawozdawcą został Artur Dunin.


23 lipca sejmowa Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi zajmowała się następującymi problemami: 1) informacją resortu rolnictwa na temat realizacji i planowanych do realizacji form pomocy dla producentów rolnych poszkodowanych w wyniku klęski suszy, w tym odpowiedzią na postulaty zawarte w piśmie Kujawsko-Pomorskiego Centrum Rolniczego; 2) informacją o aktualnej sytuacji na rynku owoców miękkich, ze  szczególnym uwzględnieniem czarnej porzeczki. W posiedzeniu udział wzięli licznie przybyli goście, a mianowicie rolnicy pokrzywdzeni przez suszę (woj. kujawsko-pomorskie, wielkopolskie, mazowieckie, łódzkie) oraz rolnicy z Podlasia (ASF). Po trwającej kilka godzin dyskusji prezydium komisji postanowiło problemy rolników przedstawić w najbliższym czasie na plenarnym posiedzeniu Sejmu. Niestety, większością głosów parlamentarzystów z klubów PSL i PO temat suszy i bioasekuracji, a zatem problem odszkodowań dla rolników, nie został podjęty na posiedzeniu plenarnym Sejmu. W posiedzeniu uczestniczył przedstawiciel Federacji.

23 lipca porządkiem obrad sejmowej Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi było rozpatrzenie poselskiego projektu ustawy o Trójstronnej Komisji Dialogu Społecznego w Rolnictwie. Projekt zawiera przepisy dotyczące utworzenia komisji, w skład której będzie wchodzić strona rządowa, strona społeczno-zawodowa i strona gospodarcza. W posiedzeniu uczestniczył Waldemar Rolewski, wiceprezes zarządu Federacji.

22 lipca w Sejmie obradowały połączone komisje: Ochrony Środowiska Zasobów Naturalnych i Leśnictwa oraz Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Posiedzenie dotyczyło pierwszego czytania poselskiego projektu ustawy o szkodach łowieckich, ubezpieczeniach obowiązkowych od szkód łowieckich, Łowieckim Funduszu Odszkodowawczym oraz o zmianie niektórych ustaw (druk nr 3666). Powołano wspólną podkomisję, która już niebawem rozpocznie prace. W posiedzeniu uczestniczył przedstawiciel Federacji.

21 lipca porządkiem kolejnego posiedzenia senackiej Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi było rozpatrzenie ustawy o zmianie ustawy o Agencji Rynku Rolnego i organizacji niektórych rynków rolnych. Ustawa bez poprawek została przegłosowana większością głosów senatorów. W posiedzeniach uczestniczył przedstawiciel Federacji.

21 lipca w Sejmie obradowały dwie komisje: Polityki Społecznej i Rodziny oraz Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Odbyło się pierwsze czytanie poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o ubezpieczeniu społecznych rolników oraz ustawy o systemie zabezpieczeń społecznych (druk 3588), w którym uczestniczył przedstawiciel Federacji.

21 lipca w Senacie obradowały wspólnie: Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Komisja Środowiska na temat zabezpieczenia rynku polskiego przed napływem nielegalnych i podrabianych środków ochrony roślin. Dostępność fałszywych i nielegalnych środków ochrony roślin wprowadza potencjalne zagrożenie dla ludzi, zwierząt oraz środowiska naturalnego. Skala obrotu nielegalnymi środkami ochrony roślin jest niepokojąca, a atrakcyjność ofert kierowanych przez fałszerzy i nielegalnych importerów do rolników rodzi obawy, że proceder ten będzie się wzmagał. Konieczne jest zintensyfikowanie działań i zaangażowanie w nie wszystkich podmiotów odpowiedzialnych za nadzór nad bezpieczeństwem i obrotem towarów na rynku. Niezbędne w tym celu jest efektywne wykorzystanie istniejących regulacji prawnych oraz skoordynowanie działań wszystkich organków zajmujących się kontrolą tego rynku.

16 lipca podczas drugiego posiedzenia omówiono wnioski zgłoszone do ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego (druk senacki 966). Przedmiotem dyskusji była opinia Biura Legislacyjnego Kancelarii Senatu.

16 lipca senacka Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi odbyła dwa posiedzenia. Porządkiem obrad pierwszego były następujące punkty: 1) rozpatrzenie ustawy o zmianie ustawy o organizacji rynku rybnego; 2) rozpatrzenie ustawy o wspieraniu zrównoważonego rozwoju sektora rybackiego z udziałem Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego; 3) rozpatrzenie ustawy o zmianie ustawy o zagospodarowaniu wspólnot gruntowych; 4) rozpatrzenie ustawy o zmianie ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych. Wszystkie ustawy zostały akceptację senackiej Komisji Rolnictwa i Rozwoju i większością głosów senatorów zostały przegłosowane.

9 lipca komisja rozpatrywała rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy o Agencji Rynku Rolnego i organizacji niektórych rynków rolnych oraz niektórych innych ustaw (druk 3524). 24 lipca na posiedzeniu plenarnym Senatu ustawa została przyjęta.

9 lipca na kolejnym posiedzeniu sejmowa komisja rozpatrzyła sprawozdanie podkomisji nadzwyczajnej o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o zagospodarowaniu wspólnot gruntowych (druk 3193), który dotyczy uregulowania stanu prawnego nieruchomości stanowiących wspólnoty gruntowe i możliwości przekształcenia wspólnoty gruntowej we współwłasność.

9 lipca sejmowa Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi rozpatrzyła sprawozdanie podkomisji nadzwyczajnej o poselskim projekcie ustawy o zmianie ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych (druki 2968 i 3139) i przedstawionym przez prezydenta projekcie ustawy o zmianie ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych (druk 3157).
Projekt z druku 2968 dotyczy umożliwienia przekształcenia na cele nierolnicze i nieleśne, bez zgody ministra właściwego do spraw rozwoju wsi, gruntów rolnych stanowiących użytki rolne klas I-III, jeżeli ich zwarty obszar projektowany do takiego przeznaczenia nie przekracza 0,5ha.  Projekt z druku nr 3139 dotyczy uchwalania i wykonywania miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego w gminach wiejskich i podmiejskich uzyskiwania decyzji o warunkach zabudowy na obszarach, na których nie ma miejscowego planu zagospodarowania.  Zaś projekt z druku 3157 dotyczy wprowadzenia w określonych przypadkach zwolnienia z obowiązku każdorazowego uzyskiwania zgody ministra właściwego do spraw rozwoju wsi na zmianę przeznaczenia gruntów rolnych stanowiących użytki rolne klas I-III.  Komisja przyjęła sprawozdanie.  Posłem sprawozdawcą był poseł Artur Dunin (PO).  W posiedzeniu uczestniczyli: sekretarz stanu w KPRP - Olgierd Dziekoński oraz sekretarz stanu w MRiRW - Kazimierz Plocke. W dniu 24 lipca na posiedzeniu plenarnym Senatu ustawa została przyjęta większością głosów.

8 lipca na ostatnim w tym dniu posiedzeniu sejmowej komisji rolnictwa wiceminister Tadeusz Nalewajk przedstawił stan prac komisji wojewódzkich do szacowania strat w gospodarstwach rolnych wynikających z wystąpienia suszy oraz formy pomocy dla poszkodowanych producentów rolnych. Wielkości szkód są niezbędną podstawą, aby skorzystać ze wsparcia.

8 lipca porządkiem obrad Sejmowej Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi było: 1) rozpatrzenie informacji Najwyższej Izby Kontroli o wynikach kontroli "Skuteczności działań i procedur podejmowanych w celu ograniczenia prawdopodobieństwa wystąpienia w Polsce afrykańskiego pomoru świń"; 2) informacja resortu rolnictwa nt. stanu zwalczania afrykańskiego pomoru świń w Polsce i jego wpływ na sytuację ekonomiczną gospodarstw rolnych oraz realizacji ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o zmianie ustawy o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych, w tym programu bioasekuracji; 3) informacja resortu ministra środowiska na temat skuteczności stosowanych instrumentów prawnych przy wypłacie odszkodowań za powstałe szkody łowieckie. Skala zjawiska i planowane zmiany legislacyjne. Informacja dotyczyła zwiększającego się wzrostu szkód łowieckich w kolejnych sezonach; 4) rozpatrzenie odpowiedzi ministra rolnictwa na pismo Podlaskiej Izby Rolniczej. Izba na wniosek hodowców i producentów trzody zwróciła się o wprowadzenie przez Radę Ministrów stanu klęski żywiołowej w związku z ASF i szkodami wyrządzonym przez zwierzynę łowną.

7 lipca senacka Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi rozpatrywała ustawę o kształtowaniu ustroju rolnego (druk senacki 966). Opinie do ustawy zaprezentowało: Biuro Legislacyjne Kancelarii Senatu, Kancelaria Prezydenta RP, Stowarzyszenie Dzierżawców i Właścicieli Rolnych RP oraz Polskie Towarzystwo Ziemiańskie. Były także dwie opinie obywatelskie. Strona rządowa z treścią zaprezentowanych opinii nie zgodziła się. Ustalono, że wspomniane opinie zostaną rozpatrzone na najbliższym posiedzeniu senackiej Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

3 lipca w Bobolicach Stowarzyszenie Dzierżawców i Właścicieli Rolnych Województwa Zachodniopomorskiego zorganizowało spotkanie swoich członków. Przewodnim tematem było omówienie perspektyw w rolnictwie na lata 2016-2020. Merytoryczne wystąpienia dyrektorów: oddziałów ANR, ARiMR, KRUS-u,
przedstawiciela Izb Rolniczych i Banku BGŻ BNP Paribas wyjaśniło zebranym wiele nurtujących ich problemów.

2 lipca w Warszawie w Głównym Inspektoracie Pracy odbyło się posiedzenie Komisji Głównego Inspektora Pracy do Spraw Bezpieczeństwa i Higieny Pracy w Rolnictwie. Celem posiedzenia było omówienie bieżącej działalności prewencyjnej na rzecz zapobiegania wypadkom w rolnictwie oraz wyników kontroli PIP w zakładach chowu i hodowli koni oraz bydła w 2014 r.
Jednym z tematów spotkania było bezpieczeństwo przeciwpożarowe przy eksploatacji ciągników i maszyn rolniczych. W spotkaniu uczestniczył Waldemar Rolewski, wiceprezes zarządu Federacji.

2 lipca zaplanowana wcześniej podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia projektu ustawy o dzierżawie rolniczej nie odbyła się. Posłowie podkomisji postanowili zawiesić prace, ponieważ - zdaniem prawników z Biura Legislacyjnego Kancelarii Sejmu - część zapisów koliduje z uchwaloną przez Sejm ustawą o kształtowaniu ustroju rolnego. Federację reprezentowali wiceprezesi zarządu: Zygmunt Jodko, Waldemar Rolewski i prezes Agrowaru Stanisław Kaśkiewicz (woj. zachodniopomorskie), który jest członkiem Związku w Szczecinie.


25 czerwca w Warszawie w siedzibie biura Federacji odbyło się posiedzenie zarządu i prezydium rady Federacji Związków Pracodawców - Dzierżawców i Właścicieli Rolnych z udziałem prezesów związków regionalnych. Członkowie Federacji dokonali podsumowania wspólnej konferencji z Bankiem BGŻ nt. "Znaczenia dużych gospodarstw rolnych dla rozwoju polskiego sektora rolno-spożywczego" z dnia 24 kwietnia br. Wnioski Federacji z konferencji wyraźnie podkreślają konkurencyjność masowej, zdrowej, taniej żywności produkowanej przez polskie towarowe gospodarstwa rolne na rynek wewnętrzny i eksport.
Omawiane były także bieżące problemy Federacji, w tym projekty ustaw o kształtowaniu ustroju rolnego i o dzierżawie rolniczej.

25 czerwca w Prusicach k. Trzebnicy zarząd Dolnośląskiego Związku Dzierżawców i Właścicieli Nieruchomości Rolnych we Wrocławiu zorganizował "letnie posiedzenie" członków związku.

W trakcie spotkania prezes Mirosław Kaszkur przedstawił sprawozdanie zarządu związku z działalności za okres od listopada 2014 r. do czerwca 2015 r. O znaczeniu dużych gospodarstw rolnych dla rozwoju polskiego sektora rolno-spożywczego mówił przedstawiciel Departamentu Produktów Agro Centrali BGŻ.
Omawiane były także aktualne problemy dolnośląskich dzierżawców i właścicieli wielkotowarowych gospodarstw rolnych. Akcentem końcowym spotkania był integracyjny piknik i spotkania biznesowe z przedstawicielami firm uczestniczących.

24 czerwca w Sejmie późno w nocy odbyło się kolejne posiedzenie dwóch komisji, w trakcie którego miało miejsce drugie czytanie projektu ustawy (druk 3109), a kolejnego dnia, tj. 25 czerwca br., na posiedzeniu plenarnym przegłosowano większością głosów tekst tejże ustawy.

24 czerwca połączone Komisje Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz do Spraw Unii Europejskiej kontynuowały obrady nad rozpatrzeniem sprawozdania podkomisji nadzwyczajnej o poselskim projekcie ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego oraz o zmianie niektórych innych ustaw (3109). Większość posłów PO-PSL obecnych na sali spowodowała, że wszystkie zgłoszone poprawki przez organizacje rolnicze, Związek Powiatów Polskich, Krajową Radę Notarialną, poprawki innych klubów parlamentarnych większością głosów zostały odrzucone.

23 czerwca w Lubuskim Ośrodku Doradztwa Rolniczego w Kalsku odbyło się Walne Zebranie Członków Lubuskiego Związku Rolników. W trakcie spotkania prezes Związku Zygmunt Jodko przedstawił informację z działalności zarządu za 2014 r. oraz przebieg procedowanych w Sejmie ustaw, w tym o kształtowaniu ustroju rolnego i dzierżawie rolnej. Przedstawiono sprawozdanie komisji rewizyjnej za 2014 r. Udzielono absolutorium zarządowi i komisji rewizyjnej za 2014 r. Druga część posiedzenia to wystąpienie programowe Zygmunta Jodko, prezesa związku, i wystąpienia zaproszonych gości.

23 czerwca w gmachu Senatu w sali plenarnej odbyło się posiedzenie Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi nt. 1) działań rządu na rzecz stabilizacji zbóż i rzepaku
i 2) informacji prezesa NIK o wynikach kontroli "Nadzór Prezesa ARR nad Elewarr sp. z o.o. W posiedzeniu uczestniczył przedstawiciel Federacji.

23 czerwca porządkiem sejmowej Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi było rozpatrzenie sprawozdania podkomisji nadzwyczajnej dotyczącego poselskiego projektu ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego oraz o zmianie niektórych innych ustaw, które przedstawił przewodniczący podkomisji poseł Leszek Korzeniowski. W posiedzeniu uczestniczył przedstawiciel Federacji.

17 czerwca w związku z wypracowanym stanowiskiem rządu dotyczącym poselskiego projektu ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego odbyło się kolejne posiedzenie podkomisji nadzwyczajnej. Sejmowa podkomisja przyjęła wszystkie poprawki zaproponowane przez stronę rządową i tym samym przyjęła sprawozdanie dotyczące projektowanych zmian. W posiedzeniu podkomisji uczestniczył Zygmunt Jodko, wiceprezes zarządu Federacji.

16-17 czerwca w Luksemburgu Europejska Organizacja Właścicieli Ziemskich (ELO) zorganizowało dyskusję roboczą o uproszczeniu WPR, w której uczestniczył Roman Wiatrowski, wiceprzewodniczący rady Federacji.

16 czerwca w gmachu Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi odbył się XI Krajowy Zjazd Delegatów Krajowego Zrzeszenia Producentów Rzepaku i Roślin Białkowych.

Pierwsza część spotkania była przeznaczona tylko dla członków KZPRiRB, w trakcie której wybrano nowego prezesa organizacji. Prezesem Krajowego Zrzeszenia Producentów Rzepaku i Roślin Białkowych został Juliusz Młodecki. Zastąpił na tym stanowisku Mariusza Olejnika. W spotkaniu jako delegat z woj. kujawsko-pomorskiego uczestniczył Leszek Dereziński.

12 czerwca 2015 r. Krajowa Federacja Producentów Zbóż zorganizowała w MRiRW Debatę Przedżniwną oraz Walne Zgromadzenie Delegatów. Debata skupiła wszystkich uczestników rynku zbóż, członków KFPZ, producentów zbóż, przedstawicieli organizacji branżowych, podmioty skupiające przetwórców, operatorów (właścicieli firm), przedstawicieli organizacji rządowych oraz wiele organizacji związanych z sektorem zbożowym w Polsce. W debacie i walnym zgromadzeniu uczestniczył Mariusz Olejnik, wiceprzewodniczący rady Federacji.
Druga część obrad była częścią sprawozdawczą Krajowej Federacji Producentów Zbóż. Odbyły się wybory zarządu i prezesa KFPZ, komisji rewizyjnej. Prezesem zarządu ponownie został wybrany Rafał Mładanowicz.

11 czerwca odbyło się posiedzenie Sejmowej Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi nt. sytuacji na rynku mleka i przetworów mlecznych, którą referowała podsekretarz stanu w MRiRW - Zofia Szalczyk.

Poseł Zbigniew Dolata (PiS) przedstawił projekt dezyderatu w sprawie czasowego wstrzymania sprzedaży przez ANR niektórych nieruchomości rolnych pozostających w Zasobie WRSP. Komisja zwróciła się do ministra rolnictwa o wstrzymanie na 5 lat sprzedaży przez ANR nieruchomości rolnych pozostających w ZWRS o powierzchni przekraczającej 10 ha, a w szczególności tych, które są zbywane w trybie pierwokupu. W posiedzeniu uczestniczył Leszek Dereziński, prezes zarządu Federacji.

11 czerwca w Sejmie obradowała podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o zagospodarowaniu wspólnot gruntowych.

Projekt dotyczy uregulowania stanu prawnego wszystkich nieruchomości stanowiących wspólnoty gruntowe, co do których nie została wydana decyzja ustalająca, które nieruchomości stanowią wspólnotę gruntową, oraz rozszerzenie możliwości dysponowania nieruchomościami przez członków działających w obrocie prawnym wspólnot przez umożliwienie przekształcenia wspólnoty gruntowej we współwłasność w rozumieniu ustawy - Kodeks cywilny. Z ramienia Federacji uczestniczył Waldemar Rolewski, wiceprezes zarządu Federacji.

10 czerwca sejmowe komisje: Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Sprawiedliwości i Praw Człowieka oraz Komisja Zdrowia wspólnie rozpatrywały senacki projekt ustawy o zmianie ustawy o zawodzie lekarza weterynarii i izbach lekarsko-weterynaryjnych (druk nr 3226). Proponowana nowelizacja zmierzała do wprowadzenia możliwości odwołania się przez strony postępowania z zakresu odpowiedzialności zawodowej od orzeczeń sądów korporacyjnych do sądu okręgowego - zamiast przyjętego obecnie trybu odwoławczego w postaci kasacji do Sądu Najwyższego. Sekretarz stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi - Kazimierz Plocke poinformował, że przedmiotowe rozwiązanie nie zyskało poparcia Rady Ministrów, która negatywnie oceniła przedłożony projekt ustawy. Komisje przyjęły wniosek o odrzucenie ww. projektu ustawy.

10 czerwca obradowała sejmowa Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi, której porządkiem obrad były:

1) informacja resortu rolnictwa na temat stanu negocjacji rundy Doha WTO

2) informacja rządu na temat skutków dla polskiego rolnictwa planowanej umowy o utworzeniu strefy wolnego handlu i inwestycji pomiędzy USA i UE

3) informacja ministerstwa rolnictwa o udziale w pracach Rady Ministrów UE ds. Rolnictwa i Rybołówstwa w kwietniu i maju 2015. W posiedzeniu uczestniczył Waldemar Rolewski, wiceprezes zarządu Federacji.

10 czerwca porządkiem obrad senackiej Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi była informacja ministra rolnictwa na temat aktualnej sytuacji na rynku trzody chlewnej w Polsce. Wiceminister Zofia Szalczyk poinformowała, że w 2014 r. produkcja wieprzowiny ukształtowała się na poziomie 1802 tys. ton, czyli wzrosła o 12 proc. w porównaniu z produkcją w 2013 r.

Polska zajmuje czwarte miejsce pod względem produkcji wieprzowiny w UE-28, z udziałem 8 proc.. W maju 2015 r. cena zakupu żywca wieprzowego wyniosła 4,24 zł/kg i była o 4,4 proc. niższa niż w kwietniu 2015 r. (4,43 zł/kg) oraz o 17,2 proc. niższa niż w maju 2014 r. (5,13 zł/kg). W posiedzeniu uczestniczył przedstawiciel Federacji.

9 czerwca w Sejmie odbyło się posiedzenie podkomisji nadzwyczajnej do rozpatrzenia poselskiego projektu ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego (druk 3109).W związku z tym, że nie było stanowiska rządu w sprawie ustawy - odbyła się jedynie dyskusja nad niektórymi problemami. W posiedzeniu uczestniczył przedstawiciel Federacji.


29 maja w siedzibie Instytutu Ekonomiki i Gospodarki Żywnościowej odbyło się seminarium  "Metodyka do procedury zawężania obszarów z ograniczeniami naturalnymi w Polsce". Referat wygłosiła  dr inż. Grażyna Niewęgłowska. W seminarium uczestniczył przedstawiciel Federacji.

28 maja w Warszawie w biurze Federacji odbyło się spotkanie prezesa zarządu Leszka Derezińskiego z wiceprezesem zarządu Zygmuntem Jodko. Poruszono najważniejsze problemy bieżące dotyczące organizacji, w tym projekt ustawy o dzierżawie rolniczej. Ustalono, że w połowie czerwca br. odbędzie się posiedzenie zarządu i prezydium rady Federacji.

27 maja w Senacie odbyła się konferencja "Rola samorządu terytorialnego, rolniczego i związków rolniczych w rozwoju rolnictwa i obszarów wiejskich - 25 lat doświadczeń".  W konferencji uczestniczył Roman Wiatrowski, wiceprzewodniczący rady Federacji

27 maja w Sejmie odbyło się posiedzenie Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi z następującymi punktami porządku dziennego: 1) działalność i zasady funkcjonowania spółki "Działpol"; 2) realizacja ustawy z dnia 20 lutego 2015 r.
o zmianie ustawy o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych; 3) sytuacja na rynku trzody chlewnej w związku z wystąpieniem choroby ASF oraz stopniem rozprzestrzeniania się wirusa w Polsce.

26 maja porządkiem Sejmowej Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi było rozpatrzenie sprawozdania podkomisji nadzwyczajnej o rządowym projekcie ustawy o Funduszu Wzajemnej Pomocy w Stabilizacji Dochodów Rolniczych. W posiedzeniu uczestniczył Wojciech Rymaszewski, członek rady Federacji.

19 maja w gmachu Senatu odbyło się posiedzenie Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi na temat aktualnej sytuacji i podejmowanych działań na rynku mleka po zniesieniu kwot mlecznych. 
W posiedzeniu uczestniczył przedstawiciel Federacji.

16 maja w Warszawie w ogrodach SGGW odbył się XII Piknik Poznaj Dobrą Żywność. Uczestniczyło w nim ponad 130 wystawców posiadających produkty ze znakiem PDZ, wytwarzających produkty tradycyjne, regionalne i ekologiczne. W uroczystościach uczestniczył m.in. Waldemar Rolewski oraz Wojciech Hołownia.

W dniach 15-17 maja w Poznaniu na terenie Międzynarodowych Targów Poznańskich Instytut Zootechniki PIB zorganizował Krajową Wystawę Ras Rodzimych w ramach XXVII Krajowej Wystawy Zwierząt Hodowlanych, którą odwiedzili członkowie związków regionalnych należących do Federacji.

14 maja w Gospodarstwie Rolnym PPUH Nowiny, jak co roku, odbyły się Dni Pola. Uroczystego otwarcia i przywitania gości dokonał Maciej Skibniewski, prezes spółki Nowiny i Związku Pracodawców Rolnych. 
W programie były pokazy poletek z odmianami pszenicy ozimej i rzepaku ozimego oraz różnych wariantów ochrony tych roślin. Jednostkami wspierającymi były: BASF, BIOSFERA, Bayer, Syngenta, Du PONT oraz Cefetra.
Druga część spotkania to działania Krajowego Zrzeszenia Producentów Rzepaku i Roślin Białkowych na rzecz stabilizacji branży oleistych i białkowych w Polsce. Problemy te referował Juliusz Młodecki, wiceprezes KZPRiRB. Kolejnym punktem była platforma ODA Connect, a następnie uroczysta biesiada. W spotkaniu uczestniczył Waldemar Rolewski, wiceprezes zarządu Federacji.

14 i 15 maja odbyły się kolejne posiedzenia podkomisji nadzwyczajnej do rozpatrzenia poselskiego projektu ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego (druk 3109). Niestety, żadnego postępu w pracach nad projektem ustawy nie dokonano. Nadal nie ma stanowiska strony rządowej do ww. ustawy. W posiedzeniach uczestniczył przedstawiciel Federacji.

14 maja sejmowa Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi wysłuchała pierwszego czytania rządowego projektu ustawy o finansowaniu wspólnej polityki rolnej. Projekt ma na celu wdrożenie do prawodawstwa krajowego przepisów o finansowaniu wspólnej polityki rolnej określonych w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady UE (306/2013), w szczególności w zakresie wskazania organów odpowiedzialnych za funkcjonowanie systemu finansowania i monitorowania programów i płatności w ramach WPR, uregulowania zasad przepływu środków na realizację tej polityki. Komisja przyjęła sprawozdanie.

13 maja na kolejnym posiedzeniu sejmowa komisja rolnictwa rozpatrzyła uchwałę Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o izbach rolniczych oraz niektórych innych ustaw. Senat zaproponował 5 poprawek. Komisja wniosła o ich przyjęcie. Poprawki miały na celu m.in. umożliwienie finansowania uczestnictwa w ponadnarodowych organizacjach rolniczych, reprezentujących interesy rolników indywidualnych wobec Unii Europejskiej, także organizacjom zrzeszającym rolnicze spółdzielnie produkcyjne oraz pracodawców rolnych.
Komisja przeprowadziła pierwsze czytanie poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych. Projekt ma na celu przywrócenie brzmienia (uchylonego ustawą z dnia 11 lipca 2014 r. o zmianie ustawy Prawo ochrony środowiska) ar. 5b w ustawie o ochronie gruntów rolnych i leśnych. Artykuł ten dotyczył wyłączenia gruntów rolnych stanowiących użytki rolne położone w granicach administracyjnych miast spod działania przepisów ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych. Komisja podjęła decyzję o odłożeniu procedowania nad ww. projektem do czasu otrzymania stanowiska rządu do projektu ustawy. W posiedzeniu uczestniczył Leszek Dereziński, prezes zarządu Federacji.

13 maja senacka Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi rozpatrzyła i zatwierdziła ustawę o zmianie ustawy o ubezpieczeniach upraw rolnych i zwierząt gospodarskich. Ustawa podnosi maksymalny zakres dopłaty do składki z tytułu ubezpieczenia upraw albo zwierząt do 65 proc. i jednocześnie rezygnuje z określenia minimalnej wartości dopłat (dotychczas minimalna wartość dopłaty wynosiła 40 proc.).
Ustawa zmienia terminy składania przez zakłady ubezpieczeniowe wniosków o dotację na pokrycie odszkodowań spowodowanych przez suszę, a także skraca okres karencji dla nabycia uprawnienia do odszkodowania z tytułu ubezpieczenia od powodzi, suszy, gradu i przymrozków wiosennych z 30 do 14 dni. W trakcie dyskusji senator Jerzy Chróścikowski zgłosił jedną poprawkę, która mówi, że dopłaty do składki z tytułu ubezpieczenia upraw albo zwierząt wynoszą nie mniej niż 50 proc. W posiedzeniu uczestniczył Leszek Dereziński, prezes zarządu Federacji.

13 maja sejmowa Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi zajęła się informacją resortu rolnictwa i resortu zdrowia nt. wdrażania dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie zbliżenia przepisów ustawowych, wykonawczych i administracyjnych państw członkowskich w sprawie produkcji, prezentowania i sprzedaży wyrobów tytoniowych i powiązanych wyrobów, która uchyla dyrektywę z 2001 r. Komisja uchwaliła dezyderat skierowany do Prezesa Rady Ministrów w sprawie implementacji dyrektywy 2014/40/UE Parlamentu Europejskiego i Rady dotyczącej produkcji,  prezentowania i sprzedaży wyrobów tytoniowych.
Komisja wysłuchała także informacji wiceminister Zofii Szalczyk na temat analizy sytuacji spółki z o.o. Działpol, możliwości prawnych i innych działań zmierzających w kierunku przedłużenia dzierżawy. Spółka Działpol z siedzibą w Działyniu gospodaruje na powierzchni 1500 ha gruntów rolnych, a jej głównym celem jest produkcja najwyższej jakości mleka, zbóż, rzepaku, kukurydzy przy zachowaniu walorów środowiska naturalnego. 
Zofia Szalczyk poleciła ANR w ramach sprawowanego nadzoru zbadanie, czy istnieje możliwość przedłużenia umowy dzierżawy. W posiedzeniu uczestniczył Leszek Świętochowski, prezes Agencji Nieruchomości Rolnych. 
Komisja przyjęła propozycje tematów kontroli do planu pracy NIK na 2016 r.

12 maja w Sali Kolumnowej Sejmu odbyło się posiedzenie podkomisji nadzwyczajnej do rozpatrzenia poselskiego projektu ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego (druk 3109). W związku z brakiem stanowiska rządu posiedzenie trwało bardzo krótko i nie przyczyniło się do rozwiązania wielu trudnych i niekonstytucyjnych artykułów zawartych w tym projekcie ustawy. Posłem sprawozdawcą był przewodniczący podkomisji poseł Leszek Korzeniowski.

11 maja w Bydgoszczy zarząd Związku Pracodawców - Dzierżawców i Właścicieli Rolnych zorganizował seminarium. W jego trakcie omówiono m.in. następujące tematy: formy wspierania pracodawców i ich pracowników z woj. kujawsko-pomorskiego; możliwości finansowania przedsiębiorstw rolnych i sektora agrobiznesu ze środków unijnych, losy ustawy o dzierżawie rolniczej, sprzedaż gruntów rolnych w woj. kujawsko-pomorskim. W posiedzeniu uczestniczył Leszek Dereziński, prezes zarządu Federacji.

11 maja w Strykowie (woj. łódzkie) odbyła się międzynarodowa konferencja "Zagrożenia dla sektora trzody chlewnej ze strony epidemicznej biegunki świń (PEDv)". Organizatorem tego przedsięwzięcia był Krajowy Związek Pracodawców - Producentów Trzody Chlewnej.
W spotkaniu wzięło udział ponad 230 zaproszonych gości (głównie producenci trzody chlewnej oraz przedstawiciele firm obsługujących ten sektor produkcji).
Gospodarzami konferencji byli prezesi: Zygmunt Jodko, Marian Kapłon i Aleksander Dargiewicz, dyrektor biura KZP-PTCH.

6 maja w gmachu Sejmu odbyło się posiedzenie podkomisji do rozpatrzenia komisyjnego projektu  ustawy o dzierżawie rolniczej (druk 3231). W posiedzeniu uczestniczyli: prof. dr hab. Aleksander Lichorowicz z Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, wiceprezesi zarządu Federacji: Zygmunt Jodko i Waldemar Rolewski oraz przedstawiciele innych organizacji rolniczych. Podjęto decyzję o kontynuowaniu prac nad tym projektem  ustawy.

6 maja w Senacie odbyło się kolejne posiedzenie Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi z udziałem wiceministra Nalewajka nt. rozpatrzenia wniosków zgłoszonych w dniu 5 maja do ustawy o zmianie ustawy o izbach rolniczych oraz niektórych innych ustaw. Komisja poparła wnioski o wprowadzenie 5 poprawek do ustawy.

5 maja senacka Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi  rozpatrzyła dwie ustawy: 1) o zmianie ustawy o płatnościach w ramach systemów wsparcia bezpośredniego
i 2) o zmianie ustawy o izbach rolniczych oraz niektórych innych ustaw.
Wiceminister rolnictwa Tadeusz Nalewajk poinformował, że celem ustawy jest przedłużenie okresu obowiązywania dotacji z budżetu państwa do składek w ponadnarodowych organizacjach rolniczych reprezentujących interesy zawodowe rolników indywidualnych wobec instytucji Unii Europejskiej dla rolniczych organizacji zawodowych i samorządowych. Ustawa przedłuża dofinansowanie
o 6 lat, czyli do końca 2020 r., rozszerzając zakres podmiotów uprawnionych do dotacji o Krajową Radę Spółdzielczą oraz stowarzyszenia zrzeszające młodych rolników.
Zgłoszone zostały cztery poprawki, które komisja przyjęła, mówiące o zmianie wprowadzenia nowelizowanych przepisów do ustawy. W posiedzeniu uczestniczył przedstawiciel Federacji.28 kwietnia w siedzibie Agencji Nieruchomości Rolnych odbyło się posiedzenie rady społecznej przy prezesie ANR. Tematem posiedzenia były bieżące sprawy nurtujące dzierżawców rolnych. W posiedzeniu uczestniczył Leszek Dereziński, prezes zarządu Federacji.

24 kwietnia w Warszawie w Hotelu Mercure Federacja Związków Pracodawców - Dzierżawców i Właścicieli Rolnych wraz z Bankiem BGŻ zorganizowała konferencję pt. "Rola dużych gospodarstw rolnych w sektorze rolno-spożywczym".
W konferencji uczestniczyli m.in.: Czesław Siekierski, eurodeputowany do Parlamentu Europejskiego, posłowie: Jan Krzysztof Ardanowski i Leszek Korzeniowski, Zbigniew Babalski, a także profesorowie nauk rolniczych - prof. dr hab. Andrzej Kowalski, dyrektor Instytutu Ekonomiki i Gospodarki Żywnościowej, prof. dr hab. Wojciech Ziętara - IERiGZ, prof. dr hab. Henryk Runowski - SGGW i pracownicy naukowi tych placówek, a także przedstawiciele Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi, ANR, izb rolniczych, pracownicy BGŻ, właściciele i dzierżawcy towarowych gospodarstw rolnych.

23 kwietnia  odbyło się drugie posiedzenie sejmowej Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi, w trakcie którego rozpatrzono:
1) poprawki zgłoszone w czasie drugiego czytania do rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o ubezpieczeniach upraw rolnych i zwierząt gospodarskich - posłowie PO i PSL przegłosowali projekt ustawy, nie uwzględniając poprawek PiS i SLD;
2) poprawki zgłoszone w czasie drugiego czytania do poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o izbach rolniczych oraz niektórych innych ustaw zostały przegłosowane większością głosów posłów PO i PSL. Ustawa wyłączyła Federację Związków Pracodawców - Dzierżawców i Właścicieli Rolnych z możliwości otrzymywania dotacji celowej na uczestnictwo w ponadnarodowych organizacjach rolniczych na okres 5 lat (2015-2020).

23 kwietnia podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia komisyjnego projektu ustawy o dzierżawie rolniczej (druk 3231) rozpoczęła pracę. W posiedzeniu uczestniczyli: Tadeusz Nalewajk, podsekretarz stanu w MRiRW i Zbigniew Abramowicz, dyrektor Departamentu Gospodarki ZiemiąMRiRW. Stwierdzili, że projekt opinii rządowej co do projektu ww. ustawy jest przygotowany i aktualnie znajduje się w konsultacjach międzyresortowych. W posiedzeniu uczestniczył Zygmunt Jodko, wiceprezes zarządu Federacji i Stanisław Kaśkiewicz, prezes zarządu Przedsiębiorstwa Rolno-Handlowego "AGRO-WAR" (woj. zachodniopomorskie).

22 kwietnia, czyli na kolejnym posiedzeniu komisja przeprowadziła pierwsze czytanie i rozpatrzyła poselski projekt ustawy o zmianie ustawy o płatnościach w ramach systemów wsparcia bezpośredniego (druk nr 3331), który uzasadniał poseł Mirosław Maliszewski (PSL). Celem projektu jest wydłużenie o miesiąc z 15 maja do 15 czerwca br. okresu składania wniosków o przyznanie płatności bezpośrednich w 2015 r. oraz dostosowanie pozostałych przepisów do tej zmiany. W posiedzeniu uczestniczył przedstawiciel Federacji.

22 kwietnia sejmowa Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi przeprowadziła pierwsze czytanie poselskiego projektu ustawy w sprawie wstrzymania na okres 5 lat sprzedaży państwowych nieruchomości rolnych (druk nr 3295). Uzasadnienie projektu przedstawił Krzysztof Jurgiel (PiS). Projekt ma na celu wstrzymanie sprzedaży ziemi rolniczej z zasobów Agencji Nieruchomości Rolnych do czasu wzrostu dochodów polskich rolników. 5-letni okres pozwoliłby im na konkurowanie na równi z rolnikami innych państw członkowskich UE w nabywaniu ziemi rolniczej w Polsce. Za rok, tj. od 1 maja 2016 r., skończy się okres ochrony sprzedaży nieruchomości rolnych cudzoziemcom, który został zapisany w trakcie akcesyjnym przystąpienia Polski do UE.
Po zakończeniu pierwszego czytania komisja powołała podkomisję nadzwyczajną, do której skierowała ww. projekt. W posiedzeniu uczestniczył przedstawiciel Federacji.

21 kwietnia w Centrum Kongresowym Instytutu Ochrony Roślin PIB w Poznaniu odbyły się dwa posiedzenia:
1) posiedzenie Rady Federacji dotyczące przyjęcia materiałów z działalności finansowej Federacji Związków Pracodawców-Dzierżawców i Właścicieli Rolnych za 2014 rok. Sprawozdanie finansowe - bilans i rachunek wyników za 2014 r. zostały przyjęte. Udzielono absolutorium zarządowi Federacji za 2014 r. W wyniku szerokiej dyskusji przyjęcie preliminarza na 2015 rok odłożono na późniejszy termin;
2) obrady Zjazdu Nadzwyczajnego Federacji dotyczące podjęcia uchwały w kwestii zmiany obowiązującego statutu Federacji i przyjęcie nowego statutu. Większością głosów potrzebnych do podejmowania decyzji zdecydowano:
1) nazwa Federacja Związków Pracodawców - Dzierżawców i Właścicieli Rolnych z wielu ważnych powodów została odłożona na późniejszy termin;
2) dwie poprawki w statucie zostały przegłosowane i uwidocznione w statucie. W zjeździe uczestniczył prawnik Radosław Saniuk z Poznania, który przedłoży poprawiony statut i protokół z posiedzenia zjazdu potrzebny do KRS.

15 kwietnia w Hotelu Arkas w Prószkowie koło Opola odbyła się uroczysta gala 20-lecia Opolskiego Związku Producentów Rolnych. W uroczystości wzięli udział prezesi związków regionalnych zrzeszonych w Federaci: Zygmunt Jodko, prezes Lubuskiego Związku Rolników, Romuald Jankowski i Mirosław Kaszkur, przewodniczący i prezes Dolnośląskiego Związku Dzierżawców i Właścicieli Nieruchomości Rolnych we Wrocławiu oraz Władysław Butor, prezes Związku Dzierżawców Nieruchomości Rolnych w Gliwicach. Obecny był także przedstawiciel Federacji.

9 kwietnia na posiedzeniu podkomisji nadzwyczajnej do rozpatrzenia rządowego projektu ustawy o Funduszu Wzajemnej Pomocy w Stabilizacji Dochodów Rolniczych uzgadniano zasadność poprawek do ww. projektu. W posiedzeniu uczestniczył wiceminister Kazimierz Plocke. Przedstawiciele PiS nie zgadzają się z projektem tej ustawy, ponieważ uważają, że jest to kolejny parapodatek i niepotrzebne wyciąganie pieniędzy od rolników. Z ramienia Federacji obecny był Waldemar Rolewski, wiceprezes zarządu Federacji.

9 kwietnia sejmowa Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi rozpatrywała efekty realizacji rządowego programu wieloletniego "Ulepszanie krajowych źródeł białka roślinnego, ich produkcji, systemu obrotu i wykorzystywania w paszach" oraz możliwości zwiększania dostępności na rynku białka krajowego w związku ze wsparciem uprawy roślin wysokobiałkowych w ramach płatności bezpośrednich powiązanych z produkcją. Realizacja programu wieloletniego rozpoczęła się w 2011 r. i będzie trwała do końca 2015 r.
Celem programu jest przyczynienie się do zwiększenia zainteresowania uprawą krajowych gatunków roślin strączkowych i motylkowatych, drobnonasiennych, a także ich udziału w strukturze zasiewów oraz wykorzystania do produkcji pasz dla zwierząt takich, jak drób, trzoda chlewna i przeżuwaczy.
Płatności bezpośrednie w sektorze roślin strączkowych i motylkowatych są przyznawane od 2010 r., a na 2015 r. kwota przeznaczona na te płatności wynosi 67,5 mln euro. Ponadto rolnicy uprawiający ww. rośliny mogą ubiegać się o przyznanie pomocy z tytułu innych instrumentów wsparcia bezpośredniego - jednolitej płatności obszarowej i płatności za zazielenianie.
W posiedzeniu uczestniczył Zygmunt Jodko, wiceprezes zarządu Federacji.

8 kwietnia porządkiem obrad sejmowej Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi było:
1) pierwsze czytanie i rozpatrzenie poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o izbach rolniczych oraz niektórych innych ustaw. Uzasadnienie projektu przedstawił poseł Mirosław Maliszewski (PSL). Projekt zakłada przedłużenie wsparcia z budżetu państwa w formie dotacji celowej na uczestnictwo polskich organizacji rolniczych w strukturach ponadnarodowych UE w latach 2015-2020;
2) pierwsze czytanie i rozpatrzenie rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o ubezpieczeniach upraw rolnych i zwierząt gospodarskich, które przedstawił wiceminister rolnictwa Kazimierz Plocke. Projekt ma na celu m.in.:
a) skrócenie z 30 do 14 dni terminu, od którego następuje odpowiedzialność zakładu ubezpieczeń po zawarciu umowy obowiązkowego ubezpieczenia upraw rolnych od ryzyka wystąpienia szkód spowodowanych przez powódź i suszę;
b) umożliwienie zawierania umów ubezpieczenia upraw rolnych i zwierząt gospodarskich z grupą zakładów ubezpieczeń współpracujących na podstawie porozumienia koasekuracyjnego;
c) zapewnienie producentom owoców i warzyw dostępu do ubezpieczeń z dopłatami z budżetu państwa do składek ubezpieczenia w przypadku stosowania przez zakłady ubezpieczeń stawek taryfowych w wysokościach wyższych niż 6% sumy ubezpieczenia upraw;
d) wprowadzenia nowej definicji producenta rolnego prowadzącego działalność rolniczą, obowiązującą przy ubieganiu się o dopłaty bezpośrednie;
e) złożenie wniosku mniejszości (PiS) zakładającego skreślenie przepisu stanowiącego, że dopłaty będą przysługiwały producentom rolnym w wysokości do 65% z tytułu ubezpieczenia upraw. Nieustalenie konkretnej stawki rodzi wielkie obawy rolników, bowiem może to być 5% i może to być 60%. Oba przypadki mieszczą się w granicy do "65%". W posiedzeniu uczestniczył Waldemar Rolewski, wiceprezes zarządu Federacji.
9 kwietnia odbyło się posiedzenie sejmowej Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi dotyczące pierwszego czytania komisyjnego projektu ustawy o dzierżawie rolniczej (druk 3231), które uzasadniał poseł Leszek Korzeniowski (PO).
Projekt określa zasady dzierżawy rolniczej obejmującej dzierżawy nieruchomości rolnych, gospodarstw rolnych i rolno-przemysłowych, jak też przedsiębiorstw prowadzących gospodarkę rolną. Poza tym reguluje zasady zawierania umów dzierżawy, zmiany treści i rozwiązywania tych umów oraz ustalania wysokości czynszu dzierżawnego, wzajemnych praw i obowiązków stron w trakcie trwania dzierżawy rolniczej.
Po zakończeniu pierwszego czytania komisja powołała podkomisję nadzwyczajną, do której skierowała ww. projekt. Przewodniczącym podkomisji został poseł Leszek Korzeniowski. W posiedzeniu uczestniczył sekretarz stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi - Kazimierz Plocke. W posiedzeniu uczestniczyli: Leszek Dereziński, prezes zarządu Federacji, wiceprezesi: Zygmunt Jodko i Waldemar Rolewski oraz Władysław Radziun, prezes Spółdzielczego Gospodarstwa Rolnego w Barzkowicach (woj. zachodniopomorskie).


27 marca w gmachu Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi zorganizowano międzynarodową konferencję dot. "Zagrożenia dla sektora trzody chlewnej ze strony ASF". W spotkaniu uczestniczył wiceprezes zarządu Zygmunt Jodko, a także członek zarządu Marian Kapłon i Aleksander Dargiewicz, dyrektor biura Krajowego Związku Producentów Trzody Chlewnej.

24 marca w pałacu w Kobylnikach odbyło się walne - wyborcze zebranie członków Związku Pracodawców - Dzierżawców i Właścicieli Rolnych w Bydgoszczy. Prezesem na kolejną 4-letnią kadencję został wybrany jednogłośnie Roman Wiatrowski, a wiceprezesem Benedykt Ślęzak. W skład zarządu związku weszli: Leszek Dereziński, Silvana Oczkowska, Antoni Parszuta, Aleksander Szymański oraz Krzysztof Wendorff.

25 marca zarząd Krajowej Rady Izb Rolniczych zorganizował uroczyste wmurowanie kamienia węgielnego pod budowę ośrodka biurowo-szkoleniowego dla rolników w Parzniewie koło Pruszkowa. W uroczystości uczestniczyli m.in.: Dariusz Młotkiewicz, zastępca szefa Kancelarii Prezydenta RP, poseł Jan Krzysztof Ardanowski, dyrektor Instytutu Rolnictwa i Rozwoju Wsi PAN Mirosław Drygas oraz wiceminister rolnictwa Tadeusz Nalewajk. W uroczystości uczestniczył przedstawiciel Federacji.

23 marca w gmachu resortu rolnictwa odbyła się konferencja prasowa ministra Marka Sawickiego dotycząca Komisji Dialogu Społecznego w Rolnictwie. Powstał w związku z tym projekt ustawy, który jeszcze w tej kadencji ma być uchwalony (Federacja 11 marca skierowała pismo do Iwony Korczak, która jest dyrektorem Departamentu Spraw Społecznych i Oświaty MRiRW, w sprawie uczestnictwa Federacji w Zespole Dialogu). Uzyskano jednoznaczną, ale niestety tylko ustną - pozytywną odpowiedź dyrektor i zgodę na uczestnictwo w pracach Zespołu Dialogu Społecznego. Niestety, po trzech dniach Federacja musiała się zwrócić z taką samą  prośbą do ministra Sawickiego. Do tej pory, mimo wielu starań, nie otrzymano żadnej odpowiedzi. W konferencji uczestniczył przedstawiciel Federacji.

19 marca prezydia komisji ds. Unii Europejskiej oraz Rolnictwa i Rozwoju Wsi odbyły wspólne posiedzenie nt. pierwszego czytania poselskiego projektu ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego oraz o zmianie niektórych innych ustaw (druk 3109), który uzasadniał poseł Stanisław Kalemba. Federację reprezentowali wiceprezesi: Zygmunt Jodko i Waldemar Rolewski.

18 marca w Warszawie w siedzibie biura Federacji miał miejsce zjazd nadzwyczajny, który z powodu kworum nie odbył się. Porządkiem obrad było podjęcie uchwały w przedmiocie zmiany obowiązującego statutu Federacji i przyjęcie nowego statutu. W posiedzeniu uczestniczył prawnik Albert Białkowski. Większością głosów zgromadzonych członków Federacji wybrano Marka Baryłko, wiceprzewodniczącego rady, do prowadzenia zjazdu. Ustalono, że 21 kwietnia w Poznaniu odbędzie się wspólne posiedzenie rady Federacji i zarządu oraz zjazdu nadzwyczajnego. W sprawach różnych poruszono kwestie: 1) uczestniczenia Federacji w Zespole Dialogu Społecznego przy ministrze rolnictwa; odsunięcia Federacji z uczestnictwa w pracach COPA-COGECA-CEOPA i ELO; 2) stałego uczestnictwa przedstawicieli Federacji w pracach sejmowej i senackiej Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Ustalono, że w trakcie posiedzeń odnośnie ustawy o dzierżawie rolniczej, o kształtowaniu ustroju rolnego czy innych ustaw dotyczących naszego środowiska będzie uczestniczyło co najmniej dwóch przedstawicieli Federacji.

18 marca porządkiem obrad sejmowej Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi były: informacja ministra skarbu na temat funkcjonowania Krajowej Spółki Cukrowej oraz trybu przeprowadzenia konkursu na stanowisko prezesa KSC. Informacje przedstawił podsekretarz stanu Cezary Gabryjączyk. Komisja uchwaliła dezyderat skierowany do ministra skarbu w sprawie niepobierania dywidendy z zysku KSP SA, gdyż środki te są niezbędne do dalszego rozwoju i funkcjonowania spółki. Drugim punktem posiedzenia była informacja resortu rolnictwa i zdrowia na temat stanu wdrażania dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/40/UE z dnia 3 kwietnia 2014 r. w sprawie zbliżenia przepisów ustawowych, wykonawczych i administracyjnych państw członkowskich w prawie produkcji i sprzedaży wyrobów tytoniowych. W posiedzeniu uczestniczył przedstawiciel Federacji.

17 marca w Senacie odbyło się posiedzenie Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi dot.: 1) informacji Ministerstwa Środowiska o szkodach w uprawach rolnych i obiektach rybackich wyrządzonych przez dziką zwierzynę łowną i chronioną, ze szczególnym uwzględnieniem wypłaty odszkodowań; 2) informacji Ministerstwa Środowiska o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy Prawo łowieckie (druk sejmowy nr 3192); 3) informacji posła Stanisława Wziątka o poselskim projekcie ustawy o zmianie ustawy - Prawo łowieckie oraz niektórych innych ustaw.

9 marca w Warszawie w siedzibie Krajowej Rady Izb Rolniczych odbyło się wspólne spotkanie zarządów Federacji i KRIR. Tematem spotkania były bieżące problemy organizacji i polskiego rolnictwa. Wśród omawianych tematów znalazły się: 1) projekt ustawy o dzierżawie rolniczej autorstwa Federacji. Zarząd KRIR przychyla się do propozycji ustawowego uregulowania dzierżawy w Polsce, bowiem przepisy regulujące dzierżawę rolną tylko w Kodeksie cywilnym są niewystarczające, zwłaszcza po uwolnieniu obrotu ziemią w maju 2016 r. Obie organizacje podkreślały, że projekt ustawy reguluje i porządkuje przepisy dzierżawy rolniczej. Ziemia rolnicza powinna być towarem reglamentowanym i powinna służyć do produkcji. Zarząd KRIR będzie pracował razem z Federacją i wspierał rozwiązania zawarte w ustawie;
2) sprawa COPA-COGECA. 8 grudnia 2014 r. Krajowa Rada Izb Rolniczych zwróciła się do Pekka Pesenena, sekretarza generalnego COPA-COGECA, z prośbą o przyjęcie KRIR w poczet członków organizacji GEOPA-COPA jako reprezentanta właścicieli i pracodawców rolnych. Niestety, wniosek został zawetowany przez Władysława Serafina. Federacja zobowiązała się do przeprowadzenia rozmów na ten temat z prezesem GEOPA-COPA Chrisem Bothermanm.
W spotkaniu ze strony Federacji uczestniczyli: prezes zarządu Leszek Dereziński, wiceprezesi: Waldemar Rolewski i Stanisław Grocholski, wiceprzewodniczący rady Roman Wiatrowski i członek zarządu Maciej Skibniewski.

6 marca w siedzibie Instytutu Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej odbyło się seminarium nt. "Bioróżnorodność w koncepcji świadczeń ekosystemowych i metody jej wyceny", w którym uczestniczył przedstawiciel Federacji. Referat wygłosiła dr hab. Beata Feledyn-Szewczyk (IUNG-PIB).

4 marca porządkiem dziennym posiedzenia sejmowej Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi było pierwsze czytanie przedstawionego przez prezydenta projektu ustawy o zmianie ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych (druk 3157) - uzasadniał sekretarz stanu w Kancelarii Prezydenta RP Olgierd Dziekoński. Następnym punktem posiedzenia była dyskusja dotycząca wprowadzenia w jak najszybszym czasie pod obrady komisji projektu ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego (nr druku 3109). W posiedzeniu uczestniczył przedstawiciel Federacji.

3 marca  odbyło się wspólne posiedzenie sejmowych komisji rolnictwa i gospodarki dot. projektu uchwały w sprawie podjęcia przez Radę Ministrów działań mających na celu doprowadzenie do opłacalności produkcji rolnej, w tym na rynku mleka, wieprzowiny, owoców i tytoniu oraz poprawy poziomu i jakości życia mieszkańców. Po przeprowadzonej dyskusji komisje podjęły decyzję o przerwaniu pierwszego czytania projektu uchwały do czasu wysłuchania na posiedzeniu plenarnym Sejmu informacji rządu w sprawie pogarszającej się sytuacji w polskim rolnictwie.

3 marca w gmachu Senatu obradowały połączone komisje rolnictwa (sejmowa i senacka). Porządkiem posiedzenia były: 1) rozpatrzenie ustawy o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 - (ustawę przyjęto); 2) rozpatrzenie ustawy o zmianie ustawy o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt (ustawę przyjęto); 3) rozpatrzenie ustawy o rozwoju lokalnym z udziałem lokalnej społeczności (ustawę przyjęto). W posiedzeniu uczestniczył przedstawiciel Federacji.

3 marca w Sejmie odbyło się posiedzenie podkomisji nadzwyczajnej do rozpatrzenia rządowego projektu ustawy o Funduszu Wzajemnej Pomocy w Stabilizacji Dochodów Rolniczych. Przedstawiciele organizacji rolniczych, wyrażając swoje negatywne opinie, podkreślali niecelowość projektu ustawy (druk nr 3076). Agencja Rynku Rolnego ma być administratorem konta bankowego, na które rolnicy za pośrednictwem podmiotów skupowych będą wpłacać 0,2 proc. wartości netto sprzedanych produktów. Co ciekawe, dopiero po 3 latach funkcjonowania Funduszu rolnicy będą mogli starać się o rekompensaty. Posłowie podkreślali, że to kolejny parapodatek. W posiedzeniu uczestniczył przedstawiciel Federacji.


26 lutego Związek Przedsiębiorców, Pracodawców - Dzierżawców i Właścicieli Gospodarstw Rolnych zorganizował w Barzkowicach w siedzibie Zachodniopomorskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego spotkanie podsumowujące działalność w 2014 r. Pierwsza część posiedzenia to sprawozdanie z kontroli działalności ZPR, podjęcie uchwał o zatwierdzeniu sprawozdań i udzieleniu absolutorium za 2014 r. Odbyło się również spotkanie z przedstawicielami firm okołorolniczych (ubezpieczenia, środki ochrony roślin, skup zbóż i rzepaku, bankowość - BGŻ i ING). W drugiej części odbyło się spotkanie przedstawicieli władz wojewódzkich i dyrektorów oddziałów: ARR, ARiMR, ANR.

20 lutego sejmowa Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi na swym posiedzeniu przyjęła poprawki zgłoszone w czasie drugiego czytania do projektu ustawy o zmianie ustawy o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt, w której uczestniczył przedstawiciel Federacji.

19 lutego w Warszawie w siedzibie Federacji odbył się nadzwyczajny zjazd. Tematem były zmiany w statucie Federacji. Z powodu braku kworum z formalnego punktu widzenia zjazd się nie odbył.

18 lutego w godzinach popołudniowych w Sejmie Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi wysłuchała pierwszego czytania rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt (druk 3148). Mimo wielu niejasności i różniących się zdań co do meritum, ustawa większością głosów została przegłosowana.

18 lutego w Sejmie obradowała Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Tematem obrad były dwa punkty. Pierwszym było podjęcie inicjatywy ustawodawczej w sprawie komisyjnego projektu ustawy o dzierżawie rolniczej. Posłowie wszystkich klubów parlamentarnych uczestniczących w posiedzeniu jednogłośnie uznali, że jest wola, by taka ustawa znalazła się w dalszym procedowaniu sejmowej Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi. W najbliższym czasie zostanie nadany ustawie numer i rozpocznie się pierwsze jej czytanie. Posłem sprawozdawcą został Leszek Korzeniowski, wiceprzewodniczący sejmowej Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Drugim punktem posiedzenia była informacja ministra rolnictwa i rozwoju wsi o udziale w pracach Rady Ministrów UE ds. Rolnictwa i Rybołówstwa, które miało miejsce w styczniu 2015 r. W posiedzeniu uczestniczył Leszek Dereziński oraz Waldemar Dobrowolski, prezes Związku Pracodawców w Łodzi.

17 lutego w porządku obrad posiedzenia sejmowej Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi było pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach PROW na lata 2014-2020. W posiedzeniu uczestniczył przedstawiciel Federacji.

16 lutego w gmachu resortu rolnictwa odbyło się spotkanie Zespołu oraz Grupy Konsultacyjnej ds. Upraw Polowych, Cukru i Izoglukozy, w trakcie którego omówiona została sytuacja na krajowym  i unijnym rynku zbóż oraz kierunki zmian prawodawstwa krajowego w świetle nowej WPR na lata 2014-2020, w którym uczestniczył przedstawiciel Federacji.

16 lutego w gmachu Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi odbyło się pierwsze spotkanie VI Zespołu ds. Obrotu Nieruchomościami Rolnymi. Przewodniczącym zespołu został Zbigniew Abramowicz - dyrektor Departamentu Gospodarki Ziemią. W posiedzeniu zespołu wziął udział przedstawiciel Federacji.

11 lutego w Biurze Federacji odbyło się posiedzenie Zarządu Federacji z udziałem prezesów Związków Regionalnych i Prezydium Rady. Pierwsza część posiedzenia to spotkanie z Dariuszem Krawczyńskim - prezesem Zarządu LITOPOLEX - spółki polsko-litewsko-rosyjskiej, zajmującej się od 1985 r. handlem międzynarodowym produktami i surowcami dla branży rolniczej. Firma zaopatruje przede wszystkim producentów oraz mieszalnie pasz, duże gospodarstwa hodowlane (bydło, trzoda chlewna, drób, zwierzęta futerkowe, ryby) oraz sprzedawców detalicznych i hurtowych w dodatki i surowce do produkcji pasz. Następnie Tomasz Ciodyk i Anna Zając-Plezia - dyrektor Zasobu Gospodarowania Ziemią i zastępca dyrektora - spotkali się z przedstawicielami Federacji. Omówili bieżące, nurtujące problemy dzierżawców rolnych, przedstawiając także nowe rozporządzenie wykonawcze dotyczące przedłużenia okresu dzierżawy i analizę wysokości czynszu dzierżawnego.

9 lutego w siedzibie Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi w czasie konferencji prasowej, w której uczestniczył przedstawiciel Federacji, minister Marek Sawicki zaapelował  do organizatorów rolniczych protestów, aby nie utrudniali życia zwykłym obywatelom dojeżdżającym do pracy, szkół, szpitali. Zwrócił uwagę, że cały czas jest otwarty na rozmowy ze wszystkim organizacjami rolniczymi.

6 lutego w Warszawie w hotelu Westin Warsaw odbyło się uroczyste podsumowanie XXI edycji Ogólnopolskiego Konkursu "Rolnik - Farmer Roku". Dziesięciu laureatów w dziewięciu kategoriach otrzymało tytuł "Rolnika - Farmera Roku" i statuetkę "Złotego Jabłka". Zwycięzcom i wyróżnionym nagrody wręczali: Janusz Piechociński - wicepremier i minister gospodarki, Dariusz Młotkiewicz - zastępca szefa Kancelarii Prezydenta RP, Kazimierz Plocke - sekretarz stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Czesław Siekierski - poseł do Parlamentu Europejskiego, Jan Krzysztof Ardanowski - zastępca przewodniczącego sejmowej Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Leszek Świętochowski i Wojciech Zbrożek - prezes i wiceprezes Agencji Nieruchomości Rolnych oraz Janusz Prusiński - prorektor Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego w Bydgoszczy.
Celem konkursu "Rolnik - Farmer Roku" jest promowanie nowoczesnego rolnictwa i tych producentów rolnych, którzy potrafią się dostosować do zmieniającej się rzeczywistości, produkować więcej, lepiej i być konkurencją dla rolników UE. "Jesteście prekursorami nie tylko nowoczesnego gospodarowania, ale właśnie przykładem i gwarancją dostosowania się krajowego rolnictwa do zmieniającego się świata i Europy. Jesteście najlepsi z najlepszych" - słowa prorektora Prusieckiego były podkreśleniem wagi tej uroczystości. W Gali z ramienia Federacji obecni byli: Mariusz Olejnik - wiceprzewodniczący Rady Federacji i Zbigniew Studniarski - redaktor naczelny "Przedsiębiorcy Rolnego", członek Rady Federacji.

4 lutego w Sejmie odbyło się kolejne posiedzenie Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi nt. drugiego czytania projektu ustawy o płatnościach w ramach systemów wsparcia bezpośredniego na lata 2015-2020. W czasie drugiego czytania zgłoszono 5 poprawek. Poprawki, które komisja przyjęła to:
l zwiększenie ograniczenia (z 75 ha do 150 ha) powierzchni upraw roślin wysokobiałkowych, do której może być przyznana płatność;
l zmiany przepisów w zakresie płatności do powierzchni uprawy ziemniaków skrobiowych, pomidorów i buraków cukrowych.
Odrzucono poprawki polegające na uszczegółowieniu przepisów dotyczących liczby zwierząt objętych wnioskiem o przyznanie płatności. Niestety, współczynnik redukcji wynoszący 100 proc. dla dużych towarowych gospodarstw rolnych i strategicznych spółek SP pozostaje niezmieniony. Kwotą graniczną jest 150 tys. euro. Resort rolnictwa przychylił się do wniosku posłów SLD, PiS i PO, by współczynnik redukcji w stosunku do dużych gospodarstw rolnych obowiązywał tylko w 2015 roku. Będzie rozważana jego zmiana na niższy procent w latach następnych. W posiedzeniu uczestniczyli: Leszek Dereziński, prezes zarządu Federacji i Waldemar Dobrowolski, prezes Związku Pracodawców Rolnych w Łodzi.
4 lutego w gmachu Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi miała miejsce konferencja prasowa Marka Sawickiego po spotkaniu z szefem OPZZ Rolników i Organizacji Rolniczych Sławomirem Izdebskim.  W konferencji uczestniczył przedstawiciel Federacji.

4 lutego tematem posiedzenia senackiej Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi była informacja prezesa NIK o wynikach kontroli "Ochrony gruntów rolnych Skarbu Państwa przed nieuprawnionym wykorzystaniem". Raport i wnioski pokontrolne pokazały, że od wielu lat działania Prezesa ANR, informowanie Szefa Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego o procederze bezumownego użytkowania nieruchomości Zasobu, współpraca z ARiMR w zakresie doskonalenia i rozszerzenia dostępu do danych tej instytucji w celu łatwiejszej identyfikacji bezumownych użytkowników czy też przeprowadzenie szkoleń dla pracowników ANR niestety nie doprowadziły do prawidłowej ochrony gruntów SP. W toku kontroli wykryto liczne nieprawidłowości oraz ich skala - są nieskuteczne. W posiedzeniu wzięli udział: Leszek Dereziński, Waldemar Dobrowolski, Roman Wiatrowski, Benedykt Ślęzak.

4 lutego odbyło się posiedzenie sejmowej Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi, którego tematem była dyskusja nad propozycją inicjatywy ustawodawczej w sprawie komisyjnego projektu ustawy o dzierżawie rolniczej. Zasadność projektu ustawy jako odrębnego aktu prawnego przedstawił prezes Federacji Leszek Dereziński. Ustawa jest konieczna z punktu widzenia rozwiązywania problemu zagospodarowania gruntów na wsi, dotyczy wszystkich dzierżaw, współpracy rolników, poprawy struktury agrarnej, dopłat i uszczelnienia funkcjonowania podatkowego na wsi. Ma też zapobiec przejęciu polskiej ziemi przez obcokrajowców. Ustawa ma także usprawnić i uporządkować współpracę dzierżawców ANR, dziedziczenie dzierżawy, które już obowiązuje w wielu krajach UE. Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi podjęła inicjatywę ustawodawczą w powyższej sprawie. W posiedzeniu wzięli udział: Leszek Dereziński, Zygmunt Jodko, Waldemar Dobrowolski, Czesław Janicki, Roman Wiatrowski oraz Benedykt Ślęzak.

3 lutego w Bydgoszczy w siedzibie Związku Pracodawców - Dzierżawców i Właścicieli Rolnych odbyło się spotkanie wicemarszałka województwa kujawsko-pomorskiego Witolda Ostrowskiego z członkami zarządu związku. Celem spotkania było przedstawienie planów i przyszłości rozwoju rolnictwa i obszarów wiejskich tego województwa. Zarząd przedstawił marszałkowi problemy, z którymi borykają się rolnicy i przedsiębiorcy sektora rolno-spożywczego. Ustalono, że związek, jako organizacja z dużym doświadczeniem oraz skupiająca pracodawców z obszarów wiejskich, zostanie włączony do konsultowania i monitorowania najważniejszych dokumentów dla sektora rolnego. Współpraca będzie przebiegała stale, a spotkania z udziałem związku odbywać się będą cyklicznie.


29 stycznia w Senacie odbyły się posiedzenia Komisji Środowiska oraz Komisji Gospodarki Narodowej poświęcone rozpatrzeniu projektu ustawy o odnawialnych źródłach energii. Swoje uwagi zgłosiło wiele stowarzyszeń i instytucji, w tym m.in. Polskie Stowarzyszenie Geotermiczne i Polskie Stowarzyszenie Energetyki Wiatrowej, Stowarzyszenie Producentów Polska Biomasa, Polskie Towarzystwo Przesyłu i Rozdziału Energii Elektrycznej czy Konfederacja Lewiatan. W posiedzeniach wziął udział przedstawiciel Federacji.

28 stycznia w Senacie odbyło się posiedzenie Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi na temat rozpatrzenia ustawy o odnawialnych źródłach energii, w którym uczestniczył przedstawiciel Federacji. Ustawa o OZE w obecnym kształcie określa między innymi zasady wydawania gwarancji pochodzenia energii elektrycznej wytwarzanej z OZE oraz zasady realizacji krajowego planu działania w zakresie energii ze źródeł odnawialnych. W ustawie uwzględniono także tzw. poprawki prosumenckie, dzięki której prosumenci otrzymali gwarancję stałych cen dla instalacji do 3 kW.

28 stycznia w gmachu Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi odbyła się konferencja  "Nowe programy wsparcia wsi i rolnictwa w okresie 2014-2020 w kontekście realizacji celów Strategii Zrównoważonego Rozwoju Wsi, Rolnictwa i Rybactwa na lata 2012-2020". Konferencja podzielona była na trzy części. Pierwsza to podsumowanie pierwszego sprawozdania z realizacji Strategii Zrównoważonego Rozwoju Wsi za lata 2012-2013, druga to programy nowej perspektywy finansowej UE w kontekście celów Strategii, trzecia to wyzwania i nowe instrumenty. W konferencji wziął udział Wojciech Hołownia, prezes Warmińsko-Mazurskiego Związku Rolników, członek Federacji.

27 stycznia w Sejmie obradowała Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o płatnościach w ramach systemów wsparcia bezpośredniego (druk 3080) uzasadniał  Tadeusz Nalewajk, podsekretarz stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Poseł Romuald Ajchler opowiadał się za odrzuceniem tego wadliwego projektu ustawy. Przedstawiciele organizacji rolniczych zgłosili pisemnie lub ustnie w trakcie debaty mnóstwo uwag, m.in. do płatności do ziemniaków skrobiowych, do płatności do buraków cukrowych, by dopłata była do tony, a nie do hektara, do zazieleniania, do produkcji. Ale najwięcej uwag było do degresywności, niesprawiedliwego podziału środków wsparcia bezpośredniego. Prawie wszyscy wypowiadali się przeciwko zabraniu pieniędzy towarowym gospodarstwom rolnym. Pytano, skąd ministerstwo wzięło kwotę 150 tys. euro i dlaczego antagonizuje wieś polską. Za trzy lata, kiedy towarowe gospodarstwa zubożeją, zmniejszy się eksport naszych produktów rolno-spożywczych i przestaniemy być konkurencyjni. Niestety, ten "kulawy" i "nieudaczny" projekt większością głosów koalicji PO-PSL został przegłosowany.  Federacja wcześniej przesłała uwagi na ręce Krzysztofa Jurgiela, przewodniczącego sejmowej Komisji Rolnictwa, dotyczące tego projektu. Wszyscy posłowie otrzymali je dzień wcześniej, przed rozpoczęciem komisji. Wszystkie nasze  uwagi zgłaszane były przez posłów z opozycji SLD i PiS.
Uwagi te są prezentowane na str. 13. W posiedzeniu uczestniczył przedstawiciel Federacji.

22 stycznia w Warszawie w Centralnej Bibliotece Rolniczej odbyła się konferencja naukowa "Rozwój obszarów wiejskich w Polsce w ramach PROW 2007-2013 oraz PROW 2014-2020". Tematami były m.in.:  "Wpływ wdrażania PROW 2007-2013 na poprawę wyników ekonomicznych sektora rolno-spożywczego w Polsce" - referował prof. dr hab. Andrzej Kowalski,  dyrektor Instytutu Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej, a "Ocenę szans rozwojowych sektora rolno-spożywczego i obszarów wiejskich Polski w kontekście PROW 2014-
-2020" referował prof. dr hab. Jerzy Wilkin, kierownik Zakładu Integracji Europejskiej Instytutu Rozwoju Wsi i Rolnictwa PAN. W konferencji uczestniczył Leszek Dereziński, prezes zarządu Federacji.

22 stycznia w Bydgoszczy w biurze Związku Pracodawców - Dzierżawców i Właścicieli Rolnych odbyło się posiedzenie zarządu. Tematami były:
1) aktualny stan prac nad projektami ustaw, w tym informacje z posiedzenia sejmowej Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi;
2) zadania i cele Związku na 2015 r.;
3) sytuacja w sprawie zakupu nieruchomości - stan obecny;
4) zmiany w Federacji;
5) wizyta studyjna w Brukseli;
6) ustalenie terminu walnego zebrania wyborczego. W posiedzeniu uczestniczył Leszek Dereziński, prezes zarządu Federacji.

21 stycznia w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi odbyło się spotkanie noworoczne z korpusem dyplomatycznym do spraw rolnych, akredytowanym w Warszawie, w którym uczestniczył Waldemar Rolewski, wiceprezes zarządu Federacji.

21 stycznia Marek Sawicki, minister rolnictwa i rozwoju wsi, spotkał się z organizacjami rolniczymi działającymi w COPA-COGECA. W trakcie spotkania związkowcy zwracali uwagę na trudną sytuację na rynkach rolnych, której efektem są lokalne protesty.
Minister zwrócił uwagę, że na początku zeszłego roku dynamika eksportu rolno-spożywczego sięgała nawet 70 proc. "Wszystko skończyło się 1 sierpnia 2014 roku, gdy Rosja wprowadziła embargo. To musiało odbić się na koniunkturze w rolnictwie. Ale mimo to szacuję, że wartość eksportu za 2014 rok będzie prawdopodobnie o ok. 5 proc. wyższa niż w 2013 roku. Najlepszym przykładem naszego sukcesu jest rekordowa produkcja drobiu, która przekroczyła 2 mln ton. W ten sposób staliśmy się pierwszym graczem na europejskim rynku" - dodał Marek Sawicki.
Z tego powodu minister zwrócił się do organizacji rolniczych, by aktywnie angażowały się w lobbowanie na rzecz interesów polskich rolników. W spotkaniu uczestniczył przedstawiciel Federacji.

14 stycznia porządkiem obrad Sejmowej Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi były dwa punkty:
1) informacja resortu rolnictwa o udziale w pracach Rady Ministrów UE ds. Rybołówstwa w grudniu 2014 r.
Poruszono sprawę braku lobbingu Polski na forum Unii Europejskiej w sprawach bardzo ważnych dla polskiego rolnictwa. Dotyczyło to takich problemów jak: zmniejszające się stada trzody chlewnej w Polsce, wystąpienie ASF, embargo czy kary za przekroczenie kwot mlecznych;
2) dyskusja nad propozycją inicjatywy ustawodawczej w sprawie komisyjnego projektu ustawy o zmianie ustawy o izbach rolniczych. Dyskusję rozpoczął zastępca przewodniczącego Mirosław Maliszewski (PSL), który podkreślił wagę reprezentacji polskich rolników na forum UE. Wychodząc naprzeciw potrzebom,  przygotowany  został poselski projekt dotyczący dotacji celowej  Projekt ten zakłada finansowanie z budżetu państwa do 2020 r. z wiodącą w tym zakresie rolą KRIR, wynikającą z ustawy o izbach rolniczych. Został on złożony do marszałka Sejmu.
W związku z odsunięciem w 2014 r. Federacji z finansowania w ponadnarodowych organizacjach rolniczych,  wiceprezes Waldemar Rolewski przybliżył temat zebranym posłom. Wszyscy posłowie uczestniczący w posiedzeniu poparli projekt ustawy, który mówi o równym traktowaniu wszystkich organizacji rolniczych. Posłowie Romuald Ajchler i Zbigniew Babalski zobowiązali wiceministra Tadeusza Nalewajka do pisemnego przedstawienia, jakie były faktyczne  powody pozbawienia Federacji składek na dotację celową.

13 stycznia 2015 r. w Warszawie w siedzibie biura Federacji odbyło się posiedzenie zarządu Federacji z udziałem prezesów związków regionalnych i prezydium rady. Porządek dnia obejmował:
1) spotkanie z byłym ministrem rolnictwa Adamem Tańskim na temat współpracy Federacji z Fundacją im. Macieja Rataja. Od 2009 r. Fundacja pozyskuje środki z Funduszy Europejskich na wspieranie cywilizacyjnego, kulturalnego, społecznego i ekonomicznego rozwoju obszarów wiejskich w Polsce. Istnieje realna możliwość współpracy między Federacją a Fundacją w celu pozyskiwania funduszy unijnych i przeprowadzania wspólnych programów (np. szkoleń, konferencji itp.);
2) spotkanie z przedstawicielami Banku BGŻ Michałem Koleśnikowem, kierownikiem Wydziału Analiz Sektorowych BGŻ i Anną Zielińską z olsztyńskiego oddziału BGŻ, którzy przedstawili członkom Federacji możliwość zorganizowania wspólnej konferencji. Tematem byłaby wizja rolnictwa na kolejne 5 lat, uwzględniająca wzrost zysków z przedsiębiorstwa, choć życie pokazuje, że nawet najlepsi analitycy nie przewidzieli np. embarga czy ASF. Konferencja ta byłaby także zacieśnieniem współpracy Federacji z BGŻ. Termin konferencji ustalony został na drugą połowę kwietnia br.;
3) sprawy różne, czyli bieżące sprawy Federacji, w trakcie których  ustalono że 19 lutego 2015 r. (czwartek) w Warszawie w sali konferencyjnej przy ul. Hożej 66/68 odbędzie się Nadzwyczajny Zjazd Federacji. Podjęto decyzję o powołaniu zespołu (3-4 członków Federacji), uczestniczącego  we wszystkich posiedzeniach  sejmowej i senackiej Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Poruszony był problem odsunięcia Federacji z finansowania w ponadnarodowych organizacjach rolniczych. Do 30 stycznia br. związki przekażą propozycje najważniejszych spraw, które znajdą się w planie pracy Federacji na 2015 r.

7 stycznia w Senacie odbyło się posiedzenie Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Dotyczyło informacji prezesa Najwyższej Izby Kontroli o wynikach kontroli  "Nadzór nad funkcjonowaniem ferm zwierząt".
Wiceprezes NIK Wojciech Kutyła przedstawił raport, w którym zawarta była ocena realizacji nadzoru organów administracji rządowej nad funkcjonowaniem przemysłowych ferm zwierząt. Kontrola NIK wykazała, że organy administracji rządowej nie zapewniły właściwego nadzoru nad funkcjonowaniem ferm zwierząt. Nie było współpracy pomiędzy Inspekcją Weterynaryjną i Inspekcją Ochrony Środowiska, a jeśli nawet  była,  to i tak żadnych efektów nie przyniosła. Nie rozwiązano także problemu uciążliwości zapachowej ferm. Obie inspekcje dysponują nierzeczywistymi danymi dotyczącymi ferm przemysłowych. Wiceprezes NIK, mając na uwadze wyniki kontroli, skierował wniosek do ministra środowiska w sprawie opracowania projektu nowelizacji ustawy - Prawo ochrony środowiska. W posiedzeniu uczestniczył Waldemar Rolewski, wiceprezes zarządu Federacji


Archiwum

:: 2017 ::

:: 2016 ::

:: 2015 ::

:: 2014 ::

:: 2013 ::

:: 2012 ::

:: 2011 ::

:: 2010 ::

:: 2009 ::

:: 2008 ::

:: 2007 ::

:: 2006 ::

:: 2005 ::

:: 2004 ::