O Federacji
Zadania
Władze
Statut
Zwiazki w terenie
Aktualnosci
Unia Europejska
Linki
Kontakt

 

AKTUALNOŚCI

2014

30 grudnia  w Senacie odbyło się posiedzenie Komisji Rolnictwa i Rozwoju dotyczące: 1) ustawy o zmianie ustawy o biokomponentach i biopaliwach ciekłych oraz niektórych innych ustaw; 2) zmiany ustawy o organizacji rynku mleka i przetworów mlecznych. W posiedzeniu uczestniczył Romuald Jankowski, wiceprezes Federacji (członek Funduszu Promocji Mleka).


30 grudnia w  porządku obrad senackiej  Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi znalazło się rozpatrzenie ustawy budżetowej na rok 2015 w częściach właściwych przedmiotowemu zakresowi działania komisji. W posiedzeniu uczestniczył wiceprezes zarządu Federacji Waldemar Rolewski.

18 grudnia w Warszawie w siedzibie Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi odbyło się posiedzenie rady Federacji. Składało się ono z trzech części. Pierwsza to wystąpienie Katarzyny Pawlikowskiej, zastępcy dyrektora Departamentu Płatności Bezpośrednich MRiRW, która referowała temat zazieleniania, i Aleksandry Szelągowskiej, dyrektora Departamenu Finansów MRiRW prezentującej  finansowanie rolnictwa w nowej perspektywie finansowej 2015-2020 z uwzględnieniem towarowych gospodarstw rolnych. Druga część to uczestnictwo członków rady Federacji w posiedzeniu sejmowej Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi, w trakcie której odbyła się dyskusja nad propozycją inicjatywy ustawodawczej w sprawie komisyjnego projektu ustawy o dzierżawie rolniczej. Przedstawiciele wszystkich klubów poselskich uznali, że taka inicjatywa jest jak najbardziej potrzebna. Powinna powstać odrębna ustawa o dzierżawie rolniczej, która regulować będzie wszystkie sprawy związane z dzierżawą ziemi rolniczej w Polsce.  Dużo ciepłych słów padło pod adresem Federacji. Jeden z posłów powiedział: "Ta ustawa została zgłoszona przez niewielką organizację rolniczą, choć tak naprawdę powinno to zrobić ministerstwo rolnictwa". Trzecia część to przedstawienie przez Tomasza Zdziebkowskiego, przewodniczącego zespołu ds. reorganizacji Federacji, projektu statutu Federacji i wyznaczenie terminu zjazdu nadzwyczajnego. Ustalono termin zwołania zjazdu między 16-21 lutego 2015 r.

16 grudnia w Sejmie odbyły się dwa posiedzenia Sejmowej Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Pierwsze posiedzenie  dotyczyło projektu ustawy o zmianie ustawy o organizacji rynku mleka i przetworów mlecznych (druk 2934). Porządkiem drugiego posiedzenia był "Brak reakcji rządu na wniosek rolników oraz Wojewody Podlaskiego odnośnie wprowadzenia przez Radę Ministrów stanu klęski żywiołowej na wskazanych obszarach województwa podlaskiego w związku z afrykańskim pomorem świń i szkodami wyrządzonymi przez zwierzynę łowną oraz wypłaty należnych rekompensat dla rolników". Na posiedzenie przybyli licznie hodowcy trzody chlewnej woj. podlaskiego, przedstawiający tragizm sytuacji ekonomicznych przedsiębiorstw i ludzi w nich zatrudnionych spowodowany przez ASF. Sporządzony w komisji dezyderat nie został przegłosowany. W posiedzeniu uczestniczył przedstawiciel Federacji.

16 grudnia w Senacie Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi  obradowała nad następującymi zagadnieniami: 1) Zmiany ustrojowe w obrocie ziemią w Polsce po 2016 roku - referował resort rolnictwa; 2) Model kontroli gruntami rolnymi w Polsce w świetle doświadczeń rolnictwa państw Unii Europejskiej - dr Andrzej Zadura; 3) Konstytucyjne wytyczne w zakresie ochrony gospodarstwa rodzinnego - prof. Beata Jeżyńska, dr Radosław Pastuszko; 4) Doświadczenia ANR w korzystaniu z prawa pierwokupu i wykupu gruntów rolnych - przedstawiciele ANR. W posiedzeniu uczestniczył Waldemar Rolewski, wiceprezes zarządu Federacji.

15 grudnia w Warszawie odbyło się spotkanie przedstawicieli grup producenckich oraz organizacji rolniczych w sprawie uboju rytualnego oraz sytuacji na rynku trzody chlewnej oraz drobiu. 10 grudnia Trybunał Konstytucyjny orzekł, że zakaz uboju rytualnego - jakikolwiek, a więc tak- że w celach eksportowych - narusza konstytucyjną wolność kultywowania religii i obyczajów mniejszości etnicznych. Prawna niezrozumiałość wyroku polega na tym, że TK nie wyjaśnił, dlaczego nie zadośćuczynił wnioskowi Związku Gmin Wyznaniowych Żydowskich, by uznać ubój rytualny za dopuszczalny wyłącznie na potrzeby mniejszości w kraju.

15 grudnia w Kalsku w Lubuskim Ośrodku Doradztwa Rolniczego zarząd Lubuskiego Związku Rolników zorganizował Walne Zebranie Członków Związku. W trakcie spotkania przedstawione zostało sprawozdanie z działalności zarządu za rok 2014. Dokonano także wyboru delegatów na Zjazd Federacji ZPDiWR. W posiedzeniu uczestniczył członek rady Federacji Zbigniew Studniarski.

15 grudnia Związek Pracodawców - Dzierżawców i Właścicieli Rolnych w Bydgoszczy zorganizował w Kobylnikach zebranie świątecznie Związku. W trakcie uroczystego spotkania omówiono kwestię dotyczącą prac komisji nt. zazieleniania, a także aktualny stan prac nad projektem ustawy o dzierżawie rolniczej. Omówiono sytuację dzierżawców, w tym podkreślono nową, niższą wycenę gruntów w ramach arbitrażu i zarządzanie ryzykiem w rolnictwie. W posiedzeniu uczestniczył Leszek Dereziński, prezes zarządu Federacji.

12 grudnia w Bobolicach koło Koszalina (woj. zachodniopomorskie) odbyło się spotkanie z członkami Stowarzyszenia Dzierżawców i Właścicieli Rolnych. Otwarcia posiedzenia dokonał Kazimierz Stoltman, prezes Stowarzyszenia. Głos zabierał między innymi obecny na sali wiceprezes zarządu Federacji Waldemar Rolewski, a także przedstawiciele ANR, ARiMR,  KRUS, ODR, Zachodniopomorskiej Izby Rolniczej, a także inni zaproszeni goście.

11 grudnia Agencja Nieruchomości Rolnych wspólnie z Instytutem Ekonomiki Rolnictwa zorganizowała w Warszawie w Auli Kryształowej Szkoły Gospodarstwa Wiejskiego 20. jubileuszową edycję Rankingu 300. Ranking 300 to podsumowanie wyników ekonomiczno-finansowych 300 najlepszych wielkotowarowych gospodarstw rolnych osiągniętych w 2013 r. Uroczystość składała się z dwóch rankingów głównych dla przedsiębiorstw rolnych oraz rybackich, rankingu najlepszych gospodarstw stale uczestniczących w całym dwudziestoleciu oraz ośmiu podrankingów. W uroczystej gali uczestniczył prezes zarządu Federacji Leszek Dereziński.

9 grudnia w Warszawie zorganizowano konferencję prasową zatytułowaną "Rynek zbóż - stan obecny i perspektywy". Podczas spotkania głos zabierali eksperci, którzy podkreślali, że "bardzo duży wpływ na dochody rolników mają ceny uzyskiwane ze sprzedaży płodów rolnych. W tym roku są one poniżej kosztów produkcji". Wpływ ma na to między innymi duży import zbóż z Ukrainy, wielkość światowej produkcji, która była wyjątkowo duża, a także kurs dolara i euro. Podkreślano, że spadek cen powodują zwiększone plony pszenicy w tym sezonie. Nawet przy znacznym zużyciu ziarna na paszę Polska nie będzie w stanie skonsumować nadwyżki, co spowoduje podwojenie nadwyżek i dalsze spadki cen. W posiedzeniu uczestniczył przedstawiciel Federacji.

9 grudnia w siedzibie Agencji Rynku Rolnego odbyło się posiedzenie Komisji Zarządzającej Funduszu Promocji Mleka. Głównym tematem było ustalenie i zatwierdzenie Planu Finansowego Funduszu na rok 2015. W posiedzeniu uczestniczył wiceprezes zarządu Federacji Romuald Jankowski, który jest członkiem Funduszu Promocji Mleka.

9 grudnia w Warszawie w siedzibie Agencji Nieruchomości Rolnych odbyło się drugie w tym roku posiedzenie Rady Społecznej przy prezesie Agencji. Zebranych przywitał prezes Leszek Swiętochowski i szybko przyjęto protokół z poprzedniego posiedzenia Rady Społecznej. Następnie poszczególni dyrektorzy zespołów ANR przekazali informację dotyczącą zakresu gospodarowania Zasobem WRSP w 2014 i plany na 2015 rok. W sprawach różnych przedstawiciele organizacji rolniczych - uczestnicy spotkania podnieśli wiele ważnych tematów, m.in. likwidację strategicznych spółek Skarbu Państwa, w tym szczególnie stadnin koni. Rozpatrywano wiele argumentów za pozostawieniem Stadniny Koni w Białce (woj. lubelskie) czy Stadniny Koni Walewice (woj. łódzkie). Prezes Swiętochowski wskazał, że są to spółki bardzo zadłużone, które obciążają budżet państwa. W trakcie dyskusji zebrani podnosili sprawę zmiany prezesów i kierowniczej kadry tych spółek. Ich zdaniem - zmiany kadrowe mogłyby przynieść wymierne korzyści dla istniejących podmiotów i niekoniecznie musiałyby oznaczać ich likwidację.  Mogłoby to także uchronić  ludzi zatrudnionych w spółkach przed zwolnieniami. Rząd postanowił zlikwidować aż 11 spółek. Kolejnym omawianym tematem była sprzedaż ziemi w przetargach ograniczonych i zwiększająca się cena ziemi za 1 ha (do 200 tys. zł). Czynsze, które są powiązane z uśrednioną zwyżkującą ceną za 1 hektar ziemi, poszybowały także w górę. W trakcie dyskusji podkreślano znacznie szerszą współpracę izb rolniczych z organizacjami rolniczymi. Kolejnym tematem były dopłaty obszarowe i dopłaty do produkcji. Dla towarowych gospodarstw rolnych zostały one drastycznie obniżone, bowiem przeznaczono je głównie dla gospodarstw małych i średnich. W posiedzeniu uczestniczył prezes zarządu Federacji Leszek Dereziński.

8 grudnia ambasadorowie Austrii, Belgii, Czech, Cy- pru, Danii, Finlandii, Francji, Hiszpanii, Holandii, Malty, Niemiec, Słowenii oraz Węgier zaprosili przedstawicieli sektora rolnego na czele z ministrem rolnictwa i rozwoju wsi na tradycyjne, coroczne bożonarodzeniowe spotka- nie. Odbyło się ono w Warszawie w Auli Kryształowej Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego. Oficjalnego otwarcia  spotkania i przywitania gości dokonał  rektor  SGGW prof. dr hab. Alojzy Szymański. W uroczystym spotkaniu uczestniczył Waldemar Rolewski, wiceprezes zarządu Federacji.

5 grudnia w warszawskim Biurze Informacyjnym Parlamentu Europejskiego odbyło się spotkanie z posłem Czesławem Siekierskim, przewodniczącym Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi Parlamentu Europejskiego. Tematami poruszanymi przez przewodniczącego było m.in.: zazielenianie produkcji rolnej (starcie poglądów w UE na ten temat  może skutkować odroczeniem tematu zazieleniania w Polsce od 2016 r.), likwidacja kwot mlecznych i uwarunkowania zewnętrzne, w tym otwieranie rynku na handel z USA,  rosyjskie embargo i obrót ziemią w Polsce (uwolnienie od 1 maja 2016 polskiej ziemi dla obcokrajowców).

5 grudnia Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej - PIB zorganizował seminarium dotyczące dwóch problemów: 1) "Prognozowania cen detalicznych żywności w Polsce" referowany przez Mariusza Hamulczuka i Katarzynę Hertel (NBP) oraz  2) "Potencjału rozwojowego  klastrów eksportowych w polskim sektorze rolno-żywnościowym" - referowany przez Szczepana Figla i Justynę Kufel. W seminarium uczestniczył przedstawiciel Federacji.

2 grudnia w Senacie odbyło się posiedzenie, podczas którego zaprezentowano informację prezesa NIK o wynikach kontroli dot. "Realizacji zadań i gospodarki finansowej stadnin koni należących do Skarbu Państwa". Rozpatrzono także wskazane przez szefa NIK wnioski nt. "Zarządzania należnościami finansowymi w agencjach rolnych" oraz wnioski zgłoszone do komisji przez Polski Związek Hodowców Koni. W posiedzeniu uczestniczył wiceprezes zarządu Federacji Waldemar Rolewski.


27 listopada w Warszawie na Stadionie Narodowym odbyła się konferencja pt. "Narodowe wyzwania w rolnictwie na Narodowym" - II edycja. Tematami poszczególnych paneli były: I - "Rolnictwo w Polsce 2014-2020 - jak wykorzystać szanse?"; II - "Precyzyjne nawożenie i efektywna ochrona elementami nowoczesnej agrotechniki"; III - "Finanse i ubezpieczenia". Nie zabrakło również tematu sprzedaży i dzierżawy gruntów należących do zasobów ANR. W konferencji uczestniczył Leszek Dereziński, prezes zarządu Federacji.

26 listopada w gmachu Senatu odbyła się zorganizowana wspólnie przez sejmową Komisję Rolnictwa i Rozwoju Wsi, senacką Komisję Rolnictwa i Rozwoju Wsi i Biuro Analiz Sejmowych Kancelarii Sejmu  konferencja nt. "Stan przygotowania Polski i Unii Europejskiej do zniesienia kwot mlecznych".  Otwarcia konferencji dokonał senator Jerzy Chróścikowski, przewodniczący Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi Senatu RP,  a wprowadzenia poseł Krzysztof Jurgiel, przewodniczący Komisji Rolnictwa i Rozwoju Sejmu RP.
Prof. Andrzej Babuchowski przedstawił "Działania podejmowane przez Komisję Europejską i kraje członkowskie związane ze zniesieniem kwot mlecznych", zaś "Stan przygotowania Polski do zniesienia kwot mlecznych" referował Marek Sawicki, minister rolnictwa i rozwoju wsi. "Ocenę wpływu likwidacji kwot mlecznych na rynek mleka w Polsce" omówił dr Piotr Szajner z Instytutu Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej - PIB. 26 listopada odbyło się posiedzenie sejmowej Komisji Rolnictwa i Rozwoju, którego porządek obrad obejmował: 1) rozpatrzenie uchwały Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o środkach ochrony roślin (druk 2903) i 2) rozpatrzenie uchwały Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o krajowym systemie ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji o przyznanie płatności (druk 2907). W posiedzeniu uczestniczył prezes zarządu Leszek Dereziński. w gmachu Senatu odbyła się zorganizowana wspólnie przez sejmową Komisję Rolnictwa i Rozwoju Wsi, senacką Komisję Rolnictwa i Rozwoju Wsi i Biuro Analiz Sejmowych Kancelarii Sejmu konferencja nt. "Stan przygotowania Polski i Unii Europejskiej do zniesienia kwot mlecznych".
O skutkach zniesienia kwot mlecznych dla polskiego rolnictwa i przemysłu mleczarskiego dyskutowali: Waldemar Broś - Krajowy Związek Spółdzielni Mleczarskich Związek Rewizyjny, Agnieszka Maliszewska - Polska Izba Mleczarska, Tadeusz Romańczuk - Spółdzielnia Mleczarska Bielsk Podlaski i Jan Dąbrowski -Okręgowa Spółdzielnia Mleczarska w Łowiczu. W posiedzeniu uczestniczył Leszek Dereziński, prezes zarządu Federacji.

24 listopada w biurze Krajowej Rady Izb Rolniczych w Warszawie odbyło się spotkanie członków organizacji rolniczych nt. szczegółowego zakresu i trybu udzielania oraz sposobu rozliczania dotacji celowej przeznaczonej na pokrycie kosztów związanych z uczestnictwem izb rolniczych, związków zawodowych rolników indywidualnych oraz społeczno-zawodowych organizacji rolników w ponadnarodowych organizacjach rolniczych reprezentujących interesy zawodowe rolników indywidualnych wobec instytucji Unii Europejskiej. W spotkaniu z ramienia Federacji uczestniczył dr Waldemar Rolewski, wiceprezes zarządu Federacji.

21 listopada w Karpaczu odbył się XXV Walny Zjazd Członków Dolnośląskiego Związku Dzierżawców i Właścicieli Nieruchomości Rolnych we Wrocławiu. Tematem wiodącym był "System płatności bezpośrednich w Polsce w latach 2015-2020", który referowała Grażyna Gers z departamentu dopłat bezpośrednich Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
Obecni byli także przedstawiciele OT ANR z Wrocławia. Otwarcia Walnego Zjazdu dokonał Mirosław Kaszkur - prezes zarządu Dolnośląskiego Związku oraz przedstawiciel sponsora tytularnego Walnego Zjazdu - ING Banku Śląskiego. Następnie wysłuchano sprawozdania prezesa zarządu i przewodniczącego komisji rewizyjnej za okres ostatniego roku i podjęto stosowne uchwały. 
Za wybitne osiągnięcia w produkcji rolniczej wybrani członkowie Dolnośląskiego Związku otrzymali odznaki "Zasłużony dla Rolnictwa" i Złote Odznaki organizacyjne. Jak co roku, odbyła się także  uroczysta gala "Dolnośląskie Kłosy 2014".
Wśród wielu uchwał podjętych na zjeździe na uwagę zasługuje Uchwała nr 4 w sprawie upoważnienia zarządu Dolnośląskiego Związku Dzierżawców i Właścicieli Nieruchomości Rolnych do podjęcia pracy nad reorganizacją Federacji Związków Pracodawców - Dzierżawców i Właścicieli Rolnych w Warszawie i przystąpieniem do nowej organizacji zbudowanej na jej bazie.

21 listopada w siedzibie Instytutu Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej odbyło się seminarium nt. "Światowy rynek nawozów mineralnych i jego wpływ na krajowy sektor nawozowy" (referat wygłosił Arkadiusz Zalewski), w którym uczestniczył przedstawiciel Federacji.

18-19 listopada  w Łysomicach odbył się Europejski Kongres Menadżerów Agrobiznesu zorganizowany przez Związek Pracodawców - Dzierżawców i Właścicieli Rolnych w Bydgoszczy oraz EuropeanLandowners' Organization (Europejskiej Organizacji Właścicieli Ziemskich). W kongresie uczestniczyli: prezes zarządu Federacji Leszek Dereziński, wiceprezes dr Waldemar Rolewski i Wojciech Hołownia, prezes Warmińsko-Mazurskiego Związku Rolników, a także Zbigniew Studniarski, prezes zarządu APRA oraz członek rady Federacji.

13 listopada w Kaliszu w siedzibie spółki Gruntpol odbyło się posiedzenie Rady Federacji Związków Pracodawców - Dzierżawców i Właścicieli Rolnych. Głównym tematem był nowy projekt statutu przedstawiony przez Tomasza Zdziebkowskiego, przewodniczącego zespołu ds. reorganizacji Federacji. 
W związku z wieloma jeszcze niejasnymi kwestiami prawnymi  w projekcie statutu zdecydowano, że będzie on przedmiotem dyskusji i ostatecznego zatwierdzenia na  kolejnym posiedzeniu rady Federacji. Ustalono, że 18 grudnia w Warszawie odbędzie się posiedzenie rady Federacji.
W trakcie spotkania dr Ignacy Urbanowski, przewodniczący rady Federacji, złożył na ręce zebranych rezygnację  z funkcji, którą nieprzerwanie pełnił przez 20 lat. Podziękował za wspólne lata pracy, które zaliczył do dobrego okresu w swojej karierze zawodowej. W związku z tym, że nie było kworum, wniosek został tylko przyjęty do wiadomości.

7 listopada w sali konferencyjnej Instytutu Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej odbyło się seminarium nt. "Kierunki rozwoju rolnictwa i polityk rolnych - wyzwania przyszłości". Dla większości krajów wzrost produkcji żywności jest i będzie nadrzędnym zadaniem rolnictwa, dlatego różne wersje produktywizmu będą nadal dominować w politykach rolnych w nadchodzących latach. Wyzwanie na przyszłość to: jak odejść od ścieżki wcześniejszych wyborów i zmienić logikę funkcjonowania polityk rolnych, w tym Wspólnej Polityki Rolnej UE.
Druga część seminarium poświęcona była  Partnerstwu  Transatlantyckiemu  ds. Handlu i Inwestycji między USA a Unią Europejską - stan obecny i wyzwania. Partnerstwo to  zajmuje się  negocjowaniem dostępu   do rynków obejmujących  handel towarami, usługi i inwestycje oraz międzynarodowe zamówienia  publiczne.

6 listopada  porządkiem obrad sejmowej Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi  były dwa punkty. Pierwszy dotyczył  rozpatrzenia dezyderatu w sprawie zapobieżenia dalszej degradacji rynku mleka. Drugi punkt dotyczył rozpatrzenia odpowiedzi Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi na pytania posłów zgłoszonych w toku posiedzenia komisji w dniach 9 i 22 października br. dotyczących: ubezpieczenia społecznego rolników, uruchomienia unijnej rezerwy kryzysowej na rekompensaty dla rolników oraz środków przeznaczonych na interwencję rynkową w Unii Europejskiej na rynku owoców i warzyw.

5 listopada odbyło się posiedzenie sejmowej Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi, w której uczestniczyli przedstawiciele resortu rolnictwa oraz infrastruktury i rozwoju. W posiedzeniu uczestniczył także przedstawiciel Federacji.

3 listopada w Warszawie w biurze informacyjnym Parlamentu Europejskiego odbyło się spotkanie z europosłem Januszem Wojciechowskim, który jest wiceprzewodniczącym Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi (AGRI) PE. Celem spotkania było omówienie problemów polskich i europejskich producentów rolnych, a także konsumentów oraz eksporterów żywności. W spotkaniu uczestniczył przedstawiciel Federacji.

3 listopada w Instytucie Rozwoju Wsi i Rolnictwa PAN odbyło się seminarium pt. "Uwarunkowania gospodarowania ziemią rolniczą w Polsce".  Problem omawiała dr hab. Renata Marks-Bielska z Wydziału Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego. W pierwszej części wykładu  przeprowadzona została analiza rynku ziemi rolniczej w Polsce po 1989 r. Przeprowadzane wśród rolników badania potwierdziły, że dominująca w Polsce prywatno-rodzinna forma własności gospodarstw rolnych wyraża się m.in. przekazywaniem gospodarstw na zasadzie darowizny (90% rolników  otrzymała gospodarstwo rolne albo od rodziców albo od teściów). Rolnicy wolą gospodarować na własnej ziemi, ale wysoka cena ziemi nie pozwala im na zakup dalszych hektarów. Dlatego chcieliby wydzierżawić ziemię - by móc rozwinąć produkcję rolniczą.


29 października w Warszawie w siedzibie biura Federacji odbyło się posiedzenie zarządu, prezesów związków regionalnych i przewodniczącego zespołu ds. reorganizacji Federacji.
Wiodącym tematem posiedzenia była informacja zarządu dotycząca opinii przesłanych przez prezesów związków regionalnych nt. projektu poprawek do statutu Federacji. Projekt statutu został opracowany przez zespół ds. reorganizacji Federacji.

25 października w Toruniu odbyło się spotkanie sześciu szefów resortu rolnictwa: Gabriela Janowskiego, Jacka Janiszewskiego, Jana Krzysztofa Ardanowskiego, Marka Sawickiego, Romana Jagielińskiego z Andrzejem Grossem, prezesem Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. W trakcie dyskusji mówiono o następujących sprawach: liberalizacji rynku cukru, szansie sprywatyzowania Krajowej Spółki Cukrowej, w której znalazłby się mechanizm zabezpieczający interesy pracowników i plantatorów spółki, a także hodowli trzody chlewnej oraz ASF. W spotkaniu uczestniczył Leszek Dereziński, prezes zarządu Federacji.

24 października w Brukseli ELO - Międzynarodowa Organizacja Właścicieli Ziemskich powołała komisję, której głównym celem była debata dotyczącej płatności bezpośrednich na lata 2015-2020. Program spotkania obejmował także wybór przewodniczącego komisji oraz zastępców. Poza tym streszczenie płatności bezpośrednich oraz ogólny przegląd reguł rządzących płatnościami bezpośrednimi. Wiele miejsca poświęcono problemowi "zazieleniania" i związanymi z nim dopłatami. Z ramienia Federacji w posiedzeniu komisji uczestniczył Roman Wiatrowski, wiceprzewodniczący rady Federacji.

22 października w Brukseli odbyło się spotkanie powiększonej Grupy ELO (EPG), która zajmowała się przyszłością WPR, rosyjskim embargiem, przeglądem prawodawstwa dotyczącego ochrony przyrody, efektywnością energetyczną w budynkach i podatkami w Europie. W spotkaniu uczestniczył Roman Wiatrowski, wiceprzewodniczący rady Federacji.

23-24 października Wydział Nauk Ekonomicznych SGGW i Wydział Prawa i Administracji UW zorganizowały międzynarodową konferencję naukową pt. "Ekonomiczne i prawne mechanizmy wspierania i ochrony rolnictwa rodzinnego w Polsce i innych państwach UE". Celem konferencji było podjęcie naukowego dyskursu na temat uwarunkowań funkcjonowania rolnictwa rodzinnego. Rola gospodarstw rodzinnych w funkcjonowaniu łańcucha żywnościowego, status prawny gospodarstw rodzinnych w Polsce i w UE, sytuacja dochodowa gospodarstw rodzinnych oraz ewolucja gospodarstw rodzinnych w Polsce po akcesji do UE - to główne problemy poruszane na dwudniowej konferencji. Z ramienia Federacji w konferencji uczestniczyli: prezes Leszek Dereziński i wiceprezes zarządu Waldemar Rolewski.

22 października obradowała sejmowa Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi. W porządku obrad było rozpatrzenie i zaopiniowanie dla Komisji Finansów Publicznych rządowego projektu ustawy budżetowej na rok 2015 w częściach dotyczących rolnictwa. W posiedzeniu uczestniczył Leszek Dereziński, prezes zarządu Federacji.

25-27 listopada w Rydze odbyło się posiedzenie  Zgromadzenia Ogólnego  ELO - Europejskiej Organizacji Właścicieli Ziemskich, której członkiem jest Federacja. Głównymi tematami spotkania były sprawy rolnictwa i leśnictwa w nowej perspektywie 2015-2020. W spotkaniu uczestniczył Roman Wiatrowski, prezes Związku Pracodawców - Dzierżawców i Właścicieli Rolnych w Bydgoszczy, wiceprzewodniczący rady Federacji.

21 października tematem posiedzenia senackiej Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi było rozpatrzenie ustawy o zmianie ustawy o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych oraz ustawy o bezpieczeństwie żywności i żywienia. W posiedzeniu uczestniczył przedstawiciel Federacji.

17 października w gmachu Instytutu Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej odbyła się prezentacja raportu nt. "Przemiany strukturalne rolnictwa w krajach UE. Wyzwania dla Polski" połączona z dyskusją. Zostały przedstawione różne punkty widzenia, a w trakcie dyskusji starano się odpowiedzieć na wiele pytań. Jednym z nich było to, czy po 1 maja 2016 r. rzeczywiście nastąpi masowy wykup polskich gruntów rolnych przez cudzoziemców. Zastanawiano się również nad tym, czy model funkcjonowania systemu kontroli obrotu gruntami rolnymi w Polsce jest dostosowany do nowych realiów, a także jak wygląda kontrola obrotu gruntami rolnymi w "starej UE" i czy doświadczenia tych krajów mogą posłużyć za wzór Polsce. Podczas spotkania zaprezentowano różne punkty widzenia na przemiany strukturalne rolnictwa, które mają wkrótce nastąpić. W trakcie ożywionej dyskusji głos zabierali uczestniczący w spotkaniu wiceprezesi zarządu Federacji: Zygmunt Jodko, a także Waldemar Rolewski. Ten ostatni poruszał przede wszystkim sprawy związane z problemami dzierżawców.

15 października w Łodzi odbyło VII Europejskie Forum Gospodarcze - Łódzkie 2014 r. Otwarcia salonu branżowego dokonał przewodniczący Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi Parlamentu Europejskiego. Wykładem wiodącym była konkurencyjność polskich firm z sektora przetwórstwa rolno-spożywczego na zagranicznych rynkach, ze szczególnym uwzględnieniem koncepcji marki polskiej żywności. Prezentowane były także takie problemy, jak nowoczesne formy współdziałania rolników, które są szansą na ekspansję polskich firm, a także rola innowacyjnych technologii w rolnictwie. W Europejskim Forum Gospodarczym uczestniczył Waldemar Dobrowolski, prezes Związku Pracodawców w Łodzi.

10 października w siedzibie Instytutu Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej - PIB odbyło się seminarium pt. "Miejsce Polski w handlu zagranicznym produktami rolno-spożywczymi Unii Europejskiej", w którym uczestniczył przedstawiciel Federacji.

9 października w Sejmie odbyło się posiedzenie Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi, którego tematem była aktualna sytuacja w rolnictwie z uwzględnieniem podjętych, zrealizowanych i planowanych do realizacji działań rządu w związku z: 1) wystąpieniem ASF,
2) wprowadzeniem embarga na import produktów rolno-spożywczych przez Rosję i 3) nierównymi warunkami konkurencji polskich rolników na rynku europejskim. W spotkaniu uczestniczyli producenci trzody, sadownicy, warzywnicy, plantatorzy buraka cukrowego, a także grupa osób wchodząca w skład zespołu pracującego nad nierozprzestrzenianiem się ASF w Polsce. Producenci buraka cukrowego z Wielkopolskiej Izby Rolniczej wnioskowali o dopłaty do 1 t buraka, a nie od 1 ha. Inny członek izby omawiał sprawę hodowli trzody chlewnej i przekazał na ręce ministra Marka Sawickiego zestawienie o stratach, które poniósł (200 tys. zł od lutego).
Aleksander Dargiewicz reprezentujący Krajowy Związek Producentów Trzody Chlewnej (członka Federacji) zadał ministrowi rolnictwa i przedstawicielom rządu kilka ważnych pytań związanych z ASF. Pytał między innymi o to, na jakim w tej chwili jest etapie projekt rozporządzenia w sprawie bioasekuracji, a także jakie działania zostały podjęte celem wzmocnienia bioasekuracji na drogowych przejściach granicznych oraz wzdłuż dróg krajowych ze wschodu na zachód kraju. W posiedzeniu uczestniczył Leszek Dereziński, prezes zarządu Federacji.

9 października w Katowicach obyła się II edycja międzynarodowej konferencji "Rynek rolno-spożywczy we Francji oraz w krajach Beneluksu". Całość podzielono na cztery panele dyskusyjne. Pierwszy panel obejmował prawne aspekty zawierania umów z wielką dystrybucją, drugi dotyczył wsparcia dla firm (działania Agencji Rynku Rolnego w zakresie promocji i wsparcia wymiany handlowej z zagranicą i promocja polskich firm w świecie), a trzeci tendencji makroekonomicznych dot. wymiany handlowej. Czwarty panel został poświęcony eksportowi do Francji. W konferencji uczestniczył Waldemar Rolewski, wiceprezes zarządu Federacji.

8 października tematem drugiego posiedzenia sejmowej Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi było rozpatrzenie opini podkomisji nadzwyczajnej o senackim projekcie ustawy o zmianie ustawy o krajowym systemie ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności, w którym uczestniczył Waldemar Rolewski, wiceprezes zarządu Federacji.

8 października sejmowa Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi obradowała dwa razy. Tematem pierwszego posiedzenia było rozpatrzenie poprawek do projektu ustawy o zmianie ustawy o środkach ochrony roślin. W posiedzeniu uczestniczył przedstawiciel Federacji.

7 października w gmachu Sejmu obradowała podkomisja nadzwyczajna Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi do rozpatrzenia senackiego projektu ustawy o zmianie ustawy o krajowym systemie ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności. Na posiedzeniu w obecności parlamentarzystów, strony rządowej, przedstawicieli ARiMR oraz organizacji rolniczych naniesiono poprawki do omawianej ustawy. W obu posiedzeniach uczestniczył przedstawiciel Federacji.

7 października w gmachu Senatu odbyło się posiedzenie senackiej Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi. W porządku obrad znalazła się informacja MRiRW o stanie realizacji PROW na lata 2007-2013. Przedstawiciele resortu rolnictwa mówili w swoich wystąpieniach o wcześniej zaprojektowanym wydatkowaniu pieniędzy z UE, które "przyczyniły się do lepszego życia rolników i rozwoju wsi".

2 października w Warszawie w Auli Kryształowej Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego odbyła się inauguracja roku akademickiego 2014/2015 Wydziału Nauk Ekonomicznych. Otwarcia spotkania dokonał dziekan dr hab. prof. Jarosław Gołębiewski, a następnie głos zabrał prorektor ds. dydaktyki prof. dr hab. Bogdan Klepacki. Zwrócił uwagę na ogromną rolę SGGW jako najstarszej uczelni rolniczej w Polsce, która w 2016 r. będzie obchodzić 200-lecie istnienia. Wykład inauguracyjny wygłosiła prof. Maria Parlińska. W spotkaniu uczestniczył przedstawiciel Federacji.

2 października w Bydgoszczy obradowało Kujawsko-Pomorskie Forum Pracodawców Agrobiznesu. Tematami spotkania były m.in. działania Federacji na rzecz rozwoju sektora agrobiznesu w Polsce, które przedstawił prezes zarządu Leszek Dereziński (szerzej o wydarzeniu piszemy na str. 14-15).


29 września-2 października odbyła się XXX edycja targów Polagra-Food. W trakcie targów kolejne 209 produktów otrzymało znak "Poznaj Dobrą Żywność". W targach uczestniczyło ok. 1300 wystawców z 45 państw. 29 września w spotkaniu z ministrem rolnictwa Markiem Sawickim uczestniczył Leszek Dereziński, prezes zarządu Federacji.

29-30 września w siedzibie spółki Poldanor w Przechlewie odbyło się posiedzenie rady Federacji, podczas którego Tomasz Zdziebkowski, przewodniczący zespołu ds. zmian w funkcjonowaniu Federacji przedstawił dotychczasowe prace zespołu.

26 września w Sejmie odbyło się posiedzenie podkomisji nadzwyczajnej, na którym rozpatrzono senacki projekt ustawy o zmianie ustawy o krajowym systemie ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności. W posiedzeniu uczestniczył przedstawiciel Federacji.

25 września odbyły się trzy posiedzenia sejmowej Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi na temat: informacji dotyczącej działań rządu w sprawie likwidacji skutków rosyjskiego embarga na import produktów rolno-spożywczych z UE i związanych z tym faktem rekompensat; stanowiska resortu rolnictwa do uwag zgłoszonych przez KE do projektu PROW na lata 2014-20; rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o rolnictwie ekologicznym; powołania podkomisji nadzwyczajnej do rozpatrzenia a) poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych o swobodzie działalności gospodarczej oraz o bezpieczeństwie żywności i żywienia i b) poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw. W posiedzeniu uczestniczył Leszek Dereziński, prezes zarządu Federacji.

24 września sejmowa Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi zajęła się pierwszym czytaniem senackiego projektu ustawy o zmianie ustawy o krajowym systemie ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności. W trakcie posiedzenia przedstawiciele wszystkich klubów parlamentarnych oraz strona rządowa opowiedzieli się jednogłośnie za powołaniem podkomisji w tej sprawie. W posiedzeniu uczestniczył przedstawiciel Federacji.

23 września w Senacie RP zorganizowano konferencję "Doradztwo rolnicze w Polsce po 2014 r. - kompetencje, organizacja, finansowanie, przygotowanie do wdrażania mechanizmów polityki rozwoju po 2014 r.". W konferencji uczestniczył  Roman Wiatrowski, wiceprzewodniczący rady Federacji.

23 września w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi członkowie Funduszu Promocji Mleka dyskutowali nad nowelizacją ustawy z 22 maja 2009 r. o funduszach promocji produktów rolno-spożywczych. W posiedzeniu uczestniczył Romuald Jankowski, wiceprezes zarządu Federacji (członek funduszu).

20-21 września w Spale odbyły się Dożynki Prezydenckie. Główna część imprezy rozpoczęła się w niedzielę w południe uroczystą mszą św. w Kaplicy Polowej AK. Po mszy nastąpiła najbarwniejsza część dożynek - przejazd Pary Prezydenckiej oraz przemarsz korowodu dożynkowego z kościoła na stadion Centralnego Ośrodka Sportowego. W uroczystościach wziął udział Leszek Dereziński, prezes zarządu Federacji.

15 września Komitet Rolnictwa i Obrotu Rolnego Krajowej Izby Gospodarczej zorganizował spotkanie, na którym omówiono: rozdysponowanie funduszy unijnych na tereny wiejskie w ramach budżetu unijnego 2014-20 (referowała wiceminister rolnictwa Zofia Szalczyk i przewidywane skutki wprowadzenia euro dla polskiego rolnictwa (referował prof. Walenty Poczta). W posiedzeniu uczestniczył Leszek Dereziński, prezes zarządu Federacji.

11 września w Zielonogórskiej Filharmonii miała miejsce gala z okazji 20-lecia Zielonogórskiego Rynku Rolno-Towarowego SA, który jest skarbcem regionalnych specjałów. Gościem obchodów była wiceminister rolnictwa Zofia Szalczyk. W swoim wystąpieniu podkreślała konieczność promowania żywności ziemi zielonogórskiej nie tylko w Polsce, także w UE. W uroczystościach uczestniczył Zygmunt Jodko, wiceprezes zarządu Federacji.

11 września sejmowa Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi odbyła trzy posiedzenia, których  tematami były: pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych oraz ustawy o bezpieczeństwie żywności i żywienia z projektami aktów wykonawczych; rozpatrzenie rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o rolnictwie ekologicznym; pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o ochronie zwierząt wykorzystywanych do celów naukowych lub edukacyjnych. W obradach uczestniczył Leszek Dereziński, prezes zarządu Federacji.

10 września podczas posiedzenia sejmowej Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi odbyło się pierwsze czytanie poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o środkach ochrony roślin. W posiedzeniu uczestniczył Waldemar Rolewski, wiceprezes zarządu Federacji.

9 września w siedzibie Związku Polskie Mięso w Warszawie odbyło się posiedzenie rady związku i spotkanie z Markiem Pirsztukiem, głównym lekarzem weterynarii. Tematami były:  działania polskich służb zapobiegające rozprzestrzenianiu się ASF oraz konsekwencje rosyjskiego embarga na polskie mięso. W spotkaniu uczestniczył Aleksander Dargiewicz z Krajowego Związku Producentów Trzody Chlewnej, członek Federacji.

5 września odbyło się posiedzenie zarządu Związku Pracodawców - Dzierżawców i Właścicieli Rolnych w Bydgoszczy, podczas którego omówiono realizację projektu "Europejska platforma współpracy na rzecz innowacyjnego rozwoju obszarów wiejskich i rolnictwa". W ramach tego projektu w dniach 26-30 października przedstawiciele związku odbędą wizytę studyjną w Brukseli. Na posiedzeniu poruszono też problem bardzo wysokich cen ziemi w woj. kujawsko-pomorskim i wynikające z tego konsekwencje. W posiedzeniu uczestniczył Leszek Dereziński, prezes zarządu Federacji.

4-5 września w Centrum Edukacyjnym Przystanek Historia w Warszawie Polskie Towarzystwo Ziemiańskie zorganizowało konferencję "Ziemiaństwo wobec przemian gospodarczych na ziemiach polskich 1864-1944". Uczestniczył w niej przedstawiciel Federacji.

1 września w Instytucie Weterynarii w Puławach kraje nadbałtyckie i Polska podpisały porozumienie dotyczące zwalczania ASF, w którym określono, jakie działania uznaje się za niezbędne dla zwalczania tej choroby (m.in. badanie świń i dzików, likwidację gospodarstw gdzie wystąpił pomór, bioasekurację). W spotkaniu uczestniczył Arkadiusz Dargiewicz z Krajowego Związku Producentów Trzody Chlewnej, członek Federacji.


28 sierpnia w Warszawie w siedzibie Federacji odbyło się posiedzenie zarządu Federacji, którego tematem były sprawy i problemy przedstawione przez jego członków.

28 sierpnia posiedzenie sejmowej Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi obejmowało następujące problemy: 1) informacja resortu rolnictwa dotycząca aktualnych działań zespołów do spraw spółek hodowli roślin uprawnych oraz hodowli zwierząt gospodarskich o szczególnym znaczeniu dla gospodarki narodowej; 2) informacja na temat aktualnych działań zespołu do spraw związanych z prowadzeniem niektórych procesów prywatyzacyjnych sektora rolno-spożywczego; 3) rozpatrzenie raportu z działalności Agencji Nieruchomości Rolnych na Zasobie Własności Rolnej Skarbu Państwa. W posiedzeniu uczestniczył Leszek Dereziński, prezes zarządu Federacji.

27 sierpnia odbyło się posiedzenie sejmowej Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi, na którym zostały przedstawione: 1) informacja resortu rolnictwa o pracach nad nowymi przepisami o dopuszczalnych normach zanieczyszczeń w żywności w związku z wejściem w życie 1 września br. nowych przepisów rozporządzenia Komisji Europejskiej; 2) informacja ministerstwa rolnictwa o dotychczasowych, aktualnych i planowanych działaniach podejmowanych w sektorze trzody chlewnej w związku z wystąpieniem w Polsce ognisk afrykańskiego pomoru świń. W posiedzeniu uczestniczył Waldemar Rolewski, wiceprezes zarządu Federacji.

25 sierpnia odbyło się posiedzenie Lubuskiego Związku Rolników, którego tematami były: 1) płatności bezpośrednie w Polsce w latach 2015-20; 2) informacja o ostatnich spotkaniach Lubuskiego Forum Rolniczego; 3) zmiany w ustawach o kształtowaniu ustroju rolnego i gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa; 4) typowanie kandydatów do II edycji konkursu "Lubuski Złoty Kłos". W posiedzeniu uczestniczył Zygmunt Jodko, prezes Lubuskiego Związku Rolników, wiceprezes zarządu Federacji.

12 sierpnia w siedzibie Agencji Rynku Rolnego odbyło się posiedzenie komisji zarządzającej Funduszem Promocji Mleka, w którym uczestniczył wiceprezes zarządu Federacji Romuald Jankowski. Tematem były sprawy bieżące, w tym także rosyjskie embargo na produkty rolno-spożywcze oraz poszukiwanie innych rynków zbytu.

11 sierpnia w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi odbyło się spotkanie ministra Marka Sawickiego i podsekretarza stanu Tadeusza Nalewajka z przewodniczącymi funduszów promocji. Tematem spotkania była bieżąca sytuacja dotycząca rosyjskiego embarga na produkty rolno-spożywcze oraz otwarcie rynków azjatyckich na polską żywność. Z ramienia Federacji w spotkaniu uczestniczył Tadeusz Michaś, przewodniczący Funduszu Promocji Ryb.

8 sierpnia Departament Hodowli i Ochrony Roślin Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi zorganizował całodzienne spotkanie w sprawie produkcji ekologicznej i znakowania produktów ekologicznych, w którym uczestniczył przedstawiciel Federacji.

5 sierpnia w gmachu Senatu RP obradowała Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Tematem posiedzenia była informacja prezesa NIK o wynikach kontroli ośrodków doradztwa rolniczego - "Działalność jednostek doradztwa rolniczego w latach 2010-13 (I półrocze)". W posiedzeniu uczestniczył Waldemar Rolewski, wiceprezes zarządu Federacji.

4 sierpnia w Warszawie w gmachu Spółdzielczości Mleczarskiej odbyło się spotkanie dotyczące problemu afrykańskiego pomoru świń w Polsce. Ocenę zagrożenia, obawy i postulaty przedstawili organizatorzy spotkania, czyli dr Marian Kapłon, prezes Krajowego Związku  Pracodawców - Producentów Trzody Chlewnej (członek Federacji), prof. Zygmunt Pejsak z Państwowego Instytutu Weterynarii w Puławach, Witold Choiński, prezes Związku Polskie Mięso, wicedyrektor POLSUS dr Jarosław Ptak, a także producenci trzody chlewnej z Podlasia. Dr Marian Kapłon stwierdził, że wiele czasu już zmarnowaliśmy, ale jest jeszcze szansa, by problem ASF opanować. Wypracowano postulaty i wytyczne, które mają posłużyć do ograniczenia występowania wirusa w Polsce. Owocem dyskusji był list w tej sprawie do premiera Donalda Tuska, podpisany przez wszystkich uczestników spotkania, w którym wziął udział Zygmunt Jodko, wiceprezes zarządu Federacji.


30 lipca w Warszawie w gmachu Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi odbyło się posiedzenie zarządu Federacji z udziałem prezesów związków regionalnych. Tematami posiedzenia były: uwagi i propozycje członków Federacji nt. projektu ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego oraz o zmianie niektórych innych ustaw; informacja przedstawicieli Federacji, będących członkami funduszy promocji nt. działalności od dnia wyboru na nową kadencję; informacja o pracach zespołu roboczego powołanego przez Radę Federacji.

24 lipca porządek dzienny posiedzenia sejmowej Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi obejmował: informację ministra skarbu państwa o sytuacji ekonomicznej Krajowej Spółki Cukrowej SA oraz o stanie prac nad prywatyzacją KSC, a także o aktualnym stanie prywatyzacji Przedsiębiorstwa Przemysłu Ziemniaczanego "Trzemeszno" sp. z o.o.; o trudnej sytuacji na rynku owoców miękkich. W posiedzeniu wziął udział Leszek Dereziński, prezes zarządu Federacji.

22 lipca odbyło się posiedzenie sejmowej Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi, którego porządek dzienny obejmował: stan prac nad realizacją PROW 2014-20 z uwzględnieniem uwag do projektu przekazanego Komisji Europejskiej; rozpatrzenie informacji NIK o wynikach kontroli zarządzania należnościami finansowymi w agencjach rolnych oraz gospodarki rybackiej na jeziorach Skarbu Państwa w woj. warmińsko-mazurskim. W posiedzeniu uczestniczył przedstawiciel Federacji.  

22 lipca w porządku obrad senackiej Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi znalazła się  informacja Zofii Szalczyk, podsekretarz stanu w MRiRW na temat skorygowanego po konsultacjach społecznych systemu płatności bezpośrednich w Polsce w latach 2015-20. Z ramienia Federacji uczestniczył przedstawiciel Federacji.  

11 lipca w Instytucie Ekonomiki i Gospodarki Żywnościowej-PIB odbyło się seminarium "Produkcja mleka w gospodarstwach ekologicznych". W gospodarstwach ekologicznych w UE jest 720 tys. krów, co stanowi zaledwie 3 proc. wszystkich hodowanych krów. W Polsce to zaledwie 0,7 proc. pogłowia, ale powoli ta ilość się zwiększa (rejony Małopolski i Pogórza). Działalność ta jest opłacalna głównie dlatego, że poziom dopłat jest znaczący. W seminarium uczestniczył przedstawiciel Federacji.

10 lipca Sejmowa Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi odbyła dwa posiedzenia. Pierwsze obejmowało trzy punkty: informację Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi o realizacji PROW 2007-13; plan pracy sejmowej KRiRW od 1 lipca do 31 grudnia br.; udział resortu rolnictwa w pracach Rady Ministrów UE ds. Rolnictwa i Rybołówstwa w czerwcu 2014 r.
Drugie posiedzenie, w którym uczestniczył minister rolnictwa Marek Sawicki, dotyczyło aktualnego stanu prac nad realizacją rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1307 z 17 grudnia 2013 r., ustanawiającego przepisy dotyczące płatności bezpośrednich dla rolników na lata 2015-20, w tym dopłat do przetwórstwa pomidorów i owoców miękkich. W obu posiedzeniach uczestniczył Leszek Dereziński, prezes zarządu Federacji.

4 lipca w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi odbyło się kolejne spotkanie dotyczące uzgodnienia projektu ustawy o zmianie ustawy o ubezpieczeniach upraw rolnych i zwierząt gospodarskich. W spotkaniu uczestniczył przedstawiciel Federacji.

4 lipca w spotkaniu zorganizowanym przez Stowarzyszenie Dzierżawców i Właścicieli Rolnych woj. Zachodniopomorskiego, które odbyło się w Bobolicach uczestniczył Leszek Dereziński, prezes zarządu Federacji. O swoich problemach dzierżawcy rolni z woj. zachodniopomorskiego rozmawiali z przedstawicielami ANR, ARiMR, KRUS i Zachodniopomorskiej Izby Rolniczej.

4 lipca Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej - PIB zorganizował spotkanie-seminarium "Polskie gospodarstwa trzodowe na tle gospodarstw wybranych krajów". Zagadnienie referował prof. Wojciech Ziętara. W  seminarium uczestniczył Zygmunt Jodko, wiceprezes zarządu Federacji, prezes Lubuskiego Związku Rolników.

2 lipca w Gospodarstwie Rolnym Wojciecha Szołowskiego w Białaczowie odbyło się spotkanie Związku Pracodawców i Producentów Rolnych w Łodzi, któremu przewodniczył prezes związku Waldemar Dobrowolski. Tematem wiodącym spotkania było omówienie przez Adama Macierewicza, zastępcę dyrektora OT ANR w Warszawie, filia w Łodzi realizacji nowelizacji ustawy o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa.

1 lipca w gmachu Senatu RP odbyło się posiedzenie Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi, którego tematem była informacja prezesa Najwyższej Izby Kontroli o wynikach kontroli    zarządzania należnościami finansowymi w agencjach rolnych. NIK, mimo wielu nieprawidłowości i uchybień, pozytywnie ocenił działalność agencji rolnych w 2013 r.  W posiedzeniu uczestniczył Waldemar Rolewski, wiceprezes zarządu Federacji.


30 czerwca w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi odbyło się spotkanie dotyczące uzgodnienia projektu ustawy o zmianie ustawy o ubezpieczeniach upraw rolnych i zwierząt gospodarskich. W spotkaniu uczestniczył dr Waldemar Rolewski wiceprezes zarządu Federacji.

27 czerwca w gmachu Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi odbyło się spotkanie dotyczące omówienia propozycji zmian w zakresie funkcjonowania Funduszu Promocji Mięsa Wieprzowego. W spotkaniu uczestniczył Aleksander Dargiewicz dyrektor Biura Krajowego Związku Producentów Trzody Chlewnej.

25 czerwca w Hotelu Riwiera w Prusicach k. Trzebnicy (woj. dolnośląskie) odbyło się  spotkanie członków i sympatyków Dolnośląskiego Związku Dzierżawców i Właścicieli Nieruchomości Rolnych we Wrocławiu. Tematem spotkania była "Forma związkowa integracji pracodawców-producentów rolnych jako skuteczny sposób ochrony interesów gospodarstw towarowych.

25 czerwca w Sejmie Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi wraz z przedstawicielami ministerstw gospodarki, środowiska oraz rolnictwa i rozwoju wsi obradowała nt. aktualnych problemów elektryfikacji wsi i rolnictwa z uwzględnieniem stanu technicznego terenowych sieci  dystrybucyjnych oraz planowanych działań rządu dot. rozwoju energetyki prosumenckiej na terenach wiejskich. W spotkaniu uczestniczył przedstawiciel Federacji.

24 czerwca w Warszawie w gmachu Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi odbyło się posiedzenie zarządu Federacji Związków Pracodawców-Dzierżawców i Właścicieli Rolnych z udziałem prezesów związków regionalnych. W spotkaniu uczestniczyli zaproszeni goście: Leszek Korzeniowski zastępca przewodniczącego sejmowej Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi, przedstawiciele Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi - Zbigniew Abramowicz dyrektor Departamentu Gospodarki Ziemią, Grażyna Madej - zastępca dyrektora Departamentu Finansów, Piotr Dyjak - Naczelnik Wydziału Mienia Rolnego Skarbu Państwa, Tomasz Figurski - Naczelnik Wydziału Realizacji Płatności Bezpośrednich, przedstawiciele ANR - Tomasz Zagórski Zastępca Dyrektora Gospodarowania Zasobem i Elżbieta Snieć z sekcji dzierżaw nieruchomości, a także kierownictwo Krajowej Rady Izb Rolniczych z prezesem Wiktorem Szmulewiczem. Tematami spotkania były:

1) nowelizacja ustawy "o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi"
2) projekt ustawy "o dzierżawie rolniczej,
3) wybrane elementy nowego systemu płatności bezpośrednich po 2014 r.
4) ubezpieczenia upraw rolnych i zwierząt gospodarskich.

17 czerwca w Nochowie (woj. Wielkopolskie) w siedzibie spółki "Spójnia", Związek Pracodawców Rolnych w Poznaniu zorganizował posiedzenie członków nt. funkcjonowania spółek hodowli roślin i zwierząt połączone z jubileuszem 80-lecia Pana Kazimierza Drobnika.

14 czerwca w ogrodach SGGW w Warszawie odbył się Piknik Poznaj Dobrą Żywność  organizowany po raz 11. przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Odwiedzający nie tylko chętnie degustowali produkty ze znakiem PDZ, ale także kupowali najlepsze polskie produkty żywnościowe. Były również porady dietetyków, bogata oferta gospodarstw agroturystycznych, warsztaty garncarstwa,wyrobu sera, zielarstwa czy wyplatania koszy, a dla najmłodszych minizoo ze zwierzętami hodowlanymi i inne dziecięce atrakcje. W pikniku uczestniczyli członkowie Federacji.

13 czerwca Federacja i przyjaciele ze związków pożegnali na cmentarzu Komunalnym Południowym w Antoninowie k. Warszawy Leona Grycuka - przewodniczącego Zarządu Głównego Związku Zawodowego Pracowników Rolnictwa w RP.

6 czerwca POLDANOR SA w Pawłówku (gm. Przechlewo) obchodził także uroczyście swój jubileusz - 20 lat w czołówce polskiego rolnictwa i 15 lat Prime Ford sp. z o.o. W uroczystości uczestniczyli członkowie Rady Federacji woj. zachodniopomorskiego.

6 czerwca w Pałacu Domaników (gm. Chodów) uroczyście obchodzono 20-lecie firmy  "BOVINAS" Sp. z o.o. Gospodarstwo Nasienno-Rolne. Z ramienia Federacji uczestniczyli: dr Ignacy Urbanowski przewodniczący Rady Federacji, dr Waldemar Rolewski wiceprezes zarządu Federacji i Paweł Wachowiak prezes Związku Pracodawców Rolnych w Poznaniu.

6 czerwca w sali konferencyjnej IERiGZ odbyło się seminarium nt. "Światowy rynek cukru i jego wpływ na krajowy sektor cukrowniczy". Referat wygłosił dr Piotr Szajner. W seminarium uczestniczył przedstawiciel Federacji.

5 czerwca odbyło się posiedzenie sejmowej Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi, którego  tematami były:

1) sytuacja na podstawowych rynkach rolnych;
2) sytuacja na rynku owoców miękkich z uwzględnieniem możliwości finansowego wsparcia produkcji owoców miękkich;
3) realizacja wieloletniego programu promocji biopaliw lub innych paliw odnawialnych na lata 2008-2014 oraz ustawy z 2006 r. o biokomponentach i biopaliwach ciekłych;
4) rozpatrzenie projektu dezyderatu w sprawie poparcia dla działań rządu zmierzających do zaskarżenia do Trybunału Sprawiedliwości UE Dyrektywy 2014/40/UE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 3.04.2014 r., dotyczących produkcji, prezentowania i sprzedaży wyrobów tytoniowych, który został przyjęty. W posiedzeniu uczestniczył Leszek Dereziński prezes zarządu.


30 maja w siedzibie Lubuskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Kalsku odbyło się Walne Zebranie Członków Lubuskiego Związku Rolników, w trakcie którego przyjęto sprawozdanie z działalności zarządu i komisji rewizyjnej za rok 2013 r.

30 maja w siedzibie Instytutu Biotechnologii Przemysłu Rolno-Spożywczego w biurze Animex Foods Sp. z o.o. S.K.A. w Starachowicach odbyło się posiedzenie Krajowej Rady Klasyfikacji Tusz Zwierząt Rzeźnych. W spotkaniu uczestniczył Marian Kapłon, członek zarządu Federacji.

29 maja na posiedzeniu sejmowej Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi zapoznano się z informacją czterech resortów: gospodarki, rolnictwa i rozwoju wsi, spraw zagranicznych i zdrowia nt. stanu prac związanych z przygotowaniem wniosku o zaskarżenie do Trybunału Sprawiedliwości dyrektyw unijnych nt. produkcji, prezentowania i sprzedaży wyrobów tytoniowych. W posiedzeniu uczestniczył
przedstawiciel Federacji.

28 maja sejmowa Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi obradowała nad tematem biopaliw i biokomponentów. Szczegółowy porządek obrad tego posiedzenia to informacje o: stanie realizacji wieloletniego programu promocji biopaliw lub innych paliw odnawialnych na lata 2008-2014; realizacji ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r. o biokomponentach i biopaliwach ciekłych, w tym wieloletniego programu promocji biopaliw na lata 2008-2014; realizacji wniosków pokontrolnych
przekazanych przez NIK, dotyczących kontroli w zakresie wieloletniego stosowania biopaliw i biokomponentów w transporcie. W posiedzeniu uczestniczył Leszek Dereziński, prezes zarządu Federacji.

27 maja w Sejmie RP odbyło się posiedzenie Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi nt. rozpatrzenia sprawozdania podkomisji nadzwyczajnej o poselskim projekcie ustawy o zmianie ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych. Uwzględniono poprawkę z poprzedniego posiedzenia komisji i projekt w całości został przegłosowany. Z ramienia Federacji uczestniczył dr Waldemar Rolewski, wiceprezes zarządu Federacji.

23 maja w Turznie k. Torunia Związek Pracodawców - Dzierżawców i Właścicieli Rolnych zorganizował seminarium (w ramach roku obchodów 20-lecia istnienia Związku) nt. "Nowe wyzwania i szanse dla rozwoju przedsiębiorstw rolnych w województwie kujawsko-pomorskim".
Tematami seminarium były bieżące problemy, z którymi boryka się rolnictwo polskie, zaś prezes Federacji Leszek Dereziński omówił: aktualny projekt zmian ustawy o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi oraz nowy projekt ustawy o dzierżawie rolniczej.

22 maja w Łosiowie w siedzibie Opolskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego odbył się Europejski Dzień Rzepaku połączony z debatą europejską. Tematami wiodącymi były: założenia WPR 2014-2020, zagrożenia w produkcji rzepaku związane ze stanowiskiem Parlamentu Europejskiego dotyczące ILUC - pośredniej zmiany użytkowania gruntów i biopaliw. Temat referował Mariusz Olejnik, wiceprzewodniczący Rady Federacji.

20 maja rano w Sejmie odbyła się konferencja prasowa ministra rolnictwa Marka Sawickiego nt.: 1) wizyty w Chinach, Singapurze i Korei; 2) zwiększenia towarowości gospodarstw rolnych w PROW 2014-2020; 3) wniosków o płatnościach bezpośrednich w 2014 roku. Minister podkreślił, że "wzrost konkurencyjności oraz zwiększenie towarowości gospodarstw rolnych to największe zadania stojące przed rolnictwem". Tego samego dnia (20.05) w gmachu Senatu odbyło się posiedzenie Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi nt. pierwszego czytania projektu ustawy o zmianie ustawy o krajowym systemie ewidencji producentów, gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności bezpośrednich i o zmianie ustawy o ochronie roślin. W konferencji prasowej i posiedzeniu Senackiej Komisji RiRW uczestniczył dr Waldemar Rolewski, wiceprezes zarządu Federacji.

20 maja w Przysieku (woj. kujawsko-pomorskie) odbyła się uroczystość poświęcona 20-leciu Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa i 10-leciu członkostwa Polski w UE, w której uczestniczył Leszek Dereziński, prezes zarządu Federacji.

14 maja w sali konferencyjnej ministerstwa rolnictwa odbyło się posiedzenie zarządu Federacji z udziałem prezesów związków regionalnych. Omówiono następujące tematy: 1) podsumowanie konferencji z 24 kwietnia br. nt. "Gospodarowanie gruntami rolnymi w Polsce i zatwierdzenie wniosków, które otrzymali: Marszałek Sejmu Ewa Kopacz, Wicemarszałek Eugeniusz Grzeszczak, Prezydent RP Bronisław Komorowski, Prezes Rady Ministrów Donald Tusk, parlamentarzyści, pracownicy nauki polskiej, prezesi agencji rolnych, przedstawiciele organizacji rolniczych; 2) projekt ustawy "O dzierżawie rolniczej" autorstwa prof. dra hab. Aleksandra Lichorowicza (Katedra Prawa Rolnego Uniwersytetu Jagiellońskiego).

8 maja w gmachu Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi obradowano w sprawie nowych unijnych przepisów ustanawiających wspólną organizację rynków produktów rolnych. Zaproponowane rozwiązana wprowadzają mechanizmy pozwalające na skuteczne i szybkie reagowanie w przypadkach sytuacji kryzysowych czy zaburzeń rynkowych, tzw. "siatki bezpieczeństwa". W posiedzeniu wzięli udział: Marian Kapłon - prezes Krajowego Związku Producentów Trzody Chlewnej i Aleksander Dargiewicz - dyrektor Biura KZPTCh.

8 maja w Sejmie RP po raz drugi odbyło się posiedzenie Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi, w trakcie której Zofia Krzyżanowska, radca generalny w MRiRW, przedstawiła informację o udziale resortu rolnictwa w pracach Rady Ministrów UE. W posiedzeniu uczestniczył Leszek Dereziński, prezes zarządu.

8 maja w gmachu Sejmu RP Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi rozpatrywała poselski projekt ustawy o zmianie ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych. Z małą poprawką został przegłosowany.

7 maja porządkiem dziennym sejmowej Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi był dezyderat skierowany do Prezesa Rady Ministrów w sprawie dopuszczalnych poziomów zanieczyszczeń w środkach spożywczych, który został skierowany do poprawki.

5 maja w Kobylnikach w siedzibie Spółki z o.o. "Kom-Rol" odbyło się spotkanie prezesa zarządu Leszka Derezińskiego z Radą Programową Rolnika Dzierżawcy, w trakcie którego zastanawiano się nad przyszłością naszego miesięcznika. W skład Rady Programowej wszedł w miejsce zmarłego Stanisława Wittka - dr Ignacy Urbanowski, przewodniczący Rady Federacji.


28 kwietnia w ODR Barzkowice (Zachodniopomorskie) odbyło się spotkanie z rolnikami tego regionu. Przed spotkaniem ministra rolnictwa przywitała grupa kilkudziesięciu pikietujących rolników, w tym również przeciwnicy hodowli norek. W stronę ministra padły m.in. okrzyki "złodziej", a potem poleciały jajka. W dalszej części spotkania minister mówił o wzmocnieniu kontroli produktów sprowadzanych z Ukrainy, średniej dopłacie do hektara (około 242 euro) i o wsparciu młodych rolników. Najwięcej emocji budziła część spotkania dotycząca obrotu ziemią w Zachodniopomorskiem. Niestety, minister Sawicki nie odniósł się do postulatów protestujących rolników, nie przedstawił żadnych propozycji, by ziemia trafiała do gospodarstw polskich rolników, a nie do zagranicznych koncernów. W spotkaniu uczestniczył Feliks Skotnicki - prezes Związku Pracodawców Rolnych w Szczecinie, członek Federacji.

24 kwietnia w Warszawie w gmachu Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi Federacja Związków Pracodawców--Dzierżawców i Właścicieli Rolnych wspólnie ze Szkołą Główną Gospodarstwa Wiejskiego zorganizowała konferencję nt. "Gospodarowanie gruntami rolnymi w Polsce". Tematami wiodącymi konferencji były ekonomiczne, społeczne i środowiskowe uwarunkowania gospodarowania ziemią rolniczą, kierunki i sposoby zmian struktury obszarowej gospodarstw rolniczych - zakup czy dzierżawa. Konferencja podkreśliła, że dzierżawa rolna powinna się wpisać w rolnictwo polskie jako jedna z form gospodarowania. W konferencji uczestniczył Czesław Siekierski, poseł do Parlamentu UE, posłowie z sejmowej Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi: Leszek Korzeniowski, wiceprzewodniczący komisji, Zbigniew Babalski, Henryk Kowalczyk, Robert Telus, Dariusz Bąk i Piotr Polak, Kazimierz Plocke, sekretarz stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Leszek Świętochowski, prezes Agencji Nieruchomości Rolnych, Zbigniew Abramowicz, dyrektor Departamentu Gospodarki Ziemią w MRiRW, profesorowie nauk ekonomicznych, rolniczych, przedstawiciele wielu organizacji rolniczych, jak też właściciele i dzierżawcy towarowych gospodarstw rolnych.

23 kwietnia w gmachu Sejmu obradowała podkomisja nadzwyczajna do spraw monitorowania realizacji programu upraw roślin motylkowych nt: 1) kontynuacji programu wsparcia upraw roślin motylkowych w latach 2015-2020, ze szczególnym uwzględnieniem wykorzystania krajowych źródeł białka roślinnego w paszach oraz 2) możliwości realizacji rządowego programu wieloletniego "Ulepszanie krajowych źródeł białka roślinnego, ich produkcji, systemu obrotu i wykorzystania w paszach" na lata 2016-2020. W posiedzeniu uczestniczył przedstawiciel Federacji.

23 kwietnia sejmowa Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi wysłuchała informacji Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi nt. zadań realizowanych przez spółki strategiczne Skarbu Państwa, nadzorowane przez resort rolnictwa. W posiedzeniu uczestniczył Waldemar Rolewski, wiceprezes Zarządu.

17 kwietnia w Warszawie Główny Inspektorat Pracy zorganizował posiedzenie nt. bieżącej działalności prewencyjnej na rzecz zapobiegania wypadkom związanym z obsługą maszyn i urządzeń stosowanych w rolnictwie, a także ustalenie możliwości i kierunków współpracy na rzecz poprawy bezpieczeństwa i warunków pracy w rolnictwie. W posiedzeniu uczestniczył przedstawiciel Federacji.

9 kwietnia w gmachu Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi odbyło się wspólne spotkanie zarządów: Federacji Związków Pracodawców-Dzierżawców i Właścicieli Rolnych i Krajowej Rady Izb Rolniczych. Tematem posiedzenia było wypracowanie wspólnego stanowiska wobec propozycji zmian regulacji prawnych dotyczących obrotu nieruchomościami rolnymi. Obie organizacje podkreśliły wyraźnie potrzebę prawnego uregulowania dzierżawy rolnej w Polsce.

8 kwietnia senacka Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi obradowała nad informacją prezesa Najwyższej Izby Kontroli o wynikach kontroli "Sprzedaż nieruchomości rolnych Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa przez Oddziały Terenowe Agencji Nieruchomości Rolnych w Szczecinie, Warszawie i Wrocławiu". W posiedzeniu uczestniczyli: Leszek Dereziński, prezes i Waldemar Rolewski, wiceprezes zarządu Federacji.

4 kwietnia odbyło się posiedzenie podkomisji nadzwyczajnej do spraw monitorowania negocjacji nowej perspektywy finansowej 2014-2020. Tematem posiedzenia była informacja resortu rolnictwa nt. PROW 2014-2020, która została przekazana Komitetowi Stałemu Rady Ministrów z podaniem zasadniczych zmian w stosunku do projektu z dnia 24 stycznia 2014 r. oraz sposobu uwzględnienia postulatów Krajowej Rady Izb Rolniczych. W posiedzeniu uczestniczył przedstawiciel Federacji.

3 kwietnia w gmachu Sejmu odbyło się wspólne posiedzenie Komisji: Finansów Publicznych oraz Rolnictwa i Rozwoju Wsi, którego tematem było rozpatrzenie sprawozdania podkomisji nadzwyczajnej o projekcie ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw. W posiedzeniu uczestniczył Waldemar Rolewski, wiceprezes zarządu Federacji.

2 kwietnia odbyło się posiedzenie sejmowej Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi nt.: 1) planowanych i podjętych działań wynikających z prawa UE i prawa polskiego, dotyczących likwidacji skutków występowania choroby ASF w Polsce, 2) sytuacji na rynku wieprzowiny i planowanych działań rządu dotyczących stabilizacji cenowo--dochodowej oraz rekompensat za straty poniesione przez rolników (producentów trzody chlewnej) na terenach Polski. W spotkaniu uczestniczył Aleksander Dargiewicz, dyrektor Biura Krajowego Związku Producentów trzody Chlewnej. Związku należącego do Federacji.


20 marca w Gospodarstwie Rolnym spółki TOP-FARMS Gola (woj. wielkopolskie) odbyło się posiedzenie Rady Federacji, w trakcie którego przyjęto sprawozdanie finansowe (bilans i rachunek wyników) za 2013 r. oraz przeprowadzono dyskusję nt. najważniejszych bieżących problemów Federacji.

19 marca Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi na swym posiedzeniu wysłuchała informacji resortu rolnictwa nt. realizacji zadań podejmowanych i realizowanych przez stacje chemiczno-rolnicze. W posiedzeniu uczestniczył przedstawiciel Federacji.

18 marca senacka Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi zorganizowała posiedzenie nt.: informacji ministra rolnictwa i rozwoju wsi dotyczących: 1) aktualnych problemów związanych z wystąpieniem u dzików afrykańskiego pomoru świń oraz o działaniach podejmowanych w tym zakresie i 2) aktualnej sytuacji na rynku trzody chlewnej i działaniach rządu w celu zrekompensowania utraconych dochodów rolników. Oprócz przedstawicieli resortu (Tadeusza Nalewajka, podsekretarza stanu i Bogumiły Kasperowicz, dyrektora Departamentu Rynków Rolnych w ministerstwie rolnictwa) był obecny dr Jacek Bąkowski, prezes Rezerw Materiałowych. W posiedzeniu uczestniczył Waldemar Rolewski, wiceprezes zarządu.

13 marca w Sejmie odbyło się posiedzenie sejmowej Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi z następującym porządkiem obrad: 1) informacja resortu rolnictwa nt. stanowiska państw UE w sprawie przewidywanych działań po zniesieniu kwot mlecznych; 2) rozpatrzenie projektu dezyderatu w sprawie dopuszczalnych poziomów zanieczyszczeń w środkach spożywczych; 3) informacja nt. rynku środków ochrony roślin i wdrożeniu systemu integrowanej ochrony roślin w Polsce. W posiedzeniu uczestniczył Mariusz Olejnik, wiceprzewodniczący rady.

12 marca sejmowa Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi obradowała nad aktualnymi problemami  związanymi z przypadkami występowania afrykańskiego pomoru świń w Polsce oraz działaniami, które podejmuje rząd (resort rolnictwa) w tym zakresie. W posiedzeniu uczestniczył Leszek Dereziński, prezes zarządu.

7 marca w Kielcach odbyły się XX jubileuszowe Międzynarodowe Targi Techniki Rolniczej AGROTECH 2014. Ponad 600 wystawców z Anglii, Austrii, Czech, Danii, Francji, Holandii, Irlandii, Korei Południowej, Litwy, Niemiec, Słowenii, Turcji, Włoch i Polski zaprezentowało najnowsze maszyny i urządzenia. Pokaz technologii i środków produkcji przydatnych w nowoczesnym gospodarstwie rolnym cieszył się ogromnym powodzeniem wśród zwiedzających. AGROTECH 2014 to nie tylko światowa wystawa postępu technologicznego, ale także pokaz ogromnego rozwoju rolnictwa. Wyeksponowana została nowoczesna wiedza i myśl techniczna. Dowodem była konferencja nt. "Możliwości rozwoju oraz wykorzystania odnawialnych źródeł energii w rolnictwie i na obszarach wiejskich,  zorganizowana była przez ministerstwo rolnictwa i rozwoju wsi. W targach uczestniczył Waldemar Rolewski wiceprezes zarządu.

Od 28 lutego do 2 marca w Hali ATLAS ARENA w Łodzi odbywały się XIV Międzynarodowe Targi FERMA BYDŁA, XVII Międzynarodowe Targi FERMA ŚWIŃ I DROBIU. Wielkim atutem targów były nie tylko ciekawe panele naukowe, jak: Forum hodowli bydła - produkcji mleka i żywca wołowego; Forum hodowli trzody chlewnej; Forum hodowli drobiu, ale także pokaz specjalistycznych technologii
hodowli i chowu zwierząt oraz ekspozycje maszyn. Najlepsi hodowcy zwierząt zostali uhonorowani Złotymi Medalami FERMA lub FERMA NOWOŚĆ. Należy podkreślić, że Grzegorz Brodziak, członek zarządu i Rady Federacji, był twórcą targów i ich doradcą. W targach uczestniczyli przedstawiciele Federacji.


27 lutego w siedzibie Zachodniopomorskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Barzkowicach odbyło się spotkanie członków Związku Przedsiębiorców, Pracodawców - Dzierżawców i Właścicieli Rolnych w Szczecinie. W trakcie pierwszej części spotkania odbył się wybór władz związku: przewodniczącym Rady Związku został Paweł Grzelak, wiceprzewodniczącym został Andrzej Wojciechowski, prezesem zarządu związku został Feliks Skotnicki, na stanowiska wiceprezesów zarządu wybrano Mieczysława Pietrzyka oraz Mirosława Pasia. Druga część to wystąpienia władz wojewódzkich i dyrektorów oddziałów: ARR, ARiMR, ANR. Federację reprezentował Leszek Dereziński prezes zarządu.

25 lutego w Warszawie w siedzibie Agencji Nieruchomości Rolnych odbyło się posiedzenie Rady Społecznej ANR. Poruszane były zagadnienia dotyczące m.in.: środowiska byłych pracowników PGR, oczekiwań komitetu protestacyjnego rolników z woj. zachodniopomorskiego, wyłączeń 30% powierzchni użytków rolnych związane z ustawą z dnia 16.09.2011 r., przedłużania umów dzierżawnych, wysokości czynszów dzierżawnych. W posiedzeniu uczestniczyli: Leszek Dereziński prezes zarządu Federacji i Waldemar Dobrowolski członek Rady Federacji.

21 lutego obradowała sejmowa podkomisja nadzwyczajna do spraw monitorowania negocjacji nowej perspektywy finansowej 2014-2020, w trakcie której Zofia Szalczyk, podsekretarz stanu w MRiRW zdawała relację o złożonych wnioskach, uwagach i opiniach w ramach konsultacji publicznych II projektu PROW oraz o ewentualnym sposobie ich uwzględnienia. W posiedzeniu uczestniczył Leszek Dereziński prezes zarządu Rady Federacji.

19 lutego odbyły się dwa posiedzenia sejmowej Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi: 1) dotyczyło zmiany ustawy o izbach rolniczych oraz rozpatrzenia dezyderatu w sprawie dopuszczalnych poziomów zanieczyszczeń w środkach spożywczych; 2) o finansowaniu i sposobie ujęcia zagadnień związanych z rolnictwem i rozwojem wsi w Umowie Partnerstwa oraz w Programach Operacyjnych Polityki Spójności w Polsce.

14 lutego w gmachu MRiRW odbyło się posiedzenie zarządu Federacji, w trakcie którego omówione zostały najważniejsze, bieżące problemy dzierżawców. Poruszano m.in. problemy i zagrożenia, które niesie projekt PROW 2014-2020 czy podatek dochodowy. Ustosunkowano się do odpowiedzi Biura Rzecznika Praw Obywatelskich z dnia 4 lutego 2014 r. w sprawie niezgodności niektórych zapisów w ustawie z dnia 16.09.2011 r.

12 lutego minister rolnictwa Stanisław Kalemba na konferencji prasowej, która odbyła się w gmachu MRiRW przedstawił wyniki w handlu zagranicznym produktami rolno-spożywczymi w 2013 r. Uczestniczył przedstawiciel Federacji.

11 lutego senacka Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi zorganizowała międzynarodową konferencję nt. "Rodzinne gospodarstwa rolne - najważniejsze wyzwania i priorytety", w której uczestniczył Waldemar Rolewski wiceprezes zarządu Federacji.

6 lutego tematem posiedzenia sejmowej Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi było finansowanie WPR 2014-2020, stan prac nad Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020 i wnioski złożone do projektu PROW oraz sposób ich załatwienia. W II projekcie PROW 2014-2020 jest 14 działań. Skierowane będą one głównie na gospodarstwa małe i rodzinne. Nie uwzględniono dużych gospodarstw rodzinnych, dużych gospodarstw towarowych i spółdzielni produkcyjnych. Nie ma też dopłat uzupełniających, m.in. płatności zwierzęcej czy dopłat do tuzów. W ramach programu uwzględniono wsparcie dla małych gospodarstw, młodych rolników, przywracanie potencjału produkcji rolnej na wsi. W posiedzeniu uczestniczył Leszek Dereziński prezes zarządu.

5 lutego w gmachu MRiRW odbyła się konferencja prasowa ministra rolnictwa  Stanisława Kalemby, Aleksandra Soplińskiego podsekretarza stanu w ministerstwie zdrowia oraz Krzysztofa Niemczuka dyrektora PI w Puławach. Polska żywność jest zdrowa i bezpieczna, a spotkanie przed konferencją prasową ministra rolnictwa z producentami wędlin było troską o zachowanie tego stanu i dostosowanie polskiej produkcji do zmieniających się we wrześniu br. unijnych norm dotyczących zmniejszenia dopuszczalnej zawartości benzopirenu. W tym celu będą przeprowadzane szkolenia.    W konferencji uczestniczył przedstawiciel Federacji

5 lutego w gmachu Sejmu RP odbyły się dwa posiedzenia Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Pierwsze dotyczyło projektu ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Programem porządku dziennego drugiego posiedzenia było: 1) stanowisko rządu do przedstawionego przez Komisję Europejską państwom członkowskim wniosku w sprawie uprawy kukurydzy GM (odmiana Pionier 1507) i 2) pakietu legislacyjnego Nowej Perspektywy Finansowej - akty delegowane KE. W posiedzeniach uczestniczył Waldemar Rolewski wiceprezes zarządu Federacji.31 stycznia w Warszawie w gmachu Instytutu Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej - PIB odbyło się seminarium nt. "Ubezpieczenia społeczne w rolnictwie w wybranych krajach UE", w którym uczestniczył przedstawiciel Federacji.

Od 30 stycznia do 2 lutego w Poznaniu trwała V edycja Międzynarodowych Targów Mechanizacji Rolnictwa POLAGRA-PREMIERY. To nie tylko stale rozwijająca się specjalistyczna wystawa poświęcona mechanizacji rolnictwa, ale także biznesowa platforma wymiany nowych pomysłów i wieloletnich doświadczeń specjalistów z branży oraz miejsce światowych premier maszyn i urządzeń rolniczych na polskim rynku. Federacja objęła patronat branżowy w MTMR POLAGRA PREMIERY 2014. Honorowym gościem gali inaugurującej targi był Leszek Derezińki. Wystawę licznie odwiedzili członkowie naszej Federacji.

29 stycznia w ARR odbyło się spotkanie Funduszu Promocji Mleka nt. nowelizacji budżetu na 2014 rok. W spotkaniu uczestniczył Romuald Jankowski, wiceprezes Zarządu Federacji.

28 stycznia w gmachu Senatu RP Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi obradowała nad aktualnymi propozycjami dotyczącymi Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, w której uczestniczył Leszek Dereziński, prezes zarządu.

28 stycznia w gmachu ministerstwa rolnictwa odbyło się posiedzenie zarządu Federacji, które było jednocześnie spotkaniem z Kazimierzem Plocke, sekretarzem stanu w MRiRW, pracownikami resortu, Wojciechem Zbrożkiem, wiceprezesem Agencji Nieruchomości Rolnych, Tomaszem Ciodykiem, dyrektorem Zespołu Gospodarowania Ziemią i Anną Zając-Plezią, wicedyrektorem Zespołu GZ.

22 stycznia odbyło się posiedzenie sejmowej Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi dotyczące pierwszego czytania poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego (druk nr 1659) - projekt PiS. Resort rolnictwa (strona rządowa) nie zdołał w ciągu trzech lat napisać tak ważnej ustawy. Wymogi Unii Europejskiej w sprawie uwolnienia polskiej ziemi dla obcokrajowców (będą obowiązywać od 1.06.2016) spowodowały, że nad projektem tej istotnej ustawy pochylili się posłowie z PiS-u. W  głosowaniu projekt uzyskał zdecydowaną większość i wszedł do pracy w podkomisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi i będzie procedowany wspólnie z drukiem 1925 ustawy o zmianie ustawy o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi SP autorstwa PSL. W posiedzeniu uczestniczył Waldemar Rolewski, wiceprezes zarządu Federacji.

20 stycznia na zaproszenie ministra rolnictwa do gmachu resortu przybyli przedstawiciele korpusu dyplomatycznego do spraw rolnych, akredytowani w Warszawie. "Miniony rok to nie tylko dobry czas dla rolnictwa, ale także sukces na forum Unii Europejskiej, gdzie został zawarty kompromis w sprawie perspektywy budżetowej na lata 2014-2020, co zapewni dobre tempo rozwoju polskiego i europejskiego rolnictwa" - takimi słowami przywitał minister zebranych gości. Noworoczne spotkanie uświetnił występ zespołu ludowego "Łany" i specjały kuchni wielkopolskiej. W spotkaniu uczestniczył Leszek Dereziński, prezes zarządu Federacji.

23 stycznia sejmowa Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi obradowała nad informacją resortów rolnictwa i zdrowia dotyczącą rozporządzenia Komisji UE ustalającą dla Polski od 1 września br. najwyższe dopuszczalne poziomy niektórych zanieczyszczeń w środkach spożywczych, w tym jego skutków dla zakładów przetwórczych i dla konsumentów. Unijne zmiany dotyczą najwyższych dopuszczalnych poziomów wielopierścieniowych węglowodorów aromatycznych. Od 1 września 2014 r. najwyższy poziom benzo(a)pirenu w mięsie wędzonym i wędzonych produktach mięsnych będzie mógł wynosić 2 mikrogramy na kilogram (obecnie 4-5). Przez trzy lata resort rolnictwa nie zdołał wynegocjować w UE warunków wędzenia mięs i wędlin na zasadach obowiązujących obecnie. Polskie wędliny są najwyżej oceniane w Europie i świecie pod względem wartości odżywczych i smakowych.
Za granicą doceniono także nasze produkty regionalne i wyroby z niewielkich zakładów masarskich. Dyrektywa unijna dotyczyć będzie nie tylko wędlin, ale również serów wędzonych (np. oscypki), wszystkich ryb (szprotek, makreli, łososia itd.), ale również zabraniać będzie grillowania mięs i kiełbas w ogródkach przydomowych i na działkach. Kategorycznie zabraniać będzie ona pieczenia kiełbasek czy ziemniaków w ogniskach. Wszystko to ma być obwarowane karami, a strona rządowa uważa, że "nic się takiego nie stało". W posiedzeniu uczestniczył Leszek Dereziński, prezes zarządu.

13 i 15 stycznia w gmachu MRiRW odbyły się dwie konferencje prasowe ministra rolnictwa S. Kalemby. Pierwsza dotyczyła budżetu na rolnictwo i polską wieś 2014-2020, druga zaś wędzenia mięsa po 1 września 2014 r. W obu uczestniczył przedstawiciel Federacji.

10 stycznia w Sejmie odbyło się posiedzenie podkomisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi dotyczące rozwiązań przyjętych w pakiecie legislacyjnym WPR na lata 2014-2020. W posiedzeniu uczestniczył Waldemar Rolewski, wiceprezes zarządu Federacji.

9 stycznia Krajowa Rada Izb Rolniczych w gmachu ministerstwa rolnictwa zorganizowała spotkanie, dotyczące poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o izbach rolniczych oraz niektórych innych ustaw. Jest on obecnie przedmiotem konsultacji społecznych. Poruszono także kwestię braku dofinansowania kosztów związanych z uczestnictwem izb rolniczych, związków zawodowych rolników indywidualnych oraz społeczno-zawodowych organizacji rolników w ponadnarodowych organizacjach rolniczych reprezentujących interesy  zawodowe rolników indywidualnych wobec instytucji UE w 2014 roku. Na spotkanie to został zaproszony minister rolnictwa Stanisław Kalemba. W  posiedzeniu uczestniczył przedstawiciel Federacji.

9 stycznia w czasie posiedzenia sejmowej Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi odbyło się  pierwsze czytanie poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa (druk 1925), który uzasadniał poseł Mirosław Maliszewski (PSL). Z ramienia Federacji uczestniczyli: Leszek Dereziński, Waldemar Rolewski, Zygmunt Jodko, Mariusz Olejnik, Czesław Janicki, Władysław Butor, Stanisław Grocholski.
W związku z wieloma niejasnościami i niekonstytucyjnością z prawem UE, jak określili w uzasadnieniu nie tylko prawnicy z Biura Analiz Sejmowych, ale również posłowie różnych opcji politycznych i zaproszeni goście, powołana została podkomisja do zbadania pod względem formalnym i prawnym.

8 stycznia odbyły się dwa posiedzenia sejmowej Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Pierwsze  dotyczyło pierwszego czytania rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (druk sejm. 2000), zaś drugie poruszało następujące tematy: 1) projekt planu pracy komisji od 1 stycznia do 30 czerwca 2014 r.; 2) osiągnięte porozumienie z WTO; 3) udział ministra rolnictwa w grudniu ub.r. w pracach Rady Ministrów Unii Europejskiej ds. Rolnictwa i Rybołówstwa. W posiedzeniu uczestniczył  przedstawiciel Federacji.


Archiwum

<

:: 2017 ::

:: 2016 ::

:: 2015 ::

:: 2014 ::

:: 2013 ::

:: 2012 ::

:: 2011 ::

:: 2010 ::

:: 2009 ::

:: 2008 ::

:: 2007 ::

:: 2006 ::

:: 2005 ::

:: 2004 ::