O Federacji
Zadania
Władze
Statut
Zwiazki w terenie
Aktualnosci
Unia Europejska
Linki
Kontakt

 

AKTUALNOŚCI

2013

18  grudnia w Instytucie Ekonomiki i Gospodarki Żywnościowej odbyło się seminarium nt. "Ocena zgodności występowania klastrów i inicjatyw klastrowych w polskim sektorze rolno-żywnościowym". Klaster przemysłowy to grono, wiązka lub grupa przedsiębiorstw, instytucji i organizacji powiązanych ze sobą różnymi zależnościami. Przedsiębiorstwa skupione w klastrach konkurują ze sobą, ale jednocześnie współpracują w tych obszarach, gdzie możliwe jest wyzwolenie synergicznych (inaczej: otrzymywanie wielokrotnych korzyści i sukcesów) ze wspólnych  działań. UE w następnym okresie po 2020 r. WPR kierować będzie ogromne pieniądze w tworzące się klastry. Temat referowali: prof. dr hab. Szczepan Figiel i Justyna Kufel.

12 grudnia w Prószkowie odbyła się konferencja zorganizowana przez Departament Rolnictwa i Rozwoju Wsi Urzędu Marszałkowskiego woj. Opolskiego podsumowująca dotychczasową realizację Programu nt. "Konsolidacja gospodarcza towarowych producentów rolnych województwa opolskiego", który Samorząd Woj. Opolskiego realizuje od 2010 r. wspólnie ze Związkiem Dzierżawców-Pracodawców i Właścicieli Rolnych, Opolskim Związkiem Rewizyjnym RSP oraz Izbą Rolniczą w Opolu. W posiedzeniu m.in. uczestniczyła Zofia Krzyżanowska Radca Generalny w MRiRW. Koordynatorem spotkania był Mariusz Olejnik Wiceprzewodniczący Rady Federacji.

11 grudnia w Warszawie w siedzibie spółki PGR Bródno odbyło się posiedzenie Rady Federacji, podzielone na dwie części. Pierwsza to organizacyjna dotycząca zmiany w Radzie (wybór Grzegorza Brodziaka jako członka Rady i Zarządu Federacji)  i podsumowanie działalności  Federacji w 2013 r. Druga część  to spotkanie zaproszonych gości: Panów: Leszka Korzeniowskiego Wiceprzewodniczącego Sejmowej Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Piotra Dyjaka z Departamentu Gospodarki Ziemią MRiRW i Pani Anny Zając-Plezi Zastępcy Dyrektora Gospodarowania Zasobem z Agencji Nieruchomości Rolnych. Zaproszeni goście wyjaśniali trudne problemy dzierżawców rolnych. Akcentem końcowym spotkania był opłatek i życzenia Bożonarodzeniowe i Noworoczne.

10 grudnia Agencja Nieruchomości Rolnych zorganizowała w Warszawie  w Galerii Porczyńskich pod honorowym patronatem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi  uroczystość wręczenia nagród laureatom Rankingu 300 dla najlepszych przedsiębiorstw rolnych powstałych na mieniu ZWRSP w 2012 r.
Pierwsze i trzecie miejsce w Rankingu zdobyły Spółki z Dolnego Śląska z Gniechowic - AGROMLEK i DREKOP.  W uroczystości wziął udział Leszek Dereziński Prezes Zarządu.

9 grudnia Ambasada Królestwa Danii zaprosiła Federację na coroczne przyjęcie bożonarodzeniowe, które odbyło się w Warszawie w Auli Kryształowej SGGW. Organizowane jest przez wydziały rolne przedstawicielstw dyplomatycznych akredytowanych w Warszawie. Z ramienia Federacji uczestniczył dr Waldemar Rolewski Wiceprezes Zarządu Federacji.

6 grudnia w Instytucie  Ekonomiki i Gospodarki Żywnościowej odbyło się seminarium nt. sytuacji na światowym i polskim rynku wołowiny oraz  tendencji jego rozwoju. Referentkami były Danuta Zawadzka i Danuta Rycombel.    W seminarium uczestniczył przedstawiciel Federacji.

5 grudnia Krajowa Federacja Producentów Zbóż zorganizowała w Skrzynkach k. Kórnika spotkanie producentów zbóż wraz ze szkoleniem nt. zdrowej i smacznej żywności produkowanej z ziarna zbóż rosnących na polskich polach. W spotkaniu wziął udział Leszek Dereziński Prezes Zarządu.

5 grudnia odbyły się dwa posiedzenia Sejmowej Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Pierwsze dotyczyło  1) realizacji programu wsparcia upraw roślin motylkowych w latach 2010-2013 i perspektywy wykorzystania krajowych źródeł białka roślinnego w paszach; 2) informacji nt. wyników dotychczasowych badań prowadzonych w ramach rządowego programu wieloletniego 2011-2015 dotyczącego ulepszania krajowych źródeł białka roślinnego, ic produkcji, systemu obrotu i wykorzystania w paszach.

Tego samego dnia na drugim posiedzeniu Sejmowej Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi skupiono się na 1) informacji nt. przyjętego pakietu legislacyjnego dotyczącego perspektywy finansowej UE na lata 2014-2020 z podaniem przewidywanych wydatków na rolnictwo i rozwój wsi i 2) rolnictwa ekologicznego - barierach rozwoju, uregulowaniach prawnych, promocji. W posiedzeniach uczestniczył przedstawiciel Federacji.

4-5  grudnia w Brukseli odbyło się Walne posiedzenie GEOPA, w trakcie którego wybrano władze na następną kadencję i nakreślono kierunek działania. Przewodniczącym został Chris Botterman. W posiedzeniu uczestniczył dr Waldemar Rolewski wiceprezes Federacji.

3 grudnia w Sejmie odbyła się konferencja nt. "Polityka spójności w latach 2014-2020 na rzecz rozwoju obszarów wiejskich". Głównymi tematami konferencji były: 1) Możliwości realizacji priorytetów "Strategii zrównoważonego rozwoju wsi, rolnictwa i rybołówstwa" w ramach polityki spójności Unii Europejskiej w latach 2014-2020; 2) "Rozwój kierowany przez lokalną społeczność w latach 2013-2020" w dokumentach legislacyjnych i programowych Unii Europejskiej i polskiego rządu; 3)  "Miejsce strategii rozwoju lokalnego w systemie programowania rozwoju w Polsce w latach 2014-2020"; 4) "Przygotowanie beneficjentów do realizacji zadań dotyczących rozwoju kierowanego przez lokalną społeczność".  Referentami byli przedstawiciele resortów rolnictwa i  polityki regionalnej.
W konferencji uczestniczyli: Leszek Dereziński Prezes Zarządu, Mariusz Olejnik Wiceprzewodniczący Rady i Wojciech Hołownia Członek Zarządu Federacji.

3 grudnia w tym samym miejscu (ARR)  Zygmunt Jodko, wiceprezes zarządu (woj. lubuskie) został powołany na członka  Komisji Zarządzającej Funduszu Promocji Mięsa Wołowego. Minister rolnictwa Stanisław Kalemba wręczył nominację na następną kadencję.

2 grudnia  w Warszawie w siedzibie Agencji Rynku Rolnego odbyło się pierwsze posiedzenie Komisji Zarządzającej Funduszu Promocji Mleka, do którego został z ramienia Federacji wybrany Romuald Jankowski Wiceprezes Zarządu Federacji (woj. dolnośląskie) . Z rąk  Stanisława Kalemby Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi otrzymał nominację na nową kadencję.


28 listopada w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi odbyło się posiedzenie komisji do spraw oceny ofert złożonych przez zakłady ubezpieczeń zainteresowane zawarciem umów dotyczących obowiązkowych ubezpieczeń upraw i zwierząt gospodarskich w 2014 r. Członkiem komisji z ramienia Federacji jest jej prezes Leszek Dereziński.

Od 25 do 27 listopada w Walnym Zgromadzeniu ELO, które odbyło się w stolicy Grecji Atenach Federację reprezentowali: Mariusz Olejnik, wiceprzewodniczący rady Federacji i prezes Związku Pracodawców - Dzierżawców i Właścicieli Rolnych w Opolu oraz Waldemar Dobrowolski, członek rady Federacji, prezes Związku Pracodawców Rolnych w Łodzi.

25 listopada minister rolnictwa spotkał się z nowo wybranymi przedstawicielami funduszów promocji. Z Federacji zostali do nich powołani: Romuald Jankowski - mleko, Zygmunt Jodko - mięso i Tadeusz Michaś - ryby.

23 listopada w Karpaczu odbył się XXIV Sprawozdawczo-Wyborczy Walny Zjazd Członków Dolnośląskiego Związku Pracodawców Dzierżawców i Właścicieli Nieruchomości Rolnych we Wrocławiu. Temat wiodący to "Związek w obronie dzierżaw we współdziałaniu z samorządem rolniczym". Prezesem dolnośląskiego związku dzierżawców został ponownie wybrany Mirosław Kaszkur. Z ramienia Federacji w zjeździe uczestniczył Zygmunt Jodko, wiceprezes zarządu Federacji i prezes Lubuskiego Związku Rolników.

22 listopada w Sejmie RP Rada Związków Plantatorów Buraka Cukrowego przy Krajowej Spółce Cukrowej zorganizowała Konferencję "Prywatyzacja Krajowej Spółki Cukrowej "Polski Cukier" - doświadczenie, przyszłość". W konferencji wzięli udział: minister rolnictwa Stanisław Kalemba, przedstawiciele wszystkich klubów Sejmu RP,  plantatorów buraka cukrowego, pracowników KSC i rolniczych związków zawodowych. Opowiedziano się jednoznacznie za przyspieszeniem prywatyzacji KSC na zasadach plantatorsko-pracowniczych. W konferencji  uczestniczył Leszek Dereziński, prezes zarządu Federacji.

21 listopada w odbyło się posiedzenie sejmowej Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi na temat dochodów ludności wiejskiej w Polsce i opłacalności produkcji rolniczej w Polsce. Obszerny materiał opracowany przez Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej referował dyrektor instytutu prof. Andrzej Kowalski. Opracowanie to posłowie uznali za bardzo dobre, wyrazili nadzieję, że będzie ono wskazówką do działań resortu rolnictwa w kolejnych latach. W posiedzeniu uczestniczył Waldemar Rolewski, wiceprezes zarządu Federacji.

20 listopada sejmowa Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi obradowała dwa razy. Podczas pierwszego posiedzenia rozpatrzyła uchwały Senatu w sprawie ustawy o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt, którą posłowie komisji w całości przegłosowali. Na drugim posiedzeniu przedstawiciele resortu rolnictwa przedstawili program odbudowy i rozwoju produkcji trzody chlewnej w Polsce, mówili o sytuacji ekonomiczno-finansowej polskiego przemysłu spożywczego oraz o planowanych działaniach rządu na rzecz poprawy konkurencyjnego polskiej żywności w latach 2014-20. W posiedzeniach uczestniczył przedstawiciel Federacji.

19 listopada w Tarnowie Podgórnym k. Poznania podkomisja nadzwyczajna Sejmu odbyła wyjazdowe posiedzenie na temat "Ulepszania krajowych źródeł białka roślinnego, ich produkcji, systemu obrotu i wykorzystania w paszach". Połączone ono było z trzydniową konferencją na ten sam temat. Z ramienia Federacji uczestniczyli w niej przedstawiciele towarowych gospodarstw rolnych z Wielkopolski.

16 listopada w Kołobrzegu odbyło się spotkanie członków Stowarzyszenia Dzierżawców i Właścicieli Rolnych. Na zaproszenie prezesa Kazimierza Stoltmana przybyli przedstawiciele ANR, MRiRW i Zachodniopomorskiej Izby Rolniczej. Omówiono najważniejsze problemy  dzierżawców i podsumowano działalność stowarzyszenia w 2013 r.

14 listopada w Łodzi odbyło się VI Europejskie Forum Gospodarcze 2013, w trakcie którego zorganizowano salony branżowe dla wiodących sektorów. Salon rolniczy zorganizował konferencję "Innowacyjne rolnictwo i przetwórstwo rolno-spożywcze - energią rozwoju gospodarczego", podczas której poruszono tematy: promocja produktów wysokiej jakości - zwiększenie popytu na produkty rolne i spożywcze; rolnictwo i przetwórstwo rolno-spożywcze szansą rozwoju gospodarki; polityka rolna oraz rozwój obszarów wiejskich w nowej perspektywie finansowej. W Forum uczestniczył Waldemar Dobrowolski, członek rady Federacji i prezes Związku Pracodawców Rolnych w Łodzi.

14 listopada w Sali Kolumnowej Sejmu RP Krajowa Rada Izb Rolniczych zorganizowała konferencję "Gospodarstwo rodzinne szansą rozwoju gospodarczego Polski", w ramach ogłoszonego przez ONZ roku 2014 Międzynarodowym Rokiem Rolnictwa Rodzinnego. Minister rolnictwa Stanisław Kalemba podkreślił, że sukces polskiej branży rolno-spożywczej to także zasługa małych gospodarstw rodzinnych. W konferencji uczestniczył Mariusz Olejnik, wiceprzewodniczący rady Federacji.

13 listopada w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi odbyło się posiedzenie zarządu Federacji, którego głównym punktem było spotkanie z Aleksandrą Szelągowską, dyrektorem Departamentu Finansów w MRiRW na temat finansowania rolnictwie w 2014 r. Druga część spotkania poświęcona była sprawom bieżącym dzierżawców.

7 listopada sejmowa Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi skupiła się na tematach: infrastruktura techniczna i społeczna na wsi oraz stan przygotowań do realizacji płatności bezpośrednich za 2013 r. W posiedzeniu uczestniczył Leszek Dereziński, prezes zarządu Federacji.

6 listopada odbyło się posiedzenie sejmowej Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi, w trakcie którego przedstawiciele resortu rolnictwa omówili problemy wdrażania innowacji w rolnictwie w latach 2007-13 i propozycje dotyczące innowacyjności w rolnictwie wynikające z reformy WPR 2014-20. W posiedzeniu uczestniczył Waldemar Rolewski, wiceprezes zarządu Federacji.


30 października Fundacja na Rzecz Rozwoju Polskiego Rolnictwa (FDPA) zorganizowała w Warszawie w Pałacu Staszica IV konwersatorium pt. "Ziemia jako wartość ekonomiczna, kulturowa i sentymentalna". Podkreślano niepokojące tendencje w wykorzystaniu ziemi rolniczej we współczesnej gospodarce światowej. W konferencji uczestniczyli Leszek Dereziński, prezes zarządu Federacji i Waldemar Rolewski, wiceprezes zarządu

23 października sejmowa Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi także obradowała dwa razy. Pierwsze posiedzenie obejmowało rozpatrzenie poprawek zgłoszonych w czasie drugiego czytania do projektu ustawy o zmianie ustawy o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczania chorób zakaźnych zwierząt oraz zmianie niektórych innych ustaw (druki 1698 i 1814). Wszystkie poprawki zostały przegłosowane przez posłów i znajdą się w ustawie. Posłowie rozpatrzyli i zaopiniowali dla Komisji Finansów Publicznych rządowy projekt ustawy budżetowej na 2014 r. Projekt został odrzucony większością głosów. Drugie posiedzenie dotyczyło trzech informacji resortu rolnictwa: krajowych instrumentów wsparcia w rolnictwie, które będą stosowane po 2013 r.; pakietu legislacyjnego dotyczącego WPR na lata 2014-20; nowego systemu zdrowia roślin w UE. W obydwu posiedzeniach uczestniczył Leszek Dereziński, prezes zarządu Federacji.

22 października sejmowa Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi obradowała dwa razy. W trakcie pierwszego posiedzenia przegłosowano poprawki do projektu ustawy o wyrobie i rozlewie wyrobów winiarskich, obrocie tymi wyrobami i organizacji rynku wina. Odbyło się też pierwsze czytanie poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych. Powołano komisję nadzwyczajną, która zajmie się nowelizacją. Tematem drugiego posiedzenia był stan prac nad ostatecznym kształtem Umowy Partnerstwa, z uwzględnieniem kierunków wsparcia rozwoju Polski, w szczególności obszarów wiejskich. W posiedzeniu uczestniczył Waldemar Rolewski, wiceprezes zarządu Federacji.

21 października w Warszawie, w siedzibie Agencji Nieruchomości Rolnych odbyło się posiedzenie Rady Społecznej ANR, podczas którego mówiono o zmianach legislacyjnych w zakresie obrotu nieruchomościami rolnymi. Zagadnieniami zgłoszonymi przez Federację  były: przywrócenie trwałości dzierżawy rolnej, wprowadzanie nowych zasad naliczania czynszu dla dzierżawców, uproszczenia procedur związanych z likwidacją przestarzałych, niefunkcjonalnych obiektów budowlanych. W posiedzeniu uczestniczył Leszek Dereziński, prezes zarządu Federacji.

19 października w Warszawie, w siedzibie Instytutu Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej odbyło się seminarium "Strefa wolnego handlu UE-USA. Problemy gospodarki żywnościowej". Referat wygłosił dr Janusz Rowiński. W seminarium uczestniczył przedstawiciel Federacji.

14 października w Warszawie, w siedzibie Krajowej Izby Gospodarczej odbyła się konferencja "Zdrowotne, prawne i ekonomiczne aspekty GMO w polskim sektorze rolnym". W jej trakcie przedstawiono wyniki badań porównawczych instytutów naukowo-badawczych nad wpływem pasz z GMO na wyniki produkcyjne i zdrowie zwierząt gospodarskich. W konferencji uczestniczył Waldemar Rolewski, wiceprezes zarządu Federacji.

10 października sejmowa Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi rozpatrzyła sprawozdanie podkomisji nadzwyczajnej o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt uwzględniając naniesione poprawki. W posiedzeniu uczestniczył przedstawiciel Federacji.

9 października sejmowa Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi obradowała dwa razy. Tematem pierwszego posiedzenia była informacja ministra Skarbu Państwa na temat sytuacji ekonomicznej Krajowej Spółki Cukrowej w kontekście wypłaty zaliczki na poczet dywidendy i kolejnej koncepcji prywatyzacji KSC oraz funkcjonowanie w Polsce Porejestrowego Doświadczalnictwa Odmianowego i Rolniczego. Tematem drugiego powiedzenia był udział Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi w pracach Rady Ministrów UE ds. Rolnictwa i Rybołówstwa, które odbyło się we wrześniu br. w Brukseli, a także rozpatrzenie odpowiedzi ministrów finansów, rolnictwa i Skarbu Państwa w sprawie wyścigów konnych oraz przeciwdziałania szkodliwym informacjom pojawiającym się w mediach w odniesieniu do jakości polskiej żywności podejmowanie przez resort rolnictwa. W posiedzeniach uczestniczył Waldemar Rolewski, wiceprezes zarządu Federacji

8 października sejmowa Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi zwołała posiedzenie podkomisji nadzwyczajnej ds. rozpatrzenia rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt. Z ramienia Federacji uczestniczył w nim Marian Kapłon, członek zarządu Federacji i prezes Krajowego Związku Pracodawców i Producentów Trzody Chlewnej.

2 października w Auli Kryształowej SGGW odbyła się inauguracja roku akademickiego 2013/14, w której uczestniczył Waldemar Rolewski, wiceprezes zarządu Federacji.


26 września w MRiRW odbyła się konferencja podsumowująca dotychczasowe prace nad PROW i obecny etap konsultacji społecznych. W posiedzeniu uczestniczył Leszek Dereziński, prezes Federacji.

26 września odbyły się dwa posiedzenia sejmowej Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Posłowie rozpatrzyli wniosek o wotum nieufności wobec ministra rolnictwa Stanisława Kalemby i zapoznali się z senackimi projektami ustaw o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz o swobodzie działalności gospodarczej. W posiedzeniach uczestniczył Waldemar Rolewski, wiceprezes Federacji.

25 września na dwóch posiedzeniach sejmowej Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi odbyło się pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt, a także ustawy o zmianie ustawy o organizacji rynku mleka i przetworów mlecznych. W posiedzeniach uczestniczył przedstawiciel Federacji.

23 września na zaproszenie ministra rolnictwa Stanisława Kalemby Targi Smaki Regionów w Poznaniu odwiedził prezes Federacji Leszek Dereziński. Na terenie MTP po raz 13. promowano polską żywność. Puchary ministra rolnictwa za najciekawszą prezentację regionu zdobyły stoiska województw: wielkopolskiego, małopolskiego i zachodniopomorskiego.

Od 20 do 23 września trwały w Bednarach k. Poznania największe targi rolne w Polsce - XV Agro Show. 800 wystawców na 15 ha zaprezentowało kompletną ofertę środków produkcji i usług dla rolnictwa. W targach uczestniczyli przedstawiciele Federacji.

19 września w Warszawie odbyło się posiedzenie zarządu Federacji. Dzierżawcy spotkali się z przedstawicielami BGŻ Bartoszem Urbaniakiem, dyrektorem zarządzającym ds. agrobiznesu oraz Marcinem Wielgoszem z Rabo Farm, którzy przedstawili długofalowy program wykupu polskiej ziemi od rolników. Podczas drugiej części posiedzenia omówiono działania zarządu w ostatnim miesiącu. 3 września Federacja skierowała do Rzecznika Praw Obywatelskich kolejną prośbę o zaskarżenie ustawy z 16 września 2011 r. do Trybunału Konstytucyjnego, ale odpowiedź, którą otrzymała 16 września okazała się niezadowalająca. 19 września Federacja wysłała kolejne pismo do RPO, na które jeszcze nie ma odpowiedzi. Ponadto członkowie Federacji postanowili zorganizować konferencję "Gospodarka gruntami rolnymi w Polsce" w Warszawie, w końcu listopada lub na początku grudnia br.

18 września w Brukseli GEOPA wraz z EFFAT zorganizowała konferencję "Wpływ WPR na zatrudnienie", w której uczestniczył Waldemar Rolewski, wiceprezes Federacji. 19 września odbyło się posiedzenie dialogu społecznego.

18 września w MRiRW odbyła się konferencja "Problemy i szanse środowiska byłych pracowników PGR", zorganizowana przez Związek Byłych Pracowników PGR, w której uczestniczyli przedstawiciele środowisk popegeerowskich, samorządów i związków zawodowych. Stronę rządową reprezentowali Stanisław Kalemba i prezesi ANR, ARiMR, ARR oraz KRUS. W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciel Kancelarii Prezydenta RP Andrzej Hałasiewicz i podsekretarz stanu w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej Małgorzata Marcińska. W dyskusji poruszano kwestie przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu i ograniczaniu ubóstwa na terenach popegeerowskich. W posiedzeniu uczestniczył przedstawiciel Federacji.

17 września w Senacie Komisje Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Budżetu i Finansów Publicznych zorganizowały wspólną konferencję "Szanse i bariery dla rozwoju Towarzystw Ubezpieczeń Wzajemnych na przykładzie rolnictwa". Celem spotkania było wskazanie mechanizmów, które mogą zapewnić funkcjonowanie gospodarstw rolnych po klęskach żywiołowych. W konferencji uczestniczył przedstawiciel Federacji.

15 września w Spale odbyły się Dożynki Prezydenckie. Rozpoczęły się o 12.00 mszą św. w Kaplicy Polowej Armii Krajowej z udziałem pary prezydenckiej, po czym korowód dożynkowy ruszył na stadion Ośrodka Przygotowań Olimpijskich, gdzie odbyły się uroczystości, w których uczestniczył Leszek Dereziński, prezes Federacji.

13 września odbyło się zebranie zarządu i komisji rewizyjnej Lubuskiego Związku Rolników. Tematami posiedzenia były: informacja o działaniach Federacji dotyczących zaskarżenia do Rzecznika Praw Obywatelskich ustawy z 16 września 2011 r., ocena projektów nowelizacji tej ustawy oraz problemy dzierżawców spowodowane wyłączeniem 30 proc. areału z dzierżawionych gospodarstw. Spotkaniu przewodniczył Stanisław Zawadzki, wiceprezes Lubuskiego Związku Rolników.

12 września w Warszawie odbyła się konferencja prasowa ministra rolnictwa Stanisława Kalemby i prezesa Międzynarodowych Targów Poznańskich Andrzeja Byrta na temat poznańskich Targów Smaków. W drugiej części spotkania minister Stanisław Kalemba poinformował o sytuacji polskiego rolnictwa podkreślając, że w nowej perspektywie finansowej 2014-20 Polska będzie największym beneficjentem unijnych środków, ponieważ otrzyma ponad 106 mld euro.

12 września posłowie z sejmowej Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi wysłuchali informacji resortu rolnictwa o realizacji ustawy o ARiMR oraz informacji Najwyższej Izby Kontroli o przeprowadzonych kontrolach w ARiMR. W posiedzeniu uczestniczył Waldemar Rolewski, wiceprezes Federacji.

11 września odbyło się posiedzenie sejmowej Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie kierunków rozwoju produkcji zwierzęcej w Polsce w ramach WPR, a także podejmowanych przez resort działań w zakresie przeciwdziałania skutkom ewentualnego wystąpienia afrykańskiego pomoru świń w Polsce. W posiedzeniu uczestniczył Leszek Dereziński, prezes Federacji.

6-8 września odbyły się XXVI Barzkowickie Targi Rolne Agro Pomerania 2013 r., których najważniejszym wydarzeniem były dożynki, choć imprezy towarzyszące (wystawy bydła mięsnego, mlecznego oraz koni, pokaz ptaków hodowlanych i ozdobnych oraz wystawa rękodzieła) przyciągnęły tysiące gości z Polski i z zagranicy. W targach z ramienia Federacji uczestniczył Feliks Skotnicki, prezes Związku Pracodawców Rolnych.


29 sierpnia wiodącym tematem posiedzenia sejmowej Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi było funkcjonowanie rynku mleka po 2013 r. oraz  pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o organizacji rynku mleka i przetworów mlecznych. W posiedzeniu uczestniczył przedstawiciel Federacji.

28 sierpnia odbyło się posiedzenie sejmowej Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Posłowie omówili realizację ustawy z 16 września 2011 r. o zmianie ustawy o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa oraz o zmianie niektórych innych ustaw, ze wskazaniem głównych problemów związanych z obrotem ziemią w kontekście konieczności zmniejszenia powierzchni dużych dzierżawionych gospodarstw o 30 proc., a także raport z działalności ANR na Zasobie Własności Rolnej Skarbu Państwa w 2012 r. i realizację postulatów porozumienia z 11 stycznia 2013 r. zawartego między Międzyzwiązkowym Komitetem Protestacyjnym Rolników Województwa Zachodniopomorskiego a ministrem rolnictwa i prezesem ANR. Natomiast przedstawiciel resortu rolnictwa poinformował o stanie prac nad  projektem ustawy o dzierżawie nieruchomości rolnych, a przedstawiciel NIK o informacji NIK o gospodarowaniu Zasobem Własności Rolnej Skarbu Państwa przez ANR. Na posiedzeniu Federację reprezentowali: Ignacy Urbanowski, Leszek Dereziński, Waldemar Dobrowolski, Stanisław Grocholski, Wojciech Hołownia, Czesław Janicki, Mirosław Kaszkur, Mariusz Olejnik, Henryk Ordanik, Roman Wiatrowski oraz Lech Woźniak.

27 sierpnia sejmowa Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi obradowała dwa razy. Pierwsze posiedzenie dotyczyło rozpatrzenia uchwały Senatu RP w sprawie ustawy o zmianie ustawy o scalaniu i wymianie gruntów, drugie zaś sytuacji na rynkach rzepaku, pszenicy, jęczmienia i żyta w kontekście opłacalności produkcji oraz informacji o realizowanych i planowanych działaniach spółki Elewarr na rynkach: rzepaku, pszenicy, jęczmienia i żyta w sezonie 2013/14. W posiedzeniu uczestniczył Leszek Dereziński, prezes zarządu Federacji.

23 i 24 sierpnia w Rudawce Rymanowskiej odbyło się organizowane przez Instytut Zootechniki-PIB, Polski Związek Hodowców Bydła Simentalskiego i Okręgowy Związek Hodowców Koni w Rzeszowie XII Pożegnanie Wakacji. Patronat nad imprezą objęli minister rolnictwa, marszałek województwa podkarpackiego i wojewoda podkarpacki. W tej pięknej plenerowej imprezie wziął udział Waldemar Rolewski, wiceprezes zarządu Federacji.

20 sierpnia w Warszawie odbyło się posiedzenie zarządu Federacji. Głównym celem spotkania było wypracowanie stanowiska na posiedzenie sejmowej Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi, które odbyło się w 28 sierpnia, a dotyczyło problemów związanych z obrotem państwową ziemią rolną w kontekście konieczności zmniejszenia powierzchni dużych dzierżawionych gospodarstw o 30 proc. Dyskusja toczyła się także nad trzema projektami nowelizacji ustawy o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa z 16 września 2011 r., autorstwa Federacji, PSL i Ruchu Palikota. Członkowie zarządu Federacji zgodzili się, że projekty PSL i Ruchu Palikota dążą do zlikwidowania instytucji dzierżawy państwowej ziemi rolnej.

Od 12 do 16 sierpnia przedstawiciele Federacji uczestniczyli w spotkaniach, które odbywały się w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi, a dotyczyły wyłonienia członków komisji zarządzających funduszami promocji. Niestety, mimo usilnych starań nie udało się wyłonić składów komisji. Ostateczną decyzję w tej sprawie podejmie więc minister rolnictwa.

7 sierpnia w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi odbyła się konferencja prasowa ministra rolnictwa Stanisława Kalemby i podsekretarza stanu Tadeusza Nalewajka. Tematem konferencji była sytuacja na rynku zbóż i rzepaku. Minister stwierdził, że nie ma zmowy cenowej na tych rynkach, a mówiąc cenach zbóż i rzepaku w Polsce trzeba się odnieść do sytuacji na rynku globalnym. Ceny w naszym kraju są zbliżone do cen osiąganych na giełdach w Chicago, Londynie czy w Paryżu. Podobne ceny są także w Rosji i na Ukrainie. W konferencji uczestniczył Waldemar Rolewski, wiceprezes zarządu Federacji.


23, 24 i 25 lipca odbyły się ostatnie przedwakacyjne posiedzenia w Sejmie. 23 lipca resorty rolnictwa i skarbu omówiły sytuację giełd towarowych i rynków hurtowych w świetle potrzeb rynku rolnego w Polsce, czyli przebieg procesu prywatyzacji. Następnego dnia projekt  informacji, która miała być podstawą do ustawy o prywatyzacji został odrzucony większością głosów. 24 lipca ministrowie rolnictwa i zdrowia przedstawiali stan prac nad powołaniem inspekcji bezpieczeństwa żywności oraz nad pakietem legislacyjnym KE z 6 maja 2013 r. w sprawie bezpieczeństwa żywności. 25 lipca   ministrowie rolnictwa i środowiska przedstawiali temat poszukiwań ropy i gazu łupkowego na terenach rolnych oraz przyczyny konfliktów społecznych, ze szczególnym uwzględnieniem Zamojszczyzny. Ostatnim punktem posiedzenia była krótka informacja wiceministra rolnictwa Kazimierza Plocke na temat przekazania oszczędności resortu rolnictwa do kasy państwa na "łatanie dziury budżetowej". W posiedzeniach uczestniczył przedstawiciel Federacji.

19 lipca minister rolnictwa Stanisław Kalemba wraz z członkami kierownictwa resortu spotkał się z przedstawicielami organizacji rolniczych, samorządu rolniczego oraz organizacji zrzeszających przetwórców. Podczas spotkania omówiono m.in. wyniki kompromisu politycznego między Radą, Parlamentem Europejskim i Komisją Europejską w sprawie reformy WPR; gospodarowanie nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa; sytuację na poszczególnych rynkach rolnych; projekt PROW na lata 2014-20 i sprawę bezpieczeństwa żywności. W spotkaniu uczestniczył Leszek Dereziński, prezes Federacji.

18 lipca w Warszawie w gmachu MRiRW odbyło się posiedzenie zarządu Federacji. Uczestniczyli w nim: Krzysztof Jurgiel, przewodniczący sejmowej Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Leszek Korzeniowski, wiceprzewodniczący sejmowej Komisji Rolnictwa i  Rozwoju Wsi, Stanisław Kalemba, minister rolnictwa, Zofia Krzyżanowska, dyrektor generalna w MRiRW, Zbigniew Abramowicz, dyrektor Departamentu Gospodarowania Ziemią w MRiRW, Leszek Świętochowski, prezes Agencji Nieruchomości Rolnych, Anna Zając-Plezia, zastępca dyrektora Zespołu Gospodarowania Zasobem w ANR, Grażyna Werczyńska, dyrektor ds. inwestycji rolniczych w ARiMR, Franciszek Kadzik, dyrektor Departamentu Działań Społecznych ARiMR oraz Michał Rybarczyk, zastępca dyrektora Departamentu Płatności Bezpośrednich w ARiMR. Rozmawiano o problemach dzierżawców spowodowanych wdrażaniem ustawy z 16 września 2011 r., czyli o konieczności przekazywania 30 proc. ziemi z dzierżawionych gospodarstw do Zasobu WRSP, wysokich czynszach dzierżawnych, wywłaszczeniach, przypadkach niewłaściwie przeprowadzonych przetargów ograniczonych i braku możliwości uczestniczenia w nich byłych pracowników PGR.

12 lipca w IERiGŻ-PIB uczestniczyliśmy w seminarium nt. "Polskie gospodarstwa z chowem bydła na tle wybranych krajów". Referat wygłosili: prof. Wojciech Ziętara i mgr inż. Marcin Adamski (prezentacja została zamieszczona na stronie IERiGŻ).

12 lipca w Prusicach k. Trzebnicy Dolnośląski Związek Dzierżawców i Właścicieli  Nieruchomości Rolnych zorganizował spotkanie członków i sympatyków związku na temat: "Prawda o rolnictwie wielkotowarowym w woj. dolnośląskim w kontekście aktualnej i perspektywicznej polityki realizowanej przez wojewódzkie oddziały agencji rolnych oraz władze administracyjno-samorządowe". W spotkaniu uczestniczył Stanisław Grocholski, wiceprezes zarządu Federacji.

10 lipca w Senacie odbyło się posiedzenie Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi  nt. pomocy finansowej udzielanej rolnikom, których gospodarstwa ucierpiały w wyniku klęsk żywiołowych w 2013 r. i raportu z działalności ANR w 2012 r. W posiedzeniu uczestniczył przedstawiciel Federacji.

10 lipca w Sejmie RP odbyły się trzy posiedzenia Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Tematem pierwszego było rozpatrzenie propozycji tematów kontroli do planu pracy NIK na 2014 r. i planu pracy komisji na okres od 1 lipca do 31 grudnia 2013 r.  Drugie posiedzenie poświęcone było kompromisowi w sprawie reformy WPR na lata 2014-20 oraz wynikom prac nad rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiającym niektóre przepisy przejściowe w sprawie WPR na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich. Trzecie posiedzenie to sprawozdanie podkomisji nadzwyczajnej o poselskim projekcie ustawy o zmianie ustawy o scalaniu i wymianie gruntów (druk 827). W posiedzeniach uczestniczył Leszek Dereziński, prezes Federacji.

8 lipca w ODR Minikowo (woj. kujawsko-pomorskie) po raz 36. odbyły się Międzynarodowe Targi Rolno-Przemysłowe Agro-Tech, które odwiedził minister rolnictwa Stanisław Kalemba, a Federację reprezentował prezes Leszek Dereziński. Agro-Tech to największa wystawa rolnicza w północnej Polsce.

1 lipca w Warszawie w Nowym Domu Poselskim odbyło się spotkanie komisarza UE ds. rolnictwa i rozwoju wsi Daciana Ciolosa z członkami sejmowej Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi, przedstawicielami Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz związków i organizacji rolniczych. Rozmowy dotyczyły negocjacji unijnych w sprawach rolnictwa, a przede wszystkim WPR 2014-20, PROW, dopłat bezpośrednich, kwotowania mleka, małych przedsiębiorstw oraz rent strukturalnych. W spotkaniu uczestniczył Leszek Dereziński, prezes zarządu Federacji.


26 czerwca w Pałacu Prezydenckim w Warszawie odbyła się debata publiczna "Jak utrzymać konkurencyjność polskiej żywności?". Uczestniczył w niej Leszek Dereziński, prezes zarządu Federacji.

25 czerwca w gospodarstwie rolnym spółki Top-Farms w Goli (woj. wielkopolskie) odbyło się posiedzenie rady Federacji. Jej członkowie przyjęli sprawozdanie finansowe zarządu za 2012 r., sprawozdanie komisji rewizyjnej za 2012 r. i udzielili zarządowi Federacji absolutorium za 2012 r. Następnie przyjęto preliminarz na 2013 r. Członkowie rady Federacji spotkali się też z Anną Zając-Plezią, zastępcą dyrektora Zespołu Gospodarowania Zasobem ANR w Warszawie. Rozmawiali o sprawach, które dezorganizują codzienną pracę dzierżawców rolnych, głównie o wyłączeniach 30 proc. użytków rolnych z dobrze prosperujących gospodarstw rolnych. 

21 czerwca przedstawiciele Lubuskiej Izby Rolniczej oraz Lubuskiego Związku  Rolników spotkali się w ODR w Kalsku i omawiali perspektywy rozwoju gospodarstw rolnych w Polsce w latach 2014-20 oraz funkcjonowanie i strategię dla lubuskiego rolnictwa.

20 czerwca sejmowa Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi rozpatrzyła i zaopiniowała dla Komisji Finansów Publicznych sprawozdanie z wykonania budżetu państwa za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2012 r. wraz z analizą NIK. W  posiedzeniu uczestniczył Waldemar Rolewski, wiceprezes zarządu Federacji.

17 czerwca Związek Pracodawców Rolnych w Szczecinie zorganizował w siedzibie Spółdzielczej Agrofirmy Witkowo spotkanie swoich członków z wiceministrem rolnictwa Kazimierzem Plocke i Leszkiem Świętochowskim, prezesem ANR.
Mówiono o narastających problemach gospodarstw rolnych objętych wyłączeniem 30 proc. użytków rolnych oraz o ziemi, która po zabraniu dzierżawcom jest odłogowana i nie przynosi dochodów ani gminom, ani państwu, a tylko powiększa bezrobocie. Organizatorem tego spotkania był Feliks Skotnicki, prezes Związku Pracodawców Rolnych w Szczecinie.

14 czerwca Stowarzyszenie Dzierżawców i Właścicieli Rolnych woj. zachodniopomorskiego  w Bobolicach zorganizowało spotkanie, którego tematem były perspektywy w rolnictwie na lata 2014-20 ze szczególnym uwzględnieniem problemów z przedłużaniem dzierżaw oraz z wykupem ziemi.

14 czerwca w Kobylnikach (woj. kujawsko-pomorskie) odbyło się zebranie członków Związku Pracodawców - Dzierżawców i Właścicieli Rolnych w Bydgoszczy. Dyskusję zdominowały problemy związane z realizacją ustawy o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa. W posiedzeniu uczestniczył Leszek Dereziński, prezes zarządu Federacji.

13 czerwca w Sejmie na konferencji prasowej minister rolnictwa Stanisław Kalemba poinformował o zakresie pomocy dla gospodarstw rolnych, które poniosły straty na skutek niekorzystnych zjawisk pogodowych (gradobicia z podtopieniami). Z danych otrzymanych od wojewodów wynika, że ucierpiało ponad 100 tys. gospodarstw rolnych na obszarze ok. 600 tys. ha. Program pomocowy uruchomiony przez MRiRW skierowany jest na niezbędne zakupy do wznowienia produkcji rolnej. W posiedzeniach i konferencji  uczestniczył Leszek Dereziński, prezes zarządu Federacji.

13 czerwca sejmowa Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi na pierwszym posiedzeniu rozpatrzyła sprawozdanie podkomisji nadzwyczajnej o rządowym projekcie nowelizacji ustawy o ochronie zwierząt, na drugim zaś tematami były: sytuacja prawna rolników gospodarujących w międzywalu na obszarze działania "Programu dla Odry - 2006" ze szczególnym uwzględnieniem możliwości ubezpieczenia gruntów oraz uzyskania płatności bezpośrednich; środki na dopłaty do kredytów preferencyjnych dla rolnictwa; dofinansowanie z budżetu państwa udziału polskich organizacji rolniczych w ponadnarodowych organizacjach rolniczych w 2012 r. oraz nieprawidłowości spowodowane nierozliczeniem się z pobranych składek  w terminie ustawowym (do 31 grudnia 2012 r.)  przez Władysława Serafina, prezesa Związku Rolników, Kółek i Organizacji Rolniczych.

12 czerwca w Sejmie RP odbyły się trzy posiedzenia Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi, na których posłom przedstawiono informacje: ministra rolnictwa o udziale w pracach Rady Ministrów UE ds. Rolnictwa i Rybołówstwa w maju 2013 r.; resortu rolnictwa o wykorzystaniu gruntów rolnych stanowiących własność Skarbu Państwa na inwestycje celu publicznego; resortu rolnictwa o odszkodowaniach za grunty zajęte pod drogi publiczne przed 1998 r. Natomiast podczas trzeciego posiedzenia poruszano problemy związane z pracownikami sezonowymi, zwłaszcza z Ukrainy i Białorusi i z przyznawaniem im polskich wiz. W posiedzeniach uczestniczył Waldemar Rolewski, wiceprezes zarządu Federacji.


28 maja w porządku obrad sejmowej Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi znalazło się czytanie rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o ochronie zwierząt. W posiedzeniu uczestniczył Leszek Dereziński, prezes zarządu Federacji.

24 maja w Kalsku odbyło się walne zebranie sprawozdawcze Lubuskiego Związku Rolników, podczas którego wysłuchano sprawozdania zarządu i komisji rewizyjnej i zatwierdzono sprawozdanie finansowe za ub.r. W posiedzeniu uczestniczył dr Ignacy Urbanowski, przewodniczący rady Federacji.

23 maja odbyły się dwa posiedzenia sejmowej Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Pierwsze dotyczyło projektu ustawy o zmianie ustawy o nasiennictwie, drugie - informacji resortów rolnictwa i skarbu o prywatyzacji w przemyśle rolno-spożywczym w rolnictwie (Krajowej Spółki Cukrowej, Przedsiębiorstwa Przemysłu Ziemniaczanego "Trzemeszno" sp. z o.o., spółek inseminacyjnych oraz hurtowych rynków rolnych). Resort rolnictwa przedstawił stan  spółek strategicznych Agencji Nieruchomości Rolnych. W posiedzeniach uczestniczył Leszek Dereziński, prezes zarządu Federacji.

22 maja w Olszowej k/Strzelec Opolskich odbyło się zwyczajne walne zebranie członków Związku Pracodawców - Dzierżawców i Właścicieli Rolnych w Opolu. Uczestnicy zebrania podsumowali działalność związku w 2012 r.

22 maja w Warszawie odbyło się posiedzenie zarządu Federacji, podczas którego omówiono przebieg konferencji "Wielofunkcyjność rolniczego krajobrazu". Drugim punktem obrad były merytoryczne sprawozdania: Zygmunta Jodko, wiceprezesa zarządu Federacji z czteroletniego uczestnictwa (jako członek) w Funduszu Promocji Mięsa Wołowego i Tadeusza Michasia, członka rady Federacji, który pełnił funkcję przewodniczącego Funduszu Promocji Ryb. Po otrzymaniu formularzy zgłoszeniowych wypełnionych przez członków Federacji na kandydatów do: Funduszu Promocji Mleka, Funduszu Promocji Mięsa Wieprzowego, Mięsa Wołowego, Mięsa Końskiego, Mięsa Owczego, Mięsa Drobiowego, Funduszu Promocji Ziarna Zbóż i Przetworów Zbożowych, Funduszu Promocji Owoców i Warzyw oraz Funduszu Promocji Ryb, Federacja przekaże je do MRiRW i rozpocznie się procedura wyboru kandydatów do funduszów.

21 maja w Racocie odbył się Zjazd Związku Pracodawców Rolnych w Poznaniu, który pozytywnie ocenił dotychczasową działalność związku i wybrał władze na kolejną kadencję. Prezesem zarządu ponownie został Paweł Wachowiak, a członkami: Henryk Ordanik, Zenon Chudziński, Stefan Jankowiak i Henryk Święcicki.

20 maja w siedzibie Agencji Nieruchomości Rolnych w Warszawie odbyło się posiedzenie Rady Społecznej ANR. Podczas spotkania omówiono stan realizacji ustawy o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa w zakresie wyłączenia 30 proc. użytków rolnych z dzierżaw o wielkości powyżej 428,5 ha oraz problem wzrastającego z roku na rok czynszu dzierżawnego. W posiedzeniu uczestniczył Leszek Dereziński, prezes zarządu Federacji i Henryk Ordanik, prezes spółki Karolew (woj. wielkopolskie).

13 maja ELO (Europejska Organizacja Właścicieli Ziemskich), Federacja Związków Pracodawców - Dzierżawców i Właścicieli Rolnych oraz firma Syngenta zorganizowały w Warszawie w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi Konferencję "Wielofunkcyjność rolniczego krajobrazu". Po Belgii i Hiszpanii, gdzie wcześniej odbyły się konferencje na ten sam temat, skupiono się teraz na Polsce i jej krajowych priorytetach dotyczących m.in. zrozumienia założeń reformy WPR ze szczególnym uwzględnieniem kwestii zazielenienia.
Otwarty dialog między politykami, naukowcami, rolnikami, organizacjami pozarządowymi i przemysłem na temat praktycznych aspektów wdrażania zazieleniania to główny cel konferencji. Wzięli w niej udział przedstawiciele z Wielkiej Brytanii, Czech, Szwajcarii, a z ramienia Federacji uczestniczyli w niej: Leszek Dereziński, prezes i Waldemar Rolewski, wiceprezes zarządu Federacji Związków Pracodawców - Dzierżawców i Właścicieli Rolnych, Czesław Siekierski, poseł do Parlamentu Europejskiego, prof. Edward Majewski z SGGW.  Wiceprezes Federacji Waldemar Rolewski w swym wystąpieniu podkreślił, że płodozmian w wielkotowarowym rolnictwie był i jest rzeczą powszechną, ale niepokój budzi obowiązek wyłączenia z działalności produkcyjnej gruntów w sytuacji rosnącego zapotrzebowania na surowce np. do produkcji biopaliw.

10-11 maja Wydział Nauk Ekonomicznych SGGW w Warszawie zorganizował uroczyste obchody swojego 60-lecia. Konferencja podzielona została na dwa panele: wyzwania dla nauk ekonomiczno-rolniczych i praktyka nauce - nauka praktyce. W drugim dniu odbył się zjazd absolwentów WNE SGGW rozpoczęty jubileuszowym posiedzeniem Rady WNE. Otworzył je dziekan WNE dr hab. Jarosław Gołębiewski. Uroczystości zakończył piknik i bal absolwentów. Z ramienia Federacji uczestniczyli w uroczystościach: Ignacy Urbanowski, przewodniczący rady Federacji, Józef Bała, honorowy przewodniczący rady Federacji i Waldemar Rolewski, wiceprezes zarządu Federacji.

9 maja w Sejmie odbyły się dwa posiedzenia sejmowej Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Pierwsze poświęcone było informacji resortów rolnictwa i finansów o: podatku VAT, podatku dochodowym, możliwości zwiększenia limitu zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej, zasad kwalifikowalności podatku VAT w inwestycjach agroturystycznych oraz informacji resortów rolnictwa i zdrowia o ubezpieczeniu zdrowotnym rolników. Podczas drugiego posiedzenia rozmawiano o:  realizacji ustawy o funduszach promocji produktów rolno-spożywczych oraz innych działaniach promocyjnych, wsparciu polskich eksporterów i importerów produktów rolno-spożywczych przez ambasady, programach wsparcia i promocji rozwoju uprawy lnu i konopi włóknistych. W posiedzeniach uczestniczył Waldemar Rolewski, wiceprezes zarządu Federacji.


24 kwietnia w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi odbyło się spotkanie Leszka Korzeniowskiego, przewodniczącego sejmowej Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Kazimierza Plocke, sekretarza stanu w MRiRW, Leszka Świętochowskiego, prezesa ANR, Zbigniewa Abramowicza, dyrektora Departamentu Gospodarki Ziemią w MRiRW, Aleksandry Szelągowskiej, dyrektor Departamentu Finansów w MRiRW i Grażyny Madej, zastępcy dyrektora Departamentu Finansów w MRiRW oraz Wiktora Szmulewicza, prezesa Krajowej Rady Izb Rolniczych z zarządem Federacji na temat problemów dzierżawców rolnych. Tematami były: podatki w rolnictwie, przedłużanie umów dzierżawy, rosnące czynsze dzierżawne, przetargi na sprzedaż gruntów pozyskanych od dzierżawców oraz nowelizacja ustawy o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa i projekt ustawy o dzierżawie rolnej.

23 kwietnia w OT ANR w Szczecinie odbyło się spotkanie regionalnej Rady Społecznej, w której uczestniczył p.o. dyrektora OT ANR Jacek Malicki i przedstawiciele organizacji rolniczych. Tematem spotkania była wysokość czynszu dzierżawnego. W spotkaniu uczestniczył Feliks Skotnicki, prezes Związku Pracodawców Rolnych w Szczecinie.

17 kwietnia na posiedzeniu sejmowej Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi kierownictwo ministerstwa rolnictwa przedstawiło posłom wyniki posiedzeń Rady Europejskiej, które odbyły się w lutym i marcu 2013 r. oraz stanowisko Parlamentu Europejskiego w sprawie WPR 2014-20 i wstępne założenia PROW na lata 2014-20. Przedstawiciele resortu rolnictwa omówili zagadnienia, które są pod ich bezpośrednim nadzorem. Podsumowała posiedzenie Zofia Krzyżanowska, radca generalny w MRiRW, która zwróciła uwagę, że na obecnym etapie istnieje wiele rozbieżności między zapisami przedstawionymi przez Radę UE a Parlament Europejski. W posiedzeniu uczestniczył Mariusz Olejnik, wiceprzewodniczący Rady Federacji.

16 kwietnia w Senacie RP odbyło się posiedzenie na temat wsparcia sektora produkcji trzody chlewnej i rozpatrzenia ustawy o zmianie ustawy o podatku rolnym (ustawa została przyjęta). W posiedzeniu uczestniczyli: Zygmunt Jodko, wiceprezes zarządu Federacji i Andrzej Łukijańczuk z Krajowego Związku Producentów Trzody Chlewnej.

16 kwietnia na zaproszenie prezesa ANR Leszka Świętochowskiego wiceprezes zarządu  Federacji Waldemar Rolewski uczestniczył w uroczystości wręczenia nagród laureatom Rankingu 300. Gala pod honorowym patronatem ministra rolnictwa odbyła się w Warszawie, w Muzeum Kolekcji im. Jana Pawła II. Laureatem zostało Gospodarstwo Rolne Adkonis w Kwakowie w woj. pomorskim.

16 kwietnia Cezary Olejniczak, poseł na Sejm RP zorganizował debatę na temat bezpieczeństwa polskiej żywności oraz utrzymania dobrej opinii o jej jakości w kraju i za granicą. Inspiracją do tego spotkania były ostatnie incydenty dotyczące m.in. używania soli odpadowej w produkcji żywności, zawartości koniny w mięsie sprzedawanym jako wołowina, czy powtórnego przerabiania przez zakłady mięsne starego mięsa i wędlin. W debacie wzięli udział przedstawiciele wszystkich inspekcji kontrolujących żywność. Wystąpienie prof. Mieczysława Obiedzińskiego z SGGW dotyczące wymagań unijnych i ich realizacji w Polsce wywołało dyskusję. Podkreślono, że należy zwrócić uwagę na jakość żywności i wzmocnienie kontroli. Rząd rozważa stworzenie jednego urzędu kontrolującego produkcję żywności. W debacie uczestniczył Leszek Dereziński, prezes zarządu Federacji.

15 kwietnia w OT ANR w Bydgoszczy odbyło się spotkanie regionalnej Rady Społecznej, w której uczestniczyli Leszek Świętochowski, prezes ANR, przedstawiciele organizacji rolniczych oraz kierownictwo OT ANR. Podczas spotkania omawiane były zagadnienia dotyczące przetargów i wyłączeń 30 proc. areału z dzierżaw. Odbyła się też konferencja prasowa z udziałem prezesa ANR Leszka Świętochowskiego, prezesa Kujawsko-Pomorskiej Izby Rolniczej Ryszarda Kierzka i dyrektor OT ANR Edyty Zakrzewskiej. W posiedzeniu uczestniczył Leszek Dereziński, prezes zarządu Federacji.

10 kwietnia w siedzibie Krajowej Izby Gospodarczej uczestnicy posiedzenia Komitetu Rolnictwa i Obrotu Rolnego dyskutowali o reformie systemu podatkowego i ubezpieczeń społecznych w rolnictwie. Wprowadzeniem do dyskusji był referat przedstawiony przez Marka Zagórskiego, prezesa Europejskiego Funduszu Rozwoju Wsi Polskiej i Jarosława Nenemana, doradcy społecznego prezydenta RP. Prelegenci wypunktowali skutki powodowane przez brak podatku dochodowego: brak możliwości precyzyjnego określenia stanu całego sektora i poszczególnych gospodarstw; brak możliwości precyzyjnego określenia skali produkcji, a tym samym przychodów rolników; potencjalne wykorzystywanie faktu posiadania gospodarstwa rolnego do ukrywania dochodów ze źródeł nielegalnych. W posiedzeniu uczestniczył Mariusz Olejnik, wiceprzewodniczący Rady Federacji.

4 kwietnia odbyły się w Sejmie dwa posiedzenia. Pierwsze dotyczyło prywatyzacji Krajowej Spółki Cukrowej, zaś drugie poświęcone było pracom nad projektem ustawy o odnawialnych źródłach energii. W posiedzeniach uczestniczył Leszek Dereziński, prezes zarządu Federacji.

3 kwietnia w Sejmie odbyło się posiedzenie Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi na temat programu odbudowy i wsparcia sektora trzody chlewnej. Z ramienia Federacji wzięli w nim udział: Marian Kapłon, prezes Krajowego Związku Producentów Trzody Chlewnej, który przedstawił sposób na poprawienie tragicznego stanu chowu i hodowli świń, Wojciech Kowalski, dyrektor spółki DFC, Jan Kowol, prezes spółki AGROMAS i Andrzej Łukijańczuk, dyrektor PIC Polska. Wszyscy przedstawiciele organizacji rolniczych opowiadali się za przyjęciem rządowego programu odbudowy i rozwoju produkcji trzody chlewnej w Polsce, z określeniem źródeł finansowania ze środków krajowych i unijnych w ramach PROW na lata 2014-20.


27 marca w Związek Pracodawców Rolnych w Szczecinie zorganizował w Barzkowicach spotkanie na temat problemów producentów rolnych. Mówiono o: działaniach ARR w ramach WPR w 2013 r. i w nowej perspektywie finansowej; finansowaniu gospodarstw i grup producentów rolnych w ramach WPR w latach 2014-20; gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa w świetle ustawy z 16 września 2011 r.; produkcji żywności i sytuacji rynkowej. W spotkaniu uczestniczył Leszek Dereziński, prezes zarządu Federacji.

26 marca w Łysomicach k. Torunia Związek Pracodawców - Dzierżawców i Właścicieli Rolnych w Bydgoszczy wraz z  Europejską Organizacją Właścicieli Ziemskich ELO zorganizował konferencję pod patronatem Federacji Związków Pracodawców - Dzierżawców i Właścicieli Rolnych oraz miesięcznika "Rolnik Dzierżawca" nt. "Wpływ zmian we Wspólnej Polityce Rolnej 2014-20 na funkcjonowanie przedsiębiorstw rolnych". W konferencji uczestniczył Roman Wiatrowski, wiceprzewodniczący Rady Federacji oraz Waldemar Rolewski, wiceprezes Federacji.

22 marca odbył się zjazd Związku Pracodawców Rolnych w Łodzi, w trakcie którego ustąpił ze stanowiska dotychczasowy prezes Tadeusz Michaś. Nowym prezesem zarządu został Waldemar Dobrowolski. W zjeździe uczestniczył Ignacy Urbanowski, przewodniczący Rady Federacji.

22 marca w Warszawie, w Głównym Inspektoracie Pracy odbyło się spotkanie, którego celem było omówienie działań w zakresie prewencji wypadkowej realizowanych przez PIP, w tym kampanii medialnej "Szanuj życie! Bezpieczna praca w gospodarstwie rolnym", a także ustalenie możliwości i kierunków współpracy na rzecz poprawy bezpieczeństwa i warunków pracy w rolnictwie. W posiedzeniu wziął udział Leszek Dereziński, prezes zarządu Federacji.

21 marca w Warszawie odbyło się posiedzenie zarządu Federacji z udziałem prezesów związków regionalnych. Na spotkanie został zaproszony Franciszek Nowak, prezes Krajowego Związku Pracodawców Rolnych. Podsumowaniem długiej dyskusji na temat trudnych problemów dzierżawców związanych z wejściem w życie ustawy z 16 września 2011 r., było podjęcie decyzji o nawiązaniu współpracy między dwoma organizacjami. Obrona dzierżawców przed drastycznymi skutkami tej politycznej ustawy jest głównym celem, dla którego taka współpraca powinna mieć miejsce. I choć sposób wyrażania niezadowolenia wobec działań rządzących w obu organizacjach jest różny - "dyplomatyczny" w Federacji i "siłowy" w Krajowym Związku, musi być zsynchronizowany i uzupełniający. Ta zdwojona energia obu organizacji powinna przynieść pozytywne korzyści w przyszłości.

15 marca w Sejmie RP odbyła się konferencja na temat programowania wykorzystywania unijnych środków finansowych w latach 2014-20. Uczestniczyli w niej przedstawiciele resortu rolnictwa z ministrem Stanisławem Kalembą oraz podsekretarzem stanu Tadeuszem Nalewajkiem. Obecny na konferencji wicepremier i minister gospodarki Janusz Piechociński podkreślił, że to już ostatnie lata, kiedy Polska otrzymuje tak dużo środków z unijnych funduszy i dlatego muszą być one wydatkowane efektywnie. W konferencji uczestniczył wiceprezes Federacji Waldemar Rolewski.

14 marca odbył się zjazd Związku Pracodawców Rolnych w Lublinie, podczas którego przyjęto rezygnację Szymona Kuczyńskiego z funkcji prezesa związku. Wybrano nowy zarząd, którego prezesem został Arkadiusz Drabko.

8 marca na Międzynarodowych Targach Techniki Rolniczej Agrotech w Kielcach prezentowane były nie tylko potężne, ale również najbardziej ekonomiczne maszyny rolnicze przeznaczone do pracy na średnich i dużych areałach. Podczas targów ministerstwo rolnictwa, Instytut Technologiczno-Przyrodniczy i Agencja Rynku Rolnego zorganizowały konferencję nt. energetycznego wykorzystania biomasy.

7 marca w Sejmie RP odbyło się posiedzenie Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi, w trakcie którego omawiane były: stan prac nad rozporządzeniem PE i Rady dot. płatności bezpośrednich dla rolników w ramach WPR; finansowanie I filara WPR w Polsce oraz w innych krajach UE w świetle ustaleń szczytu Rady Europejskiej z 8 lutego; planowane zmiany w naliczaniu dopłat bezpośrednich dla gospodarstw rolnych od 2014 r.; odliczania z powierzchni gospodarstw rolnych (obliczanych do celów płatności bezpośrednich) podwórek, sadów przydomowych i dziko rosnących drzew - naturalnych siedlisk ptactwa traktowanych obecnie przez ARiMR jako tereny rekreacyjne. W posiedzeniu uczestniczył Leszek Dereziński, prezes zarządu Federacji.

6 marca w Sejmie RP Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi dyskutowała o złej sytuacji na podstawowych rynkach rolnych, w szczególności trzody chlewnej, drobiu, mleka i zbóż. Posłowie wysłuchali przedstawicieli producentów rolnych i organizacji rolniczych oraz sprawozdania o pracach prowadzonych w resorcie rolnictwa w celu poprawy pogarszającego się z każdym rokiem zjawiska. Reprezentowane były także efekty pracy zespołu ds. opracowania programu wsparcia sektora produkcji trzody chlewnej. W posiedzeniu uczestniczyli: Zygmunt Jodko, wiceprezes zarządu Federacji i Jarosław Szurko, wiceprezes Związku Producentów Trzody Chlewnej.   

5 marca w Brukseli, w Centrum Kongresowym The Square, ELO - Europejska Organizacja Właścicieli Ziemskich (Federacja jest jej członkiem) i Syngenta zorganizowały VI Forum "Produkcja żywności i ochrona środowiska - sprostanie wymaganiom. Zrównoważona intensyfikacja produkcji żywności". Forum było poświęcone wyzwaniom stojącym przed rolnictwem w latach 2013-20. Dyskutowano nad efektywnym wykorzystaniem zasobów i technologii w rolnictwie oraz powiązaniu WPR z działaniami prośrodowiskowymi. W forum uczestniczyli przedstawiciele 27 krajów UE, Federację reprezentował Mariusz Olejnik, wiceprzewodniczący Rady.

5 marca w Ambasadzie Królestwa Danii w Warszawie odbyło się spotkanie inaugurujące uruchomienie nowego portalu internetowego firmy Webparts w Polsce. Gromadzi on części zamienne do maszyn rolniczych z sieci dilerów sprzętu rolniczego w Danii, oferując je klientom na całym świecie. W spotkaniu uczestniczył Leszek Dereziński, prezes zarządu Federacji.

5 marca w Warszawie przedstawicielstwo Komisji Europejskiej w Polsce oraz Krajowa Izba Biopaliw zorganizowały konferencję "Biopaliwa: jaka przyszłość?". KE w październiku 2012 r. zaproponowała zmiany w dyrektywach o jakości paliw i o energii odnawialnej. Proponowane modyfikacje związane są z tzw. zjawiskiem ILUC tj. pośrednią zmianą użytkowania gruntów wynikającą z produkcji biopaliw na gruntach dotychczas przeznaczonych na cele żywnościowe. W konferencji uczestniczył Leszek Dereziński, prezes zarządu Federacji i Szymon Kuczyński, prezes Związku Pracodawców Rolnych w Lublinie.

4 marca w Kalsku odbyło się posiedzenie zarządu i komisji rewizyjnej Lubuskiego Związku Rolników. Zebraniu przewodniczył prezes związku Zygmunt Jodko. Podczas spotkania omówiono projekty ustaw autorstwa Federacji: o zmianie ustawy o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa oraz o dzierżawie nieruchomości rolnych.

1 marca Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej zorganizował seminarium pt. "Zróżnicowanie regionalne sytuacji ekonomicznej rodzin rolników z dwóch źródeł". Referat wygłosiła Irena Augustyńska-Grzymek. W imieniu Federacji w seminarium uczestniczył Waldemar Rolewski.


22 lutego w IERiGŻ odbyło się seminarium "Implikacje zmian WPR dla bezpieczeństwa żywnościowego - cel badań i założenia metodyczne", w którym uczestniczył Waldemar Rolewski, wiceprezes zarządu Federacji.

22-24 lutego w Łodzi odbyły się XIII Międzynarodowe Targi Ferma Bydła i XVI Międzynarodowe Targi Ferma Świń i Drobiu, w których uczestniczyli członkowie Federacji, a zwłaszcza producenci trzody chlewnej.

23 lutego na Cmentarzu Nowofarnym w Bydgoszczy rodzina, przyjaciele, członkowie Federacji i  przedstawiciele organizacji rolniczych pożegnali Jerzego Chmielewskiego, wieloletniego dyrektora Państwowych Gospodarstw Rolnych i prezesa Związków Przedsiębiorców Rolnych.

21 lutego Federacja podpisała z Krajową Radą Izb Rolniczych, Krajowym Zrzeszeniem Producentów Rzepaku i Roślin Białkowych, Krajową Izbą Biopaliw, Polskim Stowarzyszeniem Producentów Oleju, Krajową Radą Gorzelnictwa i Produkcji Biopaliw wystąpienie do Janusza Piechocińskiego, wiceprezesa Rady Ministrów i ministra gospodarki w sprawie jak najszybszego przyjęcia przez Radę Ministrów nowego rozporządzenia w sprawie biokomponentów i paliw ciekłych. 

21 lutego minister rolnictwa Stanisław Kalemba i wiceminister Kazimierz Plocke spotkali się z Ignacym Urbanowskim, przewodniczącym Rady Federacji, Leszkiem Derezińskim, prezesem zarządu Federacji i Waldemarem Rolewskim, wiceprezesem zarządu Federacji w celu omówienia aktualnej sytuacji dzierżawców rolnych. Przedstawiciele Federacji złożyli w ministerstwie rolnictwa dwa projekty ustaw opracowane przez Federację: o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa (dotyczący nowelizacji ustawy z 16 września 2011 r.) i o dzierżawie nieruchomości rolnych.

19-21 lutego odbyły się posiedzenia sejmowej Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi, w których uczestniczył prezes zarządu Federacji Leszek Dereziński. 19 lutego komisja zajęła się poselskim projektem ustawy o zmianie ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych. 20 lutego tematami były: stan prac nad rozporządzeniem KE w sprawie wsparcia rozwoju obszarów wiejskich ze środków EFRROW COM (2011)627; stan prac nad przygotowaniem Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-20; propozycje zmian rozporządzenia ministra rolnictwa  zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach programów rolno-środowiskowych na lata 2007-13. 21 lutego komisja skupiła się nad: stanem negocjacji wieloletnich ram finansowych na lata 2014-20;  stanem prac nad projektem rozporządzenia COM (201)615 dotyczącym wspólnych ram strategicznych, umowy partnerskiej między Polską a UE i kontraktami oraz informacją ministrów rozwoju regionalnego i rolnictwa o sposobie ujęcia zagadnień związanych z rozwojem rolnictwa i obszarów wiejskich we wspólnych ramach strategicznych w umowie partnerskiej między Polską a UE oraz w krajowym programie reform do 2020 r.

15 lutego w Gospodarstwie Rolnym Karolew (Wielkopolska) Związek Pracodawców Rolnych w Poznaniu zorganizował posiedzenie zarządu i komisji rewizyjnej związku. Podsumowano  działalność w 2012 r. i ustalono termin kolejnego zjazdu na czerwiec 2013 r.

14 lutego w Warszawie minister rolnictwa Stanisław Kalemba spotkał się z przedstawicielami zespołu ds. opracowania programu wsparcia sektora produkcji trzody chlewnej. Podczas spotkania przedstawiono propozycję ekspercką ratowania ginących świńskich ferm. Federację reprezentował Marian Kapłon, prezes Krajowego Związku Pracodawców - Producentów Trzody Chlewnej.

12 lutego w Warszawie, w siedzibie Federacji odbyło się posiedzenie jej zarządu z udziałem prezesów związków regionalnych. W spotkaniu uczestniczył mec. Jerzy Marczak. Omówiono propozycje zmian dotyczących ustawy o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa oraz uwagi zgłoszone przez Federację do zarządzeń prezesa ANR: z 18 stycznia (nr 10/13 i 9/13) oraz z 16 stycznia (7/13).

11 lutego w Warszawie, w siedzibie Federacji odbyło się posiedzenie zespołu ds. opracowania programu wsparcia sektora produkcji trzody chlewnej, w którym z ramienia Federacji uczestniczyli: Zygmunt Jodko, wiceprezes zarządu Federacji i Marian Kapłon, prezes Krajowego Związku Pracodawców - Producentów Trzody Chlewnej.

7 lutego w Sejmie RP odbyły się dwa posiedzenia Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi nt.:  prywatyzacji Krajowej Spółki Cukrowej i oceny sytuacji na rynku cukru; działań inspekcji w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa żywności w świetle prac nad ustawą o Państwowej Inspekcji Bezpieczeństwa Żywności i Weterynarii. W posiedzeniu uczestniczył Leszek Dereziński, prezes zarządu Federacji.

6 lutego na Cmentarzu Bródnowskim w Warszawie rodzina, przyjaciele, członkowie Federacji, przedstawiciele agencji rządowych i organizacji rolniczych pożegnali Stanisława Wittka, dyrektora biura Federacji.

1-2 lutego z okazji 20-lecia Agencji Nieruchomości Rolnych, OT ANR w Bydgoszczy zorganizował w Ciechocinku naradę o sprzedaży ziemi z Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa w woj. kujawsko-pomorskim. W spotkaniu uczestniczył wiceminister rolnictwa Kazimierz Plocke, prezes ANR Leszek Świętochowski, Piotr Całbecki, marszałek woj. kujawsko-pomorskiego oraz posłowie z regionu. Federację reprezentował prezes Leszek Dereziński.

1 lutego w Instytucie Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej odbyło się seminarium "Uwarunkowania i skutki opodatkowania dochodów w rolnictwie". Referował dr Lech Goraj (wykład i prezentacja na stronie IERiGŻ). W seminarium wziął udział Waldemar Rolewski, wiceprezes zarządu Federacji.


29 stycznia w siedzibie Krajowej Rady Izb Rolniczych odbyło się drugie spotkanie w sprawie zakresu i trybu udzielania oraz sposobu rozliczania dotacji celowej przeznaczonej na pokrycie kosztów związanych z uczestnictwem naszych rolniczych związków w organizacjach europejskich. W posiedzeniu uczestniczył Leszek Dereziński, prezes zarządu Federacji.

24 stycznia w Sejmie RP odbyło się posiedzenie Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi na temat projektu ustawy o środkach ochrony roślin, stanu przygotowania administracji rządowej do egzekwowania przestrzegania ustawy o nasiennictwie oraz informacji ministrów rolnictwa i środowiska o skutkach zmiany ustaw związanych z GMO dla gospodarstw rolnych. W posiedzeniu uczestniczył przedstawiciel Federacji.

17 stycznia na wniosek Federacji w siedzibie ANR w Warszawie odbyło się posiedzenie Rady Społecznej ANR, podczas którego omówiono porozumienie zawarte z Międzyzwiązkowym Komitetem Protestacyjnym Rolników Województwa Zachodniopomorskiego, a także problemy dzierżawców związane z wprowadzaniem ustawy z 16 września 2011 r.  Zgodnie z ustaleniami z 11 stycznia 2013 r. zawartymi między ministrem rolnictwa oraz prezesem ANR a protestującymi rolnikami, w styczniu ukazały się trzy nowe zarządzenia prezesa ANR (07/2013, 09/2013, 10/2013). W posiedzeniu uczestniczyli: Leszek Dereziński, prezes zarządu Federacji i Zygmunt Jodko, wiceprezes zarządu Federacji.

17 stycznia w siedzibie Krajowej Rady Izb Rolniczych odbyło się spotkanie w sprawie zakresu i trybu udzielania oraz sposobu rozliczania dotacji celowych przeznaczonych na pokrycie kosztów związanych z uczestnictwem polskich organizacji rolniczych w  ponadnarodowych organizacjach rolniczych reprezentujących interesy zawodowe rolników wobec instytucji Unii Europejskiej. W posiedzeniu uczestniczył Waldemar Rolewski, wiceprezes zarządu Federacji.

10 stycznia w siedzibie spółki PGR BRÓDNO w Warszawie odbyło się pierwsze w 2013 r. posiedzenie Rady Federacji, w którym uczestniczyli: Leszek Korzeniowski, zastępca przewodniczącego sejmowej Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz przedstawiciele ANR -  Anna Zając-Plezia, zastępca dyrektora Sekcji Gospodarowania Zasobem i Irmindo Bocheń z Sekcji Dzierżaw Nieruchomości. Tematami posiedzenia były: informacja o problemach związanych z funkcjonowaniem dzierżawców rolnych; podsumowanie konferencji z 14 grudnia 2012 r. "Rozwój chowu i hodowli trzody chlewnej szansą dla gospodarstw towarowych w Polsce"; wypracowanie głównych kierunków działań Federacji i związków dzierżawców w 2013 r. Chodzi o nowelizację ustawy o zmianie ustawy o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa z 16 września 2011 r. oraz o "reanimowanie" sporządzonego przez Federację parę lat temu projektu ustawy o dzierżawie rolnej.

10 stycznia w Senacie RP Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi zorganizowała 50. posiedzenie, które było poświęcone problemom i postulatom rolników protestujących w Szczecinie, m.in.  nieprawidłowościom podczas sprzedaży ziemi w woj. zachodniopomorskim i zwolnieniu dyrektora OT ANR w Szczecinie ze stanowiska oraz rozwiązaniom prawnym dotyczącym  procesu uspołecznienia sprzedaży ziemi z Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa. Uczestnicy posiedzenia podkreślali konieczność nowelizacji ustawy z 16 września 2011 r. oraz przypominali rolnikom kupującym ziemię od ANR, żeby w umowie notarialnej domagali się zapisu: "wraz z gruntami rolnymi przeznaczonymi do sprzedaży następuje także sprzedaż prawa do płatności bezpośrednich". W posiedzeniu komisji uczestniczył Roman Wiatrowski, wiceprzewodniczący Rady Federacji.

4 stycznia w Sejmie RP odbyło się posiedzenie Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Posłowie rozpatrzyli projekt planu pracy komisji na okres od 1 stycznia do 30 czerwca 2013 r. i wysłuchali sprawozdania ministra rolnictwa z prac Rady Ministrów UE ds. Rolnictwa i Rybołówstwa, które odbyły się w listopadzie i grudniu 2012 . W posiedzeniu uczestniczył przedstawiciel Federacji.

3 stycznia w Sejmie RP odbyła się konferencja prasowa ministra rolnictwa Stanisława Kalemby na temat dwóch rozporządzeń dotyczących uprawy GMO w Polsce, które wprowadzają zakaz stosowania materiału siewnego odmian kukurydzy MON 810 oraz ziemniaka Amflora  (art. 104 ustawy o nasiennictwie z 9 listopada 2012 r.). W konferencji uczestniczył przedstawiciel Federacji.


:: 2017 ::

:: 2016 ::

:: 2015 ::

:: 2014 ::

:: 2013 ::

:: 2012 ::

:: 2011 ::

:: 2010 ::

:: 2009 ::

:: 2008 ::

:: 2007 ::

:: 2006 ::

:: 2005 ::

:: 2004 ::