O Federacji
Zadania
Władze
Statut
Zwiazki w terenie
Aktualnosci
Unia Europejska
Linki
Kontakt

 

AKTUALNOŚCI

2012

18 grudnia w Bydgoszczy spotkali się członkowie Związku Pracodawców - Dzierżawców i Właścicieli Rolnych. Pracownicy OT ANR w Bydgoszczy poinformowali dzierżawców o zmianie zasad obliczania wysokości czynszów przy przedłużaniu umów dzierżawy i przy wystawianiu nieruchomości na przetargi oraz o realizacji wyłączeń 30 proc. użytków rolnych z umów dzierżawy w woj. kujawsko-pomorskim.

14 grudnia w siedzibie Krajowej Rady Spółdzielczej w Warszawie Federacja Związków Pracodawców - Dzierżawców i Właścicieli Rolnych oraz Krajowy Związek Pracodawców - Producentów Trzody Chlewnej zorganizowały konferencję "Rozwój hodowli trzody chlewnej szansą dla gospodarstw towarowych w Polsce". Przyczyny spadku pogłowia trzody chlewnej w Polsce w ostatnich latach zreferował prof. Zygmunt Pejsak z Państwowego Instytutu Weterynarii - PIB w Puławach, o aktualnych problemach dużych ferm mówił Grzegorz Brodziak z Krajowego Związku Producentów Trzody Chlewnej, a o aktualnych problemach średnich i małych ferm - dr Jan Biegniewski, prezes spółki POLSUS. Na temat oczekiwań przetwórców mięsa wieprzowego wypowiadał się Witold Choiński, prezes związku Polskie Mięso, natomiast o duńskich doświadczeniach w budowie konkurencyjnego sektora w produkcji i przetwórstwie wieprzowiny - Johannes V. Hansen, przedstawiciel duńskich organizacji rolniczych. "Niemieckie doświadczenia w budowie konkurencyjnego sektora w produkcji i przetwórstwie wieprzowiny" zreferował dr Albert Hortman-Scholten z Izby Rolniczej w Oldenburgu. Konferencję podsumował Zygmunt Jodko, wiceprezes Federacji.

11 grudnia odbyło się posiedzenie senackiej Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi nt. zasad obrotu ziemią rolną w Polsce po 2016 r. oraz 50-lecia planowania gospodarki nieruchomościami rolnymi we Francji, o czym mówił Alexander Martinez, radca rolny w Ambasadzie Francji w Polsce. Prof. Beata Jeżyńska z Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie omówiła ramy prawne obrotu nieruchomościami rolnymi w Polsce, a prezes ANR Leszek Świętochowski przybliżył senatorom rolę agencji w obrocie ziemią. W posiedzeniu uczestniczył Waldemar Rolewski, wiceprezes zarządu Federacji.

10 grudnia w Warszawie spotkali się przedstawiciele Rady Społecznej ANR. Omówili proces wyłączeń 30 proc. użytków rolnych z umów dzierżawy, wysłuchali informacji o sprzedaży działek na przetargach ograniczonych oraz zwrócili uwagę zarządowi ANR na konieczność wyeliminowania podstawionych osób z przetargów ograniczonych organizowanych przez agencję. Przedstawiciele organizacji rolniczych zobowiązali prezesa ANR Leszka Świętochowskiego do zapraszania na posiedzenia Rady Społecznej ANR dyrektora lub zastępcy dyrektora Departamentu Obrotu Ziemią w MRiRW. Uważają bowiem, że tylko w ten sposób otrzymają odpowiedzi na pytania zadawane na posiedzeniach rady. W spotkaniu uczestniczył Leszek Dereziński, prezes Federacji i Henryk Ordanik, członek zarządu Związku Pracodawców Rolnych w Poznaniu.

7 grudnia w hotelu Royal Park w Mielnie odbyło się bożonarodzeniowe spotkanie członków Stowarzyszenia Dzierżawców i Właścicieli Rolnych Województwa Zachodniopomorskiego z siedzibą w Budzistowie. Omawiano sprawy dzierżawy i wykupu ziemi, podatku rolnego, opłacalności chowu trzody chlewnej oraz korzystania z odnawialnych źródeł energii.

6 grudnia w Sali Kolumnowej Sejmu RP odbyło się wspólne posiedzenie Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej. Mówiono o projekcie nowelizacji ustawy o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa w części dotyczącej nieodpłatnego przekazywania przez ANR na rzecz gmin gruntów, które zostaną wykorzystane na cmentarze. W posiedzeniu uczestniczył przedstawiciel Federacji.

5 grudnia sejmowa Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi rozpatrywała wniosek w sprawie przyjęcia autopoprawek do nowelizacji ustawy o rybactwie śródlądowym oraz ustawy Prawo wodne, które przedstawiał poseł Zbigniew Babalski, a także sprawozdanie podkomisji nadzwyczajnej o rządowym projekcie ustawy o środkach ochrony roślin, które referował przewodniczący podkomisji poseł Leszek Korzeniowski.

5 grudnia Katedra Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstw SGGW zorganizowała konferencję "Przekształcenia własnościowe w rolnictwie - 20 lat doświadczeń i perspektywy" w związku z tym, że mija 20 lat od zapoczątkowania przekształceń własnościowych w państwowym rolnictwie. W konferencji uczestniczył Ignacy Urbanowski, przewodniczący Rady Federacji i Wojciech Hołownia, członek zarządu Federacji, prezes Warmińsko-Mazurskiego Związku Rolników.

3 grudnia w Auli Kryształowej SGGW w Warszawie spotkali się na bożonarodzeniowej uroczystości przedstawiciele wydziałów rolnych ambasad: Austrii, Belgii, Bułgarii, Cypru, Czech, Danii, Finlandii, Francji, Niemiec, Węgier, Holandii, Słowenii, Hiszpanii i USA z ministrem rolnictwa Stanisławem Kalembą. Świąteczną atmosferę uroczystości podkreślała degustacja produktów dziedzictwa kulinarnego krajów w niej uczestniczących. W spotkaniu wziął udział Waldemar Rolewski, wiceprezes Federacji.

3 grudnia w Centralnej Bibliotece Rolniczej w Warszawie, Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie zorganizowało konferencję "Czy PROW jest dla kobiet - kobiety w zrównoważonym rozwoju obszarów wiejskich". Celem konferencji było stworzenie płaszczyzny do dyskusji na temat oczekiwań kobiet wiejskich oraz możliwości, jakie niesie nowa perspektywa finansowa UE. W konferencji uczestniczył przedstawiciel Federacji.


28 listopada w Auli Kryształowej SGGW odbyła się konferencja z okazji 20-lecia Agencji Nieruchomości Rolnych pt. "Rola ANR w transformacji ustrojowej polskiej wsi - doświadczenia i nowe wyzwania". Podczas konferencji przypomniano 20 lat funkcjonowania ANR. W spotkaniu uczestniczył Leszek Dereziński, prezes zarządu Federacji.

26 listopada w siedzibie spółki GRUNTPOL w Kaliszu odbyło się spotkanie członków zarządu Federacji, na którym omówiono dalsze działania Federacji, po odrzuceniu przez Trybunał Konstytucyjny jej wniosku o zbadanie konstytucyjności nowelizacji ustawy o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa z 16 września 2011 r.

24-25 listopada w Szklarskiej Porębie odbył się XXIII Walny Zjazd członków Dolnośląskiego Związku Dzierżawców i Właścicieli Nieruchomości Rolnych we Wrocławiu. Referat programowy mówił o  "Kondycji wielkotowarowych gospodarstw rolnych w woj. dolnośląskim w ocenie DZDiWNR we Wrocławiu. Dlaczego gospodarstwa wielkotowarowe są przyszłością rolnictwa na Dolnym Śląsku?". W zjeździe uczestniczył Mariusz Olejnik, wiceprzewodniczący Rady Federacji.

23 listopada w siedzibie ODR w Kalsku odbyło się walne zebranie Lubuskiego Związku Rolników, podczas którego omówiono założenia do podatku dochodowego w rolnictwie w oparciu o projekty Ministerstw Finansów oraz  Rolnictwa i Rozwoju Wsi, realizację ustawy z 16 września 2011 r. ze szczególnym zwróceniem uwagi na kontynuację dzierżaw i poruszono sprawę dopłat bezpośrednich z funduszy UE oraz założenia WPR na lata 2014-2020.

22 listopada w Sejmie RP odbyło się kolejne posiedzenie Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi, na którym posłowie wysłuchali informacji o "Krajowym planie działania na rzecz ograniczenia ryzyka związanego ze stosowaniem środków ochrony roślin na lata 2013-2017" oraz o zmniejszeniu płatności bezpośrednich za 2012 r. W posiedzeniu uczestniczył przedstawiciel Federacji.

20  i 21 listopada w Sejmie RP odbyły się posiedzenia podkomisji nadzwyczajnej Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi do rozpatrzenia rządowego projektu ustawy o środkach ochrony roślin, w których uczestniczył przedstawiciel Federacji.

13 listopada w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi odbyło się posiedzenie zarządu Federacji z udziałem prezesów związków regionalnych. Członkowie Federacji spotkali się ze Zbigniewem Abramowiczem, dyrektorem Departamentu Gospodarki Ziemią w MRiRW  i rozmawiali o problemach nurtujących dzierżawców rolnych: o przekazywaniu przez dzierżawców do ANR wyłączonych gruntów dopiero po zbiorach, co zapobiegać będzie odłogowaniu ziemi; o umożliwieniu uczestnictwa w przetargach ograniczonych na sprzedaż ziemi byłym pracownikom PGR oraz spółkom przez nich powołanym; o rekompensatach dla  pracowników rolnych zwolnionych z powodu wprowadzenia w życie ustawy z 16 września 2011 r. i o znowelizowaniu tej ustawy. Omówiono też stan przygotowań do konferencji  "Rozwój hodowli trzody chlewnej szansą dla gospodarstw towarowych w Polsce", która odbędzie się w Warszawie 14 grudnia br.  Temat ten referował Zygmunt Jodko, wiceprezes zarządu Federacji, przewodniczący zespołu do spraw opracowania kierunków działań służących wzrostowi pogłowia trzody chlewnej i bydła mlecznego.

9 listopada w Instytucie Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej odbyło się seminarium pt. "Skutki zazielenienia WPR dla polskich gospodarstw rolnych". Wykłady wygłosili prof. Edward Majewski i dr inż. Adam Wąs. W seminarium uczestniczył przedstawiciel Federacji.

7 listopada w Sejmie RP odbyło się posiedzenie Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi dotyczące rozpatrzenia sprawozdania podkomisji nadzwyczajnej o poselskim projekcie ustawy o zmianie ustawy o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej. W posiedzeniu uczestniczył przedstawiciel Federacji.

6 i 9 listopada w Sejmie RP odbyły się wspólne posiedzenia Komisji Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa oraz Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi nt. projektu ustawy o nasiennictwie. Podczas pierwszego posiedzenia rozpatrzono sprawozdanie podkomisji nadzwyczajnej dotyczące przedstawionego przez prezydenta RP projektu ustawy o nasiennictwie. W posiedzeniach uczestniczył przedstawiciel Federacji.

6 listopada w Sejmie RP sejmowa Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi, senacka Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Biuro Analiz Sejmowych zorganizowało konferencję nt. "Jaki system doradztwa rolniczego w Polsce po 2013 r.?". Podczas konferencji oceniono funkcjonowanie ustawy o doradztwie rolniczym, stwierdzono, że potrzebne są zmiany i  przedstawiono propozycje Komisji Europejskiej dotyczące doradztwa rolniczego po 2013 r., oraz stan negocjacji i stanowisko polskiego rządu w tej sprawie. W konferencji uczestniczył Waldemar Rolewski, wiceprezes zarządu Federacji.


25 października w Sejmie RP odbyła się konferencja ministra rolnictwa Stanisława Kalemby  "Równe warunki w ramach WPR 2014-20". Minister podkreślił, że brak wyrównania płatności dla polskiego rolnika może podważyć wspólnotowy charakter WPR i zgodność poprawnego kształtu płatności bezpośrednich z Traktatem o funkcjonowaniu UE. Wyrównanie warunków uzasadniają po pierwsze koszty produkcji, rosnące ceny paliwa, nawozów, środków ochrony roślin, a po drugie wyższe plony. Do plonów referencyjnych przyjęte zostały wartości z lat 1995-1999, które od tego czasu znacznie wzrosły. W konferencji uczestniczył Leszek Dereziński, prezes zarządu Federacji.

24 października sejmowa Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi obradowała nad powołaniem podkomisji nadzwyczajnej do rozpatrzenia rządowego projektu ustawy o środkach ochrony roślin oraz rozpatrywała projekt ustawy budżetowej na rok 2013 w dziale rolnictwo, w podrozdziałach: rozwój wsi, rynki rolne, rezerwy celowe, rolnictwo i łowiectwo, rybołówstwo i rybactwo oraz planów finansowych agencji rolnych (ARiMR, ARR, ANR). W posiedzeniu uczestniczył przedstawiciel Federacji.

23 października w gmachu Sejmu RP odbyło się posiedzenie Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi, w trakcie którego postanowiono powołać podkomisję nadzwyczajną do spraw monitorowania programu upraw roślin motylkowych, omówiono trudną sytuację na rynku i w sektorze produkcji trzody chlewnej, dopłaty do oprocentowania kredytów preferencyjnych, proces prywatyzacji Krajowej Spółki Cukrowej i przedsiębiorstwa Zbożowo-Młynarskiego PZZ w Stoisławiu. W posiedzeniu uczestniczył przedstawiciel Federacji.

22 października w Warszawie, w siedzibie Krajowej Izby Biopaliw odbyło się posiedzenie Koalicji na rzecz Biopaliw poświęcone problematyce ILUC (pośrednia zmiana użytkowania gruntów) oraz zmianom w polityce biopaliwowej UE, w którym uczestniczył przedstawiciel Federacji. 25 października w Warszawie w  siedzibie KIB wspólne stanowisko dotyczące wyżej wymienionych problemów podpisał Leszek Dereziński, prezes zarządu Federacji.

12 października w Lubuskim Oddziale Doradztwa Rolniczego Kalsk odbyło się posiedzenie zarządu i komisji rewizyjnej Lubuskiego Związku Rolników, któremu przewodniczył Zygmunt Jodko, prezes związku oraz wiceprezes zarządu Federacji.

11 października w Sejmie RP odbyło się posiedzenie podkomisji nadzwyczajnej nt. rozpatrzenia przedstawionego przez prezydenta RP projektu ustawy o nasiennictwie. W posiedzeniu uczestniczył przedstawiciel Federacji.

10 października w Senacie RP odbyło się posiedzenie Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi, w którym uczestniczył Waldemar Rolewski, wiceprezes zarządu Federacji. Tematem posiedzenia był raport z działalności Agencji Nieruchomości Rolnych na Zasobie WRSP w 2011 r.

10 października w Sejmie RP odbyło się posiedzenie Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi na temat sytuacji na rynku trzody chlewnej oraz propozycji rządu w sprawie odbudowy stanu pogłowia i produkcji wieprzowiny w Polsce. W posiedzeniu uczestniczyli: Zygmunt Jodko wiceprezes zarządu Federacji, prezes Lubuskiego Związku Rolników i Grzegorz Brodziak, członek Rady Federacji.

10 października w biurze Federacji w Warszawie odbyło się posiedzenie zarządu z udziałem prezesów związków regionalnych. W pierwszej części odbyło się spotkanie z Anną Zając-Plezią, zastępcą dyrektora Zespołu Gospodarowania Zasobem ANR, na temat nowych zasad obliczania wysokości czynszu dzierżawnego. W drugiej części posiedzenia Zygmunt Jodko, prezes Lubuskiego Związku Rolników, który jest jednocześnie przewodniczącym zespołu ds. opracowania kierunków działań sprzyjających wzrostowi pogłowia trzody chlewnej i bydła mięsnego omówił bardzo niepokojącą sytuację na rynku trzody chlewnej. Wniosek z dyskusji był jeden - to ostatni dzwonek, by jak najszybciej odbudować hodowlę trzody chlewnej, która została zniszczona złymi decyzjami kolejnych rządów. Ustalono, że 14 grudnia Federacja zorganizuje w Warszawie konferencję na ten temat.

8 października w Poznaniu odbyły się Międzynarodowe Targi Wyrobów Spożywczych Polagra-Food oraz równolegle Targi Technologii Spożywczych Polagra-Tech. Producenci, handlowcy, hurtownicy, sprzedawcy, technolodzy, ministrowie, politycy i osoby związane z branżą spożywczą spotkały się na uroczystości otwarcia największych w Europie Środkowo-Wschodniej targów branży spożywczej i jej pochodnych. Nad imprezą patronat honorowy objął minister rolnictwa Stanisław Kalemba. Targi Polagra-Food to nie tylko prezentacja polskiej żywności, w tym ekologicznej, ale również debaty w blokach tematycznych. W tym roku dyskutowano o przyszłości WPR, potencjale eksportowym branży spożywczej i promowaniu produktów, które będą rozpoznawalne w świecie i kojarzone z Polską. Podczas wieczornej gali minister rolnictwa Stanisław Kalemba wręczył najbardziej zasłużonym producentom żywności znaki "Poznaj Dobrą Żywność". Na ręce Leszka Derezińskiego, prezesa spółki Kom-Rol w Kobylnikach minister przekazał dyplom i puchar za "Polędwiczki-Sopelki".


28 września w Warszawie w Instytucie Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej - PIB odbyło się seminarium "Gospodarstwo ogrodnicze w Polsce i wybranych krajach Unii Europejskiej", w którym uczestniczył przedstawiciel Federacji.

27 września w Sejmie RP odbyło się posiedzenie Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi w trakcie którego rozpatrzono wniosek posła Krzysztofa Jurgiela o podjęcie inicjatywy ustawodawczej w sprawie nowelizacji ustawy o systemie oświaty. Omówiono też problemy wynikające z wymarznięcia znaczącej części zbóż ozimych w Polsce, co przełożyło się na zaniżony bilans zbożowy oraz sytuację na rynku  kukurydzy na ziarno. W posiedzeniu uczestniczył Leszek Dereziński, prezes zarządu Federacji.

26 września w Sejmie RP odbyło się posiedzenie Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi, którego tematem było rozpatrzenie sprawozdania podkomisji nadzwyczajnej o poselskim projekcie ustawy o zmianie ustawy o jednostkach doradztwa rolniczego. W posiedzeniu uczestniczył przedstawiciel Federacji.

25 września w Sali Kolumnowej Sejmu RP odbyła się konferencja zorganizowana przez sejmową Komisję Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Biuro Analiz Sejmowych "Polityka rybołówstwa w Polsce - stan i przyszłość". Realizacja polityki rybołówstwa w latach 2007-13, stan polskiego rybołówstwa i rynku rybnego, przyszłość polskiego rybołówstwa po 2014 r. - to główne tematy konferencji, w której uczestniczył przedstawiciel Federacji.

20 września w Warszawie Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego z Zachodniopomorskim Uniwersytetem Technologiczno-Przyrodniczym w Szczecinie i Instytutem Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej - PIB w Warszawie zorganizowały międzynarodową konferencję "Ekonomiczne i organizacyjne uwarunkowania produkcji mleka i żywca wołowego na świecie, w Unii Europejskiej i w Polsce", w której uczestniczył Zygmunt Jodko, wiceprezes zarządu Federacji.

16 września w Spale odbyły się Dożynki Prezydenckie. Prezydent Bronisław Komorowski dziękując za wręczony mu chleb powiedział, że w polskiej wsi drzemie potencjał nie tylko gospodarczy, ale również związany z postawami ludzi pracujących na roli. Zaznaczył, że jest to święto rolnika, jego trudu i ciężkiej pracy, której efekty są często uzależnione od natury. W uroczystościach dożynkowych uczestniczył Leszek Dereziński, prezes zarządu Federacji.

14 września w Warszawie, w Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego odbyła się konferencja "Podatek dochodowy w rolnictwie zamiast podatku rolnego?". Organizatorami były: Federacja Związków Pracodawców - Dzierżawców i Właścicieli Rolnych,  Katedra Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstw SGGW, Krajowa Rada Izb Rolniczych i European Landowners' Organization (Europejska Organizacja Właścicieli Ziemskich). Konferencja miała na celu wypracowanie przekonujących argumentów, które mogą wpłynąć na zmianę projektu ustawy o podatku dochodowym w rolnictwie, nad którym pracują przedstawiciele Ministerstwa Finansów i Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi. W konferencji uczestniczyli przedstawiciele resortów finansów i rolnictwa, nauki, agencji rządowych (głównie ANR i jej oddziałów terenowych), a także właściciele i dzierżawcy rolni.

13 września w Sejmie RP odbyło się posiedzenie Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Mówiono o programie prac MRiRW oraz rządu do końca 2013 r. w obszarze rolnictwa (prawo UE i Polski), w tym o: podatkach w rolnictwie, projekcie ustawy o funduszu gwarantowanych świadczeń za sprzedane produkty rolne oraz o projekcie ustawy o spółkach wodnych. W posiedzeniu uczestniczył przedstawiciel Federacji.

12 września w Sejmie RP odbyło się posiedzenie podkomisji nadzwyczajnej do rozpatrzenia poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o jednostkach doradztwa rolniczego, w którym uczestniczył przedstawiciel Federacji.

11 września w Sejmie RP odbyło się posiedzenie podkomisji nadzwyczajnej do rozpatrzenia zgłoszonego przez prezydenta RP projektu ustawy o nasiennictwie. W posiedzeniu uczestniczył przedstawiciel Federacji.

6 września w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi minister rolnictwa Stanisław Kalemba spotkał się z przedstawicielami ponad 50 związków i organizacji rolniczych. Sytuacja na rynkach rolnych, przyszłość Wspólnej Polityki Rolnej, podatek dochodowy w rolnictwie, bezpieczeństwo żywności i handel zagraniczny produktami rolno-spożywczymi to główne tematy spotkania. Uczestnicy negatywnie wypowiadali się o propozycji wprowadzenia podatku dochodowego w rolnictwie, natomiast minister Kalemba obiecał, że nie będzie podwójnego podatku w rolnictwie, tylko jeden - dochodowy zamiast rolnego. W spotkaniu uczestniczył Waldemar Rolewski, wiceprezes zarządu Federacji.

6 września w siedzibie spółki Kombinat Rolny Kietrz (woj. opolskie) odbyło się posiedzenie zarządu Federacji, w którym uczestniczyli wiceminister rolnictwa Kazimierz Plocke oraz zastępca przewodniczącego sejmowej Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi Leszek Korzeniowski. Uczestnicy spotkania zapoznali się z działalnością spółki zwiedzając poszczególne zakłady, pola oraz obiekty hodowlane i park maszynowy. Tematami posiedzenia były: stan przygotowań konferencji, która odbyła się 14 września oraz informacja o pracach zespołu ds. opracowania kierunków działań służących wzrostowi pogłowia trzody chlewnej i bydła mięsnego.

5 września w Kobylnikach (woj. kujawsko-pomorskie) odbyło się zebranie członków Związku Pracodawców - Dzierżawców i Właścicieli Rolnych w Bydgoszczy, podczas którego omówiono problemy dotyczące wyłączeń gruntów rolnych z umów dzierżawy i stosowanie przepisów ustawy z 16 września 2011 r. o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa. Referat główny wygłosił prezes Federacji Leszek Dereziński.


W sierpniu w biurze Federacji trwały intensywne prace nad przygotowaniem konferencji  "Podatek dochodowy w rolnictwie zamiast podatku rolnego?". Konferencja odbędzie się 14 września 2012 r. w Warszawie, w gmachu Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego.

30 sierpnia w Sejmie RP odbyło się kolejne posiedzenie Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi, w trakcie którego omawiane były: informacja ministra gospodarki o stanie prac nad projektem ustawy o energii odnawialnej, ze szczególnym uwzględnieniem energii wiatrowej; informacja ministra rolnictwa i rozwoju wsi o bilansie prezydencji duńskiej i programie prezydencji cypryjskiej w Radzie Unii Europejskiej w obszarze rolnictwa i rybołówstwa. W posiedzeniu uczestniczył przedstawiciel Federacji.

29 sierpnia w Sejmie RP odbyło się posiedzenie Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi, na którym posłowie zajęli się udziałem resortu rolnictwa w pracach Rady Ministrów ds. Rolnictwa i Rybołówstwa w lipcu 2012 r., stanem negocjacji resortu rolnictwa w ramach WTO oraz finansowaniem rolnictwa i obszarów wiejskich w Polsce w 2013 r. W posiedzeniu uczestniczył przedstawiciel Federacji.

28 sierpnia w Sejmie RP, na posiedzeniu Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi odbyło się pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o weterynaryjnej kontroli granicznej oraz ustawy Prawo graniczne. W posiedzeniu uczestniczył przedstawiciel Federacji.

8 sierpnia w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi odbyła się pierwsza konferencja prasowa nowego ministra rolnictwa Stanisława Kalemby. Minister przedstawił aktualną sytuację w rolnictwie i odniósł się do głównych problemów, którymi będzie się zajmował w najbliższej przyszłości. Szef resortu mówił o trudnej sytuacji związanej z wymarznięciem blisko 1,5 mln ha zbóż ozimych, które dzięki ofiarnej pracy rolników zostały ponownie obsiane i w tej chwili zbierane są plony, nawiązał do żniw, które w niektórych regionach kraju ze względu na duże opady deszczu nie są najłatwiejsze, do połączenia ARR i ARiMR oraz o planach utworzenia jednej instytucji odpowiedzialnej za bezpieczeństwo żywnościowe. W konferencji uczestniczył przedstawiciel Federacji.

6 sierpnia w biurze prezesa ANR w Warszawie prezes agencji Leszek Świętochowski spotkał się z członkami Rady i Zarządu Federacji oraz z prezesami związków regionalnych. Celem spotkania było omówienie aktualnych problemów nurtujących dzierżawców rolnych w świetle realizacji ustawy z 16 września 2011r.


31 lipca w biurze prezesa ANR w Warszawie odbyło się posiedzenie Krajowej Komisji Konkursu "Bezpieczne gospodarstwo rolne", w którym uczestniczył przedstawiciel Federacji. W 10. finale konkursu komisja przyznała pierwsze miejsce Gospodarstwu Ogrodniczemu Łęgajny sp. z o.o., drugie miejsce Gospodarstwu Rolnemu Stary Lubliniec Marka Zygarlickiego, a trzecie - biogazowniom rolniczym należącym do Poldanoru SA.

27 lipca odbyło się zebranie zarządu Związku Pracodawców - Dzierżawców i Właścicieli Rolnych w Bydgoszczy, poświęcone aktualnej sytuacji w rolnictwie i realizacji ustawy o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa.

26 lipca w Sejmie RP odbyło się posiedzenie Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi na temat ubezpieczeń i podatków w rolnictwie. Posłowie zapoznali się też z raportami z działalności ANR w 2010 i 2011 r. W posiedzeniu uczestniczył Leszek Dereziński, prezes zarządu Federacji.

25 lipca w Sejmie RP odbyło się posiedzenie Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Posłowie usłyszeli informacje na temat stanu prac nad dokumentami programowymi opracowywanymi przez polski rząd o zasadach prowadzenia polityki rozwoju oraz na temat aktualnego sposobu ujęcia zagadnień związanych z rolnictwem i rozwojem obszarów wiejskich, a także informacje o zagadnieniach związanych z rolnictwem i rozwojem obszarów wiejskich w Krajowej Koncepcji Zagospodarowani Kraju oraz w Krajowym Programie Reform do 2020 r. W posiedzeniu uczestniczył przedstawiciel Federacji.

20 lipca w Senacie RP odbyła się konferencja "Wspólna Polityka Rolna do 2020 r.". Stanowisko Komisji Europejskiej w sprawie WPR 2014-20 zreferował Jerzy Plewa, zastępca dyrektora generalnego Dyrekcji ds. Rolnictwa i Obszarów Wiejskich Komisji Europejskiej, stanowisko Polski w sprawie negocjacji WPR 2014-20 r. omówiła Zofia Krzyżanowska, radca generalny w WRiRW, aspekty prawne dopłat bezpośrednich w przyszłej WPR zreferował Janusz Wojciechowski, zastępca przewodniczącego Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi Parlamentu Europejskiego, a o tym, czy strategia gospodarcza "Europa 2020" jest szansą dla obszarów wiejskich w Polsce w latach 2014-20 r. mówił Krzysztof Jurgiel, przewodniczący sejmowej Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi. W konferencji uczestniczył przedstawiciel Federacji.

14 lipca w Jaszkowie (woj. wielkopolskie) odbyło się spotkanie z okazji 60. urodzin Pawła Wachowiaka, prezesa Związku Pracodawców Rolnych w Poznaniu, członka Rady Federacji.  W uroczystym urodzinowym przyjęciu uczestniczył Ignacy Urbanowski, przewodniczący Rady Federacji.

12 lipca w siedzibie Agencji Nieruchomości Rolnych odbyło się posiedzenie Rady Społecznej ANR. Tematem spotkania były zagadnienia związane z dzierżawą nieruchomości rolnych, w tym: zobowiązania dzierżawcy wynikające z uczestnictwa w programach finansowych; gospodarka budynkami i budowlami; wyłączenia 30 proc. powierzchni użytków rolnych; przedłużanie umów dzierżawnych; sprzedaż nieruchomości Zasobu WRSP, zasady oprocentowania należności z tytułu sprzedaży nieruchomości ZWRSP, procedury dotyczące przetargu ograniczonego i weryfikacji osób do niego przystępujących; sprzedaż dzierżawionych nieruchomości. W spotkaniu uczestniczył przedstawiciel Federacji.

11 lipca w Sejmie RP odbyło się posiedzenie Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Tematami były: udział MRiRW w pracach Rady Ministrów ds. Rolnictwa i Rybołówstwa w czerwcu 2012 r.; informacja MRiRW o przesłanym do Komisji Europejskiej rocznym sprawozdaniu z realizacji działań w ramach PROW na lata 2007-13; informacja MRiRW o wniosku złożonym do Komisji Europejskiej "Program Jednolitej Płatności Obszarowej oraz Uzupełniających Krajowych Płatności Bezpośrednich w Polsce w 2012 r.". W posiedzeniu uczestniczyli: Ignacy Urbanowski, przewodniczący Rady Federacji, Leszek Dereziński, prezes zarządu  Federacji i Stanisław Grocholski, wiceprezes zarządu Federacji.

11 lipca odbyło się robocze posiedzenie zarządu Federacji, na którym przedstawiono informację o pierwszym wyjazdowym posiedzeniu w nowej kadencji zarządów Federacji Związków Pracodawców-Dzierżawców i Właścicieli Rolnych oraz Krajowej Rady Izb Rolniczych, które odbyło się 25-26 czerwca w Sośnicowicach k. Gliwic, w firmie BUTOR. W posiedzeniu uczestniczył Leszek Korzeniowski, wiceprzewodniczący sejmowej Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Tematem spotkania było wypracowanie kierunków współpracy  tych dwóch organizacji oraz problemy dzierżawców rolnych nawarstwiające się po wejściu w życie ustawy z 16 września 2011 r. W trakcie spotkania uczestnicy zwiedzili przedsiębiorstwo rolne: hodowlę bydła mlecznego oraz biogazownię połączoną z gorzelnią. Podczas spotkania zarządu Federacji omówiono też przebieg Zjazdu Federacji oraz powołanie dwóch zespołów roboczych, które będą działały przy Federacji: do spraw opracowania koncepcji podatku rolniczego, którego przewodniczącym został Ignacy Urbanowski oraz do spraw opracowania kierunków działań służących wzrostowi pogłowia trzody chlewnej i bydła mlecznego z przewodniczącym Zygmuntem Jodko.

3 lipca w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi odbyło się spotkanie zespołu oraz grupy konsultacyjnej ds. upraw polowych, cukru i izoglukozy. Celem spotkania było omówienie sytuacji na krajowym i unijnym rynku zbóż oraz stanu prac nad reformą Wspólnej Organizacji Rynków Rolnych. Wnioski dotyczące uwarunkowań prawno-instytucjonalnych organizowania obrotu towarowymi kontraktami terminowymi przekazane zostały Komisji Nadzoru Finansowego. W posiedzeniu uczestniczył przedstawiciel Federacji.


25-26 czerwca w Sośnicowicach k. Gliwic odbyło się wspólne posiedzenie zarządów: Krajowej Rady Izb Rolniczych i Federacji Związków Pracodawców - Dzierżawców i Właścicieli Rolnych. Uczestnicy posiedzenia zwiedzili Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowe BUTOR - hodowlę bydła mlecznego oraz biogazownię połączoną z gorzelnią. Członkowie zarządów skupili się na wypracowaniu zasad współpracy obu organizacji rolniczych zarówno na szczeblu krajowym, jak i na szczeblu  regionalnym. Uzgodniono treść dokumentu pt. "Zasady współpracy zarządu Krajowej Rady Izb Rolniczych i zarządu Federacji Związków Pracodawców-Dzierżawców i Właścicieli Rolnych".

28 czerwca w Sejmie RP odbyło się posiedzenie Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi nt. projektu dezyderatu w sprawie realizacji ustawy z 24 września 2010 r. o zmianie ustawy o rybactwie śródlądowym, realizacji ustawy z 30 kwietnia 2010 r. o instytutach badawczych podległych ministrowi rolnictwa i rozwoju wsi, informacji o gospodarowaniu majątkiem przez instytuty badawcze i przestrzegania prawa własności intelektualnej w obszarze rolnictwa i produkcji żywnościowej. W posiedzeniu uczestniczył przedstawiciel Federacji.

27 czerwca w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi odbyło się spotkanie prezesów wojewódzkich izb rolniczych z ministrem rolnictwa Markiem Sawickim oraz wiceprezesem Agencji Nieruchomości Rolnych Wojciechem Zbrożkiem. W posiedzeniu uczestniczył   Waldemar Rolewski, wiceprezes zarządu Federacji.

27 czerwca w Sejmie RP odbyło się posiedzenie Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie rozpatrzenia i zaopiniowania dla Komisji Finansów Publicznych sprawozdania z wykonania budżetu państwa za okres 1 stycznia-31 grudnia 2011 r. wraz z analizą NIK. W posiedzeniu uczestniczył Waldemar Rolewski, wiceprezes zarządu Federacji.

20 czerwca w Warszawie obył się zjazd sprawozdawczo-wyborczy Federacji Związków Pracodawców - Dzierżawców i Właścicieli Rolnych, podczas którego wybrano przewodniczącego Rady Federacji i zastępców przewodniczącego, prezesa zarządu Federacji, wiceprezesów zarządu i członków zarządu oraz przewodniczącego Komisji Rewizyjnej i zastępców przewodniczącego. Przewodniczącym Rady Federacji jednogłośnie wybrano Ignacego Urbanowskiego, a jego zastępcami zostali: Marek Baryłko, Mariusz Olejnik i Roman Wiatrowski. Jednomyślnie wybrano też prezesa zarządu Federacji - Leszka Derezińskiego. Wiceprezesami zostali: Stanisław Grocholski, Romuald Jankowski, Zygmunt Jodko, Waldemar Rolewski, zaś członkami zarządu: Zbigniew Cisoń, Wojciech Hołownia, Marian Kapłon i Maciej Skibniewski. Przewodniczącym Komisji Rewizyjnej został Mikołaj Chełkowski, a jego zastępcami: Benedyk Ślęzak i Kazimierz Stoltman.

14 czerwca w Bydgoszczy zarząd Związku Pracodawców-Dzierżawców i Właścicieli Rolnych spotkał się na kolejnym zebraniu z członkami z woj. kujawsko-pomorskiego.   Leszek Dereziński, prezes zarządu Federacji omówił efekty konferencji prasowej "Z gruntu zła ustawa - państwo zabiera ziemię towarowym dzierżawcom rolnym". Podczas spotkania poruszano także stan realizacji wyłączeń gruntów z umów dzierżawy, podwyższanie czynszu dzierżawnego, rozliczenia nakładów inwestycyjnych i konsekwencje społeczno-ekonomiczne  ustawy z 16 września 2011 r.

14 czerwca w Sejmie RP odbyło się posiedzenie Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi, którego tematem było wykorzystanie w 2011 r. środków przeznaczonych na pokrycie kosztów związanych z uczestnictwem organizacji rolników w ponadnarodowych organizacjach rolniczych reprezentujących interesy zawodowe rolników indywidualnych wobec instytucji Unii Europejskiej oraz realizacja planu na 2012 r. W posiedzeniu uczestniczył Mariusz Olejnik, wiceprzewodniczący Rady Federacji.

5 czerwca w gmachu MRiRW Federacja Branżowych Związków Producentów Rolnych zorganizowała spotkanie przedstawicieli polskich organizacji rolniczych z posłem do parlamentu europejskiego Albertem Dessem. Dyskutowano na temat przyszłości europejskiego rolnictwa i reformy WPR po 2013 r. W spotkaniu uczestniczył przedstawiciel Federacji.

5 czerwca w Warszawie prezes zarządu Federacji Leszek Dereziński spotkał się z przedstawicielami zarządu Krajowej Rady Izb Rolniczych. Celem spotkania było omówienie wspólnego wyjazdowego posiedzenia zarządów KRIR i FZP-DiWR.

5 czerwca w Warszawie, w siedzibie ANR Leszek Świętochowski, prezes Agencji Nieruchomości Rolnych spotkał się z Leszkiem Derezińskim, prezesem zarządu Federacji. Tematem spotkania były trudne problemy dzierżawców rolnych związane z wprowadzaną w życie ustawą z 16 września 2011 r.: wyłączenia 30 proc. gruntów rolnych, rozliczenia zbędnych budynków i budowli, sprzedaż osobom trzecim ziemi objętej umową dzierżawy.

1 czerwca w Kalsku, w siedzibie Lubuskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego odbyło się walne zebranie sprawozdawczo-wyborcze Lubuskiego Związku Rolników, w trakcie którego m.in. wybrano kandydatów do władz Federacji.

1 czerwca w Warszawie, w IERiGZ PIB odbyło się seminarium "Model obliczania jednostkowych kosztów produkcji na podstawie danych polskiego FADN", w którym uczestniczył przedstawiciel Federacji.


29 maja w Warszawie odbyła się konferencja Federacji pt. "Z gruntu zła ustawa - państwo zabiera ziemię towarowym dzierżawcom rolnym", zorganizowana przez OnBoard Public Relations dla dziennikarzy prasy, radia i telewizji. Uczestnikami konferencji byli: przedstawiciele Kancelarii Prawnej Domański Zakrzewski Palinka, prof. Katarzyna Duczkowska - Małysz z SGH, poseł PO Leszek Korzeniowski, wiceprzewodniczący sejmowej Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz przedstawiciele Federacji - Ignacy Urbanowski, przewodniczący Rady Federacji, Leszek Dereziński, prezes zarządu Federacji, Tomasz Zdziebkowski, prezes TOP FARMS sp. z o.o. i Czesław Janicki, prezes spółki BOVINAS oraz przedstawiciele związków regionalnych.

26 maja w Warszawie, w ogrodach SGGW, Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi zorganizowało piknik rodzinny "Poznaj Dobrą Żywność". Podczas imprezy odbyła się konferencja naukowa z cyklu Wieś - Rolnictwo - Media pt. "Media relations w sektorze rolno-spożywczym", zorganizowana przez ministra rolnictwa Marka Sawickiego i prof. Alojzego Szymańskiego z SGGW. Z ramienia Federacji w spotkaniu uczestniczył Waldemar Rolewski, wiceprezes zarządu Federacji.

25 maja w Bydgoszczy odbyło się spotkanie członków Związku Pracodawców-Dzierżawców i Właścicieli Rolnych, w którym uczestniczył Leszek Dereziński, prezes zarządu Federacji.

24-25 maja w Łosiowie (woj. opolskie) odbyły się Dni Rzepaku. W imprezie uczestniczyli wiceminister rolnictwa Andrzej Butra oraz Waldemar Guba, dyrektor Departamentu Unii Europejskiej i Współpracy Międzynarodowej w MRiRW. Wśród wielu poruszanych tematów znalazły się: "Dokąd zmierza Wspólna Polityka Rolna?" i "Wpływ zmian Wspólnej Polityki Rolnej na branżę roślin oleistych". Odbyła się też prezentacja pól doświadczalnych OODR w Łosiowie, a przedstawiciele krajów uczestniczących w Debacie Europejskiej spotkali się z wojewodą opolskim i zarządem województwa opolskiego. W dwudniowej konferencji uczestniczył Mariusz Olejnik, wiceprzewodniczący Rady Federacji.

24 maja w Sejmie RP odbyło się posiedzenie Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi na temat wykorzystania źródeł energii odnawialnej w Polsce, rozwoju energetyki wiatrowej na obszarach wiejskich, obecnego stanu prawnego oraz planowanych zmian legislacyjnych i programowych dotyczących odnawialnych źródeł energii. W posiedzeniu uczestniczył przedstawiciel Federacji.

23 maja Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi zorganizowało konferencję nt. "Strategia zrównoważonego rozwoju wsi, rolnictwa i rybactwa na lata 2012-20". Dokument ten został przyjęty 25 kwietnia przez Radę Ministrów. Podczas konferencji zaprezentowano główne założenia strategii. W dokumencie wyznaczone zostały kierunki działań finansowych i współfinansowanych ze środków krajowych oraz unijnych. W konferencji uczestniczyli przedstawiciele Federacji.

23 maja w Warszawie, w biurze Federacji, odbyło się kolejne posiedzenie zarządu Federacji z udziałem prezesów związków regionalnych. Na posiedzenie zaproszeni zostali przedstawiciele Krajowej Rady Izb Rolniczych: Grzegorz Mazur, członek zarządu KRIR i Katarzyna Szczepaniak, dyrektor biura KRIR. Mówiono o aktualnej sytuacji ekonomicznej towarowych producentów rolnych, w tym dzierżawców. Prezes zarządu Federacji Leszek Dereziński poinformował też o przygotowaniach do konferencji prasowej, która odbyła się 29 maja i dotyczyła ustawy z 16 września 2011 r.

17 maja Związek Pracodawców Rolnych w Nowinach (woj. pomorskie) zorganizował Dni Pola. Pokazane zostały poletka z odmianami pszenicy ozimej i rzepaku ozimego oraz różnych wariantów ochrony roślin. Informację o działalności Krajowego Zrzeszenia Producentów Rzepaku przekazał jego prezes Mariusz Olejnik, który jednocześnie jest wiceprzewodniczącym Rady Federacji.

9 maja w Sejmie RP odbyło się posiedzenie Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi na temat prywatyzacji mienia Skarbu Państwa w obszarze gospodarki żywnościowej, a w szczególności Elewarru sp. z o.o., Krajowej Spółki Cukrowej SA, giełd i rynków hurtowych, stacji hodowli i unasieniania zwierząt, Zakładów Przemysłu Ziemniaczanego w Trzemesznie. Posłowie rozpatrzyli dezyderaty w sprawie prywatyzacji KSC, zapoznali się z aktualną sytuacją na rynku mleka oraz z podejmowanymi przez  resort rolnictwa działaniami dotyczącymi skutków spadku cen mleka. W posiedzeniu uczestniczył Leszek Dereziński, prezes zarządu Federacji.


26 kwietnia w Sejmie RP odbyło się posiedzenie Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi na temat  realizacji ustawy z 11 kwietnia 2003 r. o kształtowaniu ustroju rolnego oraz o realizacji ustawy z 16 września 2011 r. o zmianie ustawy o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa, ze wskazaniem głównych problemów związanych z obrotem ziemią oraz o organizacyjnych i ekonomicznych skutkach wdrożenia nowych przepisów. Z ramienia Federacji w posiedzeniu wzięli udział: Ignacy Urbanowski, przewodniczący Rady Federacji, Stanisław Grocholski, wiceprezes zarządu Federacji, Zygmunt Jodko, prezes Lubuskiego Związku Rolników, Mariusz Olejnik, prezes Związku Pracodawców - Dzierżawców i Właścicieli Rolnych w Opolu, Waldemar Rolewski, prezes Związku Pracodawców Rolnych w Warszawie oraz Waldemar Sekściński, wiceprezes Warmińsko-Mazuskiego Związku Rolników.

24 kwietnia w Sejmie RP, podczas posiedzenia Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi, odbyło się drugie czytanie uchwały w sprawie wsparcia Rządu Rzeczypospolitej Polskiej, który ma wezwać Parlament Europejski do aktywnego działania na rzecz uproszczenia Wspólnej Polityki Rolnej, konkurencyjności i postępu oraz wprowadzenia równych i niedyskryminujących zasad podziału między państwa członkowskie Unii Europejskiej środków na dopłaty bezpośrednie dla rolników. Drugim punktem była sprawa pomocy dla producentów rolnych poszkodowanych w wyniku ujemnych skutków przezimowania. W posiedzeniu uczestniczył przedstawiciel Federacji.

24  kwietnia w Warszawie, w Centrum Prasowym PAP z udziałem prof. Danuty Hübner polskiej posłanki do Parlamentu Europejskiego odbyła się debata Instytutu Spraw Publicznych oraz fundacji im. F. Eberta na temat unijnego budżetu w czasach kryzysu.  Według prof. Danuty Hubner, ustalenie budżetu na lata 2014-20 oraz kwestia własnych dochodów UE to dwa główne wyzwania stojące przez Unią Europejską. Ustalenia te dzielą poszczególne kraje. Najważniejszym wyzwaniem dla UE jest wzrost, który z różnych powodów szwankuje w Europie. W debacie uczestniczył Waldemar Rolewski, wiceprezes Federacji.

20 kwietnia w Lesznie (woj. mazowieckie) Zarząd Krajowej Rady Izb Rolniczych zorganizował obchody 115 rocznicy powstania pierwszych struktur samorządu rolniczego na ziemiach polskich oraz 15-lecie reaktywowania samorządu rolniczego. W uroczystości  uczestniczył Leszek Dereziński, prezes zarządu Federacji.

18 kwietnia w Sejmie RP odbyło się wspólne posiedzenie Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa w sprawie przedstawionego przez prezydenta RP projektu ustawy o nasiennictwie. W posiedzeniu uczestniczył przedstawiciel Federacji.

W dniu 17 kwietnia 2012 r. w Warszawie w biurze Federacji odbyło się s17 kwietnia w Warszawie, w biurze Federacji odbyło się spotkanie zarządu Federacji Związków Pracodawców - Dzierżawców i Właścicieli Rolnych z Leszkiem Świętochowskim prezesem Agencji Nieruchomości Rolnych. Dyskutowano nad głównymi zadaniami ANR we wdrażaniu do praktyki ustawy o zmianie ustawy o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa z 16 września 2012 r. W spotkaniu uczestniczyli: Tomasz Ciodyk, dyrektor Zespołu Gospodarowania Zasobem w ANR oraz Anna Zając-Plezia, zastępca dyrektora ZGZ. Druga część spotkania dotyczyła spraw organizacyjnych Federacji,  m.in. informacji o złożonym wniosku o kontrolę konstytucyjności prawa  do Trybunału Konstytucyjnego oraz spraw związanych ze zjazdem Federacji. Spotkaniu przewodniczył  Leszek Dereziński, prezes zarządu Federacji.

12 kwietnia w Sejmie RP odbyło się posiedzenie Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Mówiono o rolnictwie ekologicznym w Polsce (stanie obecnym i planowanych zmianach), sytuacji na rynku materiału siewnego i funkcjonowaniu spółek hodowli roślin. W posiedzeniu uczestniczył Leszek Dereziński, prezes zarządu Federacji.

11 kwietnia w Sejmie RP odbyło się posiedzenie Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawach: uczestnictwa Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju w pracach Rady Ministrów ds. Rolnictwa i Rybołówstwa w marcu 2012 r., planowanych zmianach ustawowych funkcjonowania spółek wodnych, funkcjonowania wspólnot gruntowych, ich stanu organizacyjnego, prawnego, finansowego i przewidywanych zmianach oraz scalania i wymiany gruntów rolnych. W posiedzeniu uczestniczył przedstawiciel Federacji.

6 kwietnia w imieniu Federacji Związków Pracodawców - Dzierżawców i Właścicieli Rolnych, Kancelaria Prawna Domański Zakrzewski Palinka złożyła do Trybunału Konstytucyjnego wniosek o kontrolę konstytucyjności prawa. Do wniosku załączony został "Raport Regulacyjny" dotyczący kwestionowanej ustawy o zmianie ustawy o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa oraz skutków jej wejścia w życie.


30 marca prezes ANR Leszek Świętochowski zaprosił przedstawicieli Federacji na uroczystość wręczenia nagród laureatom Rankingu 300 - najlepszych przedsiębiorstw rolnych  w 2010 r., powstałych na mieniu ZWRSP. Uroczystość odbyła się w Warszawie, w Muzeum Kolekcji im. Jana Pawła II - Galeria Porczyńskich. Uczestniczył w niej Leszek Dereziński, prezes zarządu Federacji.

29 marca w Bydgoszczy odbyło się Walne Zebranie członków bydgoskiego Związku Pracodawców - Dzierżawców i Właścicieli Rolnych. Tematem zebrania były kwestie dotyczące debaty społecznej na temat sytuacji w rolnictwie i na obszarach wiejskich.

28 marca w Sejmie RP odbyło się posiedzenie Komicji Rolnictwa i Rozwoju Wsi, podczas którego przedstawiono informację o dochodowości i wynikach rolnictwa w 2011 r., o kosztach i cenach wybranych produktów rolnych w latach 2007-11, o sytuacji społecznej w środowisku wiejskim z uwzględnieniem terenów po byłych PGR. Oceniono stan upraw po zimie, w szczególności wymarznięcia rzepaku i zbóż ozimych, dostęp do materiału siewnego koniecznego do przesiewów, dopłat do materiału siewnego wypłacanych przez Agencję Rynku Rolnego w przypadku konieczności powtórnego korzystania z kwalifikowanego materiału siewnego. W posiedzeniu uczestniczył przedstawiciel Federacji.

26 marca Wojciech Hołownia, prezes Warmińsko-Mazurskiego Związku Rolników  zorganizował w Olsztynie spotkanie z prezydium sejmowej Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Oprócz przewodniczącego komisji Krzysztofa Jurgiela i wiceprzewodniczącego Krzysztofa Ardanowskiego w spotkaniu uczestniczyli również posłanka Iwona Arent i poseł Jerzy Szmit oraz wicemarszałek województwa Jarosław Słoma. Spotkanie poświęcone było aktualnym problemom rolnictwa polskiego i europejskiego oraz skutkom zmiany ustawy o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa. W spotkaniu uczestniczył Leszek Dereziński, prezes zarządu Federacji.

22 marca Związek Przedsiębiorców, Pracodawców, Dzierżawców i Właścicieli Rolnych w Szczecinie zorganizował w siedzibie Zachodniopomorskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Barzkowicach spotkanie członków związku z przedstawicielami władz wojewódzkich i dyrektorami oddziałów ARR, ARiMR i ANR. Przedmiotem dyskusji były: instrumenty finansowania w rolnictwie, zmiany w płatnościach obszarowych przy wprowadzeniu zasad modulacji, zmiany w gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa w oparciu o wytyczne prezesa ANR i ustawę z 16 września 2011 r.

22 marca w Senacie RP odbyła się konferencja "100 lat spółdzielczości - wyzwania na przyszłość", zorganizowana przez przewodniczącego senackiej Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi Jerzego Chróścikowskiego. Omówiono następujące tematy: spółdzielczość szansą rozwoju europejskiego rolnictwa, status prawny spółdzielczości w Polsce, bankowość spółdzielcza w Polsce, prezentacja projektu ustawy o spółdzielniach rolniczych zgłoszonego przez posłów PiS. W konferencji uczestniczył Waldemar Rolewski, wiceprezes zarządu Federacji.

20 marca w Warszawie odbyło się spotkanie prezesa Agencji Nieruchomości Rolnych Leszka Świętochowskiego z członkami zarządu, prezydium Rady Federacji i prezesami związków dzierżawców. Omówiono aktualny stan prac nad wdrażaniem ustawy o zmianie ustawy o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa oraz o zmianie niektórych innych ustaw, wysłuchano też informacji prezesa zarządu Federacji Leszka Derezińskiego w sprawie uwag do projektu wniosku do TK o kontrolę konstytucyjności ustawy z 16 września 2011 r.

16 marca sejmowa Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi poruszyła temat prywatyzacji Krajowej Spółki Cukrowej ze wskazaniem istniejących zagrożeń. W posiedzeniu uczestniczył przedstawiciel Federacji.

13 marca w Warszawie w biurze Federacji odbyło się robocze spotkanie z udziałem przedstawiciela Kancelarii Prawnej Domański Zakrzewski Palinka w sprawie uwag do projektu wniosku do Trybunału Konstytucyjnego o kontrolę konstytucyjności ustawy z 16 września 2011 r. Spotkaniu przewodniczył Leszek Dereziński, prezes zarządu Federacji.

15 marca w Sejmie RP odbyło się posiedzenie Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi, podczas którego omawiany był program polityki Rady Ministrów w stosunku do działu administracji rządowej "Rybołówstwo", a w szczególności w odniesieniu do: rybactwa śródlądowego i rybołówstwa morskiego, racjonalnego gospodarowania żywymi zasobami morza i funkcjonowania Programu Operacyjnego Ryby 2007-13. Kolejnymi punktami posiedzenia  była informacja prezesa Głównego Urzędu Statystycznego o wynikach Powszechnego Spisu Rolnego w 2010 r. oraz rozpatrzenie wniosku o przeprowadzenie wysłuchania publicznego w sprawie przedstawionego przez prezydenta RP projektu ustawy o nasiennictwie. W posiedzeniu uczestniczył przedstawiciel Federacji.

7 marca prezes ANR Leszek Świętochowski zaprosił przedstawicieli organizacji rolniczych na spotkanie założycielskie Rady Społecznej ANR. Zadaniem rady będzie bieżąca wymiana informacji, konsultacje problemów powstałych przy wykonywaniu przez agencję zadań związanych z prywatyzacją nieruchomości ZWRSP, opiniowanie spraw przedstawionych przez prezesa ANR. W skład Rady Społecznej ANR wchodzi przedstawiciel Federacji.

1 marca w gmachu Sejmu RP odbyło się posiedzenie Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawach: rozpatrzenia sprawozdania o pomocy publicznej udzielanej w sektorze rolnictwa i rybołówstwa w Polsce w 2010; informacji ministra rolnictwa o fermach zwierząt futerkowych i ocena sprawowania nadzoru państwowego nad ich funkcjonowaniem w świetle wyników kontroli NIK. W posiedzeniu uczestniczył przedstawiciel Federacji.


29 lutego odbyło się posiedzenie sejmowej Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Omawiano poselski projekt uchwały w sprawie wezwania rządu RP do aktywnego działania na rzecz wprowadzenia równych niedyskryminujących zasad podziału środków na dopłaty bezpośrednie dla rolników między państwami członkowskimi UE oraz projekt stanowiska rządu RP w sprawie pakietu legislacyjnego dotyczącego WPR po 2013 r. W spotkaniu uczestniczył Leszek Dereziński, prezes Federacji.

31 stycznia-2 lutego w Brukseli Geopa-Copa zorganizowała spotkanie Komitetu Dialogu Społecznego z EFFATem i KE. Tematami debaty było kształcenie zawodowe w rolnictwie, Agripass (internetowa baza danych dotycząca przepływu pracowników rolnictwa w ramach UE) i choroby układu mięśniowo-szkieletowego (MSD). W spotkaniu uczestniczył Waldemar Rolewski, wiceprezes zarządu Federacji.

24 lutego w Bydgoszczy odbyło się spotkanie członków związku dotyczące wdrożenia w życie rozporządzeń wykonawczych do ustawy o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa oraz proponowanych zmian w WPR po 2013 r.

20 lutego w Goli, w siedzibie spółki Top Farms odbyło się posiedzenie Rady Federacji. Omówiono złożenie do Trybunału Konstytucyjnego wniosku dotyczącego niezgodności z Konstytucją RP niektórych zapisów ustawy z 16 września 2011 r. W oparciu o zebrane ankiety od dzierżawców można było dokonać oceny organizacyjnych i ekonomicznych skutków zmian w ustawie o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa. Rada podjęła uchwałę nr 3/2012 o wystąpieniu Federacji Związków Pracodawców - Dzierżawców i Właścicieli Rolnych do TK z wnioskiem konstytucyjnym w trybie art. 191 ust. 1 pkt 4 i ust. 2 w związku z art. 188 pkt 1 Konstytucji RP. Jednocześnie udzielono pełnomocnictwa prof. Michałowi Kuleszy, dr hab. Marcinowi Matczakowi i dr Tomaszowi Zalasińskiemu, radcom prawnym z kancelarii Domański Zakrzewski Palinka, do reprezentowania Federacji w postępowaniu przed TK.  Przyjęto też sprawozdanie finansowe Federacji (bilans i rachunek wyników) za 2011 r., sprawozdanie zarządu i Komisji Rewizyjnej za 2011 r., udzielono zarządowi Federacji absolutorium za 2011 r. i przyjęto preliminarz funkcjonowania biura Federacji na 2012 r. Podjęto także uchwałę o zwołaniu zjazdu Federacji na przełomie maja i czerwca 2012 r. W drugiej części spotkania członkowie Rady Federacji spotkali się z przedstawicielami ANR.

16-19 lutego w Poznaniu odbyły się targi Polagra-Premiery. Na 3 ha 300 firm, w tym 40 wystawców z zagranicy pokazało 200 światowych nowości z branży rolniczej (nowoczesne traktory, kombajny, siewniki, opryskiwacze itp.). Targi odbywały się pod honorowym patronatem ministra rolnictwa, patronat branżowy objęła m.in. Federacja Związków Pracodawców - Dzierżawców i Właścicieli Rolnych, zaś patronat medialny APRA, wydawca "Rolnika Dzierżawcy". W targach uczestniczyli m.in. minister rolnictwa Marek Sawicki, Leszek Świętochowski, prezes ANR, przedstawiciele związków zrzeszonych w Federacji z prezesem zarządu Leszkiem Derezińskim.

16 lutego odbyło się posiedzenie sejmowej Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi na temat polityki Rady Ministrów w stosunku do działu administracji rządowej "Rolnictwo", w tym  inicjatyw programowych i legislacyjnych dotyczących: produkcji roślinnej i ochrony roślin, nasiennictwa, produkcji zwierzęcej i hodowli zwierząt, ochrony zdrowia zwierząt, nadzoru nad zdrowotną jakością środków spożywczych, obrotu produktami weterynaryjnymi,  zdrowotnej jakości pasz. W posiedzeniu uczestniczył przedstawiciel Federacji.

15 lutego odbyło się posiedzenie sejmowej Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi, podczas którego omawiano temat rolnictwa i rozwoju obszarów wiejskich po 2013 r. w dokumentach programowych UE i rządu polskiego, koncepcję zagospodarowania przestrzennego kraju oraz regionalizację polityki rolnej w propozycjach legislacyjnych KE dotyczących polityki spójności, a także opracowywanej strategii zrównoważonego rozwoju wsi, rolnictwa i rybactwa. W posiedzeniu uczestniczył przedstawiciel Federacji.

14 lutego odbyło się posiedzenie senackiej Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Posłowie i eksperci mówili o sposobie obliczania dochodowości w rolnictwie, zasadach opodatkowania dochodów rolniczych obowiązujących w polskim prawie, zasadach wsparcia socjalnego rolników, poziomie i strukturze dochodów rodzin rolniczych. W posiedzeniu uczestniczył Waldemar Rolewski, wiceprezes zarządu Federacji.

8 lutego odbyło się posiedzenie senackiej Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Tematem obrad były problemy finansowania rolnictwa i obszarów wiejskich zawarte w budżecie na 2012 r. W posiedzeniu wziął udział Leszek Dereziński, prezes  zarządu Federacji.

8 lutego prezydent RP Bronisław Komorowski zaprosił przedstawicieli organizacji rolniczych na spotkanie w ramach Forum Debaty Publicznej zatytułowanej "Organizmy modyfikowane genetycznie - konieczność czy wybór? W debacie uczestniczył Leszek Dereziński, prezes zarządu Federacji. Założeniem konsultacji jest przygotowanie ewolucyjnych projektów reform oraz wypracowanie odpowiedzi na pytania: jakie będą w perspektywie 20-30 lat ekonomiczne, społeczne i środowiskowe konsekwencje wprowadzenia do polskiego rolnictwa upraw GMO, a jakie konsekwencje wprowadzenia ich zakazu?; czy wprowadzenie do środowiska roślin zmodyfikowanych genetycznie zagrozi bioróżnorodności?; czy możliwa jest i na jakich zasadach koegzystencja wysokotowarowego rolnictwa z udziałem GMO i rolnictwa tradycyjnego oraz ekologicznego?; czy w związku z tym, że już obecnie składnikiem pasz wysokobiałkowych są rośliny genetycznie zmodyfikowane, możliwa jest produkcja zwierzęca z zakazem GMO jako składnika pasz?

3 lutego w Warszawie odbył się 18. finał Ogólnopolskiego Konkursu "Rolnik Farmer Roku". Kapituła konkursu nagrodziła najlepszych rolników i przedsiębiorstwa rolne tytułem "Rolnika - Farmera Roku" i wręczyła laureatom statuetki "Złotego Jabłka". Organizatorem konkursu jest Stowarzyszenie "Polski Klub ROLNIK - FARMER ROKU", a partnerem ANR. W uroczystości  uczestniczył przedstawiciel Federacji.

 


25 stycznia w gmachu Sejmu odbyło się posiedzenie Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Jednym z punktów była informacja szefa resortu o realizacji dopłat bezpośrednich za 2011  r. oraz o przygotowaniach do wypłaty dopłat bezpośrednich w 2012 r.  W posiedzeniu uczestniczył przedstawiciel Federacji.

24 stycznia biuro Krajowej Rady Izb Rolniczych w Warszawie jak co roku zorganizowało spotkanie przewodniczących organizacji i związków rolniczych. Celem spotkania było przedstawienie kalkulacji na dotację celową przeznaczoną na pokrycie kosztów związanych uczestnictwem izb rolniczych, związków zawodowych rolników indywidualnych oraz społeczno-zawodowych organizacji rolników w ponadnarodowych organizacjach rolniczych reprezentujących interesy zawodowe rolników indywidualnych wobec instytucji Unii Europejskiej na 2012 r. W spotkaniu uczestniczył przedstawiciel Federacji.

23 stycznia w biurze Federacji odbyło się posiedzenie zarządu Federacji Związków Pracodawców - Dzierżawców i Właścicieli Rolnych z udziałem prezesów związków regionalnych. Obrady otworzył prezes Leszek Dereziński, który poinformował o bieżących działaniach zarządu. Natomiast zaproszony na spotkanie radca prawny radził dzierżawcom, jak mają postępować po wejściu w życie nowej ustawy o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa oraz o zmianie niektórych innych ustaw.

20 stycznia w siedzibie spółki Kom-Rol w Kobylnikach (woj. kujawsko-pomorskie) Związek Pracodawców-Dzierżawców i Właścicieli Rolnych w Bydgoszczy zorganizował zebranie członków. Prezes związku Roman Wiatrowski omówił kwestie dotyczące interpretacji znowelizowanej ustawy o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa, zaś Leszek Dereziński, prezes zarządu Federacji - aktualne działania Federacji w sprawie przygotowania wystąpienia do Trybunału Konstytucyjnego. Przedstawiciele Agencji Nieruchomości Rolnych: Tomasz Ciodyk, dyrektor Zespołu Gospodarowania Zasobem ANR, Anna Zając-Plezia, zastępca dyrektora ZGZ i Mariusz Grudziński, p.o. zastępcy dyrektora  OT ANR w Bydgoszczy wnikliwie omówili problemy związane z nowelizacją ustawy. Burzliwa dyskusja świadczyła o niewyjaśnionych kwestiach m.in. wyłączeń gruntów z umów dzierżawy, sprzedaży ziemi, pojęć współwłasności i współdzierżawy.

18 stycznia w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi odbyło się spotkanie z organizacjami rolniczymi, związkami zawodowymi, branżowymi organizacjami rolniczymi, samorządem rolniczym oraz spółdzielczością rolniczą, w ramach prowadzonej przez ministra debaty publicznej dotyczącej reformy WPR. Podczas spotkania przedstawiony został zarys pakietu legislacyjnego WPR na lata 2014-20, zaproponowanego przez Komisję Europejską. Omówiono także  kwestię aktualnej sytuacji na poszczególnych rynkach rolnych oraz podsumowano polską prezydencję w UE w zakresie zadań zrealizowanych przez resort rolnictwa. W spotkaniu uczestniczył Leszek Dereziński, prezes zarządu Federacji.

11 stycznia w Warszawie, w gmachu Sejmu RP, odbyło się posiedzenie Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Tematami posiedzenia były: informacja o zasadach  ubezpieczeń społecznych rolników w krajach UE; informacja o realizacji ustawy z 7 lipca 2005 r. o ubezpieczeniu upraw rolnych i zwierząt gospodarskich; informacja o propozycjach dotyczących realizacji orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego stwierdzającego niezgodność z Konstytucją RP finansowania z budżetu składek zdrowotnych za rolników. W posiedzeniu uczestniczył przedstawiciel Federacji.

11-12 stycznia w hotelu Andres w Starych Jabłonkach (woj. warmińsko-mazurskie) Krajowa Spółka Cukrowa zorganizowała konferencję pt. "Akcjonariat plantatorski w Europie. Korzyści dla plantatorów, pracowników i spółki - wymiana doświadczeń", w której uczestniczył Leszek Dereziński prezes zarządu Federacji.

9 stycznia w Warszawie, w gmachu Centralnej Biblioteki Rolniczej, odbyła się zorganizowana przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi konferencja ekspercko-medialna "Dokąd zmierza WPR?". Głównym tematem spotkania było podsumowanie polskiej prezydencji w zakresie rolnictwa i rybołówstwa. W dyskusji uczestniczyli przedstawiciele Kancelarii Prezydenta RP, Sejmu i Senatu, attache rolni akredytowani w Polsce, przedstawiciele związków i organizacji działających w rolnictwie oraz grono naukowców i rolników. Wspólna Polityka Rolna musi dać odpowiedź na wyzwania współczesności, musi uczynić europejskie rolnictwo konkurencyjnym, innowacyjnym i zdolnym do rozwoju, wyrównywać poziomy i likwidować różnice, m.in. niesprawiedliwy system dopłat bezpośrednich. Nowy system dopłat powinien opierać się na obiektywnych kryteriach, identycznych dla wszystkich krajów UE. W konferencji uczestniczył Waldemar Rolewski wiceprezes zarządu Federacji.


Archiwum

:: 2017 ::

:: 2016 ::

:: 2015 ::

:: 2014 ::

:: 2013 ::

:: 2012 ::

:: 2011 ::

:: 2010 ::

:: 2009 ::

:: 2008 ::

:: 2007 ::

:: 2006 ::

:: 2005 ::

:: 2004 ::