O Federacji
Zadania
Władze
Statut
Zwiazki w terenie
Aktualnosci
Unia Europejska
Linki
Kontakt

 

AKTUALNOŚCI

2011

21 grudnia w Warszawie, w gmachu Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi odbyło się spotkanie branżowych związków rolniczych celem wypracowania wspólnego stanowiska w sprawie pakietu legislacyjnego Komisji Europejskiej dla WPR po 2013 r., które będzie reprezentowane na forum krajowym oraz europejskim. W spotkaniu uczestniczył Waldemar Rolewski, wiceprezes zarządu Federacji.

20 grudnia w gmachu Sejmu RP odbyło się posiedzenie Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Posłowie wysłuchali informacji ministra rolnictwa i rozwoju wsi o budżecie Unii Europejskiej na 2012 r. w zakresie rolnictwa i rybołówstwa oraz rozpatrzyli projekt ustawy budżetowej na 2012 r. W posiedzeniu uczestniczył przedstawiciel Federacji.

14 grudnia w Warszawie, w siedzibie spółki PGR Bródno odbyło się posiedzenie Rady Federacji Związków Pracodawców - Dzierżawców i Właścicieli Rolnych. Rada oceniła przebieg konferencji pt. "Kierunki i możliwości wzrostu konkurencyjności polskiego rolnictwa - a cele polityki rolnej pastwa" i wynikające z niej wnioski dla działalności Federacji oraz omówiła aktualną sytuację dzierżawców po wejściu w życie ustawy o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa. Na koniec odbyło się spotkanie opłatkowe z okazji Świąt Bożego Narodzenia. W posiedzeniu uczestniczyli zaproszeni goście: Jan Krzysztof Ardanowski, wiceprzewodniczący sejmowej Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Sławomir Pietrzak, p.o. prezesa Agencji Nieruchomości Rolnych, Tomasz Ciodyk,  dyrektor Zespołu Gospodarowania Zasobem w ANR, Ewa Dębek, dyrektor Zespołu Prawnego w ANR i Tomasz Pawelec, zastępca dyrektora Zespołu Gospodarowania Zasobem w ANR.

12 grudnia w siedzibie Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Kalsku odbyło się Walne Zgromadzenie Lubuskiego Związku  Rolników. Tematami spotkania były: informacja na temat realizacji ustawy o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa oraz informacja o wstępnych założeniach Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2014-20 w oparciu o opublikowany przez Komisję Europejską pakiet legislacyjny.

8 grudnia w Auli Kryształowej Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie dyplomaci do spraw rolnych akredytowani w Warszawie spotkali się z przedstawicielami organizacji rolniczych z okazji Świąt Bożego Narodzenia. Z ramienia Federacji w spotkaniu uczestniczył wiceprezes zarządu Waldemar Rolewski.

6 grudnia w Warszawie, w gmachu Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi odbyło się III posiedzenie Krajowej Rady Izb Rolniczych IV kadencji. W spotkaniu uczestniczył Leszek Dereziński, prezes zarządu Federacji.


30 listopada w Warszawie, w Sali Konferencyjnej Centralnej Biblioteki Rolniczej, odbyła się konferencja nt. "Kierunki i możliwości wzrostu konkurencyjności polskiego rolnictwa - a cele polityki rolnej państwa" pod honorowym patronatem prezydenta RP Bronisława Komorowskiego. Referaty wygłosili: Marek Zagórski, prezes Fundacji Europejskiego Funduszu Rozwoju Wsi Polskiej - "Zmiany we Wspólnej Polityce Rolnej oraz płynące z niej wnioski"; prof. Walenty Poczta z Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu -  "Zewnętrzne uwarunkowania konkurencyjności polskiego rolnictwa", prof. Henryk Runowski, kierownik Katedry Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstw SGGW - "Możliwości wzrostu i efektywności gospodarstw rolnych w Polsce", dr Martijn Gipmans z BASF Plant Science -  "Głębsze spojrzenie na zrównoważony rozwój w rolnictwie" oraz Leszek Dereziński, prezes zarządu Federacji - "Problemy nurtujące towarowe gospodarstwa rolne, w tym dzierżawców rolnych". Współorganizatorami konferencji byli ELO (Europejska Organizacja Właścicieli Ziemskich) i BASF, zaś patronat medialny nad konferencją objął "Rolnik Dzierżawca".

29 listopada Władysław Butor, prezes zarządu spółki BIO-BUT w Łanach Wielkich k. Sośnicowic (woj. śląskie) zorganizował spotkanie związane z otwarciem biogazowni i gorzelni rolniczej. Oryginalność przedsięwzięcia polega na ścisłej współpracy biogazowni  z gospodarstwem rolnym poprzez wykorzystanie obornika oraz wywaru do produkcji biogazu. Biogaz z kolei pozwala na wyprodukowanie 526 kW prądu oraz takiej samej ilości ciepła, które w pełni zabezpiecza produkcję gorzelni. Jest to pierwsza w Polsce tego typu inwestycja.

25 listopada w Warszawie, w Instytucie Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej - PIB, odbyło się kolejne seminarium pt. "KRUS i ZUS a finanse publiczne". Referaty wygłosili: prof. Marian Podstawka i dr Joanna Pawłowska-Tyszko. W seminarium uczestniczył przedstawiciel Federacji.

23 listopada prezes Agencji Nieruchomości Rolnych Tomasz Nawrocki spotkał się z prezesem zarządu Federacji Leszkiem Derezińskim. Tematem spotkania były problemy nurtujące dzierżawców rolnych.

23 i 24 listopada w Brukseli Waldemar Rolewski, wiceprezes zarządu Federacji uczestniczył w posiedzeniu grupy pracodawców GEOPA-COPA i sesji plenarnej Komitetu Dialogu Społecznego. Podczas spotkania omawiane były problemy dotyczące czasu pracy, wstępnych badań lekarskich przed podjęciem pracy i kosztów pracy pracowników sezonowych. Wybrano też nowy skład prezydium GEOPA-COPA. Po 10 latach pełnienia funkcji przewodniczącego Bernard Levacher zakończył swoją kadencję, a nowym przewodniczącym został Chris Botterman.

18 listopada w Karpaczu odbył się XXII Walny Sprawozdawczo-Wyborczy Zjazd
Członków Dolnośląskiego Związku Dzierżawców i Właścicieli Nieruchomości Rolnych we Wrocławiu. W trakcie zjazdu wybrano nowe władze związku na lata 2011-13. Prezesem zarządu został Mirosław Kaszkur, a jego zastępcami: Romuald Jankowski, Krzysztof Jachimowski, Eugeniusz Matyjas, Stefan Kukuczko, Tadeusz Mochalski i Andrzej Chmielewski. Po zakończeniu obrad członkowie związku oraz zaproszeni goście udali się na "Bal Dzierżawców", który stał się piękną tradycją związku i odbywa się każdego roku. W spotkaniu uczestniczył Mariusz Olejnik, wiceprzewodniczący Rady Federacji.

15 listopada w Warszawie Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej - PIB zorganizował  seminarium pt. "Koncepcja oszacowania skutków reformy WPR w perspektywie budżetowej 2014-20 dla gospodarstw rolniczych w Polsce". Referaty wygłosili: prof. Edward Majewski i dr Adam Wąs. Podczas seminarium mówiono też o celach WPR po 2013 r., progresywnej redukcji płatności bezpośrednich, zazielenianiu WPR i strukturze płatności bezpośrednich. W seminarium uczestniczył przedstawiciel Federacji.

4 listopada, realizując ustalenia Zarządu Federacji z 21 października, w siedzibie spółki Gruntpol w Kaliszu odbyło się spotkanie zespołu roboczego ds. wypracowania koncepcji działania Federacji w świetle przyjętej ustawy o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa oraz o zmianie innych ustaw, włącznie z przygotowaniem propozycji zaskarżenia części ustawy do Trybunału Konstytucyjnego. Posiedzeniu przewodniczyli Ignacy Urbanowski, przewodniczący Rady Federacji i Leszek Dereziński, prezes Zarządu Federacji.


3-4 października w hotelu "Niedźwiadek" we Wdzydzach Kiszewskich Związek Pracodawców - Dzierżawców i Właścicieli Rolnych w Bydgoszczy zorganizował konferencję  pod patronatem Federacji Związków Pracodawców - Dzierżawców i Właścicieli Rolnych nt. "Perspektywy i bariery dla funkcjonowania gospodarstw rolnych na obszarach wiejskich". Podczas konferencji Leszek Dereziński, prezes zarządu Federacji wygłosił referat  "Konsekwencje zmian dla dzierżawców w świetle nowej ustawy o zmianie ustawy o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa oraz o zmianie niektórych innych ustaw".

7 października w Warszawie, w Pałacu Prezydenckim odbyło się robocze spotkanie poświęcone uchwalonej przez Sejm RP ustawie o zmianie ustawy o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa. W spotkaniu uczestniczyli: Leszek Dereziński, prezes zarządu Federacji i Roman Wiatrowski, prezes Związku Pracodawców - Dzierżawców i Właścicieli Rolnych w Bydgoszczy. Negatywne opinie przedstawicieli organizacji rolniczych dotyczące ustawy nie odniosły pozytywnego skutku. 10 października prezydent RP Bronisław Komorowski podpisał ustawę.

7 października w Warszawie Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej - PIB zorganizował seminarium pt. "Gospodarstwa roślinne w Polsce, Niemczech i na Węgrzech w latach 2006-08", w którym uczestniczył przedstawiciel Federacji.

12 października w Warszawie, w Centrum Jasna Przedstawicielstwo Komisji Europejskiej zorganizowało seminarium na temat przyszłości Wspólnej Polityki Rolnej UE. W seminarium wziął udział Waldemar Rolewski, wiceprezes zarządu Federacji.

21 października w Warszawie, w siedzibie biura Federacji odbyło się kolejne posiedzenie zarządu Federacji z udziałem prezesów związków regionalnych. Mówiono o aktualnej sytuacji dzierżawców rolnych i wynikających z niej wnioskach w świetle przyjętej ustawy o zmianie ustawy o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa oraz o stanie przygotowań do konferencji "Kierunki i możliwości wzrostu konkurencyjności polskiego rolnictwa, a cele polityki rolnej w  Polsce", która odbędzie w 30 listopada w Centralnej Bibliotece Rolniczej.  

25 października w Warszawie, w siedzibie Krajowej Izby Gospodarczej odbyło się posiedzenie Komitetu Rolnictwa i Obrotu Rolnego. Omawiano polskie propozycje Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2014-20 i możliwości bezpiecznego inwestowania w sektorze rolno-spożywczym na Ukrainie (Park Inwestycyjny Agrogorod Ługansk). W posiedzeniu uczestniczył przedstawiciel Federacji.

25-26 października w Warszawie, w hotelu Sofitel Victoria odbyła się 35. Międzynarodowa  Konferencja Rolnicza Ameryka Północna - Unia Europejska pt. "Jaki kierunek dla polityk rolnych", zorganizowana przez Krajową Radę Izb Rolniczych i COPA/COGECA. Konferencja wpisała się w prezydencję Polski w Radzie Unii Europejskiej, dlatego była to znakomita okazja do promocji naszego kraju. W trakcie obrad poruszone zostały ważne zagadnienia: przegląd rozwoju polityki rolnej w Europie i Ameryce Północnej, obecna sytuacja i rozwój światowej polityki handlowej produktami rolnymi oraz funkcjonowanie łańcucha żywnościowego, możliwości stabilizacji cen surowców rolnych. W  konferencji z ramienia Federacji uczestniczyli Mariusz Olejnik i Waldemar Rolewski, wiceprezes zarządu Federacji.

27 października Tomasz Nawrocki, prezes ANR przyjął Leszka Derezińskiego, prezesa zarządu Federacji. Głównym tematem rozmowy było ustalenie zasad współpracy Agencji Nieruchomości Rolnych (na szczeblu biura prezesa oraz oddziałów) z Federacją i należącymi do niej związkami regionalnymi dzierżawców w zakresie niezbędnych działań we wdrażaniu ustawy o zmianie ustawy o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa.

27-28 października w  Warszawie, w Pałacu Kazimierzowskim, w Sali Senatu Uniwersytetu Warszawskiego odbyła się Ogólnopolska Konferencja Naukowa "Rola prawa w procesie gospodarowania ziemią w Polsce", w której uczestniczył Leszek Dereziński, prezes zarządu Federacji. Tematami konferencji były: "Agencja Nieruchomości Rolnych jako powiernik Skarbu Państwa" - referował Tomasz Nawrocki, prezes ANR; "Propozycje reformy rozwiązań instytucjonalnych dotyczących państwowych nieruchomości rolnych" - prof. Paweł Czechowski, kierownik Zakładu Prawa Rolnego UW; "Uprawnienia i obowiązki ANR jako wydzierżawiającego nieruchomości  rolne" - dr Marek Stańko z Uniwersytetu Śląskiego; "Wpływ nowej regulacji dotyczącej zapisu windykacyjnego na obrót gospodarstwami rolnymi w Polsce" - dr Paweł Blajer z Uniwersytetu Jagiellońskiego.


25 września na zaproszenie prezydenta RP Bronisława Komorowskiego prezes zarządu Federacji Leszek Dereziński uczestniczył w Dożynkach Prezydenckich w Spale.

23 września Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej - PIB zorganizował seminarium "Wieloletnie trendy w rolnictwie. Zagadnienia wybrane". Referat wygłosił prof. Wojciech Józwiak. W seminarium uczestniczył przedstawiciel Federacji.

23 września w Bednarach podczas targów Agro Show 2011 wręczono nagrody i wyróżnienia laureatom Ogólnopolskiego Konkursu Bezpieczne Gospodarstwo Rolne 2011, nad którym  honorowy patronat objął prezydent RR Bronisław Komorowski. W uroczystości uczestniczył przedstawiciel Federacji.

21 września na ręce prezydenta RP Bronisława Komorowskiego Federacja Związków Pracodawców - Dzierżawców i Właścicieli Rolnych złożyła  pismo dotyczące ustawy o zmianie ustawy o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa oraz o zmianie niektórych innych ustaw, budzącej szereg wątpliwości i obaw, z których wynika, że u jej podłoża leżą doraźne cele polityczne, a nie merytoryczne wynikające z założeń społeczno-ekonomicznych.

21 września w Warszawie, w siedzibie biura Federacji odbyło się kolejne posiedzenie Zarządu Federacji Związków Pracodawców - Dzierżawców i Właścicieli Rolnych z udziałem prezesów związków regionalnych. Porządek obrad obejmował propozycję kierunków, form i metod działania Federacji w świetle nowelizacji ustawy o zmianie ustawy o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa oraz o zmianie niektórych innych ustaw, a także przedstawienie propozycji zorganizowania 1 grudnia 2011 r. w Warszawie konferencji popularno-naukowej "Kierunki i możliwości wzrostu konkurencyjności polskiego rolnictwa  to główny cel polityki rolnej państwa".

15 września odbyło się posiedzenie sejmowej Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi, na którym przyjęto sprawozdanie z działalności komisji w VI kadencji Sejmu RP. Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi przyjęła jednogłośnie zgłoszone przez Senat poprawki do ustawy o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa oraz o zmianie niektórych innych ustaw. Najważniejsza z poprawek dotyczyła niewyłączania z dzierżaw obszarów, na których realizowane są programy unijne. W posiedzeniu uczestniczył przedstawiciel Federacji.

13 września na ręce marszałka Senatu Bogdana Borusewicza, przewodniczącego senackiej Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi Jerzego Chróścikowskiego i senatora Stefana Grzyba Federacja Związków Pracodawców - Dzierżawców i Właścicieli Rolnych złożyła pismo w sprawie merytorycznego przeanalizowania ekonomicznych, społecznych, prawnych, a przede wszystkim etycznych skutków wejścia w życie ustawy o zmianie ustawy o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa oraz o zmianie niektórych innych ustaw.

12-15 września w Poznaniu odbyły się Międzynarodowe Targi Wyrobów Spożywczych i Międzynarodowe Targi Gastronomii. W targach uczestniczył przedstawiciel Federacji.

7 września w Senacie RP odbyło się posiedzenie Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie rozpatrzenia ustawy o zmianie ustawy o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa oraz o zmianie niektórych innych ustaw (druk senacki nr 1371 z 31 sierpnia 2011 r. oraz druki sejmowe nr 2819, 2849, 4576, 4576-A). W posiedzeniu uczestniczyli: Mariusz Olejnik, wiceprzewodniczący Rady Federacji i Waldemar Rolewski, wiceprezes zarządu Federacji. W trakcie dyskusji przedstawiciele Federacji zgłosili wniosek o uwzględnienie czterech poprawek do projektu ustawy: 1/ str. 9 w art. 1. p. 22 art. 38 ust. 1a dopisać słowa: "licząc od początku trwania umowy dzierżawnej"; 2/ str. 14 art. 4 ust. 1  dopisać słowa: "od początku zawarcia umowy dzierżawnej"; 3/ str. 14 art. 4 ust. 2 (po słowie "określających" dodać "uzgodnione z dzierżawcą"; 4/ str. 8 art. 31 pkt. 4  - przy wykupie ziemi na raty zapisano, że oprocentowanie w skali rocznej nie może być niższe niż baza ustalana przez Unię Europejską plus 1 proc. Dzisiaj to 4 proc. plus 1 proc. czyli 5 proc., a więc gorzej niż dotychczas. Zaproponowaliśmy, by oprocentowanie nie było wyższe niż 2 proc. - tak, jak jest obecnie.

5 września w Warszawie w Hotelu Hyatt Agencja Nieruchomości Rolnych zorganizowała międzynarodowe seminarium "Funkcjonowanie instytucji zarządzających państwowymi gruntami rolnymi w krajach UE". Seminarium otworzył i podsumował Tomasz Nawrocki, prezes ANR. Było ono elementem kalendarza międzynarodowych spotkań w związku z objęciem przez Polskę w drugiej połowie 2011 r. przewodnictwa w Radzie Unii Europejskiej. W seminarium uczestniczyli przedstawiciele polskiego parlamentu, Kancelarii Prezydenta, polskich i zagranicznych ministerstw rolnictwa oraz instytutów badawczych, naukowych i uczelni rolniczych. Seminarium miało na celu wymianę poglądów na temat racjonalnego zarządzania ciągle zmniejszającym się areałem gruntów rolnych w krajach członkowskich UE. Uczestniczył w nim Leszek Dereziński, prezes zarządu Federacji.

1 września w Bydgoszczy, w biurze Związku Pracodawców - Dzierżawców i Właścicieli Rolnych, odbyło się posiedzenie zarządu związku, podczas którego członkowie omówili m.in. projekt ustawy o zmianie ustawy o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa oraz o zmianie niektórych innych ustaw, a także obecną sytuację dotyczącą sprzedaży gruntów ANR OT w Bydgoszczy.


29 sierpnia w Warszawie, w Centralnej Bibliotece Rolniczej, Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi zorganizowało konferencję "Polska wieś i rolnictwo", podczas której przedstawione zostały wyniki Powszechnego Spisu Rolnego 2010. Powinny one umożliwić lepszą diagnozę trendów rozwojowych w polskim rolnictwie i na obszarach wiejskich, a tym samym wnieść wkład w wypracowanie nowej polityki wobec wsi i rolnictwa po 2013 r. W konferencji uczestniczyli Leszek Dereziński, prezes zarządu Federacji oraz Waldemar Rolewski, wiceprezes zarządu Federacji.

26 sierpnia Kombinat Rolny Kietrz sp. z o.o. obchodził 50-lecie istnienia. Uroczystość objęli honorowym patronatem minister rolnictwa Marek Sawicki i marszałek województwa opolskiego Józef Sebesta. Na ręce prezesa zarządu Kombinatu Rolnego Kietrz Mariusza Sikory Federacja wystosowała list gratulacyjny. Wyniki ekonomiczno-produkcyjne uzyskiwane przez Kombinat Kietrz od lat stanowią wzór nowoczesnego i wydajnego rolnictwa. To przykład do naśladowania dla całego rolnictwa w Polsce, w drodze do wzrostu jego efektywności i konkurencyjności w Europie i na świecie.

25 sierpnia w Świdnicy (woj. dolnośląskie), na terenie Bioelektrowni Bio-Wat, odbyło się spotkanie w sprawie biogazowni. W jego trakcie, oprócz zwiedzania biogazowni, Marek Baryłko i Władysław Butor podzielili się swoimi doświadczeniami i uwagami na temat budowy biogazowni i modernizacji gorzelni. W spotkaniu uczestniczyły 23 osoby. Goście w imieniu Federacji złożyli życzenia panu Markowi Baryłce z okazji 55. urodzin.     

19 sierpnia w Kancelarii Prezydenta RP pod przewodnictwem minister Ireny Wóycickiej odbyła się kolejna dyskusja na temat przyjętej przez Sejm ustawy o nasiennictwie. W trakcie dyskusji, w której dominowali przeciwnicy GMO, zwracano uwagę, że w ustawie o nasiennictwie nie powinno być wzmianki o organizmach genetycznie zmodyfikowanych. W spotkaniu uczestniczył przedstawiciel Federacji, który zwrócił uwagę na potrzebę wzrostu konkurencyjności i efektywności polskiego rolnictwa m.in. poprzez wprowadzanie do niego postępu biologicznego.

17 sierpnia Sejmowa Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi zakończyła rozpatrywanie sprawozdania podkomisji nadzwyczajnej o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa. Przyjęte przez komisję sprawozdanie uwzględnia zasadnicze postulaty zgłaszane przez Federację: wyłączanie 30 proc. dzierżawionej powierzchni liczy się od początku zawarcia umowy dzierżawy, a propozycje wyłączeń działek i obiektów z dzierżawy ANR musi uzgadniać z dzierżawcą. Podkomisja w swoim sprawozdaniu przywróciła dotychczas obowiązujący rozdział o dzierżawie rolnej. W posiedzeniu uczestniczył przedstawiciel Federacji.

8 sierpnia Federacja zgłosiła Krzysztofa Wójcika, dzierżawcę gospodarstwa Kolorówka w woj. lubelskim jako kandydata do pracy w zespole roboczym ds. zmiany przepisów prawa pracy w rolnictwie. Zespół ten został powołany przy Głównym Inspektoracie Pracy.

8 sierpnia w Warszawie, w Agencji Nieruchomości Rolnych, odbyło się posiedzenie krajowej komisji konkursowej Bezpieczne Gospodarstwo Rolne, w której uczestniczył przedstawiciel Federacji. W finale tego konkursu I miejsce przyznano PPHU Ziemar sp. z o.o. w Szwarcenowie (Warmińsko-Mazurskie),  II miejsce - Gospodarstwu Rolnemu Niewiadów Włodzimierz Jabłoński (Łódzkie), III miejsce - Gospodarstwu Rolnemu Produkcyjno-Nasiennemu Władysław Brzozowski (Lubelskie). Wyróżnienie otrzymało Gospodarstwo Rolne w Małym Garcu Stanisław Dziak (Pomorskie). Gospodarstwa te są członkami Federacji.


29 lipca w Sejmie RP odbyło się posiedzenie Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi, które było kontynuacją prac z 28 lipca. Posłowie procedowali nad tymi samymi projektami ustaw. W posiedzeniu uczestniczył przedstawiciel Federacji.

28 lipca w Sejmie RP odbyło się posiedzenie Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Posłowie  rozpatrzyli sprawozdanie podkomisji nadzwyczajnej o poselskim projekcie ustawy o zmianie ustawy o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa (druk nr 2819) oraz o  rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa oraz o zmianie niektórych innych ustaw (druk nr 2849). W posiedzeniu uczestniczyli: Ignacy Urbanowski, przewodniczący Rady Federacji i Leszek Dereziński, prezes zarządu Federacji.

27 lipca w Warszawie odbyło się posiedzenie zarządu Federacji Związków Pracodawców - Dzierżawców i Właścicieli Rolnych z udziałem prezesów związków regionalnych. Tematem spotkania była informacja o przebiegu prac legislacyjnych nad projektem ustawy o zmianie ustawy o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa oraz o zmianie niektórych innych ustaw. Na posiedzenie zarządu zaproszony został Tomasz Nawrocki, prezes Agencji Nieruchomości Rolnych.

22 lipca w Mostowie odbyło się spotkanie członków Stowarzyszenia Dzierżawców i Właścicieli Rolnych Województwa Zachodniopomorskiego. Tematami spotkania była sytuacja w rolnictwie polskim ze szczególnym zwróceniem uwagi na problemy skupu i sprzedaży zbóż. W spotkaniu uczestniczył Leszek Dereziński, prezes zarządu Federacji.

11 lipca w Warszawie, w siedzibie Krajowego Związku Rolników, Kółek i Organizacji Rolniczych spotkali się przedstawiciele rolniczych związków zawodowych, społeczno-zawodowych organizacji rolniczych i samorządu rolniczego w związku z trwającymi pracami nad ustawą o zmianie ustawy o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa. Z ramienia Federacji w posiedzeniu uczestniczyli: Leszek Dereziński, prezes zarządu i  Waldemar Rolewski, wiceprezes zarządu Federacji.

4 lipca w Kobylnikach (woj. kujawsko-pomorskie) odbyło się zebranie członków Związku Pracodawców - Dzierżawców i Właścicieli Rolnych w Bydgoszczy, w trakcie którego omówione zostały aktualne sprawy dzierżawców oraz ostatnie propozycje poprawek do rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa. Działania Federacji Związków Pracodawców - Dzierżawców i Właścicieli Rolnych przedstawił Leszek Dereziński, prezes zarządu Federacji, zaś aktualny stan sprzedaży gruntów rolnych i przedłużania umów dzierżawy - Adam Ostrowski, dyrektor OT ANR w Bydgoszczy.

1 lipca w Sejmie RP odbyło się posiedzenie Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi na temat rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz ustawy o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich ze środków pochodzących z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej. W posiedzeniu uczestniczył przedstawiciel Federacji.


28 czerwca w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi odbyło się II Posiedzenie Krajowej Rady Izb Rolniczych. Oprócz części dotyczącej spraw organizacyjnych i przyjęcia sprawozdania finansowego za 2010 r., przedstawiono plan działania Zarządu KRIR IV kadencji.

28 czerwca w ANR w Warszawie odbyło się posiedzenie zespołu roboczego ANR, któremu przewodniczyli Tomasz Ciodyk, dyrektor Zespołu Gospodarowania Zasobem i Leszek Dereziński, prezes Zarządu Federacji. Temat dotyczący naliczania czynszu dzierżawnego w woj. lubuskim referował Zygmunt Jodko, prezes Lubuskiego Związku Rolników, natomiast kwestie wykupu dzierżawionych gruntów w Białogardzie - Łukasz Niemczyk (woj. zachodniopomorskie).

21 czerwca uczestnicy Zgromadzenia Generalnego ELO z przedstawicielami Federacji Związków Pracodawców-Dzierżawców i Właścicieli Rolnych odwiedzili spółkę Bovinas w Chodowie (Wielkopolska). Mieli okazję zobaczyć dobrze prosperujące gospodarstwo, zapoznać się z jego specyfiką. Obejrzeli hodowlę krów mlecznych oraz pola, gdzie przeważa uprawa pszenicy jarej, ozimej, buraka cukrowego i kukurydzy.

20 czerwca w Głównym Inspektoracie Pracy w Warszawie odbyło się posiedzenie Komisji Głównego Inspektora Pracy ds. Bezpieczeństwa i Higieny Pracy w Rolnictwie. Celem posiedzenia było omówienie działalności, kierunków profilaktyki zawodowej w rolnictwie oraz ustalenie planu przedsięwzięć w zakresie prewencji wypadkowej. Jedną z kwestii zgłoszonych przez Federację Związków Pracodawców-Dzierżawców i Właścicieli Rolnych była potrzeba prawnego uregulowania sezonowości oraz łączenia dnia pracy w rolnictwie. Dyskusję na ten temat prowadził przedstawiciel Federacji.

20 czerwca w siedzibie Muzeum Rolnictwa i Przemysłu Rolno-Spożywczego w Szreniawie członkowie Wielkopolskiego Związku Pracodawców Rolnych spotkali się ze Stanisławem Kalembą, posłem, członkiem nadzwyczajnej podkomisji ds. projektu nowelizacji ustawy o  gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa. Dzierżawcy przedstawili swoją opinię na temat nowelizacji. W spotkaniu uczestniczył Leszek Dereziński, prezes Zarządu Federacji.

20 czerwca w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi odbyło się Zgromadzenie Generalne międzynarodowej Organizacji Właścicieli Ziemskich  ELO, której członkiem jest  Federacja Związków Pracodawców-Dzierżawców i Właścicieli Rolnych. Uczestniczyło w nim 27 przedstawicieli z różnych krajów oraz goście: Joanna Maćkowiak-Pandera, wiceminister środowiska i Kazimierz Plocke, wiceminister rolnictwa. Maćkowiak-Pandera omówiła światowe problemy ekologiczne (ginące pszczoły, zagrożenia ekosystemów spowodowane nieracjonalną gospodarką, pozyskiwanie energii z niekonwencjonalnych źródeł oraz dyrektywę wodną). Kazimierz Plocke szeroko potraktował problemy polskiego rolnictwa podkreślając, że gospodarstwa wysokotowarowe są źródłem zdrowej i  bezpiecznej żywności. Omówił także WPR po 2013 r. i funkcjonowanie rynków rolnych. Przewodnimi problemami ZO ELO były kwestie związane z jakością wody i gleby, dostęp do nowych technologii, innowacyjność, ochrona środowiska oraz rozwój obszarów wiejskich. W posiedzeniu z ramienia Federacji uczestniczył Marek Baryłko, wiceprzewodniczący Rady Federacji.

13 czerwca w siedzibie Krajowej Izby Gospodarczej odbyło się posiedzenie, którego tematem była "Jakość żywności w świetle badań rynku". Ocenę jakości żywności przez  Inspekcję Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych przedstawiła Dorota Krzyżanowska, zastępca głównego inspektora, zaś "Rolę systemów jakości w produkcji  żywności" -  prof. Agnieszka Wierzbicka, kierownik Zakładu Techniki w Żywieniu SGGW. W posiedzeniu uczestniczył Leszek Dereziński, prezes Zarządu Federacji.

10 czerwca w ODR Kalsk odbyło się zebranie Zarządu Lubuskiego Związku Rolników. Mówiono o problemach dzierżawców rolnych woj. lubuskiego. Spotkaniu przewodniczył Zygmunt Jodko, prezes Lubuskiego Związku Rolników.

8 czerwca w Sejmie odbyło się posiedzenie Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Tematami spotkania były informacje: o polskim rynku żywności - analiza tego rynku po wejściu Polski do UE, tendencje konsumpcji i perspektywy rozwoju rynku spożywczego; o promocji artykułów rolno-spożywczych; o stanie rejestracji produktów tradycyjnych i regionalnych; o sprzedaży produktów wytworzonych przez rolników we własnym gospodarstwie. W posiedzeniu uczestniczył przedstawiciel Federacji.

8 czerwca w Sejmie odbyła się konferencja prasowa wiceministra rolnictwa Tadeusza Nalewajka nt. "Nie boimy się polskich warzyw". W związku z wypadkami śmiertelnymi po  zakażeniu bakterią EHEC  w Niemczech, polski rząd postanowił zapewnić o bezpieczeństwie krajowej żywności. W spotkaniu uczestniczył przedstawiciel Federacji.

6 czerwca minister rolnictwa Marek Sawicki przyjął prezesa zarządu Federacji Związków Pracodawców-Dzierżawców i Właścicieli Rolnych Leszka Derezińskiego. Głównym tematem były problemy nurtujące dzierżawców rolnych, ze szczególnym uwzględnieniem prac nad projektem nowelizacji ustawy o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa.

4 czerwca w Warszawie na Zamku Królewskim odbyła się uroczysta Gala "Laur Gospodarności" pod honorowym patronatem prezydenta Bronisława Komorowskiego, prof. Jerzego Buzka, przewodniczącego Parlamentu Europejskiego oraz Marka Sawickiego, ministra rolnictwa. W trakcie uroczystości najlepszym rolnikom-samorządowcom wręczono nagrody. W gali uczestniczył przedstawiciel Federacji.

3-4 czerwca w Modrzu koło Poznania na terenie gospodarstwa Top Farms odbyły się targi  Polskie Zboża. To jedyna tego rodzaju wystawa rolnicza w Polsce, bogata oferta nowości  chemii rolniczej, nasion, urządzeń, środków transportu. Wystawę obejrzało wielu członków Federacji.

3 czerwca w Urzędzie Marszałkowskim województwa Zachodniopomorskiego w Koszalinie odbyła się debata "Ziemia-warsztat pracy rolnika", w której uczestniczyli: minister rolnictwa Marek Sawicki, wicewojewoda Ryszard Myćko, profesorowie Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego, dyrektorzy ANR, ARiMR, ARR, KRUS i ODR, banków, burmistrzowie, prezydent Koszalina, zarząd Zachodniopomorskiej Izby Rolniczej i przedstawiciele organizacji rolniczych. Z ramienia Federacji w debacie udział wzięli: Feliks Skotnicki, prezes Związku Pracodawców Rolnych w Szczecinie i Kazimierz Stoltman, prezes Stowarzyszenia Dzierżawców i Właścicieli Rolnych woj. Zachodniopomorskiego. Feliks Skotnicki zwrócił uwagę na brak stabilnych uregulowań prawnych. Apelował, by nie rujnować dobrze zorganizowanych gospodarstw, racjonalnie zagospodarowywać ziemię, żeby instytucja dzierżawy została nadal jedną z form gospodarowania gruntami rolnymi.


31 maja w Warszawie, w siedzibie biura Federacji odbyło się posiedzenie Zarządu Federacji i prezesów związków regionalnych. Tematem spotkania było sprawozdanie prezesa Zarządu Federacji Leszka Derezińskiego z posiedzenia podkomisji nadzwyczajnej ds. rozpatrzenia projektów ustaw: poselskiego o zmianie ustawy o gospodarowaniu nieruchomościami  rolnymi Skarbu Państwa oraz rządowego o zmianie ustawy o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa, które odbyło się w Sejmie 26 maja.

26 maja w Sejmie RP odbyło się posiedzenie podkomisji nadzwyczajnej w sprawie rozpatrzenia projektów ustaw: poselskiego o zmianie ustawy o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa oraz rządowego o zmianie ustawy o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa.
W posiedzeniu uczestniczyli: Ignacy Urbanowski, przewodniczący Rady Federacji, Leszek Dereziński, prezes Zarządu Federacji oraz zaproszony przez Federację prof. Wojciech Ziętara (IERiGŻ).

26 maja w Sejmie RP odbyło się kolejne posiedzenie Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawach: sytuacji na rynku tytoniu oraz zmiany dyrektywy dotyczącej wyrobów tytoniowych; informacji o finansowaniu udziału polskich organizacji rolniczych w pracach na forum UE w roku 2010 i 2011; form pomocy państwa w odtwarzani produkcji dla rolników poszkodowanych przez mrozy 2011 r.
W posiedzeniu uczestniczył Leszek Dereziński, prezes Zarządu Federacji.

25 maja w Sejmie RP odbyło się posiedzenie Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie rozpatrzenia sprawozdania podkomisji nadzwyczajnej o rządowym projekcie ustawy o nasiennictwie. W posiedzeniu uczestniczył przedstawiciel Federacji.

12 maja w Sejmie RP odbyło się posiedzenie Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie poselskiego projektu nowelizacji ustawy o izbach rolniczych. W posiedzeniu uczestniczył przedstawiciel Federacji.

11 maja w Sejmie RP odbyło się posiedzenie Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Rozmawiano o konieczności wzmocnienia Wspólnej Polityki Rolnej UE oraz uznania rolnictwa za jeden z priorytetów polskiej prezydencji w Radzie Unii Europejskiej oraz trudnej sytuacji producentów trzody chlewnej. W posiedzeniu uczestniczył przedstawiciel Federacji.

10 maja podczas międzynarodowej konferencji regionalnej "Odnowa Wspólnej Polityki Rolnej dla lepszego rolnictwa" odbyło się posiedzenie Rady Federacji Związków Pracodawców - Dzierżawców i Właścicieli Rolnych także na temat bezpieczeństwa żywnościowego w Europie i na świecie, które uzależnione jest w ogromnym stopniu od właścicieli gospodarstw towarowych. Dlatego też nowy budżet Unii Europejskiej powinien potraktować priorytetowo w ramach dopłat bezpośrednich towarowe gospodarstwa rolne.

10 maja w Warszawie, w sali Senatu SGGW, w ramach Forum dla Przyszłości Rolnictwa  odbyła się międzynarodowa konferencja regionalna "Odnowa Wspólnej Polityki Rolnej dla lepszego rolnictwa". Organizatorem konferencji była Europejska Organizacja Właścicieli Ziemskich (ELO), współorganizatorami zaś: Federacja Związków Pracodawców - Dzierżawców i Właścicieli Rolnych, Katedra Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstw SGGW oraz Syngenta. W konferencji uczestniczyli członkowie Rady Federacji z przewodniczącym Ignacym Urbanowskim i prezesem Zarządu Leszkiem Derezińskim, który przywitał zaproszonych gości. Oprócz wyżej wymienionych podczas konferencji z ramienia Federacji głos zabrali: Marek Baryłko, wiceprzewodniczący Rady Federacji oraz Tadeusz Michaś, prezes Związku Pracodawców Rolnych w Łodzi. Posiedzenie zakończono apelem, aby nowy budżet UE potraktował priorytetowo bezpieczeństwo żywnościowe i środowiskowe i ujrzał ogromną rolę gospodarstw towarowych jako głównych producentów żywności.Kwiecień dla Federacji Związków Pracodawców - Dzierżawców i Właścicieli Rolnych  był okresem intensywnych prac przygotowawczych do międzynarodowej regionalnej konferencji nt. "Odnowa Wspólnej Polityki Rolnej", która odbędzie się 10 maja  w Warszawie, w sali Senatu Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego. Federacja jest współorganizatorem konferencji.

21 kwietnia Leszek Dereziński, prezes zarządu Federacji spotkał się z naukowcami zajmującymi się prawem rolnym. Tematem rozmowy były problemy przekazywane przez dzierżawców Federacji Związków Pracodawców-Dzierżawców i Właścicieli Rolnych.

20 kwietnia w Warszawie, w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi odbyła się konferencja prasowa ministra rolnictwa Marka Sawickiego po spotkaniu z przedstawicielami związków zawodowych członków COPA/COGECA. Tematami  konferencji były: aktualna sytuacja na rynkach rolnych, polska prezydencja i zagadnienia dotyczące reformy Wspólnej Polityki Rolnej. W spotkaniu uczestniczył przedstawiciel Federacji.

13 kwietnia w Warszawie, w Sejmie RP odbyła się konferencja prasowa ministra rolnictwa Marka Sawickiego z udziałem prezesa Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa Tomasza Kołodzieja oraz prezesa Krajowej Rady Izb Rolniczych Wiktora Szmulewicza. Głównym tematem spotkania była informacja na temat działania "Ułatwianie startu młodym rolnikom" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-13. Tegoroczny nabór wniosków o przyznanie pomocy rozpoczął się 26 kwietnia i potrwa 60 dni - do 24 czerwca.
Minister Marek Sawicki poinformował również o wyborze prezesa Krajowej Rady Izb Rolniczych Wiktora Szmulewicza na wiceprzewodniczącego Komitetu COPA. Nowo wybrany wiceprezydent COPA zadeklarował poparcie działań ministra na rzecz gruntownej reformy Wspólnej Polityki Rolnej.

13 kwietnia w Warszawie, w Sejmie RP odbyło się posiedzenie Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Posłowie zapoznali się z informacją ministra rolnictwa o prezydencji węgierskiej oraz planowanych priorytetach prezydencji polskiej w zakresie rolnictwa i obszarów wiejskich, z informacją o procedowanych i planowanych do uchwalenia przez Radę Ministrów UE ds. Rolnictwa rozporządzeń, dyrektyw, programów i strategii dotyczących rolnictwa i obszarów wiejskich w 2011 r. wraz z podaniem skutków dla rolnictwa oraz z informacją ministra rolnictwa o planie działań resortu na 2011 r. W posiedzeniu uczestniczył przedstawiciel Federacji.

1 kwietnia w Warszawie, w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi odbyło się posiedzenie nt. ordynacji podatkowej - zmiany ustawy o podatku dochodowym, w którym uczestniczył Waldemar Rolewski, wiceprezes zarządu Federacji.


31 marca w siedzibie Federacji odbyło się posiedzenie Rady Federacji. Aleksandra Szelągowska, dyrektor Departamentu Finansów w MRiRW, przedstawiła aktualny stan prac nad założeniami do projektu nowelizacji ustawy o ubezpieczeniu upraw rolnych i zwierząt gospodarskich oraz ustawy o płatnościach w ramach systemów wsparcia bezpośredniego. W drugiej części posiedzenia członkowie Rady zajmowali się sprawami organizacyjnymi Federacji.

30 marca w Sejmie RP odbyło się posiedzenie Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi nt. informacji o sytuacji na rynkach rolnych (prognozy na 2011 r.) i programu "Szklanka mleka". W posiedzeniu uczestniczył przedstawiciel Federacji.

24 marca w MRiRW odbyło  się spotkanie nt. założeń do projektu ustawy o zmianie ustawy - Ordynacja podatkowa oraz o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, w którym z ramienia Federacji uczestniczył Waldemar Rolewski.

21 marca w pałacu w Kobylnikach (woj. kujawsko-pomorskie) odbyło się zebranie członków Związku Pracodawców - Dzierżawców i Właścicieli Rolnych w Bydgoszczy. W posiedzeniu uczestniczył Leszek Dereziński, prezes Zarządu Federacji.

24 marca w Sejmie RP odbyło się posiedzenie Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi, którego tematami były: pomoc dla rolników poszkodowanych w wyniku powodzi, podtopień i innych klęsk żywiołowych, skuteczność instrumentów wsparcia dla prowadzonej działalności rolniczej i dla warunków życia rodzin. W posiedzeniu uczestniczył przedstawiciel Federacji.

17 marca w Sejmie RP odbyło się posiedzenie Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi na temat rent strukturalnych. W posiedzeniu uczestniczył przedstawiciel Federacji.

16 marca w ARR odbyło się posiedzenie Komisji Zarządzającej Funduszem Promocji Ryb, w trakcie którego omówiono zasady gospodarowania środkami funduszu i propozycję zmiany planu finansowego na 2011 r. W posiedzeniu uczestniczył Tadeusz Michaś, przewodniczący Komisji Zarządzającej, prezes Związku Pracodawców Rolnych w Łodzi.

16 marca w Sejmie RP odbyło się posiedzenie Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi, którego tematami były: pogłowie i wydajność krów mlecznych w Polsce, wielkość krajowej kwoty mlecznej, dostawy mleka do podmiotów skupujących, produkcja przetworów mlecznych, handel zagraniczny przetworami mlecznymi w 2010 r., zapasy masła i OMP w magazynach interwencyjnych, działania ministra rolnictwa na rynku mleka. W posiedzeniu uczestniczył przedstawiciel Federacji.

15 marca w Brukseli odbyło się Forum o Przyszłości Rynków Rolnych 2011. Uczestniczył w nim Mariusz Olejnik, wiceprzewodniczący Rady Federacji.

15 marca wiceminister rolnictwa Kazimierz Plocke przyjął prezesa Zarządu Federacji  Leszka Derezińskiego. W spotkaniu uczestniczył dyrektor Departamentu Ziemi w MRiRW Zbigniew Abramowicz. Omówiono problemy dzierżawców, wynikające z prac nad procedowanym projektem nowelizacji ustawy o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa. Zwrócono szczególną uwagę na potrzebę uwzględnienia w projekcie rozdziału dotyczącego dzierżawy rolnej. Podkreślono potrzebę umożliwienia osobom prawnym, głównie spółkom pracowniczym, wykupu większych areałów. Ponadto Federacja opowiada się za 10-procentową pierwszą wpłatą przy wykupie ziemi na raty.. Pozytywnie ocenia dążenie, by wyłączenie gruntów z dzierżawy obejmowało obszar powyżej 300 ha i 30 proc. wyłączeń było liczone od początku umowy dzierżawnej.

15 marca w siedzibie ANR odbyło się posiedzenie Zespołu Roboczego, któremu przewodniczył Tomasz Ciodyk, dyrektor Zespołu Gospodarowania Zasobem. Mówiono o problemach spółki Zegart-Farms w Zegartowicach (woj. kujawsko-pomorskie). W posiedzeniu uczestniczyli: Leszek Dereziński, prezes Zarządu Federacji, Roman Wiatrowski, wiceprzewodniczący Rady Federacji i Aleksander Szymański, prezes Zegart-Farms. 

10 marca w Warszawie, z okazji 65-lecia Adama Tańskiego, byłego prezesa Agencji Własności Rolnej Skarbu Państwa, odbyło  się spotkanie Jubilata z przedstawicielami kierownictwa Federacji.

8 marca w siedzibie ARR odbyła się konferencja pt. "Działania promocyjne na rynkach wybranych produktów rolnych - doświadczenia polskie". Podzielono ją na dwa bloki tematyczne: dotychczasowe doświadczenia związane z wdrażaniem instrumentu wsparcia działań promocyjnych i informacyjnych na rynkach wybranych produktów rolnych; problemy i utrudnienia we wdrażaniu i realizacji instrumentu wsparcia działań promocyjnych i informacyjnych na rynkach wybranych produktów rolnych. W konferencji uczestniczył Waldemar Rolewski, wiceprezes Zarządu Federacji.

6 marca w Domu Polonii w Warszawie odbyło się posiedzenie Krajowego Zgromadzenia "Przymierza dla Polski" pod przewodnictwem Gabriela Janowskiego. Uczestniczył w nim Waldemar Rolewski, wiceprezes Zarządu Federacji.

4 marca w biurze Federacji Emmanuelle Mikosz, przedstawiciel  ELO (Organizacja Właścicieli Ziemskich, do  której należy Federacja) odbyła rozmowy dotyczące konferencji, która odbędzie się 10 maja 2011 r. w Warszawie nt. "Przyszłość Wspólnej Polityki Rolnej" i Zgromadzenia Generalnego ELO zaplanowanego na 20-21 czerwca, również w Warszawie.

3 marca w Sejmie RP odbyło się posiedzenie Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Tematami były: informacja o stanie realizacji dopłat bezpośrednich za 2010 r. i informacja o liniach kredytowych dla rolnictwa w 2011 r. W posiedzeniu uczestniczył Leszek Dereziński, prezes Zarządu Federacji.

3 marca w siedzibie biura Federacji odbyło się posiedzenie Zarządu z udziałem przewodniczącego Rady Ignacego Urbanowskiego i prezesów związków regionalnych.

2 marca Polskie Towarzystwo Rybackie w Poznaniu zorganizowało XVI Krajową Konferencję Hodowców Karpia "Zagrożenia i szanse w hodowli karpia w Polsce", która odbyła się w Teresinie k. Warszawy. Mówiono o rynku rybnym w 2010 r., kierunkach polityki rybackiej i stanie przygotowań do okresu programowania 2014-20. W konferencji uczestniczył Tadeusz Michaś, prezes Związku Pracodawców Rolnych w Łodzi.

1 marca w Warszawie, w Galerii Porczyńskich wręczono nagrody laureatom Rankingu 300 najlepszych gospodarstw powstałych na mieniu Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa. W uroczystości uczestniczył Leszek Dereziński, prezes Zarządu Federacji.


24 lutego w Sejmie RP odbyło się posiedzenie Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Omawiano sytuację na rynku trzody chlewnej i sposoby ochrony rynku przed napływem produktów skażonych dioksynami. Posłowie wysłuchali informacji o stanie realizacji dopłat bezpośrednich dla rolników za 2010 r. W posiedzeniu uczestniczył Marian Kapłon, członek Zarządu Federacji,  prezes Krajowego Związku Producentów Trzody Chlewnej.

20-24 lutego we Francji, w podparyskim Parku Ekspozycyjnym Paris-Nord Villepinte odbyły się Międzynarodowe Targi Francuskie. Jedną z imprez była SIMA - Międzynarodowe Targi Maszyn, Urządzeń i Sprzętu dla Rolnictwa. Organizatorzy Targów SIMA zaprosili Polskę jako gościa honorowego, co stworzyło możliwości zaprezentowania dorobku naszego rolnictwa. Na targach Federację reprezentował Marek Baryłko, wiceprzewodniczący Rady Federacji, prezes Dolnośląskiego Związku Dzierżawców i Właścicieli Rolnych.

23 lutego w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi odbyło się posiedzenie Komitetu ds. Promocji Rady Gospodarki Żywnościowej w sprawach propozycji zmian do ustawy o Funduszach Promocji Produktów Rolno-Spożywczych, racjonalnego gospodarowania środkami funduszy i projektu wyłonienia wspólnego przedstawicielstwa organizacji branżowych w Brukseli. W spotkaniu uczestniczył Tadeusz Michaś, przewodniczący Komisji Zarządzającej Funduszu Promocji Ryb, członek Rady Federacji.

23 lutego w Sejmie RP odbyło się posiedzenie Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Posłowie wysłuchali informacji o stanowisku rządu w sprawie komunikatu Komisji Europejskiej o przyszłości Wspólnej Polityki Rolnej po 2013 r. i informacji o planie działań MRiRW w 2011 r. W posiedzeniu uczestniczył Marian Kapłon, członek Zarządu Federacji, prezes Krajowego Związku Producentów Trzody Chlewnej.

21 lutego Federacja przedłożyła Kazimierzowi Plocke, sekretarzowi stanu w ministerstwie rolnictwa krytyczne uwagi do "Założeń projektu ustawy o zmianie ustawy o ubezpieczeniu upraw rolnych i zwierząt gospodarskich oraz ustawy o płatnościach w ramach systemów wsparcia bezpośredniego".

18 lutego w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi odbyła się konferencja prasowa ministra z udziałem prezesa ARiMR Tomasza Kołodzieja. Dowiedzieliśmy się, że ponad 100 mld zł  trafiło już na konta polskich rolników za pośrednictwem ARiMR od momentu wstąpienia naszego kraju do Unii Europejskiej. Te pieniądze przyczyniły się do modernizacji gospodarstw rolnych i zakładów przetwórczych. Dla polskich rolników to konkretny efekt naszego członkostwa w UE. W ciągu 6 lat przeciętne polskie gospodarstwo rolne otrzymało 54,4 tys. zł pomocy w ramach programów unijnych. Minister rolnictwa poinformował, że w drugiej połowie marca 2011 r. rozpocznie się nabór wniosków w działaniu "Młody rolnik". W konferencji uczestniczył przedstawiciel Federacji.

18 lutego w Warszawie Stowarzyszenie "Polski Klub Rolnik - Farmer Roku" zorganizowało uroczysty finał XVII edycji Ogólnopolskiego Konkursu Rolnik - Farmer Roku. Kazimierz Plocke, sekretarz stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi otworzył uroczystość i  wraz z Tomaszem Nawrockim, prezesem ANR wręczył finalistom i laureatom konkursu statuetki "Złotego Jabłka" oraz medale "Zasłużony dla Rolnictwa". Partnerem konkursu jest Agencja Nieruchomości Rolnych, natomiast patronat honorowy od lat sprawują: minister rolnictwa, prezes ANR i rektor Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego w Bydgoszczy. Patronem medialnym jest wydawnictwo APRA. W gali finałowej uczestniczył przedstawiciel Federacji.

15 lutego minister rolnictwa Marek Sawicki zgodził się objąć honorowym patronatem  międzynarodową konferencję organizowaną przez ELO -  "Przyszłość Wspólnej Polityki Rolnej", która odbędzie się 10 maja 2011 r.  w Warszawie, w Sali Senatu Pałacu Rektorskiego SGGW.

10-13 lutego w Poznaniu odbyły się Międzynarodowe Targi Hodowli Zwierząt FARMA. Są one promocją najnowszych technologii dla produkcji zwierzęcej oraz stwarzają okazję do spotkań specjalistów i przedstawicieli branży rolniczej, wymiany wiedzy i doświadczeń. Podczas targów zaprezentowało się 100 firm. Po raz pierwszy pojawiły się dwie ekspozycje targowe: Salon Agroenergii i Salon Zielonek.

9 lutego w Brukseli odbyło się kolejne posiedzenie organizacji GEOPA i sesja dialogu społecznego z Europejską Federacją Związków Zawodowych (EFFAT), w którym uczestniczyli przedstawiciele Federacji. Tematami posiedzenia były: rewizja dyrektywy w sprawie czasu pracy (okres referencyjny do wyliczania średniego maksymalnego czasu pracy czyli 48 godzin tygodniowo - zdaniem pracodawców rolnych - powinien być wydłużony z 4 do 12 miesięcy), tematyka seminarium w Finlandii w 2011 r. i inne zagadnienia.

3 lutego w Warszawie, w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi odbyło się posiedzenie zespołu oraz grupy konsultacyjnej w obszarze zbóż, roślin oleistych i wysokobiałkowych. W posiedzeniu uczestniczył Mariusz Olejnik, wiceprzewodniczący Rady Federacji.

2 lutego w Warszawie, w siedzibie biura Federacji Związków Pracodawców - Dzierżawców i Właścicieli Rolnych odbyło się posiedzenie zarządu z udziałem prezesów związków regionalnych, którego tematami były: informacja o aktualnych problemach związanych z funkcjonowaniem dzierżawców rolnych; propozycje głównych kierunków działań Federacji i związków w 2011 r.

1 lutego w Warszawie, w Sejmie RP odbyło się posiedzenie Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi, w trakcie którego przedstawiony został  rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy o płatnościach w ramach systemów wsparcia bezpośredniego oraz niektórych innych ustaw. W posiedzeniu uczestniczył przedstawiciel Federacji.


27 stycznia w SGGW w Warszawie, zgodnie z wieloletnią tradycją, Wydział Handlowy Ambasady Republiki Węgierskiej zorganizował noworoczne spotkanie z przedstawicielami resortu rolnictwa i organizacji rolnych. W spotkaniu uczestniczył  Waldemar Rolewski, wiceprezes Zarządu Federacji.

25 stycznia w Senacie RP odbyło się posiedzenie senackiej Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Tematami były: informacja ministra rolnictwa o sprzedaży ziemi z ZWRSP, ze szczególnym uwzględnieniem dzierżawców i projekt planu pracy komisji na pierwsze półrocze 2011 r. W posiedzeniu uczestniczył przedstawiciel Federacji.

25 stycznia w Senacie RP odbyła się konferencja "Wpływ kodeksu żywnościowego FAO/WHO na produkcję bezpiecznej żywności". Mówiono o pakiecie Komisji Europejskiej, dotyczącym jakości produktów rolnych, o znaczeniu Kodeksu Żywnościowego FAO/WHO i wykorzystaniu go we wdrażaniu nowoczesnego systemu zapewnienia bezpieczeństwa żywności. W konferencji uczestniczył przedstawiciel Federacji.

24 stycznia w siedzibie Krajowej Rady Izb Rolniczych odbyło się spotkanie, które było kontynuacją uzgodnień z 17 stycznia. Uczestniczył w nim przedstawiciel Federacji.

24 stycznia w Ośrodku Doradztwa Rolniczego w Kalsku (woj. lubuskie) na wniosek Zarządu Lubuskiego Związku Rolników odbyło się walne zebranie związku, na którym omawiane były aktualne problemy. W posiedzeniu uczestniczył Leszek Dereziński, prezes Zarządu Federacji.

20 stycznia w Sejmie RP odbyło się posiedzenie Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Przedstawiono informację o bezpieczeństwie żywności w Polsce, ze szczególnym uwzględnieniem funkcjonowania służb weterynaryjnych oraz rozpatrzono projekt planu pracy komisji na okres od 1 lutego do 31 lipca 2011 r. W posiedzeniu uczestniczył przedstawiciel Federacji.

18 stycznia na wniosek Federacji zostało zwołane posiedzenie Zespołu Roboczego ANR, któremu przewodniczył Tomasz Ciodyk, dyrektor Zespołu Gospodarowaniu Zasobem. Tematem posiedzenia było pismo Warmińsko-Mazurskiego Związku Pracodawców, Właścicieli i Dzierżawców Nieruchomości Rolnych do Tomasza Nawrockiego, prezesa ANR, dotyczące problemu dzierżawcy Łukasza Koguta. Wypracowano propozycje, których realizacja może ułatwić dzierżawcy wybrnięcie  z trudnej sytuacji. W spotkaniu Federacji uczestniczył Leszek Dereziński, prezes Zarządu Federacji, Wojciech Hołownia, prezes związku warmińsko-mazurskiego i zainteresowany dzierżawca. 

18 stycznia prezes Agencji Nieruchomości Rolnych Tomasz Nawrocki przyjął  Leszka Derezińskiego, prezesa Zarządu Federacji. Prezesi wymienili poglądy dotyczące problemów dzierżawców rolnych.

18 stycznia w Warszawie Zbigniew Abramowicz, dyrektor Departemantu Gospodarki Ziemią w MRiRW spotkał się z Leszkiem Derezińskim, prezesem Zarządu Federacji. Tematem spotkania były problemy dzierżawców rolnych oraz propozycje związane z formami zagospodarowania ziemi będącej w Zasobie Własności Rolnej Skarbu Państwa.

17 stycznia w biurze Krajowej Rady Izb Rolniczych odbyło się spotkanie  przedstawicieli organizacji rolniczych korzystających z dotacji celowej przeznaczonej na pokrycie kosztów związanych z uczestnictwem w ponadnarodowych organizacjach rolniczych, w sprawie dofinansowania na 2011 r. Uczestniczył w nim przedstawiciel Federacji.

13 stycznia Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie zorganizowała konferencję "Przyszłość Wspólnej Polityki Rolnej Unii Europejskiej" połączoną z promocją książki "Antoni Leopold - człowiek i dzieło" oraz dorobkiem twórczym i działalnością profesora. W konferencji uczestniczył Ignacy Urbanowski,  przewodniczący Rady Federacji.

12 stycznia w MRiRW odbyła się konferencja prasowa ministra rolnictwa Marka Sawickiego oraz prezesa Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa Tomasza Kołodzieja. Głównymi tematami były priorytety resortu na 2011 r., udział w targach Zielony Tydzień w Berlinie, realizacja płatności bezpośrednich oraz nabory wniosków w ramach PROW 2007-13. W konferencji uczestniczył przedstawiciel Federacji.

10 stycznia w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi odbyły się rozmowy  wiceministra Kazimierza Plocke z zespołem negocjacyjnym powołanym przez Krajową Radę Lekarsko-Weterynaryjną. Ustalono, że resort rolnictwa przygotuje projekty rozporządzeń dotyczących stawek opłat i wynagrodzeń za czynności wykonywane przez lekarzy weterynarii prywatnej praktyki, działających z wyznaczenia powiatowego lekarza weterynarii. Po zakończonej pierwszej rundzie rozmów odbyło się spotkanie w tej samej sprawie z przedstawicielami organizacji rolniczych, na którym poinformowano o działaniach podjętych przez resort rolnictwa. W spotkaniu uczestniczył przedstawiciel Federacji.

4 stycznia w Sejmie RP odbyło się posiedzenie Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Tematami były: informacja o prywatyzacji majątku Skarbu Państwa w obszarze rolnictwa i gospodarki żywnościowej - realizacja planu prywatyzacji na lata 2008-11 i informacja o prywatyzacji nieruchomości rolnych Skarbu Państwa poprzez sprzedaż na rzecz rolników indywidualnych. W posiedzeniu uczestniczył Leszek Dereziński, prezes Zarządu Federacji.


Archiwum

:: 2017 ::

:: 2016 ::

:: 2015 ::

:: 2014 ::

:: 2013 ::

:: 2012 ::

:: 2011 ::

:: 2010 ::

:: 2009 ::

:: 2008 ::

:: 2007 ::

:: 2006 ::

:: 2005 ::

:: 2004 ::