O Federacji
Zadania
Władze
Statut
Zwiazki w terenie
Aktualnosci
Unia Europejska
Linki
Kontakt

logo

 

AktualnoŚci

2010

20 grudnia w Bydgoszczy spotkali się członkowie Związku Pracodawców - Dzierżawców i Właścicieli Rolnych w woj. kujawsko-pomorskim.
Dzierżawcy dyskutowali przede wszystkim o planowanej przez rząd nowelizacji ustawy o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa. Na ich pytania  odpowiadał zastępca dyrektora bydgoskiego oddziału Agencji Nieruchomości Rolnych Stanisław Barłóg. W spotkaniu uczestniczył Leszek Dereziński, prezes Federacji.

16 grudnia w siedzibie Sejmu RP odbyło się posiedzenie Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi na temat zorganizowania się rolników w grupy producentów rolnych. Omawiano także stan spółdzielczości rolniczej oraz działania rządu dla jej odnowy, czyli przedsięwzięcia prawne, organizacyjne i ekonomiczne. W posiedzeniu uczestniczył Mariusz Olejnik, wiceprzewodniczący Rady Federacji.

15 grudnia w Warszawie, w siedzibie biura spółki "PGR Bródno" odbyło się ostatnie w tym roku posiedzenie Rady Federacji. W spotkaniu, oprócz członków Rady, uczestniczyli: Leszek Korzeniowski, przewodniczący sejmowej Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Tomasz Nawrocki, prezes Agencji Nieruchomości Rolnych i Sławomir Pietrzak, wiceprezes ANR. Głównym tematem były bieżące problemy dzierżawców.

13 grudnia w Warszawie, w siedzibie Krajowego Związku Spółdzielni Mleczarskich, NSZZ Rolników Indywidualnych "Solidarność"  zorganizował konferencję nt.   "Wspólna Polityka Rolna po 2013 roku. Szansa czy zagrożenie dla Polski?". W konferencji uczestniczył Waldemar Rolewski, wiceprezes Zarządu Federacji.

10 grudnia w Mielnie, w Ośrodku Rehabilitacyjno-Wypoczynkowym Afrodyta, odbyło się świąteczne spotkanie członków Stowarzyszenia Dzierżawców i Właścicieli Rolnych woj. Zachodniopomorskiego. Przy opłatku rozmawiano o  problemach dzierżawców z tego regionu. W spotkaniu uczestniczył Ignacy Urbanowski, przewodniczący Rady Federacji.

2 grudnia w Sejmie RP odbyło się posiedzenie Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Posłowie zapoznali się z raportem z działalności Agencji Nieruchomości Rolnych na Zasobie Własności Rolnej Skarbu Państwa w 2009 r. i z komunikatem Komisji Europejskiej w sprawie Wspólnej Polityki Rolnej Unii Europejskiej do 2010 r. oraz ze stanowiskiem ministra rolnictwa w sprawie komunikatu KE. W posiedzeniu uczestniczył przedstawiciel Federacji.

1 grudnia Tomasz Nawrocki, prezes Agencji Nieruchomości Rolnych przyjął Leszka Derezińskiego, prezesa Zarządu Federacji. Tematem spotkania były aktualne problemy dzierżawców rolnych.

1 grudnia w Sejmie RP odbyło się posiedzenie Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi, którego tematem była informacja o sytuacji na rynku mięsa wieprzowego i o funduszach promocji produktów rolno-spożywczych ze szczególnym uwzględnieniem Funduszu Promocji Mięsa Wieprzowego. W posiedzeniu uczestniczył Zygmunt Jodko, wiceprezes Zarządu Federacji.


30 listopada w Warszawie Polska Izba Ubezpieczeń zorganizowała seminarium  "Kierunki zmian ubezpieczeń produkcji rolnej w Polsce - ochrona na wypadek suszy". W spotkaniu uczestniczył Waldemar Rolewski, wiceprezes Zarządu Federacji.

25 listopada w Sejmie RP odbyło się posiedzenie Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi.  Posłowie otrzymali informacje o pomocy udzielonej rolnikom w związku z powodzią i klęskami żywiołowymi i realizacji PROW 2007-13. W posiedzeniu uczestniczył przedstawiciel Federacji.

24 listopada sejmowa Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi rozpatrywała uchwałę Senatu RP o stanowisku w sprawie ustawy o zmianie ustawy o ARR i organizacji niektórych rynków rolnych. Wysłuchano informacji o udziale ministra rolnictwa w posiedzeniach Rady UE od 1 stycznia do 30 czerwca. Trzecim punktem posiedzenia był program prezydencji belgijskiej w zakresie rolnictwa i obszarów wiejskich oraz jego dotychczasowa realizacja. W posiedzeniu uczestniczył przedstawiciel Federacji.

23 listopada w Senacie RP odbyło się posiedzenie Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi na temat komunikatu KE o rozwoju WPR oraz stanowiska ministra rolnictwa w sprawie tego komunikatu. W posiedzeniu uczestniczył Waldemar Rolewski, wiceprezes Zarządu Federacji.

23 listopada w Sejmie RP odbyło się posiedzenie Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o uruchamianiu środków pochodzących z budżetu UE, przeznaczonych na finansowanie WPR. W posiedzeniu uczestniczył przedstawiciel Federacji.

23 listopada w Centralnej Bibliotece Rolniczej Federacja Branżowych Związków Producentów Rolnych oraz Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej zorganizowały konferencję nt. "Promocja polskich produktów, a fundusze promocji". W spotkaniu  uczestniczył Waldemar Rolewski, wiceprezes Zarządu Federacji.

19 listopada w gmachu URM, przewodniczący Rady Gospodarczej działającej przy prezesie Rady Ministrów Jan Krzysztof Bielecki przyjął przedstawicieli Federacji: Ignacego Urbanowskiego, przewodniczącego Rady Federacji i Leszka Derezińskiego, prezesa Zarządu Federacji. W spotkaniu uczestniczył Adam Tański, przewodniczący Komitetu Rolnictwa i Obrotu Rolnego Krajowej Izby Gospodarczej. Przedstawiciele Federacji podkreślali, że Federacja Związków Pracodawców - Dzierżawców i Właścicieli Rolnych jest otwarta na dialog w oparciu o realia ekonomiczno-produkcyjne. Naszym zdaniem niezbędne jest:
- wycofanie wydanego przez ministra rolnictwa polecenia prezesowi ANR o nieprzedłużaniu umów dzierżawy;
- zakazanie sprzedaży przez ANR gospodarstw rolnych, posiadających aktywne umowy dzierżawy;
- zaniechanie przez MRiRW mobbingu ekonomicznego na dzierżawcach rolnych i przywrócenie prowadzenia sprzedaży ziemi państwowej w sposób spokojny, długofalowy i rozsądny, gwarantujący bezpieczeństwo żywnościowe kraju, a nie w ramach akcji propagandowo-politycznej.

19 listopada w Karpaczu Zarząd Dolnośląskiego Związku Dzierżawców i Właścicieli Nieruchomości Rolnych we Wrocławiu zwołał XXI Walny Zjazd Członków. Tematem zjazdu była integracja środowiska dzierżawców i właścicieli rolnych dla zapewnienia stabilnych warunków gospodarowania. Podczas spotkania wręczono statuetki "Dolnośląskie Kłosy" za 2010 r. W zjeździe uczestniczył Mariusz Olejnik, wiceprzewodniczący Rady Federacji, prezes Związku Pracodawców-Dzierżawców i Właścicieli Rolnych w Opolu.

17 listopada w Sejmie RP odbyła się konferencja prasowa ministra rolnictwa Marka Sawickiego, podsumowująca trzy lata jego rządów, w której uczestniczyli prezesi: ARiMR, ARR, ANR i KRUS. Poruszane były problemy: przyszłość WPR, PROW na lata 2007-13, budżet dla rolnictwa na 2011 r., usprawnienie obrotu ziemią rolniczą, pomoc powodzianom, kredyty preferencyjne. W konferencji uczestniczył przedstawiciel Federacji.

17 listopada w biurze Federacji w Warszawie odbyło się kolejne posiedzenie Zarządu Federacji z udziałem prezesów związków regionalnych. Ocena i wnioski wynikające z konferencji, która odbyła się 26 października w Sejmie RP to główny temat spotkania. Uczestnicy posiedzenia pozytywnie ocenili przygotowanie konferencji, wybór patronów, prelegentów, miejsca i rzeczowość dyskusji. Podkreślono, że media nie tylko zaznaczyły, ale również wysoko oceniły ważność konferencji. Jedynym minusem była nieobecność ministra rolnictwa i jego przedstawicieli. 

16 listopada w Krajowej Izbie Gospodarczej rozmawiano na temat: "Potencjał eksportowy polskiej gospodarki żywnościowej - możliwości jego wykorzystania w najbliższych latach". W posiedzeniu uczestniczył przedstawiciel Federacji.

5 listopada w Instytucie Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej-PIB odbyło się seminarium "Środowisko naturalne a innowacje w gospodarstwach rolnych", w którym uczestniczył przedstawiciel Federacji.

5 listopada w ANR odbyło się posiedzenie zespołu roboczego dotyczące problemów dzierżawców woj. dolnośląskiego. Uczestniczyli w nim m.in. Tomasz Ciodyk, dyrektor Zespołu Gospodarowania Zasobem ANR oraz Waldemar Rolewski, wiceprezes Zarządu Federacji oraz przedstawiciele zainteresowanych spółek.

3 listopada w MRiRW odbyła się konferencja prasowa ministra rolnictwa Marka Sawickiego z udziałem prezesa ARiMR Tomasza Kołodzieja. Realizacja wypłat z tytułu ONW, płatności bezpośrednie, modernizacja gospodarstw rolnych to poruszane tematy. Minister poinformował, że od 3 stycznia gospodarstwa specjalizujące w produkcji mleka będą mogły składać wnioski o dopłaty, a pozostali beneficjenci dwa tygodnie później. W konferencji uczestniczył przedstawiciel Federacji.


28 października w Sejmie RP odbyło się posiedzenie Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi, którego tematami były: informacja o pomocy państwa udzielonej rolnikom w związku z powodzią i klęskami żywiołowymi oraz informacja o realizacji PROW 2007-13. W posiedzeniu uczestniczył przedstawiciel Federacji.

27 października w Sejmie RP nadzwyczajna podkomisja ds. rządowego projektu nowelizacji ustawy o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa ukonstytuowała się w składzie: przewodniczący Adam Krupa (PO) oraz trzech wiceprzewodniczących - Romuald Ajchler (LiD), Zbigniew Babalski (PiS) i Stanisław Kalemba (PSL).

26 października w Sejmie RP odbyła się konferencja zorganizowana przez Federację Związków Pracodawców - Dzierżawców i Właścicieli Rolnych na temat "Dzierżawa rolna trwałą formą gospodarowania w polskim rolnictwie". Wzięli w niej udział posłowie sejmowej Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi, przedstawiciele ANR, naukowcy oraz  producenci rolni. Referat główny wygłosił prof. Aleksander Lichorowicz z Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie nt. "Potrzeby prawnego uregulowania dzierżawy rolnej w Polsce". Prof. Wojciech Józwiak z IERiGŻ omówił problem "Dzierżawa rolna szansą na wzrost konkurencyjności polskiego rolnictwa, a Leszek Dereziński, prezes Zarządu Federacji poruszył w swoim wystąpieniu aktualne problemy dzierżawców rolnych. 

22 października w Przysieku pod Toruniem dyrektor Kujawsko-Pomorskiego Oddziału Regionalnego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa oraz prezes Kujawsko-Pomorskiej Izby Rolniczej zorganizowali konferencję "10 lat działalności Kujawsko-Pomorskiego OR ARiMR na rzecz zrównoważonego rozwoju rolnictwa i obszarów wiejskich". W konferencji uczestniczył Leszek Dereziński, prezes Zarządu Federacji.

22 października Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie zorganizowała z okazji 70. urodzin prof. Wojciecha Ziętary konferencję naukową "Kierunki rozwoju rolnictwa". W jej trakcie podsumowano dorobek naukowy i dydaktyczny Profesora. Była to także okazja do  wymiany poglądów i prezentacji wyników badań naukowych na temat uwarunkowań i kierunków rozwoju rolnictwa. W konferencji wzięli udział: Ignacy Urbanowski, przewodniczący Rady Federacji, Józef Bała, honorowy przewodniczący Rady Federacji i Stanisław Wittek, dyrektor biura Federacji.

21 października w Sejmie RP odbyło się posiedzenie Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie rozpatrzenia projektu ustawy budżetowej na 2011 r. W posiedzeniu uczestniczył przedstawiciel Federacji.

20 października w Sejmie RP odbyło się posiedzenie Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Rozpatrywano inicjatywę ustawodawczą w sprawie komisyjnego projektu ustawy o Centralnym Ośrodku Badania Odmian Roślin Uprawnych oraz projekt wniosku Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi do NIK w sprawie przestrzegania prawa przez fermy zwierząt futerkowych. Posłowie wysłuchali informacji o sytuacji ekonomicznej przemysłu ziemniaczanego i wykorzystaniu limitów produkcyjnych. W posiedzeniu uczestniczył przedstawiciel Federacji.

19 października w Senacie RP odbyło się posiedzenie Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Program obejmował: stan wdrażania dyrektywy PE i Rady 2009/28/WE w sprawie promowania energii ze źródeł odnawialnych zmieniającej, a następnie uchylającej dyrektywę 2001/77/WE oraz 2003/30/WE oraz sytuację na rynku biokomponentów i biopaliw z uwzględnieniem surowców krajowych. W posiedzeniu uczestniczył Mariusz Olejnik, wiceprzewodniczący Rady Federacji, prezes Zarządu Związku Pracodawców - Dzierżawców i Właścicieli Rolnych w Opolu.

14-17 października w stolicy Rumunii w Bukareszcie odbyło się Seminarium Geoda-Copa nt. "Ubezpieczenie pracowników rolnych od wypadków przy pracy i chorób zawodowych". W seminarium uczestniczył Waldemar Rolewski, wiceprezes Zarządu Federacji.

14 października w MRiRW odbyła się konferencja prasowa ministra Marka Sawickiego i wiceministra Kazimierza Plocke. Mówiono o kredytach preferencyjnych i wyroku Trybunału Konstytucyjnego w sprawie ustawy o organizacji rynku rybnego. Kazimierz Plocke poinformował o sytuacji związanej z orzeczeniem TK w sprawie ustawy o organizacji rynku rybnego i o tym, że prace zakończył zespół oceniający Lokalne Strategie Rybackie. Wnioski złożyło 61 Lokalnych Grup Rybackich. 48 spośród nich zostało zakwalifikowanych do finansowania. Zgodnie z rozporządzeniem KE strategie działania 26 LGR będą finansowane w I etapie. Na ten cel przeznaczono 800 mln zł. Cały budżet tego działania to 1,2 mld zł. W konferencji uczestniczył przedstawiciel Federacji.

7 października w Sejmie RP odbyło się posiedzenie Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Tematami były: informacja o warunkach organizacyjnych i finansowych funkcjonowania szkół rolniczych po 1 stycznia 2011 r. w świetle ustawy o finansach publicznych oraz informacja o aktualnej sytuacji na rynku zbóż i ocena przebiegu skupu zbóż z tegorocznych zbiorów. W posiedzeniu uczestniczył przedstawiciel Federacji.

6 października w pałacu w Kobylnikach (Kujawsko-Pomorskie) odbyła się konferencja nt. "Perspektywy rozwoju gospodarstw rolnych i obszarów wiejskich w świetle planowanych zmian WPR po 2013 r.". Omawiano: "Efekty realizacji WPR i polityki strukturalnej w latach 2007-13 w woj. kujawsko-pomorskim", "Perspektywy rozwoju potencjału gospodarczego na obszarach wiejskich w aspekcie planowanych zmian w WPR i polityce strukturalnej", "Zmiany struktury agrarnej a realizacja WPR na obszarach wiejskich". W konferencji uczestniczył Leszek Dereziński, prezes Zarządu Federacji, który przedstawił stanowisko dzierżawców i właścicieli na temat dalszego funkcjonowania dzierżaw.

2 października w Sejmie RP odbyło się posiedzenie Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Tematem było pierwsze czytanie poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o ARR i organizacji niektórych rynków rolnych. W posiedzeniu uczestniczył przedstawiciel Federacji.

1 października w Sejmie RP odbyło się posiedzenie Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi nt. pierwszego czytania rządowego projektu ustaw o zmianie ustawy o paszach oraz o bezpieczeństwie żywności i żywienia. W posiedzeniu uczestniczył Zygmunt Jodko, wiceprezes Zarządu Federacji, prezes Zarządu Lubuskiego Związku Rolników.


We wrześniu w biurze Federacji Związków Pracodawców - Dzierżawców i Właścicieli Rolnych trwały prace nad przygotowaniem ogólnokrajowej konferencji "Dzierżawa rolna trwałą formą gospodarowania w polskim rolnictwie", która odbędzie się 26 października w Warszawie, w gmachu Sejmu RP. Zaprosiliśmy na nią producentów - dzierżawców rolnych, a także przedstawicieli nauk prawnych, ekonomicznych i rolnych.

25 września w Bednarach k. Poznania odbyły się targi Agro Show 2010. W programie imprezy znalazło się podsumowanie VIII Ogólnokrajowego Konkursu Bezpieczne Gospodarstwo Rolne oraz spotkanie rolników z ministrem rolnictwa Markiem Sawickim, a także seminaria i debaty dotyczące rolnictwa. W targach uczestniczył Leszek Dereziński, prezes Federacji.

24 września w siedzibie Instytutu Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej -PIB odbyło się seminarium "Ocena konkurencyjności polskich producentów żywności na wybranych rynkach Wspólnoty Niepodległych Państw". W seminarium uczestniczył przedstawiciel Federacji.

24 września w Ośrodku Doradztwa Rolniczego w Kalsku (woj. Lubuskie) odbyło się posiedzenie Zarządu Lubuskiego Związku Rolników, w którym uczestniczył prezes  Federacji Leszek Dereziński. Tematem spotkania były bieżące problemy dzierżawców rolnych, w tym producentów ryb.

23 września w Warszawie, w Sejmie RP, odbyło się posiedzenie Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Tematem posiedzenia była informacja o realizacji rządowego programu zwalczania i monitorowania choroby Aujeszkyego, finansowanie tego programu oraz potrzeby w tym zakresie na najbliższe lata. W posiedzeniu uczestniczył Zygmunt Jodko, wiceprezes Zarządu Federacji i Jarosław Szurko, zastępca prezesa Krajowego Związku Producentów Trzody Chlewnej.

22 września w Warszawie, w Sejmie RP, odbyło się posiedzenie Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi, w czasie którego powołano podkomisję nadzwyczajną złożoną z 14 posłów do rozpatrzenia: poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa i rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa. W posiedzeniu uczestniczył Leszek Dereziński, prezes Zarządu Federacji.

16 września w Warszawie, w Ministerstwie Infrastruktury, odbyły się warsztaty "Zastosowanie i rynkowe możliwości europejskiego systemu nawigacji satelitarnej EGNOS w drogownictwie, lotnictwie i rolnictwie". W warsztatach uczestniczył przedstawiciel Federacji.

15 września w Warszawie, w gmachu MRiRW, odbyła się konferencja prasowa ministra rolnictwa Marka Sawickiego i Tomasza Kołodzieja, prezesa Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Temat posiedzenia - "PROW 2007-13, działanie "Przywracanie potencjału produkcji rolnej zniszczonego w wyniku wystąpienia klęsk żywiołowych oraz wprowadzenie odpowiednich działań zapobiegawczych". W konferencji uczestniczył przedstawiciel Federacji.

14 września w Warszawie, w biurze Federacji, pod przewodnictwem Mariusza Olejnika, zastępcy przewodniczącego Rady Federacji, odbyło się spotkanie członków kierownictwa Federacji i prezesów zrzeszonych związków. Uczestnicy spotkania omówili propozycje przebiegu obrad konferencji "Dzierżawa rolna trwałą formą gospodarowania w polskim rolnictwie". Uczestnicy spotkania jednomyślnie zaakceptowali przedłożone propozycje i zwrócili uwagę na potrzebę wyraźnego zaakcentowania trwającego od trzech lat nieuzasadnionego ataku na dzierżawców rolnych, inspirowanego przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

13-16 września w Poznaniu odbyły się Międzynarodowe Targi Wyrobów Spożywczych Polagra Food. 14 września, podczas X Kulinarnego Pucharu Polski,  zwiedzający mogli nie tylko obejrzeć ekspozycję targów Gastro Trendy, ale także uczestniczyć w zmaganiach kucharzy. W targach uczestniczył prezes Federacji Leszek Dereziński.

10 września prezes ANR Tomasz Nawrocki przyjął prezesa Zarządu Federacji Leszka Derezińskiego. Głównym tematem rozmowy były bieżące problemy dzierżawców rolnych oraz propozycje dotyczące organizacji podsumowania Rankingu 300 za 2010 r.

9 września w Warszawie, w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi odbyła się konferencja prasowa ministra rolnictwa Marka Sawickiego, Andrzeja Byrta, prezesa Międzynarodowych Targów Poznańskich oraz dyrektora krajowego Centrum Hodowli Zwierząt Leszka Sobolewskiego. Uczestnicy podkreślali, że targi Polagra Food  (13-16 września) są doskonałą okazją do zaprezentowania rodzimych wyrobów producentów z branży spożywczej, w tym także produktów ekologicznych. W konferencji uczestniczył przedstawiciel Federacji.


20 sierpnia w MRiRW odbyła się konferencja prasowa ministra rolnictwa Marka Sawickiego z udziałem prezesa Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa Tomasza Kołodzieja nt. "Zmiany w zasadach naboru wniosków w działaniach PROW 2007-13, realizowanych w sierpniu i wrześniu". W konferencji uczestniczył przedstawiciel Federacji.

5 sierpnia w Bydgoszczy, w siedzibie biura Związku Pracodawców - Dzierżawców i Właścicieli Rolnych omawiane były bieżące sprawy nurtujące dzierżawców woj. kujawsko-pomorskiego (dalsze trwanie dzierżawy rolnej, sprawy roszczeniowe, odkup, pierwokup oraz PROW na lata 2007-13. W spotkaniu uczestniczył Leszek Dereziński, prezes Zarządu Federacji.

5 sierpnia w Warszawie, w siedzibie Agencji Nieruchomości Rolnych odbyło się posiedzenie Komisji ds. Krajowego Konkursu "Bezpieczne Gospodarstwo Rolne 2010" w zakładach rolnych. W skład komisji weszli przedstawicie Federacji, Państwowej Inspekcji Pracy, Państwowej Straży Pożarnej, Państwowej Inspekcji Sanitarnej, Związku Zawodowego Pracowników Rolnictwa RP. Konkurs jest bardzo dobrą formą upowszechniania kultury bezpieczeństwa, inspirowania  pracodawców rolnych do czynnego angażowania się i podejmowania aktywnych działań w trosce o ochronę zdrowia i bezpieczne warunki pracy. Wyłoniono trzy najlepsze gospodarstwa.

5 sierpnia w Sejmie RP odbyło się posiedzenie Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Tematami były: informacja o negocjacjach w ramach WTO w zakresie rolnictwa; informacja o negocjacjach o kształcie WPR po 2013 r.; informacja o wykorzystaniu środków UE na rolnictwo i rozwój obszarów wiejskich w ramach perspektywy finansowej 2007-2013; informacja o programie prac Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi. W posiedzeniu uczestniczył przedstawiciel Federacji.

4 sierpnia w Warszawie, w siedzibie Biura Federacji Związków Pracodawców - Dzierżawców i Właścicieli Rolnych odbyło się spotkanie członków Zarządu Federacji i prezesów związków regionalnych z kierownictwem Agencji Nieruchomości Rolnych - prezesem Tomaszem Nawrockim, wiceprezesem Sławomirem Pietrzakiem, Ryszardem Brzezikiem, dyrektorem Zespołu Finansowego, Tomaszem Ciodykiem, dyrektorem Zespołu Gospodarowania Zasobem i Anną Zając-Plezia, zastępcą dyrektora ZGZ. Na spotkaniu poruszono: kwestię długości dzierżaw rolnych (dzierżawcy chcą, żeby było to co najmniej 5 lat), nieuregulowanie stanu prawnego enklaw rolnych znajdujących się w środku lasów, konieczność zawierania z ANR umów na nasadzenia wieloletnie, wysokość czynszu dzierżawnego płaconego do ANR w kontekście bardzo niskich plonów w tym roku, problemy reprywatyzacji i roszczenia byłych właścicieli oraz prawo odkupu nieruchomości przez ANR.


27 lipca Tomasz Nawrocki, prezes ANR przyjął Leszka Derezińskiego, prezesa Federacji. Oprócz omawianych bieżących problemów dzierżawców, na 4 sierpnia zaplanowano spotkanie prezesa Tomasza Nawrockiego z przedstawicielami Federacji Pracodawców-Dzierżawców i Właścicieli Rolnych.

26 lipca w MRiRW odbyła się konferencja prasowa ministra rolnictwa Marka Sawickiego i prezesa Agencji Rynku Rolnego Władysława Łukasika. Tematem były działania ARR w ramach mechanizmów i programów unijnych oraz krajowych, m.in.: wsparcie finansowe dla producentów mleka, wspieranie konsumpcji: "Szklanka mleka", "Owoce w szkole"; wsparcie rynku produktów pszczelich, dopłaty do materiału siewnego, fundusze promocji. Minister Sawicki odbył przed konferencją prasową spotkanie z komitetami zarządzającymi funduszami promocji. Ustawa o funduszach weszła w życie ponad rok temu, a od trzech kwartałów wpływają środki  na ich konta. W spotkaniu z ramienia Federacji uczestniczył Tadeusz Michaś, przewodniczący Komitetu Zarządzającego ds. Ryb, prezes Związku Pracodawców Rolnych w Łodzi.

22 lipca w Sejmie RP odbyło się kolejne posiedzenie Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi, w którym uczestniczył z ramienia Federacji prezes Leszek Dereziński. Porządek  tego posiedzenia obejmował: informację o strategii prywatyzacji sektora rolno-spożywczego i rozpatrzenie projektu planu pracy komisji od 1 sierpnia 2010 r. do 31 sierpnia 2011 r.

21 lipca w Sejmie RP odbyło się posiedzenie Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi nt. "Informacji o realizacji uchwały Rady Ministrów w sprawie ustanowienia programu pomocy dla rodzin rolniczych, w których gospodarstwach rolnych i działach produkcji rolnej powstały szkody spowodowane przez powódź, obsunięcia ziemi i huragan w 2010 r.". W posiedzeniu  uczestniczył przedstawiciel Federacji.

14 lipca w Senacie RP odbyło się posiedzenie Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi nt. "Zróżnicowanie społeczno-ekonomiczne obszarów wiejskich". Omawiano: wpływ zróżnicowania społeczno-ekonomicznego obszarów wiejskich na Wspólną Politykę Rolną; przestrzenne zróżnicowanie poziomu rozwoju społeczno-gospodarczego wsi, demograficzne uwarunkowania rynku pracy na wsi, przestrzenne zróżnicowanie produkcji towarowej gospodarstw rolnych, zrównoważenie przestrzenne atrakcyjności inwestycyjnej obszarów wiejskich, doświadczenia z funkcjonowania Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich. W posiedzeniu z ramienia Federacji uczestniczył Waldemar Rolewski, wiceprezes Federacji.

8 lipca Kazimierz Plocke, sekretarz stanu w MRiRW przyjął prezesa Federacji Leszka Derezińskiego. Tematem rozmowy były problemy przedstawiane przez  prezesa Derezińskiego: przedłużanie umów dzierżawy, sytuacja osób dzierżawiących grunty objęte roszczeniami, zapisy o możliwości odkupu gruntów rolnych w drodze przetargu ograniczonego, ustawowe uregulowanie dzierżawy rolnej. Rozmowy będą kontynuowane.

8 lipca w Sejmie RP odbyło się kolejne posiedzenie Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi nt. rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o rybactwie śródlądowym. W posiedzeniu uczestniczył przedstawiciel Federacji.   

7 lipca w Warszawie w Sejmie RP odbyło posiedzenie Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Przedstawiono informację o sytuacji na rynku zbóż, o przygotowaniach do działań interwencyjnych w nowym sezonie oraz o realizacji zadań statutowych przez Elewarr. W posiedzeniu uczestniczył Leszek Dereziński, prezes Federacji.

7 lipca w Warszawie, w siedzibie biura Federacji odbyło się posiedzenie Zarządu Federacji z udziałem prezesów związków regionalnych. Dyskutowano o stanie prac nad projektem ustawy o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa, przyjęto apel o udziale środowiska w  wyborach samorządowych, w konferencji ELO w Moskwie (wrzesień 2010 r.) i w wystawie w Paryżu (luty 2011 r.), mówiono o budowie biogazowi (program szkoleń) i konferencji organizowanej przez Federację nt. "Dzierżawa trwałą formą gospodarowania w polskim rolnictwie", która odbędzie się jesienią tego roku.

3-4 lipca w Minikowie (woj. kujawsko-pomorskie) odbyły się XXXIII Międzynarodowe Targi Rolno-Przemysłowe AGRO-TECH połączone z XI Regionalną Wystawą Zwierząt Hodowlanych. W targach uczestniczyło ponad 400 wystawców, były pokazy pracy maszyn, unikalne kolekcje roślin uprawnych, można też było zasięgnąć porad fachowców. W targach uczestniczyli przedstawiciele Federacji z prezesem Leszkiem Derezińskim.

2 lipca w Olsztynie odbyło się spotkanie z eurodeputowanymi, zorganizowane przez Wojciecha Hołownię, prezesa Warmińsko-Mazurskiego Związku Pracodawców, Właścicieli i Dzierżawców Nieruchomości Rolnych. Na spotkanie przyjechali posłowie wszystkich opcji. Rozmawiano o aktualnych problemach polskiego i europejskiego rolnictwa i o założeniach Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2014-20. W spotkaniu z ramienia Federacji uczestniczył prezes Leszek Dereziński.


30 czerwca w Warszawie Tomasz Nawrocki, prezes Agencji Nieruchomości Rolnych przyjął Leszka Derezińskiego, prezesa zarządu Federacji Związków Pracodawców - Dzierżawców i Właścicieli Rolnych. Rozmowa dotyczyła bieżących problemów dzierżawców, w tym przedłużania umów dzierżawy.

30 czerwca w siedzibie ANR w Warszawie na prośbę Federacji zostało zwołane w trybie pilnym posiedzenie Zespołu Roboczego ANR. Spotkaniu przewodniczył Tomasz Ciodyk Dyrektor Zespołu Gospodarowania Zasobem ANR. Tematem posiedzenia były problemy Gospodarstwa Rolnego GOSPROL sp. z o.o. związane z przedłużeniem umowy dzierżawnej. W spotkaniu uczestniczył m.in. Leszek Dereziński, prezes Zarządu Federacji.

24 czerwca w Sejmie RP odbyło się posiedzenie Komisji Rolnictwa i  Rozwoju Wsi. Porządek obrad obejmował: pierwsze czytanie poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o ochronie prawnej odmian roślin i pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o rybactwie śródlądowym. W posiedzeniu uczestniczył przedstawiciel Federacji.

19-20 czerwca w siedzibie Opolskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Łosiowie odbyła się Wystawa Maszyn i Urządzeń do Produkcji i Przetwórstwa Rzepaku EURO-RZEPAK oraz cykl paneli i dyskusji jej towarzyszących. Tematami wiodącymi były: przyszłość WPR po 2013 r. w kontekście stabilizacji produkcji roślin oleistych, nowe wyzwania związane z realizacją dyrektyw UE, ze szczególnym uwzględnieniem branży biopaliw, integrowana uprawa roślin przemysłowych, w tym oleistych, ubezpieczenie upraw. Głównym organizatorem wystawy był Mariusz Olejnik, wiceprzewodniczący Federacji, prezes Zarządu Krajowego Zrzeszenia Producentów Rzepaku.

18 czerwca Stowarzyszenie Dzierżawców i Właścicieli Rolnych woj. Zachodniopomorskiego w Budzistowie odbyło walne zebranie połączone z wręczeniem Złotej Odznaki Honorowej Gryfa Zachodniopomorskiego panu Janowi Rymaszewskiemu, wieloletniemu prezesowi Stowarzyszenia. W spotkaniu uczestniczył Roman Wiatrowski, zastępca przewodniczącego Rady Federacji (więcej na str. ...).

18 czerwca w MRiRW odbyło się spotkanie poświęcone dyskusji o: przyszłości WPR,  sytuacji polskich rolników spowodowanej przez tegoroczną powódź, formach pomocy opracowanych w MRiRW, skierowanych do rodzin rolniczych, które ucierpiały na skutek powodzi. Szef resortu zaapelował do organizacji rolniczych o jednolite stanowisko w sprawie przyszłości WPR, które zostanie zaprezentowane na forum COPA/COGECA. W spotkaniu uczestniczył Leszek Dereziński, prezes Zarządu Federacji.

12 czerwca MRiRW zorganizowało piknik "Poznaj Dobrą Żywność". Sto firm z 600 produktami wystawiło ofertę w stolicy, a jej mieszkańcy mogli nawiązać bezpośredni kontakt z producentami. W tym roku przygotowano też miniwystawę zwierząt, na której znalazły się kozy, krowa, kaczki, gęsi i prosiaki, pokazy tradycyjnego rękodzieła, występy zespołów artystycznych i inne atrakcje. W pikniku z ramienia Federacji uczestniczył Waldemar Rolewski, wiceprezes Zarządu.

11 czerwca w Krajowej Izbie Gospodarczej Komitet Rolnictwa i Obrotu Rolnego KIG zorganizował debatę nt. "Polskie propozycje do Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2013-20", którą przedstawili: Zofia Krzyżanowska, radca generalny MRiRW i Marek Zagórski, prezes zarządu Europejskiego Funduszu Rozwoju Wsi Polskiej. W debacie uczestniczył przedstawiciel Federacji.

11 czerwca w Instytucie Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej-PIB odbyło się seminarium "Transformacja rolnictwa Rosji, Ukrainy i Białorusi". Referat wygłosił prof.  Włodzimierz Dzun. W seminarium uczestniczył przedstawiciel Federacji.

10-11 czerwca w Modrzu k. Poznania odbyły się targi Polskie Zboża 2010. Impreza jest ukierunkowana na prezentację ofert wiodących producentów środków produkcji w rolnictwie.
Federacja Związków Pracodawców - Dzierżawców i Właścicieli Rolnych należała do honorowych patronów tych targów. Dzierżawcy i właściciele rolni należący do Federacji licznie odwiedzili stoiska targowe.

9 czerwca w Sejmie RP odbyło się posiedzenie Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Tematem  było pierwsze czytanie poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa (referował przedstawiciel wnioskodawców poseł Stanisław Stec - Lewica), który przewiduje rozszerzenie zadań ANR w zakresie pomocy byłym pracownikom PGR i członkom ich rodzin w przezwyciężaniu wykluczenia społecznego oraz uporządkowanie zasobu mieszkaniowego byłych PGR. Komisja będzie kontynuowała rozpatrywanie projektu na kolejnym posiedzeniu. Odbyło się też pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa oraz o zmianie niektórych innych ustaw (referował Kazimierz Plocke, wiceminister rolnictwa). Celem projektu jest usprawnienie systemu obrotu ziemią rolniczą, ułatwienie pozyskiwania ziemi przez rolników indywidualnych oraz szybkie rozdysponowanie gruntów ZWRSP. Komisja przyjęła wniosek o odrzucenie projektu w pierwszym czytaniu (sprawozdawca - poseł Romuald Ajchler - Lewica). W posiedzeniu uczestniczyli: Ignacy Urbanowski, przewodniczący Rady i  Leszek Dereziński, prezes Zarządu Federacji. 23 czerwca Sejm odrzucił ten wniosek i skierował projekt ustawy do ponownej pracy w Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

7 czerwca w MRiRW odbyła się konferencja prasowa ministra rolnictwa Marka Sawickiego i ministra żywności, rolnictwa i rybołówstwa Francji Bruno Le Maire. Minister Bruno Le Maire mówił o dużej roli ministra Sawickiego w proponowaniu przyszłych rozwiązań dla europejskiego rolnictwa, o potrzebie zrewidowania dotychczasowych historycznych parametrów dla płatności bezpośrednich i utrzymania mechanizmów interwencji rynkowej. W spotkaniu uczestniczył przedstawiciel Federacji.

7 czerwca w Warszawie w Bibliotece Uniwersyteckiej, Instytut Spraw Publicznych  zorganizował konferencję "Parlament Europejski: rok po wyborach, rok przed polską prezydencją". Rok przed objęciem przez Polskę przewodnictwa w Radzie UE zostanie podjęty temat współpracy prezydencji z Parlamentem Europejskim. Polska administracja będzie współpracować z polskimi posłami do PE i samym parlamentem, a wzorce zaczerpniemy z doświadczeń prezydencji niemieckiej. W konferencji uczestniczył Waldemar Rolewski, wiceprezes Zarządu Federacji.

1 czerwca w siedzibie Krajowego Związku Rolników, Kółek i Organizacji Rolniczych odbyło się spotkanie w celu wyłonienia wspólnego jednego reprezentanta polskich organizacji rolniczych na konferencję Komisji Europejskiej "Przyszłość WPR po 2013 roku". Uczestnicy spotkania wytypowali Jerzego Chróścikowskiego, przewodniczącego senackiej Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi, przewodniczącego NSZZ RI "Solidarność". W spotkaniu uczestniczył przedstawiciel Federacji.


27 maja w Warszawie, w siedzibie biura Federacji odbyło się kolejne w tym roku posiedzenie Rady Federacji Związków Pracodawców - Dzierżawców i Właścicieli Rolnych, któremu przewodniczył Ignacy Urbanowski. Głównym tematem spotkania był projekt propozycji działań i rozwiązań służących racjonalnemu zagospodarowaniu państwowej ziemi oraz wzrostowi konkurencyjności polskiego rolnictwa, opracowany przez zespół roboczy, któremu przewodniczył prezes Leszek Dereziński. Szeroko dyskutowano nad trwałą formą zagospodarowania ziemi, gdzie występuje wciąż nierozwiązana sprawa roszczeń, wykupem ziemi przez obcokrajowców i racjonalnymi zmianami struktury agrarnej.

26 maja w Sejmie RP nagrody odebrali laureaci Rankingu 300 najlepszych gospodarstw i przedsiębiorstw rolnych powstałych na zrestrukturyzowanym mieniu Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa. Wyróżnienia i dyplomy wręczali: Leszek Korzeniowski, przewodniczący sejmowej Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Dariusz Motkiewicz, zastępca szefa Kancelarii Sejmu RP, który odczytał gratulacje dla laureatów od marszałka Sejmu Bronisława Komorowskiego. W uroczystości uczestniczyli m.in.: prof. Andrzej Kowalski, dyrektor Instytutu Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej-PIB, Tomasz Nawrocki, prezes Agencji Nieruchomości Rolnych i Zbigniew Abramowicz, dyrektor Departamentu Gospodarki Ziemią w MRiRW. W imieniu Federacji gratulacje laureatom złożył prezes Federacji Leszek Dereziński.

20 maja w Kaliszu, w siedzibie spółki Gruntpol, u przewodniczącego Rady Federacji Ignacego Urbanowskiego, odbyło się spotkanie członków zespołu roboczego Federacji z prezesem Zarządu Leszkiem Derezińskim. Celem spotkania było opracowanie propozycji do zaprezentowania na posiedzeniu Rady Federacji Związków Pracodawców - Dzierżawców i Właścicieli Rolnych.

18 maja w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi odbyło się spotkanie konsultacyjne z partnerami społecznymi. Omówiono sytuację na rynkach rolnych UE, unijne działania interwencyjne, poziom ochrony celnej i refundacji eksportowych, handel zagraniczny oraz doświadczenia ARR we wdrażaniu mechanizmów WPR na rynku zbóż, czyli realizację przetargów. W spotkaniu uczestniczył przedstawiciel Federacji.

13 maja w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi Kazimierz Plocke, wiceminister rolnictwa, przyjął prezesa Zarządu Federacji Leszka Derezińskiego, który omawiając aktualną sytuację producentów rolnych zwrócił uwagę na problemy dzierżawców rolnych związane z nieprzedłużaniem przez ANR umów dzierżawnych. Minister Plocke poprosił Federację o zaprezentowanie koncepcji trwałego rozdysponowania ziemi będącej w Zasobie Własności Rolnej Skarbu Państwa. Rozmowa ma być kontynuowana po przedstawieniu przez Federację Związków Pracodawców - Dzierżawców i Właścicieli Rolnych propozycji działań i rozwiązań służących racjonalnemu i trwałemu zagospodarowaniu ziemi.

11 maja w Senacie RP odbyło się posiedzenie senackiej Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi, którego tematem było rozpatrzenie ustawy o zmianie ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego. W posiedzeniu uczestniczył Waldemar Rolewski, wiceprezes Zarządu Federacji.                                                    

11 maja w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi odbyła się konferencja prasowa z udziałem ministra rolnictwa Marka Sawickiego i unijnego komisarza ds. rolnictwa Daciana Ciolosa. Dotyczyła ona debaty toczącej się z inicjatywy Ciolosa na forum Unii Europejskiej w sprawie przyszłości WPR. Według komisarza, nowa WPR powinna przyczynić się do zapewnienia bezpieczeństwa żywnościowego i żywności wysokiej jakości oraz szerokiej różnorodności i konkurencyjności. Powinna też zapewnić rolnikom odpowiedni poziom dochodów i stabilność.
W konferencji uczestniczył przedstawiciel Federacji.

6 maja w Sejmie RP odbyło się kolejne posiedzenie Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi, podczas którego powołano stałego doradcę komisji - prof. Pawła Czechowskiego i przedstawiono informację na temat "Rolnictwo i rozwój obszarów wiejskich w Strategii 2020". Druga część posiedzenia poświęcona była sytuacji na rynku cukru w Polsce oraz działalności bieżącej i perspektywach Krajowej Spółki Cukrowej. W posiedzeniu uczestniczył Leszek Dereziński, prezes Zarządu Federacji.

5 maja w Sejmie RP odbyło się posiedzenie Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi, które dotyczyło sytuacji na rynku drobiu. W posiedzeniu uczestniczył przedstawiciel Federacji.

5 maja w Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie odbyła się debata na temat przyszłości Wspólnej Polityki Rolnej po 2013 r., z udziałem wicepremiera, ministra gospodarki Waldemara Pawlaka, przedstawicieli samorządu, świata nauki oraz związków i organizacji rolniczych. Dyskutowano nie tylko o głównych celach WPR, ale także o przyszłym modelu płatności bezpośrednich, kwestii budżetu UE do 2020 r., dążeniu Polski i innych nowych państw członkowskich do wyrównania stawek płatności. Nowymi wyzwaniami dla Unii, ujętymi w projekcie Strategii 2020, są: globalne bezpieczeństwo żywnościowe, zrównoważony wzrost, zmiany klimatu, różnorodność biologiczna, bioenergia itp. Traktat z Lizbony nie tylko podtrzymał w mocy dotychczasowe cele WPR, ale także objął ją procedurą współdecydowania w Parlamencie UE. W debacie uczestniczył przedstawiciel Federacji.


Propozycje Federacji Związków Pracodawców - Dzierżawców i Właścicieli Rolnych w sprawie przyszłości Wspólnej Polityki Rolnej po 2013 roku,
przekazane do Komisji Europejskiej

Pytanie 1: Dlaczego potrzebujemy europejskiej wspólnej polityki rolnej?
Tylko dzięki WPR możemy uzyskać:

 • bezpieczeństwo żywnościowe
 • zrównoważony rozwój rolnictwa i obszarów wiejskich
 • silną pozycję konkurencyjnej UE na globalnym rynku rolnym

Pytanie 2: Czego obywatele oczekują od rolnictwa?
Zdrowej i relatywnie taniej żywności.

Pytanie 3: Dlaczego potrzebna jest reforma WPR?

 • W pełni wspólnotowy (zgodnie z nazwą) charakter WPR, który zapewni równe warunki konkurencyjności na jednolitym rynku UE, wymaga odejścia  od historycznych pułapów (kopert) płatności bezpośredniej;
 • Uproszczenie WPR, by ograniczyć koszty jej realizacji i poprawić stopień jej zrozumienia zarówno przez podatników jaki i rolników;
 • Szybsze reagowanie na bieżące zjawiska zachodzące w rolnictwie i na rynkach rolnych.

Pytanie 4: Jakich narzędzi potrzebujemy do kształtowania WPR w przyszłości?

 • Fundusze w ramach przyszłego PROW na nie mniejszym poziomie niż aktualnie;
 • Stawki płatności bezpośrednich na 1 ha równe w całej UE na poziomie średnim dla UE-27 (bez modulacji dla krajów UE-12);
 • Zapewnienie (siatka) bezpieczeństwa na podstawowych rynkach;
 • Stawki ONW równe w całej UE, z degresywnością wraz ze zwiększaniem obszaru gospodarstwa;
 • Sprzyjanie wzrostowi konkurencyjności gospodarstw towarowych, co może mieć szczególne znaczenie w świetle przewidywanych postanowień Rundy Milenijnej.

Za Federację Związków Pracodawców
- Dzierżawców i Właścicieli Rolnych

Prezes Zarządu
Leszek Dereziński


28 kwietnia w Warszawie, w siedzibie biura Federacji odbyło się posiedzenie Zarządu Federacji z udziałem prezesów związków. Tematami spotkania były:
1) informacja prezesa Zarządu i prezesów związków z realizacji ustaleń Rady Federacji z 24 marca 2010 r. (dotyczących rządowego projektu nowelizacji ustawy o zmianie ustawy o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa oraz o zmianie niektórych innych ustaw;
2) omówienie bieżących problemów nurtujących dzierżawców z przedstawicielami Agencji Nieruchomości Rolnych.
W dyskusji dotyczącej trwałości dzierżaw poruszono następujące problemy:
a) przedłużania umów dzierżawnych,
b) sprzedaży obiektów, na które są umowy dzierżawne bez zgody dzierżawców,
c) odkupu przez ANR gruntów rolnych itp. Na te i inne pytania zadawane przez członków Federacji odpowiadali ze strony ANR: Tomasz Ciodyk, dyrektor Zespołu Gospodarowania Zasobem oraz zastępcy dyrektora: Anna Zając-Plezia i Maciej Jankowski.

30 kwietnia w Warszawie, w gmachu Instytutu Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej - PIB odbyło się seminarium "Obciążenia gospodarstw rolnych osób fizycznych, a możliwości rozwojowe tych gospodarstw". Referat wygłosił prof.  Wojciech Józwiak. W seminarium uczestniczył przedstawiciel Federacji.

28-29 w Warszawie, w gmachu SGGW została zorganizowana wspólnie przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Szkołę Główną Gospodarstwa Wiejskiego dwudniowa Konferencja Naukowa "Polska wieś, bezpieczeństwo żywnościowe a media". Konferencję otworzył rektor uczelni prof. Alojzy Szymański, który zwrócił uwagę na rozwój Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego i znaczenie prowadzonych w niej badań w zakresie bezpieczeństwa żywności oraz rozwoju polskiego rolnictwa. Minister rolnictwa podkreślił dwa rodzaje bezpieczeństwa żywnościowego. Po pierwsze prognozy demograficzne w skali świata przewidują, że już w 2030 r. niezbędny będzie wzrost produkcji żywności o 50 proc. w stosunku do chwili obecnej, natomiast 20 lat później, aby zabezpieczyć odpowiednią ilość pożywienia dla stale wzrastającej liczby ludności niezbędne będzie podwojenie produkcji żywności. W tym dniu kilkunastu referentów podkreślało ogromną rolę mediów w promowaniu zdrowej polskiej żywności. "Wieś we współczesnej publicystyce", "Rola mediów w integrowaniu społeczności lokalnych", "Rola komunikacji społecznej w procesie realizacji zadań Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa", "Media regionalne i lokalne, a marketing terytorialny", "Stan dzisiejszy i perspektywy rozwoju programu Poznaj Dobrą Żywność". to tylko niektóre tytuły zaprezentowanych referatów.
Drugi dzień konferencji poświęcono innym tematom: "Uwarunkowania skutecznych działań w agroturystyce", "Od likwidacji PGR do kształtowania ustroju rolnego", "Bezpieczeństwo pracy i życia w rolnictwie w wyniku działalności KRUS", "Promowanie w mediach wiedzy o produkcji bezpiecznej żywności". W konferencji z ramienia Federacji uczestniczył Waldemar Rolewski, wiceprezes Zarządu Federacji.

14 kwietnia w Warszawie, w gmachu Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi obradował "Okrągły Stół Rolniczy - biopaliwa", w którym uczestniczyli przedstawiciele resortów gospodarki, finansów, skarbu państwa, środowiska, Urzędu Regulacji Energetyki, Agencji Rynku Rolnego, branży paliwowej, wytwórcy biokomponentów, organizacji zrzeszających rolników, producentów biokomponentów oraz biopaliw. Omawiano propozycję utrzymania dotychczasowych mechanizmów wsparcia biokomponentów: corocznego określania na rok następny ogólnej kwoty wsparcia rynku biopaliw oraz kierunków jej rozdysponowania na ulgi w podatku akcyzowym, pomoc de minimis dla wytwórców i producentów, rozszerzenie ulg w podatku dochodowym od osób prawnych, rekompensatę utraty części wpływów z opłat za parkowanie, wsparcie zakupu pojazdów przystosowanych do spalania biopaliw oraz utworzenie i wdrażanie systemu monitorowania, wytwarzania i wprowadzania na rynek biokomponentów i paliw. W posiedzeniu uczestniczył Mariusz Olejnik, wiceprzewodniczący Rady Federacji.

9 kwietnia w Warszawie, w gmachu Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi odbyło się spotkanie w sprawie koncepcji prywatyzacji spółek rolno-spożywczych,
w którym uczestniczyli przedstawiciele organizacji rolniczych, związków zawodowych oraz sami zainteresowani. W trakcie posiedzenia omówiono:
1) wstępną koncepcję prywatyzacji SHiUZ-ów;
2) propozycję zmian dotyczących rynków hurtowych w koncepcji prywatyzacji spółek rolno-spożywczych przygotowanych przez ministra skarbu państwa;
3) powołanie zespołu do spraw opracowania koncepcji prywatyzacji spółek rolno-spożywczych. W posiedzeniu uczestniczył przedstawiciel Federacji.

7 kwietnia w Warszawie, w gmachu Sejmu RP odbyło się posiedzenie Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Porządek obrad obejmował:
1) pierwsze czytanie komisyjnego projektu ustawy o zmianie ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego;
2) pierwsze czytanie senackiego projektu ustawy o zmianie ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego;
3) rozpatrzenie dezyderatu w sprawie regulacji rynku surowca tytoniowego i wsparcia specjalnego dla tego sektora. W posiedzeniu uczestniczył Leszek Dereziński, prezes Zarządu Federacji.


Stanowisko Rady Federacji Związków
Pracodawców - Dzierżawców i Właścicieli Rolnych
do projektu ustawy o zmianie ustawy o gospodarowaniu nieruchomościami
rolnymi Skarbu Państwa oraz o zmianie niektórych innych ustaw
z dnia 24 marca 2010 r.

Proponowana przez rząd nowelizacja ustawy godzi w podstawę istnienia demokracji państwowej i budzi nieufność obywateli do własnego państwa. Funkcjonujący w państwie obywatel, zwłaszcza przedsiębiorca, który określa swoją przyszłość poprzez inwestowanie w swój warsztat pracy, musi mieć pewność, że wdrażane programy i działania gospodarcze są przemyślane, racjonalne, realizowane w interesie ogólnospołecznym i co najważniejsze uczciwe, tak w swoich założeniach jak i praktyce.
Proponowana nowelizacja jest jaskrawym zaprzeczeniem wszystkich tych zasad.
Poczynając od 1992 r. dzierżawcy zawierali umowy dzierżawy z agencją rządową na wyraźnie określonych przez państwo zasadach, spośród których dzierżawa była jedną z podstawowych form zagospodarowania ziemi po zlikwidowanym majątku PGR. Określone były także warunki jej przedłużania. Praktyka ostatnich kilkunastu lat potwierdziła funkcjonowanie tych zasad. Wypracowana została procedura, która dzierżawcom dawała pewność, że jeśli będą rzetelnie wywiązywać się ze swoich obowiązków wobec Agencji, umowy dzierżawy będą prolongowane automatycznie. Agencja zastrzegła sobie jedynie prawo do podnoszenia czynszu dzierżawnego w momencie prolongaty do 25 procent.
Uznając ten obowiązujący obydwie strony pakt, dzierżawcy planowali, a następnie realizowali wieloletnie plany rozwojowe swych gospodarstw, przeznaczając na to własne środki oraz pozyskiwane finansowanie zewnętrzne (kredyty).
Dzisiaj państwo zamierza odebrać możliwość kontynuowania dzierżaw. To skrajna nieuczciwość oraz działanie podważające zaufanie do władz państwowych. Kompletny brak szacunku dla wieloletniego trudu dzierżawców, którzy swym działaniem uratowali mienie państwowe, stworzyli wiele stanowisk pracy dla pozostawionych samym sobie przez państwo dawnych pracowników PGR, a przede wszystkim podnieśli technologicznie i organizacyjnie dzierżawione gospodarstwa i przedsiębiorstwa do wysokiego poziomu. Mogą one dzisiaj skutecznie konkurować z europejskim i światowym rolnictwem.
Proponowane w nowelizacji ustawy rozwiązanie dobrowolnego zrzeczenia się części dzierżawy w zamian za możliwość zachowania prawa pierwokupu części gruntów, to pozbawienie posiadanego prawa nabytego, gdyż w przypadku odmowy nosi znamiona szantażu. Proponowana nowelizacja tworzy całkowicie fałszywą iluzję, że oddając dobrowolnie 30 procent dzierżawionego areału dzierżawca może nabyć prawo do wykupienia pozostałej części dzierżawionego gruntu, do wysokości limitów - 300 i 500 ha.
Nic bardziej mylącego. Każdy dzierżawca ma dzisiaj niezbywalne prawo pierwokupu dzierżawionego areału. Jest ono zapisane w umowach dzierżawy.                                  
Ustawodawca nowelizację uzasadnia słabymi postępami w wykupie na własność ziemi z zasobu Agencji. Wydaje się być niezadowolony z faktu, że dzierżawcy wykupili przez 18 lat istnienia Agencji zaledwie połowę zasobu.
Jest to ocena całkowicie mylna. Mogą ją prezentować jedynie Ci, którzy nie pamiętają w jakim tragicznym stanie był majątek PGR przejęty przez Agencję.
Warto przypomnieć, że dwucyfrowa inflacja zniszczyła większość gospodarstw PGR. Przejmowana przez dzierżawców ziemia od kilku lat była odłogowana lub uprawiana jak w średniowieczu - z braku środków. Większość przejmowanych obiektów była zdewastowana, bez inwentarza lub jego resztek, bez żadnej wartości użytkowej. Jeśli był park maszynowy, to na ogół był to bezwartościowy złom. W zdewastowanych gospodarstwach znajdowała się wielokrotnie większa niż potrzeba załoga, którą Agencja nakazywała dzierżawcom zatrudniać przez 5 lat. W tej sytuacji wielu dzierżawców nie przeznaczało posiadanych środków na wykupienie majątku, ale na jego rozwój technologiczny.
Ustawodawca zakłada, że zniesienie dzierżaw przyspieszy proces wykupu ziemi. Nic bardziej mylnego.
Proces wykupu ziemi jest hamowany przez trzy powody: 
- sprzedaż znacznej części ziemi (1/3) jest zablokowana, ponieważ ziemia ta jest objęta roszczeniami;
- wykup ziemi zahamowały ustalone ustawowo przez państwo przed kilkoma laty limity obszarowe;
- Agencja, jako organ rządu, w trakcie swojego istnienia koncentrowała się przede wszystkim na utrudnianiu wykupu poprzez komplikowanie procedury oraz okresowe zawieszanie sprzedaży.
W tej sytuacji odbieranie ziemi dzierżawcom nie przyspieszy wykupu ziemi, a na pewno spowoduje jej ogromne marnotrawstwo.
Z tekstu nowelizacji jednoznacznie wynika, że dzierżawcom nie należą się żadne odszkodowania za poniesione nakłady dokonane za zgodą Agencji, nakłady inwestycyjne, zarówno w ziemię jak i w produkcję zwierzęcą, których dzierżawca z racji zerwania przez Agencję dzierżawy nie będzie miał możliwości zamortyzować. Twórcy projektu ustawy istnienie takich nakładów, wymagających wieloletniego okresu amortyzacji, ignorują. Zawarte w umowach zdanie: "Czynności prowadzące do utrzymania gruntów
w dobrej kulturze (nakłady) przeprowadza się corocznie. (.) Zatem ich amortyzacja następuje po zakończeniu cyklu produkcyjnego" świadczy o nieznajomości lub świadomym zignorowaniu zasad ekonomiki rolnictwa przez projektodawców ustawy, którzy pomijają inwestowanie w pozostałe środki produkcji (infrastrukturę budowlaną, maszyny, kształcenie ludzi, zwierzęta hodowlane i produkcyjne, licencjonowane technologie). Neguje się również istnienie wieloletnich planów poprawy jakości gruntów rolnych. Neguje się także fakt, że podstawową formą nowoczesnej produkcji rolnej jest jej możliwie jak najszersza integracja pionowa.                                                       
Najbardziej efektywni rolnicy i przedsiębiorcy ze swoich własnych środków i pozyskanych kredytów inwestowali w dzierżawione grunty, budowali magazyny zbożowe, przetwórnie, ubojnie i masarnie, wytwórnie pasz etc.
Są to inwestycje, które bez tego areału, dla którego je wybudowano, nie mają szans utrzymania, a tym bardziej spłacania. W nagrodę za wieloletnią dzierżawę, odwagę w inwestowanie w polskie rolnictwo i przetwórstwo zostaną one przejęte przez banki, a ich właściciele, wieloletni wzorowi dzierżawcy, staną się bankrutami.
Z projektu nowelizacji ustawy można wysnuć tezę, że państwu - właścicielowi wolno wszystko, także odebrać ziemię swoim najlepszym dzierżawcom. Ale tak działa wyłącznie nierozważny właściciel. Państwo w żadnym wypadku nie może być zaślepionym, szkodzącym społecznemu interesowi, dysponentem naszego wspólnego narodowego dobra.
Nie ma uczciwego, obiektywnego i merytorycznego uzasadnienia dla zniesienia dzierżawy, jako formy zagospodarowywania ziemi dawnych PGR. Stwierdzenia  przedstawione w uzasadnieniu nowelizacji są nieuczciwe, populistyczne i w całości polityczne. Nietrudno dowieść, że realizacja nowelizacji ani nie zwiększy wpływów do budżetu państwa, ani też nie poprawi struktury agrarnej w kraju, natomiast spowoduje ruinę najbardziej efektywnych gospodarstw i przedsiębiorstw oraz wzrost bezrobocia w rejonach najwyższego strukturalnego bezrobocia w kraju. Projekt ustawy konfliktuje środowisko producentów rolnych w sposób obłudny przeciwstawiając jednych drugim.
Warto zauważyć, że podstępnie przedłożona nowelizacja oddaje olbrzymi majątek, własność całego narodu, wart dzisiaj 50-70 mld zł, w praktycznie nieograniczone władanie, jednemu prezesowi, jednemu ministrowi oraz jednej partii.
Dzierżawa jako forma zagospodarowania ziemi będącej w zasobach Skarbu Państwa dotyczyła głównie tych rejonów kraju, w których przed okresem transformacji ustrojowej dominowały PGR-y.
"Głód ziemi" w gospodarstwach rodzinnych, jeżeli występuje, to głównie w rejonach kraju gdzie dzierżawy ziemi państwowej nie występują lub należą do rzadkości.
Proponowane zmiany zmierzają w kierunku rozwiązań populistycznych, nakierowanych wyłącznie na osiągnięcie celów politycznych. Tylko tak można tłumaczyć usiłowania  i próby przeciwdziałania mechanizmom rynkowym oraz odwrócenia naturalnych procesów ekonomicznych. Proponowane rozwiązania są sprzeczne ze wszystkimi zasadami państwa prawa, gospodarki wolnorynkowej, racjonalnego gospodarowania majątkiem Skarbu Państwa i zasadami sprawiedliwości społecznej. Ich wprowadzenie spowoduje spadek zaufania przedsiębiorców do państwa, zmniejszenie konkurencyjności polskich przedsiębiorstw rolnych na rynku międzynarodowym  i pogłębienie bezrobocia w niektórych regionach, w żadnym lub minimalnym jedynie stopniu przyczyniając się do osiągnięcia deklarowanego celu, to jest przyspieszenia prywatyzacji ziemi w drodze jej sprzedaży przy jednoczesnym zaspokojeniu "głodu ziemi" gospodarstw rodzinnych.


31 marca w Warszawie odbyła się konferencja prasowa ministra rolnictwa Marka Sawickiego oraz prezesa ARiMR Tomasza Kołodzieja. PROW 2007-13 - nowe nabory wniosków. W konferencji uczestniczył Leszek Dereziński, prezes Zarządu Federacji.

31 marca w Warszawie odbyło się spotkanie w sprawie "Koncepcji prywatyzacji spółek rolno-spożywczych" przygotowane przez ministra skarbu. W "Koncepcji..." przyjęto dwa założenia: oferta przekazania udziałów odpłatnie będzie skierowana wyłącznie do producentów rolnych - gospodarstw osób fizycznych i prawnych, w tym rolniczych spółdzielni produkcyjnych i przedsiębiorstw rolnych stale współpracujących ze spółką oraz pracowników spółki. Przewidziana została ratalna spłaty ceny, a maksymalny okres spłaty to 5 lat; w możliwie krótkim czasie powinna nastąpić koncentracja udziałów w drodze ich przekazania lub sprzedaży przez uprawnionych na rzecz związków producentów rolnych. Uprawnieni indywidualnie będą podejmować decyzję o sprzedaży bądź przekazaniu nabytych udziałów określonemu związkowi producentów rolnych. W posiedzeniu uczestniczył Leszek Dereziński, prezes Zarządu Federacji.

31 marca w Warszawie odbyło się posiedzenie Komisji Głównego Inspektora Pracy ds. Bezpieczeństwa i Higieny Pracy w Rolnictwie. Omawiano kierunki profilaktyki zawodowej w rolnictwie oraz ustalono plan przedsięwzięć w zakresie prewencji wypadkowej oraz promocji ochrony pracy. W posiedzeniu uczestniczył przedstawiciel Federacji.

25 marca w Warszawie odbyło się posiedzenie Rady i Zarządu Krajowego Związku Rewizyjnego RSP, w trakcie którego omówiono problemy rolnictwa i obszarów wiejskich dotyczące wysokotowarowych gospodarstw rolnych. Wypracowano też stanowisko wobec rządowego projektu nowelizacji ustawy o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa. W posiedzeniu uczestniczył Leszek Dereziński, prezes Zarządu Federacji.

24-26 marca w Warszawie odbyło się Seminarium Komisji Europejskiej zorganizowane przez Europejską Organizację Właścicieli Ziemskich ELO i Ministerstwo Środowiska, dotyczące wyznaczania terenów Natury 2000. W spotkaniu uczestniczył Waldemar Rolewski, wiceprezes Zarządu Federacji.

24 marca w Warszawie Rada Gospodarki Żywnościowej przy ministrze rolnictwa  zorganizowała posiedzenie członków Komitetu ds. Produktów Pochodzenia Zwierzęcego. Celem spotkania było omówienie możliwości współpracy między organizacjami branżowymi tworzącymi Komitet ds. Produktów Pochodzenia Zwierzęcego RGZ, a komisjami zarządzającymi funduszami promocji mięsa. W spotkaniu uczestniczył Tadeusz Michaś, prezes Związku Pracodawców Rolnych w Łodzi.

24 marca w Warszawie odbyło się posiedzenie Rady Federacji Związków Pracodawców - Dzierżawców i Właścicieli Rolnych. Tematami były: strategia i metody działania Federacji w odniesieniu do projektu nowelizacji ustawy o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa oraz przyjęcie przez członków Rady sprawozdania Zarządu Federacji z działalności finansowej w 2009 r., zatwierdzenie bilansu i udzielenie Zarządowi Federacji absolutorium za 2009 r.

22 marca w Warszawie z inicjatywy ministra rolnictwa odbyła się konferencja "GMO jednym z czynników prorozwojowych polskiego rolnictwa i obszarów wiejskich - prawda o szansach i zagrożeniach genetycznych modyfikacji roślin i zwierząt". Naukowcy prezentowali różne poglądy na temat żywności GMO. W konferencji uczestniczył przedstawiciel Federacji.

22 marca w Kobylnikach pod Inowrocławiem odbyło się walne zebranie Związku Pracodawców - Dzierżawców i Właścicieli Rolnych w Bydgoszczy. W  posiedzeniu uczestniczył Leszek Dereziński, prezes Zarządu Federacji.

20 marca w Toruniu Klub PiS, Zespół Pracy Państwowej Rolnictwo-Środowisko oraz Grupa Europejscy Konserwatyści i Reformatorzy zorganizowali konferencję nt. "Narodowa polityka rolna. Nowoczesna polska wieś. Polityka rolna woj. kujawsko-pomorskiego". W spotkaniu uczestniczył Leszek Dereziński, prezes Zarządu Federacji

19 marca w Warszawie w hotelu The Westin odbyła się Gala Finałowa XVI edycji Ogólnopolskiego Konkursu Rolnik - Farmer Roku.

18 marca w Warszawie odbyła się debata nt. "Stan obecny, szanse i zagrożenia rozwoju rolnictwa ekologicznego". Przedstawiciele producentów i przetwórców żywności ekologicznej podkreślali swoje dokonania, mówili o problemach i  zaprezentowali swoje produkty. W debacie uczestniczył przedstawiciel Federacji.

17 marca w Warszawie odbyło się posiedzenie Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi. W porządku obrad znalazły się: informacja o funkcjonowaniu Redakcji Rolnej Programu 1 TVP; o sytuacji na rynku zbóż z uwzględnieniem działań Agencji Rezerw Materiałowych; o działaniach ELEWARR; o możliwości zagospodarowania przez spalanie jako biomasy złej jakości zbóż. W posiedzeniu uczestniczył Waldemar Rolewski, wiceprezes Zarządu Federacji.

16 marca w Barzkowicach Związek Przedsiębiorców Rolnych w Szczecinie zorganizował spotkanie członków. W dyskusji dużo uwagi poświęcono zmianom zawartym w projekcie nowelizacji ustawy o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa.

3 marca w Warszawie odbyło się posiedzenie Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Mówiono o realizacji PROW, funkcjonowaniu zakładów przetwórstwa mięsnego oraz stanie ich dostosowania do wymogów UE, stanie i perspektywach małych ubojni. W posiedzeniu uczestniczył przedstawiciel Federacji.

2 marca w Warszawie odbyło się posiedzenie Zarządu Rady Federacji ZP-DiWR, które miało wypracować uwagi, stanowisko oraz metody działania Federacji w odniesieniu do rządowego projektu ustawy o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa w świetle dyskusji na posiedzeniu Rady Federacji, które odbyło się 19 lutego w Kaliszu.

1 marca w Zamościu Lubelska Izba Rolnicza, Zamojskie Towarzystwo Rolnicze, Związek Pracodawców Rolnych w Lublinie i Krajowe Zrzeszenie Producentów Rzepaku zorganizowały konferencję "Konkurencyjność polskich gospodarstw towarowych, a przepisy prawne, stan obecny i propozycje zmian". Konferencja podzielona była na trzy panele: I - energia odnawialna; II - koncepcja prywatyzacji spółek przemysłu rolno-spożywczego, a stabilizacja ekonomiczna gospodarstw towarowych; III - jak zmienić prawo, aby zwiększyć konkurencyjność polskiego rolnictwa. W panelach z ramienia Federacji uczestniczyli: Szymon Kuczyński, Mariusz Olejnik, Zbigniew Cisoń, Andrzej Drabko i Roman Kuć.

1 marca w Gorzowie Wlkp. Klub Parlamentarny PiS, Zespół Pracy Państwowej Rolnictwa-Środowiska oraz Grupa Europejscy Konserwatyści i Reformatorzy zorganizowali konferencję "Narodowa polityka rolna. Nowoczesna polska wieś. Polityka rolna województwa lubuskiego".


19 lutego w Kaliszu, w siedzibie spółki GRUNTPOL odbyło się posiedzenie Rady Federacji, na którym wypracowano stanowisko Federacji do projektu nowelizacji ustawy o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa.

18 lutego w Senacie RP odbyło się posiedzenie Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Przedstawiono informacje o: dofinansowaniu kosztów uczestnictwa polskich organizacji rolniczych w ponadnarodowych organizacjach ze środków budżetu państwa w latach 2008-2009; o przewidywanych formach zagospodarowania gruntów znajdujących się w Zasobie Własności Rolnej Skarbu Państwa; o funkcjonowaniu Redakcji Audycji Rolnych Programu 1 TVP wraz z przedstawieniem oferty programowej kierowanej do rolników i mieszkańców wsi. W posiedzeniu uczestniczył Waldemar Rolewski, wiceprezes Zarządu Federacji.

18 lutego w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Zarząd Krajowej Rady Izb Rolniczych zorganizował spotkanie, którego tematami była bieżąca sytuacja w rolnictwie oraz funkcjonowanie polskich organizacji rolniczych w strukturach europejskich. Brak perspektywy poprawy dochodów w rolnictwie i wnioski płynące w tej sprawie z wielu izb rolniczych spowodowały podjęcie działań przez KRIR, które mają zapobiec pogłębianiu się kryzysu na polskiej wsi. W posiedzeniu uczestniczył Waldemar Rolewski, wiceprezes Zarządu Federacji.

17 lutego w Warszawie, w siedzibie TVP SA, Redakcja Rolna nagrała audycję "Tydzień", która została wyemitowana w niedzielę 21 lutego w programie 1 TVP. Tematem audycji była nowelizacja ustawy o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa. W programie  wystąpili: Marek Sawicki - minister rolnictwa, Henryk Kowalczyk - poseł na Sejm RP, Ryszard Kierzek - prezes Kujawsko-Pomorskiej Izby Rolniczej i Leszek Dereziński - prezes Zarządu Federacji Związków Pracodawców-Dzierżawców i Właścicieli Rolnych.

16 lutego odbyło się posiedzenie Komisji Zarządzającej Funduszu Promocji Ryb, zwołane przez jej przewodniczącego Tadeusza Michasia, członka Federacji, prezesa Związku Pracodawców Rolnych w Łodzi, na którym wybrano wiceprzewodniczącego komisji, omówiono plan finansowy i ustalono termin następnego posiedzenia.

11-14 lutego w Poznaniu odbyły się Międzynarodowe Targi Mechanizacji Rolnictwa Polagra-Premiery. W trzeciej edycji targów na trzech hektarach powierzchni wystawienniczej prezentowane były premiery światowych marek maszyn rolniczych oraz innowacje technologiczne przydatne w nowoczesnym gospodarstwie. Targi odbywały się pod honorowym patronatem ministra rolnictwa. Patronat branżowy objęła m.in. Federacja Związków Pracodawców-Dzierżawców i Właścicieli Rolnych. W targach uczestniczyli przedstawiciele  związków zrzeszonych w Federacji.

10 lutego w siedzibie Agencji Rynku Rolnego odbyło się kolejne posiedzenie Komisji Zarządzającej Funduszu Promocji Mięsa Wołowego.

10 lutego w Sejmie RP odbyło się posiedzenie Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi nt. pierwszego czytania rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa oraz niektórych innych ustaw. W posiedzeniu uczestniczył przedstawiciel Federacji.

8 i 26 lutego w Bydgoszczy odbyły się posiedzenia zarządu Związku Pracodawców-Dzierżawców i Właścicieli Rolnych. Tematem spotkań była obecna wersja projektu nowelizacji ustawy o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa i jej konsekwencje dla dzierżawców.

3 lutego w Warszawie, w hotelu Novotel odbyła się konferencja prasowa ministra rolnictwa Marka Sawickiego, a bezpośrednio po jej zakończeniu - konferencja ministrów rolnictwa 17 państw Unii Europejskiej nt. "Przyszłość Wspólnej Polityki Rolnej po 2013 r." O przyszłym kształcie polityki rolnej w UE dyskutowali przedstawiciele 11 krajów członkowskich. Wśród nich było 10 przedstawicieli nowych państw członkowskich i jako obserwator - reprezentant szwedzkiego ministerstwa rolnictwa. Dziewięciu spośród 11 uczestników spotkania (przedstawiciele resortów rolnictwa: Bułgarii, Cypru, Estonii, Litwy, Łotwy, Polski, Rumunii, Słowacji i Węgier) podpisało wspólną deklarację w sprawie głównych założeń zmian we Wspólnej Polityce Rolnej w nowej perspektywie finansowej po roku 2013. W konferencji uczestniczył przedstawiciel Federacji.

1 lutego w Przysieku koło Torunia odbyło się spotkanie Porozumienia Organizacji Rolniczych Regionu Kujawsko-Pomorskiego. Na spotkaniu poruszono tematykę sytuacji ekonomicznej gospodarstw rolnych, bieżące problemy wsi i rolnictwa, a także sytuację na rynkach rolnych. W spotkaniu uczestniczył Roman Wiatrowski, prezes Związku Pracodawców-Dzierżawców i Właścicieli Rolnych w Bydgoszczy.


29 stycznia w ARR, odbyło się kolejne posiedzenie Komisji Zarządzającej Funduszu Promocji Mięsa Wołowego. W spotkaniu z ramienia Federacji uczestniczył członek komisji Zygmunt Jodko.

27 stycznia w MRiRW, spotkali się uczestnicy wyjazdu studyjnego do Brukseli, który odbył się w dniach 6-11 grudnia 2009 r. W spotkaniu uczestniczyli Waldemar Rolewski i Stanisław Grocholski, wiceprezesi Zarządu Federacji.

26 stycznia w Warszawie, w hotelu "Zgoda" Europejska Federacja EFFAT z Brukseli przy udziale partnerów społecznych, m.in. związków zawodowych z Polski, Austrii, Belgii, Bułgarii, Hiszpanii, Francji, Włoch, Holandii, Czech, Rumunii i Wielkiej Brytanii, a także przedstawicieli ministerstw pracy, organizacji pracodawców i innych urzędów zorganizowała spotkanie nt. mobilności pracobiorców w rolnictwie i usługach rolnych. W spotkaniu uczestniczył Waldemar Rolewski, wiceprezes Federacji.

26 stycznia w MRiRW, wiceminister Kazimierz Plocke przyjął Leszka Derezińskiego, prezesa Zarządu i Ignacego Urbanowskiego,  przewodniczącego Rady Federacji Związków Pracodawców - Dzierżawców i Właścicieli Rolnych. Przedstawiciele Federacji przekazali zaniepokojenie środowiska wielkotowarowych gospodarstw rolnych, gospodarujących w oparciu o dzierżawę ziemi z Zasobów WRSP, w tym spółek pracowniczych, projektem ograniczenia skali produkcji rolnej. Zdaniem członków Federacji, realizacja zaproponowanego przez resort projektu ustawy o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi wpłynie ujemnie na konkurencyjność polskiego rolnictwa.

22 stycznia w Warszawie, w Sejmie RP, odbyło się kolejne posiedzenie komisji rolnictwa. Tematami były: pogarszająca się sytuacja w polskim pszczelarstwie; dramatyczna sytuacja na rynku chmielarskim; stan wód i podstawowych urządzeń melioracyjnych oraz potrzeby z zakresu zgromadzenia wód istotnych dla rolnictwa; bariery organizacyjne, prawne i finansowe w funkcjonowaniu spółek wodnych. W posiedzeniu uczestniczył przedstawiciel Federacji.

21 stycznia w Warszawie, w SGGW, odbyło się coroczne przyjęcie noworoczne zorganizowane przez dyplomatów ds. rolnych oraz rektora SGGW. Minister rolnictwa Marek Sawicki w swoim wystąpieniu podkreślił, że należy budować razem WPR. "Nie można tworzyć bloków jednych przeciw drugim, ale należy tworzyć silną, wspólną politykę 27 krajów członkowskich. Musi ona przewidywać nowe kierunki działań, nowy budżet i nowe rozwiązania służące nie tylko Europie, ale także wyżywieniu całego świata". W przyjęciu z ramienia Federacji uczestniczył Waldemar Rolewski, wiceprezes Zarządu Federacji.

21 stycznia w Warszawie, w ANR, odbyło się spotkanie Tomasza Nawrockiego, prezesa ANR z członkami Zarządu Federacji i Prezydium Rady. W spotkaniu uczestniczył Leszek Korzeniowski, przewodniczący sejmowej komisji rolnictwa. Główna część spotkania dotyczyła problemów nurtujących dzierżawców rolnych i ich współpracy z ANR, a głównie z jej oddziałami terenowymi. Wyrażono także wstępne uwagi na temat projektu ustawy o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa z 19 stycznia 2010 r.

19 stycznia w Sejmie RP, odbyło się posiedzenie Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Jego tematami były: pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o uruchamianiu środków pochodzących z budżetu UE przeznaczonych na finansowanie WPR i pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o Inspekcji Weterynaryjnej. W posiedzeniu uczestniczył przedstawiciel Federacji.

14 stycznia w siedzibie KRIR, odbyło się spotkanie organizacji rolniczych korzystających z dotacji celowej przeznaczonej na pokrycie kosztów związanych z uczestnictwem izb rolniczych, związków zawodowych rolników indywidualnych oraz społeczno-zawodowych organizacji rolników w ponadnarodowych organizacjach rolniczych reprezentujących interesy zawodowe rolników indywidualnych instytucji od Unii Europejskiej. W spotkaniu uczestniczył przedstawiciel Federacji.

13 stycznia w Warszawie, w ARR, odbyło się posiedzenie Komisji Zarządzającej Funduszu Promocji Mięsa Wołowego, w którym uczestniczył członek komisji Zygmunt Jodko, wiceprezes Zarządu Federacji.

11 stycznia w MRiRW odbyła się konferencja prasowa ministra rolnictwa Marka Sawickiego nt. "Polskie priorytety we Wspólnej Polityce Rolnej po 2013 r. - współpraca ze związkami i organizacjami rolniczymi na forum unijnym".  W konferencji wziął udział Leszek Dereziński, prezes Zarządu.

11 stycznia w MRiRW, odbyło się pierwsze w nowym roku spotkanie poświęcone aktualnej sytuacji w rolnictwie, w którym uczestniczyli przedstawiciele organizacji rolniczych. Spotkanie podzielono na bloki tematyczne. Omawiano problemy rynku mleka, mięsa, jaj, zbóż, owoców i warzyw, cukru, biokomponentów oraz kwestię płatności bezpośrednich - wsparcia dochodów rolniczych i wsparcia rozwoju obszarów wiejskich ze środków UE. Poruszono  wybrane elementy pomocy krajowej, a także polskiego handlu zagranicznego artykułami rolno-spożywczymi od stycznia do października 2009 r. Uzgodniono, że takie spotkania odbywać się będą raz na kwartał i wezmą w nich udział eksperci z poszczególnych dziedzin. W spotkaniu z ramienia Federacji uczestniczył Leszek Dereziński, prezes Zarządu.

11 stycznia w Warszawie, w PGR Bródno, odbyło się pierwsze w tym roku  posiedzenie Rady Federacji. Członkowie Rady dyskutowali na temat działalności Federacji w 2009 r. i kierunków działania w 2010 r. Było to również spotkanie noworoczne połączone z uczczeniem 65. rocznicy urodzin dr. Waldemara Rolewskiego, wiceprezesa Zarządu Federacji.

 

Archiwum

:: 2017 ::

:: 2016 ::

:: 2015 ::

:: 2014 ::

:: 2013 ::

:: 2012 ::

:: 2011 ::

:: 2010 ::

:: 2009 ::

:: 2008 ::

:: 2007 ::

:: 2006 ::

:: 2005 ::

:: 2004 ::