O Federacji
Zadania
Władze
Statut
Zwiazki w terenie
Aktualnosci
Unia Europejska
Linki
Kontakt

logo

 

AktualnoŚci

2009

16 grudnia w Sejmie RP odbyło się posiedzenie Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Rozpatrywano odpowiedź na dezyderat nr 17 w sprawie wsparcia polskich producentów mleka oraz informację o dofinansowaniu kosztów uczestnictwa polskich organizacji rolniczych w ponadnarodowych organizacjach rolniczych ze środków budżetu państwa w latach 2008-2009 (referował minister rolnictwa). W spotkaniu uczestniczył Leszek Dereziński, prezes Zarządu Fedracji.

11 grudnia w Mielnie, w Hotelu Royal Park, odbyło się spotkanie członków Związku Dzierżawców i Właścicieli Rolnych Województwa Zachodniopomorskiego z przedstawicielami ANR, ARiMR, Zachodniopomorskiej Izby Rolniczej, ODR, banków, firm współpracujących z rolnictwem, posłami, senatorami, marszałkiem i wojewodą. W spotkaniu uczestniczył Leszek Dereziński, prezes Zarządu Federacji.

11 grudnia Wydział Nauk Ekonomicznych Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie zorganizował konferencję naukową "Uwarunkowania ekonomiczne produkcji mleka w Polsce - stan obecny i przewidywane zmiany". Celem konferencji było zaprezentowanie i wypracowanie wniosków na temat: uwarunkowania produkcji mleka na świecie i wynikające stąd wnioski dla Polski; koszty i dochodowość produkcji mleka w gospodarstwach krajów UE i Polski; regulacje rynku mleka;  dobrostan w chowie bydła mlecznego. W spotkaniu uczestniczył przedstawiciel Federacji.

10 grudnia w gmachu Krajowej Izby Gospodarczej w Warszawie odbyło się posiedzenie Komitetu Rolnictwa i Obrotu Rolnego. Głównym tematem był aktualny stan realizacji Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-13. Omówiła go Zofia Krzyżanowska, radca generalny w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi. W posiedzeniu uczestniczył przedstawiciel Federacji.

8 grudnia w Centrum Tenisowym "Rodan" w Kórniku (Wielkopolska) odbyło się spotkanie, na którym dzierżawcy rozważali możliwość ostrzejszych protestów przeciwko projektowi nowelizacji ustawy o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa, ale nie podjęli w tej sprawie żadnej decyzji. Spotkanie odbyło się w 60. rocznicę urodzin Henryka Ordanika, szefa Gospodarstwa Rolnego Karolew (Wielkopolska). Uczestniczył w nim Leszek Dereziński, prezes Zarządu Federacji.

7 grudnia w Warszawie, w Hotelu Sheraton, odbyła się gala z okazji wręczenia znaków "Poznaj Dobrą Żywność". Minister rolnictwa Marek Sawicki wręczył producentom towarów najwyższej jakości znaki "PDZ- Poznaj Dobrą Żywność", Znaki przyznano 223 produktom - to wyroby mleczarskie, słodycze, świeże i przetworzone owoce i warzywa, wędliny, wyroby garmażeryjne oraz alkohole. Program "Poznaj Dobrą Żywność" rozpoczął się w 2004 r. Znaki otrzymało już ponad 600 wyrobów spożywczych. W gali uczestniczył przedstawiciel Federacji.

6-11 grudnia Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, biorąc pod uwagę zmiany w gremiach Parlamentu Europejskiego i pięciolecie przystąpienia Polski do UE, zorganizowało wyjazd studyjny do Brukseli. Podczas wyjazdu odbyły się wizyty w instytucjach, organach i agencjach rolnych Unii Europejskiej. Uczestnicy wyjazdu uczestniczyli też w posiedzeniach ponadnarodowych organizacji COPA/COGECA, a   w drodze powrotnej zwiedzili lokalne biogazownie w Niemczech. W wyjeździe z ramienia Federacji uczestniczyli Waldemar Rolewski i Stanisław Grocholski, wiceprezesi Zarządu Federacji.

2 grudnia w Warszawie, w gmachu Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi odbyło się posiedzenie komisji d/s oceny ofert złożonych przez zakłady ubezpieczeń zainteresowane zawarciem umów na dopłaty do składek ubezpieczeniowych w 2010 r. W skład komisji został powołany Waldemar Rolewski, wiceprezes Zarządu Federacji, który uczestniczył w posiedzeniu.


24 listopada w Warszawie, w gmachu Sejmu RP w Sali Kolumnowej, odbyła się konferencja pod patronatem przewodniczącego sejmowej Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi Leszka Korzeniowskiego i ministra rolnictwa Marka Sawickiego nt. "Szanse rozwoju towarowych gospodarstw rolnych w przyszłej Wspólnej Polityce Rolnej. Oczekiwania od Prezydencji Polskiej".  Prof. Wojciech Józwiak z IERiGŻ wygłosił referat programowy nt. "Możliwe kierunki zmian Wspólnej Polityki Rolnej i wynikające z niej wyzwania dla towarowych gospodarstw rolnych". "Funkcjonowanie gospodarstw towarowych w Polsce po wejściu do EU" szeroko omówił prezes Zarządu Federacji Leszek Dereziński. Referat pt. "Towarowe gospodarstwa rolne w Polsce i UE w świetle przewidywanych postanowień WTO" wygłosił Sylwester Gajewski, członek Zarządu Federacji. W konferencji uczestniczyli posłowie z Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi z przewodniczącym Leszkiem Korzeniowskim, przedstawiciele agencji rolnych, naukowcy i 250 osobowa reprezentacja producentów rolnych z wielkotowarowych gospodarstw rolnych.

23 listopada w Warszawie, w siedzibie Centrum Partnerstwa Społecznego "Dialog", odbyła się uroczysta kolacja, na którą uczestniczących w konferencji w dniu 24 listopada gości zagranicznych zaprosił minister rolnictwa.

20 listopada w Karpaczu odbył się XIX Sprawozdawczo-Wyborczy Zjazd Dolnośląskiego Związku Dzierżawców i Właścicieli Nieruchomości Rolnych we Wrocławiu. W wyniku głosowania prezesem Zarządu Dolnośląskiego Związku został ponownie Marek Baryłko. W zjeździe uczestniczył Leszek Dereziński, prezes Zarządu Federacji.

20 listopada w Warszawie, w gmachu Instytutu Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej - PIB, odbyło się seminarium pt. "Efektywność funkcjonowania przedsiębiorstw rolnych powstałych z majątku Skarbu Państwa w 2008 r. na tle lat poprzednich". Referat wygłosił mgr inż. Adam Kagan. W seminarium uczestniczył Waldemar Rolewski, wiceprezes Zarządu Federacji.

18 listopada w Szreniawie (Wielkopolska) w Muzeum Narodowym Rolnictwa i Przemysłu Rolno-Spożywczego odbyło się seminarium z cyklu "Rozwój obszarów wiejskich" nt. Kataster nieruchomości w Polsce. Aktualne problemy rozwojowe wsi. W posiedzeniu uczestniczył Roman Wiatrowski, wiceprzewodniczący Rady Federacji.

17 listopada  w Warszawie, w gmachu Senatu RP, Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi zorganizowała konferencję nt. "Gospodarka wodna na wsi i w rolnictwie". Omawiano: "Melioracje wodne - obecny stan prawny i możliwości zmian", "Sieć wodociągowa i kanalizacyjna na obszarach wiejskich - stan obecny i perspektywy rozwoju", "Możliwości finansowania ze środków Programu Operacyjnego "Infrastruktura i środowisko" oraz PROW inwestycji w zakresie melioracji, regulacji stosunków wodnych, wodociągów i kanalizacji", "Szlaki wodne w Polsce jako odbiorniki wód powierzchniowych oraz źródło dodatkowych przychodów pozarolniczych - zamierzenia i konieczne inwestycje". W spotkaniu uczestniczył przedstawiciel Federacji.

17 listopada w Warszawie, w hotelu Holiday Inn, odbyła się II Międzynarodowa Konferencja pt. "Kierunki zmian ubezpieczeń produkcji rolnej w Polsce" zorganizowana pod honorowym patronatem ministra rolnictwa Marka Swickiego. Poruszono następujące tematy: "Ocena sytuacji w zakresie realizacji ochrony w ubezpieczeniach dotowanych upraw", "Ocena funkcjonowania systemu ubezpieczeń dotowanych", "Ocena sytuacji w zakresie ubezpieczeń rolnych, w tym dotowanych ubezpieczeń upraw". W konferencji uczestniczył Waldemar Rolewski, wiceprezes Zarządu Federacji.

6 listopada w Warszawie, w gmachu Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi, odbyło się spotkanie, którego celem było wyłonienie przedstawiciela związków zawodowych rolników indywidualnych oraz przedstawiciela społeczno-zawodowych organizacji rolników do składu Komisji do Spraw Oceny Ofert złożonych przez zakłady ubezpieczeń. W spotkaniu  uczestniczył Waldemar Rolewski, wiceprezes Zarządu Federacji.


30 października w Warszawie odbyło się spotkanie w sprawie wyłonienia 4 członków Komisji Zarządzającej Funduszem Promocji Mleczarstwa. Z ramienia Federacji kandydatem jest  Czesław Janicki.
Mimo burzliwych dyskusji nie wyłoniono członków żadnej komisji zarządzającej funduszami promocji, a więc ich członków spośród zgłoszonych kandydatów wybierze minister rolnictwa.

29 października w Warszawie odbyło się posiedzenie w sprawie wyłonienia 4 członków Komisji Zarządzającej Funduszem Promocji Owoców i Warzyw. Z ramienia Federacji kandydatem jest Grzegorz Świątek. Natomiast do Komisji Zarządzającej Funduszem Promocji Mięsa Wieprzowego kandydatem z ramienia Federacji jest Marian Kapłon, a do Komisji Zarządzającej Funduszem Promocji Ziarna Zbóż i Przetworów Zbożowych - Stanisław Grocholski.

28 października w Warszawie odbyło się spotkanie w sprawie wyboru 4 członków Komisji Zarządzającej Funduszem Promocji Mięsa Wołowego. Z ramienia Federacji kandydatem jest Zygmunt Jodko.

27 października w Warszawie, w siedzibie spółki PGR Bródno odbyło się posiedzenie Zarządu Federacji z udziałem prezesów związków. Tematem spotkania było przyjęcie kierunków i form działania Federacji Związków Pracodawców-Dzierżawców i Właścicieli Rolnych w świetle nowego projektu ustawy o zmianie ustawy o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi skarbu państwa. Prezesi dyskutowali nad projektem nowelizacji z  21 października
2009 r.

22 października w Sejmie RP odbyło się posiedzenie Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Dotyczyło ono informacji ministra rolnictwa na temat działań podmiotów w łańcuchu żywnościowym i powołania Zespołu Międzyresortowego w tej sprawie. W posiedzeniu uczestniczył przedstawiciel Federacji.

21 października w siedzibie ANR odbyło się spotkanie przedstawicieli Federacji Pracodawców-Dzierżawców i Właścicieli Rolnych, Stowarzyszenia Dzierżawców i Właścicieli Rolnych RP oraz Krajowej Rady Izb Rolniczych, biorących udział w pracach zespołu roboczego ds. nowelizacji zasad dzierżawy nieruchomości Zasobu WRSP. Celem spotkania było omówienie zagadnień związanych z budową biogazowni rolniczych na dzierżawionych gruntach. W spotkaniu uczestniczył Waldemar Rolewski, wiceprezes Zarządu Federacji i Wojciech Hołownia, członek Rady Federacji.

20 października w Sejmie RP odbyło się posiedzenie Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie rozpatrzenia projektu ustawy budżetowej na 2010 r. w zakresie działania komisji. W posiedzeniu uczestniczył Leszek Dereziński, prezes Zarządu Federacji.

16 października w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi odbyło się spotkanie ministra  Marka Sawickiego z przedstawicielami organizacji rolniczych. Ponieważ od 2010 r. płatności do upraw polowych zostaną całkowicie odłączone od produkcji, spowoduje to konieczność przyjęcia analogicznych rozwiązań, tj. pełne odłączenie od produkcji stosowanych w Polsce krajowych płatności uzupełniających w tzw. sektorze I - grupa upraw podstawowych (np. zboża, rośliny oleiste, wysokobiałkowe, strączkowe). Uwagi uczestników spotkania będą wykorzystane w dalszych pracach w przedmiotowym zakresie. Z ramienia Federacji w spotkaniu uczestniczył Zygfryd Behrendt, dyrektor Zarządu spółki z o.o. w Dzierżanowie.

15 października w siedzibie spółki GRUNTPOL w Kaliszu odbyło się posiedzenie Rady Federacji. Tematami spotkania były: informacja prezesa Leszka Derezińskiego o pracy Zarządu w ostatnim okresie i dyskusja nad propozycjami działań Federacji w związku z projektem nowelizacji ustawy o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi skarbu państwa. W posiedzeniu uczestniczył Sławomir Pietrzak, wiceprezes ANR i Tomasz Ciodyk, dyrektor Gospodarowania Zasobem ANR.

12-16 października - podczas wyjazdu do Niemiec przedstawiciele Związku Pracodawców Rolnych w Poznaniu zapoznali się z rozwiązaniami w zakresie technologii do produkcji biogazu.

9-11 października w Poznaniu odbyły się Międzynarodowe Targi Hodowli Zwierząt FARMA 2009. Podczas targów przeprowadzono wiele rozmów w ramach seminarium objętego patronatem ministrów rolnictwa Polski i Niemiec. Seminarium poświęcone było problematyce bioenergii w rolnictwie, ze szczególnym uwzględnieniem produkcji biogazu. Podczas gali puchar z rąk ministra rolnictwa Marka Sawickiego otrzymał prof. dr hab. Jędrzej Krupiński, dyrektor Instytutu Zootechniki - PIB za przygotowanie i wdrożenie systemu ochrony zasobów genetycznych zwierząt gospodarskich w Polsce. W targach uczestniczył Leszek Dereziński, prezes Zarządu Federacji.

8 października w Sejmie RP odbyło się kolejne posiedzenie Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Tematami spotkania były: projekt dezyderatu w sprawie pogarszającej się sytuacji w polskim pszczelarstwie i raport z działalności Agencji Nieruchomości Rolnych w 2008 r. W obradach Komisji uczestniczył Waldemar Rolewski, wiceprezes Zarządu Federacji.

7 października w Sejmie RP odbyło się posiedzenie Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi, które dotyczyło pierwszego czytania rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o organizacji hodowli i rozrodzie zwierząt gospodarskich. W posiedzeniu uczestniczył przedstawiciel Federacji.

6 października w Sejmie RP odbyło się posiedzenie Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Mówiono o: założeniach do projektu ustawy budżetowej na 2010 r. w zakresie rolnictwa; projekcie dezyderatu w sprawie likwidacji finansowania z budżetu państwa podatku VAT w odniesieniu do zadań w zakresie melioracji wodnych; projekcie dezyderatu w sprawie braku ulgi podatkowej dla osób fizycznych produkujących biokomponenty. W obradach uczestniczył Waldemar Rolewski, wiceprezes Zarządu Federacji.

6 października w dworku w Święciechowie (Wielkopolska) odbył się Zjazd Związku Pracodawców Rolnych w Poznaniu. Po przyjęciu sprawozdań przedstawionych przez prezesa Franciszka Ratajczyka i przewodniczącego Stefana Jankowiaka, wybrano nowy Zarząd i Komisję Rewizyjną. Prezesem został Paweł Wachowiak, prezes spółki SP w Nochowie. Zastępcami zostali: Czesław Janicki, prezes spółki Bovinas w Chodowie i Maciej Pietrzak, dyrektor spółki Top-Farms Wielkopolska w Goli. Podczas zjazdu przyjęto uchwałę nadającą tytuł Honorowego Prezesa Związku ustępującemu po 10 latach pełnienia tej funkcji Franciszkowi Ratajczykowi.

1 października w Krobi (Wielkopolska) odbyło się spotkanie z okazji 70-lecia Franciszka Ratajczyka, prezesa Związku Pracodawców Rolnych w Poznaniu. W uroczystości uczestniczył Ignacy Urbanowski, przewodniczący Rady Federacji.


25-27 września w Polkowicach (woj. dolnośląskie) odbyło się trzydniowe Forum Ekoenergetyczne, pod patronatem ministra środowiska, prezesa Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, Związku Województw RP, Ambasady Królestwa Szwecji oraz Federacji Związków Pracodawców - Dzierżawców i Właścicieli Rolnych. Podczas forum równolegle odbywały się: warsztaty dobrych praktyk i konferencja naukowo-praktyczna, na której Władysław Butor, prezes Związku Dzierżawców Nieruchomości Rolnych, członek Rady Federacji wygłosił prelekcję na temat budowy biogazowni. W forum uczestniczyli przedstawiciele Dolnośląskiego Związku Dzierżawców
i Właścicieli Rolnych, a także członkowie Federacji
z innych związków.

24 września w Warszawie, w Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego odbyła się Międzynarodowa Konferencja Naukowa "Przedsiębiorstwa agrobiznesu - dotychczasowe doświadczenia i kierunki rozwoju". Celem konferencji była wymiana poglądów, prezentacja wyników badań naukowych na temat teoretycznych i praktycznych aspektów funkcjonowania przedsiębiorstw sfery agrobiznesu w Polsce z uwzględnieniem dotychczasowych doświadczeń i perspektyw rozwoju. W konferencji uczestniczył Ignacy Urbanowski, przewodniczący Rady Federacji i Józef Bała, prezes spółki "Ziemiopłody" w Wojnowie, honorowy przewodniczący Federacji.

22 września w Warszawie, w gmachu Senatu RP odbyło się posiedzenie Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Senatorowie zapoznali się ze stanowiskiem ministra rolnictwa w sprawie projektu ustawy o zmianie ustawy o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi skarbu państwa, wysłuchali też informacji ministra rolnictwa na temat sprzedaży ziemi z Zasobów Własności Rolnej Skarbu Państwa. W posiedzeniu uczestniczył Waldemar Rolewski, wiceprezes Zarządu Federacji.

20 września w Spale, na Stadionie Centralnego Ośrodka Sportu odbyły się Dożynki Prezydenckie. Gościem honorowym był prezydent RP Lech Kaczyński. W części oficjalnej, a później w "Gościńcu Dożynkowym" uczestniczył Leszek Dereziński, prezes Zarządu Federacji.

14-17 września na terenie Międzynarodowych Targów Poznańskich odbyła się Polagra-Food - największe w Polsce i Europie Środkowo-Wschodniej targi przemysłu spożywczego. Podczas targów Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi na swoim stoisku prezentowało produkty wysokiej jakości wyróżnione znakiem programu "Poznaj Dobrą Żywność". W targach uczestniczyli przedstawiciele Federacji.

11 września w Warszawie, w gmachu Sejmu RP odbyło się kolejne posiedzenie Prezydium Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Podczas posiedzenia posłowie ocenili przebieg zbioru zbóż i organizację skupu płodów rolnych, a minister rolnictwa Marek Sawicki mówił o realizacji zadań statutowych przez spółkę Elewarr.
W posiedzeniu uczestniczył przedstawiciel Federacji.

10 września w Warszawie, w gmachu Sejmu RP odbyło się posiedzenie Prezydium Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Posłowie wysłuchali informacji ministra rolnictwa Marka Sawickiego o stanie prac nad programem rozwoju upraw roślin motylkowych. Rozpatrywali też ponowną odpowiedź na dezyderat nr 11 w sprawie realizacji ustawy o ubezpieczeniach upraw rolnych i zwierząt gospodarskich. W posiedzeniu uczestniczył przedstawiciel Federacji.

10 września w Liszkowie (woj. kujawsko-pomorskie) zarząd spółki Agrogaz uroczyście otworzył największą w Polsce biogazownię. W uroczystości uczestniczył Leszek Dereziński, prezes Zarządu Federacji.

10 września w Parku Kampinoskim (w Izabelinie koło Warszawy) odbyło się spotkanie przedstawicieli ELO (Europejska Organizacja Właścicieli Ziemskich) z dr. Pawłem Nasiadko z Lasów Państwowych. W spotkaniu uczestniczył Waldemar Rolewski, wiceprezes Zarządu Federacji.

9 września w Warszawie, w gmachu Sejmu RP odbyło się posiedzenie Prezydium Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Omawiano aktualne problemy prawne, organizacyjne i ekonomiczne powstawania grup producentów rolnych oraz rynek tytoniu w Polsce w świetle zmian we Wspólnej Polityce Rolnej. Stan negocjacji rządu RP z Komisją Europejską referował minister rolnictwa Marek Sawicki. W posiedzeniu uczestniczył przedstawiciel Federacji.

3 września w Warszawie, w gmachu Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi odbyło się Krajowe Forum Zbożowe zorganizowane wspólnie przez resort rolnictwa i Krajową Radę Izb Rolniczych. Głównym tematem spotkania była aktualna sytuacja na rynku zbóż i problemy dotykające tę branżę. W spotkaniu uczestniczył Leszek Dereziński, prezes Zarządu Federacji.


27 sierpnia 2009 r. w Warszawie, w biurze Federacji odbyło się posiedzenie Zarządu Federacji. Poruszono następujące sprawy: 1) Informacja Prezesa Zarządu Leszka Derezińskiego ze spotkania z Ministrem Rolnictwa i Rozwoju Wsi Markiem Sawickim, które odbyło się w Warszawie dnia  17 sierpnia br.; 2) Omówienie propozycji zorganizowania konferencji nt. "Szanse rozwoju towarowych gospodarstw rolnych w przyszłej Wspólnej Polityce Rolnej" - Oczekiwania od Prezydencji Polskiej /listopad 2009 r./; 3) Propozycja uczestnictwa Federacji w Forum Ekoenergetyki Polkowice 25-26 września br. /odpowiedzialny Pan Marek Baryłko/.

27 sierpnia 2009 r. w Warszawie w gmachu Sejmu RP odbyło się posiedzenie Sejmowej Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Tematami posiedzenia był: 1) Bilans Prezydencji czeskiej w Radzie Unii Europejskiej w sprawie Wspólnej Polityki Rolnej; 2) Program Prezydencji szweckiej w Radzie Unii Europejskiej w sprawie Wspólnej Polityki Rolnej. W posiedzeniu uczestniczył przedstawiciel Federacji.

27 sierpnia 2009 r. w Tulcach /woj. wielkopolskie/ w siedzibie Poznańskiej Hodowli Roślin odbyły się  potrójne uroczyste obchody: 85-lecia tradycji hodowli roślin; 50-lecia Poznańskiej Hodowli Roślin i 15-lecia powołania Poznańskiej Hodowli Roślin Spółki z o.o. W uroczystościach z ramienia Federacji uczestniczyli Ignacy Urbanowski Przewodniczący Rady Federacji oraz członkowie Związku Pracodawców Rolnych w Poznaniu.

26 sierpnia 2009 r. w Warszawie w gmachu Sejmu RP odbyło się posiedzenie Komisji Rolnictwa i  Rozwoju Wsi. Porządek obrad: 1) Skutki powodzi dla rolnictwa - formy pomocy świadczone przez Rząd /referował  Marek Sawicki Minister Rolnictwa i  Rozwoju Wsi/ ; 2) Sprawa pogarszającej się sytuacji w polskim pszczelarstwie. W spotkaniu uczestniczył przedstawiciel Federacji.

26 sierpnia 2009 r. w Warszawie w gmachu Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi odbyła się konferencja prasowa Marka Sawickiego  Ministra Rolnictwa nt. obowiązków właścicieli zwierząt w zakresie ochrony zwierząt. W konferencji uczestniczyli również główny lekarz weterynarii Janusz Związek i Wojciech Wojtyra  Dyrektor Bezpieczeństwa Żywności i Weterynarii. W okresie letnim wzrasta złe traktowanie zwierząt, stąd apel do społeczeństwa o zwrócenie uwagi na wypadki złego traktowania i dostarczenie tych wiadomości do służb weterynaryjnych. Szef resortu podkreślał takie kwestie jak: 1) obowiązki właścicieli w zakresie ochrony zwierząt; 2) przestrzeganie zasad w zakresie ochrony zwierząt podczas transportu drogowego w miejscach docelowych, w punktach skupu, miejscach wysyłki, punktach etapowych i punktach przeładunku. W konferencji uczestniczył przedstawiciel Federacji.

24 sierpnia 2009 r. w Bydgoszczy przy ul. Hetmańskiej 38 odbyło seminarium poświęcone tematyce przedłużania umów dzierżawnych i wykupu nieruchomości ze Skarbu Państwa w związku z proponowanymi obecnie zmianami do ustawy. W spotkaniu uczestniczyli: Adam Ostrowski dyrektor O/T ANR, który poinformował obecnych o zasadach przedłużania umów dzierżawnych i wykupie nieruchomości w świetle proponowanych zmian ustawowych, Leszek Dereziński - prezes Federacji omówił  działania Federacji związków w zakresie konsultowania proponowanych zmian.

17 sierpnia 2009 r. w Warszawie w gmachu MRiRW Marek Sawicki Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi przyjął Leszka Derezińskiego Prezesa Zarządu Federacji oraz Sylwestra Gajewskiego członka Zarządu Federacji. Problemami rozmowy były: 1) informacja o sytuacji ekonomiczno-produkcyjnej gospodarstw towarowych; 2) propozycja zorganizowania konferencji pod patronatem Pana Ministra nt. "Szanse rozwoju towarowych gospodarstw rolnych w przyszłej wspólnej polityce rolnej" - Oczekiwania od Prezydencji Polskiej. Minister Rolnictwa Marek Sawicki z wielkim zadowoleniem przyjął propozycję objęcia wspólnego z przewodniczącym Sejmowej Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi  patronatu nad Konferencją. W spotkaniu uczestniczył Kazimierz Plocke Sekretarz Stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi  i Jerzy Kozłowski Zastępca Dyrektora Departamentu Gospodarki Ziemią w MRiRW.

12 sierpnia 2009 r. w Warszawie w gmachu Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi odbyła się konferencja prasowa ministra Marka Sawickiego. Uczestniczyli w niej również podsekretarze stanu: Andrzej Dycha, Artur Ławniczak, Tadeusz Nalewajk i Marian Zalewski, a także prezes Agencji Rynku Rolnego Władysław Łukasik i prezes Krajowej Rady Izb Rolniczych Wiktor Szmulewicz. Szef resortu omówił dwa programy realizowane przez ARR. Pierwszy z nich to "Szklanka mleka" /realizowany od 2004 r./, drugi "Owoce w szkole" promujący dobre nawyki żywieniowe wśród młodzieży. Na realizację drugiego programu przeznaczonych jest 12,3 mln euro, z czego 25% pochodzi z budżetu krajowego.
Kolejnymi punktami konferencji były: 1) udzielenie pomocy rolnikom poszkodowanym w wyniku powodzi, ale tylko tym, których straty oszacowane przez komisje przekroczyły 30%; 2) aktualną sytuację na rynku zbóż oraz  działania podejmowane na rzecz jego stabilizacji - powołanie specjalnego Zespołu Międzyresortowego, zajmującego się monitorowaniem działań podmiotów w całym łańcuchu żywnościowym  /np. ceny zbóż spadają o 40%, a cena chleba nie maleje/. W konferencji uczestniczył przedstawiciel Federacji.


30-31 lipca 2009 r. w Goli w siedzibie Gospodarstwa Rolnego TOP FARMS odbyło się dwudniowe posiedzenie Zarządu Federacji Związków Pracodawców-Dzierżawców i Właścicieli Rolnych. W spotkaniu uczestniczył Leszek Korzeniowski Przewodniczący Sejmowej Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Sławomir Pietrzak Wiceprezes Agencji Nieruchomości Rolnych, Tomasz Ciodyk, Dyrektor Zespołu Gospodarowania Zasobem ANR.
Tematem wiodącym spotkania to podsumowanie pracy zespołu roboczego ds. wypracowania zasad dzierżawy nieruchomości ZWRSP oraz wypracowanie form i kierunków pracy Zarządu i Rady  Federacji do końca 2009 r.

28 lipca 2009 r. w Warszawie w siedzibie ANR odbyło się posiedzenie Komisji nt. organizacji Ogólnokrajowego Konkursu "Bezpieczne Gospodarstwo Rolne 2009" w zakładach rolnych, w którym uczestniczył przedstawiciel Federacji.  Celem konkursu jest promocja zasad ochrony życia i zdrowia pracowników zakładów rolnych. Uczestnictwo i zaangażowanie  Federacji w sześciu poprzednich edycjach zostało wysoko ocenione przez Komisję "Bezpieczne Gospodarstwo Rolne" działającą przy ANR.

21 lipca 2009 r. w Warszawie w gmachu Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju, Kazimierz Plocke Sekretarz Stanu MRiRW spotkał się z Leszkiem Derezińskim Prezesem Zarządu Federacji. Tematem spotkania była aktualna sytuacja w rolnictwie. Poruszono także temat racjonalnego zagospodarowania ziemi będącej w Zasobie Agencji Nieruchomości Rolnych, tak by służyła ona dalszemu wzrostowi konkurencyjności polskiego rolnictwa z uwzględnieniem zasad jej sprzedaży, dzierżawy.

21 lipca 2009 r. w Warszawie w siedzibie Agencji Nieruchomości Rolnych odbyło się kolejny raz spotkanie zespołu roboczego ds. dzierżaw. W spotkaniu z ramienia Federacji uczestniczyli: Ignacy Urbanowski Przewodniczący Rady Federacji, Leszek Dereziński Prezes Zarządu Federacji, Zbigniew Cisoń - członek zarządu ,Wojciech Hołownia członek Rady Federacji.

 21 lipca 2009 r. w Warszawie w gmachu Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi odbyło się posiedzenie w sprawie trybu zgłaszania kandydatów na członków komisji zarządzających funduszami promocji produktów rolno-spożywczych oraz sposobu ich wyboru. W spotkaniu uczestniczył przedstawiciel Federacji.

21 lipca 2009 r. w Warszawie w siedzibie Agencji Nieruchomości Rolnych odbyło się spotkanie Przewodniczącego Rady Nadzorczej ANR prof. dr hab. Zdzisława Gajewskiego i Sławomira Pietrzaka Wiceprezesa Agencji Nieruchomości Rolnych z Leszkiem Derezińskim Prezesem Zarządu Federacji. Tematem spotkania były sprawy dotyczące funkcjonowania dzierżaw rolnych.

16 lipca 2009 r. w Warszawie w gmachu Sejmu RP odbyło się kolejne posiedzenie Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Porządek obrad to: 1) Informacja o realizacji ustawy o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych i 2) Informacja o funkcjonowaniu spółek Skarbu Państwa prowadzących hodowlę koni - aktualny stan oraz perspektywy rozwoju branży. Tematy referował Marek Sawicki, Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. W posiedzeniu uczestniczył Waldemar Rolewski Wiceprezes Zarządu Federacji.

16 lipca 2009 r. w siedzibie Gospodarstwa Rolnego "GAJEWSKI" Produkcja Drobiarska Gruszczyce k. Błaszek /woj. łódzkie/ odbyło się wspólne posiedzenie Zarządów: Krajowej Rady Izb Rolniczych i Federacji Związków Pracodawców-Dzierżawców i Właścicieli Rolnych.
W spotkaniu uczestniczyli -  Tomasz Nawrocki Prezes Agencji Nieruchomości Rolnych i Tomasz Ciodyk Dyrektor Zespołu Gospodarowania Zasobem ANR.
Tematami spotkania były: 1) Dyskusja na temat racjonalnego zagospodarowania ziemi będącej w Zasobie Agencji Nieruchomości Rolnych, tak by służyła ona dalszemu wzrostowi konkurencyjności polskiego rolnictwa z uwzględnieniem zasad jej sprzedaży, dzierżawy itp.; 2) Omówienie zasad współpracy i współdziałania Zarządu Krajowej Rady Izb Rolniczy i Zarządu Federacji Związków Pracodawców-Dzierżawców i Właścicieli Rolnych.
Uczestnicy spotkania zwiedzili gospodarstwo "GAJEWSKI" Produkcja Drobiarska, która należy do najnowocześniejszych firm sektora drobiarskiego w Polsce.
Przyjęto stanowisko Zarządów Krajowej Rady Izb Rolniczych i Federacji Związków Pracodawców-Dzierżawców i Właścicieli Rolnych. /w załączeniu/.

15 lipca 2009 r. w Warszawie w gmachu Sejmu RP odbyło się posiedzenie Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi dotyczące rozporządzenia projektu ustawy o zmianie ustawy budżetowej na rok 2009 w tematach: rolnictwa, rozwoju wsi, rynków rolnych, rybołówstwa, rezerw celowych. Rozpatrzono plany finansowe: Agencji Rynku Rolnego, Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, Centrum Doradztwa Rolniczego z siedzibą w Brwinowie i Agencji Nieruchomości Rolnych. Następnym punktem posiedzenia była informacja o rozdysponowaniu dodatkowych środków otrzymanych z Unii Europejskie w 2009 r. /referował Marek Sawicki - Minister Rolnictwa i  Rozwoju Wsi/. W posiedzeniu uczestniczył przedstawiciel Federacji.

14 lipca 2009 r. w Warszawie w gmachu Sejmu RP odbyło się posiedzenie Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Tematami posiedzenia były: 1) Informacja o wykorzystaniu środków z funduszy budżetu wspólnotowego przeznaczonych na rolnictwo w latach 2004-2006 /referował Marek Sawicki - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi/; 2) Rozpatrzenie odpowiedzi na dezyderat nr 7 w sprawie realizacji ustawy o biokomponentach i biopaliwach ciekłych; 3) Rozpatrzenie odpowiedzi na dezyderat 12 w sprawie wstępujących nieprawidłowości w dystrybucji nawozów sztucznych. W posiedzeniu uczestniczył przedstawiciel Federacji.

3 lipca 2009 r. w Warszawie w siedzibie Instytutu Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej - PIB odbyło się seminarium pt. "Wspólnotowa typologia gospodarstw rolnych po zasadniczych zmianach". Referaty wygłosili: dr inż. Lech Goraj, mgr inż. Izabela Ziętek, mgr niż. Renata Płonka, dr inż. Dariusz Osuch.  W seminarium uczestniczył przedstawiciel Federacji.

2 lipca 2009 r. w Warszawie w Centrum Zielna, Instytut Spraw Publicznych i Fundacja Heinricha Bolla zorganizowały konferencję nt. "Czeska prezydencja w Radzie Unii Europejskiej - spojrzenie z Polski". Celem konferencji była ocena przebiegu oraz dokonań prezydencji Republiki Czeskiej w Radzie Unii Europejskiej oraz sformułowanie na tej podstawie wniosków dla zbliżającego się polskiego przewodnictwa we Wspólnocie. W konferencji uczestniczył przedstawiciel Federacji.


26 czerwca 2009 r. w Krerowie k. Środy Wlkp. odbyło się spotkanie członków Związku Pracodawców Rolnych w Poznaniu. W trakcie spotkania złożono życzenia Kazimierzowi Drobnikowi, obchodzącego 75 rocznicę urodzin.

25 czerwca 2009 r. w Warszawie w gmachu Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi odbyła się I Ogólnopolska Konferencja Producentów Żywca i Wołowiny w Systemie QMP pod patronatem Marka Sawickiego Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Tytuł Konferencji: "System QMP - drogą do zwiększenia wartości dodanej". System QMP to system jakości mięsa wołowego, jest to także element Programu Rozwoju Produkcji Wołowiny w Systemach Jakości EUROSTEK 2012, którego celem jest osiągnięcie w 2012 roku produkcji 30 tys. ton wołowiny w systemach jakości.
Przedmiotem obrad uczestników Konferencji było poszukiwanie przez przedstawicieli rolników, grup producentów rolnych, ubojni, handlu i dystrybucji, ludzi nauki, urzędników resortu sposobów na zwiększenie wartości dodanej sektora wołowiny. W posiedzeniu uczestniczyli przedstawiciele Federacji.

25 czerwca 2009 r. w Sejmie odbyło się posiedzenie Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Tematami posiedzenia były: 1) Rozpatrzenie odpowiedzi na dezyderat nr 10 w sprawie wsparcia rolnictwa w związku z trudną sytuacją i skutkami wynikającymi ze światowego kryzysu finansowego; 2) Rozpatrzenie odpowiedzi na dezyderat nr 11 w sprawie realizacji ustawy o ubezpieczeniach upraw rolnych i zwierząt gospodarskich; 3) Informacja o realizacji ustawy o ubezpieczeniach upraw rolnych i zwierząt gospodarskich; 4) Informacja o możliwości pomocy gospodarstwom dotkniętym suszą poprzez rozszerzenie pomocy z ONW na inne obszary kraju w świetle dodatkowych środków otrzymanych w 2009 r. z UE; 5) Rozpatrzenie projektu dezyderatu w sprawie wsparcia polskich producentów mleka; 6) Rozpatrzenie projektu dezyderatu w sprawie pogarszającej się sytuacji w polskim rolnictwie. W posiedzeniu wziął udział przedstawiciel Federacji.

18 czerwca 2009 r. we Wrocławiu w siedzibie DODR, Dolnośląski Związek Dzierżawców i Właścicieli Rolnych przy współudziale Dolnośląskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego we Wrocławiu zorganizował spotkanie nt. "Dzierżawa rolna i własność, jako uzupełniające się formy prawne dla wielkotowarowych gospodarstw rolnych".. W spotkaniu uczestniczył Leszek Korzeniowski Przewodniczący Sejmowej Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Leszek Dereziński Prezes Zarządu, Mariusz Olejnik Wiceprzewodniczący Rady Federacji, Zdzisław Średniawski Wicewojewoda Dolnośląski, Andrzej Jamrozik Dyrektor OT ANR Wrocław. Obrady otworzył Marek Baryłko Prezes Dolnośląskiego Związku. Członkowie Dolnośląskiego Związku Dzierżawców i Właścicieli Nieruchomości Rolnych we Wrocławiu wyrazili swoje niezadowolenie z opracowanego w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi kolejnego projektu ustawy o zmianie ustawy o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa. Wyrazili przekonanie, że efekty konsultacji społecznych przeprowadzonych z organizacjami reprezentującymi dzierżawców nieruchomości rolnych Skarbu Państwa będą uwzględniane w dalszych pracach nad zmianą prawa obowiązującego w tej newralgicznej dziedzinie polityki rolnej państwa.

18 czerwca 2009 r. w Warszawie w siedzibie Agencji Nieruchomości Rolnych obradował Zespół Roboczy ANR w sprawie dzierżawy nieruchomości Zasobu WRSP. W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele Agencji Nieruchomości Rolnych, Federacji Związków Pracodawców-Dzierżawców i Właścicieli Rolnych, Stowarzyszenia Dzierżawców i Właścicieli Rolnych RP i Krajowej Rady Izb Rolniczych. Z ramienia Federacji uczestniczyli: Ignacy Urbanowski, Władysław Butor, Wojciech Hołownia i Stanisław Wittek.

9 czerwca 2009 r. w Warszawie w gmachu Senatu RP odbyły się 75, 76 i 77 posiedzenia Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi. W programie - 75 posiedzenia było rozpatrzenie ustawy o rolnictwie ekologicznym, - 76. posiedzenia była ustawa o zmianie ustawy o Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, ustawa o zmianie ustawy o systemie identyfikacji i rejestracji zwierząt i ustawa o zmianie ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych zaś program 77. posiedzenia dotyczył informacji o sytuacji na rynku owoców miękkich. Z ramienia Federacji w posiedzeniach uczestniczył Sylwester Gajewski - Członek Zarządu Federacji.

4-5 czerwca 2009 r. w Modrzu k/Poznania odbyła się pierwsza w Polsce edycja Targów POLSKIE ZBOŻA. Szeroki zakres ofert producentów i importerów materiału siewnego, nawozów, środków ochrony roślin oraz maszyn rolniczych i opryskujących /100 wystawców na łącznej powierzchni ponad 30 ha/ spowodował bardzo dobrą frekwencję. Targi miały także charakter imprezy polowej. Zostało zaprezentowanych ponad 90 poletek doświadczalnych przygotowanych przez liderów z branży, przybliżono nowe technologie uprawy, nawożenia oraz ochrony. Były również pokazy i prezentacja najnowszego sprzętu rolniczego. W targach uczestniczył Mariusz Olejnik Wiceprzewodniczący Rady Federacji.

3 czerwca 2009 r. w Warszawie w Centrum Szkoleniowo-Konferencyjnym Miedzeszyn odbył się V Krajowy Zjazd Delegatów Członków Krajowego Związku Rewizyjnego Rolniczych Spółdzielni Produkcyjnych. Z ramienia Federacji w posiedzeniu uczestniczył Waldemar Rolewski, Wiceprezes Zarządu Federacji.

1-3 czerwca 2009 r. w Pałacowym Centrum Konferencyjnym w Sterdyni odbyła się konferencja pt. "Przemiany strukturalne wsi i rolnictwa w wybranych krajach europejskich", zorganizowana przez Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej. Międzynarodową konferencję naukową otworzył prof. Andrzej Kowalski - dyrektor IERiGZ. Byli przedstawiciele nauki rolniczej nie tylko z Polski, ale także z Czech, Węgier, Bułgarii, Słowenii, Serbii, Łotwy, Białorusi i Holandii. Tematami były: Wspólna polityka rolna a zróżnicowanie regionalne polskiego rolnictwa, zmiany strukturalne na obszarach wiejskich i w rolnictwie Czech, na Węgrzech, Bułgarii, Słowenii, Serbii i Białorusi. W konferencji uczestniczył Mariusz Olejnik - Wiceprzewodniczący Rady Federacji.

1 czerwca 2009 r. w Warszawie w gmachu Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi odbyło się spotkanie Zespołu i Grupy Konsultacyjnej do spraw Wołowiny, Cielęciny, Baraniny i Mięsa Koziego . Głównymi tematami spotkania było: 1) Wypracowanie opinii w sprawie potrzeby uruchomienia wsparcia dla grup producentów żywca do inwestycji w ramach działania "Wzrost wartości dodanej" ; 2) Wypracowanie opinii w sprawie potrzeby uruchomienia wsparcia dla wspólnych inwestycji grup podmiotów w szczególności ubojni we wspólne centra logistyczne mięsa w ramach działania "Wzrost wartości dodanej". W posiedzeniu Zespołu uczestniczył Zygmunt Jodko - Wiceprezes Zarządu Federacji.


29 maja 2009 r. w Warszawie w biurze Krajowej Rady Izb Rolniczych odbyło się spotkanie przedstawicieli organizacji rolniczych w sprawie ewentualnego aneksowania umowy z marca tego roku między Ministerstwem Rolnictwa a KRIR. W konsultacjach uczestniczył przedstawiciel Federacji.

28 maja 2009 r. w Warszawie w Auli Głównej ALMAMER Wyższej Szkoły Ekonomicznej odbyła się konferencja naukowa pod patronatem honorowym Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi Marka Sawickiego. Tytuł konferencji to "Ekonomiczne i społeczne aspekty biotechnologii w Unii Europejskiej i Polsce". Uroczystego otwarcia konferencji dokonał prof. dr Janusz Merski, Rektor ALMAMER. Konferencja składała się z II Sesji. Sesja I poświęcona była ekonomicznym podstawom stanu i perspektywom rozwoju biotechnologii w rolnictwie i gospodarce żywnościowej /szanse i zagrożenia/, zaś Sesja II to - społeczne aspekty obecności produktów biotechnologii. W konferencji wzięło udział 12 przedstawicieli różnych Związków Regionalnych należących do Federacji.

24 maja 2009 r. w ogrodach SGGW w Warszawie pod patronatem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi Marka Sawickiego odbył się piknik pod hasłem "Poznaj Dobrą Polską Żywność". Gościem honorowym były Prezydent RP Lech Wałęsa. Były pokazy kulinarne, konkursy kulinarne, pokazy tradycyjnego rękodzieła, degustacje i sprzedaż produktów ze znakiem PDZ, degustacje i sprzedaż produktów tradycyjnych i regionalnych, występy zespołów artystycznych. W pikniku uczestniczył przedstawiciel Federacji.

22 maja 2009 r. w Wojnowie w siedzibie spółki "Ziemiopłody" odbyło się uroczyste spotkanie z okazji 70-lecia dr Józefa Bały, jej Prezesa. W spotkaniu uczestniczyli członkowie kierownictwa Federacji z Przewodniczącym Rady Federacji Ignacym Urbanowskim i Prezesem Zarządu Leszkiem Derezińskim.

21 maja 2009 r. w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi odbyła się konferencja prasowa MRiRW Marka Sawickiego. "Zaawansowanie wydatkowania środków w ramach PROW na lata 2007-2013" /materiał opracowany przez resort/ i "Syntetyczna informacja nt. naborów wniosków uruchomionych i płatności zrealizowanych w 2009 r." /materiał opracowany przez ARiMR/ - to problemy poruszane na konferencji, w której uczestniczył przedstawiciel Federacji.

21 maja 2009 r. w Warszawie w gmachu Sejmu odbyło się kolejne posiedzenie Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Tematami były: 1) Ocena sytuacji na światowym rynku mleka i 2) Informacja o stanie pszczelarstwa w Polsce - wpływ stosowania środków ochrony roślin na żywotność pszczół. W posiedzeniu uczestniczył przedstawiciel Federacji.

20 maja 2009 r. w Warszawie w Pałacu Prezydenta RP odbyła się debata o polskiej wsi i rolnictwie. Gości uroczyście przywitał Lech Kaczyński Prezydent RP. Tematami wprowadzającymi były: "Sytuacja ekonomiczna rolnictwa w Polsce" - ref. prof. dr hab. Andrzej Kowalski, dyrektor IERiGZ; "Warunki życia mieszkańców obszarów wiejskich" - ref. prof. dr hab. Janusz Witkowski, wiceprezes GUS; i "Polska wieś po akcesji do UE - nastroje, postawy a ekonomiczne realia" - ref. dr Barbara Fedyszak-Radziejowska. W trakcie debaty poruszono problemy wsparcia obszarów wiejskich w ramach PROW 2013 r., w jaki sposób powinny następować zmiany po roku 2013 w ramach systemu wsparcia bezpośredniego w rolnictwie, alokacji wsparcia finansowego dla obszarów wiejskich; które spośród instrumentów unijnej polityki rolnej i wspierania rozwoju obszarów wiejskich można określić jako najważniejsze i najbardziej pozytywne dla wsi i rolnictwa, a z których można by w przyszłości zrezygnować. W debacie wzięli udział przedstawiciele wszystkich organizacji rolniczych w Polsce. Z ramienia Federacji uczestniczył Leszek Dereziński Prezes Zarządu Federacji.

19 maja 2009 r. w Warszawie w siedzibie Sejmu RP odbyło się posiedzenie Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi na tematy: 1) Informacja o uzupełnionym dokumencie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi "działania na rzecz stabilności i rozwoju". 2) Informacja o wnioskach i konkluzjach wynikających z analizy pierwszego rocznego raportu Komisji Europejskiej dotyczącego rozwoju obszarów wiejskich. Komisja Europejska przedstawiła obszerną charakterystykę obszarów wiejskich w UE i analizę prowadzonej polityki rozwoju obszarów wiejskich w ramach WPR. Analiza raportu pokazuje wyraźnie, że WPR nie rozwiązuje podstawowych problemów strukturalnych występujących na obszarach wiejskich. Problemy strukturalne występujące na obszarach wiejskich w większości rozwiązywane są poza WPR. Inwestycje w infrastrukturę techniczną i społeczną, wzmocnienie edukacji na wsi, ochrona zdrowia, działania na rzecz likwidacji bezrobocia realizowane są przede wszystkim w ramach polityki spójności i polityki regionalnej. W posiedzeniu uczestniczył przedstawiciel Federacji Związków Pracodawców-Dzierżawców i Właścicieli Rolnych.

14 maja 2009 r. w biurze Federacji Związków Pracodawców-Dzierżawców i Właścicieli Rolnych odbyło się spotkanie Zarządu Federacji z udziałem członków Prezydium Rady Federacji. Głównym tematem posiedzenia była informacja o wyniku spotkania przedstawicieli zespołu roboczego ANR w dniu 7 maja 2009 r., oraz ustaleniu dalszych kierunków prac. Nowe propozycje ANR są bardzo restrykcyjne dla dzierżawców. Federacja w dalszych pracach zespołu akcentuję potrzebę zwrócenia uwagi na zapisy dotyczące: - czasookresu przedłużania umów dzierżawnych; - zasady ustalania czynszu dzierżawnego. 1. Podstawą muszą być następujące zasady: - "dziesięcina" /nie więcej niż 10% plonów/; - obniżenie czynszu od 1 ha; - aktualne racje ekonomiczno-produkcyjne; - ulgi z tytułu czynszu dzierżawnego nie mogą być zaliczane do pomocy publicznej "de minimis". 2. Zabezpieczenia majątkowe dla dzierżawców. Federacja stoi na stanowisku, że zasadniczą gwarancją zabezpieczenia umowy dzierżawnej jest wiarygodność dotychczasowego dzierżawcy. 3. Uproszczenia procedur przy inwestycjach i remontach.

14 maja 2009 r. w Warszawie w gmachu Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi Kazimierz Plocke Sekretarz Stanu w MRiRW spotkał się z Leszkiem Derezińskim Prezesem Zarządu Federacji. Tematem spotkania była sytuacja w rolnictwie, głównie wiosenna susza, która dotknęła między innymi województwa: Kujawsko-Pomorskie i Wielkopolskie. W tej sytuacji niezbędne będzie udzielanie dzierżawcom rolnym przez ANR ulg w opłacie czynszu dzierżawnego w ramach art. 700 kc. Przyznane ulgi przyczynią się do złagodzenia olbrzymich strat produkcyjnych. W trakcie spotkania Prezes Leszek Dereziński przekazał na ręce Kazimierza Plocke oficjalne stanowisko Federacji w tych sprawach.

11 maja 2009 r. w Warszawie w siedzibie Krajowej Izby Gospodarczej odbyło się seminarium "Jak przygotowywać i realizować projekty unijne?". Głównym celem seminarium jest przekazanie wiedzy niezbędnej do przygotowania wniosków o uzyskanie wsparcia ze środków Unii Europejskiej w ramach mechanizmu Wspólnej Polityki Rolnej "Wsparcie działań promocyjnych i informacyjnych na rynkach wybranych produktów rolnych". W spotkaniu uczestniczył Waldemar Rolewski Wiceprezes Zarządu Federacji.

7 maja 2009 r. w Warszawie w siedzibie Agencji Nieruchomości Rolnych odbyło się spotkanie zespołu roboczego ANR w sprawie zasad dzierżawy nieruchomości Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa. W skład zespołu roboczego wchodzą przedstawiciele: ANR, Federacji Związków Pracodawców-Dzierżawców i Właścicieli Rolnych, Stowarzyszenia Dzierżawców i Właścicieli Rolnych RP i Krajowej Rady Izb Rolniczych. Z ramienia Federacji uczestniczyli: Waldemar Rolewski, Zbigniew Cisoń, Wojciech Hołownia i Stanisław Wittek. Ustalono termin następnego posiedzenia - 10 czerwca 2009 r.

6 maja 2009 r. w Warszawie w siedzibie Polskiej Izby Ubezpieczeń odbyło się spotkanie pt. "Ubezpieczenia rolne w Polsce". Spotkanie to zorganizował PIU i Gazeta Chłopska. W spotkaniu uczestniczył m.in. Leszek Korzeniowski Przewodniczący Sejmowej Komisji Rolnictwa i Rozwoju, Aleksandra Szelągowska Dyrektor Departamentu Finansów w MRiRW. Dyskusja skoncentrowała się głównie na problemach ubezpieczeń upraw polowych od skutków suszy. Akcentowano potrzebę takich działań, które zmierzać będą do zwiększenia ubezpieczonych producentów rolnych. Przedstawiciel Federacji mocno podkreślał potrzebę ubezpieczenia powszechnego, które jest szansą zarówno dla ubezpieczających, jak i ubezpieczanych.

5 maja 2009 r. w Warszawie w siedzibie Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi odbyło się spotkanie Wiktora Szmulewicza, Prezesa Krajowej Rady Izb Rolniczych z Leszkiem Derezińskim Prezesem Zarządu Federacji Związków Pracodawców-Dzierżawców i Właścicieli Rolnych. Tematem spotkania była aktualna sytuacja w rolnictwie /poruszono m.in. problem wiosennej suszy i jej skutki/. Potrzeba ustawowego uregulowania dzierżawy rolnej - to zasadniczy punkt spotkania. Podkreślono, że projekt ustawy o dzierżawie nieruchomości rolnych opracowany przez Federację ma na celu "ucywilizować" występujące masowo dzierżawy pomiędzy rolnikami oraz stworzyć szansę dla wzrostu efektywności konkurencyjności polskiego rolnictwa. Przy opracowywaniu projektu ww. ustawy wykorzystane zostały rozwiązania istniejące w krajach UE.


27-28 kwietnia 2009 r. w Turcji w Istambule odbyła się międzynarodowa konferencja nt. "Promowanie Dialogu Społecznego i Rozwój KNOW-HOW Partnerów Społecznych w Rumunii, Bułgarii, Chorwacji i Turcji". Organizatorem Konferencji była GEOPA. Z ramienia Federacji uczestniczył Waldemar Rolewski Wiceprezes Zarządu Federacji.  

28-29 kwietnia 2009 r. w Warszawie w hotelu Hyatt odbyła się dwudniowa konferencja zorganizowana przez Ministerstwo Rolnictwo i Rozwoju Wsi "Rolnictwo i obszary wiejskie - 5 lat po akcesji Polski do Unii Europejskiej". Otwarcia konferencji dokonał Marek Sawicki, Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Każdy dzień konferencji złożony był z kilku paneli i kończył się podsumowaniem. Tematami paneli były: "Pięć lat członkowstwa w Unii Europejskiej - Doświadczenia z różnej perspektywy"; "Obraz rolnictwa i obszarów wiejskich w Polsce i w Unii Europejskiej"; "Wyzwania stojące przed sektorem rolno-żywnościowym w dobie niepewności"; "Unia dwóch prędkości? Doświadczenia poakcesyjne" i "Rozszerzenie UE w 2004 r. - dzisiejsze spojrzenie na akcesję i jej efekty". W konferencji uczestniczył Leszek Dereziński Prezes Zarządu Federacji Związków Pracodawców-Dzierżawców i Właścicieli Rolnych.

23 kwietnia 2009 r. w siedzibie spółki "KOM-ROL" w Kobylnikach odbyło się posiedzenie Rady Federacji Związków Pracodawców-Dzierżawców i Właścicieli Rolnych. W spotkaniu uczestniczyli Wiceprezes ANR Pan Jarosław Denkiewicz oraz Dyrektorzy Zespołu Biura Prezesa Pan Tomasz Ciodyk i Pan Grzegorz Olszewski. Głównym tematem spotkania były problemy nurtujące dzierżawców rolnych w świetle proponowanych rozwiązań ustawowych.

21 kwietnia 2009 r. w Warszawie w gmachu Sejmu RP odbyło się posiedzenie Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi nt. 1) Informacja Rządu na temat Ramowego Stanowiska Rządu RP dot. organizmów genetycznie zmodyfikowanych; 2) Informacja Rządu o realizacji ustawy o nasiennictwie; 3) Informacja Rządu o wielkoprzemysłowym tuczu trzody chlewnej w Polsce. W posiedzeniu uczestniczyli: Zygmunt Jodko - Wiceprezes Zarządu Federacji, Marian Kapłon - członek Zarządu Federacji i Jarosław Szurko - ekspert ds. trzody chlewnej. W dniu 21 kwietnia 2009 r. przedstawiciele Kierownictwa Federacji Związków Pracodawców-Dzierżawców i Właścicieli Rolnych z Prezesem Zarządu Leszkiem Derezińskim odbyli rozmowy z Panem Zbigniewem Chlebowskim Przewodniczącym Klubu Parlamentarnego PO, Panem Leszkiem Korzeniowskim Przewodniczącym Sejmowej Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Panem Kazimierzem Plocke Sekretarzem Stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Głównym tematem rozmów była problematyka dotycząca dzierżaw rolnych. Przedstawiciele Federacji akcentowali potrzebę ustawowego uregulowania dzierżawy rolnej jako trwałej formy gospodarowania w polskim rolnictwie. Dzierżawa rolna stanowi szansę dla polskiego rolnictwa na drodze wzrostu jego efektywności i konkurencyjności zarówno w Europie jak i na świecie.

17 kwietnia 2009 r. w gmachu Instytutu Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej - PIB odbyło się seminarium pt. "Struktury rolne: stan i co dalej?". Referat wygłosił prof. dr hab. Józef Zegar. W seminarium uczestniczył przedstawiciel Federacji.

16 kwietnia 2009 r. w Warszawie w budynku Senatu RP odbyło się 67. Posiedzenie Senackiej Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Tematami posiedzenia były: 1) Informacja Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi na temat bieżącej działalności Agencji Nieruchomości Rolnych; 2) Informacja Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi na temat propozycji zmian systemowych w obrocie ziemią. W posiedzeniu uczestniczył Waldemar Rolewski - Wiceprezes Zarządu Federacji.

16 kwietnia 2009 r. w Bydgoszczy Kujawsko-Pomorskie Centrum Organizacji Imprez zorganizowało I otwarte Forum rolników Kujaw i Pomorza - "Aktualne problemy polskiej wsi". W spotkaniu uczestniczył Artur Ławniczak Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Omawiano aktualne problemy rolników rejonu Kujawsko-Pomorskiego. Z ramienia Federacji uczestniczył Leszek Dereziński Prezes Zarządu Federacji.

8 kwietnia 2009 r. w Warszawie w siedzibie Agencji Nieruchomości Rolnych odbyło się spotkanie Prezesa Agencji dr Tomasza Nawrockiego z Prezesem Zarządu Federacji Leszkiem Derezińskim. Tematem spotkania były bieżące problemy nurtujące dzierżawców rolnych.

7 kwietnia 2009 r. w Warszawie w gmachu Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi Krajowa Rady Izb Rolniczych zorganizowała posiedzenie polskich organizacji branżowych, skupiających przetwórców i producentów rolnych, które jednogłośnie udzieliły poparcia Panu Wiktorowi Szmulewiczowi, desygnując go na polskiego przedstawiciela w nadchodzących wyborach do władz Komitetu COPA. Wspólne stanowisko w przedłożonej sprawie złożono na ręce Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi Marka Sawickiego. W spotkaniu uczestniczył Waldemar Rolewski - Wiceprezes Zarządu Federacji.

6 kwietnia 2009 r. w Warszawie w gmachu Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi odbyła się kolejna konferencja prasowa Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi Marka Sawickiego oraz Prezesa Związku Banków Polskich Krzysztofa Pietraszkiewicza na temat - Kredyty dla rolnictwa. W trakcie spotkania przybliżono kwestię otrzymywania kredytów z dopłatami ARiMR do oprocentowania. Podkreślono, że w bieżącym roku dostępnych jest 13 linii kredytowych, do których ARiMR stosuje dopłaty do oprocentowania. Minimalne oprocentowanie dla nowo udzielanych kredytów płacone przez kredytobiorcę wynosi 2% w skali roku. Okres kredytowania zależy od linii kredytowej i wynosi od 8 do 20 lat, w tym karencja w spłacie kredytu wynosi od 2 do 3 lat. Kwota kredytów nie może przekraczać:
. 80% inwestycji w gospodarstwie rolnym i nie więcej niż 4 mln zł,
. 70% inwestycji w działach specjalnych produkcji rolnej i nie więcej niż 8 mln zł,
. 70% inwestycji w przetwórstwie produktów rolnych i nie więcej niż 16 mln zł.
W konferencji uczestniczył przedstawiciel Federacji Związków Pracodawców-Dzierżawców i Właścicieli Rolnych.

3 kwietnia 2009 r. w Warszawie w gmachu Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi odbyła się konferencja prasowa Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi Marka Sawickiego "Produkty najwyższej jakości szansą na nowe rynki". Szef resortu podkreślił, że aktywne formy promocji polskich produktów rolno-spożywczych posiadających znak Programu PDZ przynoszą już wymierne korzyści. Dzięki najwyższej jakości i niepowtarzalnemu smakowi polskie wędliny, sery, miody i szereg innych wyrobów kupowane są coraz chętniej nie tylko przez Polaków, ale i w innych krajach zarówno Unii Europejskiej. W konferencji uczestniczył przedstawiciel Federacji.

2 kwietnia 2009 r. w Warszawie w gmachu Sejmu RP odbyło się kolejne posiedzenie Sejmowej Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Obrady poruszały wiele spraw takich jak:
1) Informacja Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi na temat realizacji ustaw o biokomponentach i biopaliwach ciekłych ze szczególnym uwzględnieniem pomocy państwa;
2) O dopłatach do ubezpieczeń upraw rolnych i zwierząt gospodarskich, ze szczególnym uwzględnieniem pomocy państwa;
3) Wyników przeglądu WPR uzgodnionego w dniach 18-20 listopada 2008 r, w Brukseli oraz ich porównanie z postulatami Polski przedstawionymi w stanowiskach Rządu RP z dnia 5 lutego 2008 r, i 17 czerwca 2008 r,;
4) Skutków dla polskiego rolnictwa i rozwoju obszarów wiejskich przyjęcia czterech aktów prawnych UE modyfikujących podstawy funkcjonowania WPR opublikowanych 19 stycznia 2009 r, ze wskazaniem przyjętych rozwiązań z podziałem na korzystne i niekorzystne dla polskiego rolnictwa, obszarów wiejskich i gospodarki żywnościowej;
5) Realizacji polityki spójności w Polsce pt. "Wyrównanie szans rozwojowych i wspomaganie zmian strukturalnych na obszarach wiejskich w latach 2007-2013 ze szczególnym uwzględnieniem wykorzystania środków finansowych przeznaczonych na realizację celu oraz stanu ich wykorzystania i
6) Rozpatrzenia projektu dezyderatu w sprawie drastycznego wzrostu cen nawozów i skutków jakie ten wzrost wywiera na ceny produktów rolnych oraz opłacalność produkcji rolnej. Z ramienia Federacji w posiedzeniu Sejmowej Komisji uczestniczył Waldemar Rolewski Wiceprezes Zarządu.

1 kwietnia 2009 r. w Warszawie odbyło się posiedzenie Sejmowej Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Tematami posiedzenia były: 1) Pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o Agencji Rynku Rolnego i organizacji niektórych rynków rolnych; 2) Rozpatrzenie odpowiedzi w sprawie funkcjonowania ELEWAR Sp. z o.o. W posiedzeniu uczestniczył przedstawiciel Federacji Związków Pracodawców-Dzierżawców i Właścicieli Rolnych.


30 marca 2009 r. w Warszawie w gmachu Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi pod przewodnictwem dr Tomasza Nawrockiego i Prezesa Zarządu Federacji Leszka Derezińskiego odbyło się spotkanie dyrektorów OT ANR i prezesów Związków Regionalnych zrzeszonych w Federacji Związków Pracodawców-Dzierżawców i Właścicieli Rolnych. W spotkaniu uczestniczył Sekretarz Stanu w MRiRW Kazimierz Plocke. Głównymi tematem spotkania były kierunki działalności Agencji Nieruchomości Rolnych w najbliższym okresie czasu ze szczególnym uwzględnieniem dzierżaw rolnych i sprzedaży ziemi i na tym tle współdziałanie OT ze Związkami regionalnymi.

28 marca 2009 r. w Warszawie w Hotelu Gromada Klub Parlamentarny Prawo i Sprawiedliwość Parlamentarny Zespół Rolny zorganizował Zgromadzenie Wsi Polskiej "Nowoczesna Polska Wieś". Głównym celem Zgromadzenia Wsi Polskiej o zasięgu ogólnokrajowym była debata na temat sytuacji w rolnictwie oraz zebranie uwag, wniosków i postulatów na temat przedłożonego Programu Rolnego Prawa i Sprawiedliwości. W spotkaniu wzięli udział: rolnicy oraz przedstawiciele wszystkich organizacji rolniczych. Federacja Związków Pracodawców-Dzierżawców i Właścicieli Rolnych reprezentowana była przez Leszka Derezińskiego Prezesa Zarządu i Waldemara Rolewskiego Wiceprezesa Zarządu Federacji Związków Pracodawców-Dzierżawców i Właścicieli Rolnych.

27 marca 2009 r. w Warszawie w siedzibie Instytutu Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej PIB odbyło się seminarium pt. "Ocena wpływu Wspólnej Polityki Rolnej na rynki rolne w Polsce" W seminarium uczestniczył przedstawiciel Federacji.

27 marca 2009 r. w Warszawie w gmachu Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi w siedzibie Krajowej Rady Izb Rolniczych odbyło się spotkanie przedstawicieli wszystkich organizacji rolniczych w sprawie przynależności do organizacji unijnych takich jak: COPA, GEOPA, COGECA. W spotkaniu uczestniczył przedstawiciel Federacji.

24 marca 2009 r. w Warszawie w gmachu Sejmu RP Polskie Towarzystwo Ekonomiczne, Sekcja Ekonomiki Rolnictwa zorganizowało spotkanie z posłem na Sejm RP Mirosławem Maliszewskim (Zastępcą Przewodniczącego Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi). Tematem spotkania było "Projektowane zmiany w ustawie o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa". Ekonomiści zajmujący się prawem rolnym bardzo negatywnie ocenili projekt tejże ustawy. W seminarium uczestniczył przedstawiciel Federacji.

20 maja 2009 r. w Warszawie w Hotelu Gromada, Polski Klub Rolnik-Farmer Roku zorganizował XV jubileuszową edycję Ogólnopolskiego Konkursu "Rolnik-Farmer Roku". Honorowy patronat nad uroczystością objęli: Marek Sawicki Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Tomasz Nawrocki Prezes Agencji Nieruchomości Rolnych i Antoni Bukaluk - JM Rektor Uniwersytetu Technologiczno Przyrodniczego im. J.J. Śniadeckich, zaś patronat medialny objęła apra polska prasa rolnicza. Z ramienia Federacji Związków Pracodawców-Dzierżawców i Właścicieli Rolnych udział wzięli Mariusz Olejnik - Wiceprzewodniczący Rady Federacji i Waldemar Rolewski - Wiceprezes Zarządu Federacji.

17 marca 2009 r. w Warszawie w gmachu Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi odbyła się konferencja uzgodnieniowa dotycząca projektu rozporządzenia Rady Ministrów zmieniającego rozporządzenie w sprawie realizacji niektórych zadań Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. W spotkaniu uczestniczył Waldemar Rolewski Wiceprezes Zarządu Federacji Związków Pracodawców-Dzierżawców i Właścicieli Rolnych.

12 marca 2009 r. w gmachu Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi odbyła się konferencja prasowa ministra Marka Sawickiego, w której uczestniczyli również sekretarz stanu Kazimierz Plocke oraz podsekretarz stanu Andrzej Dycha. Tematami konferencji były: perspektywy handlu artykułami rolno-spożywczymi, promocja artykułów rolno-spożywczych, kursy wymiany walut przy realizacji płatności unijnych z budżetu wspólnotowego oraz dostępność kredytów preferencyjnych. Minister Marek Sawicki poinformował, że w roku ubiegłym i pierwszych miesiącach tego roku utrzymuje się dynamika wzrostu w handlu artykułami rolno-spożywczymi. "Polska żywność broni się przede wszystkim swoją jakością i niepowtarzalnym smakiem". W odniesieniu do różnic kursowych minister zgodził się, że w tym roku są one niekorzystne dla rolników. Wynika to z faktu, że zgodnie z unijnymi przepisami płatności bezpośrednie przeliczane są po kursie 3.39 zł/euro. W sprawie kwestii kredytów klęskowych szef resortu poinformował, że banki mają zabezpieczone na ten cel środki w wysokości 1 mld złotych. W spotkaniu uczestniczył przedstawiciel Federacji Związków Pracodawców-Dzierżawców i Właścicieli Rolnych.

11 marca 2009 r. w Warszawie w gmachu Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Marek Sawicki Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi spotkał się z przedstawicielami organizacji rolniczych i samorządu rolniczego. Tematem spotkania była aktualna sytuacja w rolnictwie. W spotkaniu uczestniczył sekretarz stanu Kazimierz Plocke, szefowie agencji rolniczych, inspekcji oraz dyrektorzy i pracownicy departamentów merytorycznych ministerstwa. W czasie spotkania zostały przedstawione informacje na temat działalności resortu rolnictwa w 2008 r., realizacji Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 i proponowanych zmian w tym Programie, płatności bezpośrednich oraz warunków tworzenia grup producentów rolnych. Tę ostatnią kwestię poruszano szerzej, bowiem istnieje wielka potrzeba organizowania się rolników w grupy producenckie i spółdzielnie rolników. Chociaż w 2008 r. nastąpił gwałtowny przyrost liczby grup producentów rolnych, to jednak stopień zorganizowania się rolników jest w dalszym ciągu niewystarczający. Minister zaznaczył, że istnieje także problem usprawnienia współpracy między organizacjami rolniczymi, np. przy okazji zbliżających się wyborów do władz COPA. Organizacje rolnicze podkreślały, że w warunkach kryzysowych najważniejszą sprawą jest zapewnienie płynności finansowania, w tym dostęp do kredytów, stworzenie warunków do wydłużania okresów spłat kredytów wcześniej zaciągniętych, a także usprawnienie systemu gwarancji i poręczeń kredytowych oraz możliwe szybkie uruchamianie środków w ramach PROW 2007-2013. Przedstawiciele organizacji rolniczych pozytywnie ocenili przyspieszenie wypłat bezpośrednich oraz z tytułu ONW za 2008 r. Z ramienia Federacji w spotkaniu uczestniczyli: Leszek Dereziński, Marek Baryłko, Sylwester Gajewski, Romuald Jankowski, Mariusz Olejnik, Waldemar Rolewski, Stanisław Wittek.

11 marca 2009 r. w Warszawie w siedzibie Agencji Nieruchomości Rolnych /w godzinach porannych/ odbyło się robocze spotkanie Tomasza Ciodyka Dyrektora Zespołu Gospodarowania Zasobem z przedstawicielami Federacji Związków Pracodawców-Dzierżawców i Właścicieli Rolnych w osobach: Leszek Dereziński, Marek Baryłko, Romuald Jankowski, Mariusz Olejnik, Waldemar Rolewski, Jerzy Marczak, który zajmuje się problemami dzierżawców.

10 marca 2009 r. w Poznaniu w siedzibie Uniwersytetu Przyrodniczego, Związek Pracodawców Rolnych wraz z Uniwersytetem Przyrodniczym zorganizował konferencję na temat funkcjonowania towarowych gospodarstw rolnych Wielkopolski. Referaty programowe wygłoszone zostały przez prof. Walentego Pocztę i dr Rafała Bauma poruszały organizacyjno-prawne i ekonomiczne aspekty gospodarstw towarowych w prawodawstwie unijnym. O kierunkach działania Związku Pracodawców Rolnych i w Poznaniu i Federacji Związków Pracodawców-Dzierżawców i Właścicieli Rolnych mówili: dr Ignacy Urbanowski Przewodniczący Rady Federacji, Leszek Dereziński Prezes Zarządu Federacji i Franciszek Ratajczyk - Prezes Związku w Poznaniu. Przewidywane warunki funkcjonowania dzierżaw rolnych na zasobach nieruchomości rolnych Oddziału Terenowego ANR w Poznaniu szeroko omówił Krzysztof Urbaniak Dyrektor Oddziału ANR w Poznaniu.

5 marca 2009 r. w Warszawie w gmachu Sejmu RP odbyło się kolejne posiedzenie Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie informacji o przewidywanej sytuacji na rynku środków ochrony roślin. W spotkaniu uczestniczył przedstawiciel Federacji.

4 marca 2009 r. w Warszawie w gmachu Sejmu RP odbyło się posiedzenie Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie przyczyn drastycznego wzrostu cen nawozów sztucznych - temat referowali: Minister Skarbu Państwa i Minister Rolnictwa. Z ramienia Federacji wzięli udział Leszek Dereziński Prezes Zarządu.

4 marca 2009 r. w Warszawie w gmachu Sejmu RP w godzinach popołudniowych Prezydia Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Komisji Skarbu Państwa zwołały wspólne posiedzenie Komisji w sprawie pierwszego czytania komisyjnego projektu ustawy o zmianie ustawy o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa. W posiedzeniu uczestniczył Leszek Dereziński Prezes Zarządu Federacji Związków Pracodawców-Dzierżawców i Właścicieli Rolnych.

3 marca 2009 r. w Warszawie w gmachu Sejmu RP odbyło się posiedzenie Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Tematami posiedzenia były: 1) Rozpatrzenie poprawek zgłoszonych w trakcie drugiego czytania do rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o ochronie zwierząt; 2) Informacja o funkcjonowaniu Krajowej Spółki Cukrowej oraz przedstawienie przez nowy zarząd koncepcji zarządzania spółką. W posiedzeniu uczestniczyli przedstawiciele Krajowego Związku Pracodawców i Producentów Trzody Chlewnej, który jest członkiem Federacji Związków Pracodawców-Dzierżawców i Właścicieli Rolnych.

3 marca 2009 r. w siedzibie Gospodarstwa Agroturystycznego "Głowaczówka" w Rudzie Sułowskiej odbyło się posiedzenie Zarządu Dolnośląskiego Związku Dzierżawców i Właścicieli Nieruchomości Rolnych we Wrocławiu, któremu przewodniczył Prezes Zarządu Marek Baryłko. Głównym celem posiedzenia było omówienie kierunków działania Zarządu na okres do XIX Walnego Zjazdu Członków Związku, tj. do czerwca 2009 r. oraz do XX Walnego Sprawozdawczo-Wyborczego Zjazdu Członków, zaplanowanego na II połowę listopada 2009 r. W spotkaniu uczestniczył dr Ignacy Urbanowski Przewodniczący Rady Federacji Związków Pracodawców-Dzierżawców i Właścicieli Rolnych


27 lutego 2009 r. w Warszawie w gmachu SGGW odbyła się konferencja nt. "Stan i perspektywy produkcji oraz przetwórstwa mleka" zorganizowana przez Katedrę Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstw SGGW i Katedrę Zarządzania Przedsiębiorstwami Zachodniopomorskiego Uniwersytetu w Szczecinie. Tematyka konferencji zorganizowana była w trzech sesjach: - Sesja I - Ogólne uwarunkowania produkcji mleka, II. Ekonomiczne i organizacyjne problemy produkcji mleka, III. Przetwórstwo mleka i obrót produktami mlecznymi. W konferencji wzięli udział: Ignacy Urbanowski - Przewodniczący Rady Federacji i Stanisław Wittek - Dyrektor Biura Federacji Związków Pracodawców-Dzierżawców i Właścicieli Rolnych.

26 lutego 2009 r. w Warszawie w Biurze Prezesa Agencji Nieruchomości Rolnych odbyło się spotkanie Kierownictwa Agencji z udziałem Dyrektorów Oddziałów Terenowych. W spotkaniu uczestniczył Leszek Dereziński Prezes Zarządu Federacji Związków Pracodawców-Dzierżawców i Właścicieli Rolnych.

20 lutego 2009 r. w Warszawie w siedzibie Instytutu Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej - PIB odbyło się seminarium pt. "Kondycja ekonomiczna gospodarstw ekologicznych na tle konwencjonalnych" - referowała dr inż. Grażyna Niewęgłowska. W spotkaniu uczestniczył przedstawiciel Federacji Związków Pracodawców-Dzierżawców i Właścicieli Rolnych.

19 - 20 lutego 2009 r. w pałacu w Izbicku /woj. opolskie/ Związek Pracodawców-Dzierżawców i Właścicieli Rolnych w Opolu zorganizował dwudniowe spotkanie na temat podsumowania działalności Związku za 2008 rok. Konferencję zakończył noworoczny bal członków - dzierżawców należących do Związku w Opolu.

18 lutego 2009 r. w Warszawie w gmachu Sejmu RP odbyło się posiedzenie Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi na temat rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o nasiennictwie i informacji Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi o Pierwszym Dorocznym Sprawozdaniu Komisji Europejskiej z funkcjonowania polityki rozwoju obszarów wiejskich UE, a w szczególności w zakresie rynku mleka. W posiedzeniu z ramienia Federacji Związków Pracodawców-Dzierżawców i Właścicieli Rolnych uczestniczył Waldemar Rolewski Wiceprezes Zarządu Federacji, Prezes Związku Pracodawców Rolnych w Warszawie.

12 lutego 2009 r. w Warszawie w biurze Federacji Związków Pracodawców-Dzierżawców i Właścicieli Rolnych odbyło się posiedzenie Zarządu Federacji z udziałem członków Prezydium Rady. Informacja o sytuacji społeczno-gospodarczej dzierżawców oraz dotychczasowych działaniach Federacji /restrukturyzacja zadłużenia kredytów zaciągniętych przez producentów rolnych, przyspieszenie przez ARiMR wpłat powierzchniowych, potrzeba wprowadzenia w życie ustawy o dzierżawie nieruchomości rolnych/ i na tym tle ustalenie najważniejszych kierunków pracy - to główny temat spotkania.

12 lutego 2009 r. w Warszawie w gmachu Sejmu RP odbyło się posiedzenie Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi, którego tematami były: 1) Informacja o realizacji programu zwalczania choroby Aujaszkyego i informacja o sytuacji na rynku mięsa wieprzowego. Z ramienia Federacji Związków Pracodawców-Dzierżawców i Właścicieli Rolnych uczestniczył Zygmunt Jodko - Wiceprezes Zarządu Federacji, Prezes Lubuskiego Związku Pracodawców i Producentów Rolnych.

11 lutego 2009 r. w Warszawie w gmachu Sejmu RP odbyło się posiedzenie Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Tematem było pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o ochronie zwierząt. W spotkaniu uczestniczył Marian Kapłon Prezes Krajowego Związku Producentów Trzody Chlewnej.

9 lutego 2009 r. w Bydgoszczy odbyło się posiedzenie Walnego Zebrania Członków należących do Związku Pracodawców-Dzierżawców i Właścicieli Rolnych w Bydgoszczy. Pierwsza część obrad dotyczyła spraw organizacyjnych /przedstawienie sprawozdania z działalności związku za rok 2008 i przedstawienie protokołu z działalności finansowej Związku, druga zaś dotyczyła spraw merytorycznych: /1) przedłużanie dzierżaw, wykup - referowali: Roland Perycz Zastępca Dyrektora Zespołu Gospodarowania Zasobem ANR i Adam Ostrowski dyrektor OT ANR; 2) planowany harmonogram naborów wniosków w PROW 2007-2013 - ref. Andrzej Gross - Dyrektor OT ARiMR w Toruniu; 3) działania Federacji Związków Pracodawców-Dzierżawców i Właścicieli Rolnych /ustawa o dzierżawie nieruchomości rolnych/ - referował Leszek Dereziński Prezes Zarządu.

5 lutego 2009 r. w Warszawie w gmachu MRiRW odbyło się spotkanie Sekretarza Generalnego COPA-COGECA Pana Pekka Pesonena z członkami polskich organizacji rolniczych - członkami COPA-COGECA. W spotkaniu uczestniczył Waldemar Rolewski - Wiceprezes Zarządu Federacji Związków Pracodawców-Dzierżawców i Właścicieli Rolnych.

4 lutego 2009 r. w Warszawie w gmachu Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi odbyło się spotkanie Kazimierza Plocke Sekretarza Stanu w MRiRW z Leszkiem Derezińskim Prezesem Zarządu Federacji Związków Pracodawców-Dzierżawców i Właścicieli Rolnych. Problemami poruszonymi były: 1) gwarancje dla banków, które podejmą się restrukturyzacji zadłużenia kredytów zaciągniętych przez producentów rolnych; 2) potrzeba przyspieszenia przez ARiMR wypłat powierzchniowych dla większych obszarowo producentów rolnych; 3) sprawa różnicowania dopłat dla gospodarstw w trudnych warunkach do 50 ha, 50-100 ha i powyżej 100 ha; oraz potrzeba ustawowego uregulowania dzierżaw rolnych.

4 lutego 2009 r. w Warszawie w gmachu MRiRW odbyło się spotkanie Komitetu Zarządzającego ds. Zbóż. Tematami były: 1) informacja dotycząca spotkań Komitetu Zarządzającego ds. Zbóż w okresie 12.02.2008-29.01.2009; 2) omówienie sytuacji na rynku zbóż w UE, 3) omówienie działań interwencyjnych w UE; 4) aktualny poziom ochrony celnej i refundacji eksportowych; 5) doświadczenia ARR we wdrażaniu mechanizmów WPR na rynku zbóż. W spotkaniu z ramienia Federacji Związków Pracodawców-Dzierżawców i Właścicieli Rolnych uczestniczył Leszek Dereziński - Prezes Zarządu Federacji.


26 stycznia 2009 r. w Warszawie w Audytorium J. Mikułowskiego - Pomorskiego SGGW odbyła  się konferencja "Polska wizja Wspólnej Polityki Rolnej po 2013 roku".  Minister Marek Sawicki otworzył zorganizowaną przez resort rolnictwa konferencję, zaznaczając, że będzie to cały cykl konferencji poświęconych wypracowaniu spójnej koncepcji polskiej propozycji zmian Wspólnej Polityki Rolnej po roku 2013. Zwrócił uwagę na fakt, że nie można oderwać dyskusji o zmianach we Wspólnej Polityce Rolnej od globalnej sytuacji na świecie. "Zmienia się liczba ludności, rośnie spożycie, ale rośnie też liczba głodujących" . Minister podkreślił również,  że "otwieranie dostępu do europejskiego rynku dotyczy tak naprawdę dostępu towarów z Brazylii, czy USA, gdzie produkcja żywności w tych krajach jest dotowana. W trakcie 4 paneli wygłoszono 25 referatów. W  konferencji uczestniczyli członkowie Zarządu Federacji Związków Pracodawców-Dzierżawców i Właścicieli Rolnych.

23 stycznia 2009 r. w Warszawie w gmachu  Sejmu RP odbyło się posiedzenie Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Tematami Komisji były: 1) Informacja Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi na temat realizacji ustawy o ubezpieczeniach upraw rolnych i zwierząt gospodarskich - referował Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi Marek Sawicki; 2) Informacja Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi o udziale Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w pracach organów Unii Europejskiej w ostatnim półroczu 2008 r. - referował Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi Marek Sawicki; 3) Informacja Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Ministra Skarbu Państwa na
temat kondycji ekonomicznej i planach w zakresie zmian organizacyjnych i własnościowych w spółce zbożowej "ELEWAR" - referował Sekretarz Stanu w MRiRW Kazimierz Plocke.
W posiedzeniu uczestniczył Leszek Dereziński Prezes Zarządu Federacji Związków Pracodawców-Dzierżawców i Właścicieli Rolnych.

22 stycznia 2009 r. w Warszawie w gmachu Sejmu RP odbyło się kolejne posiedzenie Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Sprawą poruszaną była informacja o realizacji ustawy o biokomponentach i biopaliwach ciekłych. W posiedzeniu uczestniczył  Waldemar Rolewski - Wiceprezes Zarządu Federacji Związków Pracodawców-Dzierżawców i Właścicieli Rolnych.

21 stycznia 2009 r.  w Warszawie w gmachu Sejmu RP odbyło się posiedzenie Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Poruszane tematy to: 1/ Informacja o stanie realizacji Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013; 2/ Stan wypłaty płatności bezpośrednich realizowanych przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa za 2008 r. (według stanu na 31 grudnia 2008 r.). Kierownictwo resortu poinformowało Sejmową Komisję, że oprocentowanie preferencyjnych kredytów w rolnictwie, w tym /suszowych/ ulegnie zmniejszeniu z 3.5% do 2%.  Kierownictwo Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa przekazało, że dopłaty bezpośrednie dla gospodarstw wielkotowarowych zostaną wypłacone do końca lutego 2009 r. W posiedzeniu uczestniczył przedstawiciel Federacji Związków Pracodawców-Dzierżawców i Właścicieli Rolnych.

16 stycznia 2009 r. w Warszawie w gmachu Instytutu Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej - PIB odbyło się seminarium pt. "Rolnicze spółdzielnie produkcyjne w Polsce w latach 2004-2007".  Referat wygłosił Marcin Adamski. W seminarium uczestniczył przedstawiciel Federacji Związków Pracodawców-Dzierżawców i Właścicieli Rolnych.

14 stycznia 2009 r. w Warszawie w gmachu MRiRW odbyło się seminarium pt. Rola i przyszłość "małych" gospodarstw rolnych w Polsce i Unii Europejskiej. Otwierając dyskusję minister rolnictwa i rozwoju wsi Marek Sawicki podkreślił, że cechą charakteryzującą zarówno polskie, jak i europejskie rolnictwo jest dominujący udział małych, w większości rodzinnych gospodarstw rolnych. "Obecnie mówiąc o małym gospodarstwie nie mamy na myśli wielkości obszarowej, ale wielkość ekonomiczną". W seminarium wziął udział przedstawiciel Federacji Związków Pracodawców-Dzierżawców i Właścicieli Rolnych.

14 stycznia 2009 r. w Warszawie w Auli Kryształowej Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego Ambasada Republiki Czeskiej w Polsce /od stycznia 2009 r. Republika Czeska przejęła przewodnictwo w Radzie UE/ zorganizowała Noworoczne Spotkanie Radców ds. Rolnych Państw Unii Europejskiej. Z ramienia Federacji Związków Pracodawców-Dzierżawców i Właścicieli Rolnych wziął udział Wiceprezes Zarządu  dr Waldemar Rolewski.

13 stycznia 2009 r. w Warszawie w gmachu Senatu RP odbyło się  wspólne posiedzenie Senackiej Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Komisji Ustawodawczej. Programem posiedzenia było pierwsze czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego. Wspólne posiedzenie przegłosowało propozycję, by Agencja Nieruchomości Rolnych miała prawo pierwokupu do obszarów ziemi  powyżej 1 ha. W spotkaniu uczestniczył przedstawiciel Federacji Związków Pracodawców-Dzierżawców i Właścicieli Rolnych.

7 stycznia 2009 r. w  Warszawie w siedzibie spółki z o.o. PGR "Bródno" odbyło się pierwsze w roku 2009 r. posiedzenie Zarządu Federacji z udziałem członków Prezydium Rady i Prezesów Związków. Celem spotkania było wypracowanie stanowiska Federacji włącznie z metodami działania w sprawie form gospodarowania i zarządzania nieruchomościami rolnymi SP w świetle obrad Konferencji Naukowej oraz posiedzenia Sejmowej Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi w dniu 15 grudnia 2008 r.

 

Archiwum

:: 2017 ::

:: 2016 ::

:: 2015 ::

:: 2014 ::

:: 2013 ::

:: 2012 ::

:: 2011 ::

:: 2010 ::

:: 2009 ::

:: 2008 ::

:: 2007 ::

:: 2006 ::

:: 2005 ::

:: 2004 ::