O Federacji
Zadania
Władze
Statut
Zwiazki w terenie
Aktualnosci
Unia Europejska
Linki
Kontakt

logo

 

AktualnoŚci

2008

23 grudnia 2008 r. w Warszawie w siedzibie Agencji Nieruchomości Rolnych pod przewodnictwem Jacka Podlewskiego Wiceprezesa Agencji oraz Leszka Derezińskiego Prezesa Federacji Związków Pracodawców-Dzierżawców i Właścicieli  Rolnych odbyło się spotkanie Zespołu Roboczego w sprawie realizacji przez Agencję Nieruchomości Rolnych uchwały nr 169/2008 Rady Ministrów z dnia 26 sierpnia 2008 w sprawie ustanowienia programu pomocy dla gospodarstw rolnych dotkniętych suszą w 2008 r.
Federacja zgłosiła uwagi  i zastrzeżenia do wytycznych dla Oddziałów Terenowych z dnia 4 grudnia br.

22 grudnia 2008 r. w Warszawie w gmachu Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi odbyła się konferencja prasowa Marka Sawickiego resortu na temat podsumowania roku w rolnictwie. W konferencji uczestniczył przedstawiciel Federacji Związków Pracodawców-Dzierżawców i Właścicieli  Rolnych.

17 grudnia 2008 r. w Warszawie w siedzibie Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi odbyło się spotkanie poświęcone m.in. Planowi Działania KSOW na lata 2008-2009. W posiedzeniu uczestniczył dr Waldemar Rolewski - Wiceprezes Zarządu Federacji Związków Pracodawców-Dzierżawców i Właścicieli  Rolnych.

15 grudnia 2008 r. w Warszawie w gmachu Sejmu RP odbyło się posiedzenie Komisji Rolnictwa i Rozwoju. Informacja Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi dotycząca planowanych zmian w zarządzaniu nad nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa, likwidacji Agencji Nieruchomości Rolnych oraz sprzedaży nieruchomości rolnych Skarbu Państwa rolnikom - to główny temat spotkania.  W posiedzeniu Sejmowej Komisji z ramienia  Federacji Związków Pracodawców-Dzierżawców i Właścicieli  Rolnych uczestniczyli: członkowie kierownictwa Federacji z  Przewodniczącym Rady Federacji Związków Pracodawców-Dzierżawców i  Właścicieli Rolnych Ignacym Urbanowskim i  Prezesem Zarządu Leszkiem Derezińskim.  Komisja negatywnie wypowiedziała się w sprawie przekazanych  przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi założeń,   które przedstawił Sekretarz Stanu Kazimierz Plocke.

15 grudnia 2008 r. w Warszawie w gmachu Sejmu RP odbyła się Konferencja pod patronatem Marszałka Sejmu RP Bronisława Komorowskiego i Przewodniczącego Sejmowej Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi Leszka Korzeniowskiego nt. "Poprawa struktury agrarnej a konkurencyjność polskiego rolnictwa". Organizatorami Konferencji  były:  Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej, Agencja Nieruchomości Rolnych i Federacja Związków Pracodawców-Dzierżawców i Właścicieli Rolnych. W Konferencji uczestniczyli posłowie Sejmowej Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi na czele z jej przewodniczącym Leszkiem Korzeniowskim, przedstawiciele Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi z Marią Zwolińską - Radcą Generalnym w resorcie rolnictwa, prezesi Agencji Rolnych, prezesi organizacji rolniczych, przedstawiciele nauki rolniczej, najlepsi przedsiębiorcy, dzierżawcy i właściciele rolni. Obradom Konferencji przewodniczyli: dr Ignacy Urbanowski - przewodniczący Rady Federacji i dr Tomasz Nawrocki - Prezes Agencji Nieruchomości Rolnych. Pierwszym punktem konferencji było ogłoszenie wyników "Rankingu 300" i wręczenie wyróżnień dla najlepszych gospodarstw rolnych roku 2007.  Wnioski z "Rankingu 300" dla efektywności i konkurencyjności polskiego rolnictwa" zostały omówione przez pracowników naukowych IERiGZ - prof. dr hab. Jacka Kulawika, mgr Justynę Ziółkowską i mgr Adama Kagana.
Problemy poprawy struktury agrarnej polskiego rolnictwa - rola dzierżaw - to tytuł referatu prof. dr hab. Włodzimierza Dzuna i prof. dr hab. Wojciech Józwiaka /IERiGZ/ . Model transformacji rolnictwa w krajach Europy Środkowowschodniej przedstawił dr Andrzej Zadura z Agencji Nieruchomości Rolnych.  Prof. dr hab. Wojciech Ziętara - SGGW szeroko omówił model polskiego rolnictwa przyszłości.
Moderatorem Panelu I  - "Uwarunkowania społeczno-ekonomiczne i prawne przemian agrarnych, koncentracji produkcji oraz konkurencyjności polskiego rolnictwa" był prof. dr hab. Wojciech Józwiak, zaś moderatorem Panelu II - "Rynkowe wyzwania dla efektywności produkcji rolnej" - prof. Stanisław Zięba.
Dyskusja podkreśliła znaczenie dzierżawy rolnej oraz rolę dzierżawców rolnych jako znaczących producentów żywności w Polsce.
Podsumowania Konferencji dokonał Leszek Korzeniowski - Przewodniczący Sejmowej Komisji RiRW, który podkreślił znaczenie trwałości dzierżawy rolnej w Polsce.

55 56
57 58
 

8-10 grudnia 2008 r. w Domu Polonii w Pułtusku odbyła się konferencja zorganizowana przez Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej - PIB nt. "Rozwój sektora rolno-spożywczego w Polsce na tle tendencji światowych". Konferencja była podzielona na IV bloki. W I bloku poruszono takie sprawy jak: "Wpływ Wspólnej Polityki Rolnej na stabilizację rynków rolnych w Polsce", "Znaczenie kwotowania na rynkach rolnych",  "Zmienność cen wybranych produktów rolnych i żywnościowych przed i po akcesji Polski do UE". Blok II  to: "Dylematy efektywności polskich gospodarstw rolnych", "Koszty i dochody wybranych produktów rolniczych w 2007 r. na podstawie badań w systemie Agrokoszty", "Ekonometryczny model badania wpływu unijnej i krajowej polityki rolnej na polskie rolnictwo", Blok III - to okrągły stół z głównym tematem "Wyzwania globalne rolnictwa światowego", Blok IV - omawiał takie tematy jak: "Globalizacja a kryzysy. Implikacje dla finansów polskiego rolnictwa", "Program Obszarów Wiejskich - pierwsze lata realizacji i "Tendencje zmian na rynku ziemi rolniczej". Z ramienia Federacji w konferencji uczestniczył dr Waldemar Rolewski - Wiceprezes Zarządu Federacji Związków Pracodawców-Dzierżawców i Właścicieli Rolnych.

6 grudnia 2008 r. w Mielnie  odbyło się spotkanie Koszalińskiego Stowarzyszenia Dzierżawców Rolnych z udziałem członków Rady  Federacji Związków Pracodawców-Dzierżawców i Właścicieli Rolnych na czele z  Przewodniczący Rady Federacji Ignacym Urbanowskim, Prezesem Zarządu Federacji Leszkiem Derezińskim. W trakcie posiedzenia Prezes Zarządu Leszek Dereziński poinformował uczestników spotkania o działalności Federacji w 2008 r. i zamierzeniach na 2009.  W spotkaniu oprócz przedstawicieli lokalnych władz samorządowych uczestniczył Wiceprezes ANR Jacek Podlewski.


21 listopada 2008 r. w Warszawie w gmachu Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego odbyła się konferencja pt. "Miejsce i rola przedsiębiorstw wielkotowarowych w rolnictwie polskim" zorganizowanej przez Katedrę Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstw SGGW z okazji 80-tych urodzin prof. zw. dr hab. Janusza Kosickiego. Tematyka konferencji realizowana była w trzech sesjach: Sesja I - Specyficzne cechy przedsiębiorstw wielkotowarowych; Sesja II - Dzierżawa jako system gospodarowania w rolnictwie; Sesja III - Kierunki zmian w organizacji polskiej hodowli roślin i zwierząt. Z ramienia Federacji Związków Pracodawców-Dzierżawców i Właścicieli  Rolnych uczestniczyli: dr Ignacy Urbanowski - Przewodniczący Rady Federacji; dr Waldemar Rolewski  Wiceprezes Zarządu  i Stanisław Wittek - Dyrektor Biura

21 listopada 2008 r.  w Karpaczu odbył się XVIII Walny Zjazd członków Dolnośląskiego Związku Dzierżawców i Właścicieli Nieruchomości Rolnych  we Wrocławiu. Referat programowy "Uwłaszczenie czy dzierżawa - rządowa propozycja reformy rolnej" otworzył długą dyskusję członków Dolnośląskiego Związku.  W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele władz samorządowych województwa dolnośląskiego, dyrektorzy Oddziałów Terenowych ANR, ARiMR i ARR.  Uczestnikiem spotkania  był Leszek Dereziński Prezes Zarządu Federacji Związków Pracodawców-Dzierżawców i Właścicieli Rolnych.

17 listopada 2008 r. w Warszawie w biurze Prezesa Agencji odbyło się spotkanie
dr Tomasza Nawrockiego Prezesa ANR z przedstawicielami Federacji Związków Pracodawców-Dzierżawców i Właścicieli Rolnych. Tematem spotkania były problemy takie jak: /możliwość odroczenia opłaty raty czynszu dzierżawnego przez dzierżawcę na jego prośbę; problemy związane z przedłużaniem umów dzierżawnych - uproszczony system zabezpieczeń dla wieloletnich i wiarygodnych dzierżawców rolnych; nieprawidłowości związane z wyceną nieruchomości - skrócenie czasu do zgłoszenia do zakupu/ i omówienie dalszej współpracy  z Agencją Nieruchomości Rolnych.

14 listopada 2008 r. w Warszawie w gmachu Instytutu Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej odbyło się seminarium pt. "Przedsiębiorstwa rolne po wejściu do UE". Referaty wygłosili: prof. dr hab. Włodzimierz Dzun i mgr Adam Kagan. W seminarium uczestniczył przedstawiciel Federacji Związków Pracodawców-Dzierżawców i Właścicieli Rolnych.

14 listopada 2008 r. w Ośrodku Doradztwa Rolniczego w Kalsku odbyło się Walne zebranie Lubuskiego Związku Pracodawców-Dzierżawców i Producentów Rolnych. Problemami poruszanymi były: 1/ Sytuacja dzierżawców w związku z projektowaną zmianą ustawy o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa; 2/ Realizacja sprzedaży dzierżawionych gruntów przez ANR w Gorzowie i Filię w Zielonej Górze. W posiedzeniu uczestniczył Leszek Dereziński Prezes Zarządu Federacji.

W dniach 23-24 października 2008 r. odbył się XV Kongres Sekretariatu Rolnictwa NSZZ "Solidarność" z udziałem kierownictwa ANR na czele z Wiceprezesem Jackiem Podlewskim i Leszkiem Derezińskim Prezesem Zarządu Federacji Związków Pracodawców-Dzierżawców i Właścicieli Rolnych. Na Kongresie omawiano między innymi sprawy dzierżawców i propozycje zmian ustawy o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa.
Zmiana ustawy wprowadzi duże zagrożenie dla załóg pracujących w gospodarstwach rolnych.


28 października 2008 r. w Warszawie w gmachu Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi odbyła się konferencja nt. "Perspektywy rozwoju uprawy i wykorzystania w rolnictwie nowoczesnych technologii", zorganizowana przez Stowarzyszenie "Koalicja Na Rzecz Nowoczesnego Rolnictwa", które jest Członkiem Rady Gospodarki Żywnościowej. W posiedzeniu uczestniczyli przedstawiciele Federacji Związków Pracodawców-Dzierżawców i Właścicieli Rolnych.

27 października 2008 r. w pałacu w Kobylnikach odbyło się seminarium regionalne nt. "Perspektywy rozwoju przedsiębiorstw na obszarach wiejskich" zorganizowane przez Związek Pracodawców-Dzierżawców i Właścicieli Rolnych w Bydgoszczy. Działania Federacji Związków Pracodawców-Dzierżawców i Właścicieli Rolnych w zakresie zmian do Ustawy o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa przedstawił Leszek Dereziński Prezes Zarządu Federacji. W seminarium uczestniczył Wicewojewoda Kujawsko- Pomorski oraz przedstawiciele ANR w Bydgoszczy, ARiMR w Toruniu, przedstawiciele Urzędu Marszałkowskiego, a także Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

24 października 2008 r. odbyło się kolejne posiedzenie Zarządu Federacji Związków Pracodawców-Dzierżawców i Właścicieli Rolnych z udziałem Prezydium Rady Federacji. Tematem posiedzenia było przyjęcie ostatecznej wersji uwag do projektu "Ustawy o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa oraz o zmianie niektórych innych ustaw". Ostateczne uwagi zostały przekazane Markowi Sawickiemu - Ministrowi Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Kazimierzowi Plocke - Sekretarzowi Stanu w MRiRW oraz Departamentowi Gospodarki Ziemią bezpośrednio zainteresowanemu tym problemem.

22 października 2008 r. w Warszawie w gmachu Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi odbyło się spotkanie celem wyłonienia przedstawiciela związków zawodowych rolników indywidualnych oraz przedstawiciela społeczno-zawodowych organizacji rolników do składu Komisji do Spraw Oceny Ofert złożonych przez zakłady ubezpieczeń, które są zainteresowane prowadzeniem działalności w zakresie ubezpieczenia upraw rolniczych i zwierząt gospodarskich. W spotkaniu uczestniczył Waldemar Rolewski Wiceprezes Zarządu Federacji Związków Pracodawców-Dzierżawców i Właścicieli Rolnych.

17 października 2008 r. Prezes Zarządu Leszek Dereziński został przyjęty przez Prezesa ANR Pana Tomasza Nawrockiego. W trakcie roboczej rozmowy, w której uczestniczył Wiceprezes ANR Jacek Podlewski Federacja przedstawiła propozycje zorganizowania Konferencji naukowej nt. "Poprawa struktury agrarnej a konkurencyjność polskiego rolnictwa" połączonej z ogłoszeniem wyników "Rankingu 300".

17 października 2008 r. w Warszawie w gmachu Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi odbyło się posiedzenie Zarządu Federacji Związków Pracodawców-Dzierżawców i Właścicieli Rolnych z udziałem Prezesów Związków. Głównym tematem posiedzenia było wypracowanie uwag do projektu "Ustawy o zmianie ustawy o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa oraz o zmianie niektórych innych ustaw" w zakresie dotyczącym dzierżaw nieruchomości rolnych Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa.

17 października 2008 r. w Warszawie w gmachu Instytutu Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej odbyło się seminarium pt. "Wyniki ekonomiczne polskiego rolnictwa w 2007 r." W seminarium uczestniczył przedstawiciel Federacji Związków Pracodawców-Dzierżawców i Właścicieli Rolnych.

8 października 2008 r. w Warszawie w gmachu Sejmu RP odbyło się posiedzenie Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawach: "Raportu z działalności Agencji Nieruchomości Rolnych na Zasobie Własności Rolnej Skarbu Państwa w 2007 r." oraz rozpatrzenia projektu dezyderatu dotyczącego zwiększenia środków dla ARiMR na dopłaty do oprocentowania kredytów inwestycyjnych dla rolników. W posiedzeniu wziął udział Leszek Dereziński Prezes Zarządu Federacji Związków Pracodawców-Dzierżawców i Właścicieli Rolnych.

8 października 2008 r. Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi Pan MAREK SAWICKI oraz Sekretarz Stanu Kazimierz Plocke spotkali się z członkami Zarządu oraz Prezydium Rady Federacji Związków Pracodawców- Dzierżawców i Właścicieli Rolnych. Głównym tematem spotkania było omówienie tez do "Projektu zmiany Ustawy o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa". Na zakończenie ożywionej dyskusji Minister MAREK SAWCIKI zadeklarował gotowość do kolejnego spotkania po dokładnym zapoznaniu się Federacji ze szczegółowymi rozwiązaniami zawartymi w projekcie nowelizowanej ustawy.

3-5 października 2008 r. w Poznaniu na terenie MTP obyły się międzynarodowe Targi Hodowli Zwierząt i Rozwoju Obszarów Wiejskich FARMA 2008, pod honorowym patronatem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Pierwszego dnia w Sali Kongresowej MTP Marek Sawicki Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi spotkał się z przedstawicielami firm polskich i zagranicznych omawiając dalszą owocną współpracę. W spotkaniu z ramienia Federacji uczestniczył Leszek Dereziński Prezes Zarządu Federacji Związków Pracodawców-Dzierżawców i Właścicieli Rolnych.


24 września 2008 r. w Warszawie w gmachu Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi Kazimierz Plocke Sekretarz Stanu w MRiRW przyjął Prezesa Zarządu Federacji Leszka Derezińskiego. W trakcie rozmowy omawiano najważniejsze problemy nurtujące dzierżawców rolnych włącznie z propozycjami uregulowań prawnych dzierżawy rolnej.

24 września 2008 r. w Warszawie Doradca Prezydenta RP ds. rolnych Krzysztof Ardanowski spotkał się z Prezesem Zarządu Federacji Leszkiem Derezińskim. W trakcie rozmowy poinformowano Krzysztofa Ardanowskiego o przebiegu i wnioskach wynikających z zorganizowanej w dniu 17 września 2008 r. Ogólnokrajowej Konferencji "Dzierżawy rolne w Polsce, stan obecny i przyszłość". Podkreślono potrzebę uregulowania prawnego dzierżawy rolnej w formie ustawy, której projekt Federacja przekazała do Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

23 września 2008 r. w Warszawie w biurze Federacji Związków Pracodawców-Dzierżawców i Właścicieli Rolnych odbyło się spotkanie Andrzeja Beredy przedstawiciela Międzynarodowych Targów Francuskich SIMA. Federacja upowszechni wśród Związków przekazane przez przedstawicielstwo informacje na temat Międzynarodowych Targów SIMA, które odbędą się w następnym roku w lutym w Paryżu.

19 - 22 września 2008 r. w Bednarach k/Poznania odbyła się wystawa AGRO SHOW 2008. To już 10 edycja największej branżowej wystawy techniki rolniczej. W tym roku dołączyli także producenci nawozów, nasion, środków ochrony roślin. Członkowie Związku Pracodawców Rolnych w Poznaniu uczestniczyli w tym wydarzeniu.

17 września 2008 r. w Warszawie w sali konferencyjnej Krajowej Rady Spółdzielczości odbyła się zorganizowana przez Federację Związków Pracodawców-Dzierżawców i Właścicieli Rolnych Ogólnokrajowa Konferencja "Dzierżawy rolne w Polsce stan obecny i przyszłość". W konferencji uczestniczyli nie tylko licznie zgromadzeni dzierżawcy towarowych gospodarstw rolnych, ale również parlamentarzyści na czele z Leszkiem Korzeniowskim Przewodniczącym Sejmowej Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi, przedstawiciele resortu rolnictwa na czele z Kazimierzem Plocke Sekretarzem Stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi, oraz licznie przybyli przedstawiciele Agencji Nieruchomości Rolnych z Jackiem Podlewskim Wiceprezesem ANR. Uczestnikami Konferencji byli także przedstawiciele nauki polskiej, profesorowie PAN, SGGW, IERiGZ i innych warszawskich uczelni zajmujących się tematyką rolnictwa, ekonomii i prawa rolnego. Wszyscy uczestnicy Konferencji byli żywo zainteresowani problemami przyszłości dzierżaw rolnych - rozsądnej nadziei polskiego rolnictwa.
Na konferencję licznie przybyli także dziennikarze, przedstawiciele radia i telewizji. Konferencji przewodniczyli: Marek Baryłko i Mariusz Olejnik zastępcy przewodniczącego Rady Federacji. Leszek Dereziński - Prezes Zarządu Federacji wygłosił referat, który pokazywał wszechstronność działań Federacji zmierzających do stabilizacji dzierżaw rolnych /np. zgłoszony przez Federację nowy projekt o dzierżawie nieruchomości rolnych/.

Prezes Leszek Dereziński wyraźnie podkreślał, że nowa koncepcja resortu rolnictwa to nic innego jak "parcelacja dzierżaw rolnych". Referatami programowymi Konferencji były:
- "Prawne aspekty proponowanych ograniczeń obszarowych dzierżaw rolnych gospodarujących na Zasobie Własności Rolnej Skarbu Państwa" - wygłoszony przez - prof. dr hab. Pawła Czechowskiego,
- "Społeczne i ekonomiczne koszty wprowadzenia ograniczeń obszarowych dzierżaw rolnych gospodarujących na Zasobie Własności Rolnej Skarbu Państwa" - wygłoszony przez prof. dr hab. Wojciecha Ziętarę.
Po bardzo interesującej dyskusji, przewodniczący Komisji Wnioskowej Zygmunt Jodko zgłosił końcowe wnioski z Konferencji. Przebieg obrad oraz wnioski z Ogólnokrajowej Konferencji zostaną opublikowane w najbliższym numerze Rolnika Dzierżawcy.

1. Wnioski z konferencji.

2. Stanowisko Federacji.

 

15 - 17 września 2008 r. w Poznaniu na terenie MTP odbyły się największe targi spożywcze w Europie Środkowej i Wschodniej POLAGRA FOOD, w trakcie których wystawcy z Polski i 30 krajów świata wystawiali swoje towary. Patronat honorowy nad targami objął minister rolnictwa i rozwoju wsi Marek Sawicki. Z tej okazji 15 września w Sali Kongresowej Międzynarodowych Targów Poznańskich odbyła się uroczystość wręczenia najlepszym producentom znaków Poznaj Dobrą Żywność. W uroczystości tej uczestniczył z ramienia Federacji Związków Pracodawców-Dzierżawców i Właścicieli Rolnych - Leszek Dereziński Prezes Zarządu Federacji.

11 września 2008 r. w Bydgoszczy odbyło się kolejne posiedzenia zarządu Związku Pracodawców-Dzierżawców i Właścicieli Rolnych z dyrekcją O/T Agencji Nieruchomości Rolnych w Bydgoszczy. Głównymi tematami poruszanymi podczas spotkania był projekt ustawy o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi należącymi do Skarbu Państwa oraz stosowanie w bieżącym roku ulg w czynszu dzierżawnym z tytułu art. 700 KC. W związku z rezygnacją z funkcji wiceprezesa Mieczysława Ruszkowskiego odbyły się wybory, w wyniku których nowym wiceprezesem został Benedykt Ślęzak.

4 września 2008 r. w gmachu Sejmu RP odbyło się kolejne posiedzenie Sejmowej Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Tematem spotkania była informacja o realizacji programu zwalczania choroby Aujeszkyego. Z ramienia Federacji Związków Pracodawców-Dzierżawców i Właścicieli Rolnych uczestniczył w posiedzeniu Zygmunt Jodko - Wiceprezes Zarządu Federacji.

4 września 2008 r. w Kurniku woj. wielkopolskie odbyło się uroczyste spotkanie z okazji 40 lecia pracy w rolnictwie Henryka Ordanika. W uroczystościach wziął udział Leszek Dereziński Prezes Zarządu Federacji Związków Pracodawców-Dzierżawców i Właścicieli Rolnych oraz przyjaciele ze Związku Pracodawców Rolnych w Poznaniu.

3 września 2008 r. w gmachu Sejmu RP odbyło się pierwsze powakacyjne spotkanie Sejmowej Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Tematem spotkania była informacja o skutkach zakazu stosowania pasz genetycznie zmodyfikowanych dla gospodarstw rolnych, oraz informacja o sytuacji na rynku środków ochrony roślin. W posiedzeniu uczestniczył Wojciech Kowalski członek Rady Federacji Związków Pracodawców-Dzierżawców i Właścicieli Rolnych.


27 sierpnia 2008 r. Sekretarz Stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi Kazimierz Plocke przyjął Prezesa Zarządu Federacji Leszka Derezińskiego, który przedstawił główne problemy nurtujące dzierżawców rolnych oraz kierunki działań Federacji Związków Pracodawców-Dzierżawców i Właścicieli Rolnych włącznie z propozycją ustawowego uregulowania dzierżawy rolnej. Przedłożone uwagi i propozycje zostały życzliwie przyjęte przez pana Ministra, który wyraził gotowość wsparcia działań Federacji.

27 sierpnia 2008 r. Prezes Agencji Nieruchomości Rolnych dr Wojciech Kuźmiński spotkał się z Prezesem zarządu Federacji Leszkiem Derezińskim. W trakcie rozmowy omówiono przedstawione przez Federację uwagi do działalności Agencji Nieruchomości Rolnych ze szczególnym uwzględnieniem przewlekłego załatwiania zgłaszanych przez dzierżawców rolnych spraw szczególnie w zakresie wykupu ziemi, jak i przedłużania umów dzierżawnych.

25 sierpnia 2008 r. w Nowinach Związek Pracodawców Rolnych zorganizował spotkanie z przedstawicielami szwedzkiej organizacji rolniczej LRF skupiającej właścicieli rolnych, leśnych i współwłaścicieli firm kooperujących z rolnictwem. Przedstawiciele tej organizacji pochodzą ze Szwecji Południowej. Tematyką spotkania były: ekologiczne uprawy rolnicze, rynek dla rolników w Polsce i pozycja rolników w Polsce, wpływ zmian klimatycznych na uprawy w Polsce, poruszono problem dzików w Polsce, które zagrażają uprawom rolniczym. Uczestnicy spotkania mieli możliwość obejrzenia Gospodarstwa Rolnego "AGROFARM", a także dużej, nowoczesnej hodowli krów mlecznych. W posiedzeniu uczestniczył Leszek Dereziński - Prezes Zarządu Federacji Związków Pracodawców-Dzierżawców i Właścicieli Rolnych.

14 sierpnia 2008 r. w Kaliszu w siedzibie spółki "Gruntpol" odbyło się kolejne posiedzenie Zarządu Federacji Związków Pracodawców-Dzierżawców i Właścicieli Rolnych z udziałem wszystkich Prezesów Związków. Głównym tematem było wypracowanie kierunków i form pracy Federacji i Związków w zakresie przeciwdziałania propozycji parcelacji dzierżaw rolnych. Pierwsza część spotkania dotyczyła pozytywnych działań Federacji: 1/ zniesienie limitów obszarowych przy ubezpieczeniu płodów rolnych z dopłatą SP /starania trwały 2 lata/; 2/ opracowany projekt Uchwały Rady Ministrów w sprawie pomocy dla gospodarstw dotkniętych klęską suszy zawiera zgłoszone przez Federację propozycje dotyczące gospodarstw wielkotowarowych, w tym dzierżawców rolnych; 3/ opracowaliśmy nowy tekst Projektu Ustawy o dzierżawie nieruchomości rolnych. Druga część dotyczyła opublikowania w dniu 25 lipca przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi materiału " Informacje na temat projektu ustawy o zmianie ustawy o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa oraz o zmianie niektórych innych ustaw". W projekcie tym zawarto propozycje ograniczenia w ciągu trzech lat maksymalnej powierzchni uprawy rolnej do 300 ha lub 500.
W tej sytuacji podjęto następujące działania:
1/ zorganizowanie 17 września 2008 r. Ogólnokrajowej Konferencji, na której zostaną wygłoszone referaty przez: prof. dr hab. Pawła Czechowskiego - znawcę prawa rolnego i prof. dr hab. Wojciech Ziętarę znanego ekonomistę prawa rolnego;
2/ organizowanie przez Związki spotkań z posłami i senatorami /bez względu na opcję polityczną/;
3/ niezbędne jest włączanie do spotkań przedstawicieli Związków zawodowych działających w rolnictwie /sprawy socjalne ludzi zatrudnionych w rolnictwie/.

11 sierpnia 2008 r. w Warszawie w siedzibie Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi odbyło się spotkanie Marka Sawickiego Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z Kierownictwem Federacji Związków Pracodawców-Dzierżawców i Właścicieli Rolnych. W spotkaniu ze strony Federacji obecni byli: Leszek Dereziński - Prezes Zarządu, Wiceprezesi: Stanisław Grocholski, Zygmunt Jodko, Waldemar Rolewski, Członek Zarządu - Sylwester Gajewski i Stanisław Wittek - Dyrektor Biura Federacji. Omawiano sprawy dzierżaw rolnych - ich stan obecny i przyszły. Zwrócono uwagę na dzierżawę rolną jako trwałą formę gospodarowania w polskim rolnictwie, na dobrze zorganizowane przedsiębiorstwa towarowe, na byt ludzi zatrudnionych w tych gospodarstwach i na ziemię, która jest miejscem pracy tysięcy ludzi i produkcji rolnej.

6 sierpnia 2008 r. w Warszawie w gmachu Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi z udziałem Marka Sawickiego Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi odbyło się spotkanie poświęcone aktualnej sytuacji na rynku nawozów. W spotkaniu brali udział przedstawiciele zakładów nawozowych: Fosfory, Luvena, Puławy, Anvil, Police, Kędzierzyn. W spotkaniu tym uczestniczyła także Grażyna Henclewska podsekretarz stanu w Ministerstwie Gospodarki. Drastycznie wysokie ceny nawozów to główny problem poruszany na tym posiedzeniu. Minister Marek Sawicki zapowiedział, że podejmie starania o zniesienie ograniczeń importowych w zakresie soli potasowej. Problemy wysokich cen nawozów występują w większości unijnych krajów, dlatego też w najbliższym czasie odbędzie się na forum Komisji Europejskiej debata, zaś przedstawiciele organizacji rolniczych zadeklarowali omówienie sprawy wysokich cen nawozów na najbliższym posiedzeniu COPA-COGECA. W spotkaniu uczestniczył przedstawiciel Federacji Związków Pracodawców-Dzierżawców i Właścicieli Rolnych.

28 lipca 2008 r. w Warszawie w gmachu Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi odbyło się spotkanie ministra Marka Sawickiego z przedstawicielami organizacji rolniczych. Głównym problemem podnoszonym przez związkowców stał się projekt ustawy wprowadzającej zmiany w ubezpieczeniu społecznym rolników. Pozytywnie oceniono propozycje różnicowania składki, w zależności od wielkości gospodarstwa, a także możliwość pozostawania w systemie KRUS tych rolników, którzy podejmują sezonowo zatrudnienie poza rolnictwem. Przedstawiciele rolników stwierdzili, że podwyższenie kwoty należnego podatku dochodowego od przychodów z działalności pozarolniczej do 5 510 zł /obecnie jest to 2 755 zł/ pozwoli na większą aktywność rolników bez obawy wykluczenia ich z rolniczego systemu ubezpieczenia społecznego. Drugim tematem ważnym, który przedstawił minister był program pomocy dla gospodarstw w celu złagodzenia klęski suszy. Ministerstwo podjęło działania, by wojewodowie przedłożyli w trybie pilnym ocenę skutków suszy na swoich terenach. Po przyjęciu przez Radę Ministrów program zostanie przekazany Komisji Europejskiej, co pozwoli na to, że pomoc udzielana w jego ramach nie będzie wchodziła w limit pomocy de minimis. Ostatnim tematem spotkania była informacja na temat projektu ustawy o zmianie ustawy o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa oraz o zmianie niektórych innych ustaw. Rozdany materiał do zapoznania się przez poszczególne organizacje rolnicze będzie tematem następnego spotkania Ministra Marka Sawickiego z przedstawicielami organizacji rolniczych. W spotkaniu uczestniczył przedstawiciel Federacji Związków Pracodawców-Dzierżawców i Właścicieli Rolnych.

28 lipca 2008 r. w Warszawie w siedzibie Agencji Nieruchomości Rolnych odbyło się posiedzenie Krajowej Komisji Konkursowej. Organizowane konkursy są bardzo dobrą formą upowszechnienia kultury bezpieczeństwa, a także inspirują pracodawców rolnych do czynnego angażowania się i podejmowania aktywnych działań w trosce o ochronę zdrowia i bezpieczne warunki pracy. Przedstawiciele Federacji zgłosili zastrzeżenia i wątpliwości do zamierzeń Resortu dotyczące ograniczenia areału do 500 ha. W trakcie spotkania wyłoniono gospodarstwa wyróżniające się bezpieczeństwem. W posiedzeniu uczestniczył przedstawiciel Federacji Związków Pracodawców-Dzierżawców i Właścicieli Rolnych. 25 lipca 2008 r. w Kobylnikach w siedzibie spółki "Kom-Rol" odbyło się spotkanie Prezesa Agencji Nieruchomości Rolnych dr Wojciecha Kuźmińskiego i Wiceprezesa Agencji Nieruchomości Rolnych Jacka Podolskiego z Leszkiem Derezińskim Prezesem Zarządu Federacji Związków Pracodawców-Dzierżawców i Właścicieli Rolnych. Omawiane były bieżące sprawy dzierżawców m.in. problemy dotyczące klęski suszy i związane z tym ulgi w czynszu dzierżawnym.

18 lipca 2008 r. w Warszawie w siedzibie Agencji Nieruchomości Rolnych odbyło się spotkanie członków Zarządu Federacji z Wiceprezesem ANR Jarosławem Denkiewiczem. W trakcie spotkania omówiono następujące tematy: klęskę suszy i warunki udzielania ulg w opłacie czynszu dzierżawnego przez ANR, problemy związane z budynkami i budowlami /likwidacja, czynsz, wyłączenia, modernizacja/, a także odbyła się dyskusja nad projektem Ustawy o dzierżawie nieruchomości rolnych.

18 lipca 2008 r. w Warszawie w gmachu Instytutu Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej - PIB odbyło się seminarium pt. "Uwarunkowania rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw na obszarach wiejskich". Referentami byli: dr hab. Danuta Kołodziejczyk, dr inż. Adam Wasilewski i dr Marcin Gospodarowicz. W seminarium uczestniczył przedstawiciel Federacji Związków Pracodawców-Dzierżawców i Właścicieli Rolnych.

4 lipca 2008 r. w Warszawie w budynku SGGW odbyła się konferencja naukowa zorganizowana przez Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej - Państwowy Instytut Badawczy we współpracy z Ministerstwem Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Szkołą Główną Gospodarstwa Wiejskiego. Otwierając konferencję dyrektor IERiGZ Andrzej Kowalski podkreślił, że obecnie nie ma bardziej kontrowersyjnego tematu niż rolnicze dochody - "jest to temat rozpatrywany zarówno pod względem gospodarczym, społecznym jak i politycznym". Natomiast szef resortu rolnictwa Marek Sawicki podkreślił, że problematyka rolniczych dochodów wymaga starannego podejścia i patrzenia nie tylko przez pryzmat środków, jakie trafiają do rolników, ale przede wszystkim przez pryzmat stale rosnących kosztów, w tym środków produkcji i energii. O tych i innych sprawach dotyczących dochodów rolniczych w swoich wystąpieniach mówili prof. Józef Zegar i dr inż. Lech Goraj. W spotkaniu uczestniczył przedstawiciel Federacji Związków Pracodawców-Dzierżawców i Właścicieli Rolnych.


30 czerwca 2008 r. Leszek Dereziński Prezes Zarządu Federacji wystąpił z pismem do dr Wojciecha Kuźmińskiego Prezesa Agencji Nieruchomości Rolnych w sprawie udzielenia przez ANR pomocy dzierżawcom rolnym, dotkniętym klęską suszy poprzez zastosowanie ulg w opłatach czynszu dzierżawnego.

26 czerwca 2008 r. Przewodniczący Klubu Parlamentarnego PO Zbigniew Chlebowski, Przewodniczący Sejmowej Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi Leszek Korzeniowski oraz Sekretarz Stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi Kazimierz Plocke spotkali się z przedstawicielami Federacji: Leszkiem Derezińskim - Prezesem Zarządu, Stanisławem Grocholskim Wiceprezesem Zarządu Federacji , Mariuszem Olejnikiem Wiceprzewodniczącym Rady Federacji. Tematem spotkania były problemy nurtujące dzierżawców rolnych w tym: potrzeba ustawowego uregulowania dzierżawy rolnej, możliwości udzielenia dzierżawcom dotkniętym klęską suszy wsparcia w postaci ulg czynszu dzierżawnego. Podziękowano za pozytywne uregulowanie przez Sejm RP ubezpieczeń na płody rolne w rolnictwie.

17 czerwca 2008 r. Prezes Zarządu Federacji Leszek Dereziński oficjalnie przekazał Sekretarzowi Stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi Panu Kazimierzowi Plocke opracowany przez Federacją nowy projekt ustawy o dzierżawie nieruchomości rolnych. Minister Kazimierz Plocke zapewnił, że niezwłocznie podjęte zostaną prace w resorcie nad przedłożonym projektem. W spotkaniu uczestniczyła Barbara Pachucka - Dyrektor Departamentu Gospodarki Ziemią w MRiRW

13 czerwca 2008 r. w Warszawie w siedzibie Biura Agencji Nieruchomości Rolnych odbył się Wspólny Zespół ANR i FZPDiWR. Tematami poruszanymi były: czynsz dzierżawny, umowa dzierżawna oraz problemy klęskowe np. susza. Z ramienia Federacji uczestniczyli: Leszek Dereziński - Prezes Zarządu, Waldemar Rolewski - Wiceprezes Zarządu, Sylwester Gajewski - członek Zarządu Federacji i Stanisław Wittek - Dyrektor Biura Federacji.

10 czerwca 2008 r. w Warszawie w siedzibie Biura Federacji Związków Pracodawców-Dzierżawców i Właścicieli Rolnych odbyło się kolejne spotkanie Zarządu Federacji. Głównym tematem spotkania były kierunki i metody działań związanych z przygotowaniem projektu ustawy o dzierżawie nieruchomości rolnych.

8 czerwca 2008 r. w Warszawie na dziedzińcu Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi 40 firm branży rolno-spożywczej prezentowało swoje produkty oznaczone znakiem najwyższej jakości - Poznaj Dobrą Żywność. Otwierając piknik minister Marek Sawicki podkreślił, że prowadzony przez resort program o nazwie PDZ - służy przekazywaniu konsumentom informacji o produktach żywnościowych osiągających wyróżniające się cechy w zakresie jakości. Gośćmi pikniku byli dyplomaci, artyści, parlamentarzyści, eurodeputowani, politycy i dziennikarze. W niedzieli z programem Poznaj Dobrą Żywność uczestniczył przedstawiciel Federacji.

4 czerwca 2008 r. w Warszawie w Sali Kongresowej Pałacu Kultury i Nauki nastąpiło oficjalne otwarcie 38. Światowego Kongresu Rolników IFAP, który obradował w Polsce w dniach 30 maja - 7 czerwca 2008 r. Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi Marek Sawicki dokonał oficjalnego otwarcia Kongresu. "To dla mojego kraju ogromne wyróżnienie. Przedstawiciele 600 mln rolniczych rodzin wybrali na miejsce spotkania po raz pierwszy kraj leżący w Europie Środkowowschodniej" powiedział szef resortu zwracając się do Delegatów. Z ramienia Federacji uczestniczyli: Ignacy Urbanowski - Przewodniczący Rady Federacji Związków Pracodawców-Dzierżawców i Właścicieli Rolnych, Leszek Dereziński - Prezes Zarządu Federacji; Waldemar Rolewski - Wiceprezes Zarządu Federacji i Stanisław Wittek - Dyrektor Biura Federacji.


30 maja 2008 r. we Wrocławiu  w siedzibie Uniwersytetu Przyrodniczego - Dolnośląski Związek Dzierżawców i Właścicieli Rolnych, European Landowners Orgranization ELO i Wojewódzki Urząd Marszałkowski zorganizowali Międzynarodową Konferencję nt. "Przyszłość rolnictwa w Europie z nowymi członkami UE - Polska".  Główne wystąpienie należało do Andrzeja Dychy - Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju. Mark Thomasin-Foster, Prezydent ELO poruszył kwestię równowagi pomiędzy bezpieczeństwem żywnościowym a środowiskowym, Marek Baryłko - Prezes Dolnośląskiego Związku Dzierżawców i Właścicieli Rolnych i Czesław Siekierski  - Członek Parlamentu Europejskiego w swoich referatach zajmowali się tematem rolnictwa w aspekcie bezpieczeństwa żywnościowego, innymi tematami były m.in. dylematy sektora produkcji zwierzęcej, perspektywa przemysłu biotechnologicznego, finanse dla rolnictwa /omawiał przedstawiciel Komisji Europejskiej/.  W posiedzeniu uczestniczył dr Ignacy Urbanowski Przewodniczący Rady Federacji i Leszek Dereziński Prezes Zarządu Federacji Związków Pracodawców-Dzierżawców i Właścicieli Rolnych.

29 maja  i 30 maja 2008 r. w Warszawie w gmachu Sejmu RP odbyło się posiedzenie Sejmowej Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi, w którym uczestniczył dr Waldemar Rolewski Wiceprezes Zarządu Federacji Związków Pracodawców-Dzierżawców i Właścicieli Rolnych.  Obrady dotyczyły m.in.:  prywatyzacji nieruchomości rolnych Skarbu Państwa i prywatyzacji przemysłu rolno-żywnościowego w ramach "Programu prywatyzacyjnego na lata 2008-2011".

28 maja 2008 r. w Chodowie Wlkp. k. Krośniewic  w siedzibie spółki "BOVINAS" odbyło się kolejne posiedzenie Rady Federacji Związków Pracodawców-Dzierżawców i Właścicieli Rolnych. Temat posiedzenia "Dzierżawcy rolni - znaczący producenci żywności - osiągnięcia i problemy". W posiedzeniu wziął udział dr Wojciech Kuźmiński - Prezes Agencji Nieruchomości Rolnych, dziennikarze rolni oraz  członkowie Rady Federacji Związków Pracodawców-Dzierżawców i Właścicieli Rolnych.

21 maja 2008 r. w Warszawie w Biurze Prezesa ANR odbyło się  posiedzenie nt. Wspólnej Komisji ANR i Federacji Związków Pracodawców-Dzierżawców i Właścicieli Rolnych.   Tematem posiedzenia były problemy dzierżawców zgłoszonych do Biura Federacji.

15 maja 2008 r.w  siedzibie spółki  "BOVINAS" w Chodowie odbyło się robocze spotkanie kierownictwa Federacji Związków Pracodawców-Dzierżawców i Właścicieli Rolnych  nt. przygotowania programu spotkania Rady Federacji i Prezesem ANR dr Wojciechem Kuźmińskim z dziennikarzami rolnymi.

14 maja 2008 r. w Warszawie w Hotelu "Gromada" odbyła się konferencja nt. "Działania samorządowe w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013". W trakcie konferencji odbyła się prezentacja działań samorządowych PROW 2007-2013 oraz zaprezentowane zostały również możliwości wsparcia rozwoju obszarów wiejskich w programach operacyjnych polityki spójności na lata 2007-2013. W trakcie konferencji zwrócono uwagę na problem wyrównywania szans rozwojowych na obszarach wiejskich i wspomaganie zmian strukturalnych. W konferencji uczestniczył przedstawiciel Federacji Związków Pracodawców-Dzierżawców i Właścicieli Rolnych.

13 maja 2008 r. w Warszawie w gmachu Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi odbyło się posiedzenie Komitetu Zarządzającego ds. Zbóż,  funkcjonującego w ramach Wspólnej Polityki Rolnej. W posiedzeniu uczestniczył przedstawiciel Federacji Związków Pracodawców-Dzierżawców i Właścicieli Rolnych.

5 maja 2008 r. w Warszawie w siedzibie Szkoły Głównej Handlowej odbyła  się międzynarodowa konferencja "Rolnictwo i przemysł spożywczy cztery lata po rozszerzeniu Unii Europejskiej". W pierwszej części konferencji wystąpili Eurodeputowani z nowych krajów członkowskich /Mariann Fischer-Boel Komisarz ds. Rolnictwa i Rozwoju Wsi UE, Neil Parish, Przewodniczący Komisji ds. Rolnictwa Parlamentu Europejskiego/, Marek Sawicki Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz prof. dr hab. K. Duczkowska-Małysz Kierownik Katedry Rozwoju Obszarów Wiejskich SGH. Dalsza część konferencji - to dwa panele tematyczne, I Panel poświęcony był zagadnieniu: "Sektor rolno-żywnościowy - jakie perspektywy w rozszerzonej Europie?"; II zaś "Obszary wiejskie w świetle reformy Wspólnej Polityki Rolnej: nowa szansa na rozwój czy schyłek wsi?". Tematy poruszane to: potencjał polskiej wsi; czy potrafimy wspierać rozwój obszarów wiejskich; jakość instytucji wspierających wieś i rolnictwo. W konferencji uczestniczył przedstawiciel Federacji Związków Pracodawców-Dzierżawców i Właścicieli Rolnych.


29 kwietnia 2008 r.w Warszawie w Sejmie RP  Klub Poselski LEWICA zorganizował pod patronatem Wicemarszałka Sejmu RP Jerzego Szmajdzińskiego konferencję na temat "Przyszłość Wspólnej Polityki Rolnej Unii Europejskiej". Referaty wygłosili: prof. dr hab. Jerzy Wilkin - "Czy  potrzebna jest Wspólna Polityka Rolna Unii Europejskiej po roku 2013"; prof. dr hab. Walenty Poczta - "Wspólna Polityka Rolna Unii Europejskiej a konkurencyjność polskiego rolnictwa"; prof. dr hab. Andrzej Kowalski - "Wpływ globalizacji i WTO na ewolucję Wspólnej Polityki Rolnej Unii Europejskiej". W posiedzeniu uczestniczyli: Leszek Dereziński Prezes Zarządu Federacji  i dr Waldemar Rolewski Wiceprezes Zarządu Federacji.

25 kwietnia 2008 r. w Warszawie w gmachu MRiRW  odbyło się robocze spotkanie Władysława Serafina Prezesa Krajowego Związku Rolników, Kółek i Organizacji Rolniczych z przedstawicielami organizacji rolniczych uczestniczących w organizacji XXXVIII Światowego Kongresu Rolnictwa, który będzie obradował w Polsce w dniach 30 maja - 7 czerwca br. W spotkaniu uczestniczył przedstawiciel Federacji.

24 kwietnia 2008 r. siedzibie gospodarstwa ziemniaczanego Pierzchno odbyło się spotkanie Związku Pracodawców Rolnych w Poznaniu. W spotkaniu uczestniczyli dr Ignacy Urbanowski Przewodniczący Rady Federacji i Leszek Dereziński Prezes Zarządu Federacji. Omówiono aktualne sprawy Związku, przedstawiono oferty kontraktacji rzepaku i zbóż przez spółki Komagra i Polskie Młyny i uhonorowano Gospodarza spotkania pana Stefana Jankowiaka z okazji otrzymania tytułu Rolnika Roku 2007.

24 kwietnia 2008 r. Pan Kazimierz Plocke Sekretarz Stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi spotkał się z przedstawicielami Izb Rolniczych i Federacji Związków Pracodawców-Dzierżawców i Właścicieli Rolnych. Tematem spotkania były problemy weterynaryjno-zootechniczne związane z hodowlą trzody chlewnej. Z ramienia Federacji uczestniczyli Wiceprezesi Zarządu: Zygmunt Jodko i dr Waldemar Rolewski.

16 kwietnia 2008 r. w Warszawie w siedzibie Biura Federacji odbyło się kolejne w tym roku posiedzenie Zarządu Federacji. Omówiono formy i metody realizacji wniosków z Konferencji "Towarowe gospodarstwa rolne szansą polskiego rolnictwa" z dnia 28 marca 2008 r. oraz propozycje działań mających na celu wzmocnienie pozycji dzierżawcy rolnego.

16 kwietnia 2008 r. w Warszawie w gmachu MRiRW odbyło się spotkanie Marka Sawickiego Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z Peterem Gaemelke wiceprezydentem Światowej Federacji Producentów Rolnych IFAP nt. przygotowań do 38 Światowego Kongresu Rolników, który odbędzie się w Polsce na przełomie maja i czerwca.  Minister Marek Sawicki podkreślił, że nasz kraj przywiązuje bardzo dużą wagę do faktu,  iż Kongres po raz pierwszy odbędzie się w Polsce i po raz pierwszy w państwie Europy Środkowowschodniej. Jak zaznaczył szef resortu. O randze jaką przywiązujemy do tego wydarzenia świadczy to, że Premier RP Donald Tusk objął kongres honorowym patronatem.

8 kwietnia 2008 r. w Warszawie w gmachu Giełdy odbyło się spotkanie zorganizowane przez Urząd Komitetu Integracji Europejskiej nt. "Wyzwania Unii Europejskiej w XXI wieku - podsumowanie debaty publicznej ws. przeglądu budżetu UE". Było to podsumowanie debaty publicznej w ramach przeglądu budżetu UE. W obradach uczestniczyli Panowie: Leszek Dereziński  i dr Waldemar Rolewski - prezes i wiceprezes Zarządu Federacji Związków Pracodawców-Dzierżawców i Właścicieli Rolnych.


31 marca 2008 r. w Warszawie w Sali konferencyjnej "Pod kopułą" w Ministerstwie Gospodarki odbyło się posiedzenie dotyczące "Założeń ustawy transponującej przepisy dyrektywy dotyczącej usług na rynku wewnętrznym" oraz Ocenę Skutków Regulacji.Wdrożenie dyrektywy stanowi jedno z największych wyzwań legislacyjnych ostatnich lat w Polsce. Dyrektywa wymaga nie tylko znacznych zmian w ustawie o swobodzie działalności gospodarczej, ale również w wielu ustawach szczegółowych, zawierających procedury i formalności stosowane w prowadzeniu działalności usługowej. W posiedzeniu z ramienia Federacji Związków Pracodawców-Dzierżawców i Właścicieli Rolnych uczestniczył dr Waldemar Rolewski. 

28 marca 2008 r. w Warszawie w siedzibie Centrum Partnerstwa  Społecznego DIALOG po zakończeniu Konferencji nt. "Towarowe gospodarstwa rolne szansą polskiego rolnictwa" odbyło się posiedzenie Rady Federacji Związków Pracodawców-Dzierżawców i Właścicieli Rolnych, w trakcie którego Kazimierz Drobnik - Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Federacji złożył sprawozdanie z działalności  finansowej za 2007 r. Rada jednogłośnie podjęła uchwały o przyjęciu bilansu i udzieliła absolutorium Zarządowi Federacji za zeszły rok. Przedstawiciele Opolskiego i Dolnośląskiego Związku Pracodawców naświetlili niepokojące zdarzenia niepewności dzierżaw na ich terenie /sprawa przejmowania  ziemi /np. przez kościół/  w trakcie jeszcze trwającej umowy dzierżawnej/.

 28 marca 2008 r. w Warszawie w siedzibie Centrum Partnerstwa Społecznego DIALOG  odbyła się zorganizowana przez Federację Związków Pracodawców-Dzierżawców i Właścicieli Rolnych i Agencję Nieruchomości Rolnych konferencja pod Patronatem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi Marka SAWICKIEGO nt. "Towarowe gospodarstwa rolne szansą polskiego rolnictwa". W spotkaniu uczestniczył Kazimierz PLOCKE - Sekretarz Stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi. W swoim wystąpieniu zwrócił uwagę na  ogromną rolę towarowych gospodarstw rolnych w produkcji żywności zarówno w kraju jak i na  eksport. "Żywność produkowana przez Was ma znamiona najwyższej jakości, jest konkurencyjna nie tylko na rynkach  krajów UE, ale także innych rejonach świata".  Podkreślił starania przedsiębiorców rolnych  o jakość  tych produktów. Uwypuklił problemy z jakimi borykają się wciąż dzierżawcy rolni, którzy niedoceniani przez kolejne ekipy rządzące muszą skupiać się nie na produkcji, lecz walce  o prawo do  trwałości dzierżawy rolnej. Ustawa "O dzierżawie rolnej" zapewne rozwiązałaby wiele kwestii spornych.  Kończąc swoje wystąpienie Kazimierz Plocke podkreślił, że tylko stabilizacja dzierżaw i niezbywalne prawo do dzierżawionej ziemi są podstawą prawidłowego funkcjonowania towarowych gospodarstw rolnych. 

55 56
57 58
63 65

Ogłoszono wyniki "Rankingu 300". Pierwsze miejsce zajęła Spółka GR  Agro-Mays Sanniki /mazowieckie/,  drugie  ZR Siecieborowice /dolnośląskie/, a trzecie Spółka z o.o. Watkowice /pomorskie/. Puchary najlepszym rolnikom wręczali: Kazimierz Plocke, Sekretarz Stanu w MRiRW, dr Wojciech Kuźmiński - Prezes Agencji Nieruchomości Rolnych, prof. dr hab. Andrzej Kowalski - Dyrektor Instytutu Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej oraz Adam Cymer - Redaktor Naczelny Nowego Zycia Gospodarczego

Prof. dr hab. Wojciech Józwiaka  /IERiGŻ/ wygłosił referat nt. "Udział towarowych gospodarstw rolnych, w tym dzierżawców w rynkowej produkcji rolnej". W swoim wystąpieniu mówił m.in. o dochodach polskich rolników w latach 2001-2008 , dokonał charakterystyki gospodarstw towarowych /2006 r./, poziomu rentowności kapitału własnego i dysparytetu dochodowego w polskich gospodarstwach rolnych w latach 2004-2006. Kończąc wystąpienie prof. powiedział:  "Z przeprowadzonej analizy rysuje się klarowne przesłanie. Jeśli chcemy mieć własny, krajowy surowiec dla produkcji żywności powinniśmy dbać w równym stopniu o wszystkie nasze duże i towarowe gospodarstwa rolne. W przeciwnym razie już po kilkunastu latach można będzie dostrzec zjawisko obniżania się stopnia samowystarczalności żywnościowej kraju".

Dr Wojciech Kuźmiński  - Prezes Agencji Nieruchomości Rolnych mówił o roli i miejscu dzierżawców i spółek Skarbu Państwa w polskim rolnictwie.

Leszek Dereziński - Prezes Zarządu Federacji Związków Pracodawców-Dzierżawców i Właścicieli Rolnych przedstawił problemy nurtujące  dzierżawców rolnych. Mówił m.in. "Wszystkie najlepsze cechy gospodarstw towarowych spełniają gospodarstwa zrzeszone w Związkach należących do naszej Federacji. Reprezentując wysoką efektywność, produktywność i konkurencyjność stanowią bardzo ważne ogniwo postępu w rolnictwie, są szansą i wizytówką naszego rolnictwa w Europie". Przedstawił także wiele zagrożeń, budzących niepewność jutra /np. podzielenie gospodarstw na te do 300 ha i te lepsze do 100 ha/.

Wszyscy uczestnicy konferencji, a było 130 osób -  przedstawiciele rządu, Agencji rządowych, nauki rolniczej oraz licznie przybyli dzierżawcy towarowych gospodarstw rolnych w końcowym wniosku podkreślili "towarowe gospodarstwa rolne szansą polskiego rolnictwa".

27 marca 2008 r. w Warszawie w gmachu Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi odbyło kolejne spotkanie komisji porozumiewawczej ds. wieprzowiny nt. kwestii znakowania mięsa wieprzowego. W spotkaniu uczestniczył Marian Kapłon - Prezes Krajowego Związku Producentów Trzody Chlewnej,  członek Rady Federacji Związków Pracodawców-Dzierżawców i Właścicieli Rolnych.

19 marca 2008 r w Warszawie w siedzibie Centrum Zielna Urząd Komitetu Integracji Europejskiej zorganizował debatę publiczną w ramach przeglądu budżetu UE pt. "Przyszły budżet Unii Europejskiej - najistotniejsze kwestie z punktu widzenia Wspólnej Polityki Rolnej. Konferencja składała się z II Paneli. I Panel to ""Stanowisko Polski w kwestii oceny funkcjonowania zreformowanej WPR oraz dylematy związane z polityką rozwoju obszarów wiejskich", w którym wystąpili: Andrzej Dycha , Podsekretarz Stanu Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi: Leszek Korzeniowski, Poseł na Sejm RP, Czesław Siekierski, Deputowany do Parlamentu Europejskiego.
Panel II brzmiał: "Wymiana poglądów nt. przyszłości WPR - kwestia poziomu i formy jej finansowania", w której wystąpili: prof. dr hab. Jerzy Wilkin, Uniwersytet Warszawski, Waldemar Guba, Dyrektor Departamentu Rynków Rolnych w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz prof. dr hab. Andrzej Kowalski, Dyrektor Instytutu Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej. W posiedzeniu z ramienia Federacji Związków Pracodawców-Dzierżawców i Właścicieli Rolnych uczestniczył dr  Waldemar Rolewski - Wiceprezes Zarządu.

12 marca 2008 r. w Warszawie w siedzibie ANR odbyło się kolejne spotkanie dotyczące oceny przebiegu Rankingu 300 i Konferencji z dnia 28 marca. W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele, Agencji Nieruchomości Rolnych,  Instytutu Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej, wydawnictwa Nowego  Życia Gospodarczego   oraz Federacji Związków Pracodawców i Właścicieli Rolnych. Dokonano oceny już wykonanych prac i ustalono dalszy tok działania.

5 marca 2008 r. w Warszawie w Sejmie RP w Sali Kolumnowej odbyło się posiedzenie Klubu Parlamentarnego PIS przy współudziale  Unii na Rzecz Narodów, Koalicji "Polska wolna od GMO", Solidarności Rolników Indywidualnych  nt. "Polska wolna od żywności genetycznie zmodyfikowanej". W posiedzeniu wziął udział Leszek Dereziński - Prezes Zarządu Federacji Związków Pracodawców-Dzierżawców i Właścicieli Rolnych.  W debacie wystąpili m.in. profesorowie: J.Szyszko "GMO a zagrożenia dla środowiska", Tadeusz Żarski "GMO - inżynieria genetyczna", Mieczysław Chorąży "GMO a zagrożenia dla zdrowia", Stanisław Więckowski "Rośliny genetycznie modyfikowane - obietnice i fakty". Opinie na ten temat wyrazili także: Krzysztof Jurgiel - Wiceprzewodniczący Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Janusz Wojciechowski - Wiceprzewodniczący Komisji Rolnictwa Parlamentu Europejskiego, Jerzy Chróścikowski - Przewodniczący NSZZ "Solidarność RI", Senator RP,  Krzysztof Ardanowski - Doradca Prezydenta RP Lecha Kaczyńskiego ds. rolnictwa i rozwoju wsi.

3 marca 2008 r. w Warszawie w siedzibie Agencji Nieruchomości Rolnych pod przewodnictwem dr Wojciecha Kuźmińskiego Prezesa ANR  odbyło się pierwsze spotkanie Zespołu Roboczego nt. ogólnego zarysu Konferencji nt. "Towarowe gospodarstwa rolne szansą polskiego rolnictwa" połączonego z ogłoszeniem "Rankingu 300".
W spotkaniu wziął udział przedstawiciel Federacji Związków Pracodawców-Dzierżawców i Właścicieli Rolnych.


26 lutego 2008 r. w Warszawie w Sejmie odbyło się posiedzenie Sejmowej Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi. W trakcie posiedzenia było: pierwsze czytanie poselskiego i rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o płatnościach do gruntów rolnych i płatności cukrowej oraz rozpatrzenie uchwały Senatu o stanowisku w sprawie ustawy o zmianie ustawy o uruchamianiu środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej przeznaczonych na finansowanie wspólnej polityki rolnej. W posiedzeniu wziął udział Leszek Dereziński - Prezes Zarządu Federacji Związków Pracodawców-Dzierżawców i Właścicieli Rolnych.

21 lutego 2008 r. w Warszawie w gmachu Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi odbyła się Konferencja prasowa Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi Marka Sawickiego. Ministrowi towarzyszyli podsekretarze stanu Marian Zalewski i Artur Ławniczak. Minister Marek Sawicki podkreślił, że najważniejszym jego zadaniem w ciągu pierwszych 100 dni było dokonanie szczegółowej analizy funkcjonowania Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Podkreślił, że po dwóch latach zniesione zostało embargo na polskie artykuły rolno-spożywcze do Federacji Rosyjskiej. Odnosząc się do planów na najbliższy okres szef resortu rolnictwa poinformował o przekazaniu do uzgodnień międzyresortowych projektu ustawy o funduszach promocji.

20 lutego 2008 r. w Kaliszu w siedzibie spółki "GRUNTPOL" odbyło się posiedzenie Zarządu Federacji Związków Pracodawców-Dzierżawców i Właścicieli Rolnych z Zarządem Krajowej Rady Izb Rolniczych. W trakcie posiedzenia omówiono następujące problemy:

 1. System ubezpieczeń w rolnictwie.
 2. Zagadnienia związane z gospodarką ziemią.
 3. System wsparcia i dopłat dla rolnictwa.

15 lutego 2008 r. w trakcie trwania Międzynarodowych Targów Mechanizacji Rolnictwa POLAGRA PREMIERY 2008  odbyło się posiedzenie Rady Federacji Związków Pracodawców-Dzierżawców i Właścicieli Rolnych. W spotkaniu uczestniczyli Wojciech Kuźmiński Prezes Agencji Nieruchomości Rolnych i Tomasz Ciodyk Dyrektor Zespołu Gospodarowania Zasobem ANR. Głównym tematem posiedzenia było omówienie problemów nurtujących dzierżawców rolnych, w tym: przedłużanie umów dzierżawnych, wysokość czynszu dzierżawnego, odkup ziemi itp. oraz problemów rolnictwa towarowego.

15-17  lutego 2008 r. w Poznaniu odbyły się  Międzynarodowe  Targi Mechanizacji Rolnictwa POLAGRA PREMIERY  2008. We wszystkich trzech dniach uczestniczyli przedstawiciele Federacji Związków Pracodawców-Dzierżawców i Właścicieli Rolnych. Blisko 40 tysięcy gości odwiedziło odbywające się od 15-17 lutego 2008 r. Międzynarodowe Targi Mechanizacji Rolnictwa POLAGRA PREMIERY. W czterech pawilonach, na 30 tysiącach metrów kw.  powierzchni swoją ofertę zaprezentowało 300 wystawców i firm reprezentowanych z 12 krajów.  Można było zobaczyć 150 nowości, 14 najlepszych produktów nagrodzonych zostało Złotymi Medalami MTP, a 3 stoiska najlepiej odzwierciedlające strategię marketingową firmy otrzymały statuetki Acanthaus Aureus.  Honorowy Patronat nad targami Polagra-PREMIERY sprawował Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi, patronat branżowy Federacja Związków Pracodawców-Dzierżawców i Właścicieli Rolnych oraz Krajowa Rada Izb Rolniczych.

targi1 targi2
targi3 targi4
targi5 targi6

12 lutego 2008 r.w Warszawie w gmachu Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi odbyło się posiedzenie Komisji ds. Upraw Polowych. W posiedzeniu wziął udział Leszek Dereziński  Prezes Zarządu Federacji Związków Pracodawców-Dzierżawców i Właścicieli Rolnych, stały członek ww. Komisji.

8 lutego 2008 r. w Warszawie w gmachu Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi odbyła się konferencja uzgodnieniowa w sprawie zadań realizowanych przez Agencję Rynku Rolnego w związku z wprowadzenie środków ochronnych w odniesieniu do wysoce zjadliwej grypy ptaków. W posiedzeniu uczestniczył przedstawiciel Federacji Związków Pracodawców-Dzierżawców i Właścicieli Rolnych.

1 lutego 2008 r. w Warszawie w gmachu Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi z udziałem Podsekretarza Stanu Artura Ławniczaka  odbyło się inauguracyjne spotkanie komisji porozumiewawczej ds. wieprzowiny. Celem powołania komisji jest stworzenie forum służącego poszukiwaniu trwałych rozwiązań istniejących problemów oraz bieżącej współpracy przedstawicieli branży mięsnej, w szczególności zapobiegania gwałtownym zmianom sytuacji na rynku. W skład komisji weszli przedstawiciele związków producentów, zakładów ubojowych oraz przetwórców z sektora wieprzowiny. Z ramienia Federacji udział ww. komisji bierze udział   Marian Kapłon - Prezes Krajowego Związku Producentów Trzody Chlewnej. W trakcie spotkania Minister Ławniczak zwrócił uwagę na kwestie promocji polskiego mięsa na rynkach zagranicznych, w szczególności w Japonii, Chinach, Korei czy Rosji, a także  podkreślił działania resortu i służb weterynaryjnych dotyczące zwiększenia liczby polskich zakładów mających uprawnienia do eksportu do Federacji Rosyjskiej.

W dniu 12 lutego 2008 r. Zarząd Federacji Związków Pracodawców-Dzierżawców i Właścicieli Rolnych zwrócił się do Rzecznika Praw Obywatelskich dr Janusza Kochanowskiego z pisemną prośbą o podjęcie zbadania zgodności z Konstytucją art.5 ust. 2a ustawy z dnia 7 lipca 2005 r. w związku z art.10c ustawy o ubezpieczeniach upraw rolnych i zwierząt gospodarskich /Dz.U. Nr 150, poz. 1249 z póź. zm./ w brzmieniu nadanych przez ustawę z dnia 7 marca 2007 r. o zmianie ustawy o dopłatach do ubezpieczeń upraw rolnych i zwierząt gospodarskich oraz niektórych innych ustaw /Dz.U.Nr 49, poz: 328/.


29 stycznia 2008 r. w Warszawie w gmachu Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi odbyło się spotkanie Sekretarza Stanu Kazimierza Plocke oraz Prezesa Agencji Nieruchomości Rolnych Wojciecha Kuźmińskiego  z kierownictwem Federacji Związków Pracodawców-Dzierżawców i Właścicieli Rolnych pod przewodnictwem Leszka Derezińskiego Prezesa Zarządu.
Omówiono między innymi:

 1. trwałość dzierżawy rolnej oraz jej przedłużenie,
 2. ustalanie zasad wysokości czynszu dzierżawnego /przetarg decyduje o wysokości a cena pszenicy ją powinna korygować, a nie schemat komputerowy/,
 3. obligatoryjne pomniejszanie areału dzierżawy powyżej 20 procent

oraz przedyskutowano szanse na ustawowe uregulowanie dzierżawy rolnej oraz perspektywy gospodarstw towarowych.

28 stycznia 2008 r. w Poznaniu w Centrum Międzynarodowych Targów Poznańskich z inicjatywy Panów: Mariusz Olejnika - Prezesa Zarządu KZPR, Zbigniewa Studniarskiego - Prezesa Zarządu APRA i Przemysław Trawy - Prezesa Zarządu MTP odbyło się spotkanie nt. powołania Polskiego Towarzystwa Rolniczego. W  posiedzeniu wziął udział Leszek Dereziński - Prezes Zarządu Federacji Związków Pracodawców-Dzierżawców i Właścicieli Rolnych.

23 stycznia 2008 r. w Warszawie w gmachu Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi odbyło się spotkanie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi Marka Sawickiego z 15 największymi organizacjami rolniczymi oraz samorządu rolniczego. W spotkaniu uczestniczył Podsekretarz Stanu Artur Ławniczak oraz dyrektorzy departamentów Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi. W trakcie spotkania omówiono następujące problemy:

 1. Założenia reformy ubezpieczeń społecznych rolników;

 2. Przygotowania do przeglądu Wspólnej Polityki Rolnej;

 3. Priorytety resortu na I półrocze 2008 r.;

 4. Sytuacja na rynku trzody chlewnej.

 5. Kwestia produkcji biopaliw;

 6. Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt;

 7. Ubezpieczenia w produkcji rolnej;

 8. Zagadnienia związane z promocją, rozwojem spółdzielczości i grup producenckich.

Przedstawione zostały również zasady współpracy kierownictwa ministerstwa z organizacjami rolniczymi.
W spotkaniu z ramienia Federacji  uczestniczyli:  Leszek Dereziński - Prezes Zarządu, Roman Wiatrowski  i Mariusz Olejnik /wiceprzewodniczący Rady/ i Zbigniew Studniarski - Redaktor Naczelny miesięcznika Rolnik Dzierżawca. 
Do składu osobowego Komisji Porozumiewawczej ds. Trzody Chlewnej działającej przy Ministrze Rolnictwa z ramienia Federacji Związków Pracodawców-Dzierżawców i Właścicieli Rolnych zgłoszono  dr Mariana Kapłona.

17 stycznia 2008. w Krobi odbyło się spotkanie zorganizowane przez Zarząd Hodowli Roślin Spółka z o.o. w Szelejewie z okazji 50-lecia pracy zawodowej Pana Franciszka Ratajczyka, w tym 40 lat prac w firmie Szelejewo. W uroczystym spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele Zarządu Federacji.

17 stycznia 2008 r. w Warszawie w Ambasadzie Stanów Zjednoczonych Ameryki na zaproszenie prof. Henryka Jasiorowskiego odbyło się spotkanie na temat przyszłości rolnictwa. W spotkaniu uczestniczył przedstawiciel Federacji Związków Pracodawców-Dzierżawców i Właścicieli Rolnych.

8 stycznia 2008 r.  w Warszawie w gmachu Sejmu RP członkowie Kierownictwa Federacji Związków Pracodawców-Dzierżawców i Właścicieli Rolnych pod przewodnictwem  Prezesa Zarządu  Leszka Derezińskiego spotkali się z: Zbigniewem Chlebowskim - Przewodniczącym Klubu Parlamentarnego PO, Leszkiem Korzeniowskim - Przewodniczącym Sejmowej Komisji Rolnictwa i Kazimierzem Plocke - Sekretarzem Stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi. W trakcie spotkania przedstawiciele Federacji przekazali główne problemy nurtujące towarowe gospodarstwa rolne, w tym dzierżawców rolnych.

4 stycznia 2008 r. w Osielsku k. Bydgoszczy w siedzibie spółki APRA odbyło się pierwsze w 2008 r. posiedzenie Zarządu Federacji. Głównym tematem obrad były kierunki i formy działania służące upowszechnianiu problemów podnoszonych przez Federację w środkach masowego przekazu.

4 stycznia 2008 r. w  Warszawie w Senacie Rzeczypospolitej Polskiej odbyło się posiedzenie Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska nt. rozpatrzenia ustawy budżetowej na rok 2008 w części rolnictwo i środowisko. W posiedzeniu uczestniczył Sylwester Gajewski członek Zarządu Federacji Związków Pracodawców-Dzierżawców i Właścicieli Rolnych.

3 stycznia 2008 r. w Warszawie w gmachu Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi odbyła się konferencja uzgodnieniowa dotycząca projektu ustawy zmieniającej ustawę o ubezpieczeniach upraw rolnych i zwierząt gospodarskich. W konferencji uczestniczył przedstawiciel Federacji Związków Pracodawców-Dzierżawców i Właścicieli Rolnych.

 

 

Archiwum

:: 2017 ::

:: 2016 ::

:: 2015 ::

:: 2014 ::

:: 2013 ::

:: 2012 ::

:: 2011 ::

:: 2010 ::

:: 2009 ::

:: 2008 ::

:: 2007 ::

:: 2006 ::

:: 2005 ::

:: 2004 ::