O Federacji
Zadania
Władze
Statut
Zwiazki w terenie
Aktualnosci
Unia Europejska
Linki
Kontakt

logo

 

AktualnoŚci

2007

19 grudnia 2007 r. w Warszawie w siedzibie ANR odbyło  się posiedzenie  Ogólnopolskiej Komisji  Konkursowej  "Bezpieczne Gospodarstwo Rolne 2007". Biorąc pod uwagę rolę i działalność Federacji Związków Pracodawców-Dzierżawców i Właścicieli Rolnych w kształtowaniu poziomu ochrony pracy i zdrowia w zakładach rolnych, Agencja Nieruchomości Rolnych jako główny organizator wystąpiła z prośbą o delegowanie dr Waldemar Rolewskiego - Wiceprezesa Zarządu Federacji do  składu Krajowej Komisji Konkursowej przy Biurze Prezesa ANR.
Celem konkursu jest upowszechnienie problematyki ochrony pracy i inspirowanie pracodawców rolnych do podejmowania w tym zakresie działań.

W trakcie pracy Komisja wyłoniła trzy przedsiębiorstwa  w kraju, które osiągnęły największy wskaźnik  bezpieczeństwa pracy:                                           

 1. -  miejsce zajął  Kombinat Rolny "Kietrz" sp. z o.o.
 2. -   Gospodarstwo Rolne w Cebulkach
 3. -   FERMA NOREK RADACHOW sp. z o.o.

Wyróżniono dwa przedsiębiorstwa:

 1. Przedsiębiorstwo Rolne DŁUGIE STARE
 2. PPHU "AVENA" Sp. z o.o.

18 grudnia 2007 r. w Warszawie w Senacie RP Przewodniczący   Senackiej Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska Jerzy Chróścikowski zaprosił na  konferencję pt. "Finansowe wsparcie rolnictwa i obszarów wiejskich w latach 2007-2013". Tematy wiodące: 1) Rolnictwo i obszary wiejskie w polityce rządu w latach 2007-2013"; 2) Finansowe wsparcie rolnictwa ze środków Unii Europejskiej realizowanych w ramach programów nadzorowanych przez Ministerstwo Rozwoju Regionalnego"; 3) Rola Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w realizacji WPR; 4) Mechanizmy na rynku rolnym. W konferencji z ramienia Federacji wzięli udział Panowie: Ignacy Urbanowski - Przewodniczący Rady  i Leszek Dereziński Prezes Zarządu.

12-14 grudnia 2007 r. w Pułtusku w Domu Polonii Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej zorganizował konferencję nt. "Ekonomiczne i społeczne uwarunkowania rozwoju polskiej gospodarki żywnościowej po wstąpieniu Polski do Unii Europejskiej". Trzydniowa konferencja podzielona była na Bloki w których pracowano nad tematami głównymi. Obrady Plenarne były podsumowaniem tych prac. Główne tematy referatów to: "Konkurencyjność polskich producentów żywności po wejściu Polski do UE"- referował  prof. Roman Urban; "Dochody rolnictwa i polskie gospodarstwa w pierwszych latach członkostwa"- prof. Wojciech Józwiak; "Wpływ funduszy strukturalnych UE na rozwój obszarów wiejskich w pierwszych latach członkostwa"- dr Janusz Rowiński; "Miejsce polskiego rolnictwa na globalnym rynku żywnościowym"- prof. A. Kowalski. W konferencji uczestniczył dr Waldemar Rolewski - Wiceprezes Zarządu Federacji Związków Pracodawców-Dzierżawców i Właścicieli Rolnych.

12 grudnia 2007 r. w Warszawie w gmachu Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi odbyło się kolejne posiedzenie Zarządu Federacji. Głównym celem spotkania było omówienie współpracy ze Związkiem Zawodowym Pracowników Rolnictwa w RP
oraz Krajowym Sekretariatem Rolnictwa NSZZ "Solidarność". W części końcowej spotkania podpisano "POROZUMIENIE" w którym zapisano na wstępie, że ww. trzy organizacje rolnicze wspólnie występować będą do władz państwowych o równe traktowanie wszystkich, dla których ziemia /bez względu na formę własności/ jest miejscem uczciwej pracy i godnego życia.

7 grudnia 2007 r. w Warszawie w siedzibie Agencji Nieruchomości Rolnych odbyło się kolejne spotkanie Zespołu ds. udzielania ulg w czynszu dzierżawnym w ramach art. 700 KC i pomocy publicznej. Z ramienia Federacji uczestniczył dr Waldemar Rolewski Wiceprezes Zarządu Federacji i Jerzy Marczak  Radca Prawny Federacji.

7 grudnia 2007 r. w Warszawie w siedzibie Instytutu Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej odbyło się kolejne seminarium nt. "Paradygmaty Rozwoju
Rolnictwa. Polskie dylematy". Referat wygłosił prof. dr hab. Józef Zegar. W seminarium wziął udział przedstawiciel Federacji.

6 grudnia 2007 r. w Warszawie w Galerii im. Jana Pawła II odbyło się uroczyste ogłoszenie XVII edycji Konkursu Agrobiznesmen 2007, Honorowy Agrobiznesmen 2007 i Złota Tarcza Agrobiznesmena 2007. Organizatorem była Redakcja miesięcznika AgroBazar, honorowy patronat należał do Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi. W spotkaniu uczestniczył przedstawiciel Federacji Związków Pracodawców-Dzierżawców i Właścicieli Rolnych.

5 grudnia 2007 r. w Warszawie w Auli Kryształowej Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego dyplomaci ds. rolnych zorganizowali tradycyjne przyjęcie  z okazji świąt Bożego Narodzenia i Nowego Roku. W spotkaniu uczestniczył z ramienia Federacji dr Waldemar Rolewski  Wiceprezes Zarządu.

3 grudnia 2007 r.   w Warszawie w gmachu MRiRW odbyło się kolejne, a zarazem ostatnie w tym roku posiedzenie Rady Federacji Związków Pracodawców-Dzierżawców i Właścicieli Rolnych. Głównym celem  było spotkanie z Eurodeputowanym dr Czesławem Siekierskim na temat propozycji zmian Wspólnej Polityki Rolnej z uwzględnieniem komunikatu Komisji Europejskiej w sprawie oceny funkcjonowania WPR. W pierwszej części spotkania z członkami Federacji spotkał się Krzysztof Ardanowski - Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi, który  naświetlił najważniejsze sprawy w zakresie polityki rolnej w nadchodzącym 2008 roku. Druga część to wyjaśnianie i udzielanie odpowiedzi przez Eurodeputowanego Czesława Siekierskiego nt.  Komunikatu Komisji Europejskiej, który w swoich założeniach zmierza do poprawy reform zapoczątkowanych w 2003 r. Komunikat zawiera następujące propozycje:
1/ przejście od metody ustalania płatności w oparciu o wysokość przychodów uzyskanych w przeszłości do systemu bardziej jednolitego; 2/ zwiększenie odsetka przypadku oddzielenia płatności od produkcji w krajach, które zdecydowały się utrzymać zależność między wsparciem i wysokością produkcji w niektórych sektorach rolnych; 3/ w przypadku dużych gospodarstw - stopniowe zmniejszanie poziomu wsparcia, gdy całkowita wysokość pomocy przekracza ustalony próg, np. 100 000 EUR rocznie, uwzględniając jednocześnie różnicę między gospodarstwami posiadającymi wielu właścicieli i pracowników, a gospodarstwami należącymi  do jednego rolnika i zatrudniającymi tylko kilku pracowników, 4)zwiększenie minimalnego obszaru posiadanego przez rolnika gruntu dającego prawo do uzyskania wsparcia unijnego /wynosi on obecnie 0.3 ha/.

zw2
zw4
zw3
zw1

30 listopada 2007 r. w Opolu   odbyło się zebranie członków Związku Pracodawców-Dzierżawców i Właścicieli Rolnych. W spotkaniu uczestniczył Przewodniczący Sejmowej Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi Leszek Korzeniowski, który przedstawił program działania Sejmowej Komisji w bieżącej kadencji. Jerzy Kołodziej Dyrektor OT ANR zapoznał członków Związku z bieżącymi problemami funkcjonowania Oddziału. Leszek Dereziński - Prezes Zarządu Federacji omówił działalność Federacji Związków Pracodawców-Dzierżawców i Właścicieli Rolnych.  Mariusz Olejnik - Prezes Zarządu Związku w  Opolu i Wiceprzewodniczący Rady Federacji dokonał podsumowania owocnego spotkania.

30 listopada 2007 r. w Warszawie w siedzibie Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie odbyła się zorganizowana przez Katedrę Ekonomiki i Organizacji Gospodarstw Rolniczych  Ogólnokrajowa Konferencja Naukowa nt. "Ekonomiczne, ekologiczne i etyczne uwarunkowania rozwoju produkcji i przetwórstwa mleka" z okazji 80-tych urodzin prof. zw. dr hab. Floriana MANIECKIEGO. Pan prof. Florian Maniecki należy do grona wybitnych naukowców specjalizujących się  problemami ekonomiki i organizacji przedsiębiorstw rolnych. Całe jego życie zawodowe jest związane z rozwiązywaniem problemów związanych z prawidłowym zarządzaniem, planowaniem pracy, oceną budynków inwentarskich.

28 listopada 2007 r. w gmachu Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi odbyła się konferencja prasowa Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi Marka Sawickiego. Głównym tematem posiedzenia były  ustalenia po posiedzeniu Rady UE ds. Rolnictwa i Rybołówstwa. Minister przekazał następujące problemy:
1)
Komisarz Mariann Fischer Boel przedstawiła zgodę Komisji Europejskiej na uruchomienie w najbliższym czasie, dopłat do eksportu wieprzowiny na rynki trzecie;
2)
  sprawa  propozycji reformy WPR. Ministrowie zasiadający w KE zgadzają się co do kierunku zmian dotyczących ograniczenia dopłat dla gospodarstw wielkoobszarowych;
3)
  doprowadzenie do jak najszybszego, trójstronnego spotkania Federacji Rosyjskiej-Unii Europejskiej-Polski w sprawie rozwiązania kwestii rosyjskiego embarga na polskie produkty rolno-spożywcze;
4)
zwiększenie limitów kwot mlecznych. Zdanie ministra Marka Sawickiego "realne jest stopniowe zwiększanie tych kwot o co najmniej 2% rocznie". W konferencji prasowej uczestniczył przedstawiciel Federacji Związków Pracodawców-Dzierżawców i Właścicieli Rolnych.

27 listopada 2007 r. w Warszawie w siedzibie Agencji Nieruchomości Rolnych zgodnie z wcześniej wyznaczonym terminem odbyło się spotkanie Zespołu ds. udzielania ulg w czynszu dzierżawnym. Skupiono się na wypracowaniu tekstu związanego z potrzebą uregulowań Komisji Europejskiej zagadnień związanych z ulgami dla dzierżawców rolnych w ramach pomocy publicznej. Projekt tekstu zostanie przedłożony Ministrowi Rolnictwa i Rozwoju Wsi Panu Markowi Sawickiemu.

16 listopada 2007 r. w Kobylnikach odbyło się spotkanie Sekretariatu Krajowej Komisji Rolnictwa NSZZ "Solidarność" pod przewodnictwem Wojciecha Pogorzelskiego z Prezesem ANR  Grzegorzem Piętą i Wiceprezesem ANR  Sławomirem Pietrzakiem.
W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele Federacji Związków Pracodawców-Dzierżawców i Właścicieli Rolnych z Prezesem Leszkiem Derezińskim.
Na spotkaniu omawiano tematy związane z restrukturyzacją Spółek Agencji, sytuację płacowo-kadrową w Spółkach oraz politykę Agencji wobec dzierżawców. W części spraw osiągnięte zostało porozumienie.

16 listopada 2007 r. w Warszawie w siedzibie Agencji Nieruchomości Rolnych odbyło się kolejne spotkanie Zespołu ds. udzielania ulg w czynszu dzierżawnym w ramach art.700 Kodeksu cywilnego i pomocy publicznej. Podjęto następujący tok działania:
1).strony wypracują wspólnie projekt odpowiednich zmian legislacyjnych umożliwiających Radzie Ministrów wydanie właściwego rozporządzenia;
2) zostanie opracowany program pomocowy, w formie Rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie pomocy publicznej udzielanej przez Agencję w procesie prywatyzacji i restrukturyzacji mienia Skarbu Państwa;
3) w celu rozpoczęcia procesu notyfikacji programu pomocowego w Komisji Europejskiej zostanie przygotowany wniosek o notofikację zgodnie z rozporządzeniem Rady;
4) projekt rozporządzenia wraz z załączonym wnioskiem, po akceptacji przez Prezesa Agencji zostanie przekazany do Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi w celu nadania dalszego biegu legislacyjnego.
Kolejne spotkanie Zespołu wyznaczono na dzień 27 listopada br. W spotkaniu uczestniczyli stali członkowie Zespołu: dr Waldemar Rolewski Wiceprezes Zarządu Federacji oraz Jerzy Marczak - Radca Prawny Federacji.

16 listopada 2007 r. w  Wojcieszycach odbył się Zjazd Dolnośląskiego Związku Dzierżawców i Właścicieli Rolnych we Wrocławiu. Na Prezesa   Związku został wybrany ponownie Pan Marek Baryłko. W Zjeździe uczestniczył Przewodniczący Federacji dr Ignacy Urbanowski. Po raz pierwszy w tym roku Związek wprowadził statuetki "Dolnośląskie Kłosy", które są uhonorowaniem najlepszych przedsiębiorców rolnych. Pierwsze statuetki przyznane zostały Józefowi Tatysowi i Ryszardowi Tatysowi /tragicznie zmarłymi/ oraz Antoniemu Sidorskiemu.

16 listopada 2007 r. w Warszawie w siedzibie Instytutu Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej odbyło się seminarium nt. "Wielkoobszarowe gospodarstwa rolne w trzecim roku po integracji z Unią Europejską". Referat wygłosił dr Wacław Guzewicz. W seminarium uczestniczyli przedstawiciele Federacji Związków Pracodawców-Dzierżawców i Właścicieli Rolnych.

12 listopada 2007 r. w Warszawie w siedzibie Agencji Nieruchomości Rolnych  z inicjatywy Prezesa Zarządu Federacji Leszka Derezińskiego odbyło się spotkanie Wiceprezesa Waldemara Humięckiego i kierownictwa Zespołu Gospodarowania Zasobem Mienia z przedstawicielami kierownictwa Federacji na czele z Przewodniczącym Rady dr Ignacym Urbanowski.  Omówiono problemy dotyczące: 1) warunków zawierania i przedłużania umów dzierżawnych oraz zabezpieczania należności Agencji, 2) inwestycji, remontów budynków inwentarskich by odpowiadały wymogom UE, 3) zasad obniżania czynszu dzierżawnego na podstawie art. 700 KC. Obie strony doszły do wniosku by wycofać pismo Biura Prezesa ANR skierowane do Dyrektorów O/T zalecające zastosowanie wymagań restrykcyjnych w stosunku do dzierżawców rolnych. Ustalono termin posiedzenia Zespołu Roboczego do spraw udzielania ulg w czynszu dzierżawnym w ramach art. 700 KC i pomocy publicznej na 16 listopada br.

5 listopada 2007 r. w Warszawie w siedzibie Biura Federacji odbyło się posiedzenie Zarządu Federacji Związków Pracodawców-Dzierżawców i Właścicieli Rolnych. W trakcie spotkania zostało podpisane POROZUMIENIE między Krajową Radą Izb Rolniczych a Federacją Związków Pracodawców-Dzierżawców i Właścicieli Rolnych. Nadrzędnym celem zawartego dokumentu jest działanie służące poprawie sytuacji ekonomiczno-produkcyjnej producentów rolnych bez względu na wielkość gospodarstw i formę własności.


25 października 2007 r. w Warszawie w gmachu Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi odbyło się spotkanie, którego celem było omówienie dokumentu "Polska wizja Wspólnej Polityki Rolnej wobec wyzwań oceny funkcjonowania WPR". Wyżej wymieniony dokument jest wynikiem toczących się w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi prac związanych z zaplanowanym na lata 2008-2009  przeglądem Wspólnej Polityki Rolnej oraz koniecznością aktywnego uczestnictwa Polski w dyskusji nad wprowadzeniem zmian w WPR. W posiedzeniu uczestniczył
dr Waldemar Rolewski Wiceprezes Zarządu Federacji Związków Pracodawców-Dzierżawców i Właścicieli Rolnych.

24 października 2007 r. w Warszawie w gmachu Wyższej Szkoły Ekonomicznej ALMAMER odbyła się Konferencja Naukowa pt. "Ekonomiczne i społeczne przesłanki dalszego rozwoju rolnictwa, gospodarki żywnościowej i obszarów wiejskich Polski w Unii Europejskiej", która składała się z trzech Sesji:
I -   Ekonomiczne przesłanki rozwoju rolnictwa;
II -  Ekonomiczne przesłanki rozwoju przemysłu rolno-spożywczego;
III - Kierunki rozwoju wsi i sektora rolno-żywnościowego wobec procesów
globalizacji.
W konferencji uczestniczyli przedstawiciele Federacji Związków Pracodawców-Dzierżawców i Właścicieli Rolnych.

19 października 2007 r. w Warszawie w gmachu Instytutu  Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej odbyło się seminarium nt. Wyniki ekonomiczne polskiego rolnictwa w roku 2006".  W spotkaniu uczestniczył przedstawiciel Federacji Związków Pracodawców-Dzierżawców i Właścicieli Rolnych.

9 października 2007 r. w Warszawie w Ministerstwie Rozwoju Regionalnego odbyła się konferencja pn. "Obszary wiejskie jako wyzwanie dla polityki rozwoju w Polsce". Jednym z celów polityki spójności w Polsce, wspierającej wzrost gospodarczy i zatrudnienie, jest wyrównywanie szans rozwojowych i wspomaganie zmian strukturalnych na obszarach wiejskich. Cel ten realizowany jest m.in. w ramach Strategii Rozwoju Kraju 2007-2015, przyjętej przez Rząd 29 listopada 2006 r., jak też Narodowych Strategicznych Ram Odniesienia 2007-2013, uzgodnionych z Komisją Europejską w maju 2007 r.  Konferencja bała też okazją do podsumowania wyników badań  dotyczących wpływu interwencji  finansowanych z funduszy strukturalnych UE na przekształcenia obszarów wiejskich. W konferencji z ramienia Federacji uczestniczył W. Rolewski Wiceprezes Zarządu Federacji.

3 października 2007 r. w Warszawie w Biurze Federacji odbyło się posiedzenie Zarządu Federacji Związków Pracodawców-Dzierżawców i Właścicieli Rolnych. Głównym celem spotkania członków Prezydium Rady Federacji i Zarządu było przyjęcie stanowiska w sprawie opracowanego przez ANR projektu wytycznych dotyczących zasad dzierżawy nieruchomości Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa.


28-30 września 2007 r. w Poznaniu odbyły się Międzynarodowe Targi Hodowli, Ogrodnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich FARMA 2007, XXII Krajowa Wystawa Zwierząt Hodowlanych i Krajowa Wystawa Ogrodnicza. Targi otworzył Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi Wojciech Mojzesowicz. W Targach z ramienia Federacji uczestniczyli m.in.:  Ignacy Urbanowski - Przewodniczący Rady  i Leszek Dereziński - Prezes Zarządu.

28-30 września 2007 r. w Budapeszcie odbyło się Seminarium "Pracownicy rolni - sprawy socjalne oraz dialog społeczny w rolnictwie państw członkowskich COPA COGECA".
Wśród wielu tematów poruszanych przez kraje członkowskie znalazły się tematy układów zbiorowych pracy w rolnictwie, spojrzenie związków zawodowych w rolnictwie na restrukturyzację w rolnictwie w krajach UE itp. W Seminarium uczestniczył Waldemar Rolewski Wiceprezes Zarządu Federacji Związków Pracodawców-Dzierżawców i Właścicieli Rolnych.

28 września 2007 r. w Pałacu w Lubostroniu odbyła się Konferencja pod patronatem Federacji Związków Pracodawców-Dzierżawców i Właścicieli Rolnych i Krajowej Izby Gospodarczej nt. "Transfer wiedzy i nowych usług do przedsiębiorstw rolnych - realizacja projektu KIGNET". Patronat medialny objęło ogólnopolskie czasopismo "Rolnik-Dzierżawca".
W spotkaniu wzięli  udział: Prezes Zarządu Federacji Leszek Dereziński oraz Roman Wiatrowski Prezes  Związku  Pracodawców-Dzierżawców i Właścicieli Rolnych w Bydgoszczy, który był głównym organizatorem spotkania

21 września 2007 r. w gmachu Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi odbyło się piąte spotkanie Zespołu ds. wyrobów winiarskich i spirytusowych.  Dominującym problemem była informacja o przebiegu debaty prowadzonej w Komitecie Zarządzającym ds. Wina i Alkoholu nad projektem rozporządzenia Rady wprowadzającego reformę wspólnej organizacji na rynku wina.

21 września 2007 r. w Warszawie w gmachu Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi odbyło się kolejne w tym roku posiedzenie Rady Federacji Związków Pracodawców-Dzierżawców
i Właścicieli Rolnych. W trakcie posiedzenia odbyło się spotkanie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi Pana Wojciech Mojzesowicza z członkami Federacji. Do najważniejszych problemów należały:

 • równe traktowanie wszystkich podmiotów w rolnictwie z uwzględnieniem:

 • ubezpieczeń płodów rolnych z dopłatą Skarbu Państwa, obciążeń podatkowych dla poszczególnych gospodarstw rolnych, uwzględnianiem wielkości kwot na modernizację gospodarstw rolnych w zależności od hektarów i prowadzonej produkcji.
 • umocowaniem dzierżawy rolnej jako  trwałej formy gospodarowania w polskim rolnictwie,
  a więc jej długofalowości , przedłużania czasookresu umów dzierżawnych na minimum 15 lat, a w gospodarstwach prowadzących inwestycje do lat 30.
  W spotkaniu uczestniczyli prezesi wszystkich agencji rolnych  oraz dyrektorzy departamentów Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi. 

18-20 września 2007 r. w Krakowie w Centrum Kongresowym Akademii Rolniczej odbył się XIV Kongres Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu. W trakcie trzydniowego spotkania przedstawiciele świata nauki rolniczej i ekonomicznej /takie znakomitości jak: prof. dr hab. Jerzy Wilkin, prof. dr hab. Grzegorz Gorlach, prof. dr hab.Walenty Poczta i inni/ przedstawiali problemy i współzależności problemów rolnictwa i ekonomii. Wykłady poruszały między innymi problemy: wspólnej polityki UE wobec obszarów wiejskich, uwarunkowania przyszłych reform WPR - polska perspektywa, czy perspektywy polskich gospodarstw rolnych w europejskim modelu rolnictwa.
W Kongresie z ramienia Federacji uczestniczył między innymi Pan Ignacy Urbanowski - Przewodniczący Rady Federacji.

17-19 września 2007 r. w Poznaniu odbywał się po raz 24 Międzynarodowe Targi Przemysłu Spożywczego Polagra-Food, Polagra-Tech oraz międzynarodowy Salon Dodatków do Żywności. Otwarcia dokonał Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi Wojciech Mojzesowicz.
Minister oświadczył: "udział w tej imprezie coraz większej liczby zagranicznych firm sprzyja nawiązywaniu nowych kontaktów handlowych. Natomiast przyjazd przedstawicieli rządów wielu krajów, ministrów i wiceministrów, stwarza dobre warunki i sprzyjającą atmosferę do współpracy biznesu". W tym roku w targach wzięło udział ponad 1300 firm z 37 krajów. Z ramienia Federacji w Targach wziął udział Leszek Dereziński - Prezes Zarządu Federacji Związków Pracodawców-Dzierżawców i Właścicieli Rolnych.

Zgodnie z ustaleniami podjętymi na spotkaniu Prezesa ANR Wacława Szarlińskiego z członkami Federacji Związków Pracodawców-Dzierżawców i Właścicieli Rolnych w dniu 23 sierpnia 2007 r. podczas spotkania w ANR rozpoczęły prace zespoły robocze:

 • 17 września 2007 r. I zespół ds. udzielania czynszu dzierżawnego w ramach art. 700 KC i pomocy publicznej;
 • 18 września  II zespół ds. inwestycji dostosowujących budynków inwentarskich do UE;
 • 19 września III zespół ds. przedłużania umów dzierżawnych i wykupu.

W zespołach uczestniczą przedstawiciele Agencji Nieruchomości Rolnych i Federacji Związków Pracodawców-Dzierżawców i Właścicieli Rolnych. Wszystkie zespoły odbyły się w Warszawie w siedzibie ANR.

12 września 2007 r. w Warszawie w gmachu MRiRW odbyło się robocze spotkanie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi Wojciecha Mojzesowicza z przedstawicielami rolniczych związków zawodowych, organizacji i samorządu. Minister rolnictwa poruszył zagadnienia kwot mlecznych, Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013, dopłat do paliwa rolniczego oraz reformy Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego.
W ocenie ministra Wojciech Mojzesowicza wysoki obecnie poziom cen zbóż wynika z sytuacji na rynkach światowych. Na wszystkich rynkach ceny są bardzo wysokie, a poziom zapasów niski. Minister zwrócił uwagę na fakt, że nie wszyscy rolnicy mają dobre warunki do długotrwałego przechowywania zboża i dlatego powinni wprowadzać partiami je na rynek.
W spotkaniu uczestniczył przedstawiciel Federacji Związków Pracodawców-Dzierżawców i Właścicieli Rolnych.

7 września 2007 r. w Warszawie w gmachu Instytutu Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej odbyło się seminarium pt. "Ocena stanu wdrożenia systemów zarządzania jakością w przedsiębiorstwach przemysłu spożywczego po wejściu Polski do Unii Europejskiej". Referat wygłosiła dr Grażyna Morkis. W seminarium uczestniczył przedstawiciel Federacji Związków Pracodawców-Dzierżawców i Właścicieli Rolnych.


27 sierpnia 2007 r. w gmachu Rady Miejskiej w Kruszwicy obyła się debata nt. "Zagrożenia dla środowiska nadgoplańskiego parku tysiąclecia, jeziora Gopło i wód gruntowych w gminie Kruszwica wynikające z uruchomienia nowej odkrywki w gminie Wierzbinek oraz sposoby zabezpieczenia środowiska przed negatywnymi skutkami oddziaływania Kopalni. W spotkaniu uczestniczył Pan Leszek Dereziński Prezes Zarządu Spółki "Kom-Rol" w Kobylnikach i Prezes Zarządu Federacji, któremu nie obojętne są losy regionu.

23 sierpnia 2007 r. w Warszawie w siedzibie ANR odbyło się spotkanie Prezesa Agencji Nieruchomości Rolnych Pana Wacława Szarlińskiego z członkami Federacji Związków Pracodawców-Dzierżawców i Właścicieli Rolnych. Omawiano problemy ekonomiczno-finansowe dzierżawców. W celu pogłębienia i dopracowania problemów powołano następujące Zespoły robocze:

 • Zespół ds. udzielania ulg w czynszu dzierżawnym w ramach artykułu 700 KC i pomocy publicznej;
 • Zespół ds. inwestycji dostosowujących budynki inwentarskie do wymogów Unii Europejskiej;
 • Zespół przedłużania umów dzierżawnych i wykupu.
16 sierpnia 2007 r. w Warszawie w gmachu Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi odbyła się konferencja uzgodnieniowa nt. projektu ustawy o Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, w której uczestniczył przedstawiciel Federacji Związków Pracodawców-Dzierżawców i Właścicieli Rolnych. Proponowaliśmy, by w uwagach do ww. projektu ustawy znalazł się nasz postulat mówiący o  wspieraniu towarowych i   efektywnych gospodarstw rolnych bez względu na wielkość i formę własności.

26 lipca 2007 r. w Warszawie w gmachu Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi konferencja prasowa sekretarza stanu Henryka Kowalczyka nt. przyjęcia Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 przez Komisję Europejską. W dniu 25 lipca br. podczas posiedzenia Komitetu Rozwoju Obszarów Wiejskich  PROW 2007-2013 został przyjęty jednogłośnie. Jest to największy Program dotyczący rozwoju obszarów wiejskich, spośród wszystkich Programów krajów Unii Europejskiej i został zaakceptowany jako jeden z pierwszych programów w nowej perspektywie finansowej na lata 2007-2013 w Polsce. W konferencji prasowej uczestniczył przedstawiciel Federacji.

23 lipca 2007 r. w Warszawie w siedzibie Agencji Nieruchomości Rolnych odbyło się spotkanie Wiceprezesa ANR  Andrzeja Łuszczewskiego z Prezesem Zarządu Leszkiem Derezińskim. Ustalono tematy i termin  spotkania kierownictwa  ANR z Zarządem Federacji /III dekada sierpnia br./.

16 lipca 2007 r. w Warszawie w gmachu Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi obyło się spotkanie Zespołu i Grupy Konsultacyjnej do spraw Wołowiny, Cielęciny, Baraniny i Mięsa Koziego w sprawie rekompensaty dla producentów mleka, systemu znakowania cielęciny i dobrowolnego znakowania wołowiny. W spotkaniu wziął udział Zygmunt Jodko Wiceprezes Zarządu Federacji /stały członek Zespołu i  Grupy/.

12 lipca 2007 r. w Kobylnikach odbyło się spotkanie Prezydium Rady i Zarządu Federacji  /I po czerwcowym Zjeździe Federacji/. Postanowiono: przyjąć nowe kierunki działań Federacji na najbliższy okres i  wystąpić do Związków z prośbą o dosłanie informacji o skali produkcji gospodarstw członków należących do Związku.

7 lipca 2007 r. w Pensjonacie Uroczysko w Krzykaczu odbyło się spotkanie członków Stowarzyszenia Dzierżawców i Administratorów Nieruchomości Rolnych woj. Zachodniopomorskie, na którym przyjęto rezygnację z funkcji prezesa  -  Jana Rymaszewskiego /stan zdrowia/ oraz wybrano nowego prezesa -  Kazimierza Stoltmana. Z ramienia Federacji wziął udział dr Ignacy Urbanowski Przewodniczący Rady Federacji i dr Waldemar Rolewski Wiceprezes Zarządu Federacji.

4 lipca 2007 r. w Warszawie w siedzibie Krajowej Izby Gospodarczej odbyło się posiedzenie Komitetu Rolnictwa i Obrotu Rolnego KIG. Tematem posiedzenia były przemiany agrarne a konkurencyjność polskiego rolnictwa, które referował Pan prof. dr hab. Wojciech Józwiak.
Druga część spotkania poświęcona była informacji o planie pracy Komitetu w II półroczu 2007 r. W spotkaniu uczestniczył dr Waldemar Rolewski - Wiceprezes Zarządu Federacji.


28 czerwca 2007 r. w Warszawie w Sejmie RP odbyło się posiedzenie Podkomisji nadzwyczajnej ds. Agencji Nieruchomości Rolnych dotyczącej następujących spraw:
•  pomocy dla środowisk byłych pracowników PGR,
•  właściwego zagospodarowania nieruchomości rolnych SP,
•  ochrony użytków rolnych dla zachowania polskiej własności.
Z ramienia Federacji w posiedzeniu Sejmowej Komisji uczestniczyli wiceprezesi Zarządu Federacji: Zygmunt Jodko i Waldemar Rolewski.

27 czerwca 2007 r. w Warszawie w gmachu Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi odbył się Zjazd Federacji Związków Pracodawców-Dzierżawców i Właścicieli Rolnych. Wybrano władze Federacji w osobach: dr Ignacy Urbanowski - Przewodniczący Rady Federacji /pełniący tę samą funkcję poprzednią kadencję/, wiceprzewodniczącymi Rady zostali: Mariusz Olejnik, Marek Baryłko i Roman Wiatrowski. Prezesem Zarządu Federacji został Leszek Dereziński, wiceprezesami: Stanisław Grocholski, Romuald Jankowski, Zygmunt Jodko, Waldemar Rolewski, członkami Zarządu Federacji: Zbigniew Cisoń, Sylwester Gajewski, Marian Kapłon i Franciszek Ratajczyk.
Po części dotyczącej wyborów władz Federacji odbyło się spotkanie z Henrykiem Kowalczykiem Sekretarzem Stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi, w trakcie którego przedstawiciele Federacji uzyskali odpowiedzi na szereg problemów nurtujących gospodarstwa towarowe, zwłaszcza poruszanych w projekcie ustawy o zmianie ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego.

26 czerwca 2007 r. w Warszawie, w gmachu Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi odbyło się czwarte spotkanie Zespołu ds. wyrobów winiarskich i napojów spirytusowych. Tematem było zaprezentowanie obecnego etapu prac nad projektem rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie definicji, opisu, prezentacji i znakowania napojów spirytusowych - zagadnienie definicji wódki.

15 czerwca 2007 r. w Jugowicach k/Wałbrzycha odbył się XVI Walny Zjazd Członków Dolnośląskiego Związku Dzierżawców i Właścicieli Nieruchomości Rolnych we Wrocławiu. Tematem wiodącym Zjazdu była "Zielona energia - nowe szanse dla produkcji rolniczej wielkotowarowych gospodarstw rolnych w województwie dolnośląskim". W spotkaniu uczestniczyli: Mariusz Olejnik - Prezes Zarządu i Leszek Dereziński - Wiceprezes Zarządu Federacji. Zaproszeni goście z Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi, z Agencji - Oddziałów Terenowych i Regionalnych: ANR, ARR i ARiMR oraz DIR przybliżyli uczestnikom bieżące problemy nurtujące rolnictwo towarowe.

6 czerwca 2007 r. w Warszawie w siedzibie Krajowego Związku Rolników, Kółek i Organizacji Rolniczych odbyło się spotkanie celem którego było zawarcie Porozumienia Polskich Organizacji Rolniczych zrzeszonych w COPA-COGECA, GEOPA, CEJA i innych rolniczych związków zawodowych, Krajowej Rady Spółdzielczej oraz organizacji branżowych działających w strukturach organizacji branżowych Unii Europejskiej. Zawarcie takiego Porozumienia jest wskazane w celu usprawnienia koordynacji wypracowywania i prezentowania wspólnego stanowiska na forum instytucji i organów Unii Europejskiej. W spotkaniu uczestniczył dr Waldemar Rolewski - wiceprezes Zarządu Federacji.

5 czerwca 2007 r. w Warszawie w biurze Krajowej Rady Izb Rolniczych odbyło się spotkanie organizacji ubiegających się o dofinansowanie z budżetu państwa. Celem spotkania była dyskusja rozliczenia przyznanego dofinansowania oraz przyjęcia strategii ubiegania się o środki budżetowe na rok bieżący i przyszłe lata.
W spotkaniu uczestniczył dr Waldemar Rolewski - Wiceprezes Zarządu Federacji.


29 maja 2007 r. w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi odbyła się druga część zebrania kandydatów na członków Rady Nadzorczej Agencji Nieruchomości Rolnych.

24 maja 2007 r. w siedzibie Instytutu Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej odbyła się zorganizowana przez Instytut oraz Agencję Nieruchomości Rolnych Konferencja nt. GOSPODAROWANIE ZIEMIĄ ROLNICZĄ. W konferencji z ramienia Federacji uczestniczyli: Przewodniczący Rady Federacji dr Ignacy Urbanowski i Wiceprezes Zarządu dr Waldemar Rolewski.

24 maja 2007 r. w gmachu Ministerstwa Rada Gospodarki Żywnościowej zorganizowała Konferencję nt. "Regulacje prawne w zakresie importu równoległego środków ochrony roślin a bezpieczeństwo żywności". W konferencji uczestniczył przedstawiciel Federacji.

23 maja 2007 r. w biurze Federacji odbyło się kolejne posiedzenie Zarządu Federacji. Głównym tematem spotkania było omówienie całokształtu spraw związanych ze zbliżającym się Zjazdem Federacji.

23 maja 200 7r. w siedzibie Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa odbyło się posiedzenie Komisji nadzorującej przeprowadzenie losowania ustalającego kolejność wniosków zgłoszonych w dodatkowym naborze o dofinansowanie w ramach projektu "Inwestycje w gospodarstwach rolnych SPO 2004- 2006". W pracach z ramienia Federacji uczestniczył Wiceprezes Waldemar Rolewski.

17 maja 2007 r. w siedzibie spółki PGR Bródno Sp. Z o.o. odbyło się Walne Zebranie członków Warszawskiego Związku Pracodawców Rolnych. W trakcie posiedzenia dokonano oceny działalności Związku oraz ustalono kierunki działalności na najbliższy okres czasu.

15 maja 2007 r. w Kaliszu w siedzibie spółki "GRUNTPOL" odbyło się posiedzenie Zespołu ds. Programowych Zjazdu Federacji Związków Pracodawców-Dzierżawców i Właścicieli Rolnych. Uczestnikami spotkania byli Panowie: dr Ignacy Urbanowski, Marek Baryłko, Zygmunt Jodko, dr Waldemar Rolewski, Leszek Dereziński i Wojciech Rymaszewski.

14 maja 2007 r. odbyło się posiedzenie Zespołu ds. Upraw Polowych w obszarze zbóż, roślin oleistych i wysokobiałkowych oraz ryżu. Celem powyższego spotkania było omówienie zagadnień poruszanych na forum Komitetu Zarządzającego na temat sytuacji na rynku zbóż, a także omówiony został przebieg dyskusji jak toczy się na forum UE w sprawie wspólnej organizacji rynku zbóż. W posiedzeniu uczestniczył Pan Leszek Derezińki - Wiceprezes Zarządu Federacji - członek Grupy Konsultacyjnej ds. Upraw Polowych.

10 maja 2007 r. w Warszawie w Sejmie RP odbyło się posiedzenie Komisji Rolnictwa i Rozwoju. Programem posiedzenia były dwa punkty: Stan i perspektywy polskiego rybołówstwa i Funkcjonowanie Agencji Nieruchomości Rolnych w świetle ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego, wraz z informacją o funkcjonowaniu spółek zależnych . Obydwa punkty referował Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. W posiedzeniu z ramienia Federacji Związków Pracodawców-Dzierżawców i Właścicieli Rolnych uczestniczyli Panowie: Leszek Dereziński i Waldemar Rolewski - wiceprezesi Zarządu Federacji.

10 maja 2007 r. w Warszawie w gmachu MRiRW Prezes Krajowej Rady Izb Rolniczych Pan Wiktor Szmulewicz zorganizował spotkanie w sprawie podziału pozostałych środków pieniężnych w związku z nie przyznaniem przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi dofinansowania składki dla Związku Producentów Buraka Cukrowego. W spotkaniu uczestniczył przedstawiciel Federacji Związków Pracodawców-Dzierżawców i Właścicieli Rolnych.


24 kwietnia 2007 r. w Warszawie w gmachu MRiRW odbyła się konferencja prasowa odbyła się kolejna konferencja prasowa wiceprezesa Rady Ministrów, ministra rolnictwa i rozwoju wsi w sprawie wspólnego stanowiska MRiRW, Krajowej Izby Biopaliw, Związku Gorzelni Polskich oraz związków i organizacji rolniczych. W konferencji uczestniczył przedstawiciel Federacji Związków Pracodawców-Dzierżawców i Właścicieli Rolnych.

24 kwietnia 2007 r. w Warszawie w gmachu Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi odbyło się zebranie kandydatów na członków Rady Nadzorczej Agencji Nieruchomości Rolnych w którym uczestniczył Mariusz Olejnik prezes Federacji Związków Pracodawców-Dzierżawców i Właścicieli Rolnych /kandydat na członka/. Posiedzenie będzie kontynuowane w pierwszej połowie maja br.

20 kwietnia 2007 r. w Kobylnikach w siedzibie spółki "KOM-ROL" odbyło się posiedzenie Rady Federacji Związków Pracodawców-Dzierżawców i Właścicieli Rolnych: 1/ ustalono termin Zjazdu Federacji na 27 czerwca br. ; 2/ powołano Zespół Roboczo-Programowy do opracowania projektu programu, który przedłożony zostanie Zjazdowi ; 3/ Rada udzieliła absolutorium Zarządowi za 2006 r. i przyjęła sprawozdanie finansowe Federacji Związków Pracodawców-Dzierżawców i Właścicieli Rolnych za 2006 r.

17 kwietnia 2007 r. w Warszawie w siedzibie Agencji Nieruchomości Rolnych odbyło się pierwsze posiedzenie wspólnego Zespołu Roboczego ds. ustalania realizacji praktycznych przedsięwzięć wynikających z Ustawy o ustroju rolnym. Z ramienia Federacji uczestniczyli: Ignacy Urbanowski, Marek Baryłko, Leszek Dereziński, Waldemar Rolewski.
Przedmiotem posiedzenia Zespołu między innymi było: 1/ propozycja odpowiedzi Agencji na postulaty zgłaszane przez Federację zgłoszone na spotkaniu z Prezesem ANR Wacławem Szarlińskim w dniu 2 marca 2007 r. ; 2/ propozycje ANR dotyczących obniżania czynszu dzierżawnego na podstawie art.700 KC w świetle nowych Wytycznych Wspólnoty Europejskie w sprawie pomocy państwa w sektorze rolnym i leśnym na lata 2007-2013. Obradom przewodniczył Wiceprezes ANR Waldemar Humięcki.

11 kwietnia 2007 r. w Warszawie w gmachu MRiRW odbyła się konferencja prasowa wiceprezesa Rady Ministrów, ministra rolnictwa i rozwoju wsi, na której Andrzej Lepper przedstawił projekt zarządzenia w sprawie powołania Zespołu ds. koordynacji kontroli ferm wielkoprzemysłowych przez służby kontrolne podległe Ministrowi Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Do zadań Zespołu należeć będzie nie tylko nadzór, ale także przedstawianie propozycji projektów planu kontroli oraz przedkładanie Ministrowi, raz na pół roku, raportu zbiorczego dotyczącego przeprowadzanych kontroli wraz z wnioskami i propozycjami zaleceń pokontrolnych. W konferencji uczestniczył przedstawiciel Federacji Związków Pracodawców-Dzierżawców i Właścicieli Rolnych. Po konferencji Federacja zwróciła się pisemnie do Ministra z prośbą o włączenie do prac Zespołu Panów: dr Mariana Kapłona i mgr inż. Zygmunta Jodko.

4 kwietnia 2007 r. w Warszawie w gmachu Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi odbyła się konferencja prasowa wiceprezesa Rady Ministrów, ministra rolnictwa i rozwoju wsi Andrzeja Leppera poświęcona kwestii produkcji biopaliw w Polsce. Minister zaznaczył, że sprawa biopaliw jest znacząca i kluczowa dlatego też odbędzie spotkanie z Premierem RP Jarosławem Kaczyńskim. Do 2010 roku musimy osiągnąć wskaźnik udziału tego rodzaju paliw w wysokości 5,57. Szef resortu rolnictwa poinformował także, że rząd przyjął projekt ustawy o organizacji rynku mleka. W konferencji uczestniczył przedstawiciel Federacji Związków Pracodawców-Dzierżawców i Właścicieli Rolnych.


30 marca 2007 r. w Warszawie w gmachu MRiRW odbyło się spotkanie Zespołu do Spraw Ochrony Roślin, Nasiennictwa i Nawożenia. W spotkaniu uczestniczył Franciszek Ratajczyk Prezes Spółki Polska Hodowla Roślin Szelejewo, stały uczestnik Komisji z ramienia Federacji Związków Pracodawców-Dzierżawców i Właścicieli Rolnych.

27 marca 2007 r. w Warszawie w gmachu MRiRW odbyło się spotkanie Vice Premiera Ministra Rolnictwa Andrzeja Leppera, Sekretarza Stanu Henryka Kowalczyka oraz Kierownictwa ANR z przedstawicielami organizacji dzierżawców i właścicieli rolnych. Z ramienia Federacji uczestniczyli: dr Ignacy Urbanowski - Przewodniczący Rady Federacji, Marek Baryłko- Zastępca Przewodniczącego Rady Federacji, Zygmunt Jodko- członek Zarządu Federacji i dr Waldemar Rolewski - Wiceprezes Zarządu Federacji. Zasady przedłużania umów dzierżawnych, warunki zabezpieczania umów dzierżawnych, zasady wykupu majątku i gruntów w ramach pierwszeństwa nabywania, ustawa o dzierżawie rolnej, potrzeba jej wprowadzenia - to główne problemy tego spotkania.

23 marca 2007 r. w Warszawie w siedzibie Instytutu Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej odbyło się seminarium nt. "Zmian funkcjonowania polskiego sektora zbożowego oraz transmisji cen na rynku zbóż w latach 1990- 2006" . W spotkaniu wziął udział przedstawiciel Federacji Związków Pracodawców-Dzierżawców i Właścicieli Rolnych.

12 marca i 23 marca 2007 r . w Warszawie w gmachu Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi Krajowa Rada Izb Rolniczych zorganizowała dwa posiedzenia dot. dofinansowania kosztów uczestnictwa związków zawodowych rolników indywidualnych oraz społeczno-zawodowych organizacji rolniczych w ponadnarodowych organizacjach rolniczych reprezentujących interesy zawodowe rolników indywidualnych wobec Unii Europejskiej. Z ramienia Federacji Związków Pracodawców-Dzierżawców i Właścicieli Rolnych uczestniczył dr Waldemar Rolewski Wiceprezes Zarządu Federacji.

14 marca 2007 r. w Warszawie w gmachu MRiRW odbyło się spotkanie Sekretarza Stanu w MRiRW Henryka Kowalczyka z członkami Zarządu i Prezydium Rady Federacji Związków Pracodawców-Dzierżawców i Właścicieli Rolnych. W spotkaniu uczestniczyli- Jan Bielański Dyrektor Departamentu Gospodarki Ziemią i Wiceprezes ANR Waldemar Humięcki. Głównym tematem spotkania był udział i miejsce towarowych gospodarstw rolnych, w tym głównie dzierżawców w świetle ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego Polsce oraz problemy nurtujące dzierżawców mienia Zasobu Skarbu Państwa. Problem przedłużenia umów dzierżawnych należał do ważniejszych zagadnień tego spotkania. Należy zaznaczyć, że właśnie w tym dniu Agencja Nieruchomości Rolnych przeszła z nadzoru resortu skarbu do resortu rolnictwa.

2 marca 2007 r. w Warszawie w siedzibie ANR odbyło się spotkanie Zarządu Federacji z Kierownictwem Agencji Nieruchomości Rolnych. Jednym z kluczowych problemów poruszanych była trwałość dzierżaw - przedłużanie umów dzierżawnych.

1 marca 2007 r. w Warszawie w gmachu MRiRW odbyła się konferencja prasowa Wicepremiera Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi Andrzeja Leppera z przedstawicielami Krajowej Izby Biopaliw oraz związkami i organizacjami rolniczymi na temat rozporządzenia Ministra Finansów dot. akcyzy przy produkcji biopaliw. W konferencji uczestniczył przedstawiciel Federacji Związków Pracodawców-Dzierżawców i Właścicieli Rolnych.


23-25 lutego 2007 r. w Poznaniu na terenie MTP odbyły się Międzynarodowe Targi Mechanizacji Rolnictwa "POLAGRA AGROPREMIERY". Federacja aktywnie włączyła się do ich organizacji. Mieliśmy swoje stoisko reklamujące i przybliżające zwiedzającym działalność Federacji. Sąsiedztwo ROLNIKA DZIERŻAWCY, który jest organem naszej organizacji.

23 lutego 2007 r. w Poznaniu w trakcie trwania POLAGRY 2007 AGRO-PREMIERY odbyło się posiedzenie Zarządu Federacji. W trakcie posiedzenia wyłoniono Mariusza Olejnika - jako przedstawiciela z ramienia Federacji Związków Pracodawców-Dzierżawców i Właścicieli Rolnych na kandydata na członka Rady Nadzorczej Agencji Nieruchomości Rolnych.

16 lutego 2007 r. w Warszawie w Instytucie Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej odbyło się seminarium nt. "Czy polskie gospodarstwa rolne wytrzymają konkurencję z gospodarstwami unijnymi". Referat wygłosił prof. dr hab. Wojciech Józwiak. W seminarium uczestniczył przedstawiciel Federacji Związków Pracodawców-Dzierżawców i Właścicieli Rolnych.

14 lutego 2007 r. w Szelejewie w siedzibie spółki HODOWLA ROŚLIN odbyło się Walne Zebranie członków Związku Pracodawców Wielkopolski. W posiedzeniu udział wzięli: dr Ignacy Urbanowski Przewodniczący Rady Federacji i Mariusz Olejnik Prezes Zarządu Federacji.

13 lutego 2007 r. w Warszawie w siedzibie Biura Federacji Związków Pracodawców-Dzierżawców i Właścicieli Rolnych odbyło się posiedzenie Zarządu dotyczące współpracy Federacji z Agencją Nieruchomości Rolnych. Poruszano problemy, które warunkują stabilność dzierżaw.

13 lutego 2007 r. w Warszawie w MRiRW odbyło się robocze spotkanie w sprawie produkcji biopaliw w Polsce. Krytykowano wprowadzenie akcyzy na biopaliwa co w konsekwencji doprowadza do nieopłacalności ich produkcji. W spotkaniu uczestniczył Mariusz Olejnik Prezes Zarządu Federacji.

8 lutego 2007 r. w Warszawie w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi Jan Krzysztof Ardanowski Podsekretarz Stanu przyjął członków kierownictwa Krajowego Związku Pracodawców-Producentów Trzody Chlewnej z Prezesem Marianem Kapłonem. Tematem spotkania były perspektywy fermowego tuczu trzody chlewnej w Polsce z uwzględnieniem wymogów ochrony środowiska. Omawiano przepisy obowiązujące w Unii Europejskiej i propozycje uregulowań w Polsce.

8 lutego 2007 r. w gmachu Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi odbyła się kolejna konferencja prasowa dotycząca nadużyć w zakresie gospodarowania środkami Funduszu Składkowego KRUS w latach 2004-2005, kwestii związanych z Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007- 2013, a także sprawa akcyzy na biopaliwa, która zablokowała rozwój produkcji biopaliw.


30 stycznia 2007 r. w Warszawie w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi odbyło się spotkanie Zespołu i Grupy Konsultacyjnej do spraw wołowiny, cielęciny, baraniny i mięsa koziego. Tematem spotkania były: rola klasyfikacji tusz zwierząt rzeźnych w poprawie jakości mięsa oraz prawidłowości jego wyceny oraz celowość utworzenia niezależnej jednostki klasyfikującej tusze zwierząt rzeźnych. W spotkaniu uczestniczyli Panowie: Zygmunt Jodko - Prezes Lubuskiego Związku Pracodawców i Producentów Rolnych oraz Marian Kapłon - Prezes Krajowego Związku Pracodawców-Producentów Trzody Chlewnej, członków Rady Federacji.

30 stycznia 2007 r. w gmachu Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi odbyło się posiedzenie Grupy Konsultacyjnej - Zespołu Struktur Rolniczych i Obszarów Wiejskich w którym uczestniczył dr Waldemar Rolewski. Tematem spotkania było omówienie 8 projektów rozporządzeń: ułatwianie startu młodym rolnikom, renty strukturalne, modernizacja gospodarstw rolnych, zwiększanie wartości dodanej podstawowej produkcji rolnej i leśnej, grupy producentów, wspieranie gospodarowania na obszarach górskich i innych obszarach o niekorzystnych warunkach gospodarowania /ONW/, zalesianie gruntów rolnych oraz innych niż rolne, zróżnicowanie w kierunku działalności nierolniczej.

25 stycznia 2007 r . w Warszawie w gmachu Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi odbyło się spotkanie Zespołu i Grupy Konsultacyjnej ds. wyrobów winiarskich i napojów spirytusowych. Poruszono sprawy związane z uprawą winorośli i produkcji wina gronowego z upraw krajowych oraz informację o organizacji OIV- Międzynarodowej Organizacji do spraw Wina i Winorośli. W posiedzeniu uczestniczył Zbigniew Cisoń - członek Rady Federacji.

24 stycznia 2007 r. w Warszawie w hotelu Victoria odbyła się konferencja nt. "Klient na lokalnym rynku energii". W konferencji wzięli udział członkowie Rady Federacji Związków Pracodawców-Dzierżawców i Właścicieli Rolnych.

23 stycznia 2007 r. w Warszawie w siedzibie Krajowej Izby Gospodarczej odbyło się posiedzenie Komitetu Rolnictwa i Obrotu Rolnego KIG. Tematem przewodnim posiedzenia była prezentacja Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. W spotkaniu uczestniczył dr Waldemar Rolewski wiceprezes Zarządu Federacji.

22 stycznia 2007 r. w Warszawie w siedzibie Głównego Inspektoratu Pracy odbyło się posiedzenie Komisji ds. Bezpieczeństwa i Higieny Pracy nt. informacji o wynikach rozpoznania obszaru działań prewencyjnych w rolnictwie realizowanych w poszczególnych okręgowych inspektoratach pracy oraz przedstawienie projektu planu pracy Komisji ds. BHP w rolnictwie na rok 2007, który referowała Ewa Karnafel-Wyka przewodnicząca Komisji. W spotkaniu uczestniczył przedstawiciel Federacji Związków Pracodawców-Dzierżawców i Właścicieli Rolnych.

12 stycznia 2007 r. w Kaliszu w siedzibie spółki "Gruntpol" odbyło się pierwsze w tym roku spotkanie Zarządu Federacji Związków Pracodawców-Dzierżawców i Właścicieli Rolnych. Tematem posiedzenia były kierunki działalności Federacji w2007 roku oraz sprawy bieżące. Mariusz Olejnik - Prezes Zarządu w swym wystąpieniu podzielił działania Federacji na kilka grup:

 • stała analiza procedur i wytycznych Biura Prezesa ANR dotycząca dzierżaw;
 • aktywny udział Federacji w konsultacjach przy tworzeniu ustaw rozporządzeń i innych aktów prawnych w dziedzinie rolnictwa;
 • organizowanie konferencji , forum, konkursów przy współudziale instytucji naukowych /np. IER, SGGW i inne/.

Głównym celem Federacji zaznaczył jest ograniczenie zagrożeń dla towarowych producentów rolnych, czyli inaczej równego traktowania podmiotów. Ignacy Urbanowski - Przewodniczący Federacji w sposób przejrzysty przedstawił materiał nt. "Warunki funkcjonowania gospodarstw towarowych w latach 2007-2013 oraz kierunki dostosowawcze". W swoim wystąpieniu /pokazie/ dr I. Urbanowski jako przedsiębiorca zmierzający się z różnymi problemami pokazał różne drogi wyjścia z problemów dzięki stworzeniu jednej i silnej organizacji - Federacji Związków Pracodawców-Dzierżawców i Właścicieli Rolnych.

8 stycznia 2007 r . w Warszawie w gmachu Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi odbyła się konferencja prasowa wicepremiera, ministra rolnictwa i rozwoju wsi Andrzeja Leppera, który przedstawił aktualną sytuację w rolnictwie i plany resortu na najbliższy rok. Szef resortu rolnictwa poinformował, że podstawowymi zagadnieniami, którymi resort będzie się zajmował w pierwszej kolejności będą kwestie dotyczące paliwa rolniczego, ubezpieczeń upraw i zwierząt, a także sytuacja na rynku wieprzowiny.

5 stycznia 2007 r. w Warszawie w gmachu Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi odbyło się także pierwsze spotkanie Grupy Konsultacyjnej - Zespołu Kwestii Weterynaryjnej, w której uczestniczył Jerzy Pałubicki - członek Rady Federacji Związków Pracodawców-Dzierżawców i Właścicieli Rolnych. Spotkanie to miało wyłącznie charakter organizacyjny.

4 stycznia 2007 r. w Warszawie w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi odbyło się pierwsze spotkanie Zespołu i Grupy Konsultacyjnej do spraw Wieprzowiny omawiające wiele trudnych problemów dotyczących producentów mięsa wieprzowego, dostosowanie się do wymogów unijnych. Z ramienia Federacji uczestniczył Marian Kapłon - Prezes Krajowego Związku Pracodawców-Producentów Trzody Chlewnej.

3 stycznia 2007 r. w Warszawie w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi odbyło się posiedzenie Zespołu oraz Grupy Konsultacyjnej w obszarze zbóż, roślin oleistych i wysokobiałkowych oraz ryżu. Na spotkaniu wypracowano stanowisko nt. przedstawionej przez Komisję Europejską propozycji zmian systemu interwencji ww. zakresie. W spotkaniu uczestniczył Leszek Dereziński --Wiceprezes Zarządu Federacji Związków Pracodawców-Dzierżawców i Właścicieli Rolnych.

Archiwum

:: 2017 ::

:: 2016 ::

:: 2015 ::

:: 2014 ::

:: 2013 ::

:: 2012 ::

:: 2011 ::

:: 2010 ::

:: 2009 ::

:: 2008 ::

:: 2007 ::

:: 2006 ::

:: 2005 ::

:: 2004 ::