O Federacji
Zadania
Władze
Statut
Zwiazki w terenie
Aktualnosci
Unia Europejska
Linki
Kontakt

logo

AktualnoŚci

2006

20 grudnia 2006 r. w gmachu Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi odbyło się bożonarodzeniowe spotkanie Wiceprezesa Rady Ministrów Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi Andrzeja Leppera z przedstawicielami organizacji rolniczych i pracownikami Ministerstwa. W tym świątecznym spotkaniu uczestniczył Mariusz Olejnik Prezes Zarządu Federacji.

20 grudnia 2006 r. w Warszawie w gmachu MRiRW odbyło się ostatnie w tym roku posiedzenie Rady Federacji Związków Pracodawców-Dzierżawców i Właścicieli Rolnych. Mariusz Olejnik Prezes Zarządu poinformował zebranych o kierunkach pracy Federacji w ciągu ostatniego półrocza. W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele Agencji Nieruchomości Rolnych m.in. Waldemar Humięcki Wiceprezes oraz Aleksander Andryszak Dyrektor Zespołu Gospodarowania Zasobem, którzy udzielali wyczerpujących odpowiedzi na pytania dotyczące m.in. przedłużania umów dzierżawnych, czasokresu dzierżawy, wyłączania gruntów, zasad ustalania czynszu dzierżawnego.

15 grudnia 2006 r. w Bydgoszczy Związek Pracodawców-Dzierżawców i Właścicieli Rolnych zorganizował przedświąteczne zebranie członków podsumowujące działalność Związku w 2006 r.

14 grudnia 2006 r. w gmachu MRiRW odbyła się konferencja prasowa Wiceprezesa Rady Ministrów Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi Andrzeja Leppera na temat regulacji rynku wieprzowiny w Polsce. W konferencji uczestniczył przedstawiciel Federacji Związków Pracodawców-Dzierżawców i Właścicieli Rolnych.

14 grudnia 2006 r. w Warszawie w Auli Kryształowej Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego odbyło się tradycyjne przyjęcie Bożonarodzeniowe. W spotkaniu wziął udział dr Waldemar Rolewski Wiceprezes Zarządu Federacji.

11-12 grudnia 2006 r. w Pułtusku w Domu Polonii Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej zorganizował konferencję pt. "Ekonomiczne i społeczne uwarunkowania rozwoju polskiej gospodarki żywnościowej po wstąpieniu Polski do Unii Europejskiej". Konferencja składała się z kilku Sesji którym przypisany był wybrany temat i wybrani naukowcy. Kluczowymi tematami Sesji były:

  • Polskie gospodarstwa rolnicze i polski sektor żywnościowy w pierwszych latach członkostwa;
  • Zróżnicowanie regionalne w rozwoju rolnictwa oraz jego wpływ na problemy ekonomiczne i społeczne obszarów wiejskich;
  • Wpływ funduszy strukturalnych UE na rozwój obszarów wiejskich w pierwszych latach członkostwa;
  • Ekonomiczne i społeczne skutki rozszerzenia Unii Europejskiej dla gospodarki żywnościowej.

W konferencji z ramienia Federacji Związków Pracodawców-Dzierżawców i Właścicieli Rolnych uczestniczył dr Waldemar Rolewski - Wiceprezes Zarządu.

5 grudnia 2006 r. w Warszawie w siedzibie Związku Pracodawców Rolnych odbyło się spotkanie Rady Związku. Obrady prowadził przewodniczący Rady dr Waldemar Rolewski. Omawiane były bieżące problemy dotyczące członków Związku, jak i przyszłe dotyczące działalności Związku w 2007 r. W spotkaniu wzięli udział przedstawiciele Agencji Nieruchomości Rolnych na czele z dyrektorem OT Warszawa Wiesławem Olewińskim. W spotkaniu uczestniczył przedstawiciel Federacji.


29 listopada 2006 r. w Warszawie odbyła się uroczystość z okazji 110 rocznicy powstania pierwszych struktur samorządu rolniczego na ziemiach polskich oraz X-lecie istnienia Krajowej Rady Izb Rolniczych. Z ramienia Federacji Związków Pracodawców-Dzierżawców i Właścicieli Rolnych uczestniczył dr Waldemar Rolewski Wiceprezes Zarządu Federacji.

24 listopada 2006 r . w Warszawie w Instytucie Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej odbyło się seminarium nt. "Wyniki produkcyjno-ekonomiczne polskiego rolnictwa w roku 2005" oraz "Wielkoobszarowe gospodarstwa rolne po integracji Polski z Unią Europejską". W seminarium uczestniczyli przedstawiciele Federacji Związków Pracodawców-Dzierżawców i Właścicieli Rolnych.

21  listopada 2006 r. w gmachu Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi odbyła się Konferencja Naukowa pt. "Efektywne i towarowe gospodarstwa rolne szansą polskiego rolnictwa w świetle przewidywanych ustaleń WTO" pod honorowym patronatem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Organizatorami konferencji była Federacja Związków Pracodawców-Dzierżawców i Właścicieli Rolnych, Krajowa Rada Izb Rolniczych, Agencja Nieruchomości Rolnych i Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej. Henryk Kowalczyk Sekretarz Stanu w MRiRW podkreślił znaczenie gospodarstw wielkotowarowych, w tym dzierżawionych w produkcji rolnej w kraju jak i ich konkurencyjności w Unii Europejskiej i świecie. To chluba i potęga polskiego rolnictwa. W trakcie Konferencji odbyła się uroczystość wręczenia laureatom Rankingu 300 pucharów i dyplomów za najlepsze osiągnięcia w rolnictwie za 2006 r. Dr Grzegorz Dybowski, prof. dr hab. Wojciech Józwiak, dr Waldemar Gub a i prof. dr hab. Henryk Runowski poprzez swoje prezentacje pokazali, ze tak naprawdę tylko dobrze zorganizowane i zarządzane wielkotowarowe gospodarstwa rolne są szansą polskiego rolnictwa wobec zadań stawianych przez Światową Organizację Handlu. Wielkotowarowe gospodarstwa rolne doceniając postęp biologiczny zarówno w produkcji roślinnej jak zwierzęcej mogą być konkurencyjnymi w Europie jak i świecie. W tej grupie są nasze wielkotowarowe gospodarstwa dzierżawione. Uczestnicy spotkania /dzierżawcy, właściciele, przedstawiciele nauki, parlamentarzyści/ podkreślili, że temat jest ważny i należałoby zorganizować jeszcze jedno spotkanie by omówić problemy rozpoczęte na konferencji. Wysoka frekwencja jak i przebieg dyskusji świadczą o trafności tematyki konferencji.

21 listopada w Warszawie w gmachu MRiRW w godzinach rannych odbyło się spotkanie Henryka Kowalczyka Sekretarza Stanu MRiRW z Zarządem Federacji. Rozmowy skupiły się wokół takich tematów jak: sprawa równych warunków gospodarowania dla różnych podmiotów działających w rolnictwie, kształtu ustroju rolnego uwzględniającego oprócz gospodarstw rodzinnych także inne formy własności /prywatna, spółdzielcza, państwowa/, a także ustawowe uregulowanie dzierżawy rolnej jako trwałej formy gospodarowania. Na spotkaniu tym przedstawiciele Federacji podkreślali pozytywną i prawidłową dotychczasową współpracę z kierownictwem Agencji Nieruchomości Rolnych.

20  listopada 2006 r. w Warszawie w siedzibie Agencji Nieruchomości odbyło się spotkanie Wacława Szarlińskiego Prezesa ANR z Zarządem Federacji Związków Pracodawców-Dzierżawców i Właścicieli Rolnych. Przedłużanie umów dzierżawnych, inwestycje w gospodarstwach dzierżawionych oraz ustalanie zasad wielkości czynszu dzierżawnego to podstawowe problemy poruszane na spotkaniu.

8  listopada 2006 r. w Warszawie w gmachu Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi Krajowa Rada Izb Rolniczych zorganizowała naradę na temat możliwości dofinansowania w latach 2006 i 2007 na zasadach określonych w przepisach o organizacjach rolniczych - kosztów związanych z uczestnictwem w międzynarodowych organizacjach rolniczych reprezentujących interesy zawodowe rolników wobec Unii Europejskiej. W posiedzeniu uczestniczył Mariusz Olejnik - Prezes Zarządu Federacji.

7  listopada 2006 r . w gmachu Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi odbyła się konferencja prasowa Marka Zagórskiego - Sekretarza Stanu na temat działań resortu oraz podległych mu instytucji. W konferencji wzięli udział m.in. radca generalny w MRiRW Maria Zwolińska, zastępca prezesa ARiMR Mirosław Drygas oraz zastępca prezesa ARR Mariusz Lipiński. Podczas konferencji został przedstawiony stan faktyczny dotyczący realizacji poszczególnych takich zadań jak: susza, renty strukturalne, paliwo rolnicze, ubezpieczenia majątkowe, umorzenia w czynszu dzierżawnym, umorzenia i ulgi w KRUS, kwoty mleczne oraz wspieranie małych gospodarstw niskotowarowych. W konferencji prasowej uczestniczył przedstawiciel Federacji.


25 października 2006 r. w Warszawie w siedzibie Biura Federacji Związków Pracodawców-Dzierżawców i Właścicieli Rolnych odbyło się kolejne posiedzenie Zarządu Federacji. Omówienie przebiegu seminarium w dniu 12 października podczas trwania Targów POLAGRA 2006 i informacja o stanie przygotowań konferencji naukowej, która odbędzie się w Warszawie w dniu 21 listopada 2006 r. to tematy spotkania.

24 października 2006 r. w Warszawie w siedzibie Instytutu Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej odbyło się seminarium pt. "Zmiany w systemie płatności bezpośrednich w rolnictwie po roku 2009? Referaty wygłosili m. in. prof. Andrzej Kowalski, dr Zofia Krzyżanowska, prof. Edward Majewski. Tematem wiodącym był system dopłat bezpośrednich w Unii Europejskiej, społeczne i ekonomiczne konsekwencje zmian systemu dopłat w ujęciu modelowym, wpływ zmiany systemu dopłat bezpośrednich na dochody gospodarstw, bariery, zagrożenia i ryzyko dla Polski. W konferencji wziął udział przedstawiciel Federacji.

12 października 2006 r. w Poznaniu na Międzynarodowych Targach POLAGRA FARM 2006 po raz szósty Federacja Związków Pracodawców-Dzierżawców i Właścicieli Rolnych zorganizowała spotkanie przedstawicieli gospodarstw wielkotowarowych z Kierownictwem Agencji Nieruchomości Rolnych na którym poruszono problemy nurtujące dzierżawców. W trakcie konferencji Pani Aleksandra Szelągowska Dyrektor Departamentu Finansów w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi w swoim bardzo interesującym wystąpieniu poruszyła sprawy: 1/ Znaczenie kursu euro-złoty dla polskiego sektora rolno-spożywczego" i 2/ Uwarunkowania do wprowadzenia zmian w opodatkowaniu w rolnictwie".

4 października 2006 r. w Warszawie w gmachu Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi Rada Gospodarki Żywnościowej przy Ministrze Rolnictwa wraz z Instytutem Hodowli i Aklimatyzacji Roślin w Radzikowie zorganizowały Konferencję nt. "Czy koegzystencja jest możliwa?". W konferencji uczestniczył Tadeusz Michaś Prezes Związku Pracodawców Rolnych w Łodzi.

4 października 2006 r. w Warszawie w gmachu Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi odbyła się konferencja prasowa kierującego resortem rolnictwa sekretarza stanu Henryka Kowalczyka z przedstawicielami związków zawodowych i organizacji działających w rolnictwie. Głównym tematem spotkania był projekt zmian ustawy o organizacjach i związkach zawodowych rolników, nad którym zakończyły się prace w Senacie. Rozmawiano także o projekcie rozporządzenia dotyczącego finansowania reprezentacji związków i organizacji rolniczych w strukturach unijnych. Wskazał na wagę i znaczenie obecności reprezentacji środowiska rolniczego w organizacjach rolniczych w Brukseli. W spotkaniu uczestniczył przedstawiciel Federacji


29 września 2006 r. w Warszawie w gmachu Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi odbyło się pierwsze spotkanie Zespołu ds. Upraw Polowych. Sprawy zbóż, roślin oleistych i wysokobiałkowych oraz ryżu w oparciu o współpracę z organami Unii Europejskiej to główny obszar działania ww. Zespołu. W spotkaniu wziął udział Leszek Dereziński - Wiceprezes Zarządu Federacji Związków Pracodawców-Dzierżawców i Właścicieli Rolnych.

27 września 2006 r. w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi odbyła się konferencja "Modele produkcji trzody chlewnej w Polsce" zorganizowana przez Radę Gospodarki Żywnościowej przy Ministrze Rolnictwa i Rozwoju Wsi i współudziale Polskiego Związku Hodowców i Producentów Trzody Chlewnej "POLSUS", Związku "Polskie Mięso", Izby Zbożowo Paszowej oraz Instytutu Zootechniki. Z ramienia Federacji uczestniczyli: Zygmunt Jodko - Członek Zarządu Prezes Lubuskiego Związku Pracodawców i Producentów Rolnych i Marian Kapłon Prezes Krajowego Związku Pracodawców-Producentów Trzody Chlewnej.

23-24 września 2006 r . w Brukseli Wiceprezes Romuald Jankowski uczestniczył w spotkaniu członków ELO. Brukselskie spotkanie dotyczyło rozwiązywania problemów związanych z wprowadzeniem programu Natura 2000. Prezentowane przez członków ELO opinie sprowadzały się do dwóch problemów. Pierwsze to rozwiązanie spraw biurokracji, związanej z tym programem. Drugie to finansowe rekompensaty ograniczeń produkcyjnych na terenach objętych programem Natura 2000. Drugi dzień to European Country Fair 2006. Targi zorganizowane w Hex prezentowały alternatywne źródła dochodu dla mieszkańców wsi. Połączone były z targami łowiectwa i sympozjum na temat prawa własności ziemi, a prawa do polowania oraz z sprawami lasów i zalesień.

21 września 2006 r. w Warszawie w Ambasadzie Amerykańskiej odbyło się coroczne spotkanie przedstawicieli Ambasady z przedstawicielami organizacji rolniczych w Polsce. W spotkaniu uczestniczył Waldemar Rolewski Wiceprezes Zarządu Federacji.

15 września 2006 r. w Warszawie w gmachu Ministerstwa Rozwoju Regionalnego odbyła się konferencja konsultacyjna na temat projektu "Strategii Rozwoju Kraju 2007-2015". Strategia Rozwoju Kraju jest podstawowym dokumentem strategicznym określającym cele i priorytety polityki rozwoju w perspektywie najbliższych lata oraz warunki, które powinny ten rozwój zapewnić. Strategia stanowić będzie bazę odniesienia dla innych strategii i programów rządowych, jak i opracowywanych przez jednostki samorządu terytorialnego. W konferencji uczestniczył Waldemar Rolewski Wiceprezes Zarządu Federacji Związków Pracodawców-Dzierżawców i Właścicieli Rolnych.

14 września 2006 r. w Trzebini Rafineria Trzebinia i Polska Izba Paliw Płynnych zorganizowały konferencję "Biopaliwa w Polsce dzisiaj i po 1 stycznia 2007 r." Tematem konferencji był obecny stan oraz strategia rozwoju rynku biopaliw w Polsce, regulacje prawne obowiązujące obecnie i po 1 stycznia 2007 oraz badanie jakości biopaliw i biokomponentów. W konferencji wziął udział Mariusz Olejnik Prezes Zarządu Federacji.

11-13 września 2006 r. w Polsce w Dębe odbyła się Międzynarodowa Konferencja pt. "Natura 2000". Sieć Natura 2000 prócz typowo przyrodniczych celów, zajmuje się także zadaniami związanymi z rozwojem rolnictwa i polityką strukturalną obszarów wiejskich. Wsparcie finansowe w ramach programów rolnośrodowiskowych będzie dotyczyć m.in. : użytkowania gruntów rolnych w sposób zgodny z wymogami ochrony przyrody, zachowania struktury krajobrazu, tworzenia planów ochrony środowiska w działalności rolniczej. W spotkaniu uczestniczył Waldemar Rolewski Wiceprezes Zarządu Federacji Związków Pracodawców-Dzierżawców i Właścicieli Rolnych.

8 września 2006 r . w Warszawie w Biurze Prezesa Agencji Nieruchomości Rolnych odbyło się spotkanie prof. Stanisława Kowalczyka Prezesa ANR z członkami Zarządu Federacji Związków Pracodawców-Dzierżawców i Właścicieli Rolnych. W trakcie spotkania przyjęto informację o wynikach pracy Zespołu Roboczego do spraw udzielania ulg dzierżawcom w roku suszy. Znaczna część spotkania poświęcona była prezentacji projektu nowego systemu wyliczania czynszu dzierżawnego dla przedłużanych umów dzierżawnych . Założenia nowego systemu uwzględniają określony czynsz minimalny, położenie nieruchomości i rodzaje użytków. Ustalono, że będzie stosowana jednolita metodologia obliczeń w całym kraju, która zbliży wysokość czynszu do cen rynkowych, przy uwzględnieniu specyfiki poszczególnych nieruchomości. Obecnie nowy system testują oddziały terenowe ANR.


18 sierpnia 2006 r. w Warszawie w gmachu Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi odbyła się konferencja prasowa Wicepremiera Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi Andrzeja Leppera. Tematem konferencji, w której uczestniczył przedstawiciel Federacji było omówienie spraw związanych z pomocą poszkodowanym w wyniku tegorocznej suszy i powodzi. Rozmawiano także o wynikającej z anomalii pogodowej aktualnej sytuacji w rolnictwie. Szef resortu zasygnalizował, że rozmawiał z ministrem rolnictwa Słowacji, Czech i Węgier na temat utworzenia unijnego funduszu klęskowego. Kwestia ta została zgłoszona w trakcie pobytu A. Leppera w Helsinkach i spotkała się z wielkim zainteresowaniem i poparciem większości szefów resortów rolnictwa w UE. Według informacji zebranych przez resort rolnictwa szacowana wielkość strat w tegorocznych zbiorach zbóż w skali całego kraju wynosi od 20-25 %, zaś o 40% mniej niż w roku ubiegłym skupiono zbóż konsumpcyjnych.
Zwracano także uwagę na fakt, że płatności bezpośrednie i inne formy wspomagania rolnictwa służą przede wszystkim podstawowemu celowi Wspólnej Polityki Rolnej, czyli utrzymania opłacalności produkcji rolnej przy zachowaniu utrzymania niskiego poziomu cen dla konsumentów.

17 sierpnia i 24 sierpnia 2006 r. w Warszawie w siedzibie Agencji Nieruchomości Rolnych odbyły się posiedzenia Zespołu Roboczego. Z ramienia Federacji uczestniczyli: Ignacy Urbanowski Przewodniczący Rady Federacji, Leszek Dereziński - Wiceprezes Zarządu Federacji, Romuald Jankowski - Wiceprezes Zarządu Federacji oraz Zygmunt Jodko i Zbigniew Cisoń - Członkowie Rady Federacji/. W myśl ustaleń Rady Nadzorczej Agencji Nieruchomości Rolnych z dnia 8 lipca br. w Walewicach Zespół powołano do wypracowania praktycznych rozwiązań ułatwiających działalność produkcyjno-gospodarczą dzierżawców. Problemami omawianymi były:
•  udzielaniu dzierżawcom ulg w czynszu dzierżawnym ze szczególnym uwzględnieniem skutków suszy i inych anomalii pogodowych.
- wypracowanie uproszczonego systemu składania wniosków /dokumentacja i wymagania/ przy przedłużaniu umów dzierżawnych oraz omówienie zasad
- systemowego określania czynszu dzierżawnego.
Uzgodniono:
•  obniżenie wymaganego wskaźnika zniżki plonów z 15% do 10%;
•  ulgi nie tylko od gruntów ale także obiektów budowlanych;
•  rozłożenie, ewentualnie odroczenie raty wykupu majątku.

11 sierpnia 2006 r. w Warszawie w gmachu Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi odbyło się spotkanie Komitetu Zarządzającego ds. Zbóż nt. opracowanego przez resort raportu ewaluacyjnego dotyczącego rynku zbóż. W spotkaniu uczestniczył Leszek Dereziński Wiceprezes Zarządu Federacji Związków Pracodawców-Dzierżawców i Właścicieli Rolnych.

3 sierpnia 2006 r. w Warszawie w Biurze Federacji odbyło się kolejne posiedzenie Zarządu Federacji. Najważniejszym punktem posiedzenia była ocena sytuacji ekonomiczno-produkcyjnej dzierżawców rolnych w świetle suszy i wypracowanie propozycji wniosków pod adresem Agencji Nieruchomości Rolnych.
Na spotkaniu Zarząd wytypował Panów: Ignacego Urbanowskiego, Leszka Derezińskiego, Romualda Jankowskiego i Zbigniewa Cisonia w skład Zespołu Roboczego ds. wypracowania praktycznych rozwiązań ułatwiających działalność produkcyjno-ospodarczą dzierżawców rolnych zgodnie z ustaleniami Rady Nadzorczej ANR. W tematyce działalności Zespołu uwzględniona będzie tegoroczna susza, która wyrządziła niespotykane straty w rolnictwie.

2 sierpnia 2006 r. w Warszawie w gmachu Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi odbyła się konferencja uzgodnieniowa w sprawie projektu ustawy o uruchamianiu środków pochodzących z budżetu Wspólnot Europejskich przeznaczonych na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej. Przedstawiciel Federacji uczestniczący w spotkaniu podniósł problem regularnego otrzymywania przez agencje płatnicze z budżetu państwa środków na prefinansowanie zadań finansowanych z Europejskiego Funduszu Rolniczego Gwarancji zw. "EFRG".

1 sierpnia 2006 r. w Warszawie w siedzibie Biura Prezesa Agencji Nieruchomości Rolnych odbyło się posiedzenie Komisji ds. Ogólnokrajowego Konkursu "Bezpieczne Gospodarstwo Rolne 2006" w kategorii gospodarstw wielkotowarowych. Tegoroczna, czwarta już edycja stanowi integralną część Konkursu organizowanego przez Kasę Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego wśród rolników indywidualnych. Wśród najlepszych gospodarstw towarowych pretendujących do nagrody głównej znalazły się między innymi "TOP FARMS" Głubczyce i Gospodarstwo Rolne w Dzierżanowie, które są członkami Federacji Związków Pracodawców-Dzierżawców i Właścicieli Rolnych. W związku z pozytywną działalnością Federacji w kształtowaniu ochrony pracy i zdrowia w wielkotowarowych gospodarstwach rolnych oraz wieloletnią współpracą z ANR przedstawiciel Federacji brał udział w pracach Krajowej Komisji Konkursowej działającej przy Biurze Prezesa ANR.


20 lipca 2006 r. w Warszawie w Sali Kolumnowej Sejmu odbyła się konferencja, której organizatorami był Klub Parlamentarny "Prawo i Sprawiedliwość" oraz Unia Narodów pod hasłem "Dotrzymujemy słowa - Prawo i Sprawiedliwość dla Rolnictwa i Obszarów Wiejskich". Z ramienia Federacji uczestniczyli Panowie: Ignacy Urbanowski, Waldemar Rolewski, Leszek Dereziński i Zygmunt Jodko. Na konferencji tej zostały zgłoszone dwa bardzo ważne problemy: pierwszy "Dzierżawa trwałą formą gospodarowania" przez Pana Ignacego Urbanowskiego Przewodniczącego Rady Federacji, drugi "Wspólne warunki ekonomiczne dla gospodarstw rolnych bez względu na obszar i formę własności ziemi w tym potrzeba stworzenia jednolitego systemu ubezpieczeń społecznych w rolnictwie" przez Pana Waldemara Rolewskiego Wiceprezesa Zarządu Federacji. Podczas konferencji wypracowano propozycje działań na wsi i rolnictwie, które podejmował będzie PiS.

12 lipca 2006 r. w Warszawie w siedzibie Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi z inicjatywy Prezesa Krajowego Związku Rolników, Kółek i Organizacji Rolniczych odbyło spotkanie przedstawicieli polskich organizacji rolniczych, na którym wypracowano wspólne stanowisko dotyczące propozycji WTO w sprawie handlu artykułami rolniczymi. Było ono prezentowane następnego dnia w Brukseli na wspólnym posiedzeniu Prezydiów COPA/COGECA. W spotkaniu uczestniczył przedstawiciel Federacji Związków Pracodawców-Dzierżawców i Właścicieli Rolnych.

7-8 lipca 2006 r . w Walewicach /woj. Łódzkie/ odbyło się wyjazdowe posiedzenie Rady Nadzorczej Agencji Nieruchomości Rolnych, w którym uczestniczyli przedstawiciele Federacji Związków Pracodawców-Dzierżawców i Właścicieli Rolnych. Pierwszego dnia zwiedzano dwa gospodarstwa rolne: gospodarstwo Jana Winciorka w Popieniu gmina Jeżów i gospodarstwo Tadeusza Michasia w Bełdowie, który posiada oprócz ziemi uprawnej 145 ha stawów hodowlanych. Cechą specyficzną tych gospodarstw są zgłoszone roszczenia byłych właścicieli, które blokują dzierżawcom wykup jak i inwestycje. Plenarne obrady Rady Agencji odbyły się w dniu 8 lipca br. w Stadninie Koni w Walewicach.


27 czerwca 2006 r. w Warszawie w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi odbyło się kolejne spotkanie Komitetu Zarządzającego ds. Zbóż. Celem spotkania było omówienie zagadnień poruszanych na forum Komitetu Zarządzającego oraz wymiana opinii na temat sytuacji na rynku zbóż. W posiedzeniu uczestniczył Leszek Dereziński Wiceprezes Zarządu Federacji Związków Pracodawców-Dzierżawców i Właścicieli Rolnych.

20 czerwca 2006 r. w Sejmie w Biurze Klubu Parlamentarnego "Samoobrona" Dyrektor Kazimierz Zdunowski spotkał się z przedstawicielami Krajowego Związku Pracodawców - Producentów Trzody Chlewnej. Tematem rozmów były problemy związane z funkcjonowaniem dużych obiektów hodowlanych w tym ferm trzody chlewnej.

20 czerwca 2006 r. w Warszawie w gmachu Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi odbyło się spotkanie Wiceprezesa Rady Ministrów, Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi Andrzeja Leppera z członkami Rady Federacji Związków Pracodawców-Dzierżawców i Właścicieli Rolnych. W roboczej dyskusji uczestniczyli również prezesi Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, Agencji Rynku Rolnego, Agencji Nieruchomości Rolnych oraz Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, którzy udzielali odpowiedzi na problemy poruszane przez przedstawicieli Federacji. Wśród różnych problemów najczęściej omawiane były następujące sprawy: przedłużania i trwałości dzierżaw rolnych, ustawowego uregulowania dzierżawy rolnej oraz działań Agencji umożliwiających dostosowanie budynków inwentarskich do standardów Unii Europejskiej, wdrożenia w życie ustawy o biopaliwach, sankcji wynikających z przekroczenia kwot mlecznych, płatności bezpośrednich i rent strukturalnych. Wicepremier, Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi Andrzej Lepper poinformował uczestników spotkania, że podjął decyzje, aby za poszczególne kwestie jak: sprawy dotyczące problemów dzierżawców i właścicieli rolnych były koordynowane przez jedną wyznaczoną osobę w resorcie rolnictwa.

12 czerwca 2006 r. w Lubostroniu odbyło się zebranie Członków Związku Pracodawców-Dzierżawców i Właścicieli Rolnych w Bydgoszczy. Jednym z tematów spotkania była aktualna sytuacja dzierżawców i właścicieli rolnych w aspekcie dokonywania inwestycji oraz wykupu nieruchomości i przedłużania umów dzierżawnych. Drugim istotnym tematem była kontraktacja i uprawa rzepaku na potrzeby produkcji biopaliw. W posiedzeniu uczestniczył Mariusz Olejnik Prezes Zarządu Federacji Związków Pracodawców-Dzierżawców i Właścicieli Rolnych.

12 czerwca 2006 r. w Jeziorkach odbyło spotkanie Krzysztofa Ardanowskiego Wiceministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z członkami Wielkopolskiego Stowarzyszenia Dzierżawców i Administratorów Nieruchomości Rolnych. Dyskutowano na tematy nurtujące środowisko dzierżawców i właścicieli rolnych woj. Wielkopolskiego. W spotkaniu z ramienia Federacji uczestniczył Ignacy Urbanowski - Przewodniczący Rady Federacji.

7 czerwca 2006 r. w Warszawie w gmachu Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi odbyło się spotkanie w sprawie realizacji działania "Renty strukturalne" w ramach Planu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2004-2006, a także kształtu tego instrumentu w kolejnym okresie programowania, tj. w latach 2007-2013. W spotkaniu uczestniczył przedstawiciel Federacji Związków Pracodawców-Dzierżawców i Właścicieli Rolnych.


31 maja 2006 r. w Domu POLONII w Pułtusku Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej zorganizował seminarium nt. "Polska wieś i rolnictwo po dwóch latach w UE". W referatach i dyskusji omawiano tendencje rozwojowe polskiego sektora żywnościowego po wejściu do UE, sytuacja ekonomiczna różnych grup gospodarstw, dotychczasowy wpływ funduszy strukturalnych UE na rozwój regionów oraz koncepcja wsparcia w perspektywie budżetowej na lata 2007-2013. W spotkaniu uczestniczył przedstawiciel Federacji Związków Pracodawców-Dzierżawców i Właścicieli Rolnych.

29 maja 2006 r. w Opolu odbyła się Regionalna Konferencja pt. "Dzierżawa rolna trwałą formą gospodarowania w polskim rolnictwie". Uczestniczyli w niej pracodawcy rolni woj. opolskiego, śląskiego i dolnośląskiego. Otwarcia dokonał Mariusz Olejnik - Prezes Związku Pracodawców-Dzierżawców i Właścicieli Rolnych, Herbert Czaja - Prezes Opolskiej Izby Rolniczej i Grzegorz Kubatt - Marszałek Województwa Opolskiego. Główne referaty wygłosili: dr Zofia Krzyżanowska - "Zmiany w systemie dopłat do rolnictwa - rekomendacje na przyszłość", prof. Bożenia Tańska-Hus - "Kierunki i bariery w funkcjonowaniu gospodarstw dzierżawionych na Dolnym Śląsku" oraz Mariusz Olejnik - "Tezy do ustawy o dzierżawie rolnej"

29 maja 2006 r. w Warszawie w biurze Federacji odbyło się spotkanie delegacji Amerykańskiej Federacji Zrzeszeń Rolników z przedstawicielami Federacji w składzie dr Ignacy Urbanowski - Przewodniczący Rady, Waldemar Rolewski, Tadeusz Michaś . Poza zagadnieniami dotyczącymi organizacji rolniczych w Polsce i USA członkowie delegacji omówili sprawy związane z wykorzystaniem biotechnologii w rolnictwie oraz zagadnienia związane z produkcją biopaliw.

26 maja 2006 r . w Gronowie woj. lubuskie odbyło się Zebranie Sprawozdawcze Lubuskiego Związku Pracodawców i Producentów za 2005 r. Prezesem Zarządu ponownie wybrano Zygmunta Jodko.

25 maja 2006 r . w Warszawie w siedzibie Głównego Inspektoratu Pracy odbyła się konferencja Komisji ds. Bezpieczeństwa i Higieny Pracy w Rolnictwie. Oceniono stan bhp w zakładach rolnych na podstawie wyników kontroli w roku 2005, przedstawiono informacje nt. warunków pracy w gospodarstwach Skarbu Państwa, a także rolnictwie indywidualnym, zwrócono uwagę na problem bezpieczeństwa dzieci w gospodarstwach rolnych.

22 maja 2006 r. w Opolu odbyło się Walne Zebranie Związku Pracodawców-Dzierżawców i Właścicieli Rolnych. Pan Mariusz Olejnik został wybrany na Prezesa Związku na następną kadencję.

18 maja 2006 r. w gmachu Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi odbyła się pierwsza programowa konferencja prasowa szefa resortu rolnictwa Andrzeja Leppera, na której został zaprezentowany Raport otwarcia. Poruszył najważniejszą sprawę składania przez rolników wniosków o dopłaty bezpośrednie, wskazał na wynegocjowane przez Polskę niekorzystne akcesyjne warunki dla polskiego rolnictwa. Dotyczy to m.in. kwot mlecznych, nadmiernych zapasów towarów czy wysokości plonu referencyjnego. Wicepremier Andrzej Lepper omówił sytuację związaną z działalnością Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, a na zakończenie oznajmił, że jego priorytetem będzie współpraca ze związkami zawodowymi i organizacjami rolniczymi. W spotkaniu wziął udział przedstawiciel Federacji Związków Pracodawców-Dzierżawców i Właścicieli Rolnych.

17-18 maja 2006 r . w Warszawie odbyła się konferencja zorganizowana przez Radę Gospodarki Żywnościowej przy Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi nt. "Stan i perspektywy przemysłu rolno-żywnościowego". W drugim dniu w Miedzeszynie w sesji paneli branżowych Prezes Zarządu Federacji Mariusz Olejnik wygłosił referat nt. "Przetwórstwo owocowo-warzywne, chłodnictwo i inne branże ze szczególnym uwzględnieniem biopaliw".

16 maja 2006 r. w Senacie RP odbyło się posiedzenie Komisji Narodowej oraz Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska. Tematem posiedzenia były "Odnawialne źródła energii - szanse i bariery". W posiedzeniu Senackiej Komisji wziął udział Mariusz Olejnik - Prezes Zarządu Federacji.

15 maja 2006 r . w Ministerstwie Gospodarki odbyła się konferencja organizowana przez Ministra Gospodarki uzgadniająca projekty ustaw: 1/ o systemie monitorowania i kontrolowania jakości paliw; 2/ o biokomponentach i biopaliwach ciekłych. W konferencji uczestniczył Mariusz Olejnik - Prezes Zarządu Federacji Związków Pracodawców-Dzierżawców i Właścicieli Rolnych.

9 maja 2006 r. w Warszawie w siedzibie ANR odbyło się kolejne posiedzenie Zarządu Federacji z kierownictwem Agencji Nieruchomości Rolnych. Celem spotkania była potrzeba wypracowania przejrzystych metod i form działania w zakresie pokrywania kosztów dostosowania gospodarstw dzierżawionych (głównie budynków inwentarskich i budowli) do norm unijnych.


28 kwietnia 2006 r. w Warszawie w gmachu Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi odbyło się spotkanie uzgodnieniowe. Krajowy Plan Strategiczny określa priorytety i kierunki rozwoju obszarów wiejskich w Polsce, w odniesieniu do priorytetów wspólnotowych i stanowi podstawę dla realizacji instrumentów Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. Wsparcie obszarów wiejskich w Polsce z organizacjami regionalnymi i lokalnymi na etapie przygotowania i zatwierdzenia strategii oraz planowania założeń dla poszczególnych działań W spotkaniu uczestniczył: Mariusz Olejnik - Prezes Zarządu Federacji.

26 kwietnia 2006 r. w Warszawie Krajowa Izba Gospodarcza (Komitet Rolnictwa i Obrotu Rolnego) zorganizowała konferencję nt. "Rynek biopaliw w Polsce - szanse i zagrożenia".
Prognoza rozwoju biopaliw i biokomponentów w Polsce do 2013 roku; Uwarunkowania prawne, technologiczne i surowcowe biopaliw w Polsce; Prezentacja założeń nowelizacji ustawy o biopaliwach i biokomponentach oraz aspekty ekonomiczne produkcji biopaliw Polsce to główne tematy spotkania. W posiedzeniu uczestniczył przedstawiciel Federacji Związków Pracodawców-Dzierżawców i Właścicieli Rolnych.

25 kwietnia 2006 r. w Warszawie w siedzibie Związku odbyło się zebranie członków Związku Pracodawców Rolnych woj. mazowieckiego, w trakcie którego omówione były najistotniejsze problemy dotyczące dzierżawców rolnych woj. mazowieckiego. Naradzie przewodniczył dr Waldemar Rolewski Wiceprezes Zarządu Federacji. W posiedzeniu uczestniczył Wiesław Olewiński Dyrektor Oddziału Terenowego ANR w Warszawie

21 kwietnia 2006 r. w Warszawie w Instytucie Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej odbyło się seminarium naukowe. Referat nt. "Perspektywy rozwojowe polskich gospodarstw rodzinnych po przystąpieniu do Unii Europejskiej - analiza modelowa typowych gospodarstw" wygłosił dr Robert Pacuszek. W seminarium wziął udział przedstawiciel Federacji.

11 kwietnia 2006 r. w Brukseli odbyło się konferencja zorganizowana przez Europejską Organizację Właścicieli Ziemskich - ELO, w której z ramienia Federacji uczestniczył Zbigniew Drabko. Tematem spotkania była perspektywa finansowa Rozwoju Obszarów Wiejskich

10 kwietnia 2006 r . w Warszawie w gmachu Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi odbyło się pierwsze spotkanie Rady Konsultacyjnej działającej przy Ministrze tego resortu. Rada ma stać się forum do wymiany poglądów i opinii, innymi słowy przyczyni się do podniesienia jakości przygotowywanych w ministerstwie rozwiązań prawnych i instytucjonalnych. W spotkaniu wziął udział dr Waldemar Rolewski - Wiceprezes Zarządu Federacji.

6 kwietnia 2006 r. w Warszawie w Senacie RP odbyło się posiedzenie seminaryjne nt. "Harmonogram procesów dostosowawczych do standardów europejskich w dziedzinie środowiska i rolnictwa", w którym uczestniczył przedstawiciel Federacji. Wśród wielu tematów poruszanych na tym spotkaniu Krzysztof Jurgiel Minister Rolnictwa w wielkim skrócie omówił działania dostosowawcze m.in. Sektorowego Programu Operacyjnego /SPO/, Planu Rozwoju Obszarów Wiejskich /PROW/ na lata 2004-2006, oraz Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.

6 kwietnia 2006 r . w Kaliszu w siedzibie spółki "GRUNTPOL" odbyło się kolejne spotkanie Członków Zarządu z przedstawicielami Agencji Nieruchomości Rolnych. Tematami omawianymi były: realizacja inwestycji dostosowawczych gospodarstw do wymogów UE, metody ich rozliczania, amortyzacja budynków i budowli w trakcie trwania umowy dzierżawy, skrócenie procedur podczas przedłużenia umów dzierżawy w celu dostosowania gospodarstw do wymogów UE a także wysokość czynszu dzierżawy przy przedłużaniu umów dzierżawy.

5 kwietnia 2006 r. w Warszawie Rada Gospodarki Żywnościowej przy Ministrze Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Izba Zbożowo-Paszowa zorganizowały seminarium nt. "Rośliny genetycznie zmodyfikowane - uwarunkowania: ekonomiczne i prawne w Polsce". Mówiono między innymi o stanie prawnym produkcji i stosowania żywności genetycznie zmodyfikowanej, korzyściach i potencjalnych zagrożeniach związanych z uprawą roślin genetycznie zmodyfikowanych oraz o kosztach i efektywności upraw tych roślin.
W spotkaniu uczestniczył przedstawiciel Federacji.

4 kwietnia 2006 r. w Warszawie w gmachu Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi odbyła się pierwsza debata przedstawicieli związków i organizacji społeczno-zawodowych sektora rolno-spożywczego z Krzysztofem Jurgielem Ministrem Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Przedmiotem debaty były zagadnienia związane ze współpracą resortu rolnictwa i jego agend z partnerami społecznymi, a przede wszystkim możliwości i zakres wsparcia ich działań oraz funkcjonowania w organizacjach ponadnarodowych. Przedstawiciele organizacji związkowych i społecznych wcześniej otrzymali z resortu rolnictwa trzy warianty propozycji dotyczących regulacji zasad i zakresu pomocy polskim organizacjom związkowym i społecznym działającym przy Unii Europejskiej. Wobec rozbieżności poglądów nie udało się wybrać konkretnego rozwiązania. Ustalono, że dalsze prace będą prowadzone przez grupy robocze. W spotkaniu udział wziął Mariusz Olejnik - Prezes Zarządu Federacji Związków Pracodawców-Dzierżawców i Właścicieli Rolnych.


24 marca 2006 r . odbyła się Konferencja naukowa nt. "Dzierżawa rolna trwałą formą gospodarowania w polskim rolnictwie". Organizatorami tej Konferencji były: Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie - Katedra Ekonomiki i Organizacji Gospodarstw Rolniczych, Krajowa Rada Izb Rolniczych i Federacja Związków Pracodawców-Dzierżawców i Właścicieli Rolnych. Tematem spotkania była: "Dzierżawa rolna trwałą formą gospodarowania w polskim rolnictwie". W konferencji uczestniczyli: Wojciech Mojzesowicz - Przewodniczący Sejmowej Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi, prof. Andrzej Kowalski - Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi i prof. Stanisław Kowalczyk - Prezes Agencji Nieruchomości Rolnych. Na konferencji zostały wygłoszone cztery referaty przez: dr Zofię Krzyżanowską, prof. dr hab. Wojciecha Ziętarę, Radcę Prawnego Jerzego Marczaka i dr Wacława Guzewicza. Spotkanie to należało do wyjątkowych, bowiem nie tylko skupiło dzierżawców, właścicieli, członków Krajowej Rady Izb Rolniczych, ale także i świat nauki rolniczej, który żywo jest zainteresowany prawnym uregulowaniem dzierżawy rolnej. Konferencji Przewodniczył prof. dr hab. Wojciech Ziętara.

20 marca 2006 r. w Kobylnikach odbyło się Walne Zebranie Członków Związku Pracodawców-Dzierżawców i Właścicieli Rolnych w Bydgoszczy, w którym uczestniczył Przewodniczący Rady Federacji Związków Pracodawców-Dzierżawców i Właścicieli Rolnych dr Ignacy Urbanowski.

14 marca 2006 r . w Warszawie w gmachu Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi odbyło się kolejne spotkanie Komitetu Zarządzającego ds. Zbóż. W spotkaniu z ramienia Federacji Związków Pracodawców-Dzierżawców i Właścicieli Rolnych uczestniczył Wiceprezes Zarządu Leszek Dereziński.

6-7 marca 2006 r. w Warszawie odbyła się pod honorowym patronatem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi Krzysztofa Jurgiela 2-dniowa Międzynarodowa Konferencja Europejskiej Organizacji Właścicieli Ziemskich /ELO/. Tematem konferencji była: "Kwestia przedsiębiorczości gospodarstw rolnych w Europie Środkowej - jak ją osiągnąć wobec nowych reguł WPR". Otwarcia spotkania dokonał Jan Krzysztof Ardanowski Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi, który jednocześnie omówił najważniejsze problemy nurtujące polskie rolnictwo. W dyskusji, która trwała do późnych godzin popołudniowych zabierali głos przedstawiciele m.in. z Austrii, Niemiec, Szkocji, Holandii, Słowacji, Polski omawiając, prezentując i niejednokrotnie wskazując drogę kolegom z tej organizacji do dobrych rozwiązań w zakresie upraw, hodowli, czy też zalesiania terenów nie nadających się pod uprawy. Z ramienia Federacji referat wygłosił Wiceprezes Zarządu Romuald Jankowski.

7-marca 2006 r. - drugi dzień Konferencji miał charakter wyjazdowy. Międzynarodowa grupa przedstawicieli ELO wraz z członkami Zarządu Federacji udała się do Płońska /woj. mazowieckie/.
Goście odwiedzili:
•  Gospodarstwo Rolne Marka Błaszczaka w Poświętnem,
•  Mazowiecki Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Poświętnem,
•  w pełni skomputeryzowany Młyn Płoński należący do najlepszych młynów
w Polsce
.


24 lutego 2006 r. w Warszawie w Instytucie Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej odbyło się seminarium. Głównym tematem tego spotkania był referat prof. dr hab. Waldemara Michny nt. Strategia rozwoju rolnictwa w makroregionach Polski na okres najbliższych kilkunastu lat". W seminarium uczestniczył przedstawiciel naszej Federacji.

23 lutego 2006 r. w Warszawie w siedzibie WGT - Spółka Akcyjna odbyło się spotkanie przedstawicieli Federacji na czele z Wiceprezesem Zarządu Leszkiem Derezińskim i Prezesem Zarządu Spółki Panem prof. Michałem Jerzakiem.
Spółka WGT S.A. wychodząc naprzeciw potrzebom w zakresie możliwości zabezpieczenia cen i stabilizacji dochodów w wielkotowarowych gospodarstwach rolnych w Polsce zamierza wprowadzić do obrotu kontrakty terminowe przyszłościowe na podstawowe towary rolne. Omawiano także udział gospodarstw towarowych nie tylko jako kontrahentów ale także udziałowców giełdy.

22 lutego 2006 r . w Katedrze Ekonomiki Ekonomiki i Organizacji Gospodarstw Rolnych SGGW odbyło się spotkanie prof. W. Ziętary z przedstawicielami Federacji w sprawie organizacji Seminarium nt. "Dzierżawa rolna trwałą formą gospodarowania w polskim rolnictwie", które odbędzie w dniu 24 marca br. w Sali Senatu SGGW.

Od 21 lutego 2006 r. rozpoczęły się spotkania regionalne przedstawicieli naszych Związków z przedstawicielami Krajowej Rady Spółdzielczej celem tworzenia grup producentów rolnych. W lutym spotkania odbyły się w następujących województwach: zachodniopomorskim, lubelskim, wielkopolskim, dolnośląskim. We wszystkich spotkaniach uczestniczyło po kilku członków ze Związków regionalnych należących do Federacji.

16 lutego 2006 r. w siedzibie spółki "KOM-ROL" w Kobylnikach odbyło się spotkanie członków Zarządu Federacji z Andrzejem Łuszczewskim - Wiceprezesem Agencji Nieruchomości Rolnych oraz dyrektorami Zespołów: pp. Aleksandrem Andryszakiem i Ryszardem Brzezikiem.
Tematem spotkania były "Problemy remontowo-modernizacyjne dzierżawionych budowli i urządzeń szczególnie inwentarskich pod kątem zachowania ich wartości i dostosowywania do przepisów wymaganych prawem Unii Europejskiej z uwzględnieniem odpowiedzialności i zadań Agencji oraz dzierżawcy. Ustalono, że w ciągu miesiąca czasu przedstawiony zostanie przez Agencję na kolejnym spotkaniu konkretny program działania w tym zakresie.

13 lutego 2006 r . w Warszawie w gmachu Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi odbyła się konferencja, której celem było wypracowanie założeń do systemu doradztwa rolniczego. Doradztwo rolnicze będzie organem wypełniającym zobowiązania wynikające z reformy Wspólnej Polityki Rolnej z uwzględnieniem specyfiki polskiego rolnictwa.
W konferencji uczestniczył dr Waldemar Rolewski - wiceprezes Zarządu Federacji Związków Pracodawców-Dzierżawców i Właścicieli Rolnych.


31 stycznia 2006 r. - W sali Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej odbyła się Konferencja pt.: Decentralizacja dialogu społecznego w Polsce" organizowana przez Instytut Spraw Publicznych. W spotkaniu uczestniczył przedstawiciel Federacji.

26 stycznia 2006 r.- W gmachu MRiRW odbyło się posiedzenie Rady Federacji. Członkowie Rady spotkali się z dr Zofią Krzyżanowską. Radcą Generalnym w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi i Radcą Ministrem Stałego Przedstawicielstwa RP przy UE Panem dr Władysławem Piskorzem nt. :Wdrażanie zreformowanej Wspólnej Polityki Rolnej ze szczególnym uwzględnieniem propozycji systemu dopłat bezpośrednich w Polsce"- wnioski wynikające dla gospodarstw wielkotowarowych.

9 stycznia 2006 r. - W Krajowej Izbie Gospodarczej odbyło się posiedzenie Komitetu Rolnictwa i Obrotu Rolnego, w trakcie którego omawiano:
•  "Cele I i II rzędu oraz zadania do realizacji przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi w latach 2006-2009"
•  Krajowy Plan Strategiczny dla obszarów wiejskich na lata 2007-2013. W posiedzeniu uczestniczył przedstawiciel Federacji.

4 styczeń 2006 r. - W Biurze Federacji odbyło się pierwsze w bieżącym roku posiedzenie Zarządu Federacji. Przedmiotem obrad było ustalenie zadań wynikających z ustaleń Rady Federacji na posiedzeniu 14 grudnia 2005 r. oraz dyskusja nad tezami w sprawie wizji polskiego rolnictwa i udziału w nim gospodarstw wielkotowarowych.

Członkowie Zarządu złożyli serdeczne życzenia Panu Ignacemu Urbanowskiemu Przewodniczącemu Rady Federacji z okazji 60-tych urodzin.

Archiwum

:: 2017 ::

:: 2016 ::

:: 2015 ::

:: 2014 ::

:: 2013 ::

:: 2012 ::

:: 2011 ::

:: 2010 ::

:: 2009 ::

:: 2008 ::

:: 2007 ::

:: 2006 ::

:: 2005 ::

:: 2004 ::