O Federacji
Zadania
Władze
Statut
Zwiazki w terenie
Aktualnosci
Unia Europejska
Linki
Kontakt

logo

 

AktualnoŚci

2005

20 grudnia 2005 r. z upoważnienia Przewodniczącego Grupy roboczej Mariusza Olejnika, Prezesa Zarządu Federacji do spraw biopaliw i paliwa rolniczego odbyło się kolejne posiedzenie Rady Konsultacyjnej Spraw Rolnych. Omówiono sprawozdanie końcowe z prac Międzyresortowego Zespołu do spraw analizy przepisów o biokomponentach stosowanych w paliwach i biopaliwach ciekłych.

19 grudnia 2005 r. w Warszawie Zarząd Krajowej Rady Izb Rolniczych zwołał XII Posiedzenie II kadencji Krajowej Rady Izb Rolniczych celem omówienia aktualnej sytuacji w rolnictwie i współpracy izb rolniczych z organizacjami i instytucjami działającymi w obszarze rolnictwa. W spotkaniu wziął udział Waldemar Rolewski
- Wiceprezes Zarządu Federacji.

19 grudnia 2005 r. w Kobylnikach Związek Pracodawców-Dzierżawców i Właścicieli Rolnych w Bydgoszczy zorganizował spotkanie Członków Związku
w trakcie którego dyskutowano na temat:
•  planowanych inwestycji w zakresie melioracji na obszarach wiejskich;
•  zasad przyznawania dopłat bezpośrednich w 2006 r. w aspekcie niezgodności powierzchni i sposobu użytkowania gruntów rolniczych;
•  bieżących działań podejmowanych przez ARR.

14 grudnia 2005 r. w Warszawie w gmachu Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi odbyło się kolejne posiedzenie Rady Federacji Związków Pracodawców-Dzierżawców i Właścicieli Rolnych. W pierwszej części spotkania Prezes Zarządu M. Olejnik przedstawił bardzo szczegółowo jakie działania podjęte zostały przez Federację w ostatnim półroczu 2005 roku zarówno na forum krajowym jak i w kontaktach z UE. Podkreślił ogromne znaczenie zorganizowanego przez Federację:
•  Międzynarodowego Seminarium,
•  Forum Rolniczego w trakcie trwania POLAGRY , a także
•  przystąpienie Federacji w listopadzie br. do ELO /Europejskiej Organizacji Właścicieli Ziemskich/. W drugiej części z członkami Rady Federacji spotkał się Jan Krzysztof Ardanowski Podsekretarz w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Omawiając najważniejsze kierunki działań Resortu w najbliższym okresie czasu zwrócił uwagę między innymi na:
•  stworzenie silnego polskiego lobby w organizacjach unijnych takich jak: COPA, COGECA na rzecz rolnictwa i
•  trwające prace nad ustawą o paliwie rolniczym i biopaliwie /podkreślił wielkie zaangażowanie Prezesa M. Olejnika w pracach nad projektem o biopaliwach/.
•  podkreślił potrzebę ustawowego uregulowania dzierżawy rolnej
•  aktywnego włączania się Federacji przy opracowywaniu materiałów Resortu. Spotkanie zakończyło się w miłej bożonarodzeniowej atmosferze - tradycyjny opłatek.

13 grudnia 2005 r. w Warszawie w siedzibie SITR odbyło się wigilijno-świąteczne spotkanie, w którym uczestniczył przedstawiciel Federacji.

12-13 grudnia 2005 r. w Warszawie Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej zorganizował konferencję naukową nt. "Ekonomiczne i społeczne aspekty uwarunkowania rozwoju polskiej gospodarki żywnościowej w pierwszym roku po wstąpieniu do UE" w której wzięli udział przedstawiciele Federacji.

6 grudnia 2005 r. w Warszawie w Auli Kryształowej SGGW dyplomaci ds. Rolnych organizowali tradycyjne przyjęcie Bożonarodzeniowe, w którym uczestniczył przedstawiciel Federacji.

5 grudnia 2005 r. w Bydgoszczy odbyło się spotkanie Członków Zarządu Federacji z Wojciechem Mojzesowiczem Przewodniczącym Sejmowej Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Głównym tematem posiedzenia było dostosowanie polskiego rolnictwa - różnych jego form do Wspólnej Polityki Rolnej.

5 grudnia 2005 r . w Warszawie w gmachu Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi odbyło się z Janem Krzysztofem Ardanowskim Podsekretarzem Stanu spotkanie uzgodnieniowe polskich organizacji rolniczych, dotyczące przemieszczenia środków finansowych Planu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2004-2006. W spotkaniu uczestniczył przedstawiciel Federacji.


27-29 listopada 2005 r. w Wiedniu odbyło się Generalne Zgromadzenie ELO /Europejskiej Organizacji Właścicieli Ziemskich/. W spotkaniu uczestniczył Przewodniczący Rady Federacji Pan Ignacy Urbanowski i Wiceprezes Zarządu Pan Romuald Jankowski. Generalne Zgromadzenie ELO przyjęło na członka Federację Związków Pracodawców-Dzierżawców i Właścicieli Rolnych.  

25-26 listopada 2005 r. odbył się Walny sprawozdawczo-wyborczy Zjazd członków Związku Pracodawców-Dzierżawców i Właścicieli Rolnych w Opolu,
na którym poruszano sprawy ekonomiczno-produkcyjne dzierżawców, w uwzględnieniem aktywnego udziału dzierżawców w organizowanie grup producentów rolnych.

25 listopada 2005 r. w Szklarskiej Porębie odbył się XIV walny sprawozdawczo-wyborczy Zjazd członków Dolnośląskiego Związku Dzierżawców i Właścicieli Nieruchomości Rolnych we Wrocławiu.

16 listopada 2005 r. w Sannikach /woj. mazowieckie/ w Spółce AGRO-MAYS odbyło się posiedzenie Rady Związku Pracodawców Rolnych w Warszawie oraz członków Związku Pracodawców w Łodzi. Na spotkaniu omówiono bieżące sprawy Warszawskiego Związku, przyjęto preliminarz budżetowy dla Biura Związku na 2006 r., a także poruszono problem dopłat bezpośrednich z UE. Prezes Zarządu Spółki AGRO-MAYS Ryszard Mąka przybliżył działalność gospodarczo-handlową firmy. W spotkaniu uczestniczył dr Waldemar Rolewski Wiceprezes Zarządu Federacji.

15-16 listopada 2005 r. w Jachrance k. Warszawy w Centrum Konferencyjnym "WARSZAWIANKA" odbyła się konferencja "Perspektywy polskiego Rynku Rolnego po akcesji do Unii Europejskiej". W pierwszym dniu obrad referaty wygłosili: m.in. prof. dr hab., Wiceminister Rolnictwa i Rozwoju Wsi A. Kowalski nt. "Makroekonomicznych uwarunkowań rozwoju gospodarki żywnościowej w Polsce", prof. dr hab. R., W. Józwiak i prof. dr hab. J. Kulawik nt. "Sytuacji dochodowej rolników", zaś w drugim dniu zarówno prof. dr hab. J. Wilkin jak
J. K. Ardanowski - Wiceminister Rolnictwa i Rozwoju Wsi mówili o konsekwencjach Wspólnej Polityki Rolnej dla polskiego rolnictwa. W trakcie konferencji odbyła się także sesja "ARR - wczoraj, dziś i jutro", podsumowująca 15-lecie działań ARR na rzecz polskiego rolnictwa. W Konferencji uczestniczył przedstawiciel Federacji.

10 listopada 2005 r. w Warszawie w gmachu Instytutu Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej odbyło się Seminarium na temat: "Wielkoobszarowe gospodarstwa rolnicze w 2004 r. i w najbliższej przyszłości". Referat wygłosił
p. dr Wacław Guzewicz - pracownik naukowy IERiGŻ. W Seminarium z ramienia Federacji wzięli udział pp. Ignacy Urbanowski - przewodniczący Rady Federacji
i Mariusz Olejnik - prezes Zarządu.

3 listopada 2005 r. w Warszawie w siedzibie Biura Federacji odbyło się kolejne posiedzenie Zarządu Federacji z udziałem członków Rady. Głównym tematem posiedzenia, na które zaproszono Dyrektorów Zespołów Agencji Nieruchomości Rolnych pp. Józefa Polanowskiego i Aleksandra Andryszaka była ocena stanu przedłużania umów dzierżawnych oraz wykupu gruntów przez dzierżawców i wynikające z niej wnioski.24-25 października 2005 r.
w Warszawie w Biurze Komitetu Integracji Europejskiej odbyła się dwudniowa Konferencja nt. "Wyzwania związane z bezpieczeństwem żywności w Nowych Krajach Członkowskich" zorganizowana przez Europejską Organizację Właścicieli Ziemskich ELO. Otwarcia sesji dokonał Sekretarz Generalny ELO wystąpieniem nt. "Wyzwania w reformach WPR oraz rozszerzenia".
Wśród wielu referatów wygłoszonych na konferencji był referat Marka Baryłko Wiceprzewodniczącego Rady Federacji nt. "Czy wielkotowarowe gospodarstwa rolne mogą produkować zdrową żywność? Drugi dzień był poświęcony zwiedzaniu gospodarstwa rolnego w Broniszach. W konferencji uczestniczyli członkowie kierownictwa Federacji.

24 października 2005 r. w Warszawie w gmachu Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi odbyło się kolejne spotkanie Komitetu Zarządzającego ds. Zbóż. Celem spotkania było omówienie bieżącej sytuacji na rynku zbóż. W spotkaniu uczestniczył Leszek Dereziński Wiceprezes Federacji.

20 października 2005 r. w Krakowie odbyła się Konferencja "Jak zdobyć rynek rosyjski? - wymagania dla produktów rolno-spożywczych przeznaczonych na eksport" pod patronatem honorowym Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Aktualna sytuacja i tendencje w obrocie handlowym artykułami rolno-spożywczymi pomiędzy Polską i Rosją, a także procedury celne, sanitarno- epidemiologiczne przy wwozie produktów rolno-spożywczych na teren Federacji Rosyjskiej to główny temat konferencji.
W konferencji z ramienia Federacji uczestniczył Paweł Wawryszuk członek Związku Pracodawców Rolnych w Lublinie.

19 października 2005 r. w Warszawie w gmachu Ministerstwa Gospodarki i Pracy została zorganizowana przez Biuro Uznawalności Wykształcenia i Wymiany Międzynarodowej konferencja nt. "Uznawalność wykształcenia i kwalifikacji zdobytych za granicą w kontekście wejścia Polski do Unii Europejskiej". Mówiono o: prawnej ocenie zagranicznych dokumentów dot. wykształceniu bez uniknięcia pomyłek; sieci krajowych ośrodków informacji ENIC/NARIC /dot. krajów UE/, które posiadają dostęp do informacji w sprawie uznawania wykształcenia uzyskanego za granicą, a także współpracy międzynarodowej uczelni. /Podajemy adres i tel. Biura Uznawalności Wykształcenia i Wymiany Międzynarodowej 00-375 Warszawa, ul. Smolna 13, tel /+48 22/ 826 74 34; fax 826 28 23/. W spotkaniu uczestniczył przedstawiciel Federacji.

14 października 2005 r. w Krakowie w Klubie Polskiego Towarzystwa Ziemiańskiego odbyła się konferencja zorganizowana przez Europejską Organizację Właścicieli Ziemskich /ELO/ nt. "Prawa własności - aspekt prawny, ekonomiczny, etyczny i polityczny".
W spotkaniu uczestniczył przedstawiciel Federacji.

11 października 2005 r. w Warszawie w Biurze Federacji odbyło się kolejne posiedzenie Zarządu. Głównym tematem było omówienie przebiegu:
•  Międzynarodowej Konferencji, która odbyła się w Warszawie w dniu 19 września,
•  Seminarium w dniu 6 października w czasie trwania "POLAGRY-FARM". Podsumowano także aktualną sytuację ekonomiczno-produkcyjną dzierżawców, oraz ustalono najpilniejsze zadania Federacji. Podjęto uchwałę o przystąpieniu Federacji Związków Pracodawców-Dzierżawców i Właścicieli Rolnych do Europejskiej Organizacji Właścicieli Ziemskich - ELO

6 października 2005 r. w pierwszym dniu Międzynarodowych Targów Poznańskich Federacja Związków Pracodawców-Dzierżawców i Właścicieli Rolnych zorganizowała Seminarium nt. "Szanse i zagrożenia dla gospodarstw wielkotowarowych w świetle zmian Wspólnej Polityki Rolnej". Referat wygłosił Władysław Piskorz - Radca Minister Ambasady RP w Brukseli. W Seminarium, uczestniczyli zarówno członkowie Rady Federacji, jak również właściciele i dzierżawcy wielkotowarowych gospodarstw rolnych. Podkreślono, że dla gospodarstw wielkotowarowych, planujących produkcję w oparciu o ekonomiczne zasady zarządzania na wiele lat, najważniejszą sprawą jest gwarancja stabilnej polityki rolnej. Nowe kraje członkowskie na jednolitym rynku rolnym Unii mają nierówne warunki konkurencji, czyli nie korzystają z tych samych dopłat,
jak kraje "15".


 


W dniu 19 września br. w Warszawie z inicjatywy Federacji Związków Pracodawców-Dzierżawców i Właścicieli Rolnych odbyła się Międzynarodowa Konferencja nt. " Szanse i zagrożenia dla gospodarstw wielkotowarowych w świetle zmian Wspólnej Polityki Rolnej".

W Konferencji, której przewodniczyli prof. Stanisław Kowalczyk - Prezes ANR i dr Ignacy Urbanowski Przewodniczący Rady Federacji uczestniczyło 120 osób, w tym 3 delegacje - zagraniczne /Anglia, Czechy, Węgry/, Przedstawiciel GEOPA Pan Chris Botterman, delegacja z ELO z Przewodniczącym Markiem Thomasinem-Fosterem. .

W Konferencji udział wzięli przedstawiciele Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi na czele z Podsekretarzem Stanu prof. Andrzejem Kowalskim, eurodeputowani dr Czesław Siekierski, Radca-Minister Ambasady RP w Brukseli - Władysław Piskorz, kierownictwo Agencji Nieruchomości Rolnych, profesorowie - przedstawiciele nauki oraz przedstawiciele Zarządu Głównego SITR, Krajowego Związku RSP, Związku Zawodowego Pracowników Rolnictwa, członkowie Rady Federacji oraz menedżerowie rolnictwa wielkotowarowego.

Głównym celem konferencji to wypracowanie wspólnego stanowiska dotyczącego Wspólnej Polityki Rolnej. Podstawą dyskusji były referaty: prof. Wojciecha Józwiaka z Instytutu Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej oraz Zarządu Federacji. Na zakończenie obrad uczestnicy konferencji przyjęli wspólne stanowisko - tekst w załączeniu.

Część delegacji zagranicznych w dniach 20-21 września odwiedziła przodujące gospodarstwa rolne w południowej Wielkopolsce, w tym między innymi Stację Hodowli Roślin Szelejewo i PPHiU "Gruntpol" w Kaliszu.

W trakcie konferencji Ceskomoravsky svaz zemedelskych podnikatelu, Federacja Związków Pracodawców-Dzierżawców i Właścicieli Rolnych i Mezogazdasagi Szovetkezok Es Termelok Orszagos Szovetsege podpisały Porozumienie, którego celem jest wypracowywanie wspólnych stanowisk dotyczących spraw rolnictwa, a w szczególności Wspólnej Polityki Rolnej i ewentualnych jej zmian.

Stanowisko Międzynarodowej Konferencji nt. "Szanse i zagrożenia dla gospodarstw wielkotowarowych w świetle zmian Wspólnej Polityki Rolnej"

wersja polska

wersja angielska

 

29 września 2005 r. w Warszawie w Sali Lustrzanej Pałacu Staszica odbyła się konferencja "Unia Europejska na polskiej wsi. Początek demarginalizacji społeczności wiejskich?" Celem konferencji była debata nad konsekwencjami wejścia polskiej wsi i polskich rolników w obszar oddziaływania Wspólnej Polityki Rolnej i strukturalnej Unii Europejskiej. W konferencji uczestniczył Waldemar Rolewski - Wiceprezes Zarządu Federacji Związków Pracodawców-Dzierżawców i Właścicieli Rolnych.

19 września 2005 r. w Warszawie z inicjatywy Federacji Związków Pracodawców-Dzierżawców i Właścicieli Rolnych odbyła się Międzynarodowa Konferencja nt. " Szanse i zagrożenia dla gospodarstw wielkotowarowych w świetle zmian Wspólnej Polityki Rolnej".
W Konferencji, w której przewodniczyli prof. Stanisław Kowalczyk - Prezes ANR i dr Ignacy Urbanowski Przewodniczący Rady Federacji uczestniczyło 120 osób, w tym 3 delegacje zagraniczne /Anglia, Czechy, Węgry/, Przedstawiciel GEOPA Pan Chris Botterman, delegacja z ELO z Przewodniczącym Markiem Thomasinem-Fosterem oraz przedstawiciele ZG SITR, Krajowego Związku RSP, Związku Zawodowego Pracowników Rolnictwa, członkowie Rady Federacji oraz menedżerowie rolnictwa wielkotowarowego.
Głównym celem konferencji było wypracowanie wspólnego stanowiska dotyczącego Wspólnej Polityki Rolnej. Podstawą dyskusji były referaty: prof. Wojciecha Józwiaka z Instytutu Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej oraz Zarządu Federacji. Na zakończenie obrad uczestnicy konferencji przyjęli wspólne stanowisko.

14 września 2005 r. w Warszawie w Ministerstwie Gospodarki i Pracy odbyło się seminarium pt. "Dialog społeczny na poziomie Unii Europejskiej". Zorganizowane ono zostało wspólnie z Ministerstwem Spraw Socjalnych i Zatrudnienia Królestwa Niderlandów w ramach realizowanego od ponad roku polsko-holenderskiego programu współpracy w dziedzinie dialogu społecznego. Spotkali się przedstawiciele sektora rolnictwa, budownictwa i sektora publicznego na szczeblu unijnym.
Wśród 10 organizacji rolniczych wchodzących w skład Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego wymieniono Federację Związków Pracodawców-Dzierżawców i Właścicieli Rolnych. Podkreślano znaczącą rolę naszej organizacji, jako ciała doradczo- konsultacyjnego wobec Rady Europejskiej, Komisji Europejskiej i Parlamentu Europejskiego. W konferencji wziął udział przedstawiciel naszej Federacji.

8 września 2005 r. w Warszawie w gmachu Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi odbyło się z upoważnienia Przewodniczącego Rady Konsultacyjnej Spraw Rolnych kolejne posiedzenie Grupy roboczej do spraw biopaliwa i paliwa rolniczego. Z ramienia Federacji uczestniczył Mariusz Olejnik Prezes Zarządu Federacji /stały członek Rady/.


29 sierpnia 2005 r . w Biurze Federacji odbyło się spotkanie Dyrektora Generalnego Europejskiej Organizacji Właścicieli Ziemskich /ELO/ Pana Girarda z przedstawicielem Federacji Związków Pracodawców-Dzierżawców i Właścicieli Rolnych. Pan Girard osobiście zaprezentował cele działalności ELO oraz możliwe opcje współpracy.

18 sierpnia 2005 r. w Warszawie w Biurze Federacji odbyło się kolejne posiedzenie Zarządu Federacji. Sprawami omawianymi były:
•  Zatwierdzenie uwag do reformy cukru na posiedzenie Europejskiego Komitetu Społeczno-Ekonomicznego - referował Pan Zbigniew Drabko, który jest przedstawicielem Komitetu Społeczno-Ekonomicznego Unii Europejskiej.
•  Omówienie zaawansowania prac związanych z Międzynarodową Konferencją nt. "Szanse i zagrożenia dla gospodarstwa wielkotowarowych w świetle zmian Wspólnej Polityki Rolnej" 18-21 września 2005 r.
•  Sprawy różne.

3 sierpnia 2005 r. w Warszawie w siedzibie Agencji Nieruchomości Rolnych odbyło się spotkanie nowo wybranego Prezesa Agencji Stanisława Kowalczyka
z Przewodniczącym Rady Federacji Ignacym Urbanowskim i przedstawicielami Zarządu Federacji. Na spotkaniu przybliżono problemy dzierżawców oraz omówiono najważniejsze sprawy związane z organizacją Międzynarodowej Konferencji "Szanse i zagrożenia dla gospodarstw wielkotowarowych w świetle zmian Wspólnej Polityki Rolnej", która odbędzie się w dniach
18-21 września 2005 r.

3 sierpnia 2005 r . w Warszawie w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju o godz. 11.00 odbyła się konferencja ministra rolnictwa i rozwoju wsi Jerzego J. Pilarczyka.
Temat konferencji:
•  Rozdysponowanie krajowej rezerwy krajowej kwoty mlecznej;
•  Skup interwencyjny zbóż 2004/2005 - podsumowanie;
•  Żniwa 2005.
W konferencji z ramienia Federacji uczestniczył Wiceprezes Zarządu Leszek Dereziński.


27 lipca 2005 r. w Warszawie w gmachu Sejmu RP odbyło się posiedzenie Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi, któremu przewodniczył Wojciech Mojzesowicz. Głównym tematem spotkania była informacja o klęsce suszy występującej w niektórych województwach oraz pomocy dla poszkodowanych. W trakcie dyskusji ustalono:
•  formy i metody pomocy dla rolników dotkniętych klęską suszy;
•  uruchomienie kredytów preferencyjnych dla poszkodowanych rolników;
•  umożliwienie odłożenia spłat dotyczących zaciągniętych kredytów.
W posiedzeniu uczestniczył przedstawiciel Federacji Związków Pracodawców-Dzierżawców i Właścicieli Rolnych.

26 lipca 2005 r. w Warszawie w gmachu Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi odbyło się kolejne spotkanie Komitetu Zarządzającego ds. Zbóż. Celem spotkania było omówienie i wymiana opinii na temat funkcjonowania rynku zbóż w pierwszym roku członkostwa Polski
w UE. W posiedzeniu uczestniczył wiceprezes Zarządu Federacji Leszek Dereziński.

21 lipca 2005 r . w Warszawie w gmachu Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi odbyło się kolejne posiedzenie Rady Konsultacyjnej Spraw Rolnych przy Prezesie Rady Ministrów.
W trakcie posiedzenia omówiono następujące problemy:
•  Zasady wsparcia obszarów wiejskich w latach 2007-2013 z ERRROW;
•  Stanowisko Polski w sprawie reformy rynku cukru;
•  Informacja o rozwiązaniach usprawniających organizację skupu zbóż ze zbiorów 2005;
•  Powołanie Grupy roboczej do spraw paliwa rolniczego.
W posiedzeniu z ramienia Federacji uczestniczył Prezes Zarządu Mariusz Olejnik.

15 lipca 2005 r. w Warszawie w gmachu Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi odbyło się posiedzenie Rady Gospodarki Zywnościowej przy Ministrze Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
Główny temat to: "Współistnienie różnych typów rolnictwa - ekologiczne, intensywne, biotechnologiczne". W spotkaniu uczestniczył Wiceprezes Zarządu Waldemar Rolewski.

11 lipca 2005 r. w Warszawie odbyło się spotkanie Pana Józefa Pilarczyka Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z przedstawicielami Federacji. Wśród spraw bieżących omówiono zagadnienia wynikające z przyjętej ustawy o dopłatach do ubezpieczeń upraw rolnych i zwierząt gospodarskich oraz sprawy związane z Międzynarodowym Seminarium-Konferencją organizowaną we wrześniu przez Federację Związków Pracodawców-Dzierżawców i Właścicieli Rolnych.

8 lipca 2005 r. w Warszawie w siedzibie Krajowego Związku Kółek i Organizacji Rolniczych odbyło się spotkanie przedstawicieli Federacji Związków Pracodawców-Dzierżawców i Właścicieli Rolnych z Prezesem Władysławem Serafinem. Spotkanie dotyczyło zasad współpracy obu organizacji w GEOPA.


29 czerwca 2005 r . w Warszawie w Krajowej Radzie Spółdzielczej /w przeddzień Międzynarodowego Dnia Spółdzielczości/ odbyła się debata: "Miejsce spółdzielczości w systemie społeczno-gospodarczym Polski i szanse jej rozwoju". W posiedzeniu uczestniczył Pan Waldemar Rolewski - wiceprezes Zarządu Federacji.

28 czerwca 2005 r. w Warszawie w gmachu Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi odbyło się kolejne posiedzenie Rady Federacji Związków Pracodawców-Dzierżawców i Właścicieli Rolnych, któremu przewodniczył Ignacy Urbanowski. Gościem spotkania był Pan Jerzy Pilarczyk Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
Prezes Zarządu Mariusz Olejnik omówił działalność Federacji za ostatnie 12 miesięcy. Do sukcesów Federacji zaliczył m.in. dobrą współpracę z Agencją Nieruchomości Rolnych /podpisanie Porozumienia z Agencją 13 czerwca 2005 r./.
Dyskutowano nad następującymi problemami:
•  integracja działalności Federacji i Związków i ustalenie najpilniejszych zadań Federacji;
•  zachowanie się Związków w kampanii wyborczej - przyjęto Apel;
•  Międzynarodowa Konferencja nt. "Szanse i zagrożenia dla gospodarstw wielkotowarowych w świetle Wspólnej Polityki Rolnej".
Spotkanie zakończyło się uroczystym obiadem - pożegnaniem Prezesa Agencji Nieruchomości Rolnych Zdzisławem Siewierskim, któremu przekazano serdeczne słowa uznania i podziękowania za jego działalność w Agencji.

23 czerwca 2005 r. w Warszawie w gmachu Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi pod przewodnictwem Ministra Jerzego Pilarczyka odbyło się pierwsze posiedzenie Rady Konsultacyjnej Spraw Rolnych powołanej zarządzeniem Nr 17 Prezesa Rady Ministrów z dnia 15 lutego 2005 r. Członkiem Rady z ramienia Federacji jest Prezes Zarządu Mariusz Olejnik. Zasadniczymi sprawami tego posiedzenia było zatwierdzenie projektu Regulaminu Rady oraz ustalenie tematyki kolejnych posiedzeń.

21 czerwca 2005 r. w Kobylnikach odbyło się posiedzenie Bydgoskiego Związku Pracodawców-Dzierżawców i Właścicieli Rolnych. Głównym tematami spotkania były:
•  przepisy z zakresu ochrony środowiska w gospodarstwach rolnych;
•  problematyka dotycząca dzierżaw i wykupu nieruchomości.

13 czerwca 2005 r. w Warszawie w siedzibie Agencji Nieruchomości Rolnych odbyło się spotkanie prezesa Agencji Zdzisława Siewierskiego z przedstawicielami Federacji: przewodniczącym Ignacym Urbanowskim, prezesem Zarządu Mariuszem Olejnikiem i wiceprezesem Leszkiem Derezińskim. W tym dniu doszło do podpisania POROZUMIENIA pomiędzy Agencją Nieruchomości Rolnych, a Federacją Związków Pracodawców-Dzierżawców i Właścicieli Rolnych /tekst Porozumienia w miesięczniku Rolnik Dzierżawca/.

10-11 czerwca 2005 r. w Szklarskiej Porębie, Dolnośląski Związek Dzierżawców i Właścicieli Rolnych we Wrocławiu odbył XIII Walny Zjazd Członków Związku. Zasadniczym celem Zjazdu było dokonanie oceny funkcjonowania rolnictwa po pierwszym roku przynależności Polski do Unii Europejskiej oraz ocena wpływu akcesji na sytuację w wielkotowarowych gospodarstwach rolnych w kraju ze szczególnym uwzględnieniem specyfiki woj. dolnośląskiego.

8 czerwca 2005 r . w siedzibie Spółki z o.o. Szelejewo odbyło się kolejne posiedzenie Zarządu Federacji z udziałem Prezydium Rady. Dyskutowano nad następującymi problemami:
•  Międzynarodowa Konferencja "Szanse i zagrożenia dla gospodarstw wielkotowarowych w świetle zmian Wspólnej Polityki Rolnej",
•  współpraca z Agencją Nieruchomości Rolnych "POROZUMIENIE",
•  sprawy różne, w tym zachowanie Federacji w kampanii wyborczej do Sejmu
i Senatu.
Członkowie Zarządu Federacji wzięli udział w obchodach Jubileuszu 80-lecia Hodowli Roślin w Szelejewie.

8 czerwca 2005 r . w Warszawie w gmachu Sejmu RP Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi zorganizowała konferencję nt. "Rolnictwo rok po przystąpieniu Polski do Unii Europejskiej".
Otwarcia konferencji dokonał Przewodniczący Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi Poseł Wojciech Mojzesowicz.
Referat główny wygłosił nowy Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi Pan Jerzy Pilarczyk , który podkreślił jak wielkie znaczenie dla rolnictwa miało wstąpienie Polski do UE. W posiedzeniu uczestniczył przedstawiciel Federacji.


24 maja 2005 r. - W Warszawie, w siedzibie Agencji Nieruchomości Rolnych odbyło się spotkanie dotyczące możliwości produkcji biomasy. W spotkaniu wzięli udział przedstawiciele Polskiej Izby Biomasy. W posiedzeniu uczestniczył także przedstawiciel Federacji Związków Pracodawców-Dzierżawców
i Właścicieli Rolnych.

17 maja 2005 r. - W Warszawie w gmachu Senatu Rzeczypospolitej Polskiej odbyło się Seminarium nt. "Perspektywy rozwoju edukacji na wsi".
W posiedzeniu wziął udział przedstawiciel Federacji Związków Pracodawców-Dzierżawców i Właścicieli Rolnych.

17 maja 2005 r. - W siedzibie Agencji Nieruchomości Rolnych odbyło się kolejne spotkanie Prezesa Agencji Nieruchomości Rolnych Zdzisława Siewierskiego z Przewodniczącym Rady Federacji Ignacym Urbanowskim. Tematem spotkania było uściślenie tekstu projektu Porozumienia pomiędzy Agencją Nieruchomości Rolnych, a Federacją Związków Pracodawców- Dzierżawców i Właścicieli Rolnych. Szczególnie dużo uwagi poświęcono
sprawie wsparcia finansowego na modernizację dzierżawionych obiektów budowlanych, głównie inwentarskich w celu dostosowania ich do wymogów dotyczących dobrostanu zwierząt oraz sfinansowania klasyfikacji gleb i wskazania granic przejętych do dzierżawy gruntów oraz uporządkowanie spraw geodezyjnych.

13 maja 2005 r. - W Warszawie w siedzibie Krajowego Związku Rolników, Kółek i Organizacji Rolniczych odbyło się spotkanie Prezesa Władysława Serafina z przedstawicielami Federacji. Tematem spotkania była sprawa członkostwa Federacji
w GEOPA.

11 maja 2005 r. - W Warszawie w siedzibie Biura Federacji odbyło się kolejne posiedzenie Zarządu Federacji.
Tematami poruszanymi były m.in.:
- informacja o wykonaniu ustaleń podjętych na posiedzeniu Zarządu dnia
20 kwietnia 2005 r.;
- omówienie dotychczasowego stanu przygotowań Międzynarodowej Konferencji-Seminarium pt. "Szanse i zagrożenia dla gospodarstw wielkotowarowych w świetle zmian Wspólnej Polityki Rolnej".
- sprawy różne.

5 maja 2005 r. - W Warszawie w siedzibie Agencji Nieruchomości Rolnych odbyło się spotkanie Pana Zdzisława Siewierskiego Prezesa Agencji Nieruchomości Rolnych z przedstawicielami Federacji Związków Pracodawców-Dzierżawców i Właścicieli Rolnych. Głównym celem spotkania było wypracowanie obustronnych uzgodnień, które będą uwzględnione
w Porozumieniu zawartym między Agencją a Federacją. Z ramienia Federacji uczestniczył Przewodniczący Rady Federacji Ignacy Urbanowski, Prezesa Zarządu Federacji Mariusza Olejnika i Wiceprezesa Zarządu Federacji Leszka Derezińskiego. W trakcie spotkania omówiono z Prezesem Agencji Nieruchomości Rolnych Zdzisławem Siewierskim założenia Międzynarodowej Konferencji pt. "Szanse i zagrożenia dla gospodarstw wielkotowarowych w świetle zmian Wspólnej Polityki Rolnej organizowanej przez Federację przy współudziale Agencji Nieruchomości Rolnych.


29 kwietnia 2005 r.- W Zielonej Górze odbył się Zjazd Lubuskiego Związku Pracodawców i Producentów Rolnych. W Zjeździe uczestniczył Prezes Zarządu Federacji Mariusz Olejnik.

27 kwietnia 2005 r.- W Warszawie w siedzibie ZG Związku Nauczycielstwa Polskiego odbył się IV Krajowy Zjazd Delegatów Członków KZR RSP. Oceniono działalność Krajowego Związku w latach 20021-2004 i podjęto program działań na następne 4 lata. Dokonano wyboru członków Rady Krajowego Związku. W posiedzeniu z ramienia Federacji uczestniczył Wiceprezes Zarządu Waldemar Rolewski.

26 kwietnia 2005 r.- W Warszawie w gmachu Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi odbyło się kolejne posiedzenie Komitetu Zarządzającego ds. Zbóż. W posiedzeniu uczestniczył Wiceprezes Zarządu Leszek Dereziński.

26 kwietnia 2005 r.- W Warszawie w siedzibie Związku Pracodawców Rolnych odbyło się posiedzenie Rady Związku. Dokonano podsumowania z działalności Związku za 2004 roku oraz omówiono bieżące problemy nurtujące środowisko dzierżawców i właścicieli rolnych woj. mazowieckiego.

20 kwietnia 2005 r.- W Warszawie w siedzibie Biura Federacji odbyło się kolejne posiedzenie Zarządu Federacji. Tematami poruszanymi były m.in.:
- projekt Porozumienia zawartego między Agencją Nieruchomości Rolnych, a Federacją Związków Pracodawców-Dzierżawców i Właścicieli Rolnych;
- wstępny projekt Międzynarodowej Konferencji-Seminarium pt."Szanse i zagrożenia dla gospodarstw wielkotowarowych w świetle zmian Wspólnej Polityki Rolnej";
- problemy poruszone na spotkaniu w dniu 11 kwietnia br. z prof. Andrzejem Kowalskim - Wiceministrem Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Zarząd podjął decyzję o wstępnej akceptacji przyjęcia Krajowego Związku Producentów Trzody Chlewnej do Federacji.

15 kwietnia 2005 r.- W Warszawie w siedzibie Krajowej Izby Gospodarczej odbyło się posiedzenie Komitetu Rolnictwa i Obrotu Rolnego. Zagadnieniem wiodącym spotkania był stan funkcjonowania ustawodawstwa polskiego oraz UE dotyczącego unieszkodliwiania niebezpiecznych odpadów zwierzęcych. W posiedzeniu uczestniczył przedstawiciel Federacji.

13 kwietnia 2005 r.- W Warszawie w gmachu Sejmu RP obradowała Komisja ds. Unii Europejskiej /Podkomisja ds. Jednolitego Rynku/, w której uczestniczył przedstawiciel Federacji. Tematem posiedzenia były świadczenia socjalne dla polskich pracowników podejmujących pracę w krajach UE.

13 kwietnia 2005 r.- W Warszawie w siedzibie NSZZ RI "Solidarność" odbyło się posiedzenie Polskiej Rady Rolnej. Problemami poruszanymi były: dopłaty unijne oraz odniesienie się i próba wypracowania stanowiska Polskiej Rady Rolnej do propozycji rządowych w sprawie KRUS. W posiedzeniu wziął udział Wiceprezes Zarządu Waldemar Rolewski.

12-13 kwietnia 2005 r.- W Starych Jabłonkach k. Ostródy firma ESCA Food Solutions zorganizowała konferencję dla członków Federacji Związków Pracodawców-Dzierżawców i Właścicieli Rolnych (hodowców bydła mięsnego).Temat spotkania brzmiał: "Standardy hodowli bydła w systemach bezpieczeństwa żywności". Spotkanie to było nawiązaniem współpracy w zakresie korzystnej i systematycznej możliwości zbytu żywca wołowego przez członków Federacji. W spotkaniu wzięli udział przedstawiciele z kilkunastu regionalnych Związków zrzeszonych w Federacji.

11 kwietnia 2005 r.- W gmachu Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi odbyło się spotkanie Przewodniczącego Rady Federacji Związków Pracodawców-Dzierżawców i Właścicieli Rolnych dr Ignacego Urbanowskiego z prof. Andrzejem Kowalskim Wiceministrem Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
Głównymi tematami dyskusji były:
- dzierżawa rolna jako powszechna forma gospodarowania w krajach UE;
- jednolity system ubezpieczeń społecznych dla osób zatrudnionych
w rolnictwie;
- dopłata do paliwa rolniczego; wykorzystanie bioetanolu i spirytusu jako dodatku do paliw płynnych i zagospodarowanie nadwyżki płodów rolnych;
- system wsparcia finansowego przez ANR na modernizację dzierżawionych obiektów budowlanych, głównie inwentarskich.

4 kwietnia 2005 r. - Warmińsko-Mazurski Związek Pracodawców, Właścicieli i Dzierżawców Nieruchomości Rolnych w Olsztynie wraz z Agencją Nieruchomości Rolnych Oddział Terenowy w Olsztynie zorganizowali wspólne Seminarium nt. "Prawne aspekty funkcjonowania dzierżaw nieruchomości rolnych w Polsce. Sytuacja dzierżawców po wprowadzeniu ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego". Z ramienia Federacji w spotkaniu uczestniczył Przewodniczący Rady Federacji Ignacy Urbanowski. Referat o uwarunkowaniach ekonomicznych dzierżawienia nieruchomości rolnych wygłosił prof. Wojciech Ziętara.


18 marca 2005 r. - W siedzibie spółki TOP-FARMS w Goli k. Gostynia odbyło się kolejne posiedzenie Rady Federacji Związków Pracodawców-Dzierżawców i Właścicieli Rolnych.
Głównym celem spotkania była dyskusja nad Narodowym Planem Rozwoju Wstępny Projekt 2007-2013 oraz Strategią Rozwoju Obszarów Wiejskich. W posiedzeniu wziął udział Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi – prof. Andrzej Kowalski oraz Wiceprezes Agencji Nieruchomości Rolnych Karol Gębka.

18 marca 2005 r. - W Lublinie odbyło się posiedzenie członków Związku Pracodawców Rolnych, w którym uczestniczył Prezes Związku Andrzej Drabko.

11 marca 2005 r. - Federacja Związków Pracodawców-Dzierżawców i Właścicieli Rolnych zwróciła się z pisemną prośbą do Pana Prezydenta Aleksandra Kwaśniewskiego, by skorzystał ze swoich konstytucyjnych uprawnień i nie podpisał przedłożonej przez Sejm RP Ustawy o Zmianie Ustawy o Nawozach i Nawożeniu.

7 marca 2005r. - W Biurze Prezesa Agencji Nieruchomości Rolnych odbyło się spotkanie
z przedstawicielami Federacji Związków Pracodawców-Dzierżawców i Właścicieli Rolnych: Mariusza Olejnika, Romualda Jankowskiego, Waldemara Rolewskiego i Franciszka Nowaka. Spotkanie to odbyło się w nawiązaniu do pisma wystosowanego przez Wielkopolskie Stowarzyszenie Dzierżawców i Administratorów do Prezesa Agencji Zdzisława Siewierskiego. Na spotkaniu omawiana była sytuacja gospodarstw wielkotowarowych w świetle przystąpienia do UE i wynikające z tego zapisy o przystosowaniu tych gospodarstw w ramach dobrostanu zwierząt, jak również zdrowej produkcji roślinnej.

1 marca 2005r. - W Kobylnikach odbyło się Walne Zebranie Członków Związku Pracodawców- Dzierżawców i Właścicieli Rolnych w Bydgoszczy. W spotkaniu wziął udział Mariusz Olejnik – Prezes Zarządu Federacji, a także przedstawiciele Agencji Nieruchomości Rolnych, Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.


21 luty 2005r. - W Biurze Federacji odbyło się spotkanie dotyczące propozycji Seminarium, które odbędzie się na Międzynarodowych Targach Poznańskich POLAGRA FOOD.

14 luty 2005r.- W gmachu Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi na zaproszenie Podsekretarza Stanu Stanisława Kowalczyka odbyła się prezentacja projektu wstępnego Narodowego Planu Rozwoju 2007-2013. Uczestniczyli w niej członkowie naszej Federacji /Przewodniczący Rady Federacji - Ignacy Urbanowski, Prezes Zarządu - Mariusz Olejnik, Leszek Dereziński, Waldemar Rolewski, Franciszek Ratajczyk i Zbigniew Studniarski/. Było to spotkanie przedstawicieli związku/ organizacji - założycieli Polskiej Rady Rolnej.

14 luty 2005r. - Odbyło się kolejne posiedzenie Komitetu Zarządzającego ds. Zbóż. W spotkaniu uczestniczył Pan Leszek Dereziński.

3 luty 2005r. - W Biurze Federacji odbyło się spotkanie przedstawicieli Federacji z Dyrektorem Generalnym Spółki "ESCA Food" Firma ta specjalizuje się w produkcji hamburgerów dla sieci restauracji Mc Donald's w skali krajowej.

3 luty 2005r.- Odbyło się spotkanie Członków Zarządu Federacji z Panią Darią Oleszczuk - Podsekretarzem Stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi. W trakcie spotkania omawiano następujące problemy:
- szansa na ustawowe uregulowanie dzierżawy rolnej /problem narasta ze względu na zgłaszane przez Ministerstwo Skarbu propozycje zmian do-
tyczące funkcjonowania ARN, jak również projekt ustawy: "prawo do
rekompensaty..."/;
- propozycje zmian w ubezpieczeniach majątkowych i społecznych
w rolnictwie;
- sytuacja ekonomiczno-produkcyjna w rolnictwie towarowym /paliwo rol-
nicze w Polsce i tzw. starych krajach UE/;
- inne propozycje zgłoszone wcześniej Panu Ministrowi przez Federację
Związków Pracodawców-Dzierżawców i Właścicieli Rolnych.


25 stycznia 2005 r. - Federacja Związków Pracodawców-Dzierżawców i Właścicieli Rolnych zwróciła się kolejnym pismem do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Pana Wojciecha Olejniczaka o spowodowanie podjęcia działań formalno-prawnych umożliwiających prolongowanie terminów spłaty kredytów preferencyjnych udzielanych w ramach dwóch linii kredytowych.

22 stycznia 2005 r. - Wiceprezes Zarządu Pracodawców-Dzierżawców i Właścicieli Rolnych Waldemar Rolewski spotkał się z Manuelem Delgado Salas Secretario De Migraciones z Madrytu. W spotkaniu udział wziął Przewodniczący Związku Zawodowego Pracowników Rolnictwa RP Pan Leon Grycuk. Tematem spotkania była wymiana poglądów na temat restrukturyzacji przedsiębiorstw rolnych z uwzględnieniem spraw pracowniczych.

21 stycznia 2005 r. - Senacka Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi zaprosiła Federację na posiedzenie seminaryjne na temat "Perspektywy rozwoju gospodarczego obszarów wiejskich w Polsce. Wygłoszone były dwa referaty, pierwszy:
"Szanse przełożenia wzrostu PKB w Polsce na zrównoważony rozwój
gospodarczy kraju" wygłosił prof. dr hab. Paweł Bożyk Rektor Wyższej
Szkoły Ekonomiczno Informtycznej w Warszawie; drugi -
"Fundusze strukturalne bodźcem pobudzania gospodarczego obszarów
Wiejskich w Polsce" wygłosił Stanisław Kowalczyk Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju. W posiedzeniu uczestniczyli przedstawiciele Federacji.

19 stycznia 2005 r. -Odbyło się posiedzenie Sejmowej Komisji do Spraw Unii Europejskiej /Podkomisji ds. Jednolitego Rynku/. Głównym tematem spotkania było świadczenie lądowych usług transportowych w UE - stan aktualny i tendencje rozwojowe. W posiedzeniu uczestniczył Pan Waldemar Rolewski - Wiceprezes Zarządu Federacji.

12 stycznia 2005r. - Federacja Związków Pracodawców-Dzierżawców i Właścicieli Rolnych zgłosiła kandydaturę Pana Marka Baryłko Wiceprzewodniczącego Rady Federacji, Prezesa Dolnośląskiego Związku Dzierżawców i Właścicieli Rolnych do pracy w Radzie Społecznej Doradztwa Rolniczego przy Centrum Doradztwa Rolniczego we Wrocławiu. Zgłoszenie zostało złożone w Departamencie Infrastruktury Wsi i Komunikacji Społecznej Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

10 stycznia 2005r. - Odbyło się kolejne posiedzenie Zarządu z udziałem Prezydium Rady
Federacji w siedzibie spółki z o.o. PGR "BRÓDNO" w Warszawie. Omówiono wnioski zgłoszone w trakcie dyskusji na posiedzeniu Rady Federacji w dniu 8 grudnia 2004 r. oraz przedstawiono wstępne kierunki działań oraz założenia planu pracy Zarządu Federacji na 2005 r.

Archiwum

:: 2017 ::

:: 2016 ::

:: 2015 ::

:: 2014 ::

:: 2013 ::

:: 2012 ::

:: 2011 ::

:: 2010 ::

:: 2009 ::

:: 2008 ::

:: 2007 ::

:: 2006 ::

:: 2005 ::

:: 2004 ::