O Federacji
Zadania
Władze
Statut
Zwiazki w terenie
Aktualnosci
Unia Europejska
Linki
Kontakt

logo

 

AktualnoŚci

2004

21 grudnia 2004r. - w siedzibie NOT w Warszawie ul. Czackiego odbyło się doroczne ogólnopolskie spotkanie działaczy i sympatyków Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Rolnictwa. W spotkaniu uczestniczył m.in. przedstawiciel Federacji.

16 grudnia 2004r. - w Pałacu Prezydenckim Prezydent RP Aleksander Kwaśniewski spotkał się z laureatami rankingu 300 najlepszych przedsiębiorstw rolnych. W spotkaniu, które prowadziła Pani Minister Katarzyna Duczkowska- Małysz uczestniczyli m.in. Przewodniczący Rady Federacji Ignacy Urbanowski i Prezes Zarządu Mariusz Olejnik.

16 grudnia 2004r. - w siedzibie spółki z o.o. PGR "Bródno" odbyło się spotkanie członków Warszawskiego Związku Pracodawców Rolnych.

15 grudnia 2004r. - w Sejmie odbyło się posiedzenie Podkomisji ds. Jednolitego Rynku Rolnego. W posiedzeniu uczestniczył przedstawiciel Federacji.

14 grudnia 2004r. - Wiceprezes Zarządu Waldemar Rolewski uczestniczył w posiedzeniu Polskiej Rady Rolnej. Na posiedzeniu w poczet członków przyjęto Krajowy Związek Rolników, Kółek i Organizacji Rolniczych.

14 grudnia 2004r.- Wiceprezes Zarządu Leszek Dereziński uczestniczył w posiedzeniu Komitetu Zarządzającego ds. Zbóż w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

14 grudnia 2004r.- w Opolu odbył się Zjazd Sprawozdawczo- Wyborczy Związku Pracodawców- Dzierżawców i Właścicieli Rolnych. Prezesem opolskiej organizacji ponownie wybrano Mariusza Olejnika.

8 grudnia 2004r. - w siedzibie Redakcji Rolnik- Dzierżawca odbyło się kolejne posiedzenie Rady Federacji Związków Pracodawców- Dzierżawców i Właścicieli Rolnych.

2 grudnia 2004 - Przedstawiciele Federacji zostali przyjęci przez Podsekretarza Stanu Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi Panią Darię Oleszczuk. Tematem spotkania były problemy związane z proponowanymi zmianami w zagospodarowaniu mienia Własności Rolnej Skarbu Państwa, ustawowego uregulowania dzierżawy rolnej oraz objęcia osób prawnych ubezpieczeniem majątkowym w rolnictwie w proponowanym projekcie ustawy w tym zakresie.


26 listopada 2004 - Dolnośląski Związek Dzierżawców i Właścicieli Rolnych we Wrocławiu zorganizował w Karpaczu XII Walny Zjazd. Oprócz omówienia zadań Federacji Związków Pracodawców-Dzierżawców i Właścicieli Rolnych w reprezentowaniu członków Dolnośląskiego Związku, przedstawiciele Biura Prezesa ANR w Warszawie omówili zadania Agencji Nieruchomości Rolnej w realizacji ustawy ustroju rolnego z uwzględnieniem problematyki dzierżaw i dalszej prywatyzacji sektora państwowego. W Zjeździe uczestniczył Przewodniczący Rady Federacji Ignacy Urbanowski.

25 listopada 2004 - odbyło się spotkanie Prezesa Agencji Nieruchomości Rolnych Pana Zdzisława Siewierskiego z przedstawicielami Federacji Panami: Ignacym Urbanowskim, Leszekiem Derezińskim, Waldemarem Rolewskim. Tematem spotkania było omówienie istotnych problemów Agencji i Federacji. Przedstawiciele Federacji złożyli Panu Prezesowi w imieniu dzierżawców rolnych serdeczne życzenia imieninowe.

24 listopada 2004 - w Warszawie odbył się uroczyste posiedzenie Rady Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Posiedzenie poświęcone było podsumowaniu wkładu Rady Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w realizację zadań statutowych Agencji. W spotkaniu uczestniczył Wiceprezes Federacji Waldemar Rolewski.

22-24 listopada 2004 - w Jablonne (Republika Czeska) odbyło się Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze Związku Pracodawców-Dzierżawców w Opolu.

18 listopada 2004 - w Biurze Federacji z udziałem Pana Mariusza Olejnika odbyło się spotkanie przedstawicieli Związków Pracodawców Ferm Trzody Chlewnej Panów Mariana Kapłona i Jerzego Pałubickiego z Prezesem Polskiego Związku Hodowców i Producentów Trzody Chlewnej "POLSUS" Panem dr Janem Biegniewskim.

17 listopada 2004 - Sejmowa Komisja Do Spraw Unii Europejskiej zorganizowała posiedzenie Podkomisji ds. Jednolitego Rynku. Celem spotkania było omówienie stanowiska Rządu RP w sprawie unifikacji europejskiego systemu podatkowego. W spotkaniu uczestniczył Wiceprezes Zarządu Pan Waldemar Rolewski.

17 listopada 2004 - w Ministerstwie Skarbu odbyło się spotkanie przedstawicieli Federacji z Podsekretarzem Stanu Panem Kazimierzem Jaszczykiem. Tematem spotkania były dyskusje wokół proponowanych zmian dotyczących gospodarowania Zasobem Rolnym Skarbu Państwa. Z ramienia Federacji uczestniczyli m.in.: Przewodniczący Rady Federacji Pan Ignacy Urbanowski i Wiceprezes Zarządu Pan Leszek Dereziński.

16 listopada 2004 - W Zielonej Górze w siedzibie Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa odbyło się kolejne posiedzenie Zarządu Federacji. Głównymi tematami spotkania były: analiza dotychczasowych porozumień Federacji z Prezesem Agencji Nieruchomości Rolnej Skarbu Państwa oraz działalność Zarządu na najbliższy okres. Przyjęto także program grudniowego posiedzenia Rady Federacji w siedzibie Redakcji Rolnik Dzierżawca.

9 listopada 2004 - w Pałacu Kultury i Nauki odbyła się Sesja Naukowa „MATRA”. Głównym tematem posiedzenia było omówienie właściwej strategii uznawalności europejskich kwalifikacji zawodowych. W konferencji uczestniczył przedstawiciel Federacji.

8 listopada 2004 – Główny Inspektorat Pracy w Warszawie zorganizował kolejne posiedzenie Komisji ds. Bezpieczeństwa i Higieny Pracy w Rolnictwie. Tematami wiodącymi tego posiedzenia były działania prewencyjne PIP w rolnictwie indywidualnym w I półroczu b Oraz promocja ochrony pracy w rolnictwie ze szczególnym uwzględnieniem bezpieczeństwa dzieci w gospodarstwie rolnym. W spotkaniu z ramienia Federacji uczestniczył Wiceprezes Zarządu Pan Waldemar Rolewski.

4 listopada 2004 - Prezes Agencji Nieruchomości Rolnych Pan Zdzisław SIEWIERSKI przyjął przewodniczącego Rady Federacji Ignacego URBANOWSKIEGO i Prezesa Zarządu Mariusza OLEJNIKA. Tematem roboczej i szczerej rozmowy były zarówno generalne zagadnienia związane z użytkowaniem ziemi będącej w Zasobie ANR jak i aktualne problemy dzierżawców rolnych.


28 października 2004 – w Kobylnikach odbyło się Zebranie Członków Związku Pracodawców-Dzierżawców i Właścicieli Rolnych w Bydgoszczy. W zebraniu uczestniczyli przedstawiciele Agencji Rynku Rolnego oraz Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Z ramienia Federacji uczestniczył Prezes Zarządu – Pan Mariusz Olejnik.

27 października 2004 – Związek Dzierżawców i Właścicieli Rolnych woj. śląskiego w Gliwicach zorganizował na Zamku w Toszku spotkanie członków Związku. W spotkaniu uczestniczył Pan Mariusz Olejnik – Prezes Zarządu Federacji.

26 października 2004 – w gmachu Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi odbyło się kolejne spotkanie Komitetu Zarządzającego ds. Zbóż. W spotkaniu uczestniczyło dwóch przedstawicieli Federacji – Pan M. Olejnik i Pan L. Dereziński.

18-20 października 2004 - Instytut Medycyny Wsi zorganizował Międzynarodowe Seminarium Ergonomii i Bezpieczeństwa i Higieny Pracy w Rolnictwie. Skażenie środowiska pracy i bytowania w rolnictwie – to główny temat konferencji. W seminarium uczestniczył przedstawiciel Federacji.

6-9 października 2004 – Międzynarodowe Targi Poznańskie.

7 października 2004 – w trakcie trwania Targów Federacja Związków Pracodawców-Dzierżawców i Właścicieli Rolnych zorganizowała „FORUM ROLNICZE POLAGRA 2004” pt. „Gospodarstwa Wielkoobszarowe są Unii potrzebne”. Oprócz wykładu prof. dr hab. Wojciecha Józwiaka z JER, kilku profesorów z Instytutu Zootechniki w Balicach przedstawiło dorobek naukowy tejże placówki. W POLAGRZE uczestniczyli prezesi Związków, przedstawiciele Rady i Zarządu Federacji.


29 września 2004 – Odbyła się zorganizowana przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi konferencja w Puławach. Głównym tematem było wsparcie gospodarstw rolnych po wejściu do Unii Europejskiej. W konferencji uczestniczył z ramienia Federacji dr Ignacy Urbanowski.

23 września 2004 - przedstawiciel Federacji uczestniczył w posiedzeniu Podkomisji ds. Jednolitego Rynku, które odbyło się w gmachu Sejmu RP.

21 września 2004 - Związek Pracodawców-Dzierżawców i Właścicieli Rolnych zorganizował we Wdzydzach Kiszewskich konferencję nt. „Znaczenie funduszy strukturalnych dla obszarów wiejskich, niemieckie doświadczenia, a polskie oczekiwania”.

17 września 2004 - Członkowie Zarządu Federacji M. Olejnik, L. Dereziński, R. Jankowski i W. Rolewski spotkali się z Prezydium Rady Nadzorczej Agencji Nieruchomości Rolnej: Przewodniczącą Rady Panią Barbarą Misterską-Dragan, Zastępcą Przewodniczącego Rady Jackiem Swieżawskim oraz Sekretarzem Rady Panem Krzysztofem Pawlakiem. Tematem posiedzenia było omówienie propozycji Federacji związanej z wysokością czynszu dzierżawnego wynikającego z ceny pszenicy w I półroczu 2004 roku.

12 września 2004 - Członkowie Zarządu Federacji uczestniczyli w „Dożynkach Prezydenckich – Spała 2004”.

9-10 września 2004 - Odbyło się Posiedzenie Zarządu Federacji w siedzibie spółki „Stadnina Koni” w Walewicach. W trakcie posiedzenia omówiono działalność Federacji ze szczególnym uwzględnieniem oceny współpracy z Agencją Nieruchomości Rolnych. Wszechstronnie przedyskutowano działalność przedstawiciela Federacji w pracach Komitetu Społeczno-Ekonomicznego Rady Europy.

7 września 2004 - Przedstawiciel Federacji uczestniczył w posiedzeniu Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi Senatu RP. Tematem posiedzenia – „Możliwości wykorzystania potencjału przemysłu cukrowniczego w Polsce.


20 sierpnia 2004 - odbyło się w sali 153 Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi spotkanie Komitetu Zarządzającego ds. Zbóż. W spotkaniu uczestniczył wiceprezes Zarządu Federacji Pan Leszek Dereziński.
Kontynuując działania Federacji podjęte w lipcu br. w związku ze znacznym wzrostem w I półroczu 2004 r. średniej ceny pszenicy, a w jej konsekwencji znacznie wyższego czynszu dzierżawnego i wykupu majątku okołodzierżawnego płaconego jesienią, członkowie Zarządu Mariusz Olejnik, Waldemar Rolewski, Zygmunt Jodko, Franciszek Nowak odbyli spotkania:
- 12 sierpnia br. z Prezesem Agencji Nieruchomości Rolnych Zdzisławem Siewierskim
- 24 sierpnia br. z Dyrektorem Zespołu Finansowego Agencji Ryszardem Brzezikiem
- 27 sierpnia br. z Wiceprezesem Agencji Karolem Gębką i Dyrektorami Zespołów.
W trakcie rozmów, które przebiegają w pełnym zrozumieniu rozważane są kolejne propozycje rozwiązań.
Po zmianach we władzach Warmińsko-Mazurskiego Związku Pracodawców, Właścicieli i Dzierżawców Nieruchomości Rolnych Prezesem Zarządu został Pan Wojciech Hołownia. Związek wyraził wolę przystąpienia do Federacji, do której przyjęto go na posiedzeniu Rady Federacji w Puławach w dniu 5 sierpnia br. Wojciecha Hołownię wybrano w skład członków Rady Federacji.

5-6 sierpnia 2004 - odbyło się posiedzenie Rady Federacji Związków Pracodawców-Dzierżawców i Właścicieli Rolnych w siedzibie Ośrodka Szkoleniowego Instytutu Uprawy, Nawożenia i Gleboznawstwa w Puławach. Celem spotkania było ustalenie najpilniejszych zadań Federacji na najbliższy okres czasu, a także przybliżenie naszym członkom osiągnięć IUNGU w Puławach oraz perspektyw ich wdrażania do praktyki rolniczej.

4 sierpnia 2004 - w Biurze Rady Krajowej NSZZ RI „Solidarność” w Warszawie odbyło się kolejne posiedzenie Polskiej Rady Rolnej. W porządku obrad znalazły się takie punkty jak:
- ocena skupu owoców miękkich i propozycje rozwiązań zaistniałych problemów,
- sytuacja na krajowym rynku zbóż i przygotowania ARR do interwencji,
- sytuacja w cukrownictwie w świetle nowych propozycji Komisji Europejskiej w zakresie reformy rynku cukru.
W posiedzeniu uczestniczył przedstawiciel naszej Federacji.


20-21 lipca 2004 - odbyła się wyjazdowa konferencja prasowo-dziennikarska organizowana przez Agencję Nieruchomości Rolnych i Federację Związków Pracodawców-Dzierżawców i Właścicieli Rolnych. Sesja ta poświęcona była perspektywom wielkotowarowych gospodarstw rolnych w Unii Europejskiej w Wielkopolsce. Przewidziano zwiedzanie gospodarstw i zakładów przetwórstwa rolnego gospodarujących na gruntach Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa. Rozpoczęto zwiedzanie od Gospodarstwa Nasienno-Rolnego „BOVINAS” Spółka z o.o. w Chodowie. Następnymi Gospodarstwami były: Gospodarstwo Rolne KAROLEW, RUSKO, Zakłady Mięsne MROZ. Dnia następnego tj. 21 lipca br. przejazd przez te wielkie i dynamicznie rozwijające się gospodarstwa wiódł przez Spółkę HODOWLI ROSLIN SZELEJEWO i Przedsiębiorstwo Produkcji Handlu i Usług „GRUNTPOL” w Kaliszu.

12 lipca 2004 - zostało podpisane Porozumienie pomiędzy Agencją Nieruchomości Rolnych a Federacją Związków Pracodawców-Dzierżawców i Właścicieli Rolnych w sprawie usprawnienia procedur przedłużania umów dzierżawy na kolejne lata.

1 lipca 2004 - W Ambasadzie USA w Warszawie odbyło się drugie spotkanie przedstawicieli Federacji Związków Pracodawców-Dzierżawców i Właścicieli Rolnych z przedstawicielami American Farm Bureau Federation /Amerykańska Federacja Związków Farmerskich/. Z ramienia Federacji uczestniczyli dr Ingacy Urbanowski – Przewodniczący Rady Federacji, dr Waldemar Rolewski – Wiceprezes Zarządu Federacji, Leszek Dereziński – Wiceprezes Zarządu Federacji i Stanisław Wittek.
W obydwu spotkaniach poza przedstawicielami w/w organizacji brali udział równie pan Wayne Molstad, Radca Rolny Ambasady USA oraz pan Charles Rush, Attache Rolny Ambasady USA.


29-30 czerwca 2004 - na zlecenie Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi w Hotelu Novotel Warszawa, w ramach projektu Phare zorganizowane zostało seminarium tn. „System Informacji Rolniczej”. Szczególny nacisk został położony na znaczenie jakości informacji jako podstawy realizacji Wspólnej Polityki Rolnej, a także w kontekście obrony polskich interesów w obszarze gospodarki żywnościowej. Przygotowana została specjalna broszura informacyjna omawiająca narzędzia interwencyjne WPR, wymagania i znaczenie informacji w odniesieniu do rynku: zbóż, ryżu, wołowiny i cielęciny, wieprzowiny, baraniny, drobiu i jaj, mleka i przetworów mleczarskich, cukru, miodu, roślin oleistych i skrobi ziemniaczanej.
W seminarium wzięli udział Panowie: Mariusz Olejnik, Leszek Dereziński i Zbigniew Drabko.

28 czerwca 2004 - w Ambasadzie USA w Warszawie odbyło się spotkanie przedstawicieli Federacji Związków Pracodawców Rolnych z przedstawicielami US Grans Council /Amerykaska Rada Zbóż Paszowych/. Ze strony Federacji uczestniczyli: Waldemar Rolewski – Wiceprezes Zarządu Federacji, Stanisław Wittek, Stanisław Grocholski – Prezes Zarządu „ARENDA” Spółka z o.o. Gospodarstwo Rolne w Charbielinie, Zdzisław Kownacki – Prezes Zarządu „ROLDAM” Spółka z o.o. Zalesie Sląskie, Henryk Ordanik- Prezes Zarządu „Gospodarstwo Rolne” w Karolewie, Stanisław Wittek.

24 czerwca 2004 - W siedzibie Agencji Nieruchomości Rolnych odbyło się robocze spotkanie poświęcone wypracowaniu przyspieszenia procedur przedłużania umów dzierżawnych.
Z ramienia Federacji udział wzięli: Leszek Dereziński, Romuald Jankowski, Waldemar Rolewski.

22 czerwca 2004 - w sali 148 MRiRW odbyło się spotkanie Komitetu Zarządzającego ds. Zbóż. W spotkaniu uczestniczył z ramienia Federacji Pan Leszek Dereziński.

21 czerwca 2004 - w gmachu MRiRW spotkali się członkowie Polskiej Rady Rolnej, którzy podsumowali przebieg II Kongresu Rolnictwa Polskiego. Wyłoniono także nowe władze Rady na następną kadencję. Przewodniczący Rady został Roman Wierzbicki – NSZZ Rolników Indywidualnych „Solidarność” /do stycznia 2005 r./. Wiceprzewodniczącym został Krzysztof Ardanowski – Krajowa Rada Izb Rolniczych.

18 czerwca 2004 - odbył się XI Walny Zjazd Członków Dolnośląskiego Związku Dzierżawców i Właścicieli Nieruchomości Rolnych w Regionalnym Centrum Doradztwa Rozwoju Rolnictwa.
Tematem wiodącym XI Walnego Zjazdu była: „Dzierżawa i własność wielkotowarowych gospodarstw rolnych w woj. Dolnośląskim w aspektach działalności Agencji Nieruchomości Rolnych oraz Unijnej rzeczywistości WPR”. W Zjeździe uczestniczył Prezes Zarządu Mariusz Olejnik.

16-17 czerwca 2004 - w Ożarowie Maz. odbyła się narada Kierownictwa oraz dyrektorów oddziałów terenowych i filii Agencji Nieruchomości Rolnych z Zarządem Krajowej Rady Izb Rolniczych i prezesami wojewódzkich izb rolniczych. W trakcie narady omówiono następujące tematy:
- funkcjonowanie ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego;
- zasady współpracy oddziałów terenowych Agencji z izbami rolniczymi.
Z ramienia Federacji w naradzie uczestniczyli – Ignacy Urbanowski, Mariusz Olejnik, Zygmunt Jodko, Marek Baryłko, Roman Wiatrowski i Franciszek Nowak.

16 czerwca 2004 - w Biurze Federacji odbyło się posiedzenie Zarządu Federacji oraz prezydium Rady Federacji. Głównym tematem była ocena przebiegu spotkania członków Rady Federacji z Prezesem ANR w dniach 2-3 czerwca 2004 r. w Zagrodnem.


12 maja 2004 - Federacja Związków Pracodawców-Dzierżawców i Właścicieli Rolnych zwróciła się z prośbą do Pana Wojciecha Olejniczaka Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z pismem w sprawie opieszałości pracowników administracji państwowej w uruchomieniu preferencyjnej linii kredytowej dla gospodarstw rolnych bądź utworzonych przez nie wspólnych zespołów – spółek zakładów przetwórczych zakupu maszyn i urządzeń do produkcji spirytusu odwodnionego jako komponentu do benzyn oraz estrów olejowych.

8 kwietnia 2004 - Federacja Związków Pracodawców-Dzierżawców i Właścicieli Rolnych skierowała pismo do Pana Wojciecha Olejniczaka Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi pismo dotyczące włączenia pracowników najemnych w rolnictwie do możliwości korzystania z systemu rent strukturalnych.

11 maja 2004 - w gmachu Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi odbyło się posiedzenie Polskiej Rady Rolnej. Głównie skoncentrowano się na organizacji II Kongresu Rolnictwa Polskiego. W spotkaniu uczestniczył Pan Mariusz Olejnik – Prezes Zarządu Federacji.


29 kwietnia 2004 - zawarte zostało pomiędzy Agencją Nieruchomości Rolnych i Federacją Związków Pracodawców-Dzierżawców i Właścicieli Rolnych porozumienie w sprawie określenia zasad restrukturyzacji zobowiązań dzierżawców i nabywców mienia Zasobu WRSP wobec Agencji.

29 kwietnia 2004 o godz. 11.00 – odbyło się w siedzibie spółki z o.o. PGR BRODNO kolejne posiedzenie Zarządu Federacji. Najważniejszym punktem spotkania była ocena sytuacji ekonomiczno-produkcyjnej dzierżawców i wynikające z niej wnioski. Członkowie Federacji przyjęli również stanowisko w sprawie publikacji prasowych dotyczących ANR.

23 kwietnia 2004 - w Sali Kolumnowej Kancelarii Prezesa Rady Ministrów odbyło się wspólne posiedzenie Narodowej Rady Integracji Europejskiej i Srodowisk Rad Konsultacyjnych. W spotkaniu wziął udział Pan dr Waldemar Rolewski – Wiceprezes Zarządu Federacji.

21 kwietnia 2004 - w Instytucie Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Zywnościowej odbyło się seminarium nt. „Biologiczne wskaźniki zmian rozwarstwienia społecznego populacji wiejskiej w okresie od 1967-2001 r.”. W spotkaniu uczestniczył przedstawiciel Federacji.

19 kwietnia 2004 - w Krajowej Izbie Gospodarczej odbyło się posiedzenie nt. „Ocena stanu przygotowania rolnictwa i przemysłu rolno-spożywczego do wejścia do Unii Europejskiej od 1 maja 2004 r. Rezultaty negocjacji i problemy integracji. Ocenę przedstawił Członek Komitetu dr Marian Brzóska. W posiedzeniu tym uczestniczył Pan Mariusz Olejnik – Prezes Zarządu Federacji.

14 kwietnia 2004 – W Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi odbyło się spotkanie Grup Roboczych oraz Komitetów Zarządzających, na forum których podejmowane są i będą decyzje o realizacji Wspólnej Polityki Rolnej w poszczególnych krajach. Powstanie Grup Roboczych związane jest z akcesją Polski do Unii Europejskiej.
W spotkaniu uczestniczył Wiceprezes Zarządu Pan Waldemar Rolewski.

Archiwum

:: 2014 ::

:: 2013 ::

:: 2012 ::

:: 2011 ::

:: 2010 ::

:: 2009 ::

:: 2008 ::

:: 2007 ::

:: 2006 ::

:: 2005 ::

:: 2004 ::