O Federacji
Zadania
Władze
Statut
Zwiazki w terenie
Aktualnosci
Unia Europejska
Linki
Kontakt

 

Bayer

Przedsiębiorca

MIESIĘCZNIK FEDERACJI

 

 

 


AKTUALNOŚCI

28 marca w Warszawie w gmachu resortu rolnictwa odbyła się konferencja "Program Horyzont 2020 - badania i innowacje na rzecz rozwoju rolnictwa i biogospodarki". Było to kolejne wydarzenie z cyklu "Innowacyjne rozwiązania dla polskiego rolnictwa". Tym razem celem konferencji było upowszechnienie informacji o projektach B+R+I realizowanych ze środków Programu Horyzont 2020 oraz o możliwościach, jakie oferuje ten unijny program ramowy w zakresie prowadzenia międzynarodowych prac badawczo-rozwojowych. W konferencji uczestniczyła Barbara Jaworska.

26 marca w Parzniewie k. Pruszkowa, w siedzibie Krajowej Rady Izb Rolniczych, odbyło się spotkanie Wiktora Szmulewicza, prezesa KRIR, z przedstawicielami zarządu Federacji: Leszkiem Derezińskim i Waldemarem Rolewskim celem uzgodnienia szczegółów, w tym podziału obowiązków wynikających z organizacji seminarium COPA GEOPA. Seminarium odbędzie się w Warszawie 19-21 maja br.

19 marca w Bydgoszczy odbyło się posiedzenie zarządu Związku Pracodawców - Dzierżawców i Właścicieli Rolnych z udziałem zaproszonych gości: Wiesława Czarneckiego, dyrektora Departamentu Rolnictwa i Geodezji Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawko-Pomorskiego oraz Władysława Fortuny, prezesa zarządu Fortuna SA, który zaprezentował możliwości inwestycji rolniczych na 30 tys. ha, którymi dysponuje w Afryce Zachodniej. Leszek Dereziński, prezes zarządu Federacji, omówił aktualne problemy dzierżawców rolnych oraz tematy, które zostaną przedstawione na posiedzeniu pierwszej rady społecznej przy dyrektorze generalnym KOWR. Zarząd związku podjął decyzję o organizacji Forum Rolników Województwa Kujawsko-Pomorskiego z udziałem zaproszonych gości, wśród których znajdą się przedstawiciele MRiRW, KOWR, ARiMR, naukowców z bydgoskich uczelni, a także przedstawicieli innych organizacji rolniczych. Ustalono, że forum odbędzie się 16 kwietnia 2019 r. w Kobylnikach.

18 marca Stowarzyszenie Dzierżawców i Właścicieli Rolnych woj. Zachodniopomorskiego z siedzibą w Budzistowie zorganizowało w Koszalinie posiedzenie nt. aktualnych problemów rolnictwa. Wśród poruszonych tematów warto wymienić: projekt ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego, z uwzględnieniem roli i znaczenia dzierżawy rolniczej SP oraz dzierżawcy; potrzeby prawnego uregulowania dzierżawy rolniczej w Polsce; powszechnego ubezpieczenia upraw rolnych, zwierząt gospodarskich z uwzględnieniem skutków klęsk żywiołowych; miejsca rolnictwa polskiego w nowej perspektywie finansowej WPR po 2020 r., opłacalność i stabilność chowu i hodowli zwierząt gospodarskich, w tym trzody chlewnej i bydła. Rozmawiano także o problemach lokalnych, m.in. o  potrzebie utworzenia województwa środkowopomorskiego. W spotkaniu uczestniczyła Anna Zając-Plezia, dyrektor Departamentu Gospodarowania Zasobem KOWR. Zarząd Federacji reprezentowali: Grzegorz Brodziak i Feliks Skotnicki.

15 marca w gmachu resortu rolnictwa odbyło się pierwsze posiedzenie Zespołu Infrastruktury Obszarów Wiejskich, w którym uczestniczył Leszek Dereziński jako członek tego zespołu. Przewodniczącym zespołu został Jerzy Zająkała, wójt gminy Łubianka (woj. kujawsko-pomorskie). Zespół wyłonił cztery najważniejsze tematy, którymi będzie zajmował się w tym półroczu: 1) gospodarką wodną i ściekami; 2) drogami lokalnymi (gminnymi, powiatowymi), a także dojazdowymi; 3) brakiem miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego (uporządkowaniem ładu przestrzennego na wsi). Bez przestrzennego planowania nie jest możliwe realizowanie inwestycji rolniczych, w tym  biogazowni; 4) dostępem do szerokopasmowego Internetu na obszarach wiejskich i odpowiednim zaopatrzeniem w energię elektryczną.

14 marca Związek Przedsiębiorców Rolnych w Szczecinie zorganizował w Zachodniopomorskim Ośrodku Doradztwa Rolniczego w Barzkowicach zjazd członków związku. W trakcie spotkania omówione zostały problemy nurtujące gospodarstwa rolne, a zwłaszcza dzierżawców. W stanowisku po zjeździe mocno  zaakcentowano między innymi ogromny potencjał wniesiony przez spółki prawa handlowego w rozwój rolnictwa woj. zachodniopomorskiego, niewłaściwą politykę rolną prowadzącą przez rządzących, która prowadzi do demontażu dużych gospodarstw rolnych, w tym spółek prawa handlowego i strategicznych spółek SP, dyskryminację gospodarstw towarowych powyżej 300 ha przy podziale środków UE i krajowych, konieczność przedłużania umów dzierżawnych do 30 lat spółkom prawa handlowego, które wywiązały się z wymogów ustawy z 16.09.2011 r., co pozwoli na utrzymanie stabilności i inwestowanie w gospodarstwa rolne. Zjazd poparł inicjatywy ministra rolnictwa, do których należy: przesunięcie terminu wydania dzierżaw przez dzierżawców spółek prawa handlowego, którzy  nie wyłączyli 30 proc. dzierżaw, a zwłaszcza tam, gdzie odbywa się hodowla zwierząt gospodarskich, oraz prawidłowy zapis w projekcie ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego, dotyczący utworzenia ośrodków produkcji rolniczej. Spotkaniu przewodniczył Feliks Skotnicki.

14 marca sejmowa Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi rozpatrzyła i negatywnie zaopiniowała poselski wniosek o wyrażenie wotum nieufności wobec ministra rolnictwa Jana Krzysztofa Ardanowskiego.

14 marca w centrali Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa odbyło się spotkanie inicjujące powołanie rady społecznej. Rada na wzór funkcjonującej wcześniej rady społecznej przy prezesie ANR stanowić będzie ciało doradcze i opiniotwórcze dla dyrektora generalnego KOWR. Będzie także platformą do dialogu. W spotkaniu uczestniczyli: prezes Federacji Leszek Dereziński, prezes KRIR Wiktor Szmulewicz, Mariusz Gołębiowski (ZZ Rolników "Ojczyzna"), Lech Kuropatwiński (ZZ Rolników "Samoobrona"), Teresa Hałas (NSZZ RI "Solidarność"), Władysław Serafin (Kółka i Organizacje Rolnicze), Marcin Bustowski (ZZ Rolników "Solidarni"), Sławomir Izdebski (OPZZ Rolników i Organizacji Rolniczych), Tomasz Łukomski (Centrum "Młodzi Rolnicy").

13 marca w Sejmie obradowała podkomisja nadzwyczajna do przygotowania projektu inicjatywy ustawodawczej w zakresie spółdzielczości rolniczej nt. założeń wsparcia dla spółdzielni rolniczych w nowej perspektywie finansowej w realizacji WPR 2020-2027. W posiedzeniu podkomisji uczestniczyła Barbara Jaworska.

11 marca w siedzibie Europejskiego Funduszu Rozwoju Wsi Polskiej odbyło się spotkanie Leszka Derezińskiego, Mariusza Olejnika i Andrzeja Okoniewskiego z przedstawicielami Europejskiego Funduszu, który był reprezentowany przez: Adama Tańskiego, Krzysztofa Podhajskiego, Ewę Balcerowicz, Józefa Pyrgiesa i Janusza Rowińskiego. Celem spotkania było dopracowanie przebiegu konferencji "Obrót ziemią rolniczą w Polsce w odniesieniu do chowu i hodowli zwierząt", która odbędzie się 25 kwietnia.

12 marca w gmachu MRiRW odbyło się pierwsze posiedzenie Zespołu Stabilizacji i Wsparcia Rynku Mięsa Wołowego Porozumienia Rolniczego. Z uczestnikami spotkania rozmawiał minister Jan K. Ardanowski. Członkowie zespołu zgłosili szereg spostrzeżeń dotyczących działania rynku produkcji wołowiny w Polsce. W trakcie spotkania zaprezentowano strategię "Polska Wołowina 2022", którą omówił prezes Polskiego Zrzeszenia Producentów Bydła Mięsnego Jerzy Wierzbicki. Przewodniczącym zespołu został Grzegorz Leszczyński, marszałek województwa podlaskiego. Federację reprezentował członek zarządu Waldemar Dobrowolski. Wyznaczono kilka osób z zespołu do rozmów z kierownictwem resortu.
Tego samego dnia z wybranymi członkami zespołu, wśród których był W. Dobrowolski, spotkał się sekretarz stanu w MriRW, Szymon Giżyński. Tematem spotkania było przedstawienie systemu Ajax (system zarządzania i kontroli w całym procesie produkcji zwierzęcej). Dokonano jego analizy i wskazano najsłabsze punkty. Wieczorem odbyło się spotkanie ministra rolnictwa z przedstawicielami zespołu ds. stabilizacji wołowy, by ułożyć harmonogram ścisłej współpracy w tym zakresie. Długo rozmawiano nt. przeciwdziałania nieprawidłowościom w ubojniach i prawidłowej rejestracji zwierząt. Federację reprezentował Waldemar Dobrowolski.

8 marca w gmachu resortu rolnictwa odbyła się konferencja "Gospodarowanie nawozami a ochrona wód". Celem spotkania było przestawienie obowiązków i zaleceń dla rolnika, wynikających z ustawy z  20 lipca 2017 roku - Prawo wodne oraz rozporządzenia Rady Ministrów z 5 czerwca 2018 r. w sprawie przyjęcia "Programu działań mających na celu zmniejszenie zanieczyszczenia wód azotanami pochodzącymi ze źródeł rolniczych oraz zapobieganie dalszemu zanieczyszczeniu", tzw. programu azotanowego. Federację reprezentował prezes Leszek Dereziński.

7 marca w Bydgoszczy odbyło się posiedzenie zarządu Związku Pracodawców - Dzierżawców i Pracodawców Rolnych z udziałem senatora PiS Józefa Łyczaka; Piotra Józefiaka, specjalisty Ośrodka Enterprise Europe Noetwork; Tomasza Urbanowicza, dyrektora Toruńskiego Parku Technologicznego oraz Witolda Dzierżaka, zastępcy dyrektora OT KOWR w Bydgoszczy. Spotkanie dotyczyło przede wszystkim  możliwości wsparcia w rozwoju biznesu dzięki zindywidualizowanej pomocy, dostępu do finansowania i nowych partnerów biznesowych. Senator Łyczak omówił projekt ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego. W posiedzeniu uczestniczył prezes Leszek Dereziński.

5 marca w Sejmie odbyło się posiedzenie podkomisji stałej ds. utworzenia Urzędu Bezpieczeństwa Żywności. Tematem posiedzenia była informacja ministra rolnictwa na temat prac dotyczących zmian struktury i finansowania inspekcji weterynaryjnej, którą przedstawił Rafał Romanowski, podsekretarz stanu w MRiRW. W posiedzeniu uczestniczyła Barbara Jaworska.

1-2 marca w Jasionce k. Rzeszowa odbyło się II Europejskie Forum Rolnicze. Jednym z najważniejszych elementów dwudniowego spotkania były debaty dotyczące rozwoju rolnictwa po 2020 r. W forum uczestniczył Leszek Dereziński, prezes zarządu Federacji.

1 marca w Instytucie Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej odbył się niezwykle burzliwy panel dyskusyjny - "VAT w rolnictwie. Nowe wyzwania". Organizatorem spotkania był IRGŻ oraz SGGW. Podkreślano, że miarą prawidłowego zdefiniowania byłaby ujednolicona stawka VAT, odnosząca się  do całego łańcucha wyprodukowanego towaru - od pola do stołu. Ze względu na zróżnicowane podejście do tematu zdecydowano, że dyskusja zostanie zgłoszona jako temat pilny na najbliższym posiedzeniu Narodowej Rady Rozwoju Rolnictwa przy prezydencie RP. W panelu uczestniczyła Barbara Jaworska z biura Federacji.


28 lutego w Borkach Małych k. Olesna odbyło się zebranie członków
Opolskiego Związku Producentów Rolnych. Podczas spotkania podsumowano
działalność związku w 2018 roku, a także omówiono najważniejsze problemy
dotyczące gospodarstw na Opolszczyźnie. Wieczorem odbył się tradycyjny
Bal Producenta Rolnego.

26 lutego porządkiem obrad senackiej Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi było rozpatrzenie ustawy o zmianie ustawy o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej. W posiedzeniu uczestniczyła Barbara Jaworska.

24 lutego w Warszawie w hotelu Sobieski odbył się V Kongres Rolnictwa RP. Organizatorem wydarzenia było Ogólnopolskie Porozumienie Związków Zawodowych Rolników i Organizacji Rolniczych. Tematami kongresu były: zmiany w ustawie o egzekucjach komorniczych, likwidacja utrudnień przy zatrudnianiu obcokrajowców w rolnictwie, powszechne ubezpieczenie płodów rolnych i restrukturyzacja zadłużenia gospodarstw rolnych. Występujący w trakcie kongresu rolnicy zgłosili następujące postulaty: wypłaty wszelkich niewypłaconych odszkodowań dla rolników, likwidacja ASF w Polsce poprzez m.in. odstrzał sanitarny dzików z zachowaniem zasad humanitaryzmu, interwencja na rynku trzody chlewnej poprzez: zakaz budowy wielkoprzemysłowych chlewni przez koncerny i zakłady mięsne oraz  wprowadzenie programu odbudowy hodowli prosiąt w Polsce. Kolejnymi postulatami był rozwój rynków lokalnych i wsparcie gospodarstw rodzinnych m.in. poprzez rozwój sprzedaży bezpośredniej na platformach internetowych oraz rozwój dystrybucji lokalnej, oddłużenie rolnictwa oraz przyjęcie dedykowanej polityki kredytowej dla rolników - kredyty, wzorem gospodarek zachodnich na 20 do 30 lat, wprowadzenie powszechnego ubezpieczenia płodów rolnych i zmiana ustawy o funduszach promocji. Kongres krytycznie odniósł się do działalności Krajowej Rady Izb Rolniczych i powołanej do życia instytucji Porozumienia Rolniczego. W kongresie uczestniczył prezes Leszek Dereziński.

22 lutego Sejm znowelizował ustawę o zwrocie akcyzy zawartej w cenie oleju napędowego do produkcji rolnej. Nowe przepisy uzupełniają listę rodzajów paliwa, od którego można odliczyć akcyzę.

22 lutego w biurze Federacji odbyło się kolejne spotkanie dotyczące konferencji, która odbędzie się 25 kwietnia br. w gmachu Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi.  Ustalono, że 11 marca w biurze Federacji odbędzie się kolejne spotkanie doprecyzowujące przygotowania do konferencji

22 lutego w gmachu resortu rolnictwa odbyło się spotkanie Jana Krzysztofa Ardanowskiego z członkami zarządu Federacji: Leszkiem Derezińskim, Mariuszem Olejnikiem oraz Waldemarem Rolewskim. W trakcie dyskusji omawiane były problemy nurtujące przede wszystkim towarowe gospodarstwa rolne. Tematami były: 1) stabilność gospodarowania przez dzierżawców  ziemi dzierżawionej od SP, którzy spełnili warunki  ustawy z 16.09.2011 r. i oddali 30 proc. ziemi. Po zakończeniu okresu dzierżawy KOWR przedłuża dzierżawy niestety tylko o dwa lata; 2) próba wprowadzenia zapisu abolicji dla dzierżawców, którzy nie oddali z różnych względów 30 proc. dzierżawionej ziemi.  Sprawa ta była omawiana w odniesieniu do tysięcy hektarów ziemi zabranych spółkom handlowym przez KOWR i do tej pory nie zagospodarowanych; 3) powołanie przy centrali KOWR rady społecznej, opiniującej  i rozstrzygającej na szczeblu centralnym skomplikowane problemy dzierżawców rolnych. Omawiane były także sprawy środowiskowe, których realizacja spada na barki rolników np. dyrektywa azotanowa, Natura 2000 oraz sprawa przeniesienia gospodarstw rybackich z resortu żeglugi do Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Hodowlane stawy rybackie jako inna forma gospodarstw rolnych SP powinny czynić starania, by powróciły do resortu rolnictwa. Omawiana była także kwestia ubezpieczeń płodów rolnych, chowu i hodowli zwierząt, a także ubezpieczeń od klęsk żywiołowych (suszy, powodzi etc.). Tworzenie grup producenckich i spółdzielni rolników, a także strategia w zakresie wołowiny - to kolejne omawiane tematy.  

21 lutego tematem posiedzenia sejmowej Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi była informacja ministra rolnictwa na temat czynności podejmowanych przez resort oraz podległe i nadzorowane instytucje, w tym głównego lekarza weterynarii, w sprawie ujawnionego w mediach, nielegalnego procederu uboju bydła i wprowadzania na rynek "niezdatnego do spożycia mięsa". Informację przedstawił wiceminister Szymon Giżyński oraz Paweł Niemczuk, główny lekarz weterynarii. W posiedzeniu uczestniczyła Barbara Jaworska.

20 lutego w gmachu Centralnej Biblioteki Rolniczej w Warszawie odbyło się spotkanie inauguracyjne Porozumienia Rolniczego pod patronatem honorowym prezydenta RP Andrzeja Dudy. Przybyli przedstawiciele blisko 170 organizacji rolniczych w celu poprawienia sytuacji ekonomicznej i społecznej  na polskiej wsi. Praca w Porozumieniu Rolniczym odbywać się będzie w zespołach problemowych. Jako pierwszy przemawiał minister Ardanowski, który dziękował prezydentowi za objęcie patronatem tej inicjatywy i kontynuowanie rozpoczętych przez Lecha Kaczyńskiego działań w tym zakresie. Prezydent w swoim przemówieniu odniósł się do słów Jana Pawła II, że rolnictwo zawsze będzie wymagało wszechstronnej opieki państwa. Andrzej Duda podkreślił ponadto, że Porozumienie Rolnicze to nowa instytucja, nowa forma dialogu wszystkich ze wszystkimi w imię zjednoczonej, dobrosąsiedzkiej wsi. Federację reprezentował prezes Leszek Dereziński.

19 lutego sejmowa Komisja Rolnictwa obradowała na trzech posiedzeniach. Porządkiem pierwszego było wysłuchanie informacji na temat planowanych zmian stawek podatku VAT w rolnictwie, w szczególności na napoje i nektary zawierające co najmniej 20 proc. soku owocowego i warzywnego. Na kolejnym posiedzeniu komisja rozpatrzyła informację ministra rolnictwa na temat realizacji ustawy o funduszach promocji produktów rolno-spożywczych, z uwzględnieniem ich wpływu na rynki zbytu oraz efektywność wydatkowania pieniędzy. Ostatnie, trzecie posiedzenie tego dnia dotyczyło problemu ASF i było posiedzeniem wspólnym dwóch komisji: Komisji Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa oraz Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Tematem spotkania była informacja nt. aktualnie podjętych działań ograniczających liczbę dzików w Polsce, w celu zwalczania wirusa ASF, którą przedstawili: minister środowiska Henryk Kowalczyk oraz wiceminister rolnictwa Szymon Giżyński. W posiedzeniach uczestniczyła Barbara Jaworska.

15-17 lutego w Łodzi odbyły się XIX Międzynarodowe Targi Ferma Bydła oraz XXII Międzynarodowe Targi Ferma Świń i Drobiu. To kolejna edycja specjalistycznych targów FERMA. W imprezie uczestniczyli członkowie Federacji z woj. łódzkiego, wielkopolskiego, a także zachodniopomorskiego.

15 lutego w Warszawie w biurze Federacji członkowie zarządu: Leszek Dereziński, Mariusz Olejnik oraz Zygmunt Jodko spotkali się, aby szczegółowo omówić program konferencji organizowanej przez Federację ZPDiWR 25 kwietnia 2019 r.

15 lutego w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi odbyło się spotkanie zarządu Federacji z Justyną Matys, dyrektor Departamentu Gospodarki Ziemią MRiRW oraz Mariuszem Drozdowskim, naczelnikiem Zespołu ds. Kształtowania Ustroju Rolnego w Departamencie Gospodarki Ziemi. Omawiano sprawy nurtujące towarowe gospodarstwa rolne, m.in. projekt UKUR, przedłużania umów dzierżawnych, zamianę gruntów rolnych, a także ubezpieczeń rolniczych w odniesieniu do klęsk żywiołowych. Federację reprezentowali: Leszek Dereziński, Mariusz Olejnik i Zygmunt Jodko.

13 lutego w Bydgoszczy, w hotelu Wodnik odbyło się spotkanie Grupy Dyskusyjnej w Polsce "Ziemia jest wieczna". Celem projektu LIFE jest zaangażowanie prywatnych właścicieli nieruchomości rolnych w krajowe i regionalne działania, które doprowadzą do wypracowania nowych rozwiązań ochrony środowiska. Potrzebne jest stworzenie zaleceń nowych i bardziej efektywnych działań dotyczących ochrony środowiska w zakresie przepisów administracyjnych, wytycznych, wsparcia finansowego i zachęt podatkowych. Otwarcia spotkania dokonał Roman Wiatrowski, prezes zarządu Związku Pracodawców - Dzierżawców i Właścicieli Rolnych. Organizatorami wydarzenia był związek oraz ELO.

13 lutego w Bydgoszczy odbyło się Walne Wyborcze Zebranie Członków Związku Pracodawców - Dzierżawców i Właścicieli Rolnych. Przedstawiono działalność związku, nie było zastrzeżeń co do pracy zarządu w zakresie merytorycznym, jak i finansowym. Prezesem na nową kadencję został wybrany Roman Wiatrowski, a wiceprezesem Benedykt Ślęzak. Członkami zarządu zostali: Leszek Dereziński, Silwana Oczkowska, Antoni Parsęta, Aleksander Szymański oraz Jacek Karmowski.

12 lutego porządkiem obrad senackiej Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi było rozpatrzenie: 1) informacji ministra rolnictwa na temat przygotowań do realizacji ustawy o restrukturyzacji zadłużenia podmiotów prowadzących gospodarstwa rolne; 2) informacji ministra na temat proponowanych zmian legislacyjnych dotyczących projektu ustawy o zmianie ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego oraz o zmianie niektórych innych ustaw. Informacje przedstawił Rafał Romanowski, podsekretarz stanu w MRiRW.

12 lutego w biurze Związku Pracodawców - Dzierżawców i Właścicieli Rolnych w Bydgoszczy odbyło się spotkanie zarządu związku z Emmanuellą Mikosz reprezentującą European Landowners' Organization (ELO) nt. tegorocznego kongresu EKMA. Wzorem lat ubiegłych odbędzie się on 5-6 listopada br. w hotelu Rubbens&Monet w Łysomicach k. Torunia. Tematami wiodącymi kongresu będą: perspektywy rozwoju rolnictwa i produkcja roślinna w zmianach klimatycznych, w tym zapobieganie suszy. W spotkaniu uczestniczył Roman Wiatrowski, prezes bydgoskiego związku.

8 lutego w Warszawie w hotelu Sheraton odbyła się jubileuszowa XXV Gala Finałowa Ogólnopolskiego Konkursu ROLNIK - FARMER ROKU. Z okazji jubileuszu zostali zaproszeni  laureaci konkursów z poprzednich lat. Jednym z nich jest Władysław Butor, członek rady Federacji. Zarząd na gali reprezentował prezes Federacji Leszek Dereziński.

4 lutego w gmachu resortu rolnictwa odbyły się dwie konferencje prasowe. Pierwsza z nich dotyczyła sektora polskiej wołowiny, a także incydentu z nielegalnym ubojem bydła. Druga konferencja odbyła się w towarzystwie reprezentantów organizacji rolniczych. Przedstawiciele polskich rolników w unijnych organizacjach Copa-Cogeca zaproponowali zbudowanie Porozumienia Rolniczego. Formuła w sposób instytucjonalny dałaby możliwości wypracowywania w grupach czy zespołach  roboczych stanowisk pomagających ministrowi rolnictwa w podejmowaniu decyzji. W konferencjach uczestniczyła Barbara Jaworska z biura Federacji.28 stycznia w siedzibie Krajowej Rady Izb Rolniczych odbyło się spotkanie uzgodnieniowe na temat: 1) omówienia kalkulacji kosztów dotacji celowej na 2019 r. złożonych przez organizacje rolnicze, związanych z uczestnictwem niektórych organizacji rolniczych w ponadnarodowych organizacjach rolniczych reprezentujących interesy zawodowe rolników indywidualnych wobec UE; 2) przedstawienie przez radę programową wniosków z Kongresu Rolnictwa, który odbył się 2 grudnia 2018 r. w Poznaniu. W posiedzeniu uczestniczył Waldemar Rolewski, wiceprezes zarządu Federacji.

23 stycznia w biurze Federacji odbyło się posiedzenie zarządu organizacji. Porządkiem obrad było: 1) omówienie spotkania Federacji z ministrem Janem K. Ardanowskim 19 grudnia ub.r.; 2) podsumowania działań Federacji w 2018 r., przyjęcie planu działania Federacji na 2019 r.; 3) zorganizowanie konferencji nt. obrotu ziemią w Polsce. Zarząd podjął jednogłośnie uchwałę o zorganizowaniu konferencji, która ma się odbyć 25 kwietnia 2019 r. w Warszawie.

22 stycznia porządkiem obrad drugiego posiedzenia senackiej komisji było rozpatrzenie ustawy zmieniającej ustawę o zmianie ustawy o płatnościach w ramach systemów wsparcia bezpośredniego (druk senacki 1074). Komisja wniosła o przyjęcie ustawy bez poprawek.

22 stycznia senacka Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi odbyła dwa posiedzenia. W trakcie pierwszego senatorowie rozpatrzyli ustawę budżetową na rok 2019 w częściach właściwych przedmiotowemu zakresowi działania komisji: Rolnictwo, Rozwój wsi, Rynki rolne, Rybołówstwo, Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, Rezerwy celowe, Budżety wojewodów, Agencja Restrukturyzacja i Modernizacja Rolnictwa, Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa, Centralnych Ośrodków związanych z rolnictwem i Centrum Doradztwa Rolniczego (druk senacki 1068). Komisja przyjęła opinię, w której wniosła  o przyjęcie ustawy budżetowej na rok 2019 w wymienionych częściach bez poprawek.

18 stycznia w gmachu ministerstwa rolnictwa obradował Zespół ds. Kształtowania Ustroju Rolnego Rady Dialogu Społecznego w Rolnictwie. W obradach uczestniczyli członkowie zespołu jak i zaproszeni goście, wśród których był poseł Zbigniew Ajchler (PO). Z strony resortu rolnictwa uczestniczyli: Justyna Matys, dyrektor Departamentu Gospodarki Ziemią i Mariusz Drozdowski, naczelnik Wydziału ds. Kształtowani Ustroju Rolnego w Departamencie Gospodarki Ziemią MRiRW. Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa reprezentowali: Anna Zając-Plezia, dyrektor Departamentu Gospodarowania Zasobem i Waldemar Micek, dyrektor Departamentu Kształtowania Ustroju Rolnego. Porządkiem obrad było omówienie propozycji zmian w ustawie o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi SP w celu utrzymania istniejących gospodarstw rolnych bez konieczności wygaszania ich produkcji, w tym: zabezpieczenie ich przed niekorzystnymi zmianami ustaw o GNRSP, UKUR i rozporządzeń oraz wprowadzanie zmian zabezpieczających dzierżawców gruntów Skarbu Państwa. Wprowadzenie jednolitej definicji rolnika w Polsce nie pod względem formy w jakiej jest prowadzone gospodarstwo, ale pod względem produktywności. Kolejnymi tematami była regionalizacja polityki rolnej, odejście od ingerencji państwa we własność prywatną oraz ocena działalności izb rolniczych pod względem realizowania cew ustawowych. Federację reprezentował prezes Leszek Dereziński.

17 stycznia na kolejnym posiedzeniu komisja rozpatrzyła informację na temat stanu prac dotyczących pakietów legislacyjnych na lata 2021-2027, w tym ramy finansowe, WPR a w niej stan prac nad Krajowym Planem Strategicznym do opracowania w ramach WPR, polityki spójności na rzecz rozwoju obszarów wiejskich. Pakiety projektów rozporządzeń dotyczących WPR po 2020 r. przedstawił Ryszard Zarudzki podsekretarz stanu w MRiRW. Stwierdził, że Polska bardzo aktywnie włączyła się w prace na forum Unii Europejskiej, natomiast w ministerstwie trwają prace koncepcyjne nad założeniami do krajowego planu strategicznego stosując reguły wynikające z obecnych propozycji prawnych Komisji Europejskiej. Minister omówił także kwestie związane z przesunięciem środków między filarami WPR oraz problemy pojawiające się w trakcie dyskusji nad reformą WPR na forum unijnym. Dyrektor Departamentu Strategii Rozwoju w Ministerstwie Inwestycji i Rozwoju Robert Dzierzgwa przedstawił stan prac i negocjacji nad pakietem legislacyjnym, który będzie regulował Politykę Spójności w latach 2021-2027. Natomiast Marcin Kwasowski z Departamentu Ekonomicznego Unii Europejskiej Ministerstwa Spraw Zagranicznych podkreślił, że MSZ koordynuje stanowisko Polski dotyczące Wieloletnich Ram Finansowych. Komisja Europejska zaproponowała budżet na lata 2021-2027, w którym są duże cięcia instrumentów bardzo ważnych dla naszego kraju. Są to: Wspólna Polityka Rolna i Polityka Spójności. W Polityce Spójności cięcia realne na dzisiaj wynoszą 30 mld euro w porównaniu do obecnych ram finansowych, a cięcie koperty dla Polski to 23 proc. i zmniejszenie alokacji z 84 mld  euro do 64 mld euro. Cięcia realne między perspektywami w WPR wynoszą 15 proc., a dla Polski realnie - 17 proc. W posiedzeniach uczestniczyła Barbara Jaworska.

17 stycznia sejmowa Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi rozpatrzyła informację ministerstwa rolnictwa na temat sposobu ujęcia rolnictwa i rozwoju obszarów wiejskich w Strategii Odpowiedzialnego Rozwoju oraz stanu prac nad strategią sektorową dotyczącą rolnictwa oraz stanu prac nad "Paktem dla obszarów wiejskich" oraz o udziale w pracach Rady Ministrów UE ds. Rolnictwa i Rybołówstwa, które odbyło się w Brukseli w grudniu 2018 r.
"Strategia na rzecz odpowiedzialnego rozwoju do roku 2020 z perspektywą do 2030 r." odnosi się do wszystkich obszarów wiejskich. Sektor żywności wysokiej jakości jako jeden ze strategicznych elementów polityki eksportowej znalazł się na liście sektorów strategicznych. Lista projektów liczy 185 przedsięwzięć z zakresu rozwiązań legislacyjnych i inwestycji. Ma charakter otwarty i może być modyfikowany. Do każdego projektu został przypisany resort wiodący i odpowiedzialny. Ministerstwo rolnictwa ma 16 projektów i jest ich koordynatorem. W 5 innych projektach działania resortu rolnictwa są jednym elementów wspólnej całości. W trakcie dyskusji podnoszono kwestie: dopłat bezpośrednich, możliwości korzystania z wód w świetle nowych przepisów, wsparcia energii odnawialnej, perspektyw rolnictwa ekologicznego. W posiedzeniu uczestniczyli: Ryszard Zarudzki podsekretarz stanu w MRiRW oraz zastępca dyrektora generalnego KOWR - Dorota Gut.

15 stycznia podczas kolejnego posiedzenia komisja wysłuchała informacji ministra rolnictwa na temat windykacji, należności i zwrotów dotacji w ARiMR oraz KOWR. Informację przedstawił Rafał Romanowski - podsekretarz stanu w MRiRW, w trakcie której przekazał, że KOWR prowadzi windykację z tytułu wieczystego użytkowania nieruchomości. Windykacja z tytułu rozdysponowania mienia ZWRSP prowadzona jest przez oddziały terenowe KOWR na drodze postępowania cywilnego. KOWR prowadzi monitoring spłat należności z tytułu ponad 140 tys. zawartych umów, w tym ponad 60 tys. umów dzierżawy i ponad 25 tys. umów sprzedaży nieruchomości rolnych. Zaległości z tytułu rozdysponowania mienia ZWRSP na 30 października 2018 r. wynosiły 1 769 383 tys. zł. W posiedzeniach uczestniczyła Barbara Jaworska.

15 stycznia w porządku obrad sejmowej Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi znalazło się pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy zmieniającej ustawę o zmianie ustawy o płatnościach w ramach systemów wsparcia bezpośredniego oraz niektórych innych ustaw (druk 3117), który uzasadniany był przez wiceministra rolnictwa Ryszarda Zarudzkiego. Projekt przedłuża na 2019 r. rozwiązanie zastosowane w 2018 r., polegające na umożliwieniu rolnikom ubiegającym się o przyznanie płatności bezpośrednich lub płatności obszarowych w ramach PROW złożenia zamiast wniosku o przyznanie płatności - oświadczenia, w którym potwierdzą brak zmian w porównaniu z wnioskiem z roku poprzedniego. Punkt drugi posiedzenia to rozpatrzenie projektu planu pracy komisji od 1 stycznia do 30 czerwca 2019 r. Plan pracy został przyjęty. Punktem trzecim posiedzenia było uzupełnienie składu osobowego podkomisji stałej do spraw wykorzystania zasobów energetycznych obszarów wiejskich o posłów: Roberta Telusa (PiS) i Adama Ołdakowskigo (PiS). Punkt czwarty dotyczył uzupełnienia składu osobowego podkomisji nadzwyczajnej do spraw przygotowania rozwiązać legislacyjnych związanych z wytwarzaniem destylatów rolniczych, okowit i nalewek w celu zwiększenia dochodów rolniczych i ochrony zdrowia publicznego o posłów: Ryszarda Bartosika (PiS) oraz Kazimierza Gwiazdowskiego (PiS). Komisja uzupełniła także skład osobowy podkomisji nadzwyczajnej do spraw zmiany ustawy o izbach rolniczych o posła Krzysztofa Jurgiela (PiS). Punktem kolejnym było odrzucenie poselskiego projektu nowelizacji ustawy o ochronie zwierząt autorstwa PSL W posiedzeniu uczestniczyła Barbara Jaworska.

4 stycznia podczas konferencji prasowej minister Jan Krzysztof Ardanowski podsumował działania resortu w ubiegłym roku i przedstawił plany na 2019 rok. Już na wstępie stwierdził, że wspólne działania z ministrami innych resortów przynoszą "korzystne efekty dla rolnictwa". - Bardziej prorolnego, prospołecznego i prowiejskiego rządu niż obecny jeszcze nie było - podkreślił. Do najważniejszych zadań zaliczył zadania zapisane w Planie dla Wsi. Jan K. Ardanowski poinformował także, że do Komisji Europejskiej został złożony wniosek o przesunięcie środków w ramach PROW 2014-2020 na rzecz działań z retencją oraz systemy nawodnieniowe. W konferencji wzięła udział Barbara Jaworska z biura Federacji.

 


Archiwum

:: 2018 ::

:: 2017 ::

:: 2016 ::

:: 2015 ::

:: 2014 ::

:: 2013 ::

:: 2012 ::

:: 2011 ::

:: 2010 ::

:: 2009 ::

:: 2008 ::

:: 2007 ::

:: 2006 ::

:: 2005 ::

:: 2004 ::