O Federacji
Zadania
Władze
Statut
Zwiazki w terenie
Aktualnosci
Unia Europejska
Linki
Kontakt

 

Bayer

Przedsiębiorca

MIESIĘCZNIK FEDERACJI

 

 

 


AKTUALNOŚCI19 grudnia senacka Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi rozpatrzyła ustawę o zmianie niektórych ustaw w celu ułatwienia zwalczania chorób zakaźnych zwierząt (druk nr 693). Ustawa ma na celu uszczegółowienie przepisów prawnych obowiązujących w zakresie zwalczania chorób zakaźnych zwierząt i zapobiegania rozprzestrzenianiu się takich chorób, a także doprecyzowanie adresatów, którzy będą zobowiązani do podjęcia tych działań.
Zaproponowane w ustawie zmiany mają na celu uniknięcie w przyszłości problemów, jakie obecnie napotyka Inspekcja Weterynaryjna w trakcie zwalczania afrykańskiego pomoru świń. Podsekretarz stanu w MRiRW Rafał Romanowski omówił treść tej ustawy i jej znaczenie. W wyniku głosowania komisja przyjęła przedstawiony wniosek. W posiedzeniu uczestniczył Aleksander Dargiewicz, dyrektor Krajowego Związku Pracodawców Producentów Trzody Chlewnej.

13 grudnia porządkiem obrad sejmowej Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi było rozpatrzenie informacji ministra rolnictwa o realizacji ustawy z 23 marca 2017 r. o zmianie ustawy o ubezpieczeniach upraw rolnych i zwierząt gospodarskich oraz pomocy dla rolników i możliwości utworzenia funduszu klęskowego, którą omówił Jacek Bogucki, podsekretarz stanu w resorcie rolnictwa.
W Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi trwają prace nad projektem ustawy o funduszach ochrony przychodów rolniczych. Celem jest stworzenie możliwości prawnych gwarantujących producentom rolnym częściową rekompensatę za utratę przychodów w przypadku ich znacznego obniżenia ze względu na niekorzystne warunki atmosferyczne lub braku możliwości odzyskania niewypłaconych należności od podmiotu, który stał się niewypłacalny.
Pierwszy projekt przekazany do konsultacji, przewidujący jeden fundusz dla wszystkich sektorów branży rolnej, utworzony został z 0,2 proc. wartości sprzedawanych produktów przez rolników - nie znalazł akceptacji. Nowy projekt został skierowany do konsultacji i przekazania uwag przez środowisko rolnicze. W posiedzeniu z ramienia Federacji uczestniczyła Barbara Jaworska.

13 grudnia Mariusz Olejnik, wiceprezes zarządu Federacji, odbył w Warszawie następujące spotkania: z Rafałem Romanowskim, podsekretarzem stanu w MRiRW nt. możliwości członkostwa Federacji w COPA COGECA zamiast w COPA GEOPA oraz Adamem Tańskim, prezydentem Izby Zbożowo-Paszowej, dotyczące wspólnej organizacji z Federacją konferencji zaplanowanej w 2018 roku. Olejnik spotkał się również z Waldemarem Sochaczewskim, zastępcą dyrektora generalnego KOWR, który odpowiada za pion rynków rolnych.

13 grudnia prof. dr hab. Wiesław Bielawski, rektor Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie zaprosił radców rolnych ambasad na przedświąteczne spotkanie. Odbyło się ono w Auli Kryształowej SGGW. Gospodarzem spotkania był ambasador Holandii Ron van Dartel.
Specjały żywnościowe zaprezentowało 18 krajów świata. Obecny na uroczystości minister Krzysztof Jurgiel w skrócie przedstawił działania resortu rolnictwa na forum Unii Europejskiej. Przyjęty przez Komisję Europejską komunikat "Przyszłość rolnictwa i produkcji żywności" to ważny punkt w dyskusji nad programem WPR po 2020 r. Minister podkreślił doskonałą jakość polskiej żywności, jej walory zdrowotne, a także złożył życzenia świąteczno-noworoczne i wyraził nadzieję na dalszą, owocną współpracę w obszarze rolnictwa i rozwoju wsi. W uroczystości uczestniczył Waldemar Rolewski, wiceprezes zarządu Federacji.

12 grudnia w siedzibie firmy Grupa Butor w Łanach Wielkich koło Sośnicowic (woj. śląskie) spotkali się członkowie porozumienia pięciu związków regionalnych zrzeszonych w Federacji (tzw. G5). Porządek obrad spotkania obejmował: zwiedzanie firmy Grupa Butor, wybór przewodniczącego porozumienia związków G5 na 2018 r., krótką informację o działalności poszczególnych związków z ostatniego spotkania G5 oraz analizę działalności zarządu Federacji i dyskusję nad planem działania Federacji ZPDiWR na 2018 rok. Przewodniczącym porozumienia w 2018 roku został Zygmunt Jodko, prezes Lubuskiego Związku Rolników i członek zarządu Federacji. W spotkaniu uczestniczył Leszek Dereziński, prezes zarządu Federacji Związków Pracodawców - Dzierżawców i Właścicieli Rolnych.

9 grudnia Stowarzyszenie Dzierżawców i Właścicieli Rolnych Województwa Zachodniopomorskiego w Budzistowie zorganizowało w Mielnie spotkanie z członkami stowarzyszenia i zaproszonymi gośćmi, wśród których obecny był Krzysztof Nieckarz, dyrektor OT KOWR Koszalin, dyrektorzy oddziałów terenowych ARiMR, KRUS i banków oraz firm współpracujących ze stowarzyszeniem. 
Spotkaniu przewodniczyli: Kazimierz Stoltman, prezes zarządu stowarzyszenia, oraz Wojciech Rymaszewski, przewodniczący rady stowarzyszenia.
Wiodącym tematem spotkania był projekt ustawy o zmianie ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego oraz o zmianie niektórych innych ustaw, w tym obrót ziemią, przedłużanie kończących się umów dzierżawnych, wysokość czynszów dzierżawnych, ubezpieczenia oraz kredyty na działalność rolniczą.
Poruszona została kwestia ustawy Prawo wodne z 20 lipca 2017 r., która zacznie obowiązywać od 1 stycznia 2018 r. Dyskusja dotyczyła wzrostu opłat za wodę w gospodarstwach rolnych. Omówiony został także przebieg i tematyka debaty z udziałem prezydenta Andrzeja Dudy "Wspólnie o Konstytucji, wspólnie o polskiej wsi", która odbyła się 30 listopada w Warszawie w gmachu Centralnej Biblioteki Rolniczej. Federację reprezentowali Leszek Dereziński, prezes zarządu Federacji oraz Zygmunt Jodko, członek zarządu Federacji, którzy przedstawili aktualne i najważniejsze problemy dotyczące polskiego rolnictwa.

7 grudnia porządkiem obrad komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi było przedstawienie informacji resortów: rolnictwa oraz rozwoju i finansów nt. aspektów polityki handlowej UE w 2017 r. oraz struktury importu i eksportu produktów rolno-spożywczych. W okresie styczeń-wrzesień 2017 r. sprowadzono do Polski artykuły rolno-spożywcze o wartości 3,8 mld euro (wzrost w porównaniu z analogicznym okresem 2016 r. o 10,7 proc.). Udział w imporcie do UE - 70,2 proc. towarów o wartości 9,7 mld euro (w stosunku do 2016 r. - wzrost o 11,8 proc.), największym eksporterem do Polski są Niemcy. Głównymi towarami rolno-spożywczymi (pod względem wartości) importowanymi do Polski w 2017 były: mięso wieprzowe, ryby świeże i filety rybne, makuchy sojowe i karma dla zwierząt. Wartość eksportu produktów rolno-spożywczych w okresie styczeń-wrzesień 2017 r. to 19,9 mld euro (wzrost o 12.3 proc.). Do państw Unii eksportowaliśmy 81,3 proc. towarów (główni odbiorcy to Niemcy, Wielka Brytania, Holandia i Włochy). W posiedzeniu uczestniczyli: sekretarz stanu w MRiRW - Jacek Bogucki, podsekretarz stanu w MRiRW - Ewa Lech, prezes ARiMR - Maria Fajger oraz zastępca dyrektora generalnego KOWR - Łukasz Hołubowski.

7 grudnia sejmowe komisje: Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa kontynuowały rozpatrywanie sprawozdania podkomisji nadzwyczajnej o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o mikroorganizmach i organizmach genetycznie zmodyfikowanych oraz niektórych innych ustaw. Projekt ma na celu wykonanie prawa Unii Europejskiej. Dotyczy ustanowienia w krajowym porządku prawnym obowiązku powiadomienia właściwych polskich władz o lokalizacji upraw GMO, obowiązku jej zgłoszenia i sposobu podania do publicznej wiadomości. Komisje przyjęły następujące poprawki: 1) zwiększenie odległości umożliwiającej wpis uprawy GMO do Rejestru Upraw GMO z 10 km do 30 km od granicy obszaru, dla którego ustanowiono formę ochrony przyrody, 2) rozszerzenie grona podmiotów opiniujących dokonanie wpisu uprawy GMO bez wymaganego wpisu do rejestru. Temat będzie kontynuowany na kolejnym posiedzeniu obu komisji. W posiedzeniu uczestniczyli: Ewa Lech, podsekretarz stanu w MRiRW i Andrzej Szweda-Lewandowski, podsekretarz stanu w Ministerstwie Środowiska. Z ramienia Federacji w posiedzeniu uczestniczyła Barbara Jaworska.

6 grudnia porządkiem obrad sejmowej Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi były wstępne ustalenia kontroli Najwyższej Izby Kontroli nt. "Realizacji programu bioasekuracji jako elementu zwalczania ASF" oraz informacji ministra rolnictwa w sprawie rozprzestrzeniającego się w Polsce wirusa ASF. W związku z faktem, że w kwietniu 2015 r. były wykryte trzy ogniska ASF u świń oraz czterdzieści cztery przypadki wirusa u dzików - założono, że cel programu zostanie osiągnięty, jeśli na tym obszarze świnie będą utrzymywane wyłącznie w gospodarstwach o najwyższym poziomie bioasekuracji, co w konsekwencji przyniosłoby zminimalizowanie ryzyka rozszerzania się wirusa ASF. Dynamicznie rozwijająca się sytuacja epizootyczna w Polsce, kilkadziesiąt nowych ognisk i kilkaset przypadków ASF oraz wysokie ryzyko niedostatecznych zabezpieczeń przeciwko ASF spowodowały, że w 2017 r. NIK podjęła kontrolę. Sprawdzeniem objęto trzynaście jednostek w okresie od kwietnia 2015 r. do czerwca 2017 r., tj. działalność MRiRW, Głównego Inspektoratu Weterynarii, Wojewódzkiego Inspektoratu Weterynarii w Białymstoku i pięciu biur ARiMR w powiatach augustowskim, białostockim, hajnowskim, sejneńskim i sokólskim. Wyniki kontroli wykazały, że główny cel programu nie został zrealizowany i nie został osiągnięty. NIK przedstawiła niedociągnięcia i błędy.
Potwierdzono sto cztery ogniska ASF w stadach świń oraz ponad siedemset przypadków u dzików.
W końcu listopada 2017 r. zakażenie u dzików wystąpiło niestety po lewej stronie Wisły. Minister Krzysztof Jurgiel nie zgodził się z wynikami kontroli NIK i szczegółowo zapoznawał uczestników posiedzenia komisji z czynnościami, które wykonał resort rolnictwa, by zapobiec rozprzestrzenianiu się ASF. Czynności te były wykonane w ciągu ostatnich dwóch lat i pochłonęły blisko 40 mln zł. Jacek Bogucki, sekretarz stanu w MRiRW, poinformował zaś o rekompensatach dla rolników i możliwości uzyskania pożyczek oraz kredytów. Posłowie domagali się lepszego nadzoru nad Polskim Związkiem Łowieckim oraz zwiększenia środków na zwalczanie ASF. W posiedzeniu uczestniczył Leszek Dereziński, prezes zarządu Federacji.

6 grudnia w gmachu resortu rolnictwa odbyło się posiedzenie Rady Dialogu Społecznego w Rolnictwie, w którym uczestniczył Leszek Dereziński, przewodniczący Zespołu ds. Kształtowania Ustroju Rolnego. Porządkiem obrad były następujące tematy: 1) informacja o bieżącej działalności KOWR i ARiMR, 2) budżet rolny na 2018 r., 3) komunikat Komisji Europejskiej w sprawie WPR, 4) przyjęcie stanowisk rady w sprawie: projektu ustawy o Państwowej Inspekcji Bezpieczeństwa Żywności, ostatnich zmian prawnych w zakresie przeprowadzania egzekucji komorniczych wobec rolników, 5) zmian w projekcie ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego oraz o zmianie niektórych innych ustaw. Ostatni punkt przedstawiał przewodniczący zespołu ds. KUR Leszek Dereziński. Przyjęto stanowiska dot. projektu ustawy o zmianie ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego oraz dzierżawy nieruchomości rolnych. Poruszono także założenia do projektu ustawy o zmianie ustawy o ochronie zwierząt oraz innych ustaw.

4 grudnia w gmachu Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi odbyło się posiedzenie Zespołu Produktów Pochodzenia Zwierzęcego Rady Dialogu Społecznego w Rolnictwie, w którym wziął udział Leszek Dereziński, członek tego zespołu. Porządkiem obrad był projekt ustawy o zmianie ustawy o ochronie zwierząt oraz innych ustaw, w tym zakaz uboju religijnego oraz zakaz hodowli zwierząt na futra.

1 grudnia Przedstawicielstwo Komisji Europejskiej w Polsce zorganizowało seminarium nt. nowej Wspólnej Polityki Rolnej Unii Europejskiej, w trakcie którego Jerzy Plewa, dyrektor generalny w Dyrekcji Generalnej Komisji Europejskiej ds. Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich, przedstawił treść komunikatu w sprawie modernizacji i uproszczenia WPR po 2020 roku - "Przyszłość żywności i rolnictwa". Swoje wystąpienie rozpoczął od pochwał dla polskiego sektora rolnego, który odniósł ogromny sukces nie tylko na europejskich, ale i światowych rynkach. Podkreślił jednak, że należy widzieć także aktualne wyzwania, z którymi musi się zmierzyć UE. Z jednej strony brexit, a z drugiej kwestie zasobów naturalnych i zmian klimatycznych oraz konieczność realizacji celów zrównoważonego rozwoju, w których rolnictwo odgrywa kluczową rolę. W komunikacie mowa jest także między innymi o konieczności utrzymania rynkowego charakteru rolnictwa oraz wzmocnieniu ochrony środowiska. W spotkaniu uczestniczył Waldemar Rolewski, wiceprezes zarządu Federacji.


30 listopada w podwarszawskim Nadarzynie przy okazji Centralnych Targów Rolniczych odbyło się IV Forum Sektora Wołowiny. W debacie dotyczącej szans rozwoju i zagrożeń dla branży wypowiadali się członkowie zarządu Federacji: Zygmunt Jodko i Waldemar Dobrowolski.

30 listopada w MRiRW obradował pod przewodnictwem Leszka Derezińskiego Zespół ds. Kształtowania Ustroju Rolnego Rady Dialogu Społecznego w Rolnictwie. Tematami wiodącymi posiedzenia było wypracowanie stanowiska do zaproponowanych przez resort rolnictwa rozwiązań w projekcie ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego oraz o zmianie niektórych innych ustaw oraz stanowiska co do potrzeby wprowadzenia nowych regulacji dotyczących dzierżawy nieruchomości rolnych.

30 listopada w Warszawie odbył się VII Krajowy Zjazd Delegatów Członków Krajowego Związku Rewizyjnego Rolniczych Spółdzielni Produkcyjnych. Programem obrad były: ocena działalności związku w latach 2013-2016, program działań w latach 2017-2020, a także wybór członków rady związku. Federację reprezentowała Barbara Jaworska.

28 listopada w Przysieku (woj. kujawsko-pomorskie) odbyła się konferencja na temat śruty rzepakowej - "Śruta rzepakowa jako alternatywa dla importu soi. Możliwość zwiększenia wykorzystania pasz rzepakowych w produkcji mleka, bydła mięsnego i trzody chlewnej". Konferencję zorganizowały: Polskie Stowarzyszenie Producentów Oleju, Kujawsko-Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Minikowie i Krajowe Zrzeszenie Producentów Rzepaku i Roślin Białkowych. Tematami omawianymi w trakcie konferencji były: wyzwania i perspektywy stojące przed krajową i europejską produkcją rzepaku, śruta rzepakowa z perspektywy działań resortu w odniesieniu do dywersyfikacji źródeł białka paszowego na surowce krajowe, rzepak jako podstawowa polska roślina oleista, ale i białkowa. Praktyczne możliwości wykorzystania białka rzepakowego w produkcji zwierzęcej. W konferencji uczestniczył Mariusz Olejnik, wiceprezes zarządu Federacji

28 listopada w Parzniewie, w siedzibie Krajowej Rady Izb Rolniczych odbyło się kolejne wspólne spotkanie zarządów: Federacji Związków Pracodawców - Dzierżawców i Właścicieli Rolnych i KRIR w sprawie dalszych prac nad wypracowanie wspólnego stanowiska dotyczącego projektu ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego oraz o dzierżawie rolniczej. Wspólnego stanowiska nie udało się wypracować. Obie organizacje podpisały za to stanowisko, w którym wyraziły sprzeciw wobec zamiaru wprowadzania zmian w ustawie o ochronie zwierząt.

24 listopada w Polanicy-Zdroju odbył się XXX Sprawozdawczo-Wyborczy Walny Zjazd Członków Dolnośląskiego Związku Dzierżawców i Właścicieli Nieruchomości Rolnych we Wrocławiu. Nowym prezesem związku został wybrany Roman Jankowski, który jest także wiceprezesem zarządu Federacji. Zjazd uwieńczyła uroczysta gala podczas której wręczono Dolnośląskie Kłosy 2017 oraz złote odznaki organizacyjne. Całość zakończyła uroczysta kolacja i Andrzejkowy Bal Dzierżawców. Federację reprezentował Mariusz Olejnik, wiceprezes zarządu.

23 listopada w siedzibie biura Federacji w Warszawie odbyło się posiedzenie zarządu i członków organizacji. Tematem spotkania było wypracowanie stanowiska dotyczącego projektu ustawy o zmianie ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego i kierunkowych propozycji zmian w przepisach prawa regulujących dzierżawę nieruchomości rolnych.

22 listopada w gmachu Centralnej Biblioteki Rolniczej w Warszawie Kancelaria Prezydenta RP zorganizowała debatę "Wspólnie o Konstytucji, wspólnie o polskiej wsi" z udziałem głowy państwa. Federację reprezentowali: Zygmunt Jodko, członek zarządu Federacji, Zbigniew Studniarski, członek rady Federacji, Aleksander Dargiewicz, dyrektor biura Krajowego Związku Pracodawców Producentów Trzody Chlewnej oraz Barbara Jaworska z biura Federacji.

22 listopada w Poznaniu na terenie Międzynarodowych Targów Poznańskich odbyła się II edycja Forum Rolników i Agrobiznesu, w trakcie której dyskutowano o najważniejszych kwestiach dla polskiego rolnictwa. W forum uczestniczył Mariusz Olejnik, wiceprezes zarządu Federacji.

20 listopada na Stadionie Narodowym odbyło się piąte spotkanie z cyklu "Narodowe Wyzwania w Rolnictwie". Konferencja została podzielona na panele: ekonomia -+ inwestujemy z głową, agrotechnika, trzoda chlewna, produkcja mleka oraz sady i ogrody. W spotkaniu uczestniczyła Barbara Jaworska.

16 listopada Leszek Dereziński uczestniczył w Agrokonferencji Banku BGŻ BNP Paribas - innowacyjność społeczna i innowacyjność biznesowa, która odbyła się w Warszawie, w Hotelu Hilton.

13 listopada w Senacie odbyły się dwa posiedzenia Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi dotyczące: I - informacji resortu rolnictwa i rozwoju wsi nt. rynków hurtowych w Polsce i II - rozpatrzenie ustawy o zmianie ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego oraz o zmianie niektórych innych ustaw, w których uczestniczył prezes Leszek Dereziński.

13 listopada prezes Leszek Dereziński uczestniczył w spotkaniu rozpoczynającym konsultacje zaproponowane przez resort rolnictwa, dotyczące rozwiązań w projekcie ustawy o zmianie ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego oraz o zmianie niektórych innych ustaw, które odbyło się w gmachu resortu rolnictwa. Wiceminister Zbigniew Babalski, który jest pełnomocnikiem rządu ds. kształtowania ustroju rolnego, przekazał, że MRiRW zaproponowało 13 zmian do ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego, 6 zmian w ustawie o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa, a także jedną zmianę dotyczy prawa spółdzielczego. Do połowy grudnia przeprowadzona zostanie analiza uwag i wniosków po konsultacjach społecznych, w styczniu projekt ustawy przedstawiony zostanie na kierownictwie resortu, następnie trafi do Komitetu Stałego Rady Ministrów, a na początku lutego do Sejmu.

9-10 listopada wiceprezes zarządu Federacji Waldemar Rolewski uczestniczył w Zgromadzeniu Ogólnym Organizacji GEOPA-COPA oraz w spotkaniu z Komisją Europejską i organizacją EFFAT w ramach Komitetu Dialogu Społecznego. Do spraw omówionych należy zaliczyć: wpływ brexitu na kwestie zatrudnienia w UE, praca nierejestrowana, program nowych umiejętności, warunki pracy i umowy śmieciowe, minimalny dochód, dyrektywa w sprawie pisemnych oświadczeń, szkodliwość stosowania glifosatu. KE zaakceptowała nowy projekt na lata 2018-2019 "Koszty pracy w rolnictwie". Ustalono, że nadzwyczajne posiedzenie Zgromadzenia Ogólnego GEOPA-COPA odbędzie się 17 stycznia 2018 r.

10 listopada w Parzniewie koło Warszawy w siedzibie Krajowej Rady Izb Rolniczych odbyło się wspólne spotkanie członków zarządów: Federacji Związków Pracodawców - Dzierżawców i Właścicieli Rolnych oraz Krajowej Rady Izb Rolniczych. Celem spotkania było omówienie aktualnych problemów rolnictwa, a wśród nich konieczności prawnego uregulowania dzierżawy rolniczej jako najkorzystniejszej i najtrwalszej formy gospodarowania.  Obie organizacje wystosowały wspólne pismo do ministra Krzysztofa Jurgiela z prośbą o powołanie zespołu ds. ustawowego uregulowania dzierżawy rolniczej, w którym uczestniczyliby przedstawiciele obu organizacji.

9 listopada porządkiem obrad połączonych komisji: Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej było wysłuchanie informacji ministerstwa rolnictwa nt. wpływu hodowli zwierząt futerkowych na polską gospodarkę. Informację przedstawiła podsekretarz stanu w MRiRW - Ewa Lech.

8 listopada dnia odbyło się kolejne posiedzenie komisji rolnictwa na temat funkcjonowania spółki Elewarr i Krajowej Spółki Cukrowej. Informację przedstawił sekretarz stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi - Zbigniew Babalski. W posiedzeniu uczestniczyła Barbara Jaworska.

8 listopada odbyło się posiedzenie sejmowej Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi zwołane w trybie nadzwyczajnym na wniosek grupy posłów PO, Nowoczesnej i PSL. Tematem posiedzenia było rozprzestrzenianie się w Polsce afrykańskiego pomoru świń (ASF). W posiedzeniu uczestniczyli przedstawiciele organizacji rolniczych, którzy domagali się m.in. zwiększenia działań resortu w zakresie likwidacji ognisk choroby. W posiedzeniu uczestniczyli: Aleksander Dargiewicz, dyrektor biura Krajowego Związku Pracodawców Producentów Trzody Chlewnej i Barbara Jaworska z biura Federacji.

7-8 listopada w Bydgoszczy odbyła IV edycja Europejskiego Kongresu Menadżerów Agrobiznesu. Organizatorami byli: Związek Pracodawców - Dzierżawców i Właścicieli Rolnych oraz ELO (Europejska Organizacja Właścicieli Ziemskich). Uroczystego otwarcia kongresu dokonał prezes bydgoskiego związku Roman Wiatrowski i Emmanuelle Mikosz - przedstawiciel ELO. O działaniach Parlamentu Europejskiego wspomagającego konkurencyjność sektora agrobiznesu mówił europoseł Czesław Siekierski.

6 listopada porządkiem obrad połączonych komisji: Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Komisji do Spraw Energii i Skarbu Państwa było pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego, które uzasadniał pełnomocnik rządu ds. strategicznej infrastruktury energetycznej - Piotr Naimski. Federację reprezentował prezes Leszek Derezińsk.

6 listopada sejmowa Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi rozpatrywała i zaopiniowała dla Komisji Finansów Publicznych rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy budżetowej na rok 2017 w zakresie części budżetowej - rolnictwo. Po wysłuchaniu informacji i dyskusji związanej z tym tematem - komisja pozytywnie zaopiniowała projekt ustawy o zmianie ustawy budżetowej. W posiedzeniu uczestniczył sekretarz stanu w MRiRW Jacek Bogucki. Z ramienia Federacji w posiedzeniu uczestniczyła Barbara Jaworska.


29 października w programie "Tydzień" w TVP1, poruszającym aktualne problemy polskiego rolnictwa, dyskutowano nt. nowo powstałej instytucji, jaką jest Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa. W programie wystąpili: wiceminister rolnictwa Zbigniew Babalski, dyrektor Departamentu Gospodarowania Zasobem KOWR Adam Struziak oraz prezes zarządu Federacji Leszek Dereziński. Zaproszeni goście przedstawili główne założenia i cele KOWR. Prezes Dereziński podkreślił znaczenie dzierżawy w Polsce i wolę dobrej współpracy towarowych gospodarstw rolnych z KOWR.

28 października w kościele parafialnym w Kaliszu, a następnie na cmentarzu w Chełmcach pożegnaliśmy dra inż. Ignacego Urbanowskiego - naszego kolegę, przyjaciela i wieloletniego przewodniczącego rady Federacji. W tej smutnej uroczystości, przepełnionej zadumą, żalem i wspomnieniami o zmarłym - uczestniczyli członkowie Federacji z całej Polski.

26 października w Poznaniu została zorganizowana konferencja w ramach Programu Wieloletniego Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi pt. "Zwiększenie wykorzystania krajowego białka paszowego dla produkcji wysokiej jakości produktów zwierzęcych w warunkach zrównoważonego rozwoju". "Strączkowe własne białko i dobre stanowisko. Agrotechnika opłacalność, szanse i ograniczenia". Konferencja odbyła się Biocentrum Uniwersytetu Przyrodniczego. W trakcie spotkania eksperci przeanalizowali opłacalność produkcji oraz specyfikę agrotechniki dla najważniejszych gatunków, a także zagrożenia i ograniczenia upraw strączkowych w Polsce. Z ramienia Federacji w spotkaniu uczestniczyli: Hubert Kulesza, członek zarządu Federacji i Paweł Wachowiak, członek rady Federacji.

26 października w gmachu resortu rolnictwa odbyło się posiedzenie Rady Dialogu Społecznego w Rolnictwie z udziałem członków Zespołu ds. Bezpieczeństwa i Jakości Żywności. Porządkiem obrad było: przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia, sprawozdanie przewodniczących zespołów z realizacji planu prac na 2017 rok, program współpracy MRiRW z organizacjami pozarządowymi - wymiana poglądów, dyskusja i wypracowanie rozwiązań w obszarze zwiększenia aktywności organizacji w Radzie Dialogu Społecznego w Rolnictwie.

26 października porządkiem obrad sejmowej Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi był program rekultywacji gleb zakwaszonych przez nawożenie wapnem pochodzenia naturalnego z uwzględnieniem pomocy de minimis oraz dotacji wojewódzkich funduszy ochrony środowiska i gospodarki wodnej. Informację przedstawił sekretarz stanu w MRiRW - Jacek Bogucki. W posiedzeniu uczestniczył Leszek Dereziński, prezes zarządu Federacji.

25 października na kolejnym posiedzeniu Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi wysłuchała informacji na temat działań, które mają na celu ograniczenie zapotrzebowania na importowane białko sojowe przeznaczone do żywienia zwierząt.  Problem i moratorium  przedstawił sekretarz stanu w MRiRW Zbigniew Babalski. W posiedzeniu uczestniczył przedstawiciel Federacji.

25 października sejmowa Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi rozpatrzyła i zaopiniowała dla Komisji Finansów Publicznych rządowy projekt ustawy budżetowej na rok 2018 w zakresie dot. rolnictwa. W posiedzeniu uczestniczył przedstawiciel Federacji.

24 października obradowała sejmowa Komisja Finansów Publicznych. Porządkiem obrad było rozpatrzenie rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (druk  1878). W posiedzeniu uczestniczył Waldemar Rolewski, wiceprezes zarządu Federacji, który przedstawiał stanowisko naszej organizacji do procedowanej ustawy.

19-20 października odbyło się dwudniowe seminarium "Nowoczesna obora - z nami wiesz co pijesz" - II część. Zorganizowane przez Federację wydarzenie zostało w całości sfinansowane z Funduszu Promocji Mleka KOWR.

17 października odbyło się posiedzenie senackiej Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi, które było poświęcone strategii funkcjonowania i zadań Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa po wygaszeniu działania ANR i ARR. Federację reprezentował prezes Leszek Dereziński, który przedstawił stanowisko organizacji dotyczące dalszej współpracy z KOWR. Podkreślił, że jedną z najważniejszych form gospodarowania na polskiej ziemi jest dzierżawa, która powinna być prawnie usankcjonowana.

16 października Departament Rynków Rolnych MRiRW zorganizował seminarium "Promocja produktów rolnych - Multi PROGRAMMES". W spotkaniu uczestniczył przedstawiciel Federacji.

16 października w Zielonej Górze odbyło się spotkanie prezesa zarządu Federacji Leszka Derezińskiego z wiceprezesem Mariuszem Olejnikiem i członkiem zarządu Zygmuntem Jodko. Tematem spotkania była dalsza poprawa funkcjonowania Federacji ZPDiWR.

13 października w Instytucie Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej odbyło się seminarium pt. "Konkurencyjność polskich gospodarstw mlecznych i z chowem bydła rzeźnego na tle analogicznych gospodarstw z wybranych krajów". W seminarium uczestniczył przedstawiciel Federacji.

12 października sejmowa Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi dokonała zmian w składzie prezydium komisji. Na zastępcę przewodniczącego został wybrany poseł Kazimierz Gwiazdowski (PiS).

12 października w trakcie drugiego posiedzenia obradowały połączone komisje rolnictwa oraz gospodarki i rozwoju. Posłowie wysłuchali informacji ministrów: rolnictwa i rozwoju wsi, rozwoju i finansów oraz spraw zagranicznych na temat ekspansji na rynki zagraniczne polskich firm sektora rolno-spożywczego, w tym perspektyw inwestowania za granicą oraz podejmowanych działań w zakresie dyplomacji ekonomicznej. W posiedzeniu uczestniczył wiceprezes zarządu Federacji Waldemar Rolewski.

12 października sejmowa Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi obradowała dwa razy. W trakcie pierwszego posiedzenia komisje rolnictwa oraz ochrony środowiska przeprowadziły pierwsze czytanie poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o lasach. Projekt uzasadniany przez Jarosława Sachajkę, przewodniczącego sejmowej komisji rolnictwa, miał na celu zwiększenie ochrony własności prywatnej. Projekt został odrzucony.

11 października w Centrum Konferencyjnym POLIN, w Muzeum Historii Żydów Polskich w Warszawie po raz czwarty odbył się Kongres Bezpieczeństwa Żywności pt. "Jakość i bezpieczeństwo żywności źródłem sukcesu w biznesie". W kongresie uczestniczył przedstawiciel Federacji.

10 października sejmowa Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi wysłuchała informacji o "Unijnych programach wsparcia skierowanych do polskich młodych rolników w latach 2004-2017" oraz informacji ministra rolnictwa na temat wymiany pokoleń w polskim rolnictwie na przestrzeni ostatnich 13 lat. Janusz Wojciechowski, członek Europejskiego Trybunału Obrachunkowego, zaprezentował sprawozdanie, z którego wynika, że wsparcie dla młodych rolników zostało niewłaściwie ukierunkowane. W posiedzeniu uczestniczył Waldemar Rolewski, wiceprezes zarządu Federacji.

9 października w Bydgoszczy, w siedzibie "Gazety Pomorskiej" odbyło się posiedzenie Kapituły Plebiscytu Rolnik Roku 2017, której członkiem jest prezes zarządu Federacji Leszek Dereziński.

6 października w siedzibie Instytutu Ekonomiki Gospodarki Żywnościowej w Warszawie odbyło się seminarium pt. "Korporacje transnarodowe w przemyśle spożywczym w Polsce". W seminarium uczestniczył przedstawiciel Federacji.

5 października w pałacu w Kobylnikach odbyło się zebranie członkowskie Związku Pracodawców - Dzierżawców i Właścicieli Rolnych, w trakcie którego prezes zarządu Federacji Leszek Dereziński przedstawił wpływ rozwoju wielkotowarowych gospodarstw rolnych na sektor rolno-spożywczy. Poruszanymi tematami były: potencjalne kierunki rozwoju sektora rolno-spożywczego zawarte w diagnozie zespołu roboczego wojewody kujawsko-pomorskiego. Przedstawiono także prezentację nt. upraw konopi włóknistej na terenie Polski, a także zreferowano temat zadań i celów Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa.

4 października w Auli Kryształowej Wydział Nauk Ekonomicznych Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie rozpoczął rok akademicki 2017/2018. Najwięcej studentów będzie studiowało na kierunkach finanse i rachunkowość, logistyka oraz ekonomia. Studenci pierwszego roku wysłuchali wykładu inauguracyjnego dr hab. Aldony Zawojskiej nt. "Czy postęp technologiczny jest kluczem do dobrobytu społeczno-ekonomicznego?". W uroczystościach wziął udział przedstawiciel Federacji.


29 września w Warszawie w gmachu resortu rolnictwa odbyło się spotkanie przedstawicieli MRiRW, dyrektora generalnego KOWR Witolda Strobla oraz jego współpracowników z członkami zarządu Federacji Związków Pracodawców - Dzierżawców i Właścicieli Rolnych. Omawianymi problemami były m.in. konsekwencje wcielenia w życie ustawy o zakazie wstrzymania sprzedaży nieruchomości ZWRSP oraz o zmianie niektórych ustaw z 14 kwietnia 2016  r., konieczność wznowienia prac nad ustawą o dzierżawie rolniczej, problemy z przedłużaniem umów dzierżawnych, zasady dalszego funkcjonowania rady społecznej w centrali przy dyrektorze generalnym i rad społecznych przy oddziałach terenowych KOWR. Oprócz tego była mowa także o nowelizacji ustawy o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi SP w kierunku uwzględnienia sytuacji dzierżawców, którzy z powodów ekonomicznych nie oddali 30 proc. ziemi, a także zmiana modulacji kwoty dopłat bezpośrednich od 150 tys. euro, która dotknęła nie tylko dzierżawców, ale także spółki SP.

28 września odbyło się wspólne posiedzenie dwóch komisji: Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa. Porządkiem obrad była informacja na temat unijnych dopłat wodno-środowiskowych dla właścicieli gospodarstw rybackich z uwzględnieniem informacji o zmniejszeniu unijnego wsparcia dla rolników - hodowców karpia z Programu Operacyjnego Rybactwo i Morze na lata 2014-2020 na działanie "Akwakultura świadcząca usługi środowiskowe". Rozpatrzono odpowiedź ministra gospodarki morskiej i żeglugi śródlądowej na dezyderat skierowany do prezesa Rady Ministrów w sprawie niepokojącej informacji o cofnięciu unijnego wsparcia dla rolników - hodowców karpia. W posiedzeniu uczestniczył Hubert Kulesza, członek zarządu Federacji.

28 września odbyły się dwa posiedzenia sejmowej Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi.  Pierwsze posiedzenie dotyczyło informacji ministra rolnictwa w sprawie strategii funkcjonowania i zadań KOWR oraz ARiMR po zmianach zakresu działalności oraz przygotowania systemu informatycznego ARiMR do wypłat zaliczek na poczet dopłat bezpośrednich za 2017 r. W posiedzeniu uczestniczył Waldemar Rolewski, wiceprezes zarządu Federacji.

28 września w gmachu Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi odbyło się posiedzenie Rady Dialogu Społecznego w Rolnictwie. Tematami omawianymi były: strategia zrównoważonego rozwoju wsi, rolnictwa i rybactwa, omówienie barier w rozporządzeniach regulujących przyznawanie i wypłatę pomocy w ramach PROW 2014-4040. Na forum rady wystąpił Witold Strobel, dyrektor generalny KOWR. W spotkaniu uczestniczył przedstawiciel Federacji.

26 września sejmowa Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi rozpatrzyła i zaopiniowała poselski wniosek o wyrażenie wotum nieufności wobec ministra Krzysztofa Jurgiela. Pod wnioskiem podpisało się kilkudziesięciu parlamentarzystów klubu PO, PSL oraz Nowoczesna. Posłem reprezentującym wnioskodawców był Mirosław Maliszewski (PSL). Komisja negatywnie zaopiniowała wniosek. W posiedzeniu uczestniczył przedstawiciel Federacji.

26 września w Warszawie w siedzibie firmy Ernst&Young odbyło się kolejne spotkanie dotyczące opracowania strategii "Polska wołowina 2022". W spotkaniu uczestniczyły dwa związki hodowców bydła mięsnego, Federacja Związków Pracodawców - Dzierżawców i Właścicieli Rolnych, grupy producentów wołowiny, firmy skupujące bydło oraz przedstawiciele dużych zakładów przetwórstwa mięsnego. Tematem spotkania były wyzwania na rynku wołowiny, problematyka skupu żywca, analiza czynników wpływających na ceny skupu. Poruszono aspekt ekonomiczny (opłacalności) chowu bydła mięsnego, rolę producenckich i związków hodowców bydła mięsnego. W tym w sposób interesujący nakreślono plany rozwoju i finansowania chowu i hodowli bydła mięsnego oraz jego dynamikę. Na spotkaniu przedstawicielem Federacji był Waldemar Dobrowolski, członek zarządu Federacji.

20 września na kolejnym posiedzeniu senacka komisja rolnictwa rozpatrywała propozycję zmieniającą ustawę o zmianie ustawy o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt. Celem i przedmiotem ustawy jest zapewnienie środków finansowych na realizację programu bioasekuracji mającej zapobiegać szerzeniu się ASF w latach 2015-2018 wprowadzonego rozporządzeniem ministra rolnictwa 3 kwietnia 2015 r. w sprawie wprowadzenia "Programu bioasekuracji mającego na celu zapobieganie szerzeniu się afrykańskiego pomoru świń" na lata 2015-2018. W związku ze zmianą w 2017 r. sytuacji epizootycznej w odniesieniu do ASF przewidziane kwoty okazały się niewystarczające, dlatego ustawa zwiększa je do odpowiednio 8 mln zł 21,5 mln zł rocznie. W posiedzeniach uczestniczył przedstawiciel Federacji.

20 września odbyło się posiedzenie senackiej Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Wysłuchano sprawozdania z działalności Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w 2016 roku. W posiedzeniach uczestniczył przedstawiciel Federacji.

18 września w biurze Federacji odbyło się posiedzenie zarządu Federacji, w trakcie którego podjęto decyzję o zmianie lokalizacji biura i jego wyposażenia. Poza tym uzgodniono tematy, które miały być zaproponowane do omówienia na spotkaniu zarządu z kierownictwem resortu rolnictwa i KOWR 29 września. Konferencja nt. dzierżaw rolniczych została przesunięta na początek 2018 r.

17 września w Spale (woj. łódzkie) odbyły się Dożynki Prezydenckie. Prezydent RP Andrzej Duda podziękował rolnikom za ich trud, podkreślił niezwykle ważną rolę rolnika, który zapewnia bezpieczeństwo żywnościowe naszego kraju. W uroczystościach wziął udział prezes Leszek Dereziński.

13 września sejmowa Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi zajmowała się rozpatrzeniem i zaopiniowaniem dla komisji do Spraw Kontroli Państwowej sprawozdania z działalności Najwyższej Izby Kontroli w 2016 r. w zakresie działania komisji. NIK skupiła się nad: prawidłowością i zapewnieniem terminowej realizacji wypłat bezpośrednich dla rolników w kampanii 2015, systemem zarządzania nieprawidłowościami w zakresie europejskich funduszy rolnych, działaniem organów administracji rządowej na rzecz bezpieczeństwa żywności, wykonywaniem wybranych zadań publicznych przez małe gminy i zapobieganiem bezdomności zwierząt. NIK pozytywnie oceniła organizację i funkcjonowanie w Polsce systemu zarządzania nieprawidłowościami w zakresie europejskich funduszy rolnych w obszarze informowania Komisji Europejskiej o nieprawidłowościach w wydatkowaniu środków z tych funduszy oraz w obszarze prowadzenia postępowań wyjaśniających przed Komisją w zakresie WPR. Realizacja zadań w ramach tego systemu była zgodna z przepisami UE oraz zasadą należytego zarządzania finansami. Komisja uchwaliła dezyderat skierowany do prezesa Rady Ministrów w sprawie podjęcia działań ułatwiających sprzedaż żywności w gospodarstwach rolnych. W dezyderacie komisja zwraca się m.in. o wskazanie aktów prawnych, na podstawie których w innych krajach UE odbywa się sprzedaż żywności przez rolników do podmiotów gospodarczych nie będących odbiorcami końcowymi. Federację reprezentował Waldemar Rolewski, wiceprezes zarządu Federacji.

12 września w Warszawie, w siedzibie biura Federacji odbyło się pierwsze po zjeździe Federacji (28.06.2017 r.) posiedzenie rady Federacji, któremu przewodniczył Wojciech Hołownia. Bardzo dobra frekwencja na spotkaniu (86 proc. obecnych) członków rady Federacji pozwoliła na ukonstytuowanie się rady. Wiceprzewodniczącymi rady zostali wybrani: Władysław Butor i Andrzej Okoniewski. Członkami rady zostali: Paweł Wachowiak i Wojciech Rymaszewski. W posiedzeniu uczestniczył Leszek Dereziński, prezes zarządu Federacji.

12 września na kolejnym posiedzeniu komisja rolnictwa wysłuchała: 1) informacji ministrów rolnictwa oraz środowiska na temat odstrzału dzików w celu ograniczenia rozprzestrzeniania się ASF w Polsce; 2) informacji ministra rolnictwa o nowych przypadkach występowania ASF i skutków wdrożenia rozporządzenia z 5 lipca 2017 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie środków podejmowanych w związku z wystąpieniem afrykańskiego pomoru świń. Informacje przedstawiali: sekretarz stanu w MRiRW - Jacek Bogucki, podsekretarz stanu w MRiRW - Ewa Lech, podsekretarz stanu w Ministerstwie Środowiska, główny konserwator przyrody - Andrzej Szewda-Lewandowski oraz kierownik Działu Hodowli i Ośrodków Hodowli Zwierzyny ZG Polskiego Związku Łowieckiego Bartłomiej Popczyk. Rozporządzenie z 5 lipca ma za zadanie podniesienie poziomu zabezpieczenia przed wirusem ASF gospodarstw zlokalizowanych na terenie występowania choroby, m.in. zachęca do rezygnacji z hodowli świń w najbliższym czasie.  Od 11 września br. Komisja Europejska na terenie wszystkich stref pozwala zastosować rekompensatę za likwidację hodowli dla rolników, którzy produkują do 50 świń. Program jest dobrowolny, a kwoty rekompensat są jeszcze konsultowane. Wiceminister Bogucki poinformował, że zwalczanie ASF jest sprawą priorytetową - na ten cel przeznaczono ostatnio 140 mln zł. Według stanu na dzień 4 września br. odstrzelono 3394 dziki z 7012 zaplanowanych na ten okres. Przedstawiciel PZŁ podkreślił, że nie będzie już w planach łowieckich górnych limitów odstrzału dzików, co umożliwi intensyfikację polowań. W trakcie dyskusji rolnicy poruszali m.in. kwestie trudności spełnienia warunków bioasekuracji - niedostatecznych odszkodowań, utylizacji padłych dzików. Sugerowano, by bioasekurację wprowadzić w całym kraju dla bezpieczeństwa hodowli zwierząt.

12 września sejmowa Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi wysłuchała pierwszego czytania poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o bezpieczeństwie żywności i żywienia (druk nr 1716). Projekt przedstawił i uzasadnił poseł Jarosław Sachajko (Kukiz'15). Projekt ma na celu umożliwienie rolnikom sprzedaży swoich produktów na rzecz osób fizycznych dla jednostek organizacyjnych, nieposiadających osobowości prawnej lub na rzecz osób fizycznych na potrzeby prowadzonej przez nie pozarolniczej działalności gospodarczej - do sklepów, stołówek czy restauracji. Według posła Sachajki, który popiera projekt, to jeden z najważniejszych, jakie zostaną przyjęte w tej kadencji Sejmu. Parlamentarzysta argumentował, że to wielkoobszarowe, wielkie fermy mogą być problemem. Związane jest to ze źle działającym systemem wczesnego ostrzegania, który można było zaobserwować, gdy na polskich fermach pojawił się problem z fipronilem. Obecnie rolnicy mogą sprzedawać swoje produkty w różnych punktach sprzedaży detalicznej, ale powinni założyć działalność gospodarczą. Założoną firmę rolnik powinien zgłosić pod kontrolę do inspekcji weterynaryjnej czy sanitarnej. Komisja będzie kontynuowała pierwsze czytanie ww. projektu na jednym z następnych posiedzeń. W posiedzeniu uczestniczył Leszek Dereziński, prezes zarządu Federacji.

11 września porządkiem obrad sejmowej Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi było przeprowadzenie pierwszego czytania rządowego projektu ustawy zmieniającej ustawę o zmianie ustawy o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt (druk 1807). Program ma na celu zapobieganie szerzeniu się ASF. Umożliwia wypłatę odszkodowań oraz rekompensatę za nieutrzymywanie świń w gospodarstwie. Sprawozdawcą został poseł Krzysztof Szulowski (PiS). W posiedzeniu uczestniczył przedstawiciel Federacji.

8 września w Warszawie w resorcie rolnictwa obradowało prezydium Rady Dialogu Społecznego w Rolnictwie. Tematami były: strategia zrównoważonego rozwoju wsi, rolnictwa i rybactwa, zasady procedowania stanowisk zespołów i rady oraz nowe zasady obsługi Funduszy Promocji Produktów Rolno-Spożywczych z 10 sierpnia br. W posiedzeniu uczestniczył Leszek Dereziński, przewodniczący Zespołu ds. Kształtowania Ustroju Rolnego Rady Dialogu Społecznego w Rolnictwie.


W sierpniu Federacja Związków Pracodawców - Dzierżawców i Właścicieli Rolnych złożyła do Agencji Rynku Rolnego dwa projekty zadań na 2018 rok, pochodzących z Funduszu Promocji Mleka i Funduszu Promocji Mięsa Wieprzowego. Oba zostały zaakceptowane i będą realizowane.

30 sierpnia w resorcie rolnictwa odbyła się debata pożniwna, w której uczestniczyli przedstawiciele organizacji rolniczych. W spotkaniu z ministrem rolnictwa Krzysztofem Jurgielem Federację Związków Pracodawców - Dzierżawców i Właścicieli Rolnych reprezentował Wojciech Hołownia, przewodniczący rady Federacji i prezes Warmińsko-Mazurskiego Związku Producentów Rolnych. Zgodnie z informacją z oddziałów terenowych Agencji Rynku Rolnego, żniwa w zdecydowanej większości województw w Polsce zakończyły się pod koniec sierpnia. Jedynie w północnej części kraju (woj. zachodniopomorskie, pomorskie i warmińsko-mazurskie) sytuacja przedstawiała się inaczej. Tam z uwagi na trudne warunki pogodowe (opady, wichury, burze) do zbioru pozostało jeszcze ok. 30 proc. powierzchni zasiewów zbóż. Zgodnie ze wstępnym szacunkiem GUS zbiory zbóż podstawowych z mieszankami zbożowymi (bez kukurydzy) wyniosą 27,5 mln t - o ok. 8 proc. więcej niż w 2016 roku. Szacuje się, że powierzchnia uprawy zbóż wyniosła 7,0 mln ha, tj. o niecałe 3 proc. więcej niż w 2016 r. Również plony mogą być wyższe od ubiegłorocznych o 3 proc. i wynieść 3,9 t/ha. - Polska w ostatnim okresie stała się znaczącym unijnym eksporterem zbóż, głównie pszenicy, i skutecznie konkuruje z innymi eksporterami o rynki krajów trzecich - podkreślił szef resortu rolnictwa, dodając, że eksport zboża z Polski w sezonie 2016/2017 był o 50 proc. większy w porównaniu ze średnią z lat 2011-2015, a eksport samej pszenicy był o 60 proc. większy niż w latach 2011-2015.

30 sierpnia Federacja Związków Pracodawców - Dzierżawców i Właścicieli Rolnych przesłała do resortu rolnictwa swoje uwagi dotyczące projektu rozporządzenia w sprawie zaliczek na poczet płatności bezpośrednich za 2017 r. Organizacja poparła w całości, bez uwag, treść rozporządzenia. "Projektowane rozporządzenie wychodzi naprzeciw oczekiwaniom rolników. Jest ono szczególnie ważne w obecnej sytuacji, kiedy nawiedziły nas huragany i nawałnice. Pieniądze otrzymane z zaliczek rolnicy przeznaczą na bieżące jesienne wydatki związane z siewami i zbiorami 2017 r. Federacja z góry dziękuje za uruchomienie dopłat" - napisano w stanowisku.

28 sierpnia w siedzibie biura Związku Pracodawców - Dzierżawców i Właścicieli Rolnych w Bydgoszczy odbyło się posiedzenie zarządu, w trakcie którego omówiono sprawy bieżące, w tym głównie rozmiar szkód wyrządzonych po sierpniowych deszczowych nawałnicach w gospodarstwach rolniczych woj. kujawsko-pomorskiego. Szkody dotyczą upraw rolnych i zniszczonych budynków gospodarczych (obory, chlewnie). Są straty także w zwierzętach.
Kolejnym omawianym punktem była współpraca członków bydgoskiego związku z Urzędem Marszałkowskim Województwa Kujawsko-Pomorskiego, w tym wspólna wizyta u producenta probiotyków ProBiotics Polska. W posiedzeniu uczestniczył prezes Federacji Leszek Dereziński, który jest jednocześnie członkiem zarządu bydgoskiego związku.

26 sierpnia w Ciechocinku w Dworku Prezydenta RP po raz dziewiąty odbyło się spotkanie najlepszych rolników, laureatów konkursu - Rolnik Pomorza i Kujaw. Msza św. w kościele Apostołów Piotra i Pawła w Ciechocinku rozpoczęła uroczystości, a następnie barwny korowód prowadzony przez zespół pieśni i tańca z Kujaw poprowadził zaproszonych gości do ogrodów i Dworku Prezydenta RP. Poświęcony został bochen chleba, który po uroczystości pojechał wraz z wieńcem dożynkowym do Kancelarii Prezydenta RP. W trakcie uroczystości z rąk minister Haliny Szymańskiej, szefowej prezydenckiej kancelarii nagrodę prezydenta otrzymał Leszek Dereziński, prezes zarządu Federacji. W liście gratulacyjnym podziękowano prezesowi spółki KOM ROL za wydajność pracy i osiągnięcia w rolnictwie, a także za aktywność na rzecz Ziemi Kujawskiej.

25 sierpnia w Zachodniopomorskim Urzędzie Wojewódzkim w Szczecinie odbyło się posiedzenie Zespołu ds. Rolnictwa. W spotkaniu uczestniczyło 17 przedstawicieli organizacji rolniczych, w tym Feliks Skotnicki, prezes Związku Pracodawców Rolnych w Szczecinie. Tematyką posiedzenia była sytuacja klęski w rolnictwie spowodowana deszczami nawalnymi i gradobiciami. Wystąpiły w wielu miejscach ogromne podtopienia upraw rolnych, które utrudniają zbiory z pól i łąk. W regionie powołano 80 zespołów ds. szacowania strat. Na 25 sierpnia ustalono straty na około 200 mln zł (ostateczne wyliczenia mogą sięgnąć nawet 1 mld zł).
Ten stan w rolnictwie obejmuje cały region zachodniopomorski i wymaga uruchomienia wielokierunkowej pomocy. Zespół wypracował stanowisko i skierował je do rządu premier Beaty Szydło. Zebrani podkreślali, że w konsekwencji gradobić i nawalnych deszczy wystąpią opóźnienia w zasiewach rzepaku i zbóż ozimych, co w konsekwencji spowoduje ogromny spadek dochodowości w rolnictwie w 2018 r.

24 sierpnia porządkiem obrad sejmowej Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi były informacje ministrów: rolnictwa i rozwoju wsi, spraw wewnętrznych i administracji oraz środowiska nt. strat oraz aktualnego stanu usuwania skutków spowodowanych nawałnicami deszczu i gradobicia w województwach: pomorskim, kujawsko-pomorskim, wielkopolskim i łódzkim.
Wiceminister Ewa Lech przedstawiła ogrom strat w rolnictwie po nawalnym deszczu i informacjęo szacowanych stratach. Największe zniszczenia wystąpiły w woj. pomorskim, kujawsko-pomorskim, wielkopolskim, częściowo dolnośląskim i łódzkim. Huragan zniszczył uprawy na powierzchni ok. 3 tys. ha. W Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa przygotowywana jest zmiana rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 4 stycznia 2015 r. w sprawie szczegółowego zakresu i sposobów realizacji niektórych zadań ARiMR. W następnym tygodniu przygotowane - zmienione rozporządzenie w trybie obiegowym dotarło do wszystkich poszkodowanych gmin.
W resorcie trwają prace nad programem pomocy dla gospodarstw rolnych poszkodowanych przez klęski żywiołowe. Warunkiem uruchomienia programu jest oszacowanie strat przez komisje. Program pomocowy musi być zgłoszony do Komisji Europejskiej.
Wiceminister Lech zaznaczyła, że producenci rolni poszkodowani w wyniku huraganu mogą ubiegać się o kredyt preferencyjny, obrotowy na wznowienie produkcji w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej oraz na odtworzenie środków trwałych.
W trakcie dyskusji podjęty został temat ubezpieczeń, jego niewłaściwe funkcjonowanie. Powodem tego stanu rzeczy jest sposób szacowania rolniczych szkód przez firmy ubezpieczeniowe. Znajdują one wiele powodów, dla których nie wypłacają właściwych pieniędzy poszkodowanym rolnikom.
Informację na temat strat w lasach prywatnych, spowodowanych tegoroczną nawałnicą deszczową i gradobiciem, przedstawił Andrzej Szweda-Lewandowski, podsekretarz stanu w Ministerstwie Środowiska - główny konserwator przyrody. Według szacunków resortu, szkody w lasach prywatnych wystąpiły na obszarze województw: kujawsko-pomorskiego - 3950 ha, pomorskiego 13 150 ha, wielkopolskiego 3227 ha i na obszarze powiatu oleśnickiego woj. dolnośląskiego. Na miejscu klęski wykorzystywany jest sprzęt należący do Lasów Państwowych.
Lasy Państwowe wyasygnują 35 mln zł, które za pośrednictwem starostów trafią do właścicieli zniszczonych lasów. Warunkiem otrzymania pieniędzy przez rolnika jest uprzątnięcie zniszczonego poleśnego obszaru . Uprzątając tereny z połamanych drzew, rolnicy przyczynią się do przywrócenia bezpieczeństwa publicznego.
Wiceminister spraw wewnętrznych i administracji Jarosław Zieliński przedstawił aktualny stan usuwania skutków nawałnic deszczu i gradobicia w woj. pomorskim, kujawsko-pomorskim, wielkopolskim, łódzkim i częściowo dolnośląskim. Po ułatwieniach wprowadzonych przez rząd oprócz rzeczoznawców straty mogą szacować także inspektorzy nadzoru budowlanego.
Według szacunków komisji z ostatnich dni, nawałnica dotknęła 8,5 tys. rodzin. Rząd opracował nowe, uproszczone zasady udzielania pomocy poszkodowanym, a także zdecydował o podwyższeniu kwoty, która będzie przeznaczana na pokrycie kosztów odbudowy zniszczonych budynków.
Mieszkańcy, których domy zostały zniszczone podczas ostatnich nawałnic, mogą otrzymać 200 tys. zł (dotychczas była to kwota 100 tys. zł). Na naprawę czy odbudowę budynków gospodarczych mogą otrzymać 100 tys. zł. Do 22 sierpnia na wypłatę zasiłków celowych do 6 tys. zł rząd przekazał łącznie ponad 42 mln zł. W posiedzeniu uczestniczył Waldemar Rolewski, wiceprezes zarządu Federacji.

23 sierpnia w gmachu resortu rolnictwa odbyło się spotkanie wiceministra rolnictwa Zbigniewa Babalskiego z przedstawicielami rozszerzonej Koalicji Na Rzecz Biopaliw nt. nowelizacji ustawy o biokomponentach i biopaliwach rolniczych.
Realizacja zaproponowanych zmian przepisów może w dramatyczny sposób pogorszyć sytuację polskiego rolnictwa, które produkuje i sprzedaje na rzecz biopaliw ok. 2 mln ton rzepaku i 1 mln ton zbóż. Proponowana ustawa zmniejszy także liczbę pozarolniczych miejsc pracy na obszarach wiejskich. W posiedzeniu uczestniczył wiceprezes zarządu Federacji Mariusz Olejnik.

16 sierpnia w siedzibie spółki KOM-ROL Kobylniki odbyło się posiedzenie zarządu Federacji Związków Pracodawców - Dzierżawców i Właścicieli Rolnych. Dobra frekwencja członków zarządu pozwoliła na podjęcie wielu ważnych stanowisk co do dalszych działań Federacji (protokół z posiedzenia zarządu został wcześniej rozesłany członkom Federacji).

7 sierpnia w Warszawie w gmachu Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi odbyło się spotkanie trzech związków producentów i trzech związków przedsiębiorców bydła na temat opracowywanej strategii "Wołowina 2022". Polskie Zrzeszenie Producentów Bydła Mięsnego reprezentował prezes Jerzy Wierzbicki. Polski Związek Hodowców i Producentów Bydła Mięsnego reprezentował prezes Jacek Zarzecki. Federację Związków Pracodawców - Dzierżawców i Właścicieli Rolnych - członek zarządu Waldemar Dobrowolski. Ze strony resortu rolnictwa w spotkaniu uczestniczyło 9 osób pod przewodnictwem zastępcy dyrektora Departamentu Rynków Rolnych MRiRW Jerzego Dąbrowskiego.
Strategię przygotowała firma Ernst&Young, uczestnicząc w spotkaniu w 3-osobowym składzie pod przewodnictwem dyrektora projektu Krzysztofa Piglowskiego. Przedstawicielom Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi przedstawiono opracowany w gronie największych światowych producentów wołowiny projekt i analizę rynku wołowiny dziewięciu największych światowych producentów wołowiny.
Omówiono cele strategii, organizację rynków, rodzaje certyfikacji, system jakości, mechanizmy finansowania, system promocji i rodzaje wsparcia organizacji branżowych i instytucji rządowych.
Prezentacja spotkała się z żywym zainteresowaniem ze strony przedstawicieli resortu rolnictwa, zwłaszcza że w ramach rządowej Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju uwzględniony został rozwój sektora wołowiny w Polsce.
Po merytorycznej dyskusji uzgodniono, że we wrześniu odbędzie się kolejne spotkanie. Ustalono nie tylko termin posiedzenia, ale również zakres rozmów. 


27 lipca w Warszawie, w siedzibie Mazowieckiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego odbyło się szkolenie "Strefa Inspiracji Agencji Rynku Rolnego". W trakcie szkolenia dyrektor Biura Rozwoju Rynku ARR zaprezentował aktualne plany marketingowe oraz strategie branż. Po części oficjalnej odbyły się warsztaty dotyczące składania propozycji zadań do planów finansowych funduszy promocji. W szkoleniu wziął udział przedstawiciel Federacji.

25 lipca w Warszawie w resorcie rolnictwa na wniosek Leszka Derezińskiego, który jest przewodniczącym Zespołu ds. Kształtowania Ustroju Rolnego Rady Dialogu Społecznego w Rolnictwie, odbyło się posiedzenie zespołu. Tematami posiedzenia były: 1) zaawansowanie prac przy powoływaniu Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa i wynikająca z tego potrzeba nowelizacji ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego i opracowania ustawy o dzierżawie rolniczej; 2) rola korporacji międzynarodowych w gospodarce, w tym w sektorze rolno-spożywczym; 3) rola instytutów naukowo-badawczych w obszarze rolnictwa i przemysłu rolno-spożywczego. Wprowadzanie innowacyjnych myśli naukowców polskich do produkcji rolniczej W posiedzeniu uczestniczyli zaproszeni goście: prof. dr hab. Andrzej Kowalski - dyrektor IERiGŻ, dr Roman Izdebski, Justyna Matys - dyrektor Departamentu Gospodarki Ziemią MRIRW, Bogdan Podgórski - zastępca dyrektora Zespołu Gospodarowania Zasobem ANR, Mariusz Drozdowski - naczelnik Wydziału Kształtowania Ustroju Rolnego Departamentu Gospodarowania Ziemią w MRiRW.

25 lipca, zgodnie z ustaleniami ostatniego posiedzenia zarządu, odbyło się spotkanie Mariusza Olejnika, wiceprezesa zarządu Federacji i Grzegorza Brodziaka, członka zarządu Federacji z Adamem Tańskim, prezesem Izby Zbożowo-Paszowej i prof. dr. hab. Andrzejem Kowalskim, dyrektorem IERiGŻ nt. organizacji wspólnej konferencji dot. nowelizacji ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego. Drugie spotkanie odbyło się z przedstawicielami ING nt. członkostwa wspierającego Federację.

25 lipca odbyło się drugie posiedzenie senackiej Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi, którego porządkiem obrad była prezentacja raportu z działalności Agencji Nieruchomości Rolnych na Zasobie Własności Rolnej Skarbu Państw w 2016 roku. W posiedzeniu uczestniczył prezes Leszek Dereziński. 

25 lipca senacka Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi zorganizowała seminaryjne posiedzenie, którego tematem była prezentacja sprawozdania specjalnego Europejskiego Trybunału Obrachunkowego nt. "Unijne wsparcie dla młodych rolników powinno być lepiej ukierunkowane, tak aby zapewniało rzeczywisty wkład w wymianę pokoleń". W swoim wystąpieniu Janusz Wojciechowski (członek Europejskiego Trybunału Obrachunkowego) stwierdził, że unijne wsparcie dla młodych rolników zbyt często opiera się na mało precyzyjnych założeniach. Nie określono także oczekiwanych rezultatów ani oddziaływania. Kontrola w tym zakresie odbyła w czterech państwach członkowskich UE, w których wydatki na rzecz młodych rolników (poniżej 40 lat) są największe: Francji, Hiszpanii, Polsce i Włoszech. W przypadku I filaru pomoc nie jest oparta na rzetelnej ocenie potrzeb, nie zawsze trafia ona do tych młodych rolników, którzy potrzebują wsparcia. Filar II bardziej bezpośrednio odpowiada na potrzeby młodych rolników w zakresie dostępu do gruntów, wiedzy i kapitału. Kwota pomocy powiązana jest z potrzebami modulowania w celu zachęcania do konkretnych działań (np. wprowadzenia metod rolnictwa ekologicznego, inicjatywy służącej oszczędności zużycia wody czy prądu). W końcowej części wystąpienia Janusz Wojciechowski powiedział: - Skuteczne wsparcie dla młodych rolników jest sprawą najwyższej wagi, jeśli chcemy zapewnić trwałość rolnictwa w perspektywie wielu pokoleń. 170 tys. euro z WPR skierowane dla polskim młodych rolników to pula właściwie wykorzystana. W porównaniu z innymi krajami badanymi, Polska jest przykładem właściwie spożytkowanych środków. W posiedzeniu uczestniczył prezes zarządu Federacji Leszek Dereziński.

18 lipca posłowie sejmowej Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi wysłuchali pierwszego czytania i rozpatrzenia rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt. Uzasadnienie projektu przedstawiła wiceminister rolnictwa Ewa Lech. Projekt ma na celu zwiększenie skuteczności zwalczania chorób zakaźnych zwierząt przez wprowadzenie nowych obowiązków, m.in. dla myśliwych, dzierżawców lub zarządców obwodów łowieckich, posiadaczy gospodarstw, a także umożliwienie Inspekcji Weterynaryjnej zakazania lub ograniczenia możliwości utrzymywania, chowu lub hodowli zwierząt z gatunków wrażliwych na danym obszarze jak również wprowadzenie sankcji administracyjnych za nieprzestrzeganie takich zakazów, nakazów i ograniczeń oraz niewypełnienie obowiązków związanych ze zwalczaniem chorób zakaźnych zwierząt. Komisja przyjęła poprawki. Sprawozdawcą został poseł Krzysztof Szumowski (PiS). W posiedzeniu uczestniczył podsekretarz stanu Ministerstwie Środowiska, główny konserwator przyrody - Andrzej Szweda-Lewandowski. Federację reprezentował wiceprezes zarządu Waldemar Rolewski.

14 lipca OT ANR Szczecinie zorganizował posiedzenie rady społecznej. Wśród obecnych pięciu członków z Federacji byli: Kazimierz Stoltman i Feliks Skotnicki. W trakcie posiedzenia zatwierdzono restrukturyzację nieruchomości przejętych do Zasobu z gospodarstw Kraśnik, gmina Rzecz, pow. 476 ha i Brzozowo, gmina Przybiernów, pow. 216 ha i przygotowania przetargów ofertowych dla rolników indywidualnych; 2) pozytywnie zaopiniowano sprzedaż 24,3 ha, obręb Rzęsko, gmina Rzecz dla młodego rolnika dzierżawcy i pozytywnie zaopiniowano przedłużenie na 3 lata części dzierżawy 150 ha, gmina Barlinek. Omawiano także zaproponowany przez ANR nowy podział kryteriów przetargowych do ofertowych dzierżaw.

12 lipca sejmowa Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi rozpatrzyła poselski wniosek o wyrażenie wotum nieufności wobec ministra rolnictwa. Komisja negatywnie zaopiniowała ww. wniosek. Sprawozdawcą był poseł PiS Robert Telus.

11 lipca odbyło się kolejne posiedzenie senackiej Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Porządkiem obrad było rozpatrzenie ustawy o zmianie ustawy o ARR i organizacji niektórych rynków rolnych. W posiedzeniach uczestniczył prezes Federacji Leszek Dereziński.

11 lipca odbyło się posiedzenie senackiej Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi. nt: 1) informacji ministra rolnictwa dotyczące stanu obecnego doradztwa rolniczego w Polsce i możliwości zwiększenia jego finansowania i 2) wygłoszenie referatu przez prof. dra hab. inż. Józefa Kanię z UR w Krakowie - "Cele efektywnego systemu publicznego doradztwa rolniczego oraz warunki i czynniki jego doskonalenia".

11 lipca w Warszawie w gmachu MRiRW odbyło się posiedzenie Rady Dialogu Społecznego w Rolnictwie, w trakcie którego przyjęto stanowiska w sprawie: strategii promocji polskiej żywności i nowych ognisk choroby afrykańskiego pomoru świń. W spotkaniu uczestniczył Leszek Dereziński, przewodniczący Zespołu ds. Kształtowania Ustroju Rolnego Rady Dialogu.

10 lipca w Trzebawiu koło Poznania odbył się Zjazd Walnego Zgromadzenia Stowarzyszenia Dzierżawców i Właścicieli Rolnych RP, w którym uczestniczył także Leszek Dereziński, prezes zarządu Federacji. W swoim wystąpieniu mówił o aktualnych problemach rolnictwa, a przede wszystkim o nowych regulacjach prawnych w sferze gospodarowania nieruchomościami rolnymi. Zjazd wyznaczył cele i zadania do zrealizowania teraz i w najbliższej przyszłości. Związek zmienił nazwę na Polskie Towarzystwo Rolnicze. Delegaci zjazdu udzielili zarządowi absolutorium za 2016 rok.

6 lipca cztery sejmowe komisje: Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa, Komisja Gospodarki Morskiej, Żeglugi Śródlądowej i Finansów Publicznych rozpatrzyły poprawki zgłoszone w czasie drugiego czytania do projektu ustawy - Prawo wodne. W posiedzeniu uczestniczył przedstawiciel Federacji.

6 lipca sejmowa Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi rozpatrzyła poprawki zgłoszone w czasie drugiego czytania do projektu ustawy o Agencji Rynku Rolnego. Poprawki zostały przyjęte przez komisję. Doprecyzowały one zakres zadań, za realizację których odpowiadać będzie KOWR. W posiedzeniu uczestniczył przedstawiciel Federacji.

5 lipca w trakcie drugiego posiedzenia sejmowa Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi wysłuchała informacji wiceminister Ewy Lech na temat żyzności gleb w Polsce i możliwości ich poprawy oraz programów dotyczących poprawy żyzności. Żyzność gleby uwarunkowana jest czynnikami naturalnymi, m.in. takimi jak uziarnienie skał macierzystych. Niestety, w Polsce jest około 5 proc. gleb wytworzonych z piasków, gleb mało zasobnych w makro- i mikroskładniki, o silnej kwasowości. W powiązaniu z małymi zdolnościami retencji wody oznacza deficyt wody dla roślin. Zatem żyzność gleb uwarunkowana jest sposobem ich użytkowania. Potrzebne jest utrzymanie odpowiedniego odczynu gleb przez ich wapnowanie oraz odpowiednie nawożenie nawozami naturalnymi i organicznymi. Celem tych zabiegów jest ograniczanie zmniejszenia zawartości próchnicy w glebach. W resorcie rolnictwa trwają pracę nad przywróceniem dopłat do wapnowania gleb. W posiedzeniu uczestniczył przedstawiciel Federacji.

4 lipca odbyło się wspólne posiedzenie sejmowych komisji: Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Finansów Publicznych, Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej oraz Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa, które rozpatrzyły sprawozdanie podkomisji nadzwyczajnej o rządowym projekcie ustawy - Prawo wodne. Projekt ten ma celu wykonanie unijnej Ramowej Dyrektywy Wodnej (RDW).  Zostanie powołana nowa jednostka Państwowe Gospodarstwo Wodne - "Wody Polskie", której zadaniem będzie przejrzyste finansowanie inwestycji w gospodarce wodnej, jak również sprawne pozyskiwanie środków finansowych na te inwestycje, w tym środków pozabudżetowych. Poprawki do ww. projektu dotyczyły: zmniejszenia zanieczyszczeniami wód azotanami pochodzącymi ze źródeł rolniczych; określenia kryteriów wyznaczających krąg podmiotów obowiązanych do stosowania ww. programu i zmian w ustawie o nawozach i nawożeniu. Komisja przyjęła sprawozdanie, a sprawozdawcą została poseł Anna Paluch (PiS). W posiedzeniu uczestniczył Hubert Kulesza, członek zarządu Federacji.

5 lipca sejmowa Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi obradowała dwa razy. Na pierwszym posiedzeniu wysłuchała informacji ministra rolnictwa na temat użytków zielonych oraz zwierząt hodowlanych w gospodarstwach rolnych. Informację przedstawiała Ewa Lech, podsekretarz stanu w MRiRW. W 2016 r. w bazie danych ARiMR znajdowało się blisko 840 tys. gospodarstw utrzymujących trwałe użytki zielone (TUZ). Jedynie 28 proc. spośród nich utrzymywało jednocześnie zwierzęta hodowlane. Niemniej jednak powierzchnia trwałych użytków zielonych w tych gospodarstwach wynosiła 51 proc. całej powierzchni TUZ w Polsce. W trakcie dyskusji posłowie stwierdzili, że taki sposób wykorzystywania użytków zielonych przez rolników to marnotrawstwo. TUZ nie mogą służyć tylko jako źródło unijnych dopłat dla właścicieli gospodarstw rolnych czy dzierżawców. W posiedzeniu uczestniczył Waldemar Rolewski, wiceprezes zarządu Federacji.


28 czerwca w Warszawie odbył się zjazd Federacji Związków Pracodawców - Dzierżawców i Właścicieli Rolnych. Dokonano oceny działalności merytorycznej zarządu i finansowej komisji rewizyjnej w latach 2012-2017. Dokonano wyboru władz Federacji do 2021 roku. Przewodniczącym rady Federacji został Wojciech Hołownia, członkami rady Federacji zostali wybrani: Władysław Butor, Tadeusz Mochalski, Andrzej Okoniewski, Maciej Skibniewski, Feliks Skotnicki, Zbigniew Studniarski, Wojciech Rymaszewski, Paweł Wachowiak, Roman Wiatrowski, Piotr Włodawiec, Tomasz Zdziebkowski. Prezesem zarządu Federacji został Leszek Dereziński, wiceprezesami zarządu zostali wybrani: Romuald Jankowski, Waldemar Rolewski i Mariusz Olejnik. Członkami zarządu zostali: Grzegorz Brodziak, Waldemar Dobrowolski, Zygmunt Jodko, Hubert Kulesza oraz Waldemar Sekściński. Przewodniczącym Komisji Rewizyjnej Federacji został Benedykt Ślęzak, a członkami Komisji Rewizyjnej są Mikołaj Chełkowski i Kazimierz Stoltman.

27 czerwca w gmachu Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi odbył się XIII Krajowy Zjazd Delegatów Krajowego Zrzeszenia Producentów Rzepaku i Roślin Białkowych. Zatwierdzono sprawozdania z działalności merytorycznej zarządu i finansowej Komisji Rewizyjnej KZPRiRB w 2016 r. Udzielono absolutorium dla zarządu KZPRiRB. W zjeździe uczestniczył przedstawiciel Federacji z pełnomocnictwem Leszka Derezińskiego (delegata na zjazd).

27, 29 i 30 czerwca odbyły się posiedzenia podkomisji nadzwyczajnej do rozpatrzenia rządowego projektu ustawy - Prawo wodne (druk 1529). O tym, że to gigantyczny projekt, świadczy fakt, że ustawa wraz z uzasadnieniem do niej liczy 800 stron.

23 czerwca Opolski Związek Producentów Rolnych odbył coroczne walne zebranie, w trakcie którego zatwierdzono sprawozdania: merytoryczne i finansowe na 2016 r. Udzielono zarządowi absolutorium, a także wybrano 5 delegatów na zjazd Federacji.

22 czerwca członek zarządu Federacji Związków Pracodawców - Dzierżawców  i Właścicieli Rolnych - Maciej Skibniewski wziął udział w spotkaniu terenowej rady społecznej w siedzibie OT ANR Gdańsk. Podczas spotkaniu podsumowano działalność oddziału za I kwartał 2017 r. Gdański OT ANR osiągnął bardzo dobre wyniki: sprzedano 58 ha gruntów, 162 ha przekazano dla Skarbu Państwa, wydzierżawiono 2700 ha. Do centrali w Warszawie przekazano 42 mln zł, tj. 115 proc. planu za I kwartał 2017 r. Do sprzedaży pozostało 347 mieszkań, większość w rejonie Malborka. Następnie zaopiniowano sposób rozdysponowania nieruchomościami Zasobu OT ANR. W większości przeznaczono działki do dzierżawy na 10 lat dla rolników indywidualnych w przetargach ograniczonych. Maciej Skibniewski poruszył bardzo ważny problem ujednolicenia regulaminów rozdysponowania gruntów w całym kraju i równego traktowania wszystkich rolników, zarówno tych dużych, jak i małych.

21 czerwca w biurze Federacji odbyło się posiedzenie zarządu nt. przebiegu zjazdu Federacji w dniu 28 czerwca br. Posiedzeniu przewodniczył prezes zarządu Leszek Dereziński.

21 czerwca w gmachu Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi odbyła się "Debata Przedżniwna". Organizatorami spotkania były: Krajowa Federacja Producentów Zbóż oraz Krajowe Zrzeszenie Producentów Rzepaku i Roślin Białkowych. W debacie uczestniczył prezes Leszek Dereziński.

21 czerwca odbyło się trzecie posiedzenie sejmowej Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi nt. rozpatrzenia rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o ARR i organizacji niektórych rynków rolnych oraz zmianie niektórych innych ustaw (druk nr 164). W posiedzeniu uczestniczył Leszek Dereziński, prezes zarządu Federacji.

21 czerwca na kolejnym posiedzeniu komisja rozpatrywała informację ministrów: rolnictwa i rozwoju wsi oraz sprawiedliwości na temat egzekucji komorniczych gospodarstw rolnych i grup producenckich oraz prób rozwiązania powyższego problemu, z uwzględnieniem propozycji rozwiązań umożliwiających restrukturyzację zadłużenia oraz koncepcji rozwiązań prawnych gwarantujących otrzymanie zapłaty za sprzedany towar. W posiedzeniu uczestniczył przedstawiciel Federacji.

21 czerwca sejmowa Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi wysłuchała informacji ministrów: rolnictwa i rozwoju wsi oraz środowiska na temat nowych przypadków występowania ASF - propozycje rozwiązań. Sekretarz stanu w MRiRW Jacek Bogucki poinformował, że do 18 czerwca br. na terytorium Polski wykryto 34 ogniska afrykańskiego pomoru świń oraz 346 przypadków choroby u dzików. W posiedzeniu uczestniczył Leszek Dereziński, prezes zarządu Federacji i Aleksander Dargiewicz, dyrektor biura Krajowego Związku Pracodawców Producentów Trzody Chlewnej.

20 czerwca w Sali Kolumnowej Sejmu odbyło się posiedzenie nt. informacji ministrów: gospodarki morskiej i żeglugi śródlądowej, rolnictwa i rozwoju wsi oraz środowiska na temat unijnych rekompensat wodno-środowiskowych dla właścicieli gospodarstw rybackich z uwzględnieniem niepokojących informacji o cofnięciu unijnego wsparcia dla rolników - hodowców karpia. Rozpatrzono projekt dezyderatu w sprawie cofnięcia wsparcia dla rolników - hodowców karpia skierowany do premier Beaty Szydło. W posiedzeniu uczestniczył Hubert Kulesza, prezes Związku Pracodawców Rolnych w Poznaniu.

20 czerwca porządkiem dziennym Sejmowej Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi było rozpatrzenie i zaopiniowanie dla Komisji Finansów Publicznych sprawozdania z wykonania budżetu państwa za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2016 r. wraz z analizą wykonania budżetu i założeń polityki pieniężnej w 2016 r. W posiedzeniu uczestniczył Waldemar Rolewski, wiceprezes zarządu Federacji.

20 czerwca w Pałacu Krotoszyce k. Legnicy odbył się XXIX Letni Walny Zjazd Członków Dolnośląskiego Związku Dzierżawców i Właścicieli Nieruchomości Rolnych we Wrocławiu. Wiodący temat spotkania: "Na doświadczeniu i tożsamości związku budować nową jakość". W trakcie posiedzenia dokonano m.in. wyboru 5 delegatów na zjazd Federacji, dyskutowano również na temat dalszej przyszłości organizacji.

20 czerwca w Nochowie k. Śremu odbyły się uroczystości z okazji 100-lecia działalności firmy "Spójnia" Hodowla i Nasiennictwo Ogrodnicze Spółka z o.o. Podczas spotkania odsłonięto pamiątkową tablicę. Wystąpienie Pawła Wachowiaka, prezesa spółki nt. "Spójnia wczoraj i dziś", oddało cześć założycielom przedsiębiorstwa, ale także pokazało rozwój i postęp, jaki się dokonał w ciągu ostatnich lat. Spółka stała się liczącą firmą nie tylko w kraju, ale także w UE. Referat nt. "Perspektywy rozwoju polskiej hodowli roślin" wygłosiła prof. dr hab. Katarzyna Niemirowicz-Szczytt. Wręczanie odznaczeń i uroczysta kolacja zakończyły uroczystości. Prezes zarządu Leszek Dereziński przekazał na ręce Pawła Wachowiaka życzenia dla pracowników firmy, by dalsze lata były równie owocne.

19 czerwca w Baczynie odbyło się coroczne walne zebranie członków Lubuskiego Związku Rolników. Zatwierdzono sprawozdanie merytoryczne i finansowe za 2016 r. Zarząd uzyskał absolutorium. W trakcie posiedzenia wybrano 5 delegatów na zjazd Federacji.

19 czerwca Polska Akademia Nauk Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa zorganizował konferencję z cyklu "Debaty o rozwoju wsi" nt. "Ewolucji struktury, ram instytucjonalnych i sposobów wykorzystania ziemi rolniczej w Polsce w latach 1989-2016". W konferencji uczestniczył przedstawiciel Federacji.

9 i 12 czerwca odbyły się posiedzenia podkomisji nadzwyczajnej do rozpatrzenia rządowego projektu ustawy Prawo wodne. W skład podkomisji weszli posłowie z komisji: Gospodarki Morskiej i Żeglugi  Śródlądowej, Finansów Publicznych, Komisji Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa. W posiedzeniach uczestniczył Hubert Kulesza, prezes Związku Pracodawców Rolnych w Poznaniu.

9 czerwca w Nochowie k. Śremu odbył się zjazd członków Związku Pracodawców -Dzierżawców i Właścicieli Rolnych w Poznaniu. Prezes Hubert Kulesza poinformował zebranych członków o działalności związku za ostatni rok. Wybrano 5 delegatów na zjazd Federacji.

8 czerwca w Gospodarstwie Rolnym w Białaczowie odbył się zjazd Związku Pracodawców i Producentów Rolnych w Łodzi, w trakcie którego zatwierdzono sprawozdanie merytoryczne i finansowe za 2016 r. Zarząd uzyskał absolutorium, a także wybrano 5 delegatów na zjazd Federacji w Warszawie.

8 czerwca w siedzibie Krajowej Rady Izb Rolniczych prezes Leszek Dereziński i wiceprezes Waldemar Rolewski podpisali umowę na dotację celową na rok 2017. Dotacja dotyczy uczestnictwa Federacji w COPA-GEOPA.

8 czerwca odbyło się posiedzenie sejmowej Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi dotyczące  informatyzacji ministerstwa rolnictwa oraz podległych jednostek - stan obecny, koszty utrzymania oraz planowane zmiany. Informację przedstawił podsekretarz stanu w MRiRW - Rafał Romanowski, który stwierdził, że wdrożenie usług elektronicznych wymaga zintensyfikowania działań zmierzających do zmiany kształtu infrastruktury teleinformatycznej jednostek podległych lub nadzorowanych przez szefa resortu rolnictwa. W posiedzeniu uczestniczył prezes Federacji Leszek Dereziński.

7 czerwca sejmowa Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi rozpatrzyła uchwałę Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o ochronie prawnej odmian roślin (druk nr 1593). Poprawki Senatu komisja przyjęła jednogłośnie. Posłem sprawozdawcą został Robert Telus (PiS).

7 czerwca kolejne posiedzenie komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi dotyczyło informacji ministrów: rolnictwa, spraw wewnętrznych oraz środowiska na temat zwalczania ASF wśród dzików i trzody chlewnej, a także omówienia aktualnego stanu oraz proponowanych działań dla myśliwych i rolników. W posiedzeniu uczestniczył prezes Leszek Dereziński.

7 czerwca porządkiem obrad połączonych sejmowych komisji: Finansów Publicznych, Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej, Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Rozwoju Wsi było rozpatrzenie wniosku o powołaniu podkomisji nadzwyczajnej do rozpatrzenia rządowego projektu ustawy Prawo wodne. Przewodniczącą podkomisji została poseł Anna Paluch (PiS). W posiedzeniu uczestniczył przedstawiciel Federacji.  

6 czerwca w gmachu resortu rolnictwa odbyło się posiedzenie Zespołu ds. Innowacyjności w Rolnictwie Rady Dialogu Społecznego w Rolnictwie, w którym uczestniczył Leszek Dereziński. Tematem wiodącym była przyszłość instytutów badawczych nadzorowanych przez MRiRW w kontekście koncepcji projektu ustawy o Narodowym Instytucie Technologicznym; kreowanie innowacyjnych rozwiązań przez instytuty badawcze i mechanizmy wdrażania ich do praktyki, w tym również we wdrażaniu PROW.

1 czerwca w warszawskim Domu Technika NOT odbył się Sprawozdawczy Zjazd Delegatów Krajowego Związku Plantatorów Buraka Cukrowego. Wydarzenie rozpoczęła msza święta, po której w NOT przy ul. Czackiego kontynuowane były pozostałe uroczystości 100-lecia działalności. Ostatnim punktem spotkania był zjazd delegatów KZPBC, w trakcie którego podpisano Ogólnopolskie Porozumienie Branżowe. Prezes zarządu Federacji Leszek Dereziński uczestniczył w uroczystościach jako delegat na zjazd.


 

30 maja w Bydgoszczy Związek Pracodawców - Dzierżawców i Właścicieli Rolnych odbył walne zebranie członków, w którym uczestniczył prezes Federacji Leszek Dereziński.

29 maja w gmachu Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi odbyło się spotkanie wiceministra rolnictwa Jacka Boguckiego z przedstawicielami Zespołu Doraźnego Dialogu Społecznego w sprawie zmian w ustawie o Agencji Rynku Rolnego i niektórych rynków rolnych. W spotkaniu uczestniczył Leszek Dereziński, prezes zarządu Federacji.

26 maja w Sejmie odbyło się posiedzenie podkomisji, w trakcie którego Stanisław Pinkas, powołany 13 kwietnia br. na stanowisko pełnomocnika rządu ds. organizacji struktur administracji publicznej właściwych w zakresie bezpieczeństwa żywności, przekazał informacje na temat zadań oraz planu działań nowego urzędu - Państwowej Inspekcji Bezpieczeństwa Żywności. Wiadomo, że termin powołania nowej inspekcji przesunięto z 1 stycznia na 1 lipca 2018 roku.

25 maja w Sejmie odbyło się wspólne posiedzenie Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Komisji Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa na temat unijnych dopłat wodno-środowiskowych dla właścicieli gospodarstw rybackich, z uwzględnieniem niepokojących informacji o cofnięciu unijnego wsparcia dla rolników - hodowców karpia. W posiedzeniu uczestniczył Hubert Kulesza, prezes Związku Pracodawców Rolnych w Poznaniu.

25 maja Związek Pracodawców Rolnych w Nowinach wspólnie z PPUH Nowiny, Krajowym Zrzeszeniem Producentów Rzepaku i Roślin Białkowych oraz firmą APERA po raz kolejny zorganizował "Dni Pola". Jest to pokaz poletek z odmianami pszenicy ozimej i rzepaku ozimego oraz różnych wariantów ochrony tych roślin. Oprócz pokazu poletek odbyły się także wykłady na temat rynku roślin białkowych, sytuacji rzepaku na rynku krajowym i światowym oraz regulacji wzrostu cen zbóż. Organizatorem i gospodarzem spotkania był Maciej Skibniewski, prezes Związku Pracodawców Rolnych, członek zarządu Federacji.

24 maja w stolicy odbyło się walne zebranie członków Związku Pracodawców Rolnych w Warszawie. Zebraniu przewodniczył prezes związku Waldemar Rolewski. Omawiano sprawy bieżące, przyjęto także sprawozdanie merytoryczne i finansowe za 2015 rok. Oprócz tego omówiono przygotowania do czerwcowego zjazdu Federacji.

24 maja odbyły się dwa posiedzenia sejmowej Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Porządkiem pierwszego posiedzenia były: projekt ustawy o zmianie ustawy o ochronie prawnej odmian roślin, a także rozpatrzenie i zaopiniowanie wniosku Klubu Parlamentarnego PSL o przedstawienie na posiedzeniu Sejmu informacji ministra rolnictwa na temat systemu informatycznego obsługującego wypłaty dopłat. Poprawkę w całości odrzucono. W posiedzeniu uczestniczył Waldemar Rolewski, wiceprezes zarządu Federacji. W trakcie drugiego posiedzenia komisji rozpatrzono rządowy projekt ustawy o spółdzielniach rolników (druk nr 1425). Projekt ma na celu kompleksowe uregulowanie zasad i sposobu funkcjonowania spółdzielni rolników i ich związków oraz stworzenie zachęt do powoływania przez rolników tego typu podmiotów.

19 maja w Szczecinie odbyło się plenarne posiedzenie Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego, w którym Związek Pracodawców Rolnych w Szczecinie reprezentowało czterech przedstawicieli: Paweł Grzelak, przewodniczący rady związku, Feliks Skotnicki - prezes zarządu i członkowie - Edward Szczepanik oraz Stanisław Kaśkiewicz. Tematem przewodnim były: gospodarka ziemią rolniczą, prawo i szkody łowieckie oraz zasady uboju zwierząt na potrzeby własne. W trakcie dyskusji Feliks Skotnicki apelował do rządzących o jak najszybsze procedowanie ustawy o dzierżawie rolniczej, która w całościowy sposób uregulowałaby ten problem.
Kolejny postulat to równoprawne traktowanie wszystkich podmiotów rolniczych, w tym także dzierżawców. Paweł Grzelak i Edward Szczepanik odnieśli się do złej sytuacji związanej z wyrządzanymi szkodami na polach uprawnych przez zwierzynę łowną, głównie jelenie i dziki.

19 maja w sali konferencyjnej Instytutu Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej odbyło się seminarium "Kwestia agrarna w Polsce - wczoraj, dziś, jutro". W seminarium uczestniczył przedstawiciel Federacji.

18 maja w gmachu MRiRW odbyło się posiedzenie Zespołu ds. Kształtowania Ustroju Rolnego Rady Dialogu Społecznego w Rolnictwie, któremu przewodniczył Leszek Dereziński. Porządek obrad składał się z następujących zagadnień: 1) planowanie przestrzennego zagospodarowania rolnictwa, w tym zagrożenia rozwoju inwestycji w rolnictwie; 2) zaawansowanie prac przy powoływaniu KOWR; 3) organizowanie się producentów rolnych w grupy producenckie i spółdzielnie rolników i ich powiązania w łańcuchu dostaw; 4) rola instytutów naukowych pracujących w obszarze rolnictwa i przemysłu rolno-spożywczego. Wprowadzanie innowacyjnych myśli naukowców polskich do produkcji rolniczej; 5) analiza i propozycje dotyczące podstawowych kwestii ustroju rolnego w Polsce. Dyrektorzy departamentów resortu rolnictwa uczestniczący w spotkaniu wyjaśniali poruszane problemy i odpowiadali na pytania.

12 maja na następnym posiedzeniu sejmowa Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Środowiska oraz Infrastruktury i Budownictwa  wysłuchała informacji na temat zmiany przepisów dotyczących pozwoleń na budowę obiektów inwentarskich, zwłaszcza dla trzody i bydła. W posiedzeniu uczestniczył przedstawiciel Federacji.

13 maja w Arenie Toruń odbyła się konferencja "Jeszcze Polska nie zginęła - wieś". Spotkali się tam przedstawiciele środowiska naukowego wraz z politykami, leśnikami i bracią łowiecką. Dyskutowano nad wkładem Kościoła katolickiego, łowiectwa i leśnictwa w rozwój wsi polskiej. Wnioski pokonferencyjne trafią do Ministerstwa Środowiska, stając się podstawą polityki rządu w tym zakresie. W uroczystej konferencji uczestniczył prezes zarządu Federacji Leszek Dereziński.

11-12 maja w Brukseli odbyły się dwa spotkania COPA-GEOPA, w których uczestniczył Waldemar Rolewski, wiceprezes zarządu Federacji. Pierwsze spotkanie (11 maja) reprezentantów COPA-GEOPA dotyczyło budżetu organizacji, Brexitu (przyszłych działań i ich wpływu na zatrudnienie obywateli państw członkowskich) oraz projektów seminariów sponsorowanych przez Komisję Europejską. Spotkania muszą obejmować zagadnienia dotyczące uaktualnienia modelu europejskiego rolnictwa. 12 maja odbyło się spotkanie Komitetu Sektorowego Dialogu Społecznego w Rolnictwie. W trakcie posiedzenia omawiane były obowiązki pracodawców UE, WPR po 2020 roku i nowe rozwiązania związane z bezpieczeństwem i higieną pracy.

31 maja w Warszawie w Instytucie Żywności i Żywienia odbyła się konferencja szkoleniowa skierowana do przedstawicieli branży mięsnej, rybnej i mleczarskiej zorganizowana w ramach Narodowego Programu Zdrowia. W spotkaniu uczestniczył przedstawiciel Federacji.

11 maja odbyły się dwa posiedzenia sejmowej Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Pierwsze dotyczyło terminu zakończenia wypłat płatności bezpośrednich za 2016 r. oraz przygotowania systemu informatycznego do wypłat płatności za 2017 r. W posiedzeniu uczestniczył prezes zarządu Federacji Leszek Dereziński.

11 maja w gmachu MRiRW odbyło się drugie spotkanie zespołu doraźnego ds. projektu ustawy o ARR. Celem posiedzenia było wypracowanie stanowiska odnośnie projektu ustawy o ARR. W związku z dalszymi rozbieżnościami zdań, członkowie zespołu zdecydowali o konieczności spotkania z ministrem Krzysztofem Jurgielem, aby ten podjął ostateczną decyzję. W spotkaniu uczestniczył Leszek Dereziński, przewodniczący Zespołu ds. Kształtowania Ustroju Rolnego Rady Dialogu Społecznego w Rolnictwie.

10 maja we Wrocławiu odbyło się posiedzenie zarządu oraz komisji rewizyjnej Dolnośląskiego Związku Dzierżawców i Właścicieli Nieruchomości Rolnych. W trakcie spotkania oceniono niedawne rozmowy zarządu związku z kierownictwem OT ANR we Wrocławiu. Spotkanie miało miejsce we wrocławskim biurze Agencji 18 kwietnia br. Podjęto decyzję o konieczności zorganizowania kolejnego spotkania przedstawicieli związku z kierownictwem OT ANR, aby poruszyć m.in. następujące problemy: sposób zagospodarowania gruntów wyłączonych dzierżawcom w ramach 30 proc., ilość użytków rolnych będących w Zasobie w poszczególnych powiatach woj. dolnośląskiego z uwzględnieniem gruntów dotychczas niezagospodarowanych. Ważnym tematem jest również likwidacja zbędnych budynków i budowli, w tym pokryć dachowych z eternitem. Zarząd zapoznał się i zatwierdził sprawozdanie finansowe z działalności związku.

10 maja porządkiem obrad sejmowej Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi była informacja resortu rolnictwa na temat strat poniesionych przez producentów owoców w wyniku niekorzystnych zjawisk atmosferycznych występujących w ostatnim czasie na terenie Polski. Szczegółową informację na ten temat przestawił sekretarz stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi - Jacek Bogucki. W posiedzeniu uczestniczył Waldemar Rolewski, wiceprezes zarządu Federacji.

9 maja w Bydgoszczy w siedzibie biura Związku Pracodawców - Dzierżawców i Właścicieli Rolnych odbyło się posiedzenie zarządu, w trakcie którego omówiono sprawy bieżące, m.in. działalność związku w Sejmiku Gospodarczym Województwa Kujawsko-Pomorskiego w związku z objęciem przez Romana Wiatrowskiego, prezesa ZPDiWR, funkcji członka zarządu sejmiku. Członkowie bydgoskiego związku dyskutowali nad organizacją IV Edycji Europejskiego Kongresu Menadżerów Agrobiznesu z udziałem Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego w ramach projektu Emplnno i NICHE. Wyznaczono także datę walnego zebrania ZPDiWR w celu wytypowania delegatów na zjazd Federacji Związków Pracodawców - Dzierżawców i Właścicieli Rolnych w Warszawie.

9 maja prezes zarządu Federacji wziął udział w kolejnym spotkaniu sekcji "Wieś, rolnictwo" Narodowej Rady Rozwoju przy prezydencie RP. Tematem spotkania były: koszty energii dla małego biznesu rolnictwa, odnawialne źródła energii jako remedium na wzrost cen i niedobory energii na obszarach wiejskich i podmiejskich oraz problemy potencjału źródeł energii odnawialnej. Propozycję inicjatyw legislacyjnych omawiał członek NRR Grzegorz Wiśniewski. Problemy cen energii dla małego biznesu i rolnictwa, taryfy i koszty oraz rachunki za energię referował Maciej Bando, prezes Urzędu Regulacji Energetyki. Prof. Jens Lwitzsch z Uniwersytetu Viadrina przedstawiał kosztowe, taryfowe i społeczne aspekty rozwoju energetyki odnawialnej w Niemczech, a także rolę małych firm i rolników w rozwoju OZE. Poseł PiS Jan Krzysztof Ardanowski mówił o wykorzystaniu lokalnych i odnawialnych zasobów energii na obszarach wiejskich oraz kosztach energii i dochodach gospodarstw rolnych w aspekcie konkurencyjności rolnictwa oraz oczekiwań środowisk rolniczych.

5-7 maja na terenie Międzynarodowych Targów Poznańskich odbyła się Krajowa Wystawa Zwierząt Hodowlanych. Była to XXVIII edycja tego wydarzenia. Wystawa to spotkanie profesjonalistów, naukowców, jak i szerokiej publiczności, która z bliska mogła zobaczyć bydło ras mlecznych i mięsnych, konie, trzodę chlewną, owce, kozy, króliki, a nawet szynszyle. Co dwa lata hodowcy i rolnicy mogą obserwować postępy i kierunki rozwoju branży. W tegorocznej edycji imprezy wzięło udział blisko 400 wystawców z całego kraju. Zaprezentowanych zostało 2000 zwierząt, a także nowości produktowe (leki, pasze) oraz urządzenia niezbędne w nowoczesnej hodowli. W wystawie uczestniczył prezes zarządu Federacji Leszek Dereziński.


27 kwietnia w warszawskiej siedzibie biura Federacji Związków Pracodawców - Dzierżawców i Właścicieli Rolnych odbyło się posiedzenie zarządu Federacji, w trakcie którego omówiono sprawy bieżące m.in.: wnioski Federacji przesłane do Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi po spotkaniu z kierownictwem resortu, które miało miejsce 16 marca br., przystąpienie do prac nad projektem ustawy o dzierżawie rolniczej, propozycje nowelizacji ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego, dyskusja nad planem pracy na 2017 r. oraz podpisanie porozumienia przygotowanego przez Mariusza Olejnika, prezesa Opolskiego Związku Producentów Rolnych.

24 kwietnia w pałacu w Kobylnikach odbyła się Konferencja Hodowców Bydła Opasowego Woj. Kujawsko-Pomorskiego, w której wziął udział prezes zarządu Federacji Leszek Dereziński. Podczas spotkania podkreślano, że rolnicy inwestują w bydło opasowe, a ten rodzaj produkcji w regionie jest wyjątkowo stabilny. Według GUS, w czerwcu ubiegłego roku pogłowie bydła wyniosło 603 tys. sztuk (w tym 181,4 tys. krów).

21 kwietnia odbyło się posiedzenie połączonych komisji: Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa oraz Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Tematem posiedzenia było rozpatrzenie rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o mikroorganizmach i organizmach genetycznie modyfikowanych oraz niektórych innych ustaw (druk 1424). W obliczu wielu kwestii do wyjaśnienia powołano podkomisję nadzwyczajną. W spotkaniu uczestniczył przedstawiciel Federacji.

20 kwietnia komisja rolnictwa przeprowadziła pierwsze czytanie i rozpatrzyła rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy o finansowaniu wspólnej polityki rolnej (druk nr 1481). Projekt ma na celu wprowadzenie przepisów umożliwiających planowanie wydatków budżetu państwa na wyprzedzające finansowanie dla jednostek samorządu terytorialnego i organów administracji rządowej, które prowadzą szkoły rolnicze, na realizację operacji w ramach działania "Transfer wiedzy i działalność informacyjna" objętego PROW na 2014-2020. Komisja przyjęła sprawozdanie. Posłem sprawozdawcą został Jan Duda (PiS).

20 kwietnia odbyły się dwa posiedzenia sejmowej Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi. W trakcie posiedzenia odbyło się pierwsze czytanie poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego (druk nr 1308). Uzasadnienie projektu przedstawił poseł Norbert Kaczmarczyk (Kukiz'15). Projekt miał na celu modyfikację definicji rolnika indywidualnego. Po dyskusji odrzucono wniosek. Komisja przeprowadziła także pierwsze czytanie poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego (druk 1429). Uzasadnienie projektu przedstawiła poseł Paulina Hennig-Kloska (N). Projekt miał na celu wprowadzenie dodatkowych wyłączeń z zakresu stosowania ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego - zgodnie z projektem - przepisy tej ustawy nie byłyby stosowane do nieruchomości rolnych będących użytkami rolnymi położonymi granicach administracyjnych miast oraz do nabycia udziałów lub ich części we współwłasności tych nieruchomości. Po dyskusji komisja odrzuciła wniosek ww. projektu ustawy.

20 kwietnia wiceminister rolnictwa Ryszard Zarudzki zaprosił na spotkanie uzgodnieniowe przedstawicieli Federacji Związków Pracodawców - Dzierżawców i Właścicieli Rolnych oraz Krajowej Rady Izb Rolniczych. Uzgodnienia dotyczą kwestii przesunięcia terminu kontroli dywersyfikacji upraw w ramach zazieleniania płatności bezpośrednich. W spotkaniu uczestniczył Waldemar Rolewski, wiceprezes zarządu Federacji.

20 kwietnia w gmachu Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi odbyło się posiedzenie Rady Dialogu Społecznego w Rolnictwie. W swoim wystąpieniu minister rolnictwa Krzysztof Jurgiel podkreślił kluczową rolę dialogu społecznego. Porządkiem obrad posiedzenia były problemy hamujące rozwój gospodarstw rodzinnych, w tym spory mieszkańców dotyczące uciążliwości działalności rolniczej (tj. odory, hałasy), kodeks urbanistyczny i planowanie przestrzenne, WPR - polskie priorytety, bioasekuracja - konieczność podnoszenia świadomości hodowców i prognoza dla rynków rolnych na 2017 r. W posiedzeniu uczestniczył Leszek Dereziński, przewodniczący Zespołu ds. Kształtowania Ustroju Rolnego Rady Dialogu Społecznego w Rolnictwie.

20 kwietnia w Warszawie w siedzibie Agencji Nieruchomości Rolnych odbyło się posiedzenie rady społecznej przy prezesie ANR. Tematami były m.in.: problemy dzierżawców związane z przedłużaniem umów dzierżawnych i wywiązywania się ANR z zapisów zawartych w umowach o wyłączeniach (ustawa z 16.09.2011 r.), obrót ziemią rolną po roku funkcjonowania ustawy z 14 kwietnia 2016 o wstrzymaniu sprzedaży nieruchomości rolnych ZWRSP, przeanalizowanie możliwości prawnych tworzenia spółdzielni rolników przez spółki pracowników utworzony po byłych PGR, powstanie Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa. W posiedzeniu uczestniczył prezes zarządu Federacji Leszek Dereziński.

19 kwietnia porządkiem obrad senackiej Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi była informacja Agencji Rynku Rolnego dotycząca prognozy sytuacji na podstawowych rynkach rolnych. Omówiony został między innymi rynek zbóż, wieprzowiny oraz wołowiny. W posiedzeniu uczestniczył przedstawiciel Federacji.

19 kwietnia w Sejmie odbyło się pierwsze posiedzenie podkomisji nadzwyczajnej do przygotowania projektu inicjatywy ustawodawczej w zakresie spółdzielczości rolniczej. Porządkiem obrad były propozycje rozwiązań problemów związanych ze spółdzielczością rolniczą - głos partnerów społecznych. Przewodniczącym podkomisji jest poseł Zbigniew Ajchler (PO). W trakcie prac nad projektem ustawy (druk sejmowy 1425) pojawiło się wiele wątpliwości z zakresu prawa fiskalnego. W posiedzeniu uczestniczył Mariusz Olejnik, prezes Opolskiego Związku Producentów Rolnych.

6 kwietnia na kolejnym posiedzeniu sejmowa komisja rolnictwa wysłuchała informacji ministra rolnictwa oraz infrastruktury na temat zadań związanych z poprawą infrastruktury drogowej i wodno-kanalizacyjnej na terenach wiejskich. Z przedstawionych informacji wynika, że 36 proc. dróg lokalnych w Polsce jest w stanie złym, a 35 proc. w stanie "niezadowalającym". Zły stan techniczny dróg lokalnych wymaga stworzenia systemu wsparcia finansowego z budżetu państwa, szczególnie jeśli chodzi o poprawę jakości dróg powiatowych i gminnych. Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa asygnuje na wsparcie zadań własnych jednostek samorządu terytorialnego środki w ramach Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019, łącznie 3,8 mld zł, oraz w ramach rezerwy subwencji ogólnej - ponad 335 mln zł w roku 2017. Przedstawiciele rządu poinformowali, że na koniec 2015 r. na obszarach wiejskich istniało ponad 241 km sieci wodociągowej i prawie 93 tys. km sieci kanalizacyjnej. W posiedzeniu uczestniczył Leszek Dereziński, prezes zarządu Federacji.

6 kwietnia w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi odbyło się spotkanie członków Rady Dialogu Społecznego przy ministrze rolnictwa. Celem spotkania było przedyskutowanie wyników delimitacji (rozgraniczenia) ONW wg nowych zasad. Otwarcia spotkania dokonał wiceminister rolnictwa Ryszard Zarudzki. Tematami dyskusji były: delimitacja ONW w okresie programowania 2014-2020, wyznaczenie obszarów z ograniczeniami naturalnymi (obecne ONW typ nizinny) w Polsce według nowych unijnych kryteriów, procedura zawężenia wyboru obszarów z ograniczeniami naturalnymi, metodyka wydzieleń zasięgów nowej kategorii obszarów ONW typ specyficznych, aktualizacja dotychczasowych zasięgów ONW typ górski oraz ONW typ specyficzny i stawki płatności. W spotkaniu uczestniczył Leszek Dereziński, prezes zarządu Federacji.

6 kwietnia sejmowa Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi wysłuchała informacji ministra rolnictwa na temat analizy porównawczej funkcjonowania spółdzielczości rolniczej w Danii, Francji i Holandii. Informację przedstawili: wiceminister rolnictwa Jacek Bogucki oraz zastępca dyrektora Departamentu Rynków Rolnych MRiRW Marian Borek. W Danii w blisko 100 proc. rolnicy zorganizowani są w spółdzielniach rolniczych, co przyczyniło się do dynamicznego rozwoju rolnictwa. We Francji spółdzielnie działają w oparciu o międzynarodowe zasady spółdzielcze i zrzeszają 90 proc. rolników. Spółdzielnie rolnicze oraz ich związki zatrudniają ponad 150 tys. pracowników. W ostatnich latach zwiększa się aktywność spółdzielni w zakresie przetwórstwa. W Holandii spółdzielczość jest skonsolidowana i działa na podstawie kodeksu cywilnego. Jest tam ponad 200 spółdzielni rolniczych, zrzeszających ok. 140 tys. członków (blisko 100 proc. producentów rolnych. Popularne są tam także giełdy towarowe, działające w formie spółdzielni.
Podczas dyskusji uwaga gości i posłów skupiła się na problemach polskiej spółdzielczości. Podkreślano, że spółdzielczość pozwala na zmniejszenie kosztów produkcji, np. poprzez wspólne korzystanie z maszyn. Zastanawiano się także, jak przekonać polskich rolników, że organizowanie się w celu wspólnej działalności gospodarczej jest bardziej korzystne. W myśl projektu, spółdzielnię będzie mogło założyć minimum 10 pracowników, a sama spółdzielnia będzie musiała funkcjonować przynajmniej rok. W posiedzeniu uczestniczył Waldemar Rolewski, wiceprezes zarządu Federacji.

5 kwietnia sejmowa Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi przeprowadziła pierwsze czytanie i rozpatrzyła rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach PROW na lata 2014-2020 (druk 1428). Uzasadnienie projektu przedstawił podsekretarz stanu w MRiRW Ryszard Zarudzki. Projekt ma na celu m.in. umożliwienie ministrowi rolnictwa upoważnienia do pełnienia funkcji jednostki centralnej Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich wyłączenie jednostki z sektora finansów publicznych. FAPA jako fundacja finansowana ze Skarbu Państwa funkcjonować będzie do 31 grudnia 2017 r. Po tym terminie nastąpi jej likwidacja. Posłem sprawozdawcą został poseł Zbigniew Dolata (PiS). W posiedzeniu uczestniczył przedstawiciel Federacji.

5 kwietnia w trakcie obrad komisji rolnictwa odbyła się dyskusja na temat porządku dziennego posiedzenia dotyczącego projektu ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego (druk 1308). Kukiz'15 i Nowoczesna złożyły dwa projekty dotyczące ww. ustawy. Pomyłka w druku tych projektów spowodowała, że nie były one omawiane. Obecny na posiedzeniu wiceminister rolnictwa Zbigniew Babalski zaproponował, aby projekty te były omawiane w terminie późniejszym, bowiem od wejścia ustawy z 14 kwietnia 2016 r. o wstrzymaniu sprzedaży nieruchomości rolnych ZWRSP minie rok i będzie można dokonać właściwego podsumowania funkcjonującej ustawy. Po przeprowadzonej dyskusji przewodniczący komisji - poseł Jarosław Sachajko poinformował o uwzględnieniu wniosku poseł Pauliny Hennig-Kloski (Nowoczesna). Pierwsze czytanie projektów z druków nr 1308 i 1429 odbędzie się na kolejnym posiedzeniu komisji. W posiedzeniu uczestniczył Waldemar Rolewski, wiceprezes zarządu Federacji.

5 kwietnia sejmowa Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi pracowała nad pierwszym czytaniem poselskiego projektu ustawy o używaniu siedlisk w celu prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej (druk 1375) - projekt Kukiz'15. W posiedzeniu uczestniczył przedstawiciel Federacji.

3 kwietnia w Łodzi w siedzibie filii OT ANR w Warszawie, z inicjatywy Związku Pracodawców i Producentów Rolnych odbyło się spotkanie kierownictwa filii Agencji z przedstawicielami łódzkiego związku. W trakcie spotkania omówiono m.in. problemy: kontynuacji i przedłużania dzierżaw rolniczych, oceniono funkcjonowanie ustawy z 14 kwietnia 2017 r. o wstrzymaniu sprzedaży nieruchomości rolnych z Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa, poruszono problem wyłączeń gruntów w przypadku przedłużenia dzierżawy i wywiązywanie się ANR z zapisów zawartych w umowach przy wyłączeniach. Pozytywnie oceniono współpracę filii z radą terenową przy ustalaniu zasad przetargów. Postanowiono kontynuować rozpoczętą współpracę, podchodząc do spraw indywidualnie. W spotkaniu uczestniczył Waldemar Dobrowolski, prezes zarządu i Andrzej Okoniewski, członek zarządu Związku Pracodawców i Producentów Rolnych w Łodzi.


29 marca w Kobylnikach odbyło się seminarium i walne zebranie członków Związku Pracodawców - Dzierżawców i Właścicieli Rolnych w Bydgoszczy. Pierwsza część spotkania dotyczyła omówienia aktualnej sytuacji w rolnictwie (obrót ziemią, tworzenie grup operacyjnych w ramach działania Współpraca oraz założenia sieci na rzecz innowacyjności w rolnictwie). Posiedzenie rozpoczął prezes Leszek Dereziński, który
przedstawił bieżące działania Federacji Związków Pracodawców - Dzierżawców i Właścicieli Rolnych. Druga część dotyczyła sprawozdania z działalności finansowo-merytorycznej bydgoskiego związku za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2016 r.

28 marca we Wrocławiu odbyło się posiedzenie zarządu i komisji rewizyjnej Dolnośląskiego Związku Dzierżawców i Właścicieli Nieruchomości Rolnych. Głównym celem spotkania było przystąpienie związku do porozumienia o współpracy organizacji zrzeszonych w Federacji Związków Pracodawców - Dzierżawców i Właścicieli Rolnych. Zarząd (przy dwóch głosach przeciwnych i jednym wstrzymującym) przyjął uchwałę o przystąpieniu związku do porozumienia. Do porozumienia zgłosiło się pięć związków wojewódzkich: Opolski Związek Producentów Rolnych w Opolu (zarząd związku już podjął uchwałę o przystąpieniu do porozumienia), Lubuski Związek Rolników w Baczynie, Związek Nieruchomości Rolnych w Gliwicach i Związek Pracodawców Rolnych w Łodzi.

28 marca odbyło się wspólne posiedzenie senackiej Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi i Komisji Budżetu i Finansów Publicznych nt. rozpatrzenia ustawy o ubezpieczeniach upraw rolnych i zwierząt gospodarskich (druk senacki 459). W posiedzeniu uczestniczył przedstawiciel Federacji.

27 marca w gmachu MRiRW odbyła się konferencja prasowa ministra rolnictwa i rozwoju wsi Krzysztofa Jurgiela oraz sekretarza stanu Zbigniewa Babalskiego nt. prac dotyczących powołania Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa. Pełnomocnikiem ds. KOWR został Zbigniew Babalski.

24 marca w Instytucie Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej odbyło się seminarium pt. "Ekonomiczne, społeczne i środowiskowe uwarunkowania rozwoju gospodarstw rolnych w Polsce w warunkach konkurencji i globalizacji". Referat wygłosił prof. dr hab. Wojciech Ziętara. Wnioski z referatu i dyskusji: 1) w polskim rolnictwie występuje duża różnica w potencjale produkcyjnym między gospodarstwami zdolnymi do rozwoju a nierozwojowymi; 2) występuje bardzo duży dystans między wielkością gospodarstw i stopniem koncentracji produkcji zwierzęcej w Polsce a krajami Europy Zachodniej; 3) aktualnie w Polsce zdolności konkurencyjne posiadają profesjonalnie prowadzone gospodarstwa rolne o odpowiedniej skali, w tym szczególnie z produkcją zwierzęcą; 4) najsłabszym ogniwem w produkcji żywca wieprzowego jest produkcja prosiąt. Stąd potrzeba zdecydowanego wsparcia tej działalności; 5) podstawowym warunkiem odbudowy pogłowia trzody chlewnej w Polsce jest podejście systemowe oparte na specjalizacji gospodarstw w zakresie produkcji prosiąt i tuczu, integracja pozioma między producentami i pionowa między producentami żywca i przedsiębiorstwami przetwórczymi; 6) konieczne jest wykorzystanie technologii produkcji umożliwiających redukcję odorów, m.in. przez łączenie chowu trzody z produkcją biogazu. W seminarium uczestniczył Aleksander Dargiewicz, dyrektor Krajowego Związku Pracodawców Producentów Trzody Chlewnej.

23 marca komisja rolnictwa wysłuchała informacji MRiRW na temat polskiego stanowiska, proponowanych zmian i stanu negocjacji z Komisją Europejską w ramach przeglądu WPR 2014-2020 w kontekście Komunikatu do Parlamentu Europejskiego i Rady nt. "Śródokresowy przegląd/rewizja wieloletnich ram finansowych UE na lata 2014-2020". W posiedzeniu uczestniczył Waldemar Rolewski, wiceprezes zarządu Federacji.

23 marca sejmowa Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi zapoznała się z informacją na temat egzekucji komorniczych gospodarstw rolnych i grup producenckich oraz prób rozwiązania powyższego problemu, z uwzględnieniem propozycji rozwiązań umożliwiających restrukturyzację zadłużenia, sfinansowania zobowiązań cywilnoprawnych oraz koncepcji rozwiązań prawnych gwarantujących otrzymanie zapłaty za sprzedany towar. Celem projektu jest stworzenie możliwości prawnych gwarantujących producentom rolnym częściową rekompensatę z tytułu utraty przychodów z prowadzonej przez nich działalności rolniczej, w przypadku znacznego ich obniżenia lub w przypadku braku możliwości uzyskania zapłaty za zbyte produkty rolne od podmiotu, który stał się niewypłacalny. W posiedzeniu uczestniczył przedstawiciel Federacji.

22 marca na kolejnym posiedzeniu komisja rolnictwa zapoznała się z informacją ministra rolnictwa i rozwoju wsi na temat: przyszłości hodowli i chowu bydła mięsnego w Polsce oraz perspektyw rozwoju hodowli i chowu bydła mięsnego dla polskich rolników z uwzględnieniem czynników wpływających na konkurencyjność. W posiedzeniu uczestniczył prezes Leszek Dereziński.

22 marca odbyły się dwa posiedzenia sejmowej Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi. W trakcie pierwszego posiedzenia komisja zapoznała się z informacją ministra rolnictwa nt. przyszłości hodowli i chowu bydła mlecznego w Polsce oraz perspektyw rozwoju bydła mlecznego dla polskich rolników z uwzględnieniem czynników wpływających na konkurencyjność (rozdrobnienie produkcji, genetyka, technologia chowu, cykle koniunkturalne, poziom organizacji produkcji, czynniki zewnętrzne i wewnętrzne wpływające na konkurencyjność. W posiedzeniu uczestniczył prezes zarządu Federacji Leszek Dereziński.

20 marca w gmachu resortu rolnictwa odbyło się seminarium pt. "Info Day on the Promotion Policy in Poland" z udziałem sekretarza stanu w MRiRW Jacka Boguckiego, dyrektora Departamentu Rynków Rolnych MRiRW Waldemara Sochaczewskiego i przedstawicieli Agencji Wykonawczej ds. Konsumentów, Zdrowia, Rolnictwa i Żywności CHAFEA. Powołana agencja ma siedzibę w Brukseli i jest jedną z wielu agend KE. W posiedzeniu uczestniczył przedstawiciel Federacji.

20 marca porządkiem senackiej Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi była: 1) informacja ministra rolnictwa na temat "Priorytety Polski w zakresie wspólnej polityki rolnej po 2020 roku" - referował podsekretarz stanu w MRiRW Ryszard Zarudzki; 2) informacja przewodniczącej NSZZ RI "Solidarność" Teresy Hałas na temat "Konieczność zapewnienia konkurencyjności polskim gospodarstwom rodzinnym w przyszłej wspólnej polityce rolnej"; 3) informacja prezesa Confederazione Nazionale Coltivatori Diretti Roberto Moncalvo nt. "Wspólna polityka rolna po 2020 r. - perspektywa włoska"; 4) informacja dyrektora Instytutu Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej prof. Andrzeja Kowalskiego nt. "Uwarunkowania przyszłej polityki rolnej" i 5) informacja prezesa Krajowej Spółki Cukrowej - Pawła Piotrowskiego nt. "Przyszłość rynków rolnych w Unii Europejskiej". W posiedzeniu uczestniczył przedstawiciel Federacji.

16 marca w Warszawie w gmachu Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi odbyło się posiedzenie zarządu Federacji, w trakcie którego miało miejsce spotkanie wiceministra rolnictwa Zbigniewa Babalskiego, prezesa ANR Waldemara Humięckiego, dyrektor Zespołu Gospodarowania Zasobem ANR Anny Zając-Plezi i dyrektorów departamentów w MRiRW: Aleksandry Szelągowskiej (Departament Finansów) oraz Zbigniewa Abramowicza (zastępcy dyrektora Departamentu Gospodarki Ziemią) i Mariana Borka, zastępcy dyrektora Departamentu Rynków Rolnych MRiRW z członkami Federacji. Tematami spotkania były: cele i zadania KOWR, ubezpieczenia rolnicze, rynki rolne, gospodarka ziemią, w tym przedłużanie umów dzierżawnych.

15 marca w Warszawie w siedzibie Polskiej Federacji Hodowców Bydła i Producentów Mleka odbyło się spotkanie przedstawicieli ogólnokrajowych organizacji rolniczych w celu wyłonienia składu komisji zarządzającej Funduszem Promocji Mleka. W trakcie spotkania w PFHBiPB różnica poglądów spowodowała, że nie wyłoniono 5 kandydatów.  Zgodnie z KRS, Federację reprezentował członek zarządu Federacji Waldemar Dobrowolski.

14 marca w MRiRW odbyło się spotkanie przedstawicieli organizacji zrzeszających producentów rolnych, którego celem było wyłonienie składu komisji zarządzającej Funduszem Promocji Mięsa Wołowego. Kandydatem z ramienia Federacji jest wiceprezes Zygmunt Jodko. Niestety, nie wyłoniono 5 kandydatów do komisji. Zgodnie z KRS, Federację reprezentował Waldemar Rolewski, wiceprezes zarządu Federacji.

9 marca sejmowa Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi wysłuchała informacji ministra rolnictwa oraz ministra rodziny, pracy i polityki społecznej odnośnie uregulowań prawnych w zakresie zatrudniania pracowników sezonowych w rolnictwie. W posiedzeniu uczestniczył Waldemar Rolewski, wiceprezes zarządu Federacji.

8 marca w Sejmie odbyło się także posiedzenie podkomisji stałej ds. utworzenia Państwowej Inspekcji Bezpieczeństwa Żywności. Projekt ustawy z 17 lutego 2017 r. nie tylko zmienił nazwę urzędu w stosunku do projektu ustawy z lipca 2016 r., ale także został mocno rozbudowany i nie został poddany konsultacjom społecznym (co wywołało ogromny sprzeciw obecnych na podkomisji). Wiele artykułów ustawy dotyczących kontroli weterynaryjnej budziło duży niepokój. PIBZ ma rozpocząć pracę od stycznia 2018 r. Od października tego roku powołany zostanie pełnomocnik, którego zadaniem będzie przygotowanie wdrożenia ww. ustawy. 10 tys. osób otrzyma automatycznie wypowiedzenie z pracy. Po trzech miesiącach, czyli od 1 stycznia 2018 r., na określonych zasadach pracownicy dawnych inspekcji zostaną przyjęci ponownie do pracy w PIBZ. Dyrektor departamentu bezpieczeństwa żywności i weterynarii resortu rolnictwa Krystian Popławski poinformował o głównych założeniach projektów. Zgodnie z nimi, zostanie powołany główny inspektor bezpieczeństwa żywności, który będzie miał 5 zastępców. Głównego inspektora będzie powoływał i odwoływał prezes Rady Ministrów na wniosek ministra rolnictwa. W posiedzeniu podkomisji uczestniczył przedstawiciel Federacji. Wg przewodniczącej podkomisji Doroty Niedzieli (PO), projekty mogą trafić do Sejmu w czerwcu, a prace w parlamencie mogą przeciągnąć się do jesieni, co oznacza, że styczniowy termin rozpoczęcia działalności przez nową inspekcję jest mało prawdopodobny, tym bardziej że wiele zapisów projektu budzi ogromne kontrowersje. W posiedzeniu podkomisji uczestniczył Waldemar Rolewski, wiceprezes zarządu Federacji.

8 marca odbyło się kolejne posiedzenie sejmowej Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Przedmiotem posiedzenia były informacje ministrów: energii oraz rolnictwa o stanie i rozwoju energetyki odnawialnej na obszarach wiejskich oraz informacje na temat problemów małoskalowej energetyki odnawialnej na obszarach wiejskich, które przedstawił prezes Instytutu Energetyki Odnawialnej, członek Narodowej Rady Rozwoju Grzegorz Wiśniewski. W posiedzeniu uczestniczył przedstawiciel Federacji.

8 marca sejmowa Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi wysłuchała informacji ministrów: rolnictwa i rozwoju wsi oraz rozwoju i finansów nt. "Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju do 2020 (z perspektywą do 2030 r.)". Wyrównanie poziomu jakości życia między obszarami wiejskimi a miastami oraz zwiększenie dochodów gospodarstw domowych na wsi - to jeden z głównych celów strategii. W posiedzeniu uczestniczył Leszek Dereziński, prezes zarządu Federacji.

3 marca w Warszawie w siedzibie Instytutu Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej odbyło się seminarium nt. "Gospodarstwa rodzinne - dylematy i kierunki rozwoju". Referat wygłosił prof. dr hab. Wojeciech Józwiak. W seminarium uczestniczył przedstawiciel Federacji.

3 marca w siedzibie biura zarządu Opolskiego Związku Producentów Rolnych odbyło się spotkania przedstawicieli zarządów pięciu związków zrzeszonych w Federacji Związków Pracodawców - Dzierżawców i Właścicieli Rolnych, a mianowicie: Opolskiego Związku Producentów Rolnych w Opolu, Dolnośląskiego Związku Dzierżawców i Właścicieli Nieruchomości Rolnych we Wrocławiu, Lubuskiego Związku Rolników w Baczynie, Związku Dzierżawców Nieruchomości Rolnych w Gliwicach oraz Związku Pracodawców Rolnych w Łodzi. Spotkanie miało na celu omówienie projektu porozumienia współpracy związków wojewódzkich. Przedstawiciele regionalnych związków zapoznali się z projektem porozumienia, zgłosili swoje uwagi i ustalili dalszy tryb procedowania. Na najbliższych posiedzeniach związków poprawiony projekt porozumienia zostanie przedstawiony zarządom i zostaną podjęte stosowne uchwały. Na ich podstawie zostanie stworzona ostateczna treść porozumienia.


28 lutego w Warszawie w gmachu resortu rolnictwa odbyło się posiedzenie prezydium Rady Dialogu Społecznego w Rolnictwie. Przyjęto protokół z poprzedniego posiedzenia oraz zatwierdzono stanowiska w następujących sprawach: WPR, zakazu uboju rytualnego, zakazu hodowli zwierząt futerkowych, projektu ustawy o Krajowym Ośrodku Wsparcia Rolnictwa, planów zagospodarowania przestrzennego dotyczących inwestycji w kontekście ich uciążliwości dla środowiska (odory, hałasy, itd.), problemu Biebrzańskiego Parku Narodowego - a Ruchu Rolników Doliny Biebrzy. W posiedzeniu uczestniczył Leszek Dereziński - przewodniczący Zespołu ds. Kształtowania Ustroju Rolnego Rady Dialogu Społecznego.

27 lutego w Pruszczu Gdańskim odbyło się spotkanie zarządu Pomorskiej Izby Rolniczej z przewodniczącymi rad powiatowych Izby. Podczas spotkania omówiono i oceniono między innymi bieżącą sytuację w rolnictwie, a także pracę pomorskiego oddziału ANR, a także ARR i ARiMR. W spotkaniu uczestniczył Maciej Skibniewski, członek zarządu Federacji.

27 lutego w Bydgoszczy odbyło się posiedzenie zarządu Związku Pracodawców - Dzierżawców i Właścicieli Rolnych, w którym uczestniczył prezes zarządu Federacji Leszek Dereziński.

23 lutego sejmowa Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi przyjęła do wiadomości informację ministra rolnictwa na temat aktualnych umów kontraktacji uzgodnionych pomiędzy producentami cukru a regionalnymi związkami plantatorów buraka cukrowego oraz informację na temat perspektyw rozwoju rynku buraka cukrowego. Informację nt. sytuacji buraka cukrowego przedstawiał Jacek Bogucki, sekretarz stanu w MRiRW. W posiedzeniu uczestniczył przedstawiciel Federacji.

23 lutego w Nowogardzie Związek Pracodawców Rolnych w Szczecinie zorganizował spotkanie członków. Głównym celem spotkania było omówienie problematyki dzierżawców i gospodarstw wielkotowarowych wobec aktualnej sytuacji w rolnictwie i realizowanie wspólnej polityki rolnej. Feliks Skotnicki, prezes zarządu Związku przedstawił sprawozdanie z działalności za 2016 rok. Wśród zaproszonych gości znaleźli się m.in. dyrektorzy zachodniopomorskiej ARR, ARiMR, ANR i prezes zarządu Federacji Leszek Dereziński. Omówione zostały następujące tematy: środki finansowe dla gospodarstw rolnych za pośrednictwem ARR, płatności bezpośrednie i PROW, gospodarowanie nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa i zmiany ustawowe, a także planowane zmiany w polityce rolnej.

22 lutego sejmowa Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi zapoznała się z informacją ministra rolnictwa na temat działań podejmowanych przez rząd w związku z występowaniem na terenie Polski kolejnych ognisk grypy ptaków. W posiedzeniu uczestniczył przedstawiciel Federacji.

17-19 lutego w Łodzi odbyły się Międzynarodowe Targi Ferma Bydła i XX Międzynarodowe Targi Ferma Świń i Drobiu. Targi te mają charakter czysto specjalistyczny, pokazujący nowe technologie hodowli i chowu zwierząt. Dlatego odbywają się prelekcje i dyskusje dotyczące problemów hodowli. Moderatorem Forum Hodowli Trzody Chlewnej był Marian Kapłon, prezes Krajowego Związku Producentów Trzody Chlewnej. Wykład "Dwadzieścia lat doświadczeń towarowego producenta trzody chlewnej w Polsce" wygłosił Grzegorz Brodziak, prezes zarządu Poldanor. Z kolei "Kierunki zmian w produkcji trzody chlewnej w Polsce i na świecie" przedstawił Aleksander Dargiewicz - KZP-PTCh. W targach uczestniczyli przedstawiciele związków należących do Federacji.

15 lutego odbyło się posiedzenie senackiej Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Tematem posiedzenia było rozpatrzenie ustawy o Krajowym Ośrodku Wsparcia Rolnictwa i przepisów wprowadzających ustawę o KOWR. Wiceminister rolnictwa Zbigniew Babalski omówił główne założenia ustawy oraz zadania, którymi będzie się zajmować KOWR. Jerzy Gil, główny legislator Senatu, zgłosił szereg poprawek do ww. projektów ustaw. Strona rządowa wszystkie poprawki odrzuciła. Na wniosek przewodniczącego komisji Jerzego Chróścikowskiego głosowanie odbyło się w bloku. Jednogłośnie, bez poprawek senatorowie PiS przyjęli ustawy. Dalej ustawy będą procedowane na posiedzeniu plenarnym Senatu i przejdą do podpisu prezydenta. W posiedzeniu uczestniczył przedstawiciel Federacji.

10 lutego OT ANR w Szczecinie zarządzeniem nr 133/2017 powołał Kazimierza Stoltmana, prezesa Stowarzyszenia Dzierżawców i Właścicieli Rolnych Województwa Zachodniopomorskiego, do pracy w Radzie Społecznej przy OT ANR Szczecin.

9 lutego komisja rozpatrzyła informację MRiRW na temat finansowania WPR w ramach krajowych instrumentów wsparcia i budżetu UE. Wiceminister rolnictwa Jacek Bogucki poinformował, że krajowe instrumenty wsparcia realizowane przez ARiMR dotyczą m.in. kredytów na inwestycje w rolnictwie i rybactwie śródlądowym, na zakup użytków rolnych, na inwestycje w przetwórstwie produktów rolnych. Na kwotę wsparcia w gospodarstwach składają się m.in. jednolita płatność obszarowa, płatność dla młodych rolników, płatności związane z produkcją, płatności do roślin wysokobiałkowych, do buraków cukrowych, owoców miękkich. Do płatności realizowanych przez ARR należą dopłaty do prywatnego przechowywania wieprzowiny, masła, produktów pszczelich, promocji żywności czy wsparcia konsumpcji. W trakcie dyskusji podnoszono, że wielu rolników nie ma dostępu do kredytów preferencyjnych.

Komisja rozpatrzyła informację na temat realizacji Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, którą przedstawił Ryszard Zarudzki, podsekretarz stanu w MRiRW.
PROW na lata 2014-2020 realizuje sześć priorytetów wyznaczonych dla unijnej polityki rozwoju obszarów wiejskich. Należą do nich: 1) ułatwianie transferu wiedzy i innowacji w rolnictwie i leśnictwie oraz na obszarach wiejskich; 2) zwiększenie rentowności gospodarstw i konkurencyjności wszystkich rodzajów gospodarstw rolnych we wszystkich regionach kraju; 3) wspieranie organizacji łańcucha żywnościowego; 4) promowanie innowacyjnych technologii w gospodarstwach; 5) wspieranie przetwórstwa i wprowadzanie do obrotu produktów rolnych; 6) ochrona i wzbogacanie ekosystemów rolniczych i leśnych.

Sejmowa komisja na swym ostatnim posiedzeniu tego dnia wysłuchała informacji nt. stanu obecnego oraz przyszłości publicznego doradztwa rolniczego. Informację przedstawił Ryszard Zarudzki, podsekretarz stanu w MRiRW. Przekazał, że w celu usprawnienia realizacji zadań ośrodków doradztwa rolniczego, minister rolnictwa i rozwoju wsi przejął z dniem 20 sierpnia 2016 r. zarządzanie nad wojewódzkimi ośrodkami doradztwa rolniczego. Rozporządzenie wprowadziło jednolity sposób działania ośrodków, co przyczyni się do poprawy efektywności wykorzystania dotacji celowej przekazywanej przez ministra w powiązaniu z rocznymi programami działalności ODR. Podczas dyskusji podkreślano znaczenie ODR dla rolników, zwracano uwagę na zbyt niskie zarobki doradców, co ma wpływ na problemy ze znalezieniem dobrze wykształconych fachowców. Konkurencją staje się również rozwój doradztwa komercyjnego. W posiedzeniach uczestniczył Waldemar Rolewski, wiceprezes zarządu Federacji.

9 lutego sejmowa Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi rozpatrzyła poprawki zgłoszone w czasie drugiego czytania projektu ustawy o Krajowym Ośrodku Wsparcia Rolnictwa. Poprawka przyjęta - utworzenie dwóch oddziałów terenowych KOWR w woj. zachodniopomorskim - w Szczecinie i Koszalinie. Poprawki odrzucone: 1) miała na celu dodatkowe zabezpieczenie i uniemożliwienie przejmowania polskiej ziemi za długi czy na rzecz obcych podmiotów oraz 2) dotyczyła zatrudnienia, ochrony pracowników przed wypowiedzeniem lub rozwiązaniem umowy o pracę. W posiedzeniu uczestniczył sekretarz stanu w MRiRW - Zbigniew Babalski.

8 lutego komisja rolnictwa rozpatrzyła także informację przedstawioną przez ministra Krzysztofa Jurgiela na temat zmian w systemie dopłat bezpośrednich związanych z procesem opuszczenia przez Wielką Brytanię struktur Unii Europejskiej. Szef resortu rolnictwa podkreślił, że Brexit należy traktować jako czynnik, który wymusi i ukształtuje zmiany systemu płatności bezpośrednich. W posiedzeniach uczestniczył przedstawiciel Federacji.

8 lutego sejmowa Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Rozwoju i Finansów rozpatrzyła propozycje zmian dotyczących Wspólnej Polityki Rolnej oraz Polityki Spójności po 2020 r. Minister rolnictwa Krzysztof Jurgiel stwierdził, że WPR należy utrzymać, gdyż jest to ważna, wspólnotowa i nowoczesna polityka UE, która realizuje różnorodne cele publiczne i daje gwarancję stabilności w prowadzeniu działalności rolniczej. WPR powinna zatem w przyszłości zapewnić społeczeństwu UE bezpieczeństwo dostaw żywności o wysokiej jakości, zachowanie w dobrym stanie zasobów ziemi, wody i powietrza. Konieczne jest także wyrównanie poziomu dopłat bezpośrednich pomiędzy państwami członkowskimi. Sekretarz stanu w Ministerstwie Rozwoju - Jerzy Kwieciński, poinformował, że oficjalna debata dotycząca Polityki Spójności po 2020 r. jeszcze się nie rozpoczęła. W debacie, która rozpocznie się w marcu lub kwietniu, położony zostanie nacisk na wzmocnienie firm małych i średnich, na innowację w rolnictwie, a głównie w przetwórstwie. Komisja rozpatrzyła informację wiceministra rolnictwa Ryszarda Zarudzkiego na temat sposobu ujęcia rozwoju obszarów wiejskich i rolnictwa w krajowych dokumentach strategicznych. W Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju zawarte są rekomendacja dla polityk publicznych. Oczekiwanym efektem jest wzrost zamożności Polaków oraz zmniejszenie liczby osób zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym. Otwarte konsultacje w lutym br. przez komisarza ds. rolnictwa i rozwoju obszarów wiejskich UE Phila Hogana kładą nacisk m.in. na wspieranie inteligentnego rolnictwa poprzez zwiększenie jego konkurencyjności i innowacyjności, wspieranie wzrostu gospodarczego i zatrudnienia na obszarach wiejskich.

7 lutego w Warszawie w Pałacu Prezydenckim odbyło się pierwsze w 2017 roku spotkanie sekcji "Wieś, rolnictwo" Narodowej Rady Rozwoju, które poświęcone było między innymi konsultacjom społecznym oraz dyskusji nad dwoma projektami ustaw: o powołaniu Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa przez połączenie ANR i ARR oraz o zmianie ustawy Prawo łowieckie. W spotkaniu uczestniczył Leszek Dereziński, prezes zarządu Federacji.

4 lutego w Bydgoszczy w siedzibie spółki Skinpolex odbył się XIX Krajowy Pokaz Skór Futerkowych. Organizatorami przedsięwzięcia byli: Polski Związek Hodowców i Producentów Zwierząt Futerkowych, Krajowe Centrum Hodowli Zwierząt w Warszawie oraz spółka Skinpolex i Skinpolex Polska. W wystawie uczestniczył prezes Leszek Dereziński.

3 lutego w Warszawie odbyła się XXIII edycja Ogólnopolskiego Konkursu ROLNIK - FARMER ROKU. W gali uczestniczyli finaliści konkursu, których gospodarstwa w miesiącach letnich wizytowali przedstawiciele kapituły konkursu. Kapituła odwiedziła 25 gospodarstw, przedsiębiorstw rolniczych i grup producenckich. Spośród finalistów wyłoniono 10 laureatów w kategoriach: gospodarstwa rodzinne, gospodarstwa agroturystyczne, ogrodnictwo, przedsiębiorstwa rolnicze oraz grupy producenckie. Celem konkursu jest promowanie nowoczesnego rolnictwa. Patronat medialny nad wydarzeniem sprawuje Agencja Promocji Rolnictwa i Agrobiznesu APRA za pośrednictwem miesięcznika "Przedsiębiorca Rolny" i multiportalu Agropolska.pl. W gali uczestniczył prezes zarządu Federacji Leszek Dereziński.


31 stycznia prezes Leszek Dereziński uczestniczył także w debacie organizowanej przez Ogólnopolskie Stowarzyszenie Obrony Praw Rolników Producentów i Przetwórców Rolnych, która odbyła się w Przysieku k. Torunia. Temat debaty "Czy na polskiej wsi jest jeszcze miejsce dla nowoczesnego rolnictwa"? Prof. dr hab. Wojciech Ziętara wygłosił referat nt. "Ekonomicznych, społecznych i środowiskowych uwarunkowaniach  rozwoju gospodarstw rolnych w Polsce w warunkach konkurencji i globalizacji", który był referatem wprowadzającym do debaty. Zorganizowanie jej wynikało z konieczności obrony praw rolników do rozwoju własnych gospodarstw i zapewnieniu ich rodzinom godziwych warunków egzystowania. W Polsce zauważalne jest i zwiększające się z dnia na dzień nasilenie protestów mieszkańców - ludzi napływowych - niebędących rolnikami - na obszary wiejskie, którzy protestują przeciwko prawidłowemu funkcjonowaniu gospodarstw rolnych. Brak planów przestrzennego zagospodarowania, które normowałyby obszary takie jak: miejsca na produkcję rolną (bo gdzie jak nie na wsi ma się odbywać), na osiedla mieszkaniowe czy rekreację  powoduje chaos i zaostrzanie się konfliktów. Rząd musi podjąć działania, by rolnicy w spokoju mogli rozwijać produkcję rolniczą i być konkurencyjni na rynkach nie tylko UE, ale i w świecie. Zaś mieszkańcy miast osiedlający się na terenach wiejskich wzorem państw skandynawskich powinni podpisywać w obecności notariuszy klauzulę mówiącą o stosunkach dobrosąsiedzkich na wsi. Skłoniłoby to jednocześnie osadników do poszerzenia wiedzy nt. warunków panujących na wsi.

31 stycznia w siedzibie firmy KOM-ROL w Kobylnikach odbyło się poszerzone posiedzenie Zarządu Rejonowego w Kruszwicy Okręgowego Związku Plantatorów Buraka Cukrowego w Bydgoszczy. Wśród wielu punktów posiedzenia znalazła się m.in. ocena kampanii cukrowniczej 2016/17, nowe zasady i warunki kontraktacji buraków cukrowych, budżet na 2017 rok. Z inicjatywy prezesa zarządu Federacji Leszka Derezińskiego było to kolejne spotkanie nt. stworzenia Forum Branżowego przy Federacji Związków Pracodawców - Dzierżawców i Właścicieli Rolnych.

26 stycznia na kolejnym posiedzeniu komisja zapoznała się z informacją nt. zmiany sposobu szacowania strat w uprawach rolnych, spowodowanych występowaniem niekorzystnych zjawisk atmosferycznych w przyrodzie, którą przedstawił wiceminister rolnictwa Jacek Bogucki. W związku z licznymi wystąpieniami organizacji rolniczych oraz wojewodów w sprawie ujednolicenia protokołów szacowania szkód wyrządzonych przez niekorzystne zjawiska atmosferyczne wprowadzono zmiany, zgodnie z którymi u producenta rolnego nieposiadającego danych rachunkowych lub dokumentów potwierdzających wielkość prowadzonej produkcji w jego gospodarstwie średnia produkcja rolna będzie ustalana jednolicie na podstawie danych IERiGŻ-PIB. Przyjęcie jednolitego formularza zapewni jednolitą metodologię wyliczania szkód w gospodarstwach, a także spójne prezentowanie danych. Od 1 stycznia 2017 r. obowiązuje znowelizowana ustawa o ubezpieczeniach upraw rolnych i zwierząt gospodarskich. Producentom będą przysługiwały dopłaty w wysokości 65% składki w przypadku ubezpieczenia. Dla upraw na użytkach kl. V i VI stawka wynosić będzie 12% i 15% sumy ubezpieczenia. W 2017 r. jest jeszcze możliwe ubezpieczenie od jednego ryzyka. Resort rolnictwa stara się, aby system szacowania szkód w gospodarstwach rolnych, związanych z występowaniem niekorzystnych zjawisk atmosferycznych, był systemem wykorzystywanym tylko w nadzwyczajnych zdarzeniach o większej skali. W posiedzeniu uczestniczył przedstawiciel Federacji.

26 stycznia odbyły się dwa posiedzenia sejmowej Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
W trakcie pierwszego komisja rozpatrzyła wniosek PSL o przedstawienie informacji przez ministra rolnictwa  na temat działań zapobiegających rozprzestrzenianiu się wirusa H5N8 oraz ASF. Wnioskodawcy wnosili o przedstawienie przez ministra rolnictwa działań, jakie zostały podjęte po stwierdzeniu pierwszego ogniska wymienionych chorób w celu zapobieżenia ich rozprzestrzeniania się na terytorium Polski oraz jakie rezerwy są przewidziane w budżecie państwa na zrekompensowanie strat poniesionych w 2017 r. Komisja negatywnie zaopiniowała wniosek. W posiedzeniu uczestniczył przedstawiciel Federacji.

26 stycznia w siedzibie spółki GRUNTPOL w Kaliszu na zaproszenie byłego przewodniczącego rady Federacji odbyło się tradycyjne noworoczne spotkanie Związku Pracodawców Rolnych w Poznaniu. W imieniu Federacji w spotkaniu uczestniczył wiceprezes Waldemar Rolewski.

26 stycznia w Warszawie w siedzibie Ministerstwa Energii odbyła się konferencja uzgodnieniowa dotycząca prac nad projektem ustawy o zmianie ustawy o biokomponentach i biopaliwach ciekłych oraz niektórych innych ustaw. Konferencję prowadził Andrzej Kaźmierski, dyrektor Departamentu Energii Odnawialnej ME, który stwierdził, że wciąż nanoszone są różne zmiany do projektu ustawy. Ministerstwo Energii ustaliło z Ministerstwem Rolnictwa i Rozwoju Wsi, że głównym celem jest zachowanie dotychczasowego poziomu produkcji rolnej. Poprawiony projekt zostanie przekazany w ciągu kolejnego tygodnia. Planowany Narodowy Cel Wskaźnikowy ma wynosić 7,1% na 2017 r., 7,5% na 2018, 8,0% na 2019, 8,5% na 2020. W odpowiedzi na uwagi Federacji, a także innych organizacji dotyczących utrzymania na co najmniej obecnym poziomie przestrzeni rynkowej dla biokomponentów i biopaliw ciekłych dyrektor Kaźmierski zaapelował o przygotowanie się do dokonania zmian w uprawach na polach w najbliższych latach. W konferencji uczestniczył przedstawiciel Federacji.

26 stycznia w Warszawie w gmachu Ministerstwa Rozwoju odbyła się sesja informacyjna "CETA w praktyce". Spotkanie otworzył Tadeusz Kościński, podsekretarz stanu w Ministerstwie Rozwoju. Występujący przedstawiciele UE i Kanady zapewniali, że swobodny handel żywnością nie oznacza, że wystąpią zmiany standardów unijnych, które chronią zdrowie i bezpieczeństwo obywateli, ich prawa socjalne, prawa konsumentów i środowisko naturalne. Standardy te mają pozostać nienaruszone, a import z Kanady będzie musiał w całości spełniać wszystkie przepisy i rozporządzenia UE dotyczące produktów rolnych. W sesji międzynarodowej CETA uczestniczył Leszek Dereziński, prezes zarządu Federacji.

25 stycznia na kolejnym posiedzeniu sejmowej Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi omawiano planowane działania, które wspierają promocję polskich produktów rolno-spożywczych na rynku krajowym i na rynkach zagranicznych, a także działania ministerstwa oraz podległych służb bezpieczeństwa żywności na rzecz rozwoju wymiany handlowej polskiego sektora rolno-spożywczego na rok 2017 i kolejne lata. W posiedzeniu uczestniczył przedstawiciel Federacji.

25 stycznia porządkiem dziennym sejmowej Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi był rynek zbóż w Polsce i Unii Europejskiej oraz konkurencyjność polskiego rynku zbóż w porównaniu z rynkiem Ukrainy i Kanady. W posiedzeniu uczestniczył przedstawiciel Federacji.

24 stycznia w siedzibie Krajowej Rady Izb Rolniczych pod przewodnictwem prezesa KRIR Wiktora Szmulewicza odbyło się spotkanie przedstawicieli organizacji rolniczych reprezentujących interesy rolników wobec instytucji Unii Europejskiej. Spotkanie zorganizowano w celu omówienia złożonych kalkulacji na dotację w roku 2017. Zapotrzebowanie organizacji przekroczyło planowane w budżecie 4 mln zł. Ustalono, że ministrowi rolnictwa zostanie przedstawiona kalkulacja na 4 mln 900 tys. zł z wyjaśnieniem i uzasadnieniem potrzeby zwiększenia kwoty dotacji. W spotkaniu uczestniczył wiceprezes zarządu Federacji Waldemar Rolewski.

24 stycznia w Brukseli w siedzibie COPA odbyło się spotkanie zarządu organizacji GEOPA-COPA, w którym uczestniczył Waldemar Rolewski, wiceprezes zarządu Federacji. W trakcie spotkania ustalony został plan pracy zarządu. Zakończono i podsumowano zagadnienia pracy nielegalnej i nierejestrowanej w UE. Proces przygotowania i zakończenia tego bloku zagadnień pochłonął bardzo duże środki finansowe. W związku z tym konferencja międzynarodowa, która miała odbyć się w Polsce w 2017 r., została przesunięta na rok 2018.

19 stycznia na wniosek przewodniczącego Zespołu ds. Kształtowania Ustroju Rolnego Rady Dialogu Społecznego w Rolnictwie Leszka Derezińskiego odbyło się kolejne posiedzenie zespołu. W spotkaniu uczestniczyli zaproszeni goście: Zbigniew Babalski, sekretarz stanu w MRiRW, Zbigniew Abramowicz, zastępca dyrektora Departamentu Ggospodarki Ziemią MRiRW, a także Jerzy Wierzbicki (przewodniczący Rady Dialogu Społecznego w Rolnictwie) oraz Jan Kaźmierczak (przedstawiciel Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Obrony Praw Rolników Producentów i Przetwórców Rolnych). W trakcie dyskusji zostały wypracowane trzy stanowiska dotyczące: 1) projektu ustawy o powołaniu Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa, 2) przestrzennego zagospodarowania inwestycji (ich uciążliwości dla środowiska) i 3) problemu Biebrzańskiego Parku Narodowego i Ruchu Rolników Doliny Biebrzy.

14 stycznia w Bydgoszczy w Filharmonii Pomorskiej odbyła się XIV edycja konkursu "Rolnik Pomorza i Kujaw 2016". Kapituła wybrała laureatów spośród 24 nominowanych, zgłoszonych przez organizacje, zrzeszenia, firmy i samorządy. W uroczystości uczestniczył Leszek Dereziński, prezes zarządu Federacji.

14 stycznia w Warszawie odbył się III Kongres OPZZRiOR "Partnerstwo na rzecz rozwoju rolnictwa". Specjalnymi gośćmi kongresu byli: wicepremier Mateusz Morawiecki, a także poseł Kornel Morawiecki. Obecni byli również przedstawiciele resortu rolnictwa z wiceministrem Rafałem Romanowskim, a także prezesi ARiMR, ARR oraz ANR. W kongresie uczestniczył prezes zarządu Federacji Leszek Dereziński.

12 stycznia sejmowa Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi w trakcie posiedzenia uchwaliła plan pracy na okres od 1 stycznia do 30 czerwca 2017 r. W posiedzeniu uczestniczył przedstawiciel Federacji.

10 stycznia w Warszawie w siedzibie spółki PGR BRÓDNO odbyło się noworoczne spotkanie członków Federacji z udziałem zaproszonych gości: Jana Krzysztofa Ardanowskiego, wiceprzewodniczącego sejmowej Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi (PiS), Leszka Korzeniowskiego, członka sejmowej Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi (PO), senatora Przemysława Termińskiego (PO) oraz Jacka Malickiego, dyrektora OT ANR w Warszawie. Spotkanie składało się z dwóch części: pierwsza dotyczyła omówienia przez prezesa Leszka Derezińskiego działań Federacji od zjazdu w czerwcu 2016 r. do grudnia. Druga część posiedzenia to wystąpienie posła Krzysztofa Ardanowskiego, w trakcie którego przedstawił i udzielał bardzo obszernych  odpowiedzi nt. aktualnych problemów polskiego rolnictwa. Poseł PO Leszek Korzeniowski także poruszył problemy nurtujące rolnictwo. Dyrektor OT ANR Jacek Malicki przedstawił planowane działania ANR. Senator Termiński przekazał uczestnikom spotkania założenia i zasady ubezpieczeń rolniczych na 2017 r. w TUW.

9 stycznia senacka Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi na kolejnym posiedzeniu rozpatrzyła 3 punkty porządku dziennego łącznie. Jacek Bogucki, sekretarz stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi, przedstawił między innymi informacje dotyczące priorytetowych działań resortu rolnictwa oraz podległych służb bezpieczeństwa żywności na rzecz rozwoju wymiany handlowej polskiego sektora rolno-spożywczego na rok 2017 i kolejne lata. W posiedzeniu uczestniczył Leszek Dereziński, prezes zarządu Federacji.

4 stycznia senacka Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi rozpatrzyła ustawę o zmianie ustawy budżetowej na rok 2017 w częściach właściwych przedmiotowemu zakresowi działania komisji. Z ramienia MRiRW zmiany przedstawił wiceminister Jacek Bogucki. Obecni byli także prezesi ARiMR, ARR i ANR. W posiedzeniu uczestniczył Waldemar Rolewski, wiceprezes zarządu Federacji.


2016

 

15 grudnia w Sejmie obradowała Nadzwyczajna Komisja ds. projektu ustawy o Państwowej Inspekcji Bezpieczeństwa Żywności. Informację przedstawiła Ewa Lech, podsekretarz stanu w MRiRW. W wystąpieniu podkreślała pozytywne strony skonsolidowania Inspekcji, które m.in. pozwoli: 1) objąć w jednej inspekcji cały łańcuch produkcji i obrotu żywnością; 2) zapewni lepszą organizację pracy, wykorzystując optymalnie wykorzystanie bazy laboratoryjnej, specjalistycznego sprzętu dotychczasowych Inspekcji, a także ich zasobów kadrowych i majątkowych; 3) wyeliminuje przypadki dotyczące dublowania się lub nakładania kompetencji w niektórych obszarach objętych nadzorem; 4) pozwoli skuteczniej wyeliminować z obrotu produkty zafałszowane, czyli takie, które nie spełniają jakości handlowej.

14 grudnia w Warszawie odbyło się uroczyste wręczenie nagród zwycięzcom 22. edycji Rankingu 300 najlepszych gospodarstw rolnych Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa. Ranking 300 to podsumowanie wyników ekonomiczno-finansowych 300 najlepszych wielkotowarowych gospodarstw rolnych osiągniętych w 2015 r. Pierwsze miejsce w zestawieniu zajęła spółka z woj. opolskiego LAS POL Lasowice Małe, na drugim miejscu znalazło się Gospodarstwo Rolne Stablewo z woj. pomorskiego, a trzecie przypadło Gospodarstwu Rolnemu Lubnów z woj. dolnośląskiego.
W uroczystej gali uczestniczyli: Jan Krzysztof Ardanowski, zastępca przewodniczącego Sejmowej Komisji RiRW, Andrzej Kowalski, dyrektor Instytutu Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej, Waldemar Humięcki, prezes Agencji Nieruchomości Rolnych, Leszek Dereziński, prezes zarządu Federacji oraz prezesi związków rolniczych oraz prezesi spółek Skarbu Państwa, nad którymi Agencja Nieruchomości Rolnych sprawuje nadzór właścicielski.

14 grudnia w budynku MRiRW odbyło się spotkanie Zespołu ds. Upraw Polowych, w trakcie którego poruszono kwestie dotyczące uruchomienia krajowej elektronicznej platformy sprzedażowej, w tym zapewnienia uczestnikom rynku dostępu do transakcji terminowych. Przedsięwzięcie to pozwoli na stworzenie dużych, jednorodnych partii oraz ograniczenie kosztów transakcyjnych, ryzyka handlowego i  cenowego. Uruchomienie w oparciu o struktury Grupy Kapitałowej GPW - krajowej elektronicznej platformy sprzedażowej dla produktów rolno-spożywczych oraz wykorzystanie rozwiązań rynku finansowego ułatwi tworzenie dużych, jednorodnych partii towaru, które mogą być podstawą dla dużych transakcji handlowych. Nastąpi wtedy koncentracja podaży krajowych towarów rolno-spożywczych, co umożliwi skokowe zwiększenie eksportu na rynek UE oraz wybrane rynki perspektywiczne pozaeuropejskie. W spotkaniu uczestniczył Waldemar Rolewski, wiceprezes zarządu  Federacji.

14 grudnia sejmowa Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi wysłuchała informacji ministra rolnictwa na temat przyszłości rynku wieprzowiny w Polsce w związku z przypadkami występowania afrykańskiego pomoru świń.
W trakcie posiedzenia dr Artur Jabłoński, adiunkt w Zakładzie Chorób Świń Instytutu Weterynarii w Puławach, przedstawił prezentację, której tematem była przyszłość rynku wieprzowiny w Polsce.
Zastanawiano się, jak nadrobić stracony czas w zakresie zaniedbań, jakie wystąpiły w tej branży, w jaki sposób zmienić i ukierunkować produkcję trzody chlewnej z systemu nakładczego (chów w Polsce duńskich prosiaków na tuczniki) na produkcję rodzimą (polskie maciory, prosiaki i tuczniki - cykl zamknięty). Stronę rządową reprezentował sekretarz stanu w MRiRW - Jacek Bogucki. W posiedzeniu uczestniczył Leszek Dereziński, prezes zarządu Federacji.

13 grudnia połączone komisje: Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa przystąpiły do rozpatrywania rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy - Prawo łowieckie oraz zmieniającej ustawę o zmianie ustawy - Prawo łowieckie (druk 1042). Po burzliwej dyskusji przybyłych gości i posłów różnych ugrupowań politycznych komisje odrzuciły wniosek o przeprowadzenie wysłuchania publicznego rządowego projektu ustawy.
Dyskusja dotyczyła głównie następujących spraw: 1) w projekcie pominięto stronę właściciela lub dzierżawcę rolnego, 2) scedowano obowiązek szacowania i wypłacania szkód rolniczych na Lasy Państwowe oraz 3) wyłączono sprzedaż surowca drzewnego z Lasów Państwowych.
Przewodniczący sejmowej komisji powołał w tej sprawie podkomisję nadzwyczajną, której przewodniczącą została Anna Paluch (PiS). Ustalono, że 9 stycznia 2017 r. odbędzie się pierwsze posiedzenie podkomisji nadzwyczajnej. W posiedzeniu uczestniczył podsekretarz stanu w Ministerstwie Środowiska - Andrzej Konieczny, a także przedstawiciel Federacji.

13 grudnia w trakcie kolejnego posiedzenia sejmowej Komisji RiRW rozpatrzono uchwałę Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o funduszach promocji produktów rolno-spożywczych. Sprawozdawcą został poseł Piotr Polak (PiS). W posiedzeniu uczestniczyli: sekretarz stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi - Jacek Bogucki oraz wiceprezes KRIR - Mirosław Borowski.

13 grudnia na kolejnym posiedzeniu komisja rozpatrzyła uchwałę Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o ubezpieczeniach upraw rolnych i zwierząt gospodarskich. Komisja jednogłośnie przyjęła poprawkę. Posłem sprawozdawcą został Kazimierz Gołojuch (PiS). W posiedzeniu uczestniczyli: sekretarz stanu w MRiRW Jacek Bogucki oraz wiceprezes zarządu Polskiej Izby Ubezpieczeń - Andrzej Maciążek.

13 grudnia odbyły się cztery posiedzenia sejmowej Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
Na pierwszym komisja rozpatrzyła uchwałę Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach PROW na lata 2014-2020. Komisja przyjęła poprawki. Posłem sprawozdawcą został Leszek Galemba (PiS). W posiedzeniu uczestniczyli: podsekretarz stanu w MRiRW - Ryszard Zarudzki i wiceprezes Krajowej Rady Izb Rolniczych - Mirosław Borowski.

9 grudnia w gmachu w Instytutu Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej odbyło się seminarium nt. "Wpływ zmian w systemie dopłat bezpośrednich w latach 2014-2017". Referat wygłosił dr hab. Adam Wąs, prof. nadzw. IERiGŻ-PIB.
We wnioskach znalazły się następujące stwierdzenia: 1) w analizowanym okresie 2014-2017 nastąpił wzrost poziomu wsparcia w wyniku przyznania większej puli środków unijnych i osłabienia złotego; 2) beneficjentami wprowadzonych zmian w systemie dopłat bezpośrednich okazały się głównie gospodarstwa średniej wielkości, w szczególności bydlęce i mieszane; 3) wzrost ten odbył się kosztem gospodarstw dużych, głównie roślinnych; 4) proponowane w 2017 r. zmiany w systemie płatności nie mają tak kluczowego znaczenia jak reforma przeprowadzona w 2015 r. W seminarium uczestniczył Waldemar Rolewski, wiceprezes zarządu Federacji.

9 grudnia w Mielnie w Hotelu Royal Park, Stowarzyszenie Dzierżawców i Właścicieli Rolnych Województwa Zachodniopomorskiego zorganizowało spotkanie z członkami stowarzyszenia i przedstawicielami instytucji państwowych. Głównymi tematami spotkania były m.in.: realizacja ustawy o wstrzymaniu na 5 lat sprzedaży ziemi, nowy system ubezpieczeń rolniczych, zmiany w ustawie o dopłatach bezpośrednich, a także sytuacja na rynkach skupu zbóż. W posiedzeniu uczestniczył Wojciech Hołownia, przewodniczący Rady Federacji i Leszek Dereziński, prezes zarządu Federacji.

7 grudnia w gmachu resortu rolnictwa odbyło się posiedzenie Rady Dialogu Społecznego w Rolnictwie. W posiedzeniu udział wzięli: Krzysztof Jurgiel, minister rolnictwa i Ryszard Zarudzki, podsekretarz stanu w MRiRW.
Szef resortu rolnictwa omówił realizację celów polityki rolnej rządu za rok 2016 oraz założenia do tej polityki na rok 2017. Podsekretarz stanu przedstawił informacje dotyczące rolnictwa i obszarów wiejskich w Strategii na Rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju, a Waldemar Sochaczewski, dyrektor Departamentu Rynków Rolnych MRiRW program rozwoju głównych rynków rolnych w Polsce na lata 2016-2020. Członkowie Rady Dialogu zatwierdzili projekt planu pracy rady na rok 2017. W posiedzeniu uczestniczył Leszek Dereziński, przewodniczący Zespołu ds. Kształtowania Ustroju Rolnego Rady Dialogu Społecznego w Rolnictwie.

2 grudnia w Instytucie Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej w Warszawie odbyło się seminarium nt. "Jak włączyć rolnictwo UE do wysiłku ograniczania emisji gazów cieplarnianych?". Referat wygłosiła dr Barbara Wieliczko. Rolnictwo odpowiada za jedną czwartą emisji gazów cieplarnianych pochodzących z działalności człowieka. Naukowcy zbadali zmianę poziomu emisji gazów cieplarnianych w rolnictwie w dziewięciu regionach świata w okresie 1970-2007 i stwierdzili, że generalnie najbardziej intensywne i uprzemysłowione systemy produkcji cechuje najniższy poziom emisji na jednostkę produkcji rolniczej. W seminarium uczestniczył przedstawiciel Federacji.

1 grudnia w Sejmie obradowała podkomisja nadzwyczajna do spraw monitorowania programu zwiększania  wykorzystania polskiego białka roślinnego w paszach (przewodniczy jej poseł Zbigniew Dolata). Przedstawiona została informacja ministra rolnictwa na temat realizowanych i planowanych działań zmierzających do wzrostu produkcji roślin strączkowych oraz wprowadzenia mechanizmów zwiększających ich wykorzystanie w paszach. W posiedzeniu uczestniczył Mariusz Olejnik, prezes Opolskiego Związku Producentów Rolnych.

1 grudnia na kolejnym posiedzeniu komisja kontynuowała rozpatrywanie: 1) informacji ministra rolnictwa na temat funkcjonowania ustawy z dnia 5 września 2016 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z wystąpieniem afrykańskiego pomoru świń na terytorium Polski oraz ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu ułatwienia zwalczania chorób zakaźnych zwierząt; 2) informacji ministra rolnictwa na temat możliwości zwiększenia skupu oraz przetwórstwa trzody chlewnej z obszarów dotkniętych ASF. Sekretarz stanu w MRiRW - Jacek Bogucki poinformował, że wprowadzenie nowych regulacji w ustawie o szczególnych rozwiązaniach związanych z wystąpieniem afrykańskiego pomoru świń na terytorium naszego kraju ma zapewnić transparentność udzielanych zamówień, co ma szczególne znaczenie w przypadku zamówień udzielanych przez podmioty publiczne. W ustawie przewidziano również wymagania dla potencjalnych wykonawców zamówień.
Minister poinformował, że wszystkie dotychczasowe ogniska ASF zostały już wygaszone i opanowane, mogą  tylko pojawiać się pojedyncze przypadki tej choroby u  dzików.
Obecni na posiedzeniu rolnicy krytycznie odnieśli się do ustawy o oznakowaniu trzody chlewnej. W dyskusji poruszono kwestię odszkodowań dla rolników mieszkających na obszarach szczególnie zagrożonych ASF. Do chwili obecnej nie wiadomo, czy ktokolwiek otrzymał dopłaty. W posiedzeniach uczestniczył przedstawiciel Federacji.

1 grudnia sejmowa Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi rozpatrzyła poprawki zgłoszone w drugim czytaniu do projektu ustawy o zmianie ustawy o nasiennictwie oraz ustawy o ochronie roślin. Z pięciu poprawek komisja wniosła o przyjęcie dwóch. Poprawki, które komisja przyjęła, mają na celu zagwarantowanie obszaru Polski wolnego od GMO oraz wprowadziły zakaz obrotu materiałem siewnym odmian genetycznie zmodyfikowanych, także nałożyły określone obowiązki, m.in. opłaty sankcyjne, na każdego, kto dopuści się obrotu materiałem siewnym genetycznie zmodyfikowanym. W posiedzeniu uczestniczyła podsekretarz stanu w MRiRW Ewa Lech. Posłem sprawozdawcą został Jan Duda (PiS). Z ramienia Federacji w obradach uczestniczył przedstawiciel biura.


30 listopada odbyły się dwa posiedzenia sejmowej Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Pierwsze dotyczyło: informacji ministrów rolnictwa i rozwoju wsi, infrastruktury i budownictwa, rodziny, pracy i polityki społecznej oraz środowiska na temat rozwoju infrastruktury drogowej oraz społecznej na obszarach wiejskich i możliwości pozyskania na te cele dodatkowych środków; drugie - powołania dra Adama Michała Niewiadomskiego na stałego doradcę Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi. W posiedzeniu uczestniczył przedstawiciel Federacji.

29 listopada porządkiem posiedzenia sejmowej Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi było pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o nasiennictwie oraz ustawy o ochronie roślin (druk nr 1043). W posiedzeniu uczestniczył przedstawiciel Federacji.

25-27 listopada w Nadarzynie k. Warszawy przy okazji Centralnych Targów Rolniczych,  zarząd Polskiego Zrzeszenia Producentów Bydła Mięsnego zorganizował III Forum Sektora Wołowiny pt. "Polska wołowina - wołowina z przyszłością. Inteligentny rozwój w polskim sektorze wołowiny". Uczestnikami forum byli kluczowi przedstawiciele łańcucha dostaw wołowiny: firmy z branży mięsnej, producenci rolni i przedstawiciele grup producentów, przedstawiciele handlu i dystrybucji, dostawcy produktów oraz usług dla rolnictwa i przemysłu mięsnego, przedstawiciele branżowych stowarzyszeń, rządu, parlamentu i ośrodków doradztwa rolniczego. W dyskusjach panelowych uczestniczyli m.in. minister Krzysztof Jurgiel, Czesław Siekierski - przewodniczący Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi PE. Federacja objęła patronat merytoryczny nad Forum Sektora Wołowiny, a w panelach branżowych uczestniczył Zygmunt Jodko, wiceprezes zarządu Federacji.

24 listopada w Warszawie, w siedzibie biura Federacji odbyła się ostatnia konferencja z cyklu "Polskie zboża - najlepsza i bezpieczna żywność. Z polskim bochenkiem chleba po kraju!" finansowana ze środków Funduszu Promocji Ziarna Zbóż i Przetworów Zbożowych. W trakcie konferencji prelegenci z Instytutu Ekonomiki i Gospodarki Żywnościowej przedstawili prezentacje: "Rynek zbóż - perspektywy na sezon 2016/2017" - Wiesław Łopaciuk i "Przemysł piekarski - stan i perspektywy" - Jadwiga Drożdż i Robert Mroczek. Następnie przedstawiciel KWS Lochow Polska  mówił o zbożowych odmianach KWS, a "Wpływ hodowli roślin na wydajność produkcji rolnej" przedstawił Marek Luty z Hodowli Roślin Strzelce. Tego samego dnia po zakończonej konferencji odbyło się posiedzenie zarządu z udziałem prezesów związków regionalnych. Omówiona została trudna sytuacja na rynkach rolnych w Polsce, problemy z przedłużaniem umów dzierżawnych, funkcjonowaniem rad społecznych przy oddziałach terenowych ANR, a także wewnętrzne tematy związane z Federacją.

23 listopada senacka Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi rozpatrzyła następujące ustawy: o zmianie ustawy o ubezpieczeniach upraw rolnych i zwierząt gospodarskich (druk senacki nr 329); o ochronie zwierząt (druk senacki 331); o funduszach promocji produktów rolno-spożywczych (druk senacki 328) i o zmianie niektórych ustaw w celu ułatwienia sprzedaży żywności przez rolników (druk senacki nr 335). Wszystkie ustawy zostały przyjęte jednogłośnie. W posiedzeniu uczestniczył Waldemar Rolewski, wiceprezes zarządu Federacji.

18 listopada na Zamku Książ w Wałbrzychu odbyła się uroczysta gala z okazji 20-lecia Dolnośląskiego Związku Dzierżawców i Właścicieli Nieruchomości Rolnych we Wrocławiu. Program obchodów był bardzo bogaty. Najpierw odbyło się zebranie członków związku, później wręczono okolicznościowe odznaczenia i wyróżnienia, a także zaprezentowano osiągnięcia organizacji. Końcowym akcentem był bal. Patronatem medialnym wydarzenie objął miesięcznik "Przedsiębiorca Rolny".

18 listopada w gmachu Instytutu Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej odbyło się seminarium nt. "Paradygmat bezpieczeństwa żywnościowego w polityce rolnej Unii Europejskiej", referowane przez dr Renatę Grochowską. W seminarium uczestniczył przedstawiciel Federacji.

15 listopada sejmowa Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi wysłuchała informacji resortu rolnictwa na temat funkcjonowania ustawy z 5 września 2016 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z wystąpieniem afrykańskiego pomoru świń, a także ustawy z 23 września 2016 r. o zmianie niektórych ustaw w celu ułatwienia zwalczania chorób zakaźnych zwierząt i możliwości zwiększenia skupu oraz przetwórstwa trzody chlewnej z obszarów dotkniętych ASF. Minister rolnictwa Krzysztof Jurgiel przedstawił szczegółowo działania, jakie podjął rząd i resort rolnictwa w celu zminimalizowania skutków ASF. Dla gospodarstw, które nie będą w stanie spełnić wymogów bioasekuracji, przewidziana jest rekompensata w zamian za rezygnację z hodowli świń. W PROW 2014-2020 znalazły się działania zmniejszające skutki ASF. Kompleksowy program działań dot. ASF został przedstawiony Komisji Europejskiej. Minister Jurgiel odniósł się także do trudności ze sprzedażą tuczników ze strefy zagrożonej ASF. W sierpniu 16 firm mięsnych zadeklarowało, iż podejmie się skupu i przetworzenia mięsa zdrowych świń na konserwy. Zakłady się jednak wycofały. Resort rolnictwa zobowiązał się jeszcze raz podjąć rozmowy. Obecni na posiedzeniu rolnicy ze wschodniej Polski krytykowali służby weterynaryjne i resort za opieszałe działania przy zwalczaniu ASF. Zgłosili bardzo wiele zastrzeżeń. Poruszona została także kwestia roznoszenia ASF przez handlarzy, sprzedających zarażone prosięta. Na posiedzeniu był obecny Waldemar Rolewski, wiceprezes zarządu Federacji.

15 i 16 listopada odbyły się posiedzenia sejmowej Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi, których porządkiem obrad było między innymi pierwsze i drugie czytanie rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach PROW na lata 2014-2020 oraz niektórych innych ustaw (druk nr 972). W posiedzeniach uczestniczył Leszek Dereziński, prezes zarządu Federacji.

10 listopada senacka Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi rozpatrzyła następujące ustawy: o zmianie ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników, o zmianie ustawy o Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa oraz ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, a także ustawy o zmianie w płatnościach w ramach systemów wsparcia bezpośredniego. W posiedzeniu uczestniczył przedstawiciel Federacji.

8 listopada w Brukseli odbyło się walne zgromadzenie COPA-GEOPA. Powołana 2 lata temu europejska platforma ds. pracy nierejestrowanej przedstawiła ostateczne sprawozdanie na ten temat. Sztandarowym projektem COPA-GEOPA na 2017/18 r. zostały ubezpieczenia społeczne dla zagranicznych pracowników sezonowych, skuteczna opieka społeczna dla pracowników bez nadmiernych obciążeń administracyjnych. Tematem równie ważnym była sprawa uchodźców i ich prawa socjalne. GEOPA podjęła się pracy nt. wypracowania sprawozdania Parlamentu Europejskiego nt. "W jaki sposób wspólna polityka rolna może ułatwić tworzenie miejsc pracy na obszarach wiejskich". W posiedzeniu uczestniczył Waldemar Rolewski, wiceprezes zarządu Federacji.

8 listopada na Stadionie Narodowym Krajowy Związek Producentów Trzody Chlewnej zorganizował międzynarodową konferencję "Perspektywy i wyzwania dla rozwoju produkcji trzody chlewnej w Polsce. Unijne i krajowe bariery o charakterze formalno-prawnym". Głównymi tematami spotkania były: WPR obecnie i po 2020 roku porównanie krajów: Polska, Niemcy, Dania i Francja, a także nowe trendy w organizacji produkcji, kontroli chorób i zarządzaniu fermami trzody chlewnej oraz konkurencyjność producentów z UE. Sporo mówiono na temat ASF oraz obecnych i przyszłych regulacji UE w sprawie dobrostanu świń i ochrony środowiska. Podsumowania i zakończenia konferencji dokonał Marian Kapłon, prezes Krajowego Związku Producentów Trzody Chlewnej, członek zarządu Federacji.

7 listopada w Sejmie odbyła się konferencja "Przyszłość cukrownictwa w Polsce - uwolnienie rynku cukru oraz opłacalność uprawy buraków cukrowych". Podjęta przez Parlament Europejski i Radę decyzja dotycząca liberalizacji rynku od 1 października 2017 r. w zasadniczy sposób zmienia uwarunkowania tej branży. Od tego momentu zakończy się kwotowanie produkcji cukru, nie będzie również minimalnego zabezpieczenia dochodów rolników uprawiających buraki cukrowe, jaką jest obecnie cena minimalna, a także wygasną dotychczasowe regulacje dotyczące prawa do uprawy buraków cukrowych i ich dostaw. Z tego powodu konieczne są szczegółowe rozwiązania, które pozwolą na rozwój uprawy buraków cukrowych i produkcji cukru w Polsce. Powinna być prawnie zagwarantowana równowaga praw i obowiązków we wzajemnych relacjach pomiędzy plantatorami buraków cukrowych i producentami. Stanowisko resortu rolnictwa przedstawione przez Waldemara Sochaczewskiego, dyrektora Departamentu Rynków Rolnych MRiRW, było tożsame ze stanowiskiem Mikołaja Wilda, podsekretarza stanu w Ministerstwie Skarbu. Kluczowymi tematami były: aktualna sytuacja na rynku cukru, zniesienie kwot cukrowych - zagrożenia dla polskiego sektora cukrowniczego i koncepcja utworzenia Polskiego Narodowego Holdingu Spożywczego jako elementu stabilizującego dochody plantatorów buraków cukrowych. W konferencji uczestniczył Szymon Kuczyński, prezes Związku Pracodawców Rolnych w Lublinie, członek Rady Federacji.

4 listopada odbyło się wspólne posiedzenie sejmowych Komisji Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej oraz Rolnictwa i Rozwoju Wsi nt. pierwszego czytania poselskiego projektu ustawy o ochronie zwierząt (druk nr 897). Dotyczy ono pełniejszego zapewnienia ochrony zwierzętom w Polsce. W nowym projekcie zaproponowano m.in. przyznanie gminom uprawnień do określania planu sterylizacji lub kastracji zwierząt, a tym samym wydatkowania środków na te zadania. W posiedzeniu uczestniczył przedstawiciel Federacji.

4 listopada porządkiem obrad sejmowej Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi było rozpatrzenie dwóch poprawek zgłoszonych w czasie drugiego czytania do projektu ustawy o zmianie ustawy o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych (druki 792 i 957). Komisja poprawki odrzuciła. Dotyczyły one oznakowania "Produkt polski" (osobowości prawnej podmiotu stosującego oznakowanie oraz warunków, jakie należy spełnić, by móc stosować to oznakowanie). Posłem sprawozdawcą został Zbigniew Dolata. W posiedzeniu uczestniczył przedstawiciel Federacji.

3 listopada obradowały wspólnie sejmowa Komisja Gospodarki i Rozwoju oraz Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi nt. rozpatrzenia sprawozdania podkomisji nadzwyczajnej o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o przeciwdziałaniu nieuczciwemu wykorzystywaniu przewagi kontraktowej w obrocie produktami rolnymi i spożywczymi. Referował przewodniczący podkomisji poseł Kazimierz Gołojuch.

3 listopada odbyło się posiedzenie sejmowej Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi dotyczące pierwszego czytania rządowego projektu ustawy o paszach (druk 734). Projekt dotyczył przesunięcia terminu wejścia w życie zakazu wytwarzania, wprowadzania do obrotu i stosowania w żywieniu zwierząt pasz genetycznie zmodyfikowanych oraz organizmów genetycznie zmodyfikowanych przeznaczonych do użytku paszowego. Komisja przyjęła poprawkę polegającą na przesunięciu terminu wejścia w życie zakazu na 1 stycznia 2019 r. Posłem sprawozdawcą został Piotr Polak (PiS). W posiedzeniu uczestniczył Leszek Dereziński, prezes zarządu Federacji.


28 października w Bydgoszczy "Gazeta Pomorska" zorganizowała po raz III Forum Rolnicze. Sytuacja na rynkach rolnych wciąż bardzo dynamicznie się zmienia. Forum zostało podzielone na panele: produkcja roślinna, zwierzęca, sprzedaż bezpośrednia, uprawy, ubezpieczenia. W forum uczestniczył Leszek Dereziński, prezes zarządu Federacji. Po zakończeniu forum odbyła się uroczystość wręczania nagród najlepszym rolnikom agroprzedsiębiorcom ziemi kujawsko-pomorskiej. W skład kapituły wręczającej nagrody i wyróżnienia wszedł Leszek Dereziński.

27 października w Sopocie odbyła się Agrokonferencja "Made in Polska lubię to". Organizatorem był Bank BGŻ BNP Paribas. Po konferencji odbyła się uroczysta gala, podczas której wręczone zostały nagrody w kategoriach: Innowacyjność Biznesowa oraz Innowacyjność Społeczna. W spotkaniu uczestniczył Leszek Dereziński, prezes zarządu Federacji.

26 października w Warszawie, w gmachu resortu rolnictwa odbyło się posiedzenie prezydium Rady Dialogu Społecznego w Rolnictwie, w trakcie którego przyjęto stanowiska dotyczące projektów: ustawy o Agencji Rozwoju Obszarów Wiejskich i o spółdzielniach rolników. W posiedzeniu uczestniczył Leszek Dereziński jako przewodniczący Komisji ds. Kształtowania Ustroju Rolnego.

25 października Dolnośląski Związek Dzierżawców i Właścicieli Nieruchomości Rolnych wspólnie z Federacją zorganizował w Bielanach Wrocławskich trzecią konferencję regionalną z cyklu "Polskie zboża - najlepsza i bezpieczna żywność", "Kompleksowe technologie uprawy odmian chlebowych pszenicy ozimej, jarej i żyta w woj. dolnośląskim pod kątem najwyższych cech jakościowych". Ta konferencja jak i poprzednie sfinansowana została ze środków Funduszu Promocji Ziarna Zbóż i Przetworów Zbożowych.

20 października w Międzyzdrojach w obchodach jubileuszowych 20-lecia Zachodniopomorskiej Izby Rolniczej wzięli udział: Paweł Grzelak i Feliks Skotnicki, przewodniczący rady i prezes zarządu Związku Pracodawców Rolnych w Szczecinie oraz Kazimierz Stoltman - prezes zarządu Stowarzyszenia Dzierżawców i Właścicieli Rolnych woj. Zachodniopomorskiego w Budzistowie.

20 października na kolejnym posiedzeniu komisja rozpatrzyła poprawkę zgłoszoną w czasie drugiego czytania do projektu ustawy o zmianie ustawy o płatnościach w ramach systemów wsparcia bezpośredniego (druki 879 i 911). Poprawka umożliwiła rolnikom otrzymującą j.p.o. wyższą niż 150 tys. euro odliczenie kosztów pracy pracowników najemnych oraz członków spółdzielni rolniczych. Poprawka została odrzucona. Posłem sprawozdawcą został Piotr Polak (PiS). W posiedzeniu uczestniczył Leszek Dereziński, prezes zarządu Federacji.

20 października na kolejnym posiedzeniu sejmowa Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi rozpatrzyła i zaopiniowała dla Komisji Finansów Publicznych rządowy projekt ustawy budżetowej na 2017 rok. Po przeprowadzonej dyskusji komisja pozytywnie zaopiniowała projekt ustawy budżetowej w rozpatrywanym zakresie. W posiedzeniu uczestniczyli: sekretarz stanu w MRiRW - Jacek Bogucki, prezes ARR - Łukasz Hołubowski oraz zastępca prezesa ARiMR - Jolanta Chmiel.

19-20 października w Bydgoszczy odbył się Europejski Kongres Menadżerów Agrobiznesu. Organizatorami spotkania był Związek Pracodawców - Dzierżawców i Właścicieli Rolnych w Bydgoszczy oraz European Landowners Organization (ELO). Kongres podzielony był na sesje, w trakcie których omawiane były m.in. problemy efektów zmian klimatycznych w rolnictwie, innowacje w sektorze rolniczym, a także zrównoważony rozwój sektora rolno-spożywczego. W kongresie uczestniczyli przedstawiciele nauk rolniczych, prawniczych, ekonomicznych, a także członkowie należący do bydgoskiego związku.

17 października na prośbę Feliksa Skotnickiego, prezesa Związku Pracodawców Rolnych w Szczecinie, odbyło się spotkanie dyrektora OT ANR Szczecin z wielkoobszarowymi dzierżawcami z woj. zachodniopomorskiego. Wróciła  sprawa ustawy z 2011 r., a konkretnie tych dzierżawców, którzy nie  wyłączyli  30 proc. dzierżawionej ziemi. Prezes Skotnicki podkreślał, że część dzierżawców nie skorzystała z prawa do wyłączenia dzierżawionych gruntów. - Nie zakupili więc oferowanych przez agencję 500 hektarów, a obecnie, kiedy kończą im się okresy dzierżawy, nie mogą zakupić dodatkowych hektarów, gdyż obowiązuje już ustawa o wstrzymaniu na 5 lat obrotu ziemią należącą do Skarbu Państwa - tłumaczył. Zwracał uwagę, że "miała być abolicja, miała być  ustawa o dzierżawie rolniczej, która uregulowałaby w końcu sprawę dzierżaw rolniczych. Nie ma ani abolicji, ani ustawy o dzierżawie rolniczej. Rządzący zaś świadomie niszczą bardzo dobre gospodarstwa rolnicze, produkujące bardzo dobrą, masową, w miarę tanią i bezpieczną żywność". Dyrekcja oddziału ANR uzgodniła, że konieczne jest kolejne spotkanie w tej sprawie "w szerszym gronie".

15 października w Sejmie minister środowiska prof. Jan Szyszko i prefekt kongregacji Nauki Wiary Gerhard Kardynał Muller zorganizowali konferencję nt. "Zrównoważony rozwój w świetle encykliki Laudato Si". Uroczystość odbyła się z okazji przypadającej 1050. rocznicy chrztu Polski. Program konferencji został podzielony na trzy sesje. Pierwszą sesję prowadził prof. Janusz Kawecki, w trakcie której mówił nt. zrównoważonego rozwoju i polityce klimatycznej w świetle istniejących zagrożeń; Sesję drugą prowadził ks. prof. Stanisław Dziekoński, który uwagę skierował ku nowej, uniwersalnej solidarności dotyczącej ochrony naszego wspólnego domu oraz roli edukacji w zrównoważonym rozwoju w świetle encykliki Laudato Si. Trzecią sesję prowadził prof. Piotr Jaroszyńki. Poświęcona była problemom zasobów wodnych i ich roli w zapewnieniu zrównoważonego rozwoju świata oraz modelowaniu procesów naturalnych (na przykładzie lasów). Wygłoszone osiem referatów uwzględniało różnorakie zagrożenia dla środowiska, zdrowia i dobrobytu ludzi. Prelegenci podkreślali znaczenie zrównoważonego rozwoju na szczeblu globalnym, regionalnym i lokalnym. W konferencji uczestniczył Leszek Dereziński, prezes zarządu Federacji.

14 października w siedzibie Instytutu Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej odbyło się seminarium pt. "Porozumienie handlowe UE-USA (TTIP) - kwestie rolne". Referat wygłosił dr hab. Julian Krzyżanowski, prof. nadzw. IERiGZ. Prelegent przedstawił  potencjalne niekorzystne skutki ratyfikowania tej umowy, do których zaliczył pestycydy i dodatki, GMO i arbitraż (polskie sądy są z arbitrażu wyłączone), potencjalne niekorzystne skutki dla sektorów wołowiny, zboża i drobiu. W dokumencie nie ma wzmianki o ochronie klimatu i zasadzie "ostrożności", art. 191 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej. W seminarium uczestniczył Waldemar Rolewski, wiceprezes zarządu Federacji.

14 października w Bydgoszczy w siedzibie "Gazety Pomorskiej" odbyło się posiedzenie Kapituły Plebiscytów Rolnik Agroprzedsiębiorca Roku 2016 oraz Agroprzedsiębiorcy Roku - Grupy Producenckie. Do składu członków Kapituły  Plebiscytu zaproszony został Leszek Dereziński, prezes zarządu Federacji. Uroczyste podsumowanie plebiscytu odbędzie się 28  października podczas III Forum Rolniczego "Gazety Pomorskiej".

14 października Związek Pracodawców i Producentów Rolnych w Łodzi wraz z Federacją zorganizował konferencję "Polskie zboża - najlepsza i bezpieczna żywność" i podtytule "Chleb pszenny, żytni czy razowy?". Była to druga, regionalna konferencja sfinansowana ze środków Funduszu Promocji Ziarna Zbóż i Przetworów Zbożowych. Konferencja była połączeniem praktyki z nauką. Uczestnicy konferencji zwiedzili tradycyjną piekarnię produkującą wyśmienity chleb na zakwasie i bułki smakowe (cebulowe, paprykowe, szpinakowe). Następnie odbyło się zwiedzanie młyna i konferencja w hotelu w Topoli Królewskiej. Spotkanie prowadził Waldemar Dobrowolski, prezes zarządu Związku Pracodawców i Producentów Rolnych w Łodzi.

10 października w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi odbyło się podsumowanie projektu nt. "Wsparcia promocji polskiej żywności poprzez niwelowanie barier w eksporcie". Podsumowanie podzielono na trzy części. Prezentacji głównych założeń projektu dokonał Jerzy Wierzbicki - prezes Polskiego Zrzeszenia Producentów Bydła Mięsnego; Andrzej Gantner - dyrektor generalny Polskiej Federacji Producentów Żywności Związek Pracodawców przedstawił "Bariery pozataryfowe polskich eksporterów w Unii Europejskiej - prezentacja raportu i Agnieszka Leszczyńska - ekspert Krajowej Rady Drobiarstwa - Izba Gospodarcza podsumowała dotychczasowe działania w ramach projektu. Konferencja była sfinansowana ze środków Funduszu Promocji Mięsa Wieprzowego, Funduszu Promocji Mięsa Wołowego, Funduszu Promocji Mięsa Drobiowego i Funduszu Promocji Owoców i Warzyw. W konferencji uczestniczył Leszek Dereziński, prezes zarządu Federacji.

9 października klub parlamentarny Kukiz'15 zorganizował I Festiwal Polskiej Żywności, podczas którego zaprezentowało się wielu wystawców produktów regionalnych. Odbyła się także konferencja dot. żywności wolnej od GMO oraz koncert charytatywny pod hasłem "Polska wolna od GMO". Panele dyskusyjne dotyczyły takich tematów, jak: "Czym w ogóle jest GMO i dlaczego coraz częściej o tym się mówi", "Sprzedaż bezpośrednia i przedsiębiorczość na wsi, czyli jak wykorzystać potencjał wsi", "Odnawialne źródła i inne ekotechnologie". W festiwalu uczestniczył Szymon Kuczyński, członek rady Federacji.

6 października w Auli Kryształowej SGGW odbyła się uroczystość inauguracji nowego roku akademickiego. Wykład inauguracyjny nt. "Ekonomia dobra i zła" wygłosiła dr hab. Iwona Kowalska, prof. SGGW. W uroczystości uczestniczył Waldemar Rolewski, wiceprezes zarządu Federacji.

5 października na kolejnym posiedzeniu komisja rolnictwa rozpatrzyła informację ministra Krzysztofa Jurgiela na temat Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju w zakresie rolnictwa i rozwoju wsi. Informację przedstawił podsekretarz stanu w MRiRW - Ryszard Zarudzki. Strategia na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju (SOR) przedstawia nowy model rozwoju, którego głównym celem jest tworzenie warunków dla wzrostu dochodów mieszkańców Polski przy jednoczesnym wzroście spójności w wymiarze społecznym, ekonomicznym i terytorialnym. W posiedzeniach uczestniczył Leszek Dereziński, prezes zarządu Federacji.

5 października programem posiedzenia sejmowej Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi był projekt ustawy o zmianie ustawy o Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa oraz ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (druk nr 794). W posiedzeniu uczestniczył sekretarz stanu w MRiRW Jacek Bogucki.

4 października sejmowa Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi przeprowadziła pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych (druk nr 792). Projektowana zmiana jest podyktowana potrzebą wprowadzenia nowych regulacji dotyczącą dobrowolnego znakowania środków spożywczych informacją "Produkt polski" wraz z określeniem dodatkowo - znakiem graficznym. Powołana została podkomisja nadzwyczajna. Przewodniczącym podkomisji został poseł Zbigniew Dolata (PiS). W posiedzeniu uczestniczył przedstawiciel Federacji.


29 września w Kobylnikach (woj. kujawsko-pomorskie) odbyła się pierwsza z pięciu regionalnych konferencji "Polskie Zboża - najlepsza i bezpieczna żywność. Produkcja zbóż w Polsce. Polskie przetwórstwo zbożowe. Nowoczesne technologie". Organizatorami konferencji były: Związek Pracodawców - Dzierżawców i Właścicieli Rolnych w Bydgoszczy i Federacja Związków Pracodawców - Dzierżawców i Właścicieli Rolnych. Celem konferencji było promowanie polskiego, zdrowego chleba. Omówiono m.in. nowoczesne technologie zbóż - uprawa pasowa jako alternatywa prowadzenia ekonomicznego gospodarstwa rolnego, pożyteczne mikroorganizmy w procesie obniżenia kosztów produkcji i podniesienia jakości zbóż oraz prognozy produkcji zbóż w Polsce, które referował Leszek Dereziński, prezes zarządu Federacji. Konferencja sfinansowana została z Funduszu Promocji Ziarna Zbóż i Przetworów Zbożowych ARR.

28 września w Warszawie w gmachu Polskiej Akademii Nauk Fundacja Europejskiego Funduszu Rozwoju Wsi Polskiej oraz Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa PAN zorganizowały "Monitoring rozwoju obszarów wiejskich". Do tematów omawianych należały proces dezagraryzacji struktur wiejskich, który dotyczy głównie rolnictwa rozdrobnionego. Proces ten wiąże się ze spadkiem powierzchni ziemi przeznaczonej do produkcji rolniczej. W wymiarze ekonomicznym powoduje zmniejszenie udziału dochodów z rolnictwa w budżetach rodzin rolniczych i wiejskich, zmniejszenie nakładów na produkcję rolną i inwestycje. Nadzieją pozostaje m.in. polityka regionalna UE oraz wypracowana w resorcie rolnictwa Strategia na Rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju Rolnictwa. W posiedzeniu uczestniczył przedstawiciel Federacji.

28 września w siedzibie spółki "BOVINAS" w Chodowie (woj. wielkopolskie) z inicjatywy Wojciecha Hołowni, przewodniczącego Rady, odbyło się posiedzenie Rady Federacji. Omawiane były problemy Federacji oraz bieżące, ważne dla naszego środowiska problemy rolnictwa.

22 września odbyły się dwa posiedzenia. Pierwsze to posiedzenie podkomisji nadzwyczajnej do rozpatrzenia rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o funduszach promocji produktów rolno-spożywczych, w trakcie której Jacek Bogucki, sekretarz stanu w MRiRW, przedstawił prezentację - część wprowadzającą do omawianego tematu. W trakcie dyskusji poruszono problemy: padały głosy, żeby promować polską żywność, która została wyprodukowana w Polsce.

21 września porządkiem obrad Sejmowej Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi były kwestie związane z sektorem rolniczym w negocjowanej między UE i USA umowie handlowej TTIP. Do chwili obecnej odbyło się 14 rund negocjacji (ostatnia 11-15 lipca w Brukseli). Z informacji Komitetu Stałego UE wynika, że poszczególne kwestie negocjacyjne są na różnym etapie uzgodnienia. Rozmowy na wiele tematów dotyczących rynków rolnych przebiegają bardzo powoli i nie widać szybkiego ich zakończenia. W posiedzeniu uczestniczyli: Andrzej Halikowski i Dariusz Lewicki, członkowie Dolnośląskiego Związku Dzierżawców i Właścicieli Rolnych we Wrocławiu.

21 września w gmachu MRiRW odbyło się posiedzenie Rady Dialogu Społecznego w Rolnictwie. Głównym celem posiedzenia było omówienie i przyjęcie stanowisk w sprawie: Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju i Programu rozwoju głównych rolnych w Polsce na lata 2016-2020. W posiedzeniu uczestniczył Leszek Dereziński, prezes zarządu Federacji.

19 września w gmachu Sejmu odbyła się konferencja "Samowystarczalność energetyczna obszarów wiejskich - realna możliwość czy utopia?". W spotkaniu uczestniczył Władysław Butor, członek rady Federacji.

17 września w Zachodniopomorskim Urzędzie Wojewódzkim w Szczecinie minister Krzysztof Jurgiel spotkał się z rolnikami, przedstawicielami związków i instytucji działających w obszarze rolnictwa tego województwa. Szef resortu rolnictwa przedstawił główne założenia projektów 11 ustaw, nad którymi aktualnie prowadzone są prace w ministerstwie rolnictwa. Na początku października Rada Ministrów ma przyjąć "Strategię na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju". Trwają prace nad "Paktem dla obszarów wiejskich", który integrować będzie działania administracji rządowej i samorządowej, lokalnych społeczności, organizacji społecznych i zawodowych. Minister odniósł się także do wprowadzonej w życie ustawy o wstrzymaniu sprzedaży nieruchomości Zasobu Własności Rolnej SP, która skutecznie zablokowała spekulacje ziemią rolniczą, zahamowała skokowy wzrost ceny ziemi rolniczej z przeznaczeniem jej do celów rolniczych, czyli do produkcji żywności. W spotkaniu uczestniczył Feliks Skotnicki, członek rady Federacji.

16 września na wniosek Leszka Derezińskiego, który jest przewodniczącym Zespołu ds. Kształtowania Ustroju Rolnego Rady Dialogu Społecznego w Rolnictwie odbyło się posiedzenie Zespołu ds. Kształtowania Ustroju Rolnego. Tematami spotkania były projekty ustaw: 1) o Agencji Rozwoju Obszarów Wiejskich i przepisów wprowadzających ustawę o AROW; 2) o Strategii na Rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju w Rolnictwie. W spotkaniu uczestniczyli ze strony resortu rolnictwa: Zbigniew Abramowicz, zastępca dyrektora Departamentu Gospodarki Ziemią, Waldemar Guba dyrektor Departamentu Strategii, Analiz i Rozwoju.

15 września w gmachu resortu rolnictwa odbyło się spotkanie Krzysztofa Jurgiela, ministra rolnictwa i rozwoju wsi i Zbigniewa Babalskiego, sekretarza stanu w MRiRW z przedstawicielami Federacji. Tematami spotkania były m.in. nieprawidłowości przy organizacji rynków rolnych (import bezcłowy ogromnych ilości zboża z Ukrainy, co pogarsza polską konkurencyjność i zmniejsza cenę), możliwości przedłużenia spłaty kredytu na wykup nieruchomości do 25 lat; niewłaściwe monitorowanie klęsk żywiołowych, nowelizacja ustawy z 16.09.211 r. (problem abolicji), nieprawidłowości w przedłużaniu dzierżaw rolniczych, czynsze dzierżawne.

13 września sejmowa Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi rozpatrzyła sprawozdanie podkomisji nadzwyczajnej o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o ubezpieczeniach upraw rolnych i gospodarskich zawierających pakiety rodzajów ryzyka. W posiedzeniu uczestniczył Waldemar Rolewski, wiceprezes zarządu Federacji.

11 września w Spale odbyły się coroczne Dożynki Prezydenckie. W uroczystościach dożynkowych uczestniczył m.in. minister rolnictwa Krzysztof Jurgiel, który podziękował prezydentowi A. Dudzie za troskę o sprawy wsi. Minister mówił o uporządkowaniu spraw wsi poprzez ustawy: o wstrzymaniu sprzedaży ziemi na 5 lat, przewadze kontraktowej, sprzedaży detalicznej, znakowaniu żywności, o ubezpieczeniach (65 proc. rząd będzie dokładał z budżetu) i specustawie o ASF.
Prezydent podziękował rolnikom za ich całoroczną ciężką pracę. W dożynkach wziął udział Leszek Dereziński, prezes zarządu Federacji.

9 września w Warszawie w siedzibie Agencji Nieruchomości Rolnych odbyło się posiedzenie Rady Społecznej ANR. Tematami poruszonymi przez Federację były: 1) przedłużanie dzierżaw - dzierżawcom nieruchomości rolnych SP, którym należy stworzyć perspektywy na najbliższe lata (dzierżawy długoterminowe); 2) nowe stawki czynszu dzierżawnego - ich naliczanie i wprowadzanie; 3) konieczność rozpoczęcia prac nad projektem ustawy o dzierżawie rolniczej; 4) problem dzierżawców, którzy nie oddali 30 proc. ziemi - abolicja (ustawa z  6.09.2011 r.) - jej nowelizacja; 5) zajęcie stanowiska nt. propozycji likwidacji ANR i powołania Agencji Rozwoju Obszarów Wiejskich. W posiedzeniu z ramienia Federacji uczestniczyli: Leszek Dereziński, prezes zarządu, Feliks Skotnicki, prezes Związku Pracodawców Rolnych w Szczecinie.

9 września w Warszawie w gmachu resortu rolnictwa odbyła się Konferencja Konsultacyjna nt. "Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju - Rozwój Obszarów Wiejskich i Rolnictwa". Konferencję otworzył minister Krzysztof Jurgiel. Konferencja złożona była z dwóch paneli: I - Cele strategiczne i dylematy rozwoju rolnictwa (eksport, innowacje, rozwój) i II - Zróżnicowania terytorialne, źródła finansowania, relacje miasto-wieś (zróżnicowania wewnątrz regionalne obszarów wiejskich a możliwości finansowe). W konferencji uczestniczył Leszek Dereziński, prezes zarządu Federacji.

8 września porządkiem obrad senackiej Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi była informacja resortu rolnictwa na temat aktualnej sytuacji na ryku owoców miękkich oraz wdrażanie pomocy Unii Europejskiej dla producentów owoców i warzyw. Obydwa tematy przedstawił Jacek Bogucki, sekretarz stanu w MRiRW. Na kolejnym posiedzeniu tego samego dnia większością głosów senatorów przegłosowano ustawę o szczególnych rozwiązaniach związanych z wystąpieniem ASF (druk senacki 270). W posiedzeniu uczestniczył przedstawiciel Federacji.

6 września Instytut Myśli Schumana i Centralna Biblioteka Rolnicza zorganizowały w Warszawie, w gmachu biblioteki, konferencję pt. "Zarządzanie finansowaniem i ryzykiem w polskim sektorze rolno-spożywczym". Bardzo wysoki i ciągle rosnący polski eksport produktów rolno-spożywczych spowodował, że naukowcy dokonali w trakcie seminarium analizy ekonomicznej. Między innymi odbyła się dyskusja nt. tworzenia warunków dla równowagi pomiędzy polskim sektorem rolno-spożywczym a krajami Europy Zachodniej. Poruszany był problem zarządzania ryzykiem finansowym w tejże branży, a także formy pomocy państwowej dla działalności rolno-spożywczej. W seminarium uczestniczył Waldemar Rolewski, wiceprezes zarządu Federacji.

5 września odbyło się drugie posiedzenie Sejmowej Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi, które dotyczyło zasad obrotu artykułami rolno-spożywczymi między Polską a Ukrainą. Informację przedstawili: podsekretarz stanu w Ministerstwie Spraw Zagranicznych - Joanna Wroniecka i Marian Borek - zastępca dyrektora Departamentu Rynków Rolnych w MRiRW. Odnotowano znaczny wzrost importu produktów rolno-spożywczych (mięsa, zboża) z Ukrainy do Polski. Ukraina niestety stanowi niewielki rynek zbytu dla polskich produktów rolno-spożywczych z Polski. W posiedzeniu uczestniczył Waldemar Rolewski, wiceprezes zarządu Federacji.

5 września w Sejmie odbyło się po przerwie wakacyjnej posiedzenie Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi, w trakcie którego przeprowadzono pierwsze czytanie i rozpatrzenie rządowego projektu ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z wystąpieniem afrykańskiego pomoru świń (druk nr 793). Uzasadnienie projektu przedstawił sekretarz stanu w MRiRW - Jacek Bogucki. Głównym celem projektu jest możliwość wytwarzania produktów pochodzenia zwierzęcego (konserwy, pasztety). Mięso ze zdrowych świń wchodzące w ten asortyment poddane będzie obróbce termicznej ponad 100 st. C. Komisja RiRW przyjęła poprawkę mówiącą o skróceniu z 3 do 2 miesięcy okresu przetrzymywania zdrowych świń ze stref "zapowietrzonych". W posiedzeniu uczestniczył przedstawiciel Federacji.

2 września w gmachu Instytutu Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej - PIB odbyło się seminarium pt. "Opłacalność produkcji mleka w latach 2014-2015 oraz projekcja do 2020 roku. Wnioski z seminarium: 1) w Polsce w 2015 r., w porównaniu z 2014 r., cena mleka obniżyła się o 17,5 proc. Spadek cen zadecydował, że pogorszyła się opłacalność produkcji mleka; 2) po uwzględnieniu pełnych kosztów produkcji (tj. kosztów ekonomicznych) opłacalność produkcji obniżyła się o prawie 14 proc. Według prognoz analityków UE cena mleka będzie rosła i w 2025 r. w porównaniu z 2015 r. będzie wyższa o ok. 23 proc. Przewiduje się również wzrost produkcji mleka - o 7,8 proc.; zadecyduje o tym wyższa mleczność krów (o 17,6 proc.), ponieważ liczba krów zmniejszy się (o ok. 8 proc.). W seminarium uczestniczył przedstawiciel Federacji.

1 września w Sejmie odbyła się konferencja nt. "GMO - szansa czy zagrożenie dla polskiego rolnictwa i środowiska naturalnego" organizowana przez Klub Parlamentarny Kukiz'15. Konferencję prowadził Jarosław Sachajko, przewodniczący Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Powodem zorganizowania konferencji poświęconej GMO jest praca polskiego rządu nad projektami ustaw bezpośrednio regulującymi kwestie upraw roślin GMO oraz obrotu nasionami modyfikowanymi genetycznie. W spotkaniu uczestniczył przedstawiciel Federacji

1 września w Warszawie w siedzibie biura Federacji odbyło się posiedzenie zarządu Federacji z udziałem przewodniczącego rady Federacji Wojciecha Hołowni. Posiedzenie prowadzili Waldemar Rolewski i Zygmunt Jodko, wiceprezesi zarządu Federacji. Omawiane tematy dotyczyły dalszej pracy członków zarządu, które zmierzałyby do poprawy wizerunku Federacji. Ustalono harmonogram prac zarządu na najbliższy okres.


31 sierpnia w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi odbyło się posiedzenie prezydium Rady Dialogu Społecznego w Rolnictwie. W trakcie spotkania przyjęto stanowiska w sprawie projektów ustaw o zmianie ustawy w celu ułatwienia sprzedaży żywności przez rolników, przeciwdziałaniu nieuczciwemu wykorzystywaniu przewagi kontraktowej w obrocie produktami rolnymi i spożywczymi, spółdzielniach rolników, znakowaniu "Produkt Polski" i zmianie ustawy o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych, funduszach promocji produktów rolno-spożywczych. W posiedzeniu uczestniczył Leszek Dereziński, prezes zarządu Federacji oraz przewodniczący Zespołu ds. Kształtowania Ustroju Rolnego.

24 sierpnia w Parzniewie koło Warszawy w nowej siedzibie Krajowej Rady Izb Rolniczych odbyły się uroczystości jubileuszu 120-lecia powstania pierwszej na ziemiach polskich izby rolniczej oraz 20-lecia reaktywacji izb rolniczych. Uroczystego poświęcenia budynku szkoleniowo-biurowego KRIR dokonał arcybiskup metropolita warszawski Kazimierz Nycz. Prezes KRIR Wiktor Szmulewicz wręczył zasłużonym działaczom samorządu rolniczego odznaczenia państwowe. W uroczystościach uczestniczył Waldemar Rolewski, wiceprezes zarządu Federacji.

23 sierpnia w gmachu resortu rolnictwa odbyło się pierwsze posiedzenie Zespołu ds. Kształtowania Ustroju Rolnego Rady Dialogu Społecznego w Rolnictwie. Spotkanie prowadził przewodniczący zespołu Leszek Dereziński. Celem spotkania było wypracowanie wniosków i opinii dotyczących projektów ustaw procedowanych w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Problemami poruszanymi w trakcie posiedzenia były: konieczność uchwalenia ustawy o dzierżawie rolniczej, nowelizacja ustawy o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi SP oraz o zmianie niektórych innych ustaw z 16.09.2011 r. w zakresie dzierżawców, którzy nie oddali 30 proc. dzierżawionej ziemi, likwidacja degresywności dla dużych gospodarstw rolnych (redukcja płatności o 100 proc. nadwyżki kwoty jpo ponad 150 tys. euro).

22 sierpnia odbyło się posiedzenie zarządu Związku Pracodawców - Dzierżawców i Właścicieli Rolnych w Bydgoszczy, któremu przewodniczył prezes Roman Wiatrowski. Tematami były: aktualny stan ustawy o obrocie ziemią rolną, włączenia kwoty płac pracowników do podstawy redukcji dopłat obszarowych, przedłużanie umów dzierżawnych w świetle projektu rozporządzenia ministra rolnictwa w sprawie wyliczania czynszu dzierżawnego oraz działania Zespołu ds. Kształtowania Ustroju Rolnego Rady Dialogu Społecznego. W posiedzeniu uczestniczyli: Grzegorz Smytry, dyrektor OT ANR w Bydgoszczy i Leszek Dereziński, prezes zarządu Federacji.

19 sierpnia w gmachu resortu rolnictwa odbyło się posiedzenie Zespołu ds. Innowacyjności w Rolnictwie Rady Dialogu Społecznego. Sprawami omawianymi w tracie spotkania zespołu były: 1) innowacje w działaniach PROW 2014-2020 i 2) koncepcja wdrażania innowacji w sektorach rolnym, spożywczym i leśnym. W spotkaniu uczestniczył Leszek Dereziński - członek zespołu.

11, 12 i 24 sierpnia w gmachu Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi odbyły się spotkania ministra rolnictwa i głównego lekarza weterynarii z organizacjami branżowymi w sprawie ASF. Lobby przetwórcze dąży do likwidacji produkcji trzody chlewnej na terenie Podlasia. Przedstawiciele Polskiego Mięsa oraz UPEMI uważają, że tylko całkowita likwidacja produkcji świń w rejonie występowania ASF da gwarancję rozwiązania problemu ASF i doprowadzi do podpisania umów eksportowych do Chin i Japonii. Pomijają zupełnie kwestię, że największym zagrożeniem jest ASF u dzików. I ten problem jest nadal nierozwiązany.
Rozmowy w resorcie rolnictwa doprowadziły do powstania międzyresortowego zespołu ds. zwalczania ASF, ponieważ wspólne działania służb są niezbędne. Muszą być ściśle przestrzegane wymagania dotyczące bioasekuracji. Kontrolowane są targowiska, gospodarstwa utrzymujące świnie, transporty zwierząt oraz przejścia graniczne. Ścisła współpraca służb pozwoli na ograniczenie do minimum możliwości rozprzestrzeniania się wirusa. W rozmowach uczestniczył Aleksander Dargiewicz, dyrektor Biura  Krajowego Związku Pracodawców - Producentów Trzody Chlewnej. (członek Federacji).

6 i 7 sierpnia w Borkach (gm. Zbuczyn) koło Siedlec odbył się I Festiwal Polskiej Żywności - Z Gruntu Polska. Festiwal był promocją polskiej żywności, w tym lokalnej i regionalnej. Przyjęty przez rząd projekt nowelizacji ustawy o jakości artykułów rolno-spożywczych zakłada, że producenci będą mogli dobrowolnie oznakowywać tak żywność, by było wiadomo, że pochodzi z Polski. Mogą także być użyte w niej elementy regionalne lub miejscowe. Z Gruntu Polska był inicjatywą pod patronatem ministra rolnictwa, ekonomistów, społeczników i naukowców. W festiwalu uczestniczył Leszek Dereziński, prezes zarządu Federacji.

5 sierpnia w gmachu Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Unia Producentów i Pracodawców Przemysłu Mięsnego zorganizowała seminarium nt. "Systemowe wdrażanie technik rolnictwa precyzyjnego szansą podniesienia dochodowości gospodarstw rolnych w Polsce w perspektywie 2014-2020". UPEMI zaproponowanym zakresem tematycznym sympozjum wpisało się w rozpoczętą przez ministerstwo rolnictwa dyskusję dotyczącą "Programu rozwoju głównych rynków w Polsce" oraz w proces opiniowania "Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju".
Dyrektor Waldemar Guba przedstawił i omówił koncepcje oraz oczekiwania podjętych przez resort inicjatyw mających na celu poprawienie sytuacji ekonomicznej polskich gospodarstw rolnych. Przekrój tematyczny wystąpień prelegentów w trakcie seminarium obejmował: uzasadnienie ekonomiczne rozwijania technologii rolnictwa precyzyjnego oraz warunki ekonomiczne, w jakich działa polskie rolnictwo w UE oraz na świecie; wykorzystanie scen satelitarnych oraz zdjęć rolniczych w celu monitorowania warunków zagospodarowania gruntów rolnych; wsparcie produkcji zwierzęcej, techniki nawożenia i doboru nasion; wyposażenie urządzeń agrotechnicznych; zagospodarowanie obszarów problematycznych w Polsce. W seminarium uczestniczył przedstawiciel Federacji.

4 sierpnia w resorcie rolnictwa odbyła się kolejna konferencja prasowa ministra rolnictwa i rozwoju wsi oraz sekretarza stanu Jacka Boguckiego nt. "Program rozwoju rynków rolnych w Polsce na lata 2016-2020". W programie działania resortu przyjętym w grudniu ubiegłego roku jednym z najważniejszych problemów jest sprawa stabilizacji na rynkach rolnych. W związku z kryzysem na rynku mięsa i mleka rząd przez ostatnie pół roku prowadzi intensywne prace na forum Unii Europejskiej, ponieważ instrumenty dotyczące regulacji rynków rolnych w perspektywie finansowej 2014-202 zawarte są w rozporządzeniu unijnym z 2013 r. Po negocjacjach Komisja Europejska postanowiła przeznaczyć dodatkowe środki z budżetu unijnego w kwocie 500 mln euro na poprawę sytuacji na tych rynkach. Przygotowany dokument składa się z trzech rozdziałów: 1) analiza rynków rolnych ze szczególnym uwzględnieniem produkcji oraz struktury gospodarstw i sektora przetwórstwa na tle głównych producentów w UE; 2) formy wsparcia rynków rolnych przewidziane w przepisach Unii Europejskiej oraz krajowych; 3) cele i wyzwania rozwoju oraz działania służące rozwojowi rynków rolnych. W konferencji uczestniczył przedstawiciel Federacji.

3 sierpnia w gmachu resortu rolnictwa odbyła się konferencja prasowa ministra rolnictwa Krzysztofa Jurgiela oraz podsekretarza stanu Ryszarda Zarudzkiego nt. "Konsultacje "Strategii na rzecz odpowiedzialnego rozwoju" w zakresie rolnictwa i rozwoju obszarów wiejskich".
Dokument wskazuje najważniejsze kierunki rozwoju Polski, w tym również rolnictwa w perspektywie średniookresowej. W modelu rozwoju głównym celem jest tworzenie warunków dla wzrostu dochodów mieszkańców Polski przy jednoczesnym wzroście spójności w wymiarze społecznym, ekonomicznym i terytorialnym. 
Nacisk położony jest na obszary zaniedbane, małe miasteczka i obszary wiejskie. Minister Jurgiel podkreślił, że po raz pierwszy odpowiedzialność za rozwój obszarów wiejskich i rolnictwa bierze cały rząd. W konferencji uczestniczył przedstawiciel Federacji.

2 sierpnia porządkiem obrad senackiej Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi było rozpatrzenie wskazanych przez prezesa Najwyższej Izby Kontroli wniosków, które zostały zawarte w wynikach kontroli "Działania organów administracji rządowej na rzecz bezpieczeństwa żywności".
Informację o wynikach kontroli działania organów administracji rządowej na rzecz bezpieczeństwa żywności przedstawił wiceprezes Najwyższej Izby Kontroli Mieczysław Łuczak, uzupełnili - dyrektor Departamentu Rolnictwa i Rozwoju Wsi NIK Waldemar Wojnicz. Celem kontroli była ocena prawidłowości i skuteczności nadzoru organów administracji rządowej nad bezpieczeństwem żywności. Do zagadnień objętych tematyką kontroli należały: prawidłowość oraz skuteczność nadzoru i kontroli nad działalnością inspekcji, zgodność wybranych aktów prawa krajowego z prawem UE w zakresie bezpieczeństwa żywności, działania inspekcji w zakresie zgodności z prawem, prawidłowość i skuteczność współpracy między inspekcjami.
NIK stwierdziła, że ubój gospodarski odbywa się często bez nadzoru weterynaryjnego. Kontrolerzy dopatrzyli się nieskuteczności w działaniach Inspekcji Weterynaryjnej, dotyczących bezpieczeństwa żywności, przede wszystkim w zakresie nadzoru nad ubojem zwierząt w gospodarstwach i utylizacją powstających odpadów szczególnego ryzyka. Ubój zwierząt prowadzony był w nieodpowiednich warunkach, często niemających nic wspólnego z humanitarnym uśmiercaniem zwierząt i właściwymi warunkami sanitarnymi podczas produkcji mięsa i przetworów mięsnych - powiedział dyrektor Wojnicz. Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi reprezentowała podsekretarz stanu Ewa Lech oraz Krzysztof Jażdżewski, zastępca głównego lekarza weterynarii. W posiedzeniu uczestniczył Waldemar Rolewski, wiceprezes zarządu Federacji.


27 lipca senacka Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi odbyła dwa posiedzenia. Pierwsze dotyczyło informacji resortu rolnictwa na temat aktualnej sytuacji na rynku zbóż. Drugie dotyczyło rozpatrzenia ustawy o dostępie do zasobów genetycznych i podziale korzyści z ich wykorzystania. W posiedzeniu uczestniczył Leszek Dereziński, prezes zarządu Federacji.

27 lipca w gmachu Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi odbyło się drugie posiedzenie Rady Dialogu Społecznego w Rolnictwie. W proponowanym porządku obrad znalazły się m.in. takie punkty, jak: wręczenie aktów powołań do pracy w Radzie Dialogu Społecznego; przyjęcie regulaminu funkcjonowania Rady, rola i udział rolnictwa i obszarów wiejskich w Strategii na Recz Odpowiedzialnego Rozwoju, Program Rozwoju Głównych Rynków Rolnych w Polsce na lata 2016-2020, pakiet legislacyjny dotyczący łańcucha żywnościowego oraz optymalizacja funkcjonowania inspekcji rolnych. W posiedzeniu uczestniczył Leszek Dereziński, prezes zarządu Federacji i członek Rady Dialogu Społecznego w Rolnictwie, który został wybrany na funkcję przewodniczącego Zespołu ds. Kształtowania Ustroju Rolnego.

21 lipca w Warszawie w siedzibie Polskiego Zrzeszenia Producentów Bydła Mięsnego odbyło się spotkanie nt. problemów sektora wołowiny i planów rozwoju sektorów wołowiny przez branże na przykładzie Anglii i Australii oraz potrzeby współdziałania organizacji dla opracowania i wdrożenia pięcioletniej strategii rozwoju wołowiny. W spotkaniu uczestniczył Zygmunt Jodko, wiceprezes zarządu Federacji.

21 lipca porządkiem obrad sejmowej Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi były następujące tematy: 1) zapoznanie się z opinią pod nazwą "Afrykańskie perspektywy polskiego rolnictwa" - referował dr Marek Rohr-Garztecki; 2) informacja ministrów: rolnictwa i rozwoju wsi, spraw zagranicznych oraz rozwoju nt. kierunków i perspektyw eksportu polskich produktów rolno-spożywczych i 3) rozpatrzenie projektu planu pracy komisji na okres od 1 sierpnia do 31 grudnia 2016 roku. W posiedzeniu uczestniczył Waldemar Rolewski, wiceprezes zarządu Federacji.

20 lipca w Sejmie podkomisja stała do spraw utworzenia Państwowego Urzędu Bezpieczeństwa Żywności rozpoczęła pracę nad pierwszym czytaniem projektów ustaw: o PUBZ i o przepisach wprowadzających do tejże ustawy. W posiedzeniu uczestniczył przedstawiciel Federacji.

14 lipca senacka Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi rozpatrzyła ustawę o zmianie ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego oraz o księgach wieczystych i hipotece (druk senacki 233). Większością głosów senatorów PiS ustawa została przegłosowana.
W posiedzeniu uczestniczyli: Krzysztof Jurgiel, minister rolnictwa i rozwoju wsi oraz Waldemar Humięcki, prezes Agencji Nieruchomości Rolnych. Z ramienia Federacji w komisji uczestniczył Leszek Dereziński, prezes zarządu Federacji.

14 lipca w Warszawie w siedzibie biura Federacji odbyło się pierwsze po zjeździe (14 czerwca) posiedzenie zarządu Federacji, prezydium rady z udziałem prezesów związków regionalnych. Omówiono przebieg obrad zjazdu, a członkowie zarządu podjęli decyzję czynnego uczestnictwa (wg klucza branżowego) w pracach: sejmowej i senackiej Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi, resortu rolnictwa oraz w innych organizacjach rolniczych. Podjęto stanowisko w sprawie pozyskiwania środków finansowych dla Federacji (protokół, stanowisko i uchwały przekazane zostały członkom Federacji).

12 lipca w Sali Kolumnowej Sejmu RP odbyła się konferencja nt. "TTIP - czy jest szansą czy zagrożeniem dla Polski?".
Porozumienie handlowe między Unią Europejską i USA negocjowane jest za zamkniętymi drzwiami politycznych gabinetów. Ten fakt wzbudza wśród Polaków wielki niepokój. Jego skutki dotkną jednak przysłowiowego Kowalskiego - szczególnie gdy ten jest rolnikiem.
Umowa dotyczy nie tylko likwidacji barier celnych między UE a USA, ale także sposobu działania amerykańskich i europejskich firm na rynkach. Główne wątpliwości to m.in.: sposób rozstrzygania sporów gospodarczych między firmami, ale również między całymi państwami o faktyczne lub rzekomo utracone zyski.
Umowa daje Amerykanom i dużym europejskim korporacjom prawniczym (prywatne prawnicze przedsiębiorstwa, nieprzypominające sądów) możliwość rozstrzygania tych sporów.
W USA stawia się na cenę żywności, która jest tania, a GMO powszechne. W Polsce jest dbałość o bezpieczeństwo i jakość żywności i stąd wynikają wielkie obawy przed napływem do Polski na pewno nie "za zdrowej żywności", nafaszerowanej chemią i antybiotykami.
Najczęściej pojawia się opinia, że umowa między USA i UE ma przynieść korzyści finansowe wielkim korporacjom produkującym żywność, firmom motoryzacyjnym, chemicznym czy odzieżowym. W posiedzeniu uczestniczył Aleksander Dargiewicz, dyrektor biura Krajowego Związku Pracodawców Producentów Trzody Chlewnej (członek Federacji).

11 lipca w gmachu MRiRW odbyła się konferencja uzgodnieniowa dotycząca projektu rozporządzenia ministra rolnictwa w sprawie szczegółowych zasad gospodarki finansowej ANR oraz gospodarki finansowej ZWRS.
Do tego projektu Federacja zgłosiła uwagi dotyczące: wpisania w budżecie Agencji środków pieniężnych na wymianę dachów pokrytych eternitem w osiedlach popeegerowskich, ochronę obiektów zabytkowych, stypendia oraz pomoc dzieciom i rodzinom popeegerowskim.
W trakcie dyskusji prowadząca spotkanie Aleksandra Szelągowska, dyrektor Departamentu Finansów MRiRW, zobowiązała się, że resort rolnictwa wystąpi z pismem do prezesa zarządu Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska o ujęcie w planie finansowym NFOSiGW wymiany dachów w osiedlach popegeerowskich.
ANR także postara się ująć w planie finansowym na 2017 r. tę kwestię, by sukcesywnie i w częściach następowała utylizacja eternitu i wymiana dachów na budynkach popeegerowskich. Program narodowy likwidacji i wymiany azbestu jest programem długofalowym i będzie trwał w Polsce do 2032 roku.

5 i 6 lipca porządkiem obrad posiedzeń sejmowej Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi było pierwsze i drugie czytanie poselskiego projektu ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego i księgach wieczystych oraz hipotece.
Ustawa ogranicza stosowanie ustawy z dnia 11 kwietnia 2003 r. o kształtowaniu ustroju rolnego o nieruchomości rolne będące drogami wewnętrznymi, a także wyłącza nabycie udziałów we współwłasności nieruchomości nieobjętych ustawą z 11 kwietnia 2003 r. o kształtowaniu ustroju rolnego. Ponadto ustawa daje możliwość nabycia nieruchomości rolnej przez parki narodowe w przypadku zakupu na cele związane z ochroną przyrody.
Ostatnią zmianą jest wyłączenie prawa odkupu udziałów i akcji w spółkach prawa handlowego, które są właścicielami nieruchomości rolnych, w przypadku gdy nabycie akcji lub udziałów następuje na rzecz osoby bliskiej, w wyniku dziedziczenia ustawowego, dziedziczenia przez rolnika indywidualnego albo na rzecz rolnika indywidualnego w wyniku zapisu windykacyjnego. 
W posiedzeniach uczestniczył Leszek Dereziński, prezes zarządu Federacji.

1 lipca w Warszawie w siedzibie Instytutu Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej odbyło się seminarium pt. "Wpływ korporacji transnarodowych na zmiany w handlu detalicznym w Polsce". Referat wygłosił prof. Piotr Chechelski. W pięciu punktach ujął przyczyny spadku cen żywności w Polsce w II dekadzie XXI wieku (globalne i lokalne): 1) sprzyjające warunki pogodowe w Polsce (2012-2015), 2) embargo Rosji i innych krajów na niektóre produkty rolne; 3) spadek cen podstawowych surowców na świecie; 4) spadek cen ropy i gazu na świecie; 5) silna konkurencja w polskim handlu detalicznym.
Druga dekada XXI wieku w polskiej gospodarce żywnościowej będzie jednak nadal "należała" do handlowych korporacji transnarodowych. W najbliższych latach zapewne dojdzie do kilku megatransakcji na rynku handlu detalicznego żywnością, co będzie wiązało się z walką o klienta. W seminarium uczestniczył przedstawiciel Federacji. 

1 lipca w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Pomorskiego w Gdańsku odbyła się kolejna debata rolnicza zorganizowana przez Pomorską Izbę Rolniczą. Uczestniczyli w niej: podsekretarz stanu w MRiRW Ryszard Zarudzki, wicewojewoda Pomorski Krzysztof Trawicki i prezes Pomorskiej Izby Rolniczej Zenon Bistram.
Tematem spotkania było "Pomorskie rolnictwo 2016 r. szanse i zagrożenia". Pytania, kierowane do wiceministra Zarudzkiego dotyczyły m.in. dopłat do materiału siewnego, ubezpieczania upraw rolnych, szacowania szkód spowodowanych niekorzystnymi zjawiskami atmosferycznymi, a także działań PROW na lata 2014-2020. Pytano o nabór wniosków w ramach PROW 2014-2020 oraz poszczególnych jego poddziałań. Ryszard Zarudzki zachęcał rolników do korzystania z inwestycyjnych możliwości. Poruszana była także sprawa umowy TTIP, która budzi wśród rolników ogromne emocje i niepewność. W spotkaniu z ramienia Federacji uczestniczyli: Maciej Skibniewski, członek zarządu i Adam Kruziński, członek rady Federacji.


30 czerwca w Cybince (woj. lubuskie) spółka AGRO BIEGANOW i firma Syngenta zorganizowały spotkanie nt. "Zwalczanie odpornych form wyczyńca polnego". Spotkanie było poświęcone zjawisku odporności chwastów na herbicydy ze szczególnym zwróceniem uwagi na chwasty, które uodporniły się nawet na bardzo silne środki ochrony roślin. Gospodarzem spotkania był wiceprezes zarządu Zygmunt Jodko.

21 czerwca odbyło się posiedzenie sejmowej Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi nt. zaopiniowania dla Komisji Finansów Publicznych sprawozdania z wykonania budżetu państwa za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2015 r. wraz z analizą wykonania budżetu i założeń polityki pieniężnej w 2015 r. NIK w częściach: rolnictwo, rozwój wsi, rynki rolne, rezerwy celowe i agencji rolniczych. W posiedzeniu uczestniczył Leszek Dereziński, prezes zarządu.

21 czerwca obradowały połączone komisje: Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Komisja Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa nt. rozpatrzenia uchwały Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy - Prawo łowieckie. Poprawki Senatu mające charakter redakcyjne zostały przegłosowane większością głosów posłów PiS.
Tego samego dnia odbyło się drugie posiedzenie Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi dotyczące projektu ustawy o zmianie ustawy o jednostkach doradztwa rolniczego. Projektowana ustawa zakłada, że ODR staną się osobami prawnymi, minister rolnictwa będzie nadawał statuty i powoływał dyrektorów według jednolitych kryteriów oraz powoływał członków Społecznych Rad Doradztwa Rolniczego działających przy wojewódzkich ODR-ach. Skład rady przy ośrodkach również się zmienia - zwiększy się liczba członków z 11 do 12, dodatkowo do rady wejdzie przedstawiciel ministra. Projektowana ustawa wejdzie po upływie 14 dni od ogłoszenia, a nie od 1 stycznia 201 jak pierwotnie zakładano.

17 czerwca w Łagowie k. Zgorzelca zarząd Dolnośląskiego Związku Dzierżawców i Właścicieli Nieruchomości Rolnych we Wrocławiu zorganizował XXVII Letni Walny Zjazd Członków Związku. Wiodący temat spotkania to "Związek wobec nowych zagrożeń dla funkcjonowania gospodarstw i przedsiębiorstw rolnych w woj. Dolnośląskim". Wśród wielu poruszanych tematów Kancelaria Prawna CERTUS przedstawiła prelekcję nt. przepisów ustawy o wstrzymaniu sprzedaży nieruchomości ZWRSP. Artur Mackiewicz, zastępca dyrektora OT ANR i Krzysztof Iwanków, dyrektor oddziału ARR z Wrocławia przybliżyli członkom związku i zaproszonym gościom problemy nurtujące środowisko właścicieli i dzierżawców rolnych.  

17 czerwca w Warszawie w gmachu Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi Krajowa Federacja Producentów Zbóż i Krajowe Zrzeszenie Producentów Rzepaku i Roślin Białkowych zorganizowały debatę przedżniwną. Rangi spotkaniu dodało wystąpienie ministra rolnictwa Krzysztofa Jurgiela, który podkreślił, że Polska stała się znaczącym eksporterem ziarna zbóż na światowe rynki. Atutami polskiego zboża jest dobra jakość i konkurencyjne ceny. Mankamentem jest brak rozbudowanej, nowoczesnej infrastruktury logistycznej. Stan i prognoza zbiorów rzepaku, zbóż i kukurydzy w Polsce w 2016 r., największe w Europie doświadczenia fungicydowe, przygotowania i oferta Elewarru - to dominujące tematy debaty.
W trakcie spotkania Krajowa Federacja Producentów Zbóż i Krajowe Zrzeszenie Producentów Rzepaku i Roślin Białkowych podpisały porozumienie nt. ścisłej współpracy. W spotkaniu uczestniczył Mariusz Olejnik, członek rady Federacji.

14 czerwca w Warszawie w siedzibie biura Federacji odbył się zjazd. Otwarcia spotkania dokonał prezes zarządu Leszek Dereziński. Na przewodniczącego zjazdu delegaci wybrali wiceprezesa zarządu Zygmunta Jodko, na sekretarza wiceprezesa Waldemara Rolewskiego. Obecnych było 56 delegatów, tj. 87 ogólnego stanu.
Po przedstawieniu sprawozdań: merytorycznego i finansowego zarząd i komisja rewizyjna uzyskali absolutorium za 2015 r. Z funkcji przewodniczącego rady Federacji ustąpił Ignacy Urbanowski. W głosowaniu tajnym delegaci wybrali nowego przewodniczącego rady. Został nim Wojciech Hołownia - członek zarządu Federacji, prezes Warmińsko-Mazurskiego Związku Producentów Rolnych. Zastępcami przewodniczącego zostali: Marek Baryłko i Roman Wiatrowski. Do prezydium rady Federacji wybrani zostali: Czesław Janicki i Władysław Butor. Zgodnie z nowym statutem, Wojciech Hołownia, zostając wybranym na przewodniczącego rady, odszedł z funkcji członka zarządu. W związku z tym faktem, w głosowaniu tajnym delegaci wybrali na członka zarządu Federacji Waldemara Dobrowolskiego, prezesa Związku Pracodawców i Producentów z Łodzi.

13 czerwca w Brukseli odbyło się spotkanie zarządu GEOPA-COPA z unijnym ekspertem w celu omówienia finalnego raportu dla Komisji Europejskiej na temat pracy nierejestrowanej. Wstępnie opracowany został plan prac organizacji nad nowym zagadnieniem - "Zabezpieczenie społeczne i podatki". W spotkaniu wziął udział Waldemar Rolewski, wiceprezes zarządu Federacji.

10 czerwca w siedzibie Instytutu Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej - PIB odbyło się seminarium nt. "Podatek VAT w rolnictwie. Wyniki przejścia gospodarstw rolnych na zasady ogólne rozliczania VAT na przykładzie danych Polskiego FADN". Referat wygłosiła mgr inż. Grażyna Nachtman. Obserwacje Polskiego FADN potwierdzają, że procesy inwestycyjne są impulsem do przechodzenia na ogólne zasady rozliczania podatku VAT. Dlatego z roku na rok systematycznie przybywa takich jednostek (w 2006 r. było zaledwie 1 tys. a w 2014 - 4,5 tys. gospodarstw rolnych). W seminarium uczestniczył przedstawiciel Federacji.

9 czerwca w godzinach popołudniowych odbyło się posiedzenie sejmowej Komisji Rolnictwa i Rozwoju na temat odstrzału sanitarnego dzików. Informację przedstawiła podsekretarz stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi Ewa Lech, która stwierdziła, że odstrzał sanitarny dzików jest realizowany na podstawie rozporządzenia ministra rolnictwa z 19 lutego. Będzie on prowadzony do osiągnięcia gęstości populacji dzika na poziomie 0,5 osobnika na 1 km kw. Odstrzał nie obejmuje parków narodowych i rezerwatów przyrody.       
Kolejnym punktem posiedzenia była informacja na temat: "Chlewnie przemysłowe i chów nakładczy w Polsce - szansa czy zagrożenie, ich wpływ na środowisko" oraz dyskusja na temat szans na odbudowę pogłowia trzody chlewnej w Polsce. Informację MRiRW przedstawiła podsekretarz stanu w MRiRW - Ewa Lech.
W trakcie dyskusji uczestnicy przedstawiali argumenty za i przeciw wspieraniu dalszego rozwoju wielkotowarowej produkcji trzody chlewnej jako elementu odbudowy krajowego pogłowia trzody chlewnej oraz drogi do osiągnięcia samowystarczalności Polski w zakresie produkcji wieprzowiny. Przeciwko rozwojowi wielkotowarowej produkcji świń wypowiadali się posłowie Dolata, Duda i Telus (PiS), którzy nie uznają wielkotowarowych ferm trzody chlewnej jako części rolnictwa.
Głosy przeciwne padły ze strony posłów Ajchlera (PO), Galemby (PiS), przedstawicieli Polskiego Związku Hodowców i Producentów Trzody Chlewnej "Polsus", którzy uważają, że z zapaści trzodowej Polska może wyjść tylko poprzez rozbudowę wielkich ferm. Uważają, że gospodarstwa indywidualne - tradycyjne nie poradzą sobie z produkcją na wielką skalę i z konkurencyjnością w UE. W posiedzeniu uczestniczyli: Zygmunt Jodko, wiceprezes zarządu Federacji i Aleksander Dargiewicz, dyrektor biura Krajowego Związku Pracodawców - Producentów Trzody Chlewnej.
W trakcie tego samego posiedzenia komisja przeprowadziła także pierwsze czytanie poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o jednostkach doradztwa rolniczego. Projekt przedstawił poseł Robert Telus (PiS). Projekt ma na celu przeniesienie podległości i nadzoru nad wojewódzkimi ośrodkami doradztwa rolniczego z zarządu województwa do ministra rolnictwa i rozwoju  wsi.

9 czerwca odbyły się dwa posiedzenia sejmowej Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi. W trakcie pierwszego posiedzenia komisja rozpatrzyła dwie uchwały Senatu w sprawie: 1) ustawy o wyścigach konnych i 2) o rejestracji i ochronie nazw i oznaczeń produktów rolnych i środków spożywczych oraz o produktach tradycyjnych.
Następnie komisja przeprowadziła pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o ubezpieczeniach upraw rolnych i zwierząt gospodarskich. Projekt ustawy przedstawił sekretarz stanu w MRiRW - Jacek Bogucki.
Projekt ma na celu usprawnienie systemu ubezpieczeń w rolnictwie przez zapewnienie producentom rolnym szerszej dostępności do ubezpieczeń upraw rolnych z dopłatami z budżetu państwa do składek z tytułu ubezpieczenia upraw rolnych, wprowadzając podwyższone stawki taryfowe, do których będą stosowane dopłaty z budżetu państwa. Komisja powołała podkomisję nadzwyczajną, do której skierowała ww. projekt. Przewodniczącym podkomisji został poseł Kazimierz Gołojuch (PiS). W posiedzeniu uczestniczył przedstawiciel Federacji.

9 czerwca w gmachu Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi odbyło się spotkanie wiceministra Ryszarda Zarudzkiego z przedstawicielami organizacji rolniczych nt. terminu kontroli dywersyfikacji upraw w ramach zazieleniania płatności bezpośrednich. Z ramienia Federacji uczestniczył w nim Waldemar Rolewski, wiceprezes zarządu Federacji.

8 czerwca na kolejnym posiedzeniu Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi rozpatrzyła informację  ministra skarbu nt. "Polskie firmy w roli liderów w Europie Środkowowschodniej. Czy polskie spółki sektora rolno-spożywczego są w stanie konsolidować rynek w regionie czy są skazane na przejęcie przez globalne koncerny". Informację przedstawił sekretarz stanu w Ministerstwie Skarbu Państwa - Marek Zagórski. Minister poinformował, że wszystkich spółek będących w nadzorze Skarbu Państwa z branży rolno-spożywczej, a także spółek pod nadzorem ARR i ANR jest około 70. Łączne przychody tych spółek w minionym roku gospodarczym były na poziomie 3,5 mld zł. Sama grupa kapitałowa Krajowej Spółki Cukrowej osiągnęła w 2015 r. przychody na poziomie 2,5 mld zł. Rząd rozważa konsolidację spółek z branży rolno-spożywczej w nadzorze Skarbu Państwa. W tym celu powołany został międzyresortowy zespół ds. konsolidacji tych spółek.
Drugim punktem posiedzenia był temat "Nowe regulacje prawne a przyszłość rolnictwa oraz sektora rolno-spożywczego, w tym podatek obrotowy, eliminacja nieuczciwych praktyk przez sieci handlowe, nieterminowe regulacje zobowiązań". Jednym z obszarów działań resortu rolnictwa, który przedstawił Jacek Bogucki, są wzmocnione działania w obszarach: konkurencyjności rolnictwa i gospodarki rolnej oraz bezpieczeństwa żywności, prowadzenia przez rolników indywidualnej sprzedaży bezpośredniej, właściwego funkcjonowania funduszy promocji, eliminowania nieuczciwych praktyk w łańcuchu żywnościowym przez handel. W posiedzeniu uczestniczył Waldemar Rolewski, wiceprezes zarządu Federacji.

8 czerwca odbyły się dwa posiedzenia sejmowej Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Tematem pierwszego była informacja na temat kryzysu na rynku mleka, w tym importu mleka i koncentratów mlecznych oraz produktów mleczarskich. Informację przedstawił sekretarz stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi - Jacek Bogucki. Kryzys rynku mleka dotyczy całej Unii Europejskiej. Nie ma równowagi między podażą i popytem. Podaż mleka na unijnym rynku wzrosła po zniesieniu kwotowania, a popyt spadł. Skutkiem takiego stanu rzeczy były: rosyjskie embargo, mniejsze zakupu ze strony Chin. Rośnie jeszcze cały czas dynamika produkcji mleka, zarówno w Polsce, jak i krajach UE, a do tego duże zapasy surowca pogarszają sytuację. Cena skupu mleka w całej UE z roku na rok spada. MRiRW wnioskuje do unijnych organów o uruchomienie wsparcia producentów mleka z unijnego budżetu.
Druga część spotkania to informacja nt. kar za nadprodukcję mleka oraz możliwości umorzenia kar dla rolników za przekroczenie kwot mlecznych. Jacek Bogucki poinformował, że rząd przyjął uchwałę o pomocy dla producentów mleka i czeka na jej notyfikację w Komisji Europejskiej. Program ma ruszyć od 1 sierpnia br. pod warunkiem zgody KE.
Federacja Związków Pracodawców - Dzierżawców i Właścicieli Rolnych była współorganizatorem promowania polskiego, dobrego mleka. W trakcie posiedzenia sejmowej Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi posłowie i goście wypili szklankę zimnego mleka.
Ostatnim punktem posiedzenia było powołanie podkomisji nadzwyczajnej do spraw monitorowania programu zwiększenia wykorzystania polskiego białka roślinnego w paszach. Przewodniczącym podkomisji został poseł Zbigniew Dolata. W posiedzeniu uczestniczył Leszek Dereziński, prezes zarządu Federacji.

7 czerwca w porządku dziennym połączonych senackich komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Komisji Ochrony Środowiska znalazło się rozpatrzenie ustawy - Prawo łowieckie. Zgłoszono kilkanaście poprawek. Główną ideą zmian była zmniejszona składka dla kół łowieckich na rzecz Funduszu Odszkodowawczego. W trakcie obrad plenarnych Sejmu posłowie wyrażali głębokie obawy nt. wysokiej składki, która w konsekwencji spowodowałaby likwidację wielu kół łowieckich. W posiedzeniu uczestniczył przedstawiciel Federacji.


25 maja w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi odbyła się konferencja "Reforma systemu bezpieczeństwa żywności w Polsce". Referaty wygłosili: dr Paweł Wojciechowski - Katedra Prawa Żywnościowego, Uniwersytet Warszawski, Wioletta Borońska i Tadeusz Wojciechowski - Biuro Promocji Jakości nt. "Przeglądu modeli organizacyjnych inspekcji bezpieczeństwa żywności w krajach UE", dr hab. Sebastian Jarzębowski, SGGW: "Oczekiwania producentów żywności w zakresie reformy systemu bezpieczeństwa żywności w Polsce" i Andrzej Chodkowski: "Założenia reformy urzędowej kontroli żywności".
Zgodnie z założenia projektu Urząd Bezpieczeństwa Żywności powstać ma w drodze konsolidacji Inspekcji Weterynaryjnej, Inspekcji Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych, Państwowej Inspekcji Ochrony Roślin i Nasiennictwa oraz Państwowej Inspekcji Sanitarnej. W konferencji uczestniczył przedstawiciel Federacji.

24 maja w gmachu resortu rolnictwa odbyło się posiedzenie Rady Dialogu Społecznego w Rolnictwie, podczas którego wręczono akty powołania członkom. Przewodniczącym rady został wybrany Jerzy Wierzbicki, prezes zarządu Polskiego Zrzeszenia Producentów Bydła Mięsnego. Wiceprzewodniczącymi zostali: Agnieszka Maliszewska (Polska Izba Mleka) oraz Adam Stępień z Polskiego Stowarzyszenia Producentów Oleju.

19 maja odbyły się trzy posiedzenia sejmowej Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Pierwsze posiedzenie dotyczyło umów handlowych TTIP (Stany Zjednoczone) i CETA (Kanada) oraz ich wpływu na rolnictwo oraz przemysł rolno-spożywczy. Wiceminister Ryszard Zarudzki zwrócił uwagę, że przy umowie TTIP szczególnie istotne dla rolnictwa są negocjacje w sprawie zniesienia stawek celnych w handlu wzajemnym, czego MRiRW nie akceptuje, a także dodatkowe regulacje wykraczające poza zasady Światowej Organizacji Handlu i uprawnienia w zakresie stosowania przez strony środków weterynaryjnych i fitosanitarnych.
Na kolejnym posiedzeniu komisja rozpatrzyła informację ministrów zdrowia, energii oraz rolnictwa nt. ustawy o bezpieczeństwie żywności i żywienia w zakresie bezpieczeństwa żywnościowego w Polsce.
Kolejnym punktem posiedzenia było wykorzystanie roślin wysokobiałkowych w paszach. Polska należy do krajów, które muszą importowaćśrutę sojową na potrzeby żywienia zwierząt. Komisja rozpatrzyła informację resortu rolnictwa na temat wykorzystania roślin wysokobiałkowych w paszach.

18-20 maja w Amsterdamie przedstawiciele Federacji uczestniczyli w seminarium organizacji COPA-GEOPA.
Tematem debat było "Promowanie prostszych i bardziej przejrzystych zasad regularnej pracy w celu rozwiązania problemu pracy nierejestrowanej, pracy nielegalnej i dumpingu socjalnego w rolnictwie - wspólnym celem dla Europy, partnerów społecznych państw członkowskich". Seminarium zamknęło 2-letni projekt badań nad pracą nielegalną i nierejestrowaną w Europie. W seminarium uczestniczył Waldemar Rolewski, wiceprezes zarządu Federacji.

13 maja w Warszawie Przedstawicielstwo Komisji Europejskiej w Polsce wraz z UczelniąŁazarskiego i Instytutem Studiów Politycznych PAN zorganizowało konferencję nt. "Zrównoważona umowa o wolnym handlu TTIP. Nowe otwarcie w stosunkach transatlantyckich". Celem konferencji była debata nad przyszłością i znaczeniem Transatlantyckiego Partnerstwa w dziedzinie Handlu i Inwestycji TTIP dla UE i Polski. W trakcie dyskusji dr Jerzy Wieczorek z Uczelni Łazarskiego twierdził, że otwarcie na świat może pozwolić na ustabilizowanie cen na poszczególne surowce. W panelu rolniczym przeważały głosy krytyki, że Polska zostanie zmuszona do sprowadzania i spożywania  produktów rolniczych z hormonami wzrostu, GMO, w tym kurczaków mytych chlorem lub kwasem mlekowym. W konferencji uczestniczył przedstawiciel Federacji.

12 maja w Sejmie obradowały trzy komisje: Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa, Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej, które negatywnie zaopiniowały petycję Stowarzyszenia Inicjatyw Obywatelskich z Bielawy do Komisji do Spraw Petycji. W opinii stwierdzono m.in., że pomimo wielu pozytywnych aspektów, petycja jest obarczona wieloma problematycznymi rozwiązaniami, np. przewiduje likwidację hodowli zwierząt psowatych (lisy, jenoty) oraz hodowli innych zwierząt futerkowych (np. norek).

12 maja sejmowa Komisja ds. Unii Europejskiej, Zdrowia oraz Rolnictwa i Rozwoju Wsi rozpatrzyły informację na temat priorytetów Komisji Europejskiej w  zakresie zdrowia i ochrony żywności. Informację przedstawił komisarz ds. zdrowia i bezpieczeństwa żywności - VytenisAndriukaitis. Komisarz omówił działania w zakresie promocji, profilaktyki i ochrony zdrowia oraz instrumentów ułatwiających realizację działań na rzecz zdrowego stylu życia, ograniczania czynników ryzyka i zapobiegania szkodom wywołanym przez te czynniki (np. alkohol) oraz zbiorowej ochrony życia. W dyskusji mówiono m.in. o tym, co powinno się w Polsce poprawić w zakresie bezpieczeństwa żywności i nadzoru epidemiologicznego, o problemie antybiotykooporności, o stosowaniu mączki kostnej w hodowli, o wyborach "dyrektywy tytoniowej" w kontekście sytuacji polskiego rolnika i polskiego przemysłu tytoniowego.

12 maja sejmowa Komisja Zdrowia oraz Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi dokonały zmiany w składzie podkomisji nadzwyczajnej do spraw rozpatrzenia rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych (druk 432). Do składu podkomisji został wybrany poseł Marek Hok (PO) w miejsce poseł Beaty Małeckiej-Libery (PO).

10 maja odbyło się kolejne posiedzenie senackiej Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi, które dotyczyło: 1) rozpatrzenia ustawy o zmianie ustawy o wyścigach konnych (druk senacki 159); 2) rozpatrzenia ustawy o zmianie ustawy o finansowaniu wspólnej polityki rolnej (druk senacki 158), 3) rozpatrzenia ustawy o zmianie ustawy o rejestracji i ochronie nazw i oznaczeń produktów rolnych i środków spożywczych oraz o produktach tradycyjnych oraz niektórych innych ustawa (druk senackie 163).  
Ad. 1) Ustawa ma na celu zmianę organizacji Rady Polskiego Klubu Wyścigów Konnych oraz trybu powoływania i odwoływania jego prezesa. Liczba członków nowej rady ma być zmniejszona z liczby mieszczącej się w przedziale 15-25 osób do stałej liczby 9. Ośmiu członków rady ma być powoływanych przez ministra rolnictwa i rozwoju wsi spośród zgłaszanych przez organizacje działające w obszarze wyścigów konnych.
Ad. 2) Ustawa ma na celu umożliwienie jednostkom samorządu terytorialnego otrzymania środków na wyprzedzające finansowanie operacji realizowanych w ramach poddziałania "Wsparcie na inwestycje związane z rozwojem, modernizacją i dostosowaniem rolnictwa i leśnictwa" objętego PROW na lata 2014-2020 przed zawarciem umowy o przyznaniu pomocy oraz wprowadzenie możliwości przywrócenia terminu na złożenie wniosku o zaliczkę w działaniach inwestycyjnych oraz wniosku  o wyprzedzające finansowanie pomocy w działaniu "Tworzenie grup producentów i organizacji producentów w ramach PROW 2014-2020.
Ad 3) Ustawa zastępuje odesłanie do uchylonych rozporządzeń Rady WE z odesłaniami do aktualnych przepisów UE oraz wprowadza niezbędne zmiany wynikające z wdrażanych przepisów, m.in. w procedurze składania sprzeciwów od wniosków o rejestrację z innych państw członkowskich. W ustawie proponuje się wzmocnienie systemu nadzoru i  poprawę efektywności kontroli urzędowych systemu chronionych nazw pochodzenia, chronionych oznaczeń geograficznych i gwarantowanych tradycyjnych specjalności, dokonywanych przez Inspekcję Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych. Projekt ustawy omówił sekretarz stanu w MRiRW Jacek Bogucki. Trwała długa dyskusja, w trakcie której senator Wiesław Kilian zgłosił 5 poprawek, a senator Jerzy Chróścikowski jedną. Sprawozdawcą komisji w sprawie tej ustawy został senator Jerzy Łyczak. W posiedzeniu uczestniczył przedstawiciel Federacji

10 maja odbyły się dwa posiedzenia senackiej Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Pierwsze dotyczyło informacji wiceministra rolnictwa Jacka Boguckiego nt. aktualnych działań podejmowanych przez Agencję Rynku Rolnego. Informację uzupełnił prezes ARR Łukasz Hołubowski. W trakcie dyskusji poruszano temat trudnej sytuacji na rynkach mleka i trzody chlewnej, biogazowni, dopłat do nasion kwalifikowanych, zasady równej konkurencji w rolnictwie oraz importu zboża z Ukrainy. Jacek Bogucki poinformował, że powołał zespół, który w trybie pilnym dokona analizy przepływu zboża z Ukrainy. W posiedzeniu uczestniczył Waldemar Rolewski, wiceprezes zarządu Federacji.

9 maja w gmachu Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi odbyło się spotkanie przedstawicieli Federacji z Ryszardem Zarudzkim, podsekretarzem stanu w resorcie rolnictwa. Uczestniczyli także pracownicy wielu departamentów: Joanna Czapla - dyrektor Departamentu Płatności Bezpośrednich, Mieczysław Paradowski - zastępca dyrektora Departamentu Obszarów Wiejskich, Katarzyna Średnicka - naczelnik Departamentu Rynków Rolnych i Marcin Brzozowski z Departamentu Gospodarki Ziemią. Tematem były dopłaty bezpośrednie w rolnictwie w Polsce w latach 2015-2019, możliwości skorzystania przez wielkotowarowe gospodarstwa rolne z innych form pomocy zawartych w PROW 2014-2020, a także najważniejsze problemy związane z trudną sytuacją na polskich rynkach rolnych. Przedstawiciele Federacji poruszyli następujące problemy: znaczące zmniejszenie płatności bezpośredniej dla towarowych gospodarstw rolnych w perspektywie finansowej 2015-2019 i prośba Federacji o zmianę tych zapisów, właściwe wykorzystanie potencjału roślin wysokobiałkowych i wykorzystanie ich do produkcji pasz, trudna sytuacja na rynkach rolnych, w szczególności na rynku mleka i trzody chlewnej. Federacja złożyła dwa pisma do ministra Ryszarda Zarudzkiego. Pierwsze dotyczyło konkretnych propozycji, które mogłyby poprawić stan trzody chlewnej w Polsce, a drugie biogazowni rolniczych. 
Kolejna część spotkania dotyczyła wewnętrznych, organizacyjnych spraw Federacji. Ustalono, że walny zjazd odbędzie się 14 czerwca w Warszawie (ul. Hoża 66/68).

5 maja w Sejmie odbyła się konferencja "Zrównoważona koncepcja rozwoju obszarów wiejskich. Próba rozwiązania aktualnych problemów występujących w polskim rolnictwie". Uczestnikami panelu byli posłowie, eksperci, przedstawiciele organizacji rolniczych, stowarzyszeń, instytutów oraz związków regionalnych. W konferencji z ramienia Federacji uczestniczyli prezes zarządu Leszek Dereziński i wiceprezes Waldemar Rolewski.


28 kwietnia odbyło się posiedzenie połączonych sejmowych Komisji Finansów Publicznych oraz Rolnictwa i Rozwoju Wsi nt. rozpatrzenia poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o podatku akcyzowym. W posiedzeniu uczestniczył Waldemar Rolewski, wiceprezes zarządu Federacji.

27 kwietnia sejmowa Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi obradowała trzy razy. Porządkiem obrad pierwszego posiedzenia było rozpatrzenie sprawozdania podkomisji nadzwyczajnej o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o rejestracji i ochronie nazw i oznaczeń produktów rolnych i środków spożywczych oraz o produktach tradycyjnych oraz niektórych innych ustaw.
Kolejne posiedzenie dotyczyło: 1) informacji resortu rolnictwa na temat wykorzystywania polskich surowców w produkcji środków spożywczych wytwarzanych na terenie Polski; 2) rozpatrzenie propozycji tematów kontroli do planu pracy NIK na 2017 r.; 3) rozszerzenie składu podkomisji nadzwyczajnej do rozpatrzenia poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych. W godzinach wieczornych odbyło się posiedzenie połączonych sejmowych Komisji: Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa, Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi i Komisji Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej nt. rozpatrzenia i zaopiniowania petycji Stowarzyszenia Inicjatyw Obywatelskich z Bielawy w sprawie zmiany ustawy z 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt. W posiedzeniach uczestniczył Leszek Dereziński, prezes zarządu Federacji.

25 kwietnia w biurze Związku Pracodawców - Dzierżawców i Właścicieli Rolnych w Bydgoszczy odbyło się kolejne zebranie zarządu związku, którego głównym tematem było omówienie uwag Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka na temat ustawy o wstrzymaniu sprzedaży nieruchomości Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa oraz zmianie niektórych ustaw, przyjętej przez Sejm 31 marca. Poruszona została również kwestia ustawy Prawo łowieckie z uwzględnieniem działania Funduszu Odszkodowawczego. W posiedzeniu uczestniczyli: Roman Wiatrowski, Benedykt Ślęzak, Antoni Parszuta, Silwana Oczkowska, Aleksander Szymański i Krzysztof Wendorff.

21-22 kwietnia Federacja zorganizowała dwudniowe seminarium "Nowoczesna obora - z nami wiesz co pijesz" Seminarium to sfinansowane zostało ze środków Funduszu Promocji Mleka ARR. Pierwszy, bardzo intensywny dzień obejmował: 1) zwiedzanie dużej (500 szt.) obory bydła mlecznego w Chodowie (woj. wielkopolskie) w Gospodarstwie Rolno-Nasiennym sp. z o.o. "BOVINAS"; 2) zwiedzanie Okręgowej Spółdzielni Mleczarskiej Łowicz, gdzie zapoznano się z produkcją mleka, przetworów mlecznych i serów. W godzinach popołudniowych odbyło się seminarium nt. bydła mlecznego w Polsce i UE. Wygłoszone zostały następujące wykłady: "Aktualna sytuacja na rynku mleka w Polsce i UE" - dr Piotr Szajner IERiGZ; "Konkurencyjność polskich gospodarstw ukierunkowanych na produkcję mleka w UE - stan obecny i prognozy na przyszłość" - dr hab. Andrzej Parzonko SGGW; "Najczęściej występujące choroby bydła mlecznego i błędy popełniane w żywieniu bydła mlecznego" - dr inż. Adam Oler - UTP Bydgoszcz i "Żywienie bydła mieszankami pasz z drożdżami Yarrovia" - dr hab. Robert Mikuła UTP Poznań. Następnego dnia Zygmunt Jodko, wiceprezes zarządu Federacji, hodowca bydła i trzody chlewnej, wygłosił dwugodzinny wykład nt. "Problemy nurtujące producentów bydła w Polsce". W seminarium wzięli udział członkowie Federacji i jednocześnie producenci bydła mlecznego.

15 kwietnia w Ciechocinku Stowarzyszenie Polski Klub Rolnik - Farmer Roku zorganizowało XXIII konferencję "Możliwości rozwoju gospodarstw rodzinnych". Wśród przedstawicieli instytucji rolniczych znalazł się m.in. prezes ANR Waldemar Humięcki. Federację reprezentował Leszek Dereziński.
W trakcie konferencji poruszano m.in. temat zmian w przetargach na dzierżawę ziemi rolniczej, nowe rozwiązania prawne, które niesie uchwalona ustawa o wstrzymaniu sprzedaży nieruchomości rolnych Zasobu WRSP na 5 lat, w tym inne zasady przetargów (wszystkie przetargi będą ograniczone, a o wyborze oferty nie będzie decydować zaproponowana cena, ale inne kryteria, które wpłyną pozytywnie na rozwój gospodarstw rodzinnych).
Poruszano także sprawy płatności bezpośrednich, złej sytuacji na rynkach rolnych, w szczególności omawiano wsparcie sektora wieprzowiny, mleka oraz owoców i warzyw. Prezes Dereziński mówił o pominięciu gospodarstw wielorodzinnych, dużych, towarowych, tych, które produkują najwięcej żywności zarówno na rynek krajowy, jak i na rynki światowe. Prezes poinformował także, że minister Jurgiel postanowił zmienić za zgodą KE warunki modulacji jednolitej płatności obszarowej, gdzie obecnie górna granica na jedno gospodarstwo wynosi 150 tys. euro. Wynegocjowany podwyższony limit wsparcia i tak sprawi, że duże towarowe gospodarstwa rolne otrzymają mniejsze wsparcie niż gospodarstwa do 300 ha.

14 kwietnia sejmowa Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi rozparzyła uchwałę Senatu w sprawie ustawy o wstrzymaniu sprzedaży na 5 lat nieruchomości Zasobu Własności rolnej Skarbu Państwa, z wyjątkiem nieruchomości do 2 ha oraz innych przeznaczonych na cele nierolne, jak pod budownictwo mieszkaniowe, centra biznesowo-logistyczne czy składy magazynowe. Senat zaproponował siedem poprawek i wszystkie zostały przyjęte. Na przykład jedna z poprawek mówi, że osoby niebędące rolnikami mogą kupować bez ograniczeń działki o powierzchni mniejszej niż 0,3 ha. Tak więc działki 30-arowe będą wyłączone spod rygorów ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego. Oznacza to, że wszystkie osoby nieposiadające kwalifikacji rolniczych będą mogły kupić taką działkę. Poseł Artur Dunin (PO) podkreślał, że to rozwiązanie jest niezgodne z prawem geodezyjnym, bowiem gruntów rolnych nie wolno dzielić na mniejsze części niż 0,3 ha. Kolejna i ważna przyjęta przez posłów senacka poprawka dopuszcza do przetargu młodych rolników (do 40 lat), którzy uzyskali pomoc ze środków unijnych, pod warunkiem uzupełnienia kwalifikacji zawodowych (w ciągu 3 lat). W posiedzeniu uczestniczył przedstawiciel Federacji.

13 kwietnia odbyły się trzy posiedzenia sejmowej Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi. W trakcie pierwszego odbyło się czytanie rządowego projektu ustawy o finansowaniu Wspólnej Polityki Rolnej. Projekt, który referował Jacek Bogucki, sekretarz stanu w MRiRW, dotyczy umożliwienia jednostkom samorządu terytorialnego otrzymywania środków przeznaczonych na finansowanie z wyprzedzeniem, czyli przed zawarciem umowy o przyznanie pomocy na przedsięwzięcia przewidziane w PROW na lata 2014-2020. Ma na celu wykonanie prawa UE.
Kolejne posiedzenie tego dnia obejmowało pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o rejestracji i ochronie nazw i oznaczeń produktów rolnych i środków spożywczych oraz o produktach tradycyjnych oraz niektórych innych ustaw. Projekt ten dotyczy wdrożenia do polskiego porządku prawnego zmian wynikających z wejścia w życie rozporządzenia PE i Rady (UE) nr 1151/2012 w sprawie systemów jakości produktów rolnych i spożywczych oraz poprawy funkcjonowania systemu oznaczeń geograficznych produktów rolnych i spożywczych, a także doprecyzowania przepisów aktualnie obowiązującej ustawy. Uzasadnienie projektu przedstawił Jacek Bogucki. Po zakończeniu pierwszego czytania komisja powołała podkomisję nadzwyczajną, do której skierowała ww. projekt. Przewodniczącym został poseł Zbigniew Dolata (PiS).
Następnym punktem posiedzenia była informacja ministra Krzysztofa Jurgiela nt. aktualnej sytuacji w stadninie w Janowie Podlaskim.
Tego samego dnia porządkiem sejmowej Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi było rozpatrzenie sytuacji na rynku owoców miękkich. Trudna sytuacja występuje przede wszystkim na rynku czarnej porzeczki, której ceny w latach 2014-2015 spadły do rekordowo niskich poziomów. Komisja wysłuchała informacji Jacka Boguckiego na temat realizacji przez Polskę planu naprawczego w zakresie uznania grup producenckich owoców i warzyw. Kontrola Europejskiego Trybunału Obrachunkowego w 2013 r. wykazała, że polskie władze nie wdrożyły skutecznych procedur kontroli zapobiegających nieprawidłowościom wynikającym z przyjętych zbyt ogólnych kryteriów kwalifikacji i wymogów kontrolnych oraz brak odpowiednich wytycznych na szczeblu krajowym i unijnym. Plan działań naprawczych w tym zakresie realizowany jest przez ARiMR.
Kolejnym punktem była informacja Rafała Romanowskiego, podsekretarza stanu w MRiRW nt. zadań i funkcjonowania Centralnej Biblioteki Rolniczej, której celem jest gromadzenie i udostępnianie specjalistycznego, naukowego zbioru informacji dotyczących wsi i rolnictwa, rybactwa i gospodarki żywnościowej oraz nauk pokrewnych. We wszystkich posiedzeniach tego dnia uczestniczył Waldemar Rolewski, wiceprezes zarządu Federacji.

12 kwietnia odbyło się pierwsze posiedzenie podkomisji stałej do spraw utworzenia Urzędu Bezpieczeństwa Żywności. W posiedzeniu uczestniczył Zygmunt Jodko, wiceprezes zarządu Federacji.

12 kwietnia odbyło się pierwsze posiedzenie podkomisji stałej ds. wykorzystania zasobów energetycznych obszarów wiejskich, w którym wzięli udział partnerzy społeczni. Poseł Jan Krzysztof Ardanowski, przewodniczący podkomisji, podkreślał, że obecny rząd będzie mocno wspierał tylko małe instalacje: biogazownie, elektrownie wodne czy źródła czerpane z fotowoltaiki. Energia odnawialna może i powinna stać się komponentem zwiększającym dochody rolnictwa, może stać się szansą dla wsi (zwiększyć powinno się zatrudnienie). Zebrani producenci energii odnawialnej (biogazowni, wiatraków) podkreślali, że Polska powinna skorzystać z modeli zewnętrznych, chociażby UE (Niemcy, Austria, Francja), by w końcu źródła te dawały korzyści, a nie straty. Przez kilka lat rząd nie był w stanie stworzyć poprawnej ustawy o OZE. FZPDiWR reprezentował Władysław Butor, członek rady Federacji.

6 kwietnia w gmachu resortu rolnictwa odbyło się spotkanie wiceministra Zbigniewa Babalskiego i prezesa ANR Waldemara Humięckiego z członkami rady Federacji. Ze strony resortu rolnictwa obecni byli także: Justyna Matys, dyrektor Departamentu Gospodarki Ziemią MRiRW oraz Mariusz Drozdowski, naczelnik Wydziału Kształtowania Ustroju Rolnego. Agencję Nieruchomości Rolnych reprezentowała Anna Zając-Plezia, dyrektor Zespołu Gospodarowania Zasobem.
Poruszano następujące problemy: wydłużanie dzierżaw rolniczych po wygaśnięciu starych umów dzierżawnych; działanie terenowych rad społecznych przy dyrektorach oddziałów terenowych ANR (potrzeba wprowadzenia jednolitych zasad - regulaminu działania rad), szybujące, często "nierealnie" wysokie czynsze dzierżawne, zasady przeprowadzania przetargów ograniczonych, przyznanie w nowej ustawie o wstrzymaniu sprzedaży nieruchomości rolnych Zasobu WRSP - Agencji Nieruchomości Rolnych prawa pierwokupu akcji lub udziałów w spółkach prawa handlowego. Ponadto w przypadku zmiany wspólnika lub przystąpienia nowego wspólnika do handlowej spółki osobowej, która jest właścicielem nieruchomości rolnej, Agencja działająca na rzecz SP będzie mogła złożyć oświadczenie o nabyciu tej nieruchomości za zapłatą równowartości pieniężnej. Przepisy te mają zapobiegać w przejmowaniu nieruchomości rolnych przez osoby, które nie są rolnikami, a stały się wspólnikami w spółkach osobowych. Minister Babalski przedstawił "mapę drogową" ustaw cząstkowych, które mają doprowadzić do uregulowania obrotu gruntami rolnymi i stworzenia ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego w Polsce. Drugą procedowaną ustawą będzie ustawa o dzierżawie rolniczej (rząd będzie korzystał także ze złożonego w zeszłej kadencji projektu ustawy o dzierżawie autorstwa Federacji). Zbigniew Babalski nakreślił zakres prac przy tworzeniu "Paktu dla rolnictwa", w którym będzie miejsce poświęcone byłym pracownikom PGR i konkretnej, znacznej pomocy finansowej (np. przyuczenie do konkretnego zawodu). Przekazał także informację o podejmowanych pracach resortu na forum Unii Europejskiej dot. zmniejszenia degresywności w dopłatach bezpośrednich, gdzie obowiązuje redukcja płatności o 100 proc. nadwyżki kwoty j.p.o.  ponad 150 tys. zł.

5 kwietnia porządkiem obrad sejmowej Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi była ustawa o wstrzymaniu sprzedaży nieruchomości Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa oraz o zmianie niektórych ustaw. W trakcie posiedzenia zgłoszono szereg poprawek. Federację reprezentował Waldemar Rolewski, wiceprezes zarządu.

1 kwietnia sejmowa Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi powołała podkomisję stałą do spraw utworzenia Urzędu Bezpieczeństwa Żywności. Przewodniczącą podkomisji została Dorota Niedziela (PO), która ustaliła harmonogram prac. W posiedzeniu uczestniczył przedstawiciel Federacji.


31 marca tematem posiedzenia sejmowej Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi była informacja ministrów: rolnictwa i rozwoju wsi oraz spraw zagranicznych w sprawie zasad obrotu artykułami rolno-spożywczymi między Polską a Ukrainą. W posiedzeniu uczestniczył przedstawiciel Federacji.

31 marca sejmowa Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi zajmowała się projektem ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych (druk nr 283). W posiedzeniu uczestniczył przedstawiciel Federacji.

30 marca porządkiem dziennym sejmowej Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi było drugie czytanie projektu ustawy o wstrzymaniu sprzedaży nieruchomości Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa oraz o zmianie niektórych innych ustaw (druki nr 293 i 363). W posiedzeniu uczestniczył Waldemar Rolewski, wiceprezes zarządu Federacji.

17 marca w Baczynie odbyło się walne zebranie sprawozdawcze Lubuskiego Związku Rolników, na którym podsumowano zakończenie roku 2015. Następnie odbyło się posiedzenie Lubuskiego Forum Rolniczego, na które przybyli goście z Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi w osobach Mariusza Drozdowskiego z Departamentu Gospodarki Ziemią i Roberta Fabiańskiego z Departamentu Finansów. Omawiano projekty ustaw: o wstrzymaniu sprzedaży nieruchomości rolnych Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa (druk sejmowy 239) i ustawę o ubezpieczeniu roślin i zwierząt gospodarskich.

17 marca tematem obrad KRiRW było rozpatrzenie rządowego projektu ustawy o wstrzymaniu sprzedaży nieruchomości Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa oraz o zmianie niektórych ustaw (druk 239). Komisja przyjęła poprawki zgłoszone przez Krzysztofa Ardanowskiego, wiceprzewodniczącego sejmowej Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Poprawki zgłoszone przez posłów z innych klubów parlamentarnych zostały odrzucone lub wpisane do protokołu jako poprawki mniejszości. Federację reprezentował Waldemar Rolewski, wiceprezes zarządu Federacji.

17 marca sejmowa Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi obradowała nad problemem egzekucji komorniczych. Wiceminister rolnictwa Rafał Romanowski oraz wiceminister sprawiedliwości Patryk Jaki złożyli obszerną informację nt. egzekucji komorniczych gospodarstw rolnych oraz prób rozwiązania problemu. W dyskusji zabierali głos rolnicy, którzy padli ofiarą fałszerstw ze strony firm, z którymi współpracowali. W posiedzeniu uczestniczył przedstawiciel Federacji.

16 marca w Opolu odbyło się sprawozdawczo-wyborcze walne zgromadzenie członków Opolskiego Związku Producentów Rolnych, w trakcie którego podsumowano działalność organizacji za 2015 r. Wybrano władze na kolejną kadencję. Prezesem pozostał Mariusz Olejnik, a wiceprezesem Andrzej Widawski. W drugiej części spotkania głos zabrali przedstawiciele opolskiego oddziału ANR, ARiRM oraz ARR.

15 marca w Warszawie w biurze zarządu Federacji Związków Pracodawców - Dzierżawców i Właścicieli Rolnych odbyło się posiedzenie zarządu, prezydium rady z udziałem prezesów związków regionalnych, w trakcie którego omówiono problemy bieżące dotyczące spraw organizacyjnych Federacji. Posiedzeniu przewodniczył prezes Leszek Dereziński.
Ustalono: 1) w III dekadzie maja 2016 r. odbędzie się w Warszawie Nadzwyczajny Zjazd Federacji; 2) 21-22 kwietnia odbędzie się dwudniowe seminarium nt. "Nowoczesna obora - wiesz co pijesz" Chodów-Łowicz, które jest realizowane w ramach zadania z Funduszu Promocji Mleka ARR; 3) wybrano związki, które będą realizować zadanie z Funduszu Promocji Zbóż i podjęto decyzję o potrzebie spotkania się członków Federacji z kierownictwem MRiRW oraz ANR.

11 marca w siedzibie Instytutu Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej odbyło się seminarium pt. "Przykład użycia podejścia J. M. Keynesa do opracowania prognozy długoterminowej dla rozwoju gospodarczego gospodarek świata". Wykład wygłosił prof. dr hab. Wojciech Józwiak. Uczestniczył w seminarium przedstawiciel Federacji.

10 marca porządek dzienny sejmowej Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi obejmował: 1) program odbudowy stanu pogłowia trzody chlewnej w Polsce, 2) plany i propozycje zmian dotyczących WPR oraz Polityki Spójności po 2020 r., 3) działania rządu dotyczące pomocy rolnikom w związku z problemem wymarzania ozimin. W posiedzeniu uczestniczył Waldemar Rolewski, wiceprezes zarządu Federacji.

9 marca w Polednie (woj. kujawsko-pomorskie) Związek Pracodawców - Dzierżawców i Właścicieli Rolnych w Bydgoszczy zorganizował walne zebranie członków oraz seminarium. Prezes Roman Wiatrowski podsumował działalność związku w 2015 r. i przedstawił plany na obecny rok. W seminarium wzięli udział i wygłosili referaty: prezes zarządu Federacji Leszek Dereziński, dyrektor ANR OT w Bydgoszczy Grzegorz Smytry, dyrektor ARR w Bydgoszczy Wojciech Kędzia, przedstawiciele ARiMR w Toruniu oraz prezydent Sejmiku Gospodarczego Województwa Kujawsko-Pomorskiego Krzysztof Sikora. Istotnym problemem wśród wielu omawianych było wejście w życie i konsekwencje, jakie niesie ustawa o wstrzymaniu sprzedaży nieruchomości Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa oraz o zmianie niektórych ustaw (druk 293). Dyskusja toczyła się także na temat złej sytuacji na rynkach rolnych i projektu ustawy Prawo łowieckie.

9 marca sejmowa Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi po wyrażeniu zgody przez prezydium Sejmu podjęła uchwałę w sprawie powołania dr Marty Pietrzyk na stałego doradcę komisji. Komisja rozpatrzyła poprawki zgłoszone w czasie drugiego czytania do projektu ustawy o zmianie ustawy o płatnościach w ramach systemów wsparcia bezpośredniego oraz niektórych innych ustaw (druki 274 i 279).
W czasie drugiego czytania zgłoszono trzy poprawki. Komisja wniosła o ich odrzucenie. Sprawozdawcą został poseł Piotr Polak (PiS). W posiedzeniu uczestniczył przedstawiciel Federacji.

9 marca połączona Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa dwukrotnie spotkały się (rano i wieczorem), by rozpatrzyć poselski projekt o zmianie ustawy Prawo łowieckie (druk 219).
Projekt wprowadza nowe zasady szacowania szkód łowieckich i wypłaty odszkodowań. Projekt przewiduje, że do wynagradzania szkód wyrządzonych w uprawach i płodach rolnych przez dziki, łosie, jelenie, daniele i sarny oraz przy wykonywaniu polowania jest obowiązany, działający w imieniu Skarbu Państwa, wojewoda właściwy ze względu na miejsce wystąpienia tych szkód. W celu zapewnienia finansowania powstałych szkód łowieckich projekt przewiduje utworzenie Funduszu Odszkodowawczego, którego dysponentem będzie wojewoda. Środki gromadzone w Funduszu mają pochodzić z rocznych składek, ustalanych przez wojewodę i wnoszonych przez zarządców lub dzierżawców obwodów łowieckich.
W posiedzeniu uczestniczyli: Mariusz Olejnik, wiceprzewodniczący rady Federacji i Tadeusz Mochalski, członek zarządu Dolnośląskiego Związku Dzierżawców i Właścicieli Nieruchomości Rolnych we Wrocławiu.

9 marca porządkiem obrad senackiej Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi było rozpatrzenie ustawy o zmianie ustawy o płatnościach w ramach systemów wsparcia bezpośredniego oraz niektórych innych ustaw. Ustawa ustanawia regulację, zgodnie z którą do uzyskania płatności bezpośrednich do działek rolnych wchodzących w skład Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa konieczne będzie posiadanie tytułu prawnego do danego gruntu. Ustawa została przyjęta bez dodatkowych poprawek. W posiedzeniu uczestniczył Waldemar Rolewski, wiceprezes zarządu Federacji.

8 marca senacka Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi rozpatrywała druk sejmowy 293 dotyczący wstrzymania na 5 lat sprzedaży nieruchomości rolnych Zasobu Własności Rolnej SP. Ogólne informacje dotyczące projektu ustawy przedstawił wiceminister Zbigniew Babalski. W trakcie dyskusji zadawane były pytania zarówno ze strony senatorów, jak i przedstawicieli organizacji rolniczych. Prezesi Waldemar Rolewski i Mariusz Olejnik poruszyli takie problemy, jak dalszy byt dzierżaw i związane z tym zatrudnienie pracowników (najczęściej pracowników po byłych PGR) w spółkach prawa handlowego, dalsze funkcjonowanie grup producentów rolnych, a także temat spółek prawa handlowego, które z różnych przyczyn (np. spłata zaciągniętego kredytu) nie mogły wyłączyć 30 proc. ziemi. Na większość pytań odpowiadał wiceminister Zbigniew Babalski i zastępca dyrektora Departamentu Gospodarki Ziemią MRiRW Zbigniew Abramowicz.

8 marca w gmachu Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi odbyła się konferencja prasowa ministra Krzysztofa Jurgiela i prezesa ANR Waldemara Humięckiego nt. nadużyć w państwowych stadninach koni arabskich czystej krwi. Minister Krzysztof Jurgiel poinformował zebranych o złożonym do prokuratury doniesieniu o możliwości popełnienia przestępstwa przez zarządzających stadninami w Janowie Podlaskim i Michałowie. W konferencji uczestniczył Mariusz Olejnik, wiceprzewodniczący rady Federacji.

5-6 marca w Lublinie odbyła się dziewiąta edycja Targów Rolniczych AGRO-PARK. Targi to największe spotkanie dla sektora rolniczego w Polsce południowo-wschodniej. Marzec to idealny termin (u progu rozpoczęcia prac polowych), by zaprezentować nowości na rynku maszyn, innowacyjny sprzęt rolniczy na obecny sezon. Federację, która sprawowała patronat branżowy nad imprezą, reprezentował Szymon Kuczyński, prezes Związku Pracodawców Rolnych w Lublinie.

3 marca w Baniewicach (woj. zachodniopomorskie) odbyło się spotkanie Związku Przedsiębiorców i Pracodawców Rolnych w Szczecinie. Pierwsza część spotkania to sprawy organizacyjne: sprawozdanie prezesa Feliksa Skotnickiego z działalności związku za 2015 r., sprawozdanie przewodniczącego komisji rewizyjnej z kontroli działalności za 2015  r., podjęcie uchwał o zatwierdzeniu sprawozdań i udzielenia zarządowi związku absolutorium za 2015 r. Druga część posiedzenia to wystąpienia dyrektorów poszczególnych agencji. Zastępca dyrektora ARR Włodzimierz Różański referował finansowanie rolnictwa w nowej perspektywie, Jerzy Zywotko - dyrektor ARiMR - przedstawił sprawy płatności bezpośrednich i PROW 2014-2020, a Jan Białkowski - dyrektor ANR - ustawowe zmiany dotyczące dzierżaw i sprzedaży nieruchomości rolnych. Prezes Federacji Leszek Dereziński omówił aktualną sytuację dotyczącą dzierżaw i funkcjonowania towarowych gospodarstw rolnych zorganizowanych na bazie majątku ANR.


26 lutego w siedzibie Agencji Nieruchomości Rolnych odbyło się posiedzenie Rady Społecznej ANR. Omawiano uwzględnienie w tworzonych obecnie przepisach prawnych miejsca dla problemów dotyczących działalności w rolnictwie spółek prawa handlowego i spółek pracowniczych oraz zapewnienie im możliwości rozwoju. Tworzone przepisy dają szerokie prawa tylko rolnikom indywidualnym i gospodarstwom rodzinnym. Zajęto się też kwestą umożliwienia zakupu przez spółki - w tym spółki pracownicze - gruntów, dla których wcześniej uruchomione były procedury sprzedaży w związku z wyłączeniami tzw.
30 proc. użytków rolnych. Kolejną sprawą był problem zagwarantowania w formie przepisu prawa możliwości przedłużania dzierżaw. Dzierżawcom nieruchomości rolnych SP należy stworzyć perspektywy na najbliższe lata, a w szczególności szanse na przedłużanie długoterminowych umów dzierżawy. Aktualnie widać tylko deklarowaną wolę rozwiązania tego problemu, brak natomiast potwierdzenia tej woli w formie odpowiednich przepisów. Omówiono określenie stanowiska ANR dotyczącego potrzeby uchwalenia ustawy o dzierżawie rolniczej i temat ułatwień w zakresie likwidacji przestarzałych, niefunkcjonalnych, starych i w dużym stopniu zużytych obiektów budowlanych oraz uproszczenia procedur z tym związanych. Podjęto też kwestię problemów środowisk byłych pracowników PGR i wypracowania propozycji w zakresie pomocy dla nich. W posiedzeniu uczestniczył Leszek Dereziński, prezes zarządu Federacji.

25 lutego sejmowa Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi omawiała temat gospodarki wodnej w rolnictwie. Wygłoszone zostały następujące referaty: "Dylemat gospodarki wodnej" - mgr inż. Jerzy Iwański;  "Stan i wykorzystanie zasobów wód podziemnych" - prof. dr hab. Andrzej Sadurski; "Skutki dotychczasowego administrowania rzekami istotnymi dla regulowania stosunków wodnych w rolnictwie" - dr Przemysław Nawrocki. W posiedzeniu uczestniczył przedstawiciel Federacji.

24 lutego odbyły się dwa posiedzenia sejmowej Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Tematem pierwszego posiedzenia było pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o systemie identyfikacji i rejestracji zwierząt.
Porządek drugiego posiedzenia obejmował informację resortu rolnictwa na temat aktualnie prowadzonych prac w resorcie, w tym analizę rynków rolniczych w kraju i sytuację finansowo-produkcyjną oraz zdrowotną w produkcji roślinnej i zwierzęcej. Kolejnym punktem była informacja MRiRW na temat bezpieczeństwa żywności, problemów znakowania żywności, krajowych systemów jakości żywności i kontroli jakości importowanych produktów spożywczych i regulacji prawnych oraz temat wytwarzania, ochrony i promocji żywności w świetle przepisów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE z 25 października 2011 r.
W posiedzeniach uczestniczył Waldemar Rolewski, wiceprezes Zarządu Federacji.

23 lutego w Warszawie zorganizowano debatę w sprawie programu "Cele i zadania do realizacji w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi w latach 2015-2019". W posiedzeniu uczestniczył minister Krzysztof Jurgiel. Federację reprezentował prezes Leszek Dereziński.

22 lutego w siedzibie Przedsiębiorstwa Rolnego AGROMLEK w Gniechowicach koło Wrocławia odbyło się spotkanie przedstawicieli czterech związków regionalnych z woj. lubuskiego, dolnośląskiego, opolskiego i śląskiego. W spotkaniu uczestniczył Leszek Dereziński, prezes zarządu Federacji.

19-21 lutego w Łodzi odbyły się XVI Międzynarodowe Targi Ferma Bydła i XIX Międzynarodowe Targi Ferma Świń i Drobiu. W trakcie targów miało miejsce między innymi Forum Hodowli Bydła - Produkcji Mleka i Żywca Wołowego, Forum Hodowli Trzody Chlewnej i Forum Hodowli Drobiu. W imprezie uczestniczyli: Zygmunt Jodko, prezes Lubuskiego Związku Rolników i jednocześnie wiceprezes zarządu Federacji, oraz Waldemar Dobrowolski, członek rady Federacji oraz prezes Związku Pracodawców Rolnych w Łodzi.
Przy okazji targów odbyło się spotkanie Federacji Związków Pracodawców - Dzierżawców i Właścicieli Rolnych, PZHIPBM oraz PZPBM.
W ramach umowy o tworzeniu "Strategii Rozwoju Produkcji i Hodowli Bydła Mięsnego" omówiono sytuację na rynku wołowiny w Polsce. Rozmawiano o możliwości wsparcia dla producentów bydła mlecznego, którzy chcą przekwalifikowania na produkcję bydła mięsnego, oraz o zwiększeniu wsparcia z PROW dla producentów bydła mięsnego.
Ważną sprawą była umowa UE o wolnym handlu ze Stanami Zjednoczonymi TTIP. Rozmawiano o tym, jakie zagrożenia i jakie korzyści niesie dla producentów bydła mięsnego i mlecznego.
Uzgodniono zasady dalszej współpracy i wspólne występowanie w procesach legislacyjnych dotyczących hodowli i produkcji żywca wołowego. Federację w spotkaniu reprezentowali Zygmunt Jodko i Waldemar Dobrowolski.

16 lutego porządkiem obrad senackiej Komisji Rolnictwa i Rozwoju  było rozpatrzenie wskazanych przez prezesa NIK wniosków dotyczących wyników kontroli NIK, "Agrochemiczna obsługa rolnictwa". Wnioski - zarówno NIK jak i Biura Legislacyjnego Kancelarii Senatu - jednoznacznie mówiły, że odsetek rolników korzystających z badania gleby przez stacje chemiczno-rolnicze jest zbyt niski (drogie usługi) i współdziałanie 17 stacji chemiczno-rolniczych z ODR jest niewystarczające. Drugim punktem posiedzenia było zatwierdzenie przez senatorów projektu planu pracy komisji. W posiedzeniu uczestniczył wiceprezes Federacji Waldemar Rolewski.

15 lutego w Brukseli odbyło się posiedzenie Komitetu Dialogu Społecznego COPA-CEOPA. Poświęcone ono było walce z pracą na czarno i nielegalnym zatrudnieniem w Unii Europejskiej. W spotkaniu uczestniczył Waldemar Rolewski, wiceprezes zarządu Federacji.

12 lutego w siedzibie Instytutu Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej - PIB odbyło się seminarium pt. "Polskie gospodarstwa rolne, ważniejsze problemy przed jakimi stoją i wstępna propozycja sposobu ich rozwiązywania". Referat wygłosił prof. dr hab. Wojciech Józwiak, który w końcowych wnioskach określił, że przyszłość, jaka się rysuje, może zmienić  warunki gospodarowania. Profesor wymienił takie czynniki, jak kondycję Unii Europejskiej  (wspólna waluta nie zdała egzaminu, napływ imigrantów); nasilone występowanie zjawisk ekstremalnych (powodzie, huragany i dokuczliwe susze); problemy społeczne (niedobór zasobów pracy - starzenie się społeczeństwa);  pogarszający się bilans wodny gleb, zwiększenie retencji (zatrzymania spływu okresowego nadmiaru wód opadowych poprzez ich magazynowanie). Podkreślono  konieczność  wprowadzenia obligatoryjnego ubezpieczenia upraw przed stratami wynikającymi z ekstremalnych wydarzeń pogodowych i celowość  zapewnienia korzystnych warunków dostępu do dopłat służących rozwijaniu chowu trzody chlewnej na odpowiednio dużą skalę w gospodarstwach z glebami jakości poniżej średniej. W seminarium uczestniczył przedstawiciel Federacji.

10 lutego na kolejnym posiedzeniu sejmowa Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi przystąpiła do rozpatrywania poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o bezpieczeństwie żywności i żywienia oraz niektórych innych ustaw.
Projekt dotyczy doprecyzowania kwestii podziału kompetencji między Państwową Inspekcją Sanitarną a Inspekcją Weterynaryjną poprzez wskazanie Inspekcji Weterynaryjnej jako organu urzędowej kontroli żywności właściwego do sprawowania nadzoru w zakresie bezpieczeństwa żywności nad zakładami handlu detalicznego prowadzonymi przez rolników, którzy przetwarzają produkty pochodzenia zwierzęcego w celu sprzedaży. Komisja powołała podkomisję nadzwyczajną, której przewodniczącym została poseł Dorota Niedziela (PO). Komisja powołała też podkomisję stałą do spraw wykorzystania zasobów energetycznych obszarów wiejskich, której przewodniczącym został poseł Jan Krzysztof Ardanowski (PiS). W posiedzeniu uczestniczył wiceminister rolnictwa Jacek Bogucki.

10 lutego w Sejmie odbyły się dwa posiedzenia Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Pierwsze dotyczyło sprawy harmonogramu wdrażania PROW na lata 2014-2020. Informację przedstawił sekretarz stanu w MRiRW - Jacek Bogucki, który zapewnił, że harmonogram naboru wniosków w ramach PROW w znacznej części jest już gotowy i są zaplanowane konkretne terminy uruchomienia określonych instrumentów. Komisja zapoznała się z informacją prezesa ARiMR o zmianach wprowadzonych w Agencji w celu zwiększenia jej efektywności.

9 lutego sejmowa Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi zajęła się przemysłem tytoniowym w Polsce. Wysłuchano informacji ministra rolnictwa na temat wprowadzenia instrumentów wsparcia dla produkcji tytoniu ze środków krajowych w ramach PROW 2014-2020 oraz ochrony interesów polskich producentów tytoniu.

9 lutego senacka Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi zajęła się ustawą budżetową na 2016 rok w częściach właściwych przedmiotowemu zakresowi działania komisji: rolnictwo, rozwój wsi, rynki rolne, rybołówstwo, KRUS, rezerwy celowe, budżety wojewodów ogółem, a także plany finansowe: ARiMR, ANR oraz ARR wraz z planem finansowym Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa. W posiedzeniu uczestniczył przedstawiciel Federacji.

5 lutego w Warszawie odbyła się Gala Finałowa XXII edycji Ogólnopolskiego Konkursu "Rolnik - Farmer Roku", podczas której zostały wręczone laureatom Złote Jabłka. Na uroczystości pojawił się między innymi minister rolnictwa i prezes ANR. Federację reprezentował prezes Leszek Dereziński, a także prezesi związków regionalnych: Władysław Butor i Paweł Wachowiak.

4 lutego w gmachu Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi odbyła się konferencja w sprawie uzgodnień dotyczących projektu ustawy o zmianie ustawy o ubezpieczeniach upraw rolnych i zwierząt gospodarskich. Mimo kilkugodzinnego posiedzenia, nie osiągnięto porozumienia. Przedstawiciele zakładów ubezpieczeniowych nie chcą sztywnych ram. Uważają, że górna granica ubezpieczenia powinna być uwolniona.
Ustalono, że szefowi resortu rolnictwa zostaną przedstawione postulaty firm ubezpieczeniowych i wtedy zostanie uzgodniony dalszy tok działania. W konferencji uczestniczył Leszek Dereziński, prezes zarządu Federacji.

3 lutego w Senacie odbyła się konferencja pt. "Co dalej z doradztwem rolniczym w Polsce?", którą zorganizowała senacka Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Otwarcia konferencji dokonał  przewodniczący - senator Jerzy Chróścikowski (PiS), który zaznaczył, że już po raz trzeci komisja obraduje na ten temat.
Celem konferencji było znalezienie odpowiedzi na pytanie, jakich zmian w funkcjonowaniu doradztwa należy dokonać, aby zadania, związane m.in. z upowszechnianiem innowacyjności w rolnictwie, wykonywane były efektywnie.
Wiceminister rolnictwa Ryszard Zarudzki poinformował o planowanych przez resort zmianach dotyczących systemu doradztwa rolniczego. Przygotowywane projekty nowelizacji ustawy o jednostkach doradztwa rolniczego przewidują m.in. zmianę podległości ośrodków doradztwa rolniczego. Według nowych założeń podlegałyby one ministrowi rolnictwa, a nie - jak obecnie - marszałkom województw.


29 stycznia w Warszawie w siedzibie IERiGZ odbyło się seminarium "Zmienność cen unijnych na rynkach rolnych", które referował mgr Cezary Klimkowski. W seminarium uczestniczył przedstawiciel Federacji.

29 stycznia w Warszawie w siedzibie Instytutu Biotechnologii Przemysłu Rolno-Spożywczego odbyło się posiedzenie krajowej Rady Klasyfikacji Tusz Zwierząt Rzeźnych. Tematem spotkania było wystosowanie wspólnego stanowiska rady odnośnie braku możliwości przeprowadzenia egzaminów na rzeczoznawcę tusz wieprzowych i wołowych w systemie EUROP. W posiedzeniu wzięli udział: Zygmunt Jodko, wiceprezes zarządu Federacji i Aleksander Dargiewicz, dyrektor Biura Krajowego Związku Producentów Trzody Chlewnej.

28 stycznia w siedzibie Krajowej Rady Izb Rolniczych odbyło się spotkanie uzgodnieniowe nt. dofinansowania kosztów związanych z uczestnictwem izb rolniczych, związków zawodowych rolników indywidualnych, społeczno-zawodowych organizacji rolników, Krajowej Rady Spółdzielczej oraz stowarzyszeń zrzeszających młodych rolników w ponadnarodowych organizacjach rolniczych reprezentujących interesy zawodowe rolników indywidualnych wobec instytucji UE na 2016 r. Z ramienia Federacji w spotkaniu uczestniczył wiceprezes Waldemar Rolewski.

27 stycznia senacka Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi wysłuchała przedstawicieli resortu rolnictwa nt. harmonogramu wdrażania PROW w latach 2014-2020 i stanu realizacji płatności bezpośrednich. W posiedzeniu uczestniczył prezes Leszek Dereziński.

27 stycznia porządek posiedzenia sejmowej Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi obejmował m.in. informację resortu rolnictwa nt. "Ulepszania krajowych źródeł białka roślinnego, ich produkcji, systemu obrotu i wykorzystania w paszach" oraz "Zwiększenia wykorzystania krajowego białka paszowego dla produkcji wysokiej jakości produktów zwierzęcych w warunków zrównoważonego rozwoju". W posiedzeniu uczestniczył Waldemar Rolewski, wiceprezes zarządu Federacji.

21-24 stycznia w Poznaniu odbywały się Międzynarodowe Targi Rolnicze Polagra-Premiery. Na wcześniejszą prośbę prezesa zarządu MTP, Federacja wyraziła zgodę na objęcie patronatem branżowym Polagra-Premiery 2016.
Na tegorocznych targach zostały zaprezentowane prawdziwe hity sprzedażowe na kolejny sezon. Pokazane zostały najbardziej nowoczesne maszyny i urządzenia rolnicze wykorzystywane do transportu, uprawy gleby, nawożenia, zraszania, ochrony i pielęgnacji roślin, siewu, sadzenia, zbioru płodów rolnych, narzędzi ręcznych, części zamiennych czy urządzeń wykorzystywanych do naprawy oraz konserwacji sprzętu rolniczego. W targach uczestniczył Leszek Dereziński, prezes zarządu, a także wielu prezesów spółek i przedsiębiorców należących do Federacji.

21 stycznia w gmachu resortu rolnictwa odbyła się konferencja prasowa podsekretarza stanu w MRiRW Ryszarda Zarudzkiego nt. realizacji płatności bezpośrednich za 2015 rok.
Łącznie na koniec grudnia 2015 r. wypłacono 2,933 mld zł, co stanowi ok. 20,24 proc. całkowitej koperty finansowej na płatności bezpośrednie za 2015 r. wynoszącej ok. 14,49 mld zł.
Ostatnia wypłata nastąpi w czerwcu 2016 r. Przyczyną takiej sytuacji jest niedostateczny nadzór w ARiMR nad zamówieniem i prawidłowością wykonania systemu informatycznego przez wykonawcę. W konferencji prasowej uczestniczył przedstawiciel Federacji.

20 stycznia w MRiRW odbyła się konferencja uzgodnieniowa w sprawie projektu rozporządzenia ministra rolnictwa dotyczącego określenia wysokości limitów środków dostępnych w ramach schematów pomocy technicznej PROW na lata 2014-2020. Konferencję prowadził Ryszard Zarudzki, podsekretarz stanu w MRiRW. Dla 40 podmiotów samorządowych i ODR-ów, oprócz zmian technicznych, zmieniono metodę wyliczania limitów dostępnych środków PT dla samorządów województw. Zrezygnowano także z wyodrębnienia w ramach środków przewidzianych dla ARiMR puli związanej z wdrażaniem działań na PROW w latach 2014-2020. W konferencji uczestniczył przedstawiciel Federacji

19 stycznia członkowie Federacji spotkali się w gmachu resortu rolnictwa z dyrektorem Departamentu Gospodarki Ziemią MRiRW - Zbigniewem Abramowiczem, jego zastępcą Piotrem Dyjakiem i Leszkiem Żywno.
Dyrektor Abramowicz przedstawił ogólny zarys projektu ustawy o wstrzymaniu na 5 lat sprzedaży państwowej ziemi.
Podkreślił, że projekt dokonuje także zmian w innych ustawach, a więc w Kodeksie cywilnym, ustawie o księgach wieczystych i hipotece, Prawie geodezyjnym i kartograficznym, ustawie o  gospodarowaniu  nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa z 19 października 1991 r. Odnosi się także do ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego z dnia 11 kwietnia 2003 r.
Na wszystkie pytania zadawane przez przedstawicieli Federacji Zbigniew Abramowicz odpowiadał w sposób przystępny i wyczerpujący. Podkreślił, że uwagi muszą być przesłane do 25 stycznia, bowiem jest jeszcze długa droga legislacyjna przed wejściem w życie tej ustawy.

15 stycznia w Instytucie Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej odbyło się seminarium nt. "Organizacja i efektywność polskich gospodarstw specjalizujących się w uprawach polowych na tle gospodarstw wybranych krajów UE".
Referat wygłosili prof. dr hab. Wojciech Ziętara i dr inż. Marek Zieliński. Wnioski z konferencji były następujące: 1) nasilający się w ostatnich kilkunastu latach wzrost udziału gospodarstw specjalizujących się w uprawie zbóż, oleistych i wysokobiałkowych przy jednoczesnym spadku udziału gospodarstw z różnymi uprawami należy ocenić negatywnie ze względu na zagrożenie bilansu substancji organicznej w glebie; 2) powierzchnia użytków rolnych w badanych gospodarstwach roślinnych była ściśle skorelowana z ich wielkością ekonomiczną. Podobnie jest w przypadku gruntów dzierżawionych, których udział również zwiększał się wraz ze wzrostem wielkości gospodarstw; 3) nakłady pracy w przeliczeniu na 100 ha UR zmniejszały się wraz ze zwiększaniem wielkości ekonomicznej gospodarstw; 4) koszty czynników zewnętrznych (pracy najemnej, czynszu i odsetek) w przeliczeniu na 1 ha UR zwiększały się w miarę wzrostu wielkości ekonomicznej gospodarstw.

14 stycznia porządkiem dziennym sejmowej Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi były trzy punkty: 1) rozpatrzenie projektu planu pracy komisji na okres od 1 stycznia do 31 stycznia 2016 r. Plan pracy przyjęto jednogłośnie; 2) zapoznanie się z informacją Instytutu Technologiczno-Przyrodniczego "Rolnictwo i obszary wiejskie a ochrona klimatu". Dyrektor instytutu - prof. Piotr Pasyniuk - omówił zagadnienia, którymi zajmuje się instytut oraz przedstawił propozycję stworzenia "Narodowego programu biosekwestracji węgla na obszarach wiejskich". Doradca dyrektora instytutu ds. rozwoju - Karol Teliga - przedstawił propozycję projektu nt. "Analiza istniejących źródeł energii odnawialnej". W trakcie dyskusji omawiano m.in. opłacalność instalacji odnawialnych źródeł energii, koszty inwestycyjne; 3) informacja ministra rolnictwa o pomocy finansowej dla producentów mleka i wieprzowiny. Komisja wysłuchała informacji w tej kwestii Jacka Boguckiego, sekretarza stanu i Mariana Borka, zastępcy dyrektora Departamentu Rynków Rolnych MRiRW.

12 stycznia miało miejsce spotkanie komitetu pilotażowego organizacji GEOPA-COPA z udziałem zarządu i eksperta pracującego nad zagadnieniem uelastycznienia zatrudnienia, prowadzącego do zmniejszenia pracy na czarno, zwłaszcza pracowników sezonowych przyjmowanych do pracy w rolnictwie. Ustalono, że w tym celu odbędą się dwa spotkania: 15 lutego i 18-20 maja br. W spotkaniu uczestniczył przedstawiciel Federacji.

12 stycznia senacka Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi wysłuchała informacji resortu rolnictwa nt. aktualnej sytuacji i podejmowanych działaniach na rynkach trzody chlewnej i mleka. Oprócz wielu zadań, które ma wykonać MRiRW w celu poprawienia sytuacji, przedstawiono także zadania elektronicznej platformy sprzedażowej, która będzie zapewniała skuteczną ekspozycję polskich producentów na rynku UE i światowym.
Dotychczasowy model indywidualnej sprzedaży realizowanej przez producentów oraz korzystanie z międzynarodowych pośredników nie wykorzystuje w pełni możliwości branży rolno-spożywczej. Uruchomienie platformy sprzedażowej stworzy szansę zmiany proporcji siły rynkowej pomiędzy producentami i przetwórcami z jednej strony a koncentrującym się popytem ze strony pośredników i sieci handlowych z drugiej strony. Stworzenie stabilnej platformy handlowej silnie ograniczy stosowanie agresywnych strategii rynkowych i cenowych wykorzystywanych przez stronę popytową. W perspektywie stworzenie takiej platformy może być szansą dla sektora wieprzowiny.
Innymi przedstawionymi elementami programu działań długofalowych były: poprawa efektywności wykorzystania funduszu promocji mięsa wieprzowego; zminimalizowanie skutków ASF dla producentów trzody chlewnej; usprawnienie Systemu Identyfikacji i Rejestracji Zwierząt; rozwój stad zarodowych oraz wsparcie zakupu materiału genetycznego; powiązanie wsparcia PROW z dofinansowaniem ze środków krajowych inwestycji towarzyszących, np. biogazowni z NFOSIGW; utworzenie funduszu stabilizacji dochodów dla hodowców trzody chlewnej.

12 stycznia w gmachu Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi odbyło się spotkanie ministra rolnictwa Krzysztofa Jurgiela, Zbigniewa Babalskiego - sekretarza stanu w MRiRW i Waldemara Humięckiego, prezesa Agencji Nieruchomości Rolnych z członkami Federacji. Prezes Leszek Dereziński po otwarciu posiedzenia skierował merytoryczne i ważne pytania: co nas czeka jako dzierżawców w najbliższej przyszłości, na co możemy liczyć i czego możemy się spodziewać? Dodał, że "nasze oczekiwanie" to wsparcie ze strony rządzących, współpraca, stabilizacja i partnerskie traktowanie.
Minister Babalski w pierwszych słowach odniósł się do zadanych pytań, stwierdzając, że w rolnictwie polskim jest miejsce dla wszystkich, dla małych - gospodarstw indywidualnych, gospodarstw rodzinnych, ale także i dużych towarowych gospodarstw rolnych.
Podkreślił, że członkowie Federacji będą równoprawnymi partnerami, którzy nie będą pomijani przy tworzeniu nowego prawa rolnego.
Później odbyła się dyskusja nt. nowego projektu ustawy o wstrzymaniu na 5 lat sprzedaży nieruchomości Zasobu Własności Rolnej SP oraz o zmianie niektórych innych ustaw z 8 stycznia 2016 r. Na pytania członków Federacji odpowiadali: Krzysztof Jurgiel, Zbigniew Babalski, Waldemar Humięcki oraz Piotr Dyjak, zastępca dyrektora Departamentu Gospodarki Ziemią w MRiRW.
Ustalono, że 19 stycznia odbędzie się spotkanie w sprawie konsultacji i wypracowania przez Federację uwag do ww. projektu ustawy.

5 stycznia sejmowa Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi rozpatrzyła i zaopiniowała rządowy projekt ustawy budżetowej na 2016 r. w zakresie dotyczącym rolnictwa. Upoważniono posła Jana Krzysztofa Ardanowskiego (PiS) do zaprezentowania powyższego stanowiska na posiedzeniu sejmowej Komisji Finansów Publicznych. Rządowy projekt ustawy budżetowej przedstawił Jacek Bogucki, sekretarz stanu w MRiRW. W posiedzeniu uczestniczył Leszek Dereziński, prezes zarządu Federacji.


17 grudnia w Senacie odbyło się posiedzenie Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi, którego porządkiem obrad było: 1) rozpatrzenie ustawy o zmianie ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego - referowali Robert Telus, poseł sprawozdawca i Zbigniew Babalski, sekretarz stanu w ministerstwie rolnictwa i 2) rozpatrzenie ustawy o zmianie ustawy budżetowej na rok 2015 w częściach właściwych przedmiotowemu zakresowi działania komisji - referował Jacek Bogucki, sekretarz stanu w MRiRW. Na wniosek senatorów komisji został dodany punkt 3 posiedzenia nt. sytuacji na rynku wieprzowiny. Punkt dotyczący trzody chlewnej w Polsce referował także Jacek Boguski, sekretarz stanu w MRiRW.
W posiedzeniu uczestniczył Waldemar Rolewski, wiceprezes zarządu Federacji.

15 grudnia w Bydgoszczy odbyło się spotkanie członków Związku Pracodawców - Dzierżawców i Właścicieli Rolnych, w trakcie którego dyskutowano na temat problemów i spraw polskiego rolnictwa. Było ono połączone z opłatkiem. W spotkaniu uczestniczył prezes Leszek Dereziński.

12 grudnia w programie "Tydzień" (TVP1) wystąpił Jacek  Bogucki, sekretarz stanu w MRiRW i Leszek Dereziński, prezes zarządu Federacji. Obaj odpowiadali na pytania dotyczące problemu zakupu i dzierżawy ziemi.

11 grudnia w Sośnicowicach Władysław Butor, prezes Związku Dzierżawców Nieruchomości Rolnych w Gliwicach, spotkał się z członkami związku na uroczystym opłatkowym spotkaniu, w trakcie którego wyjaśniał wiele problemów nurtujących przedstawicieli wielkotowarowych gospodarstw rolnych.

11 grudnia w siedzibie spółki Al-Samer w Drawsku Pomorskim (woj. zachodniopomorskie) odbyło się spotkanie z członkami Stowarzyszenia Dzierżawców i Właścicieli Rolnych, w trakcie którego prezes zarządu Federacji Leszek Dereziński i Kazimierz Stoltman, prezes Stowarzyszenia Dzierżawców i Właścicieli Rolnych Województwa Zachodniopomorskiego, poinformowali zebranych członków o bieżących i najważniejszych problemach rolnictwa. Druga część była spotkaniem opłatkowym.

10 grudnia w Auli Kryształowej SGGW odbyła się 21. edycja Rankingu 300 najlepszych gospodarstw rolnych powstałych na Zasobie Własności Rolnej Skarbu Państwa. Ranking jest wspólną inicjatywą Agencji Nieruchomości Rolnej oraz Instytutu Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej. W uroczystości wziął udział między innymi prezes zarządu Federacji Leszek Dereziński oraz członkowie rady Federacji: Paweł Wachowiak oraz Mariusz Olejnik.

10 grudnia sejmowa Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi omawiała  problem ekspansji farm wiatrowych oraz wykorzystania potencjału energetycznego obszarów wiejskich. Uchwalono w tym obszarze dezyderat, który został skierowany do premier. Komisja zwróciła się o uregulowanie przepisów, które zabezpieczą interesy mieszkańców wsi wobec inwazji dużych wiatraków energetycznych. Potrzebne są odpowiednie przepisy, które umożliwią rozwój na tych terenach małych instalacji odnawialnych źródeł energii. Druga część obrad to informacja o aktualnych problemach związanych z przypadkami występowania afrykańskiego pomoru świń (ASF) w Polsce oraz o działaniach podejmowanych przez rząd w celu zminimalizowania negatywnych skutków wirusa dla producentów oraz eksporterów wieprzowiny.
W posiedzeniu uczestniczyli: Leszek Dereziński, prezes zarządu i Aleksander Dargiewicz z Krajowego Związku Producentów Trzody Chlewnej.

9 grudnia w siedzibie Gospodarstwa Rolnego w Błaszkach na zaproszenie prezesa Sylwestra Gajewskiego, członka Związku Pracodawców Rolnych w Łodzi, odbyło się wigilijne spotkanie związkowe. Podczas spotkania wystąpił między innymi Waldemar Dobrowolski, prezes Związku Pracodawców Rolnych, który omówił najważniejsze problemy rolnictwa, w tym te, które nurtują przedstawicieli towarowych gospodarstw rolnych.

9 grudnia porządkiem obrad sejmowej Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi były: 1) informacja Krzysztofa Jurgiela, ministra rolnictwa i rozwoju wsi, o zadaniach resortu w VIII kadencji Sejmu; 2) pierwsze czytanie poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego, które uzasadniał wiceprzewodniczący komisji Jan Krzysztof Ardanowski.

W punkcie 1: najważniejszymi zadaniami, które podejmować będzie ministerstwo będzie przede wszystkim: poprawa i stabilizacja warunków ekonomicznych polskiego rolnictwa, zachowanie jak największej liczby gospodarstw rodzinnych oraz zapewnienie im równych warunków konkurencji na jednolitym rynku, zwiększenie konkurencyjności gospodarki rolno-żywnościowej, zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich wpisanego w ramy gospodarki europejskiej. Najważniejszym jednak zadaniem resortu będzie wdrożenie ustawy o ukształtowaniu ustroju rolnego na kolejne 4 lata. Resort musi rozwiązać kwestie ubezpieczeń upraw i zwierząt hodowlanych. Kolejnym zadaniem jest doprowadzenie do stabilizacji rynków rolnych oraz usprawnienie procesów gospodarczych, co zapewnieni rolnikom odpowiednie dochody. Ten proces sprawi, że poprawi się poziom życia nie tylko rodzinom rolniczym, ale także wszystkim mieszkańcom obszarów wiejskich. Podejmowane będą starania, by przywrócone zostało wsparcie dla rolnictwa z budżetu państwa na poziomie 3 proc. PKB.

W punkcie 2: poseł Jan Krzysztof Ardanowski (PiS) przekazał, że projekt dotyczy przesunięcia terminu wejścia w życie ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego (ustawa PSL). Przesunięcie terminu pozwoli na lepsze przygotowanie nowej ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego. Posłem sprawozdawcą projektu ustawy został Robert Telus (PiS). W posiedzeniu uczestniczył Stanisław Kaśkiewicz, prezes AGRO-WARSZYN (woj. zachodniopomorskie) i przedstawiciel biura Federacji.

8 grudnia w Senacie odbyło się posiedzenie Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi dotyczące planowanych zamierzeń resortu. Spotkanie składało się z dwóch części: 1) cele i zadania do realizacji w MRiRW w latach 2015-2019 i 2) ocena polityki rolnej rządu PO-PSL w latach 2008-2015. Program prezentowany przez Krzysztofa Jurgiela składał się z pięciu obszarów: WPR i współpraca międzynarodowa, konkurencyjność rolnictwa i gospodarki żywnościowej; rozwój obszarów wiejskich oraz polityka społeczna, a także instytucje, administracja, programowanie i finansowanie.
W posiedzeniu uczestniczył przedstawiciel Federacji.

8 grudnia w MRiRW wiceminister Jacek Bogucki, główny lekarz weterynarii Marek Pirsztuk oraz Bogumiła Kasperowicz, dyrektor Departamentu Rynków Rolnych MRiRW spotkali się z przedstawicielami organizacji rolniczych i związkowych, reprezentantami ubojni i przetwórstwa działającymi w sektorze wieprzowiny.
Rozmowy skupiły się wokół takich problemów, jak zmowa cenowa, rosnąca popularność tuczu nakładczego i wysoka skala importu mięsa wieprzowego do Polski z Danii, Niemiec czy Hiszpanii. W spotkaniu uczestniczyli: Zygmunt Jodko, wiceprezes zarządu Federacji i Aleksander Dargiewicz, dyrektor biura Krajowego Związku Producentów Trzody Chlewnej.

4 grudnia w gmachu resortu rolnictwa odbyło się spotkanie ministra Krzysztofa Jurgiela z zarządem Federacji: Leszkiem Derezińskim, Waldemarem Rolewskim i Wojciechem Hołownią. W trakcie spotkania poruszono tematy ważne dla naszego środowiska, m.in. problem wstrzymania sprzedaży ziemi z Zasobu Skarbu Państwa, zmniejszenia stawki degresywności w dopłatach wsparcia bezpośredniego dla gospodarstw wielkotowarowych, powrót do prac nad projektem ustawy o dzierżawie rolniczej, a także przesunięcia wejścia w życie ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego. Minister Jurgiel przekazał, że powstaje w ministerstwie rolnictwa m.in. pakt dla wsi, w którym będzie program wsparcia dla obszarów po byłych PGR-ach. Zawarte w nim rozwiązania socjalne podnosić będą aktywność zawodową dawnych pracowników i ich rodzin.
Zarząd zwrócił się z prośbą do szefa resortu rolnictwa w sprawie uczestniczenia przedstawiciela Federacji w spotkaniach ministra z członkami sześciu organizacji rolniczych, współpracujących z COPA COGECA.

4 grudnia w siedzibie Agencji Nieruchomości Rolnych Waldemar Humięcki, p.o. prezesa ANR, spotkał się z Leszkiem Derezińskim, prezesem zarządu Federacji w celu omówienia spraw bieżących, które dotyczą dzierżawców i właścicieli rolnych oraz dalszej współpracy.

3 grudnia Wydział Nauk Ekonomicznych SGGW w Warszawie zorganizował siódmą z tego cyklu międzynarodową konferencję naukową "Ceny w sektorze rolno-żywnościowym i w jego otoczeniu". Omawiane były zjawiska zachodzące nie tylko na rynku polskim, ale i rynkach europejskich. Przemiany w gospodarkach żywnościowych w Polsce, UE i na innych kontynentach pokazywały wzajemne ich powiązania i zależności. Nadwyżki produkcji żywności oraz obawy spowodowane spowolnieniem gospodarczym w Chinach odbiły się na cenach żywności na światowych rynkach. Od piętnastu miesięcy spada tzw. indeks cen żywności FAO. Wskaźnik ten jest miarą miesięcznych zmian międzynarodowych cen koszyka towarów spożywczych. Wzrosty cen skupu zbóż będzie hamować wysoka podaż produktów zwierzęcych. Pogorszenie opłacalności produkcji trzody chlewnej, drobiu, bydła i mleka skłaniać będzie mniej efektywnych producentów do rozszerzenia produkcji pogłowia zwierząt. Spadki cen na świecie gwarantują to, że ceny w Polsce mimo mniejszych zbiorów nie będą znacznie rosły. W seminarium uczestniczył Waldemar Rolewski, wiceprezes zarządu Federacji.

2 grudnia sejmowa Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi debatowała nad problemem wzrostu  i rozwoju  polskich gospodarstw produkujących trzodę chlewną. Obecni na posiedzeniu eksperci branży trzodowej, rolnicy, posłowie i senatorowie alarmowali o rosnącej popularności zawierania umów pomiędzy rolnikami a przedsiębiorstwami zewnętrznymi na usługę chowu tuczu w systemie nakładczym. 
Na tucz usługowy decyduje się coraz więcej rolników, którzy musieli zrezygnować z różnych względów (najczęściej ekonomicznych) z własnej produkcji.  
W tym systemie nakładczym w polskich chlewniach tuczone są świnie z Danii, Holandii, Niemiec oraz z lokalnej produkcji prowadzonej w Polsce przez obce koncerny. Taka właśnie praktyka skutecznie wypiera z rynku krajową ofertę prosiąt, likwidując rodzimy materiał genetyczny. Sekretarz stanu w MRiRW Jacek Bogucki wyjaśnił, że pracy nakładczej nie wolno zabronić, ale musi być ona prowadzona zgodnie z prawem, tzn. rozliczana przez właściciela, a nie tego, kto wykonuje usługę. Potrzeba lepszego powiązania producentów trzody chlewnej z zakładami przetwórczymi. Należy odzyskać jak najszybciej dla polskich rolników nie tylko polskie rynki, ale także rynki eksportowe w UE i poza nią. Spore nadzieje na rozwój prosiąt rolnicy wiążą z PROW 2014-2020 (niestety, ze względu na wielkość ekonomiczną, towarowych gospodarstw rolnych to nie dotyczy).  
W posiedzeniu uczestniczył Aleksander Dargiewicz, dyrektor biura Krajowego Związku Producentów Trzody Chlewnej.


30 listopada w Warszawie w Szkole Głównej Handlowej odbyła  się międzynarodowa konferencja "Wpływ TTIP na  międzynarodową współpracę gospodarczą" z udziałem głównego negocjatora UE ds. TTIP. W trakcie spotkania zostały przedstawione wyniki badań skutków TTIP z punktu widzenia współpracy gospodarczej na świecie, stosunków gospodarczych UE z państwami trzecimi i między państwami członkowskimi oraz szanse, zagrożenia, a także sposoby ochrony interesów gospodarczych i społecznych w UE. W spotkaniu uczestniczył Waldemar Rolewski, wiceprezes zarządu Federacji.

26 listopada w Warszawie odbyło się II Forum Sektora Wołowiny pt. "Polska wołowina - wołowina z przyszłością. Inteligentny rozwój w polskim sektorze wołowiny".
Uczestnikami forum byli kluczowi przedstawiciele łańcucha produkcji: firmy z branży mięsnej, producenci rolni, przedstawiciele handlu, dostawcy produktów oraz usług dla przemysłu mięsnego, przedstawiciele świata nauki, przedstawiciele branżowych stowarzyszeń, rządowych agencji i ośrodków doradztwa rolniczego.
Pierwszą częścią  spotkania była sesja plenarna inauguracyjna - "Sektor wołowiny po reformie rynku mleka. Strategia Win Win w łańcuchu dostaw", a następnie odbyły się dwie sesje panelowe, każda podzielona na dwa równoległe bloki tematyczne.
Znalazły się tam najistotniejsze zagadnienia z zakresu: jakości mięsa wołowego, transferu wiedzy oraz innowacyjności w procesie produkcji, handlu, logistyki, marketingu, w tym również promocji wołowiny oraz współpracy w ramach łańcucha dostaw. Po zakończeniu forum odbyła się uroczysta kolacja z degustacją polskiej certyfikowanej wołowiny wysokiej jakości Quality Meat Program (QMP). W komitecie honorowym forum zasiedli przedstawiciele Federacji: Zygmunt Jodko, wiceprezes zarządu i prezes Lubuskiego Związku Rolników, a także Waldemar Dobrowolski, członek rady Federacji i prezes Związku Pracodawców Rolnych w Łodzi. Obydwaj prezesi są hodowcami bydła mięsnego i mlecznego.

26 listopada w Poznaniu zarząd Grupy Top Farms gościł wielu członków Federacji na konferencji "Rolnictwo i przetwórstwo spożywcze - perspektywy rozwoju 20 lat Grupy TopFarms". Konferencja składała się z kilku części naukowych: 1) współczesne rolnictwo Polska i świat; 2) kontekst strategiczny rozwoju przedsiębiorstw po przemianach ustrojowych w Polsce; 3) czy polskie firmy z sektora rolno-spożywczego mogą zbudować silną pozycję w skali Europy i świata? Na jakie produkty stawiać, w czym się specjalizować? Końcowym akcentem obchodów 20-lecia firmy Top Farms był jubileuszowy bankiet.

20 listopada w Karpaczu Dolnośląski Związek Dzierżawców i Właścicieli Nieruchomości Rolnych zorganizował obrady XXVI Sprawozdawczo-Wyborczego Walnego Zjazdu. Na kolejną 2-letnią kadencję prezesem został wybrany Mirosław Kaszkur. W skład zarządu weszli: Tadeusz Mochalski, Stefan Kukuczko, Marek Baryłko, Romuald Jankowski (wiceprezes), Krzysztof Jachimowski oraz Andrzej Chmielewski.

19 listopada w Warszawie odbyła się III edycja konferencji "Narodowe wyzwania w rolnictwie na Narodowym" skierowana do producentów rolnych. Podczas spotkania dyskutowano nad przyszłością polskiego rolnictwa w sytuacji dużych wahań cen oraz niestabilności krajowych i zagranicznych rynków rolnych. Jednym z kluczowych tematów poruszonych podczas konferencji były zagadnienia dotyczące agrotechniki (nawożenia roślin w warunkach nowych regulacji prawnych czy też długotrwałych niedoborów wody w glebie). W konferencji uczestniczyli między innymi: Mariusz Olejnik, wiceprzewodniczący rady Federacji, Andrzej Widawski, członek Opolskiego Związku Producentów Rolnych oraz Waldemar Dobrowolski, prezes Związku Pracodawców Rolnych w Łodzi.

3 listopada w gmachu resortu rolnictwa odbyło się spotkanie zespołu ds. upraw polowych. Podczas spotkania omówiono sytuację na krajowym i unijnym rynku zbóż oraz kierunki zmian prawodawstwa krajowego w świetle Wspólnej Polityki Rolnej. Stanowisko Polski dotyczyło m.in. rozporządzeń wykonawczych i delegowanych Komisji Europejskiej dotyczących interwencji rynkowych i dopłat do prywatnego przechowywania i brzmiało następująco: 1) Polska wnioskowała o naliczanie dodatku 2,5 euro/t za zwiększoną zawartość białka w pszenicy zwyczajnej w  odniesieniu do każdego dodatkowego procenta białka powyżej 12 proc. Zachęcić  to miało producentów zbóż do podnoszenia jakości pszenicy; 2) z uwagi na zapewnienie szerokiego dostępu do mechanizmu interwencji, rejestracja dla celów podatku VAT podmiotów działających w sektorze zbóż, które chcą uczestniczyć w mechanizmie interwencji, nie powinna być obowiązkowa.
Komisja Europejska uwzględniła uwagę zgłaszaną przez Polskę i 28 października br. poinformowała o pozostawieniu dotychczasowego maksymalnego poziomu wilgotności zbóż kwalifikujących się do interwencji - 14,5 proc. W spotkaniu uczestniczył prezes zarządu Leszek Dereziński.


30 października w siedzibie Instytutu Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej PIB odbyło się seminarium pt. "Przyszłość rolnictwa na Ukrainie". Referat wygłosił dr Wojciech Olejniczak. Ukraina ma ogromne możliwości rozwoju produkcji rolnej. Wynika to przede wszystkim z korzystnych dla rolnictwa warunków naturalnych takich jak urodzajne gleby (czarnoziemy) oraz na większości terytorium panuje korzystny klimat dla rozwoju roślin.  Mimo zamieszania w ukraińskiej polityce, mimo aneksji, dla amerykańskich  firm takich jak Cargill. Chevron, Monsanto Ukraina  to zyskowna kopalnia złota. Cargill jest tam już  od ponad 20 lat, inwestując w elewatory zbożowe. Stał się także wiodącym producentem paszy. Chiny wydzierżawiły od Ukrainy 3 mln ha ziemi na 50 lat, by produkować i wysyłać żywność do swojego kraju. Bardzo  słusznym  jest powiedzenie, że Ukraina to "Spichlerz zbożowy przyszłości" dzisiaj dla Europy, a wcześniej dla Rosji.

29 października odbyło się kolejne posiedzenie zarządu Związku Pracodawców - Dzierżawców i Właścicieli Rolnych w Bydgoszczy. W spotkaniu uczestniczyli między innymi przedstawiciel ANR OT w Bydgoszczy oraz przedstawiciel ProsumentKlaster Odnawialnych Źródeł Energii z Włocławka (inicjatorem powstania ProsumentKlastra OZE była Kujawska Inicjatywa Gospodarcza). W trakcie zarządu omawiano kwestie rozwiązań wynikających z nowej ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego, a także trudnej sytuacji gospodarstw dotkniętych klęską suszy. Ustalono, że w listopadzie odbędzie się wizyta studyjna w słodowni Global Malteurop Polska w Gdańsku. Podczas posiedzenia wyrażono także zadowolenie z wyboru na senatora Józefa Łyczaka, długoletniego członka Związku i członka Komisji Rewizyjnej. Łyczak ze świetnym wynikiem 40 tys. głosów został po raz drugi senatorem. Zasiądzie w senackiej Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

21 października w Warszawie mBank, EIG  Euro Incest Group oraz "Rzeczpospolita" zorganizowały seminarium "Szanse i możliwości rozwoju sektora przetwórstwa produktów rolnych z udziałem środków PROW 2014-2010". Seminarium podzielono na 5 modułów: 1) Ryzyko prowadzenia działalności gospodarczej w Polsce; 2) Wpływ zmian Wspólnej Polityki Rolnej na bazę surowcową dla przemysłu spożywczego; 3) Zasady i kierunki zmian w finansowaniu inwestycji w ramach 2014-2020; 4) Rola firmy doradczej/dobre praktyki w finansowaniu projektów współfinansowanych ze środków unijnych; 5) Montaże finansowe dla projektów z udziałem środków unijnych. W Seminarium wziął udział przedstawiciel Federacji.

15-16 października w Turznie koło Torunia Związek Pracodawców - Dzierżawców i Właścicieli Rolnych oraz European Landowners Organization (Europejska Organizacja Właścicieli Ziemskich) zorganizowały
II edycję Europejskiego Kongresu Menadżerów Agrobiznesu. Kongres został podzielony na 5 modułów: innowacyjność w rolnictwie - Europejskie Partnerstwo na Rzecz Innowacji Sprzyjającej (EIP), zrównoważony rozwój sektora rolno-spożywczego - wyzwania globalne, wyzwania dla rolnictwa i sektora rolno-spożywczego i fundusze zewnętrzne dla sektora agrobiznesu 2014-2020. W trakcie trwania Kongresu podpisane zostało porozumienie o współpracy pomiędzy Związkiem Pracodawców - Dzierżawców i Właścicieli Rolnych w Bydgoszczy a Kujawsko-Pomorską Agencją Innowacyjności. Głównym celem  tego wydarzenia było pokazanie i stworzenie  możliwości  współpracy i transferu wiedzy i innowacji na rzecz rozwoju sektora rolno-spożywczego. Zostały poruszone m.in. takie problemy jak: wyzwania dla rolnictwa do  2020 r. - a regulacje unijne, innowacyjne rozwiązania w zakresie odnawialnych źródeł energii, transfer wiedzy i innowacji w rolnictwie oraz konsolidacja producentów rolnych w latach 2015-2020, efektywność funkcjonowania i konkurencyjności wielkotowarowych przedsiębiorstw rolnych, rolnictwo bezpieczne i zrównoważone. W komitecie honorowym Kongresu zasiadali: Leszek Dereziński, prezes zarządu i Roman Wiatrowski, prezes Związku Pracodawców - Dzierżawców i Właścicieli Rolnych, a jednocześnie wiceprzewodniczący rady Federacji. W Turzynie byli obecni także: Mariusz Olejnik, prezes Opolskiego Związku Producentów Rolnych i wiceprzewodniczący rady Federacji, a także członek rady Federacji Zbigniew Studniarski oraz Benedykt Ślęzak, który również jest członkiem rady Federacji.

13 października w Warszawie w siedzibie Krajowej Rady Izb Rolniczych odbyło się wspólne posiedzenie zarządów: nowo wybranego zarządu Krajowej Rady Izb Rolniczych z prezesem Wiktorem Szmulewiczem i Federacji Związków Pracodawców - Dzierżawców i Właścicieli Rolnych z Prezesem Leszkiem Derezińskim. Podjęto deklarację wspólnych działań obu organizacji na kolejne lata w zakresie: 1) prawnego usankcjonowania dzierżawy rolniczej jako jednej z ważniejszych form gospodarowania w Polsce, 2) suszy i propozycji  rozwiązań na przyszłość także innych klęsk pogodowych; 3) zagrożenia związanego  z wdrażaniem nowelizacji ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego, która wchodzi w życie 1 stycznia 2016 r., 4) kwestii dopuszczalności tzw. uboju rytualnego na terytorium RP, 5) stałego uczestnictwa przedstawiciela Federacji w cyklicznych spotkaniach organizacji rolniczych należących do COPA z ministrem rolnictwa.  W posiedzeniu ze strony Federacji uczestniczyli: Waldemar Rolewski, wiceprezes zarządu i Wojciech Hołownia, członek zarządu Federacji.

8 października podczas kolejnego w tym samym dniu posiedzenia sejmowej Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi tego poruszono temat aresztowania 11 rolników w związku z  przetargami na sprzedaż ziemi przez Oddział Terenowy ANR w Szczecinie. Prezes ANR - Leszek Świętochowski stwierdził, że jego wiedza opiera się tylko na doniesieniach prasowych. W związku z powyższym komisja postanowiła zwrócić się do Prokuratora Generalnego z prośbą o przedstawienie informacji na powyższy temat.Komisja rozpatrzyła informację Najwyższej  Izby Kontroli o podjętej kontroli na temat działań organów administracji rządowej na rzecz bezpieczeństwa żywności, którą przedstawił wiceprezes NIK - Jacek Uczkiewicz. Głównym powodem podjęcia przez NIK kontroli było nie przestrzeganie standardów w zakresie jakości zdrowotnej i handlowej żywności. W dyskusji podkreślano konieczność powołania w przyszłości jednej instytucji kontrolującej żywność oraz wprowadzenia spionizowanej struktury służb kontrolujących żywność. W posiedzeniu uczestniczył Waldemar Rolewski, wiceprezes zarządu Federacji.

8 października porządkiem obrad Sejmowej  Komisji  Rolnictwa i Rozwoju Wsi była: 1) Informacja resortu rolnictwa o realizacji ustawy o działach administracji rządowej  w zakresie spraw zawartych w działach: rolnictwo, rozwój wsi, rynki rolne, rybołówstwo. Wiceminister Kazimierz Plocke podkreślił, że w mijającej kadencji Sejmu uchwalono  pond 40 ustaw dotyczących omawianych działów rolnictwa. Wydano 75 rozporządzeń Rady Ministrów i blisko 500 rozporządzeń ministra rolnictwa. Do ważnych, a niezrealizowanych zamierzeń minister zaliczył projekt ustawy o funduszu stabilizacji dochodów rolniczych. 2) Informacja resortu rolnictwa na temat udziału Polski w pracach Rady UE ds. Rolnictwo i Rybołówstwo w latach 2011-2015.
Temat omawiała Zofia Krzyżanowska, radca generalny w MRiRW, która stwierdziła, że Polska na posiedzeniach Rady Ministrów w Brukseli należała do najbardziej aktywnych krajów. W tym okresie rząd zabiegał o przedłużenie obowiązywania kwot mlecznych i cukrowych - udało się przedłużyć  obowiązywanie kwot cukrowych. W tym okresie negocjowano reformę Wspólnej Polityki Rolnej, zajmowano się kwestią niestabilności rynków rolnych, problemami związanymi z afrykańskim pomorem świń, rosyjskim embargiem i suszą. Polska zabiegała także o wyrównanie dopłat bezpośrednich i odejście od historycznych kryteriów naliczania płatności, co pozwoliło na inne kształtowanie kopert w I i II filarze.  3) Informacja resortu rolnictwa na temat finansowania rolnictwa i rozwoju wsi w okresie 2011-2015  r. Temat referowała dyrektor Departamentu Finansów MRiRW - Aleksandr Szelągowska. Najważniejszą  sprawą dla polskiego rolnictwa jest wzrost wydatków z  budżetu środków europejskich.  W 2015 r. resort rolnictwa planuje wydatkować około 4 mld euro. W 2015 r. kończy się program PROW 2007-2013 i trzeba zrealizować wszystkie możliwe wydatki z tej puli, aby pieniądze nie przepadły. Zaczyna się też realizacja nowego PROW i pierwsze płatności przekazano już rolnikom. W posiedzeniu uczestniczył prezes Federacji Leszek Dereziński.

5 października na pisemną prośbę Federacji, prezes Agencji Nieruchomości Rolnych Leszek Świętochowski zaprosił przedstawicieli wszystkich organizacji rolniczych na kolejne w tym roku posiedzenie Rady Społecznej. Miejscem spotkania była centrala ANR. Omawiane były następujące problemy: 1) zagadnienia związane z tegoroczną suszą w Polsce; 2)  zmiany procedur i zasad sprzedaży oraz wydzierżawianie gruntów SP w związku z wejściem w życie od 1 stycznia 2016 r. znowelizowanej ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego; 3)  problemy kończących się umów dzierżawy i wymuszania na rolnikach wykupu dzierżawionych nieruchomości w obliczu ogromnych strat związanych z suszą; 4)  nowe zasady zabezpieczania umów dzierżawy ANR. Na pytania dotyczące nowelizacji ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego prezes ANR i podlegli pracownicy nie udzielili konkretnych odpowiedzi. Przyczyną tego jest brak rozporządzeń ministra rolnictwa. W posiedzeniu uczestniczył wiceprezes Waldemar Rolewski.

2 października organizatorzy tegorocznego Forum Rolniczego wybrali jako miejsce dyskusji Bydgoszcz. Tematem głównym dla wszystkich uczestników były "Perspektywy dla polskiego rolnictwa. Co zrobić, by gospodarstwa unijne nie wypadły z unijnego pociągu, a przedsiębiorcy rolni mogli się dalej rozwijać?". Dyskusja szczegółowa odbyła się w 6 panelach branżowych: produkcja roślinna, mleczarstwo, trzoda chlewna, finansowanie rozwoju agrobiznesu, ubezpieczenia upraw rolnych w PZU i ekonomika rolnictwa. W dyskusji uczestniczyli: Marek Sawicki, Jan Krzysztof Ardanowski, Roman Jagieliński, Jacek Janiszewski, Wojciech Mojzesowicz, Gabriel Janowski, Henryk Kowalczyk, Marek Zagórski, prezes ARiMR Andrzej Gross oraz wiceprezes ARR Lucjan Zwolak. Na Forum przybyło ponad 300 zaproszonych gości. Federację reprezentował prezes Leszek Dereziński. Podczas uroczystej gali wręczono nagrody w plebiscytach Rolnik Roku 2015 oraz Nasz Sołtys 2015.

1 października w Auli Kryształowej SGGW odbyła się inauguracja roku akademickiego 2015/2016. Otwarcia uroczystości dokonał dziekan Wydziału Nauk Ekonomicznych - dr hab. Jarosław Gołębiewski, prof. SGGW. W uroczystości  uczestniczył przedstawiciel Federacji.


29 września porządkiem obrad senackiej Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi było rozpatrzenie ustawy o zmianie ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych. W posiedzeniu wziął udział przedstawiciel Federacji.

28 września w siedzibie spółki KOM-ROL w Kobylnikach odbyło się spotkanie Rady Krajowej Sekretariatu Rolnictwa NSZZ "Solidarność". W trakcie spotkania omawiano najważniejsze problemy polskiego rolnictwa, między innymi: ustawę o kształtowaniu ustroju rolnego, klęskę tegorocznej suszy i jej skutki, embargo, bezpieczeństwo żywności, stan negocjacji Unii Europejskiej i Stanów Zjednoczonych w sprawie podpisania umowy handlowej o transatlantyckim partnerstwie, która w dużej mierze dotyczyć będzie rolnictwa, a także problemy producentów mleka w świetle nałożonych kar za przekroczenie kwot mlecznych. W posiedzeniu uczestniczyli m.in. Jan Krzysztof Ardanowski, wiceprzewodniczący sejmowej Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi, przedstawiciele kierownictwa Agencji Nieruchomości Rolnych oraz Leszek Dereziński, prezes zarządu Federacji.

24 września odbyło się kolejne posiedzenie sejmowej Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Porządkiem obrad posiedzenia były: 1) rozpatrzenie projektu ustawy o bezpieczeństwie żywności i żywienia oraz niektórych innych ustaw. W trakcie głosowania większość parlamentarzystów opowiedziała się za odłożeniem ustawy do rozpatrzenia w następnej kadencji Sejmu; 2) pierwsze czytanie poselskiego projektu rezolucji wzywającej Radę Ministrów do podjęcia pilnych działań wspierających producentów mleka. Ustalono, że rezolucja ta będzie rozszerzona o słowa "oraz przetworzonych przetworów mlecznych". Rezolucja została przegłosowana i ma służyć ministrowi rolnictwa Markowi Sawickiemu jako mocny argument w negocjacjach z UE. Prezydium komisji podjęło także zobowiązanie, że zwróci się do premier Ewy Kopacz o włączenie się w tę sprawę; 3) informacja Ministerstwa RiRW na temat aktualnej sytuacji spółki z o.o. "Działpol" z Działania. Spółka "Działpol", nie oddając 30% ziemi w myśl ustawy z 16.09.2011 r., złamała prawo i musi wystąpić po raz kolejny do sądu. Agencja Nieruchomości Rolnych nie może pomóc, bowiem każdy gest pomocy z jej strony będzie bezprawiem. W posiedzeniu uczestniczył przedstawiciel Federacji.

23 września w biurze Krajowej Rady Izb Rolniczych w Warszawie odbyło się spotkanie dotyczące udzielenia i rozliczenia dofinansowania kosztów związanych z uczestnictwem niektórych organizacji rolniczych w ponadnarodowych organizacjach rolniczych reprezentujących interesy zawodowe rolników indywidualnych wobec instytucji Unii Europejskiej na 2015 r. Federację reprezentował Waldemar Rolewski, wiceprezes zarządu.

23 września senacka Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi rozpatrzyła ustawę o zmianie ustawy o grupach producentów rolnych i ich związkach oraz o zmianie innych ustaw oraz ustawy o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach PROW na lata 2014-2020.
Na wniosek zastępcy przewodniczącego senackiej Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi Ireneusza Niewiarowskiego ustawa większością głosów uzyskała akceptację. Teraz zostanie przegłosowana w Senacie i trafi do podpisu prezydenta. W posiedzeniu uczestniczył przedstawiciel Federacji.

23 września na kolejnym posiedzeniu sejmowa Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi rozpatrzyła informację ministra rolnictwa i rozwoju wsi w sprawie przyjętego pakietu pomocowego o wartości 500 mln euro dla UE-28, w tym stanowiska Polski wobec tego pakietu.
W trakcie posiedzenia komisja rozpatrzyła także odpowiedź ministra rolnictwa na dezyderat nr 28 w sprawie czasowego wstrzymania sprzedaży przez Agencję Nieruchomości Rolnych niektórych nieruchomości rolnych, pozostających w Zasobie Własności Rolnej SP. Komisja uznała odpowiedź ministra rolnictwa w tej sprawie za niezadowalającą i oczekuje wstrzymania sprzedaży ziemi do końca tego roku.
Przewodniczący komisji na wniosek posła Romualda Ajchlera (SLD) zapowiedział skierowanie pisma do Centralnego Biura Antykorupcyjnego z wnioskiem o zbadanie prawidłowości ostatnich transakcji sprzedaży ziemi w Polsce.
W posiedzeniu uczestniczyli: minister rolnictwa Marek Sawicki, wiceminister Kazimierz Plocke, radca generalny w MRiRW - Zofia Krzyżanowska oraz prezes ANR - Leszek Świętochowski. Ze strony Federacji uczestniczył prezes zarządu Leszek Dereziński.

23 września porządkiem obrad sejmowej komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi było rozpatrzenie sprawozdania podkomisji nadzwyczajnej o rządowym projekcie ustawy o Funduszu Wzajemnej Pomocy w Stabilizacji Dochodów Rolniczych. Podstawą funkcjonowania Funduszu mają być wpłaty w wysokości 0,2 proc. wartości netto kupowanych produktów rolnych i odsetki bankowe od zgromadzonych środków oraz oprocentowanie lokat. Pieniądze będą odprowadzać m.in. firmy skupujące. Środki zgromadzone w funduszu będą wypłacane producentom rolnym jako rekompensaty w sytuacji, gdy w gospodarstwie rolnym dochody obniżą się o 30 proc. w stosunku do średniego rocznego dochodu z ostatnich trzech lat albo z wybranych trzech lat w ostatnim pięcioleciu.
Z uwagi na liczne negatywne opinie związków i organizacji rolniczych, wiceprzewodniczący sejmowej komisji Artur Dunin po raz drugi zdecydował o zwróceniu sprawozdania do podkomisji w celu przepracowania projektu ustawy. W posiedzeniu uczestniczył przedstawiciel Federacji.

22 września w Brukseli Federacja uczestniczyła w spotkaniu grupy sterującej sektorowy komitet dialogu społecznego dla rolnictwa. Zarząd organizacji COPA GEOPA i wybrani przedstawiciele EFFAT-u ustalili zakres prac na 2016 r. Omawiana była również wspólna deklaracja partnerów społecznych dotycząca Wspólnej Polityki Rolnej i Zatrudnienia. Ostateczny program przedstawiony zostanie Komisji Europejskiej po sesji plenarnej 12 listopada br. Wtedy nastąpi też podpisanie wspólnej deklaracji.
Spotkanie poprzedziło posiedzenie zarządu organizacji GOPA GEOPA z udziałem przedstawicieli z Portugalii, w trakcie którego ustalony został harmonogram i szczegóły wystąpień na seminarium, które odbędzie się w Lizbonie w dniach 15-18 października br. Federacja prezentować będzie problem całkowitych kosztów ponoszonych przez polskiego pracodawcę przy zatrudnieniu pracownika na umowę o pracę.

18 września w Warszawie w gmachu Biblioteki Uniwersyteckiej Przedstawicielstwo Komisji Europejskiej w Polsce zorganizowało spotkanie nt. "Porozmawiajmy o TTIP", czyli o transatlantyckim partnerstwie w dziedzinie handlu i inwestycji. W dialogu uczestniczył Waldemar Rolewski, wiceprezes zarządu Federacji.

18 września biuro Federacji gościło przedstawicieli przedsiębiorców rolnych z Litwy (członków Europejskiej Organizacji Właścicieli Ziemskich), którzy wraz z Emanuellą Mikosz, reprezentantką ELO w Polsce, zatrzymali się w Warszawie, by dalej udać się do Madrytu. W spotkaniu uczestniczył przedstawiciel Federacji.

18-21 września w Bednarach (woj. wielkopolskie) odbyła się XVII edycja targów AGRO SHOW. 800 firm, w tym 100 przedsiębiorców zagranicznych, na powierzchni 120 ha przedstawiło swoje produkty z branży rolniczej. Zmieniła się formuła pokazów i prezentacji maszyn. Oprócz tradycyjnego pokazu opryskiwaczy i ładowarek odbył się także pokaz pługów i ciągników na pasie startowym lotniska Bednary. Następnie maszyny zaprezentowały się w pracy na poletkach pokazowych. Szczególne zainteresowanie wzbudziło stoisko z nową serią ciągników Steyr CVT i Case IH, które charakteryzują się jeszcze większą wydajnością i lepszym komfortem pracy. Polski Zetor pokazał także swoje nowości: Crystal 150 i 160, które posiadają przestrzenną kabinę i silnik o dużej mocy. Cechują się niskimi kosztami utrzymania i eksploatacji.
Targi AGRO SHOW Bednary to również finały konkursów zorganizowanych przez Polską Izbę Gospodarczą Maszyn i Urządzeń Rolniczych: Mechanik na Medal, Młody Mechanik na Medal i Serwis na Medal.
Pierwszego dnia wystawy odbyło się także podsumowanie XIII edycji Ogólnokrajowego Konkursu "Bezpieczne Gospodarstwo Rolne" zorganizowanego przez KRUS pod patronatem Prezydenta RP. W targach uczestniczył prezes zarządu Leszek Dereziński oraz wielu przedsiębiorców rolnych należących do Federacji.

14 września w gmachu Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi odbyło po raz drugi spotkanie z przedstawicielami trzech związków branżowych: Polskiego Związku Hodowców i Producentów Bydła Mięsnego, Polskiego Zrzeszenia Producentów Bydła Mięsnego oraz Federacji Związków Pracodawców - Dzierżawców i Właścicieli Rolnych. Spotkaniu ze strony resortu rolnictwa przewodniczyła Bogumiła Kasperowicz, dyrektor Departamentu Rynków Rolnych, Ewa Domańska, naczelnik w Departamencie Rynków Rolnych oraz Justyna Izdebska, główny specjalista w Departamencie RR. Przedstawiciele branży zaproponowali umieszczenie w Strategii rozwoju produkcji i hodowli bydła mięsnego w Polsce - wsparcia dla krów mamek oraz wsparcia do krzyżowania towarowego celem dłuższego utrzymania bydła w gospodarstwie. Podjęto także zbadanie takich problemów, jak: duże rozdrobnienie oraz niechęć do organizowania się producentów w grupy; braku standaryzacji, powtarzalności, świadomości konsumenta dotyczącej wołowiny kulinarnej, nieodpowiedni poziom mikrobiologii w zakładach mięsnych, niski poziom technologii produkcji w porównaniu z przedsiębiorstwami Europy Zachodniej, budowa powtarzalnego produktu i marki, a także obowiązkowe ubezpieczanie zwierząt. W spotkaniu uczestniczył Waldemar Dobrowolski, hodowca bydła mięsnego, prezes Związku Pracodawców Rolnych w Łodzi.

14 września firma POLDANOR w miejscowości Bara k. Chojny zorganizowała uroczyste otwarcie nowocześnie przebudowanej fermy trzody chlewnej na 5000 macior z odchowem warchlaków. W ramach "AGRO PARKU CHOJNA" zdowano biogazownię rolniczą na potrzeby fermy. Otwarcia uroczystości dokonał prezes spółki POLDANOR Grzegorz Brodziak - członek zarządu Federacji. Obecni byli m.in. konsul Danii, wicemarszałek woj. zachodniopomorskiego, dziekan Wydziału Zootechnicznego ZUT, władze samorządowe i liczni przybyli goście, wśród których byli prezesi związków regionalnych: Zygmunt Jodko i Feliks Skotnicki.

13 września w Spale odbyły się Dożynki Prezydenckie Spała 2015. Gospodarz uroczystości - prezydent RP Andrzej Duda - podziękował rolnikom za ich bardzo trudną pracę w niesprzyjających w tym roku warunkach, a zaproszonym gościom za przybycie. Prezydent podkreślił konieczność pomocy rolnikom i zapewnienie im stabilnych warunków pracy. Podziękował również swoim poprzednikom za zorganizowanie po raz pierwszy w Spale tej doniosłej uroczystości i wznawianie jej co roku. Obchodom tego pięknego święta towarzyszyło Miasteczko Regionów z kiermaszem tradycyjnych specjałów i występy zespołów ludowych. W kaplicy polowej AK w czasie mszy świętej poświęcono wieńce dożynkowe. Następnie korowód dożynkowy przeszedł na miejsce ceremoniału dożynkowego. Prezes zarządu Federacji Leszek Dereziński uczestniczył w tych uroczystościach.

11 września w Bydgoszczy w siedzibie Związku Pracodawców - Dzierżawców i Właścicieli Rolnych odbyło się pierwsze spotkanie Sieci Organizacji Sektora Agrobiznesu. Tematami spotkania były: 1) przedstawienie idei funkcjonowania sieci i partnerów; 2) innowacje - inteligentne specjalizacje - wyzwania dla sektora agrobiznesu; 3) potrzeby rynku pracy a edukacja w agrobiznesie. W posiedzeniu uczestniczył przedstawiciel Federacji.

11-13 września w Ośrodku Doradztwa Rolniczego w Barzkowicach (woj. zachodniopomorskie) odbyły się, jak co roku, Targi Rolne AGRO POMERANIA 2015. Połączone były one z dożynkami wojewódzkimi. Wśród licznych wystawców udział wzięły ośrodki hodowlane, gospodarstwa ekologiczne i przedsiębiorcy zrzeszeni w Związku Pracodawców Rolnych wraz z Feliksem Skotnickim, prezesem związku.

10 września odbyło się wspólne posiedzenie dwóch komisji: Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej w sprawie pierwszego czytania i rozpatrzenia projektu ustawy o zmianie ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych. Projekt dotyczy ujednolicenia przepisów i wyeliminowania istniejących rozbieżności dotyczących marszałka województwa jako wierzyciela i jednocześnie organ egzekucyjny uprawniony do egzekucji należności i opłat związanych z wyłączeniem gruntów rolnych z produkcji. W posiedzeniu uczestniczył przedstawiciel Federacji.

10  września porządkiem obrad sejmowej Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi było pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy oraz ustawy o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach PROW na lata 2014-2020. Uzasadnienie projektu przedstawił wiceminister Kazimierz Plocke.
Projekt ma na celu dostosowanie istniejących regulacji tworzenia i funkcjonowania grup producentów rolnych oraz ich związków do zasad i warunków udzielania pomocy finansowej grupom producentów rolnych, określonych w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady UE, a także przeniesienie kompetencji nadzoru nad tworzeniem i funkcjonowaniem grup producentów z jednostek samorządu terytorialnego do Agencji Rynku Rolnego. Projekt zyskał akceptację posłów do dalszej pracy w senackiej komisji rolnictwa.
Następnym tematem obrad była trudna sytuacja na niektórych rynkach rolnych. Komisja Europejska zaproponowała pakiet pomocowy, który obejmuje wsparcie poprawy płynności finansowej rolników, stabilizację rynków oraz poprawę funkcjonowania łańcucha dostaw. Na realizację pakietu przewidziano środki finansowe w wysokości 500 mln euro, które będą pochodziły z rezerwy budżetowej (później okazało się, że Polsce przypadło zaledwie 29 mln euro).
W trakcie dyskusji posłowie krytycznie odnieśli się do informacji ministra, zgłaszając wnioski i pytania dotyczące pakietu pomocowego, kar nałożonych na rolników za nadprodukcję mleka i problemów związanych z suszą oraz kwot mlecznych. W posiedzeniu uczestniczył Waldemar Rolewski, wiceprezes zarządu Federacji.

8 września odbyło się także posiedzenie podkomisji nadzwyczajnej ds. OZE nt. poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o odnawialnych źródłach energii. Dotyczy on utrzymania sektora wytwarzania biogazu rolniczego jako sektora newralgicznego, mogącego wpływać na stabilizację sektora energetyki. Na posiedzenie licznie przybyli z różnych części Polski właściciele biogazowni, którzy niestety znaleźli się w krytycznym momencie dotyczącym produkcji biogazu. Tegoroczna susza (zbiory kukurydzy na poziomie prawie 0), która objęła prawie cały kraj, spowodowała, że produkcja biogazu stała się zupełnie nieopłacalna, niepokrywająca spłat zaciągniętych wielomilionowych kredytów. Brak opinii rządu nt. nowelizacji ustawy o OZE z 10 lutego br. spowodował zakończenie posiedzenia na ten temat. Obecny na posiedzeniu wiceminister gospodarki Jerzy Pietrewicz przekazał zrozpaczonym przedsiębiorcom, którzy, jak mówili, dali się "nabrać" na budowę biogazowni, że rząd zajmie się tą sprawą jeszcze w tej kadencji Sejmu. Zaznaczył "na pocieszenie" zainteresowanym, że trudności mają nie tylko biogazownie, ale także fotowoltaika, a za chwilę będą miały także elektrownie wiatrowe. W posiedzeniu uczestniczył przedstawiciel Federacji.

8 września w Sejmie odbyło się posiedzenie podkomisji nadzwyczajnej ds. rozpatrywania ustawy o dzierżawie rolniczej (druk 3231). Niestety, brak pozytywnej opinii rządu i niska frekwencja posłów różnych opcji politycznych spowodowały, że projekt ten został odłożony do tzw. zamrażarki sejmowej.Wiceprezes zarządu Federacji Waldemar Rolewski przekonywał zebranych posłów o ogromnej potrzebie prawnego uregulowania dzierżawy rolniczej w Polsce. Dlatego Federacja wiązała tak duże nadzieje z tym projektem ustawy. Stwierdził: - Uważaliśmy i uważamy, że komisyjny projekt o dzierżawie rolniczej stanie się odrębną ustawą, która kompleksowo obejmie nie tylko stosunki ANR - dzierżawca, ale również inne podmioty i osoby fizyczne. Dzierżawa od dawna powinna być prawnie usankcjonowaną formą gospodarowania. Prezes Rolewski podkreślił także, że ziemię można sprzedać tylko raz, natomiast dzierżawca wpłacający czynsz dzierżawny daje stałe wpływy do budżetu państwa. - Głęboko wierzę, że w kolejnej kadencji Sejmu będzie lepszy klimat polityczny, by tę sprawę rozpatrzyć pozytywnie - tak zakończył swoje wystąpienie prezes Waldemar Rolewski.
W trakcie posiedzenia podkomisji zabrał głos także Stanisław Kaśkiewicz, prezes spółki AGRO-WAR (woj. zachodniopomorskie). Występując w imieniu swoim i pracowników zatrudnionych w spółce (byli pracownicy PGR), zwrócił się z prośbą do posłów o dalsze przedłużenie umowy dzierżawnej spółki. Podał powód, dla którego spółka nie była w stanie oddać 30% ziemi (ustawa z 16.09.2011 r.). Rozpoczęte przed 2011 rokiem inwestycje (silosy, hale przetwórcze, park maszynowy) i związane z tym ogromne zobowiązania kredytowe były jedyną przyczyną niepodporządkowania się znowelizowanej ustawie o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi. W imieniu zatrudnionych pracowników zwrócił się z prośbą o umożliwienie im dalszej pracy, bowiem praca w spółce jest jedynym źródłem utrzymania ich i ich rodzin. W promieniu kilkudziesięciu kilometrów oprócz pól uprawnych spółki i lasów nie ma innego miejsca pracy.
Krzysztof Jurgiel, przewodniczący sejmowej Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi, zwrócił się do Federacji jako wnioskodawcy z zapewnieniem, że w następnej kadencji parlamentu sejmowa komisja jeszcze raz pochyli się nad sprawą dzierżawy rolniczej. "Mamy projekt ustawy, opinie prawne, merytoryczne i inne dokumenty ważne dla sprawy, a więc część pracy została już wykonana. I co najważniejsze - nieuregulowany problem dzierżawy rolniczej od wielu lat musi w końcu zostać załatwiony" - to słowa przewodniczącego Jurgiela. Federacji pozostało tylko czekać na szczęśliwy koniec.


26 sierpnia w gmachu ministerstwa rolnictwa odbyło się spotkanie Marka Sawickiego z przedstawicielami organizacji rolniczych w sprawie rozwoju  rynku wołowiny. Jerzy Wierzbicki, prezes zarządu Polskiego Zrzeszenia Producentów Bydła Mięsnego przekazał ministrowi informację o podpisanym 17 czerwca br. porozumieniu trzech organizacji (w tym Federacji ZPDiWR) o współdziałaniu na rzecz rozwoju produkcji i hodowli bydła mięsnego. W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele Federacji: wiceprezes zarządu Zygmunt Jodko oraz członek rady Federacji Waldemar Dobrowolski.

20 sierpnia tematem sejmowej Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi była susza. Posłowie dowiedzieli się o podejmowanych i planowanych działaniach rządu w sprawie pomocy dla rolników dotkniętych tragiczną klęską suszy. Wiceminister Zofia Szalczyk krótko omówiła planowaną pomoc dla rolników, tj. pomoc socjalną dla gospodarstw, planowane rekompensaty z ARiMR do każdego hektara użytków rolnych objętych klęską suszy, kredyt preferencyjny obrotowy na zakup rzeczowych środków do produkcji rolnej, możliwość umorzenia lub rozkładania czynszu dzierżawnego na raty przez ANR.

13 sierpnia w Warszawie w siedzibie biura Federacji odbyło się posiedzenie zarządu Federacji. Punktami spotkania były:
1) ocena  spotkania z Markiem Sawickim. Członkowie zarządu ocenili pozytywnie spotkanie, choć nie dostarczyło ono im dodatkowej, merytorycznej wiedzy. Polityka rolna państwa do 2020 r. określona została ustawą z dnia 5 sierpnia br. o kształtowaniu ustroju rolnego. Największe wsparcie małych i średnich gospodarstw to priorytet. Ustawa poprawić ma strukturę obszarową gospodarstw rolnych i przeciwdziałać będzie nadmiernej koncentracji nieruchomości rolnych;
2) potrzeba wznowienia prac podkomisji nadzwyczajnej do spraw komisyjnego projektu ustawy o dzierżawie rolniczej i przedłożenie wypracowanej ustawy do Komisji Rolnictwa i  Rozwoju Wsi celem dalszego procedowania w Sejmie. Członkowie zarządu jednoznacznie wypowiedzieli się, że ustawa o dzierżawie rolniczej jako odrębna ustawa jest jak najbardziej potrzebna, bowiem wzmocniłaby  ustawę o kształtowaniu ustroju rolnego;
3) sprawa zarejestrowanego w KRS nowego statutu Federacji będzie tematem posiedzenia zarządu Federacji po wyborach parlamentarnych.

13 sierpnia w Warszawie w gmachu resortu rolnictwa odbyło się spotkanie ministra rolnictwa z członkami zarządu Federacji. W spotkaniu uczestniczył Leszek Świętochowski, prezes Agencji Nieruchomości Rolnych i dyrektorzy departamentów MRiRW. W trakcie spotkania oprócz problemów suszy omówione zostały najważniejsze problemy nurtujące przedstawicieli towarowych gospodarstw rolnych i dzierżawców.

5 sierpnia obradowała w Sejmie komisja nadzwyczajna do spraw energetyki i surowców energetycznych, która przeprowadziła pierwsze czytanie poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o odnawialnych źródłach energii (druk nr 3681). Projekt ma na celu ekonomiczne wsparcie działalności biogazowni rolniczych. Mechanizmem, który ma zapewnić osiągnięcie tego celu, jest proponowana modyfikacja systemu wsparcia energetyki odnawialnej polegającej na wydzieleniu puli zielonych certyfikatów przeznaczonych dla biogazowni rolniczych. Po zakończeniu pierwszego czytania komisja powołała podkomisję nadzwyczajną. Jej przewodniczącą została poseł Elżbieta Królikowska-Kińska. W posiedzeniu uczestniczył przedstawiciel Federacji.

5 sierpnia w Sejmie odbyło się posiedzenie podkomisji nadzwyczajnej do rozpatrzenia poselskiego projektu ustawy o Trójstronnej Komisji Dialogu Społecznego w Rolnictwie (druk nr 3520). 23 lipca ukonstytuowała się podkomisja, której przewodniczącym został poseł Mirosław Maliszewski.
W związku z plenarnym posiedzeniem Sejmu wystąpieniami wielu posłów podkomisji i głosowaniami prace nad projektem tej ustawy posunęły się niezbyt daleko, a mianowicie rozpatrzono tylko 3 artykuły projektu ustawy. Wielu przedstawicieli organizacji rolniczych bardzo negatywnie wypowiadało się na temat projektu ustawy. Wyrażali zdanie, że projekt ten nie był z nimi uzgadniany. Pracowali w Zespole Roboczym ds. Dialogu Komisji Trójstronnej przy ministrze rolnictwa, ale tam wypracowano zupełnie inną treść projektu tego problemu.
Sugerowali przewodniczącemu Maliszewskiemu, aby w ogóle nie rozpatrywać projektu ustawy, który jest sprzeczny z oczekiwaniami organizacji rolniczych. Poszło także o to, że żadna organizacja, a nawet izby rolnicze nie będą miały w Komisji Dialogu Społecznego swojej reprezentacji (potrzebne jest 5 proc. członków).
W posiedzeniu uczestniczył Waldemar Rolewski, wiceprezes zarządu Federacji.

4 sierpnia w godzinach popołudniowych w gmachu Sejmu obradowały wspólnie  komisje: rolnictwa i ds. Unii Europejskiej nt. rozpatrzenia uchwały Senatu w sprawie ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego (druk sejmowy 3109). Senat zaproponował 26 poprawek. Komisje wniosły o przyjęcie 5 poprawek i odrzucenie 21 poprawek. Poprawki, które przyjęły obie komisje mówią o: zapewnieniu konsekwencji terminologicznych; porządkowaniu spraw dotyczących prawa pierwokupu: przywracaniu prawa pierwszeństwa nabycia nieruchomości rolnych przez byłych właścicieli i ich spadkobierców w przypadku przeznaczenia ich do zbycia przez Agencję Nieruchomości Rolnych.
Posłem sprawozdawcą został poseł Leszek Korzeniowski. 5 sierpnia na forum Sejmu poprawki Senatu zostały odrzucone. Parlamentarzyści większością głosów przegłosowali ustawę, a 7 sierpnia ustawę  przekazano do podpisu prezydenta.
We wszystkich posiedzeniach sejmowych komisji rolnictwa, które odbywały się 4 sierpnia uczestniczył Leszek Dereziński, prezes zarządu Federacji.

4 sierpnia porządkiem dziennym  Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi były następujące sprawy:
Rozpatrzenie uchwały Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o Agencji Rynku Rolnego i organizacji niektórych rynków rolnych oraz niektórych innych ustaw. Przewodniczący podkomisji poseł Artur Dunin przypomniał, że ustawa dotyczy wskazania organów - ich właściwości i kompetencji w zakresie realizacji zadań dotyczących m.in. uznawania organizacji producentów rolnych i zrzeszeń tych organizacji oraz organizacji międzybranżowych, w tym kontroli ich działalności, monitorowania rynków, umów na dostawy produktów rolnych oraz negocjacji umownych w wybranych sektorach. Komisja rozpatrzyła uchwałę Senatu w sprawie tejże ustawy (druk 3754). Senat zaproponował dwie poprawki. Komisja wniosła o ich odrzucenie. Poprawki eliminowały wyjątek, jakim jest prawo ARR do posiadania akcji i udziałów w spółkach prawa krajowego (chodziło o ELLEWAR). 5 sierpnia na forum Sejmu większość posłów poparła poprawki sejmowej komisji rolnictwa, odrzucając tym samym poprawki Senatu. ELEWARR został w gestii Agencji Rynku Rolnego. 7 sierpnia ustawę przekazano prezydentowi do podpisu.
Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi rozpatrzyła uchwałę Senatu w sprawie ustawy o ochronie gruntów i leśnych (druk nr 3759). Senat zaproponował jedną poprawkę. Komisja wniosła o jej odrzucenie. Poprawka Senatu zaostrzyłaby kryteria odrolnienia gruntów najwyższych klas bonitacyjnych bez konieczności uzyskania odpowiedniej zgody. Posłem sprawozdawcą został poseł Artur Dunin. 5 sierpnia na plenarnym posiedzeniu Sejmu większością głosów posłów ustawa została przyjęta. Ustawa dotyczy umożliwienia przekształcenia na cele nierolnicze i nieleśne, bez zgody ministra właściwego do spraw rozwoju wsi, gruntów rolnych stanowiących użytki rolne klas I-III, jeżeli ich zwarty obszar projektowany do takiego przeznaczenia nie przekracza 0,5 ha. 7 sierpnia przekazano ustawę do podpisu prezydenta.
Komisja uchwaliła dezyderat skierowany do ministra rolnictwa, w którym zwróciła się o wstrzymanie na okres 5 lat procesu sprzedaży przez Agencję Nieruchomości Rolnych nieruchomości rolnych pozostających w Zasobie WRSP o powierzchni przekraczającej 10 ha. Powyższy postulat wynikał ze stwierdzonych ostatnio przypadków sprzedaży kilkusethektarowych nieruchomości rolnych wbrew negatywnej opinii izb rolniczych oraz z naruszeniem zasad polityki rolnej.
Komisja wysłuchała informacji ministra rolnictwa i rozwoju wsi w sprawie:
- strat w rolnictwie spowodowanych zjawiskiem suszy na terenie Polski, ze szczególnym uwzględnieniem województwa kujawsko-pomorskiego;
- udzielonej lub planowanej pomocy poszkodowanym producentom rolnym, ze szczególnym uwzględnieniem woj. kujawsko-pomorskiego;
- planu uruchomienia programów krajowychpoza formułą de minimis;
- możliwości realizacji proponowanych przez Kujawsko-Pomorskie Centrum Rolnicze 10 działań przesłanych na ręce Marka Sawickiego.
Informacji na ten temat udzielili: sekretarz stanu w MRiRW - Kazimierz Plocke i dyrektor Departamentu Finansów w MRiRW - Aleksandra Szelągowska.
Według stanu na 31 lipca br. zagrożenie suszą stwierdzono w 12 województwach: dolnośląskim, kujawsko-pomorskim, lubuskim, łódzkim, mazowieckim, opolskim, podlaskim, pomorskim, śląskim, warmińsko-mazurskim, wielkopolskim oraz zachodniopomorskim. Susza dotknęła upraw: krzewów owocowych, truskawek, zbóż jarych, zbóż ozimych, rzepaku i rzepiku, tytoniu, warzyw gruntowych oraz roślin strączkowych. Obecnie powoływane są komisje do oszacowania strat w poszkodowanych przez suszę gminach.
W trakcie bardzo burzliwej dyskusji część posłów stwierdziła, że rząd nie ma konkretnej procedury rekompensowania rolnikom strat, jakie ponieśli w wyniku suszy. Działania pomocowe są wycinkowe, chaotyczne i nieskoordynowane. Zgłoszono wniosek o nieprzyjęcie do wiadomości ww. informacji.

4 sierpnia w gmachu Sejmu odbyło się posiedzenie podkomisji nadzwyczajnej do rozpatrzenia poselskiego projektu ustawy o szkodach łowieckich, ubezpieczeniach obowiązkowych od szkód łowieckich, Łowieckim Funduszu Odszkodowawczym oraz o zmianie niektórych ustaw (druk nr 3666). W podkomisji wzięli udział posłowie z Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Komisji Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa. Posłowie dyskutowali na temat uwag zgłoszonych do ww. projektu przez ministra środowiska, ministra rolnictwa, Federację Związków Pracodawców - Dzierżawców i Właścicieli Rolnych oraz Krajową Radę Izb Rolniczych. Wysłuchano także uwag zainteresowanych stron społecznych oraz sejmowych legislatorów. Podkomisja postanowiła spotkać się ponownie po wakacjach, żeby obradować nad nową wersją projektu, która będzie uwzględniała zgłoszone uwagi w dniu 4 sierpnia br. Posłem sprawozdawcą został Artur Dunin.


23 lipca sejmowa Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi zajmowała się następującymi problemami: 1) informacją resortu rolnictwa na temat realizacji i planowanych do realizacji form pomocy dla producentów rolnych poszkodowanych w wyniku klęski suszy, w tym odpowiedzią na postulaty zawarte w piśmie Kujawsko-Pomorskiego Centrum Rolniczego; 2) informacją o aktualnej sytuacji na rynku owoców miękkich, ze  szczególnym uwzględnieniem czarnej porzeczki. W posiedzeniu udział wzięli licznie przybyli goście, a mianowicie rolnicy pokrzywdzeni przez suszę (woj. kujawsko-pomorskie, wielkopolskie, mazowieckie, łódzkie) oraz rolnicy z Podlasia (ASF). Po trwającej kilka godzin dyskusji prezydium komisji postanowiło problemy rolników przedstawić w najbliższym czasie na plenarnym posiedzeniu Sejmu. Niestety, większością głosów parlamentarzystów z klubów PSL i PO temat suszy i bioasekuracji, a zatem problem odszkodowań dla rolników, nie został podjęty na posiedzeniu plenarnym Sejmu. W posiedzeniu uczestniczył przedstawiciel Federacji.

23 lipca porządkiem obrad sejmowej Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi było rozpatrzenie poselskiego projektu ustawy o Trójstronnej Komisji Dialogu Społecznego w Rolnictwie. Projekt zawiera przepisy dotyczące utworzenia komisji, w skład której będzie wchodzić strona rządowa, strona społeczno-zawodowa i strona gospodarcza. W posiedzeniu uczestniczył Waldemar Rolewski, wiceprezes zarządu Federacji.

22 lipca w Sejmie obradowały połączone komisje: Ochrony Środowiska Zasobów Naturalnych i Leśnictwa oraz Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Posiedzenie dotyczyło pierwszego czytania poselskiego projektu ustawy o szkodach łowieckich, ubezpieczeniach obowiązkowych od szkód łowieckich, Łowieckim Funduszu Odszkodowawczym oraz o zmianie niektórych ustaw (druk nr 3666). Powołano wspólną podkomisję, która już niebawem rozpocznie prace. W posiedzeniu uczestniczył przedstawiciel Federacji.

21 lipca porządkiem kolejnego posiedzenia senackiej Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi było rozpatrzenie ustawy o zmianie ustawy o Agencji Rynku Rolnego i organizacji niektórych rynków rolnych. Ustawa bez poprawek została przegłosowana większością głosów senatorów. W posiedzeniach uczestniczył przedstawiciel Federacji.

21 lipca w Sejmie obradowały dwie komisje: Polityki Społecznej i Rodziny oraz Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Odbyło się pierwsze czytanie poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o ubezpieczeniu społecznych rolników oraz ustawy o systemie zabezpieczeń społecznych (druk 3588), w którym uczestniczył przedstawiciel Federacji.

21 lipca w Senacie obradowały wspólnie: Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Komisja Środowiska na temat zabezpieczenia rynku polskiego przed napływem nielegalnych i podrabianych środków ochrony roślin. Dostępność fałszywych i nielegalnych środków ochrony roślin wprowadza potencjalne zagrożenie dla ludzi, zwierząt oraz środowiska naturalnego. Skala obrotu nielegalnymi środkami ochrony roślin jest niepokojąca, a atrakcyjność ofert kierowanych przez fałszerzy i nielegalnych importerów do rolników rodzi obawy, że proceder ten będzie się wzmagał. Konieczne jest zintensyfikowanie działań i zaangażowanie w nie wszystkich podmiotów odpowiedzialnych za nadzór nad bezpieczeństwem i obrotem towarów na rynku. Niezbędne w tym celu jest efektywne wykorzystanie istniejących regulacji prawnych oraz skoordynowanie działań wszystkich organków zajmujących się kontrolą tego rynku.

16 lipca podczas drugiego posiedzenia omówiono wnioski zgłoszone do ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego (druk senacki 966). Przedmiotem dyskusji była opinia Biura Legislacyjnego Kancelarii Senatu.

16 lipca senacka Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi odbyła dwa posiedzenia. Porządkiem obrad pierwszego były następujące punkty: 1) rozpatrzenie ustawy o zmianie ustawy o organizacji rynku rybnego; 2) rozpatrzenie ustawy o wspieraniu zrównoważonego rozwoju sektora rybackiego z udziałem Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego; 3) rozpatrzenie ustawy o zmianie ustawy o zagospodarowaniu wspólnot gruntowych; 4) rozpatrzenie ustawy o zmianie ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych. Wszystkie ustawy zostały akceptację senackiej Komisji Rolnictwa i Rozwoju i większością głosów senatorów zostały przegłosowane.

9 lipca komisja rozpatrywała rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy o Agencji Rynku Rolnego i organizacji niektórych rynków rolnych oraz niektórych innych ustaw (druk 3524). 24 lipca na posiedzeniu plenarnym Senatu ustawa została przyjęta.

9 lipca na kolejnym posiedzeniu sejmowa komisja rozpatrzyła sprawozdanie podkomisji nadzwyczajnej o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o zagospodarowaniu wspólnot gruntowych (druk 3193), który dotyczy uregulowania stanu prawnego nieruchomości stanowiących wspólnoty gruntowe i możliwości przekształcenia wspólnoty gruntowej we współwłasność.

9 lipca sejmowa Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi rozpatrzyła sprawozdanie podkomisji nadzwyczajnej o poselskim projekcie ustawy o zmianie ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych (druki 2968 i 3139) i przedstawionym przez prezydenta projekcie ustawy o zmianie ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych (druk 3157).
Projekt z druku 2968 dotyczy umożliwienia przekształcenia na cele nierolnicze i nieleśne, bez zgody ministra właściwego do spraw rozwoju wsi, gruntów rolnych stanowiących użytki rolne klas I-III, jeżeli ich zwarty obszar projektowany do takiego przeznaczenia nie przekracza 0,5ha.  Projekt z druku nr 3139 dotyczy uchwalania i wykonywania miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego w gminach wiejskich i podmiejskich uzyskiwania decyzji o warunkach zabudowy na obszarach, na których nie ma miejscowego planu zagospodarowania.  Zaś projekt z druku 3157 dotyczy wprowadzenia w określonych przypadkach zwolnienia z obowiązku każdorazowego uzyskiwania zgody ministra właściwego do spraw rozwoju wsi na zmianę przeznaczenia gruntów rolnych stanowiących użytki rolne klas I-III.  Komisja przyjęła sprawozdanie.  Posłem sprawozdawcą był poseł Artur Dunin (PO).  W posiedzeniu uczestniczyli: sekretarz stanu w KPRP - Olgierd Dziekoński oraz sekretarz stanu w MRiRW - Kazimierz Plocke. W dniu 24 lipca na posiedzeniu plenarnym Senatu ustawa została przyjęta większością głosów.

8 lipca na ostatnim w tym dniu posiedzeniu sejmowej komisji rolnictwa wiceminister Tadeusz Nalewajk przedstawił stan prac komisji wojewódzkich do szacowania strat w gospodarstwach rolnych wynikających z wystąpienia suszy oraz formy pomocy dla poszkodowanych producentów rolnych. Wielkości szkód są niezbędną podstawą, aby skorzystać ze wsparcia.

8 lipca porządkiem obrad Sejmowej Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi było: 1) rozpatrzenie informacji Najwyższej Izby Kontroli o wynikach kontroli "Skuteczności działań i procedur podejmowanych w celu ograniczenia prawdopodobieństwa wystąpienia w Polsce afrykańskiego pomoru świń"; 2) informacja resortu rolnictwa nt. stanu zwalczania afrykańskiego pomoru świń w Polsce i jego wpływ na sytuację ekonomiczną gospodarstw rolnych oraz realizacji ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o zmianie ustawy o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych, w tym programu bioasekuracji; 3) informacja resortu ministra środowiska na temat skuteczności stosowanych instrumentów prawnych przy wypłacie odszkodowań za powstałe szkody łowieckie. Skala zjawiska i planowane zmiany legislacyjne. Informacja dotyczyła zwiększającego się wzrostu szkód łowieckich w kolejnych sezonach; 4) rozpatrzenie odpowiedzi ministra rolnictwa na pismo Podlaskiej Izby Rolniczej. Izba na wniosek hodowców i producentów trzody zwróciła się o wprowadzenie przez Radę Ministrów stanu klęski żywiołowej w związku z ASF i szkodami wyrządzonym przez zwierzynę łowną.

7 lipca senacka Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi rozpatrywała ustawę o kształtowaniu ustroju rolnego (druk senacki 966). Opinie do ustawy zaprezentowało: Biuro Legislacyjne Kancelarii Senatu, Kancelaria Prezydenta RP, Stowarzyszenie Dzierżawców i Właścicieli Rolnych RP oraz Polskie Towarzystwo Ziemiańskie. Były także dwie opinie obywatelskie. Strona rządowa z treścią zaprezentowanych opinii nie zgodziła się. Ustalono, że wspomniane opinie zostaną rozpatrzone na najbliższym posiedzeniu senackiej Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

3 lipca w Bobolicach Stowarzyszenie Dzierżawców i Właścicieli Rolnych Województwa Zachodniopomorskiego zorganizowało spotkanie swoich członków. Przewodnim tematem było omówienie perspektyw w rolnictwie na lata 2016-2020. Merytoryczne wystąpienia dyrektorów: oddziałów ANR, ARiMR, KRUS-u,
przedstawiciela Izb Rolniczych i Banku BGŻ BNP Paribas wyjaśniło zebranym wiele nurtujących ich problemów.

2 lipca w Warszawie w Głównym Inspektoracie Pracy odbyło się posiedzenie Komisji Głównego Inspektora Pracy do Spraw Bezpieczeństwa i Higieny Pracy w Rolnictwie. Celem posiedzenia było omówienie bieżącej działalności prewencyjnej na rzecz zapobiegania wypadkom w rolnictwie oraz wyników kontroli PIP w zakładach chowu i hodowli koni oraz bydła w 2014 r.
Jednym z tematów spotkania było bezpieczeństwo przeciwpożarowe przy eksploatacji ciągników i maszyn rolniczych. W spotkaniu uczestniczył Waldemar Rolewski, wiceprezes zarządu Federacji.

2 lipca zaplanowana wcześniej podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia projektu ustawy o dzierżawie rolniczej nie odbyła się. Posłowie podkomisji postanowili zawiesić prace, ponieważ - zdaniem prawników z Biura Legislacyjnego Kancelarii Sejmu - część zapisów koliduje z uchwaloną przez Sejm ustawą o kształtowaniu ustroju rolnego. Federację reprezentowali wiceprezesi zarządu: Zygmunt Jodko, Waldemar Rolewski i prezes Agrowaru Stanisław Kaśkiewicz (woj. zachodniopomorskie), który jest członkiem Związku w Szczecinie.


25 czerwca w Warszawie w siedzibie biura Federacji odbyło się posiedzenie zarządu i prezydium rady Federacji Związków Pracodawców - Dzierżawców i Właścicieli Rolnych z udziałem prezesów związków regionalnych. Członkowie Federacji dokonali podsumowania wspólnej konferencji z Bankiem BGŻ nt. "Znaczenia dużych gospodarstw rolnych dla rozwoju polskiego sektora rolno-spożywczego" z dnia 24 kwietnia br. Wnioski Federacji z konferencji wyraźnie podkreślają konkurencyjność masowej, zdrowej, taniej żywności produkowanej przez polskie towarowe gospodarstwa rolne na rynek wewnętrzny i eksport.
Omawiane były także bieżące problemy Federacji, w tym projekty ustaw o kształtowaniu ustroju rolnego i o dzierżawie rolniczej.

25 czerwca w Prusicach k. Trzebnicy zarząd Dolnośląskiego Związku Dzierżawców i Właścicieli Nieruchomości Rolnych we Wrocławiu zorganizował "letnie posiedzenie" członków związku.

W trakcie spotkania prezes Mirosław Kaszkur przedstawił sprawozdanie zarządu związku z działalności za okres od listopada 2014 r. do czerwca 2015 r. O znaczeniu dużych gospodarstw rolnych dla rozwoju polskiego sektora rolno-spożywczego mówił przedstawiciel Departamentu Produktów Agro Centrali BGŻ.
Omawiane były także aktualne problemy dolnośląskich dzierżawców i właścicieli wielkotowarowych gospodarstw rolnych. Akcentem końcowym spotkania był integracyjny piknik i spotkania biznesowe z przedstawicielami firm uczestniczących.

24 czerwca w Sejmie późno w nocy odbyło się kolejne posiedzenie dwóch komisji, w trakcie którego miało miejsce drugie czytanie projektu ustawy (druk 3109), a kolejnego dnia, tj. 25 czerwca br., na posiedzeniu plenarnym przegłosowano większością głosów tekst tejże ustawy.

24 czerwca połączone Komisje Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz do Spraw Unii Europejskiej kontynuowały obrady nad rozpatrzeniem sprawozdania podkomisji nadzwyczajnej o poselskim projekcie ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego oraz o zmianie niektórych innych ustaw (3109). Większość posłów PO-PSL obecnych na sali spowodowała, że wszystkie zgłoszone poprawki przez organizacje rolnicze, Związek Powiatów Polskich, Krajową Radę Notarialną, poprawki innych klubów parlamentarnych większością głosów zostały odrzucone.

23 czerwca w Lubuskim Ośrodku Doradztwa Rolniczego w Kalsku odbyło się Walne Zebranie Członków Lubuskiego Związku Rolników. W trakcie spotkania prezes Związku Zygmunt Jodko przedstawił informację z działalności zarządu za 2014 r. oraz przebieg procedowanych w Sejmie ustaw, w tym o kształtowaniu ustroju rolnego i dzierżawie rolnej. Przedstawiono sprawozdanie komisji rewizyjnej za 2014 r. Udzielono absolutorium zarządowi i komisji rewizyjnej za 2014 r. Druga część posiedzenia to wystąpienie programowe Zygmunta Jodko, prezesa związku, i wystąpienia zaproszonych gości.

23 czerwca w gmachu Senatu w sali plenarnej odbyło się posiedzenie Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi nt. 1) działań rządu na rzecz stabilizacji zbóż i rzepaku
i 2) informacji prezesa NIK o wynikach kontroli "Nadzór Prezesa ARR nad Elewarr sp. z o.o. W posiedzeniu uczestniczył przedstawiciel Federacji.

23 czerwca porządkiem sejmowej Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi było rozpatrzenie sprawozdania podkomisji nadzwyczajnej dotyczącego poselskiego projektu ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego oraz o zmianie niektórych innych ustaw, które przedstawił przewodniczący podkomisji poseł Leszek Korzeniowski. W posiedzeniu uczestniczył przedstawiciel Federacji.

17 czerwca w związku z wypracowanym stanowiskiem rządu dotyczącym poselskiego projektu ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego odbyło się kolejne posiedzenie podkomisji nadzwyczajnej. Sejmowa podkomisja przyjęła wszystkie poprawki zaproponowane przez stronę rządową i tym samym przyjęła sprawozdanie dotyczące projektowanych zmian. W posiedzeniu podkomisji uczestniczył Zygmunt Jodko, wiceprezes zarządu Federacji.

16-17 czerwca w Luksemburgu Europejska Organizacja Właścicieli Ziemskich (ELO) zorganizowało dyskusję roboczą o uproszczeniu WPR, w której uczestniczył Roman Wiatrowski, wiceprzewodniczący rady Federacji.

16 czerwca w gmachu Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi odbył się XI Krajowy Zjazd Delegatów Krajowego Zrzeszenia Producentów Rzepaku i Roślin Białkowych.

Pierwsza część spotkania była przeznaczona tylko dla członków KZPRiRB, w trakcie której wybrano nowego prezesa organizacji. Prezesem Krajowego Zrzeszenia Producentów Rzepaku i Roślin Białkowych został Juliusz Młodecki. Zastąpił na tym stanowisku Mariusza Olejnika. W spotkaniu jako delegat z woj. kujawsko-pomorskiego uczestniczył Leszek Dereziński.

12 czerwca 2015 r. Krajowa Federacja Producentów Zbóż zorganizowała w MRiRW Debatę Przedżniwną oraz Walne Zgromadzenie Delegatów. Debata skupiła wszystkich uczestników rynku zbóż, członków KFPZ, producentów zbóż, przedstawicieli organizacji branżowych, podmioty skupiające przetwórców, operatorów (właścicieli firm), przedstawicieli organizacji rządowych oraz wiele organizacji związanych z sektorem zbożowym w Polsce. W debacie i walnym zgromadzeniu uczestniczył Mariusz Olejnik, wiceprzewodniczący rady Federacji.
Druga część obrad była częścią sprawozdawczą Krajowej Federacji Producentów Zbóż. Odbyły się wybory zarządu i prezesa KFPZ, komisji rewizyjnej. Prezesem zarządu ponownie został wybrany Rafał Mładanowicz.

11 czerwca odbyło się posiedzenie Sejmowej Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi nt. sytuacji na rynku mleka i przetworów mlecznych, którą referowała podsekretarz stanu w MRiRW - Zofia Szalczyk.

Poseł Zbigniew Dolata (PiS) przedstawił projekt dezyderatu w sprawie czasowego wstrzymania sprzedaży przez ANR niektórych nieruchomości rolnych pozostających w Zasobie WRSP. Komisja zwróciła się do ministra rolnictwa o wstrzymanie na 5 lat sprzedaży przez ANR nieruchomości rolnych pozostających w ZWRS o powierzchni przekraczającej 10 ha, a w szczególności tych, które są zbywane w trybie pierwokupu. W posiedzeniu uczestniczył Leszek Dereziński, prezes zarządu Federacji.

11 czerwca w Sejmie obradowała podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o zagospodarowaniu wspólnot gruntowych.

Projekt dotyczy uregulowania stanu prawnego wszystkich nieruchomości stanowiących wspólnoty gruntowe, co do których nie została wydana decyzja ustalająca, które nieruchomości stanowią wspólnotę gruntową, oraz rozszerzenie możliwości dysponowania nieruchomościami przez członków działających w obrocie prawnym wspólnot przez umożliwienie przekształcenia wspólnoty gruntowej we współwłasność w rozumieniu ustawy - Kodeks cywilny. Z ramienia Federacji uczestniczył Waldemar Rolewski, wiceprezes zarządu Federacji.

10 czerwca sejmowe komisje: Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Sprawiedliwości i Praw Człowieka oraz Komisja Zdrowia wspólnie rozpatrywały senacki projekt ustawy o zmianie ustawy o zawodzie lekarza weterynarii i izbach lekarsko-weterynaryjnych (druk nr 3226). Proponowana nowelizacja zmierzała do wprowadzenia możliwości odwołania się przez strony postępowania z zakresu odpowiedzialności zawodowej od orzeczeń sądów korporacyjnych do sądu okręgowego - zamiast przyjętego obecnie trybu odwoławczego w postaci kasacji do Sądu Najwyższego. Sekretarz stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi - Kazimierz Plocke poinformował, że przedmiotowe rozwiązanie nie zyskało poparcia Rady Ministrów, która negatywnie oceniła przedłożony projekt ustawy. Komisje przyjęły wniosek o odrzucenie ww. projektu ustawy.

10 czerwca obradowała sejmowa Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi, której porządkiem obrad były:

1) informacja resortu rolnictwa na temat stanu negocjacji rundy Doha WTO

2) informacja rządu na temat skutków dla polskiego rolnictwa planowanej umowy o utworzeniu strefy wolnego handlu i inwestycji pomiędzy USA i UE

3) informacja ministerstwa rolnictwa o udziale w pracach Rady Ministrów UE ds. Rolnictwa i Rybołówstwa w kwietniu i maju 2015. W posiedzeniu uczestniczył Waldemar Rolewski, wiceprezes zarządu Federacji.

10 czerwca porządkiem obrad senackiej Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi była informacja ministra rolnictwa na temat aktualnej sytuacji na rynku trzody chlewnej w Polsce. Wiceminister Zofia Szalczyk poinformowała, że w 2014 r. produkcja wieprzowiny ukształtowała się na poziomie 1802 tys. ton, czyli wzrosła o 12 proc. w porównaniu z produkcją w 2013 r.

Polska zajmuje czwarte miejsce pod względem produkcji wieprzowiny w UE-28, z udziałem 8 proc.. W maju 2015 r. cena zakupu żywca wieprzowego wyniosła 4,24 zł/kg i była o 4,4 proc. niższa niż w kwietniu 2015 r. (4,43 zł/kg) oraz o 17,2 proc. niższa niż w maju 2014 r. (5,13 zł/kg). W posiedzeniu uczestniczył przedstawiciel Federacji.

9 czerwca w Sejmie odbyło się posiedzenie podkomisji nadzwyczajnej do rozpatrzenia poselskiego projektu ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego (druk 3109).W związku z tym, że nie było stanowiska rządu w sprawie ustawy - odbyła się jedynie dyskusja nad niektórymi problemami. W posiedzeniu uczestniczył przedstawiciel Federacji.


29 maja w siedzibie Instytutu Ekonomiki i Gospodarki Żywnościowej odbyło się seminarium  "Metodyka do procedury zawężania obszarów z ograniczeniami naturalnymi w Polsce". Referat wygłosiła  dr inż. Grażyna Niewęgłowska. W seminarium uczestniczył przedstawiciel Federacji.

28 maja w Warszawie w biurze Federacji odbyło się spotkanie prezesa zarządu Leszka Derezińskiego z wiceprezesem zarządu Zygmuntem Jodko. Poruszono najważniejsze problemy bieżące dotyczące organizacji, w tym projekt ustawy o dzierżawie rolniczej. Ustalono, że w połowie czerwca br. odbędzie się posiedzenie zarządu i prezydium rady Federacji.

27 maja w Senacie odbyła się konferencja "Rola samorządu terytorialnego, rolniczego i związków rolniczych w rozwoju rolnictwa i obszarów wiejskich - 25 lat doświadczeń".  W konferencji uczestniczył Roman Wiatrowski, wiceprzewodniczący rady Federacji

27 maja w Sejmie odbyło się posiedzenie Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi z następującymi punktami porządku dziennego: 1) działalność i zasady funkcjonowania spółki "Działpol"; 2) realizacja ustawy z dnia 20 lutego 2015 r.
o zmianie ustawy o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych; 3) sytuacja na rynku trzody chlewnej w związku z wystąpieniem choroby ASF oraz stopniem rozprzestrzeniania się wirusa w Polsce.

26 maja porządkiem Sejmowej Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi było rozpatrzenie sprawozdania podkomisji nadzwyczajnej o rządowym projekcie ustawy o Funduszu Wzajemnej Pomocy w Stabilizacji Dochodów Rolniczych. W posiedzeniu uczestniczył Wojciech Rymaszewski, członek rady Federacji.

19 maja w gmachu Senatu odbyło się posiedzenie Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi na temat aktualnej sytuacji i podejmowanych działań na rynku mleka po zniesieniu kwot mlecznych. 
 W posiedzeniu uczestniczył przedstawiciel Federacji.

16 maja w Warszawie w ogrodach SGGW odbył się XII Piknik Poznaj Dobrą Żywność. Uczestniczyło w nim ponad 130 wystawców posiadających produkty ze znakiem PDZ, wytwarzających produkty tradycyjne, regionalne i ekologiczne. W uroczystościach uczestniczył m.in. Waldemar Rolewski oraz Wojciech Hołownia.

W dniach 15-17 maja w Poznaniu na terenie Międzynarodowych Targów Poznańskich Instytut Zootechniki PIB zorganizował Krajową Wystawę Ras Rodzimych w ramach XXVII Krajowej Wystawy Zwierząt Hodowlanych, którą odwiedzili członkowie związków regionalnych należących do Federacji.

14 maja w Gospodarstwie Rolnym PPUH Nowiny, jak co roku, odbyły się Dni Pola. Uroczystego otwarcia i przywitania gości dokonał Maciej Skibniewski, prezes spółki Nowiny i Związku Pracodawców Rolnych. 
W programie były pokazy poletek z odmianami pszenicy ozimej i rzepaku ozimego oraz różnych wariantów ochrony tych roślin. Jednostkami wspierającymi były: BASF, BIOSFERA, Bayer, Syngenta, Du PONT oraz Cefetra.
Druga część spotkania to działania Krajowego Zrzeszenia Producentów Rzepaku i Roślin Białkowych na rzecz stabilizacji branży oleistych i białkowych w Polsce. Problemy te referował Juliusz Młodecki, wiceprezes KZPRiRB. Kolejnym punktem była platforma ODA Connect, a następnie uroczysta biesiada. W spotkaniu uczestniczył Waldemar Rolewski, wiceprezes zarządu Federacji.

14 i 15 maja odbyły się kolejne posiedzenia podkomisji nadzwyczajnej do rozpatrzenia poselskiego projektu ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego (druk 3109). Niestety, żadnego postępu w pracach nad projektem ustawy nie dokonano. Nadal nie ma stanowiska strony rządowej do ww. ustawy. W posiedzeniach uczestniczył przedstawiciel Federacji.

14 maja sejmowa Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi wysłuchała pierwszego czytania rządowego projektu ustawy o finansowaniu wspólnej polityki rolnej. Projekt ma na celu wdrożenie do prawodawstwa krajowego przepisów o finansowaniu wspólnej polityki rolnej określonych w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady UE (306/2013), w szczególności w zakresie wskazania organów odpowiedzialnych za funkcjonowanie systemu finansowania i monitorowania programów i płatności w ramach WPR, uregulowania zasad przepływu środków na realizację tej polityki. Komisja przyjęła sprawozdanie.

13 maja na kolejnym posiedzeniu sejmowa komisja rolnictwa rozpatrzyła uchwałę Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o izbach rolniczych oraz niektórych innych ustaw. Senat zaproponował 5 poprawek. Komisja wniosła o ich przyjęcie. Poprawki miały na celu m.in. umożliwienie finansowania uczestnictwa w ponadnarodowych organizacjach rolniczych, reprezentujących interesy rolników indywidualnych wobec Unii Europejskiej, także organizacjom zrzeszającym rolnicze spółdzielnie produkcyjne oraz pracodawców rolnych.
Komisja przeprowadziła pierwsze czytanie poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych. Projekt ma na celu przywrócenie brzmienia (uchylonego ustawą z dnia 11 lipca 2014 r. o zmianie ustawy Prawo ochrony środowiska) ar. 5b w ustawie o ochronie gruntów rolnych i leśnych. Artykuł ten dotyczył wyłączenia gruntów rolnych stanowiących użytki rolne położone w granicach administracyjnych miast spod działania przepisów ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych. Komisja podjęła decyzję o odłożeniu procedowania nad ww. projektem do czasu otrzymania stanowiska rządu do projektu ustawy. W posiedzeniu uczestniczył Leszek Dereziński, prezes zarządu Federacji.

13 maja senacka Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi rozpatrzyła i zatwierdziła ustawę o zmianie ustawy o ubezpieczeniach upraw rolnych i zwierząt gospodarskich. Ustawa podnosi maksymalny zakres dopłaty do składki z tytułu ubezpieczenia upraw albo zwierząt do 65 proc. i jednocześnie rezygnuje z określenia minimalnej wartości dopłat (dotychczas minimalna wartość dopłaty wynosiła 40 proc.).
Ustawa zmienia terminy składania przez zakłady ubezpieczeniowe wniosków o dotację na pokrycie odszkodowań spowodowanych przez suszę, a także skraca okres karencji dla nabycia uprawnienia do odszkodowania z tytułu ubezpieczenia od powodzi, suszy, gradu i przymrozków wiosennych z 30 do 14 dni. W trakcie dyskusji senator Jerzy Chróścikowski zgłosił jedną poprawkę, która mówi, że dopłaty do składki z tytułu ubezpieczenia upraw albo zwierząt wynoszą nie mniej niż 50 proc. W posiedzeniu uczestniczył Leszek Dereziński, prezes zarządu Federacji.

13 maja sejmowa Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi zajęła się informacją resortu rolnictwa i resortu zdrowia nt. wdrażania dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie zbliżenia przepisów ustawowych, wykonawczych i administracyjnych państw członkowskich w sprawie produkcji, prezentowania i sprzedaży wyrobów tytoniowych i powiązanych wyrobów, która uchyla dyrektywę z 2001 r. Komisja uchwaliła dezyderat skierowany do Prezesa Rady Ministrów w sprawie implementacji dyrektywy 2014/40/UE Parlamentu Europejskiego i Rady dotyczącej produkcji,  prezentowania i sprzedaży wyrobów tytoniowych.
Komisja wysłuchała także informacji wiceminister Zofii Szalczyk na temat analizy sytuacji spółki z o.o. Działpol, możliwości prawnych i innych działań zmierzających w kierunku przedłużenia dzierżawy. Spółka Działpol z siedzibą w Działyniu gospodaruje na powierzchni 1500 ha gruntów rolnych, a jej głównym celem jest produkcja najwyższej jakości mleka, zbóż, rzepaku, kukurydzy przy zachowaniu walorów środowiska naturalnego. 
Zofia Szalczyk poleciła ANR w ramach sprawowanego nadzoru zbadanie, czy istnieje możliwość przedłużenia umowy dzierżawy. W posiedzeniu uczestniczył Leszek Świętochowski, prezes Agencji Nieruchomości Rolnych. 
Komisja przyjęła propozycje tematów kontroli do planu pracy NIK na 2016 r.

12 maja w Sali Kolumnowej Sejmu odbyło się posiedzenie podkomisji nadzwyczajnej do rozpatrzenia poselskiego projektu ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego (druk 3109). W związku z brakiem stanowiska rządu posiedzenie trwało bardzo krótko i nie przyczyniło się do rozwiązania wielu trudnych i niekonstytucyjnych artykułów zawartych w tym projekcie ustawy. Posłem sprawozdawcą był przewodniczący podkomisji poseł Leszek Korzeniowski.

11 maja w Bydgoszczy zarząd Związku Pracodawców - Dzierżawców i Właścicieli Rolnych zorganizował seminarium. W jego trakcie omówiono m.in. następujące tematy: formy wspierania pracodawców i ich pracowników z woj. kujawsko-pomorskiego; możliwości finansowania przedsiębiorstw rolnych i sektora agrobiznesu ze środków unijnych, losy ustawy o dzierżawie rolniczej, sprzedaż gruntów rolnych w woj. kujawsko-pomorskim. W posiedzeniu uczestniczył Leszek Dereziński, prezes zarządu Federacji.

11 maja w Strykowie (woj. łódzkie) odbyła się międzynarodowa konferencja "Zagrożenia dla sektora trzody chlewnej ze strony epidemicznej biegunki świń (PEDv)". Organizatorem tego przedsięwzięcia był Krajowy Związek Pracodawców - Producentów Trzody Chlewnej.
W spotkaniu wzięło udział ponad 230 zaproszonych gości (głównie producenci trzody chlewnej oraz przedstawiciele firm obsługujących ten sektor produkcji).
Gospodarzami konferencji byli prezesi: Zygmunt Jodko, Marian Kapłon i Aleksander Dargiewicz, dyrektor biura KZP-PTCH.

6 maja w gmachu Sejmu odbyło się posiedzenie podkomisji do rozpatrzenia komisyjnego projektu  ustawy o dzierżawie rolniczej (druk 3231). W posiedzeniu uczestniczyli: prof. dr hab. Aleksander Lichorowicz z Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, wiceprezesi zarządu Federacji: Zygmunt Jodko i Waldemar Rolewski oraz przedstawiciele innych organizacji rolniczych. Podjęto decyzję o kontynuowaniu prac nad tym projektem  ustawy.

6 maja w Senacie odbyło się kolejne posiedzenie Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi z udziałem wiceministra Nalewajka nt. rozpatrzenia wniosków zgłoszonych w dniu 5 maja do ustawy o zmianie ustawy o izbach rolniczych oraz niektórych innych ustaw. Komisja poparła wnioski o wprowadzenie 5 poprawek do ustawy.

5 maja senacka Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi  rozpatrzyła dwie ustawy: 1) o zmianie ustawy o płatnościach w ramach systemów wsparcia bezpośredniego
i 2) o zmianie ustawy o izbach rolniczych oraz niektórych innych ustaw.
Wiceminister rolnictwa Tadeusz Nalewajk poinformował, że celem ustawy jest przedłużenie okresu obowiązywania dotacji z budżetu państwa do składek w ponadnarodowych organizacjach rolniczych reprezentujących interesy zawodowe rolników indywidualnych wobec instytucji Unii Europejskiej dla rolniczych organizacji zawodowych i samorządowych. Ustawa przedłuża dofinansowanie
o 6 lat, czyli do końca 2020 r., rozszerzając zakres podmiotów uprawnionych do dotacji o Krajową Radę Spółdzielczą oraz stowarzyszenia zrzeszające młodych rolników.
Zgłoszone zostały cztery poprawki, które komisja przyjęła, mówiące o zmianie wprowadzenia nowelizowanych przepisów do ustawy. W posiedzeniu uczestniczył przedstawiciel Federacji.28 kwietnia w siedzibie Agencji Nieruchomości Rolnych odbyło się posiedzenie rady społecznej przy prezesie ANR. Tematem posiedzenia były bieżące sprawy nurtujące dzierżawców rolnych. W posiedzeniu uczestniczył Leszek Dereziński, prezes zarządu Federacji.

24 kwietnia w Warszawie w Hotelu Mercure Federacja Związków Pracodawców - Dzierżawców i Właścicieli Rolnych wraz z Bankiem BGŻ zorganizowała konferencję pt. "Rola dużych gospodarstw rolnych w sektorze rolno-spożywczym".
W konferencji uczestniczyli m.in.: Czesław Siekierski, eurodeputowany do Parlamentu Europejskiego, posłowie: Jan Krzysztof Ardanowski i Leszek Korzeniowski, Zbigniew Babalski, a także profesorowie nauk rolniczych - prof. dr hab. Andrzej Kowalski, dyrektor Instytutu Ekonomiki i Gospodarki Żywnościowej, prof. dr hab. Wojciech Ziętara - IERiGZ, prof. dr hab. Henryk Runowski - SGGW i pracownicy naukowi tych placówek, a także przedstawiciele Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi, ANR, izb rolniczych, pracownicy BGŻ, właściciele i dzierżawcy towarowych gospodarstw rolnych.

23 kwietnia  odbyło się drugie posiedzenie sejmowej Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi, w trakcie którego rozpatrzono:
1) poprawki zgłoszone w czasie drugiego czytania do rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o ubezpieczeniach upraw rolnych i zwierząt gospodarskich - posłowie PO i PSL przegłosowali projekt ustawy, nie uwzględniając poprawek PiS i SLD;
2) poprawki zgłoszone w czasie drugiego czytania do poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o izbach rolniczych oraz niektórych innych ustaw zostały przegłosowane większością głosów posłów PO i PSL. Ustawa wyłączyła Federację Związków Pracodawców - Dzierżawców i Właścicieli Rolnych z możliwości otrzymywania dotacji celowej na uczestnictwo w ponadnarodowych organizacjach rolniczych na okres 5 lat (2015-2020).

23 kwietnia podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia komisyjnego projektu ustawy o dzierżawie rolniczej (druk 3231) rozpoczęła pracę. W posiedzeniu uczestniczyli: Tadeusz Nalewajk, podsekretarz stanu w MRiRW i Zbigniew Abramowicz, dyrektor Departamentu Gospodarki ZiemiąMRiRW. Stwierdzili, że projekt opinii rządowej co do projektu ww. ustawy jest przygotowany i aktualnie znajduje się w konsultacjach międzyresortowych. W posiedzeniu uczestniczył Zygmunt Jodko, wiceprezes zarządu Federacji i Stanisław Kaśkiewicz, prezes zarządu Przedsiębiorstwa Rolno-Handlowego "AGRO-WAR" (woj. zachodniopomorskie).

22 kwietnia, czyli na kolejnym posiedzeniu komisja przeprowadziła pierwsze czytanie i rozpatrzyła poselski projekt ustawy o zmianie ustawy o płatnościach w ramach systemów wsparcia bezpośredniego (druk nr 3331), który uzasadniał poseł Mirosław Maliszewski (PSL). Celem projektu jest wydłużenie o miesiąc z 15 maja do 15 czerwca br. okresu składania wniosków o przyznanie płatności bezpośrednich w 2015 r. oraz dostosowanie pozostałych przepisów do tej zmiany. W posiedzeniu uczestniczył przedstawiciel Federacji.

22 kwietnia sejmowa Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi przeprowadziła pierwsze czytanie poselskiego projektu ustawy w sprawie wstrzymania na okres 5 lat sprzedaży państwowych nieruchomości rolnych (druk nr 3295). Uzasadnienie projektu przedstawił Krzysztof Jurgiel (PiS). Projekt ma na celu wstrzymanie sprzedaży ziemi rolniczej z zasobów Agencji Nieruchomości Rolnych do czasu wzrostu dochodów polskich rolników. 5-letni okres pozwoliłby im na konkurowanie na równi z rolnikami innych państw członkowskich UE w nabywaniu ziemi rolniczej w Polsce. Za rok, tj. od 1 maja 2016 r., skończy się okres ochrony sprzedaży nieruchomości rolnych cudzoziemcom, który został zapisany w trakcie akcesyjnym przystąpienia Polski do UE.
Po zakończeniu pierwszego czytania komisja powołała podkomisję nadzwyczajną, do której skierowała ww. projekt. W posiedzeniu uczestniczył przedstawiciel Federacji.

21 kwietnia w Centrum Kongresowym Instytutu Ochrony Roślin PIB w Poznaniu odbyły się dwa posiedzenia:
1) posiedzenie Rady Federacji dotyczące przyjęcia materiałów z działalności finansowej Federacji Związków Pracodawców-Dzierżawców i Właścicieli Rolnych za 2014 rok. Sprawozdanie finansowe - bilans i rachunek wyników za 2014 r. zostały przyjęte. Udzielono absolutorium zarządowi Federacji za 2014 r. W wyniku szerokiej dyskusji przyjęcie preliminarza na 2015 rok odłożono na późniejszy termin;
2) obrady Zjazdu Nadzwyczajnego Federacji dotyczące podjęcia uchwały w kwestii zmiany obowiązującego statutu Federacji i przyjęcie nowego statutu. Większością głosów potrzebnych do podejmowania decyzji zdecydowano:
1) nazwa Federacja Związków Pracodawców - Dzierżawców i Właścicieli Rolnych z wielu ważnych powodów została odłożona na późniejszy termin;
2) dwie poprawki w statucie zostały przegłosowane i uwidocznione w statucie. W zjeździe uczestniczył prawnik Radosław Saniuk z Poznania, który przedłoży poprawiony statut i protokół z posiedzenia zjazdu potrzebny do KRS.

15 kwietnia w Hotelu Arkas w Prószkowie koło Opola odbyła się uroczysta gala 20-lecia Opolskiego Związku Producentów Rolnych. W uroczystości wzięli udział prezesi związków regionalnych zrzeszonych w Federaci: Zygmunt Jodko, prezes Lubuskiego Związku Rolników, Romuald Jankowski i Mirosław Kaszkur, przewodniczący i prezes Dolnośląskiego Związku Dzierżawców i Właścicieli Nieruchomości Rolnych we Wrocławiu oraz Władysław Butor, prezes Związku Dzierżawców Nieruchomości Rolnych w Gliwicach. Obecny był także przedstawiciel Federacji.

9 kwietnia na posiedzeniu podkomisji nadzwyczajnej do rozpatrzenia rządowego projektu ustawy o Funduszu Wzajemnej Pomocy w Stabilizacji Dochodów Rolniczych uzgadniano zasadność poprawek do ww. projektu. W posiedzeniu uczestniczył wiceminister Kazimierz Plocke. Przedstawiciele PiS nie zgadzają się z projektem tej ustawy, ponieważ uważają, że jest to kolejny parapodatek i niepotrzebne wyciąganie pieniędzy od rolników. Z ramienia Federacji obecny był Waldemar Rolewski, wiceprezes zarządu Federacji.

9 kwietnia sejmowa Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi rozpatrywała efekty realizacji rządowego programu wieloletniego "Ulepszanie krajowych źródeł białka roślinnego, ich produkcji, systemu obrotu i wykorzystywania w paszach" oraz możliwości zwiększania dostępności na rynku białka krajowego w związku ze wsparciem uprawy roślin wysokobiałkowych w ramach płatności bezpośrednich powiązanych z produkcją. Realizacja programu wieloletniego rozpoczęła się w 2011 r. i będzie trwała do końca 2015 r.
Celem programu jest przyczynienie się do zwiększenia zainteresowania uprawą krajowych gatunków roślin strączkowych i motylkowatych, drobnonasiennych, a także ich udziału w strukturze zasiewów oraz wykorzystania do produkcji pasz dla zwierząt takich, jak drób, trzoda chlewna i przeżuwaczy.
Płatności bezpośrednie w sektorze roślin strączkowych i motylkowatych są przyznawane od 2010 r., a na 2015 r. kwota przeznaczona na te płatności wynosi 67,5 mln euro. Ponadto rolnicy uprawiający ww. rośliny mogą ubiegać się o przyznanie pomocy z tytułu innych instrumentów wsparcia bezpośredniego - jednolitej płatności obszarowej i płatności za zazielenianie.
W posiedzeniu uczestniczył Zygmunt Jodko, wiceprezes zarządu Federacji.

8 kwietnia porządkiem obrad sejmowej Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi było:
1) pierwsze czytanie i rozpatrzenie poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o izbach rolniczych oraz niektórych innych ustaw. Uzasadnienie projektu przedstawił poseł Mirosław Maliszewski (PSL). Projekt zakłada przedłużenie wsparcia z budżetu państwa w formie dotacji celowej na uczestnictwo polskich organizacji rolniczych w strukturach ponadnarodowych UE w latach 2015-2020;
2) pierwsze czytanie i rozpatrzenie rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o ubezpieczeniach upraw rolnych i zwierząt gospodarskich, które przedstawił wiceminister rolnictwa Kazimierz Plocke. Projekt ma na celu m.in.:
a) skrócenie z 30 do 14 dni terminu, od którego następuje odpowiedzialność zakładu ubezpieczeń po zawarciu umowy obowiązkowego ubezpieczenia upraw rolnych od ryzyka wystąpienia szkód spowodowanych przez powódź i suszę;
b) umożliwienie zawierania umów ubezpieczenia upraw rolnych i zwierząt gospodarskich z grupą zakładów ubezpieczeń współpracujących na podstawie porozumienia koasekuracyjnego;
c) zapewnienie producentom owoców i warzyw dostępu do ubezpieczeń z dopłatami z budżetu państwa do składek ubezpieczenia w przypadku stosowania przez zakłady ubezpieczeń stawek taryfowych w wysokościach wyższych niż 6% sumy ubezpieczenia upraw;
d) wprowadzenia nowej definicji producenta rolnego prowadzącego działalność rolniczą, obowiązującą przy ubieganiu się o dopłaty bezpośrednie;
e) złożenie wniosku mniejszości (PiS) zakładającego skreślenie przepisu stanowiącego, że dopłaty będą przysługiwały producentom rolnym w wysokości do 65% z tytułu ubezpieczenia upraw. Nieustalenie konkretnej stawki rodzi wielkie obawy rolników, bowiem może to być 5% i może to być 60%. Oba przypadki mieszczą się w granicy do "65%". W posiedzeniu uczestniczył Waldemar Rolewski, wiceprezes zarządu Federacji.
9 kwietnia odbyło się posiedzenie sejmowej Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi dotyczące pierwszego czytania komisyjnego projektu ustawy o dzierżawie rolniczej (druk 3231), które uzasadniał poseł Leszek Korzeniowski (PO).
Projekt określa zasady dzierżawy rolniczej obejmującej dzierżawy nieruchomości rolnych, gospodarstw rolnych i rolno-przemysłowych, jak też przedsiębiorstw prowadzących gospodarkę rolną. Poza tym reguluje zasady zawierania umów dzierżawy, zmiany treści i rozwiązywania tych umów oraz ustalania wysokości czynszu dzierżawnego, wzajemnych praw i obowiązków stron w trakcie trwania dzierżawy rolniczej.
Po zakończeniu pierwszego czytania komisja powołała podkomisję nadzwyczajną, do której skierowała ww. projekt. Przewodniczącym podkomisji został poseł Leszek Korzeniowski. W posiedzeniu uczestniczył sekretarz stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi - Kazimierz Plocke. W posiedzeniu uczestniczyli: Leszek Dereziński, prezes zarządu Federacji, wiceprezesi: Zygmunt Jodko i Waldemar Rolewski oraz Władysław Radziun, prezes Spółdzielczego Gospodarstwa Rolnego w Barzkowicach (woj. zachodniopomorskie).


27 marca w gmachu Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi zorganizowano międzynarodową konferencję dot. "Zagrożenia dla sektora trzody chlewnej ze strony ASF". W spotkaniu uczestniczył wiceprezes zarządu Zygmunt Jodko, a także członek zarządu Marian Kapłon i Aleksander Dargiewicz, dyrektor biura Krajowego Związku Producentów Trzody Chlewnej.

24 marca w pałacu w Kobylnikach odbyło się walne - wyborcze zebranie członków Związku Pracodawców - Dzierżawców i Właścicieli Rolnych w Bydgoszczy. Prezesem na kolejną 4-letnią kadencję został wybrany jednogłośnie Roman Wiatrowski, a wiceprezesem Benedykt Ślęzak. W skład zarządu związku weszli: Leszek Dereziński, Silvana Oczkowska, Antoni Parszuta, Aleksander Szymański oraz Krzysztof Wendorff.

25 marca zarząd Krajowej Rady Izb Rolniczych zorganizował uroczyste wmurowanie kamienia węgielnego pod budowę ośrodka biurowo-szkoleniowego dla rolników w Parzniewie koło Pruszkowa. W uroczystości uczestniczyli m.in.: Dariusz Młotkiewicz, zastępca szefa Kancelarii Prezydenta RP, poseł Jan Krzysztof Ardanowski, dyrektor Instytutu Rolnictwa i Rozwoju Wsi PAN Mirosław Drygas oraz wiceminister rolnictwa Tadeusz Nalewajk. W uroczystości uczestniczył przedstawiciel Federacji.

23 marca w gmachu resortu rolnictwa odbyła się konferencja prasowa ministra Marka Sawickiego dotycząca Komisji Dialogu Społecznego w Rolnictwie. Powstał w związku z tym projekt ustawy, który jeszcze w tej kadencji ma być uchwalony (Federacja 11 marca skierowała pismo do Iwony Korczak, która jest dyrektorem Departamentu Spraw Społecznych i Oświaty MRiRW, w sprawie uczestnictwa Federacji w Zespole Dialogu). Uzyskano jednoznaczną, ale niestety tylko ustną - pozytywną odpowiedź dyrektor i zgodę na uczestnictwo w pracach Zespołu Dialogu Społecznego. Niestety, po trzech dniach Federacja musiała się zwrócić z taką samą  prośbą do ministra Sawickiego. Do tej pory, mimo wielu starań, nie otrzymano żadnej odpowiedzi. W konferencji uczestniczył przedstawiciel Federacji.

19 marca prezydia komisji ds. Unii Europejskiej oraz Rolnictwa i Rozwoju Wsi odbyły wspólne posiedzenie nt. pierwszego czytania poselskiego projektu ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego oraz o zmianie niektórych innych ustaw (druk 3109), który uzasadniał poseł Stanisław Kalemba. Federację reprezentowali wiceprezesi: Zygmunt Jodko i Waldemar Rolewski.

18 marca w Warszawie w siedzibie biura Federacji miał miejsce zjazd nadzwyczajny, który z powodu kworum nie odbył się. Porządkiem obrad było podjęcie uchwały w przedmiocie zmiany obowiązującego statutu Federacji i przyjęcie nowego statutu. W posiedzeniu uczestniczył prawnik Albert Białkowski. Większością głosów zgromadzonych członków Federacji wybrano Marka Baryłko, wiceprzewodniczącego rady, do prowadzenia zjazdu. Ustalono, że 21 kwietnia w Poznaniu odbędzie się wspólne posiedzenie rady Federacji i zarządu oraz zjazdu nadzwyczajnego. W sprawach różnych poruszono kwestie: 1) uczestniczenia Federacji w Zespole Dialogu Społecznego przy ministrze rolnictwa; odsunięcia Federacji z uczestnictwa w pracach COPA-COGECA-CEOPA i ELO; 2) stałego uczestnictwa przedstawicieli Federacji w pracach sejmowej i senackiej Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Ustalono, że w trakcie posiedzeń odnośnie ustawy o dzierżawie rolniczej, o kształtowaniu ustroju rolnego czy innych ustaw dotyczących naszego środowiska będzie uczestniczyło co najmniej dwóch przedstawicieli Federacji.

18 marca porządkiem obrad sejmowej Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi były: informacja ministra skarbu na temat funkcjonowania Krajowej Spółki Cukrowej oraz trybu przeprowadzenia konkursu na stanowisko prezesa KSC. Informacje przedstawił podsekretarz stanu Cezary Gabryjączyk. Komisja uchwaliła dezyderat skierowany do ministra skarbu w sprawie niepobierania dywidendy z zysku KSP SA, gdyż środki te są niezbędne do dalszego rozwoju i funkcjonowania spółki. Drugim punktem posiedzenia była informacja resortu rolnictwa i zdrowia na temat stanu wdrażania dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/40/UE z dnia 3 kwietnia 2014 r. w sprawie zbliżenia przepisów ustawowych, wykonawczych i administracyjnych państw członkowskich w prawie produkcji i sprzedaży wyrobów tytoniowych. W posiedzeniu uczestniczył przedstawiciel Federacji.

17 marca w Senacie odbyło się posiedzenie Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi dot.: 1) informacji Ministerstwa Środowiska o szkodach w uprawach rolnych i obiektach rybackich wyrządzonych przez dziką zwierzynę łowną i chronioną, ze szczególnym uwzględnieniem wypłaty odszkodowań; 2) informacji Ministerstwa Środowiska o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy Prawo łowieckie (druk sejmowy nr 3192); 3) informacji posła Stanisława Wziątka o poselskim projekcie ustawy o zmianie ustawy - Prawo łowieckie oraz niektórych innych ustaw.

9 marca w Warszawie w siedzibie Krajowej Rady Izb Rolniczych odbyło się wspólne spotkanie zarządów Federacji i KRIR. Tematem spotkania były bieżące problemy organizacji i polskiego rolnictwa. Wśród omawianych tematów znalazły się: 1) projekt ustawy o dzierżawie rolniczej autorstwa Federacji. Zarząd KRIR przychyla się do propozycji ustawowego uregulowania dzierżawy w Polsce, bowiem przepisy regulujące dzierżawę rolną tylko w Kodeksie cywilnym są niewystarczające, zwłaszcza po uwolnieniu obrotu ziemią w maju 2016 r. Obie organizacje podkreślały, że projekt ustawy reguluje i porządkuje przepisy dzierżawy rolniczej. Ziemia rolnicza powinna być towarem reglamentowanym i powinna służyć do produkcji. Zarząd KRIR będzie pracował razem z Federacją i wspierał rozwiązania zawarte w ustawie;
2) sprawa COPA-COGECA. 8 grudnia 2014 r. Krajowa Rada Izb Rolniczych zwróciła się do Pekka Pesenena, sekretarza generalnego COPA-COGECA, z prośbą o przyjęcie KRIR w poczet członków organizacji GEOPA-COPA jako reprezentanta właścicieli i pracodawców rolnych. Niestety, wniosek został zawetowany przez Władysława Serafina. Federacja zobowiązała się do przeprowadzenia rozmów na ten temat z prezesem GEOPA-COPA Chrisem Bothermanm.
W spotkaniu ze strony Federacji uczestniczyli: prezes zarządu Leszek Dereziński, wiceprezesi: Waldemar Rolewski i Stanisław Grocholski, wiceprzewodniczący rady Roman Wiatrowski i członek zarządu Maciej Skibniewski.

6 marca w siedzibie Instytutu Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej odbyło się seminarium nt. "Bioróżnorodność w koncepcji świadczeń ekosystemowych i metody jej wyceny", w którym uczestniczył przedstawiciel Federacji. Referat wygłosiła dr hab. Beata Feledyn-Szewczyk (IUNG-PIB).

4 marca porządkiem dziennym posiedzenia sejmowej Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi było pierwsze czytanie przedstawionego przez prezydenta projektu ustawy o zmianie ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych (druk 3157) - uzasadniał sekretarz stanu w Kancelarii Prezydenta RP Olgierd Dziekoński. Następnym punktem posiedzenia była dyskusja dotycząca wprowadzenia w jak najszybszym czasie pod obrady komisji projektu ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego (nr druku 3109). W posiedzeniu uczestniczył przedstawiciel Federacji.

3 marca  odbyło się wspólne posiedzenie sejmowych komisji rolnictwa i gospodarki dot. projektu uchwały w sprawie podjęcia przez Radę Ministrów działań mających na celu doprowadzenie do opłacalności produkcji rolnej, w tym na rynku mleka, wieprzowiny, owoców i tytoniu oraz poprawy poziomu i jakości życia mieszkańców. Po przeprowadzonej dyskusji komisje podjęły decyzję o przerwaniu pierwszego czytania projektu uchwały do czasu wysłuchania na posiedzeniu plenarnym Sejmu informacji rządu w sprawie pogarszającej się sytuacji w polskim rolnictwie.

3 marca w gmachu Senatu obradowały połączone komisje rolnictwa (sejmowa i senacka). Porządkiem posiedzenia były: 1) rozpatrzenie ustawy o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 - (ustawę przyjęto); 2) rozpatrzenie ustawy o zmianie ustawy o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt (ustawę przyjęto); 3) rozpatrzenie ustawy o rozwoju lokalnym z udziałem lokalnej społeczności (ustawę przyjęto). W posiedzeniu uczestniczył przedstawiciel Federacji.

3 marca w Sejmie odbyło się posiedzenie podkomisji nadzwyczajnej do rozpatrzenia rządowego projektu ustawy o Funduszu Wzajemnej Pomocy w Stabilizacji Dochodów Rolniczych. Przedstawiciele organizacji rolniczych, wyrażając swoje negatywne opinie, podkreślali niecelowość projektu ustawy (druk nr 3076). Agencja Rynku Rolnego ma być administratorem konta bankowego, na które rolnicy za pośrednictwem podmiotów skupowych będą wpłacać 0,2 proc. wartości netto sprzedanych produktów. Co ciekawe, dopiero po 3 latach funkcjonowania Funduszu rolnicy będą mogli starać się o rekompensaty. Posłowie podkreślali, że to kolejny parapodatek. W posiedzeniu uczestniczył przedstawiciel Federacji.


26 lutego Związek Przedsiębiorców, Pracodawców - Dzierżawców i Właścicieli Gospodarstw Rolnych zorganizował w Barzkowicach w siedzibie Zachodniopomorskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego spotkanie podsumowujące działalność w 2014 r. Pierwsza część posiedzenia to sprawozdanie z kontroli działalności ZPR, podjęcie uchwał o zatwierdzeniu sprawozdań i udzieleniu absolutorium za 2014 r. Odbyło się również spotkanie z przedstawicielami firm okołorolniczych (ubezpieczenia, środki ochrony roślin, skup zbóż i rzepaku, bankowość - BGŻ i ING). W drugiej części odbyło się spotkanie przedstawicieli władz wojewódzkich i dyrektorów oddziałów: ARR, ARiMR, ANR.

20 lutego sejmowa Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi na swym posiedzeniu przyjęła poprawki zgłoszone w czasie drugiego czytania do projektu ustawy o zmianie ustawy o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt, w której uczestniczył przedstawiciel Federacji.

19 lutego w Warszawie w siedzibie Federacji odbył się nadzwyczajny zjazd. Tematem były zmiany w statucie Federacji. Z powodu braku kworum z formalnego punktu widzenia zjazd się nie odbył.

18 lutego w godzinach popołudniowych w Sejmie Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi wysłuchała pierwszego czytania rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt (druk 3148). Mimo wielu niejasności i różniących się zdań co do meritum, ustawa większością głosów została przegłosowana.

18 lutego w Sejmie obradowała Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Tematem obrad były dwa punkty. Pierwszym było podjęcie inicjatywy ustawodawczej w sprawie komisyjnego projektu ustawy o dzierżawie rolniczej. Posłowie wszystkich klubów parlamentarnych uczestniczących w posiedzeniu jednogłośnie uznali, że jest wola, by taka ustawa znalazła się w dalszym procedowaniu sejmowej Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi. W najbliższym czasie zostanie nadany ustawie numer i rozpocznie się pierwsze jej czytanie. Posłem sprawozdawcą został Leszek Korzeniowski, wiceprzewodniczący sejmowej Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Drugim punktem posiedzenia była informacja ministra rolnictwa i rozwoju wsi o udziale w pracach Rady Ministrów UE ds. Rolnictwa i Rybołówstwa, które miało miejsce w styczniu 2015 r. W posiedzeniu uczestniczył Leszek Dereziński oraz Waldemar Dobrowolski, prezes Związku Pracodawców w Łodzi.

17 lutego w porządku obrad posiedzenia sejmowej Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi było pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach PROW na lata 2014-2020. W posiedzeniu uczestniczył przedstawiciel Federacji.

16 lutego w gmachu resortu rolnictwa odbyło się spotkanie Zespołu oraz Grupy Konsultacyjnej ds. Upraw Polowych, Cukru i Izoglukozy, w trakcie którego omówiona została sytuacja na krajowym  i unijnym rynku zbóż oraz kierunki zmian prawodawstwa krajowego w świetle nowej WPR na lata 2014-2020, w którym uczestniczył przedstawiciel Federacji.

16 lutego w gmachu Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi odbyło się pierwsze spotkanie VI Zespołu ds. Obrotu Nieruchomościami Rolnymi. Przewodniczącym zespołu został Zbigniew Abramowicz - dyrektor Departamentu Gospodarki Ziemią. W posiedzeniu zespołu wziął udział przedstawiciel Federacji.

11 lutego w Biurze Federacji odbyło się posiedzenie Zarządu Federacji z udziałem prezesów Związków Regionalnych i Prezydium Rady. Pierwsza część posiedzenia to spotkanie z Dariuszem Krawczyńskim - prezesem Zarządu LITOPOLEX - spółki polsko-litewsko-rosyjskiej, zajmującej się od 1985 r. handlem międzynarodowym produktami i surowcami dla branży rolniczej. Firma zaopatruje przede wszystkim producentów oraz mieszalnie pasz, duże gospodarstwa hodowlane (bydło, trzoda chlewna, drób, zwierzęta futerkowe, ryby) oraz sprzedawców detalicznych i hurtowych w dodatki i surowce do produkcji pasz. Następnie Tomasz Ciodyk i Anna Zając-Plezia - dyrektor Zasobu Gospodarowania Ziemią i zastępca dyrektora - spotkali się z przedstawicielami Federacji. Omówili bieżące, nurtujące problemy dzierżawców rolnych, przedstawiając także nowe rozporządzenie wykonawcze dotyczące przedłużenia okresu dzierżawy i analizę wysokości czynszu dzierżawnego.

9 lutego w siedzibie Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi w czasie konferencji prasowej, w której uczestniczył przedstawiciel Federacji, minister Marek Sawicki zaapelował  do organizatorów rolniczych protestów, aby nie utrudniali życia zwykłym obywatelom dojeżdżającym do pracy, szkół, szpitali. Zwrócił uwagę, że cały czas jest otwarty na rozmowy ze wszystkim organizacjami rolniczymi.

6 lutego w Warszawie w hotelu Westin Warsaw odbyło się uroczyste podsumowanie XXI edycji Ogólnopolskiego Konkursu "Rolnik - Farmer Roku". Dziesięciu laureatów w dziewięciu kategoriach otrzymało tytuł "Rolnika - Farmera Roku" i statuetkę "Złotego Jabłka". Zwycięzcom i wyróżnionym nagrody wręczali: Janusz Piechociński - wicepremier i minister gospodarki, Dariusz Młotkiewicz - zastępca szefa Kancelarii Prezydenta RP, Kazimierz Plocke - sekretarz stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Czesław Siekierski - poseł do Parlamentu Europejskiego, Jan Krzysztof Ardanowski - zastępca przewodniczącego sejmowej Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Leszek Świętochowski i Wojciech Zbrożek - prezes i wiceprezes Agencji Nieruchomości Rolnych oraz Janusz Prusiński - prorektor Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego w Bydgoszczy.
Celem konkursu "Rolnik - Farmer Roku" jest promowanie nowoczesnego rolnictwa i tych producentów rolnych, którzy potrafią się dostosować do zmieniającej się rzeczywistości, produkować więcej, lepiej i być konkurencją dla rolników UE. "Jesteście prekursorami nie tylko nowoczesnego gospodarowania, ale właśnie przykładem i gwarancją dostosowania się krajowego rolnictwa do zmieniającego się świata i Europy. Jesteście najlepsi z najlepszych" - słowa prorektora Prusieckiego były podkreśleniem wagi tej uroczystości. W Gali z ramienia Federacji obecni byli: Mariusz Olejnik - wiceprzewodniczący Rady Federacji i Zbigniew Studniarski - redaktor naczelny "Przedsiębiorcy Rolnego", członek Rady Federacji.

4 lutego w Sejmie odbyło się kolejne posiedzenie Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi nt. drugiego czytania projektu ustawy o płatnościach w ramach systemów wsparcia bezpośredniego na lata 2015-2020. W czasie drugiego czytania zgłoszono 5 poprawek. Poprawki, które komisja przyjęła to:
l zwiększenie ograniczenia (z 75 ha do 150 ha) powierzchni upraw roślin wysokobiałkowych, do której może być przyznana płatność;
l zmiany przepisów w zakresie płatności do powierzchni uprawy ziemniaków skrobiowych, pomidorów i buraków cukrowych.
Odrzucono poprawki polegające na uszczegółowieniu przepisów dotyczących liczby zwierząt objętych wnioskiem o przyznanie płatności. Niestety, współczynnik redukcji wynoszący 100 proc. dla dużych towarowych gospodarstw rolnych i strategicznych spółek SP pozostaje niezmieniony. Kwotą graniczną jest 150 tys. euro. Resort rolnictwa przychylił się do wniosku posłów SLD, PiS i PO, by współczynnik redukcji w stosunku do dużych gospodarstw rolnych obowiązywał tylko w 2015 roku. Będzie rozważana jego zmiana na niższy procent w latach następnych. W posiedzeniu uczestniczyli: Leszek Dereziński, prezes zarządu Federacji i Waldemar Dobrowolski, prezes Związku Pracodawców Rolnych w Łodzi.
4 lutego w gmachu Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi miała miejsce konferencja prasowa Marka Sawickiego po spotkaniu z szefem OPZZ Rolników i Organizacji Rolniczych Sławomirem Izdebskim.  W konferencji uczestniczył przedstawiciel Federacji.

4 lutego tematem posiedzenia senackiej Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi była informacja prezesa NIK o wynikach kontroli "Ochrony gruntów rolnych Skarbu Państwa przed nieuprawnionym wykorzystaniem". Raport i wnioski pokontrolne pokazały, że od wielu lat działania Prezesa ANR, informowanie Szefa Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego o procederze bezumownego użytkowania nieruchomości Zasobu, współpraca z ARiMR w zakresie doskonalenia i rozszerzenia dostępu do danych tej instytucji w celu łatwiejszej identyfikacji bezumownych użytkowników czy też przeprowadzenie szkoleń dla pracowników ANR niestety nie doprowadziły do prawidłowej ochrony gruntów SP. W toku kontroli wykryto liczne nieprawidłowości oraz ich skala - są nieskuteczne. W posiedzeniu wzięli udział: Leszek Dereziński, Waldemar Dobrowolski, Roman Wiatrowski, Benedykt Ślęzak.

4 lutego odbyło się posiedzenie sejmowej Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi, którego tematem była dyskusja nad propozycją inicjatywy ustawodawczej w sprawie komisyjnego projektu ustawy o dzierżawie rolniczej. Zasadność projektu ustawy jako odrębnego aktu prawnego przedstawił prezes Federacji Leszek Dereziński. Ustawa jest konieczna z punktu widzenia rozwiązywania problemu zagospodarowania gruntów na wsi, dotyczy wszystkich dzierżaw, współpracy rolników, poprawy struktury agrarnej, dopłat i uszczelnienia funkcjonowania podatkowego na wsi. Ma też zapobiec przejęciu polskiej ziemi przez obcokrajowców. Ustawa ma także usprawnić i uporządkować współpracę dzierżawców ANR, dziedziczenie dzierżawy, które już obowiązuje w wielu krajach UE. Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi podjęła inicjatywę ustawodawczą w powyższej sprawie. W posiedzeniu wzięli udział: Leszek Dereziński, Zygmunt Jodko, Waldemar Dobrowolski, Czesław Janicki, Roman Wiatrowski oraz Benedykt Ślęzak.

3 lutego w Bydgoszczy w siedzibie Związku Pracodawców - Dzierżawców i Właścicieli Rolnych odbyło się spotkanie wicemarszałka województwa kujawsko-pomorskiego Witolda Ostrowskiego z członkami zarządu związku. Celem spotkania było przedstawienie planów i przyszłości rozwoju rolnictwa i obszarów wiejskich tego województwa. Zarząd przedstawił marszałkowi problemy, z którymi borykają się rolnicy i przedsiębiorcy sektora rolno-spożywczego. Ustalono, że związek, jako organizacja z dużym doświadczeniem oraz skupiająca pracodawców z obszarów wiejskich, zostanie włączony do konsultowania i monitorowania najważniejszych dokumentów dla sektora rolnego. Współpraca będzie przebiegała stale, a spotkania z udziałem związku odbywać się będą cyklicznie.


29 stycznia w Senacie odbyły się posiedzenia Komisji Środowiska oraz Komisji Gospodarki Narodowej poświęcone rozpatrzeniu projektu ustawy o odnawialnych źródłach energii. Swoje uwagi zgłosiło wiele stowarzyszeń i instytucji, w tym m.in. Polskie Stowarzyszenie Geotermiczne i Polskie Stowarzyszenie Energetyki Wiatrowej, Stowarzyszenie Producentów Polska Biomasa, Polskie Towarzystwo Przesyłu i Rozdziału Energii Elektrycznej czy Konfederacja Lewiatan. W posiedzeniach wziął udział przedstawiciel Federacji.

28 stycznia w Senacie odbyło się posiedzenie Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi na temat rozpatrzenia ustawy o odnawialnych źródłach energii, w którym uczestniczył przedstawiciel Federacji. Ustawa o OZE w obecnym kształcie określa między innymi zasady wydawania gwarancji pochodzenia energii elektrycznej wytwarzanej z OZE oraz zasady realizacji krajowego planu działania w zakresie energii ze źródeł odnawialnych. W ustawie uwzględniono także tzw. poprawki prosumenckie, dzięki której prosumenci otrzymali gwarancję stałych cen dla instalacji do 3 kW.

28 stycznia w gmachu Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi odbyła się konferencja  "Nowe programy wsparcia wsi i rolnictwa w okresie 2014-2020 w kontekście realizacji celów Strategii Zrównoważonego Rozwoju Wsi, Rolnictwa i Rybactwa na lata 2012-2020". Konferencja podzielona była na trzy części. Pierwsza to podsumowanie pierwszego sprawozdania z realizacji Strategii Zrównoważonego Rozwoju Wsi za lata 2012-2013, druga to programy nowej perspektywy finansowej UE w kontekście celów Strategii, trzecia to wyzwania i nowe instrumenty. W konferencji wziął udział Wojciech Hołownia, prezes Warmińsko-Mazurskiego Związku Rolników, członek Federacji.

27 stycznia w Sejmie obradowała Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o płatnościach w ramach systemów wsparcia bezpośredniego (druk 3080) uzasadniał  Tadeusz Nalewajk, podsekretarz stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Poseł Romuald Ajchler opowiadał się za odrzuceniem tego wadliwego projektu ustawy. Przedstawiciele organizacji rolniczych zgłosili pisemnie lub ustnie w trakcie debaty mnóstwo uwag, m.in. do płatności do ziemniaków skrobiowych, do płatności do buraków cukrowych, by dopłata była do tony, a nie do hektara, do zazieleniania, do produkcji. Ale najwięcej uwag było do degresywności, niesprawiedliwego podziału środków wsparcia bezpośredniego. Prawie wszyscy wypowiadali się przeciwko zabraniu pieniędzy towarowym gospodarstwom rolnym. Pytano, skąd ministerstwo wzięło kwotę 150 tys. euro i dlaczego antagonizuje wieś polską. Za trzy lata, kiedy towarowe gospodarstwa zubożeją, zmniejszy się eksport naszych produktów rolno-spożywczych i przestaniemy być konkurencyjni. Niestety, ten "kulawy" i "nieudaczny" projekt większością głosów koalicji PO-PSL został przegłosowany.  Federacja wcześniej przesłała uwagi na ręce Krzysztofa Jurgiela, przewodniczącego sejmowej Komisji Rolnictwa, dotyczące tego projektu. Wszyscy posłowie otrzymali je dzień wcześniej, przed rozpoczęciem komisji. Wszystkie nasze  uwagi zgłaszane były przez posłów z opozycji SLD i PiS.
Uwagi te są prezentowane na str. 13. W posiedzeniu uczestniczył przedstawiciel Federacji.

22 stycznia w Warszawie w Centralnej Bibliotece Rolniczej odbyła się konferencja naukowa "Rozwój obszarów wiejskich w Polsce w ramach PROW 2007-2013 oraz PROW 2014-2020". Tematami były m.in.:  "Wpływ wdrażania PROW 2007-2013 na poprawę wyników ekonomicznych sektora rolno-spożywczego w Polsce" - referował prof. dr hab. Andrzej Kowalski,  dyrektor Instytutu Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej, a "Ocenę szans rozwojowych sektora rolno-spożywczego i obszarów wiejskich Polski w kontekście PROW 2014-
-2020" referował prof. dr hab. Jerzy Wilkin, kierownik Zakładu Integracji Europejskiej Instytutu Rozwoju Wsi i Rolnictwa PAN. W konferencji uczestniczył Leszek Dereziński, prezes zarządu Federacji.

22 stycznia w Bydgoszczy w biurze Związku Pracodawców - Dzierżawców i Właścicieli Rolnych odbyło się posiedzenie zarządu. Tematami były:
1) aktualny stan prac nad projektami ustaw, w tym informacje z posiedzenia sejmowej Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi;
2) zadania i cele Związku na 2015 r.;
3) sytuacja w sprawie zakupu nieruchomości - stan obecny;
4) zmiany w Federacji;
5) wizyta studyjna w Brukseli;
6) ustalenie terminu walnego zebrania wyborczego. W posiedzeniu uczestniczył Leszek Dereziński, prezes zarządu Federacji.

21 stycznia w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi odbyło się spotkanie noworoczne z korpusem dyplomatycznym do spraw rolnych, akredytowanym w Warszawie, w którym uczestniczył Waldemar Rolewski, wiceprezes zarządu Federacji.

21 stycznia Marek Sawicki, minister rolnictwa i rozwoju wsi, spotkał się z organizacjami rolniczymi działającymi w COPA-COGECA. W trakcie spotkania związkowcy zwracali uwagę na trudną sytuację na rynkach rolnych, której efektem są lokalne protesty.
Minister zwrócił uwagę, że na początku zeszłego roku dynamika eksportu rolno-spożywczego sięgała nawet 70 proc. "Wszystko skończyło się 1 sierpnia 2014 roku, gdy Rosja wprowadziła embargo. To musiało odbić się na koniunkturze w rolnictwie. Ale mimo to szacuję, że wartość eksportu za 2014 rok będzie prawdopodobnie o ok. 5 proc. wyższa niż w 2013 roku. Najlepszym przykładem naszego sukcesu jest rekordowa produkcja drobiu, która przekroczyła 2 mln ton. W ten sposób staliśmy się pierwszym graczem na europejskim rynku" - dodał Marek Sawicki.
Z tego powodu minister zwrócił się do organizacji rolniczych, by aktywnie angażowały się w lobbowanie na rzecz interesów polskich rolników. W spotkaniu uczestniczył przedstawiciel Federacji.

14 stycznia porządkiem obrad Sejmowej Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi były dwa punkty:
1) informacja resortu rolnictwa o udziale w pracach Rady Ministrów UE ds. Rybołówstwa w grudniu 2014 r.
Poruszono sprawę braku lobbingu Polski na forum Unii Europejskiej w sprawach bardzo ważnych dla polskiego rolnictwa. Dotyczyło to takich problemów jak: zmniejszające się stada trzody chlewnej w Polsce, wystąpienie ASF, embargo czy kary za przekroczenie kwot mlecznych;
2) dyskusja nad propozycją inicjatywy ustawodawczej w sprawie komisyjnego projektu ustawy o zmianie ustawy o izbach rolniczych. Dyskusję rozpoczął zastępca przewodniczącego Mirosław Maliszewski (PSL), który podkreślił wagę reprezentacji polskich rolników na forum UE. Wychodząc naprzeciw potrzebom,  przygotowany  został poselski projekt dotyczący dotacji celowej  Projekt ten zakłada finansowanie z budżetu państwa do 2020 r. z wiodącą w tym zakresie rolą KRIR, wynikającą z ustawy o izbach rolniczych. Został on złożony do marszałka Sejmu.
W związku z odsunięciem w 2014 r. Federacji z finansowania w ponadnarodowych organizacjach rolniczych,  wiceprezes Waldemar Rolewski przybliżył temat zebranym posłom. Wszyscy posłowie uczestniczący w posiedzeniu poparli projekt ustawy, który mówi o równym traktowaniu wszystkich organizacji rolniczych. Posłowie Romuald Ajchler i Zbigniew Babalski zobowiązali wiceministra Tadeusza Nalewajka do pisemnego przedstawienia, jakie były faktyczne  powody pozbawienia Federacji składek na dotację celową.

13 stycznia 2015 r. w Warszawie w siedzibie biura Federacji odbyło się posiedzenie zarządu Federacji z udziałem prezesów związków regionalnych i prezydium rady. Porządek dnia obejmował:
1) spotkanie z byłym ministrem rolnictwa Adamem Tańskim na temat współpracy Federacji z Fundacją im. Macieja Rataja. Od 2009 r. Fundacja pozyskuje środki z Funduszy Europejskich na wspieranie cywilizacyjnego, kulturalnego, społecznego i ekonomicznego rozwoju obszarów wiejskich w Polsce. Istnieje realna możliwość współpracy między Federacją a Fundacją w celu pozyskiwania funduszy unijnych i przeprowadzania wspólnych programów (np. szkoleń, konferencji itp.);
2) spotkanie z przedstawicielami Banku BGŻ Michałem Koleśnikowem, kierownikiem Wydziału Analiz Sektorowych BGŻ i Anną Zielińską z olsztyńskiego oddziału BGŻ, którzy przedstawili członkom Federacji możliwość zorganizowania wspólnej konferencji. Tematem byłaby wizja rolnictwa na kolejne 5 lat, uwzględniająca wzrost zysków z przedsiębiorstwa, choć życie pokazuje, że nawet najlepsi analitycy nie przewidzieli np. embarga czy ASF. Konferencja ta byłaby także zacieśnieniem współpracy Federacji z BGŻ. Termin konferencji ustalony został na drugą połowę kwietnia br.;
3) sprawy różne, czyli bieżące sprawy Federacji, w trakcie których  ustalono że 19 lutego 2015 r. (czwartek) w Warszawie w sali konferencyjnej przy ul. Hożej 66/68 odbędzie się Nadzwyczajny Zjazd Federacji. Podjęto decyzję o powołaniu zespołu (3-4 członków Federacji), uczestniczącego  we wszystkich posiedzeniach  sejmowej i senackiej Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Poruszony był problem odsunięcia Federacji z finansowania w ponadnarodowych organizacjach rolniczych. Do 30 stycznia br. związki przekażą propozycje najważniejszych spraw, które znajdą się w planie pracy Federacji na 2015 r.

7 stycznia w Senacie odbyło się posiedzenie Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Dotyczyło informacji prezesa Najwyższej Izby Kontroli o wynikach kontroli  "Nadzór nad funkcjonowaniem ferm zwierząt".
Wiceprezes NIK Wojciech Kutyła przedstawił raport, w którym zawarta była ocena realizacji nadzoru organów administracji rządowej nad funkcjonowaniem przemysłowych ferm zwierząt. Kontrola NIK wykazała, że organy administracji rządowej nie zapewniły właściwego nadzoru nad funkcjonowaniem ferm zwierząt. Nie było współpracy pomiędzy Inspekcją Weterynaryjną i Inspekcją Ochrony Środowiska, a jeśli nawet  była,  to i tak żadnych efektów nie przyniosła. Nie rozwiązano także problemu uciążliwości zapachowej ferm. Obie inspekcje dysponują nierzeczywistymi danymi dotyczącymi ferm przemysłowych. Wiceprezes NIK, mając na uwadze wyniki kontroli, skierował wniosek do ministra środowiska w sprawie opracowania projektu nowelizacji ustawy - Prawo ochrony środowiska. W posiedzeniu uczestniczył Waldemar Rolewski, wiceprezes zarządu Federacji

 


Archiwum

:: 2014 ::

:: 2013 ::

:: 2012 ::

:: 2011 ::

:: 2010 ::

:: 2009 ::

:: 2008 ::

:: 2007 ::

:: 2006 ::

:: 2005 ::

:: 2004 ::